I Åvike finns oerhört vackra vyer ut mot öppna havet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Åvike finns oerhört vackra vyer ut mot öppna havet."

Transkript

1

2 ÅVIKEBUKTEN ligger vid den förkastningsspricka som sträcker sig utmed Norrlandskusten, där även den insomnade vulkanen i Klingerfjärden ingår. Stråk av lättvittrade bergarter, bland annat kimberlit finns därför i berggrunden och utövar inflytande på växtligheten. Teorier har på senare tid talat för möjligheten att hela den 114 meter djupa Åvikebukten kan vara följden av ett meteornedslag. I området kan man på flera platser finna klapperstensfält, som en gång i tiden låg i vattenlinjen så att vågorna kunde skölja bort sediment och finare material. Genom landhöjningen finns dessa fält nu högre upp. Någon enstaka tall har lyckats få fäste tillsammans med lavar, vilka fäster vid sten och hämtar sin näring i luft och ljus. Små vikar med mjukbottnar och inbjudande sandstränder finns spridda efter kuststräckan. Den norra delen är brantare och påminner mera om Ångermanlandskusten. I bukten finns flera skär, varav de i den norra delen till stor del är skogsbevuxna, medan de i södra delen är kala och utgör viktiga häckningsplatser för havsfågel. Två av skären, Oxviksskären och Svartbådan är fågelskyddsområden med landstigningsförbud större delen av sommaren. FYRA VATTENDRAG mynnar i Åvikebukten. De större, Norrån och I Åvike finns oerhört vackra vyer ut mot öppna havet. Sörån rinner båda ut i Åviken. Dessutom Bäcksundsbäcken och Sågsandsbäcken, samt några mindre bäckar som endast har vatten vid högflöden. Salthalten ute i bukten är cirka 4,5 promille. ÅVIKEBUKTEN är lite påverkad av industriell verksamhet och används därför som referensområde för miljöövervakning i Klingerfjärden. Här finns förutsättningar för bottnar och stränder med naturligt växtoch djurliv. Blåstången som brukar vara känslig för övergödning och

3 giftiga ämnen finns här i stor mängd på 3-7 meters djup. På land finns en handfull små sommarstugeområden byggda på och 60-talet, några fiskelägen och ett gammalt järnbruk med permanent bebyggelse. TRE OMRÅDEN runt Åvikebukten har av kommunen pekats ut som särskilt skyddsvärda från exploatering, för att ekosystemen ska bli tillräckligt stora för att kunna utvecklas. Det gäller: Åviken-Bondhamnsviken, Bäcksundsvikarna med Oxviksskären och området kring Klubbhamn- Skataudden. ÅVIKEBRUK ligger vid Åviken i Timrå kommuns norra del och gränsar i norr mot Ångermanland. Området är inte naturreservat men övervakas av markägare, kommunen, länsstyrelsen och andra naturintressen. Marken är privatägd och hör till Åvike bruks gamla ägor. Åvike bruk drevs som järnbruk från slutet av 1600-talet fram till VÄSTER OM ÅVIKE i Ytterå finns en äng med intressant växtlighet. Den har gått under namnet hackoch skrabbslått, då stenar, hällar och ojämnheter gör området svårslaget. I Ytterå, väster om Åvike, finns en äng med mycket intressant växtlighet.

4 Ängen är en två hundra meter lång moränbacke vänd mot väster. Här finns både torr och fuktig mark. Sluttningen är mycket näringsfattig och orsaken till detta är dels moränbottnen och dels skötseln med slåtter och bortfraktande av höet, som pågått under många år. De här omständigheterna ger små konkurrenssvaga växter en möjlighet till fortlevnad. Som en följd av näringsbristen kan man se vanliga arter, som skogsnäva, älgört och brudborste, som inte är större än slåtterfibbla, backruta, fyrkantig Johannesört och prästkrage. Ängens vårfingerört och fältgentiana hör till de hotade växterna. Fyrkantig Johannesört BLAND GRÄSEN träffar man på fårsvingel och rödven tillsammans med det kiselupptagande svårslagna gräset stagg. Även vackert darrgräs och väldoftande vårbrodd växer här. Dvärglummer och låsbräken kan urskiljas bland sporväxterna medan halvgräsen representeras av pillerstarr med flera. Ett trevligt inslag i växtligheten är det vackert blåtonade odonet, som i fuktigare stråk avlöser ljungen. FJÄRILSARTERNA har som en följd av bland annat ängsfloran en del överraskande inslag. Liten bastardsvärmare, vitstreckad fältmätare, kovallmalmätare, Donzels blåvinge, tistelängsmott och halvrosa gullrisvecklare är arter som noterats här. I Åvikeområdet ses vissa år även långflyttande arter som amiral och macaon. Vid enstaka tillfällen har ute vid bruket även registrerats besök av en så udda art som blåbandat ordensfly. Man kan också nämna skalbaggen stor lysmask, då hänsyn krävs till de få individer som klarar vårt klimat. Endast honan lyser för att locka till sig hanar. Den vinglösa skalbaggen ser ut som en larv. Den är ett rovdjur som angriper små sniglar och snäckor. VISSA SVAMPARTER är liksom konkurrenssvaga växter beroende av näringsfattiga ytor. Tillsammans med scharlakansröd vaxskivling och flera arter ur denna grupp kan man i ängsytan även finna ängsfingersvamp. Av övrig svamp har i områden med äldre skog konstaterats arter som rosenticka och stor aspticka.

5 BETESYTORNA visar delvis upp en annan växtlighet än slåtterytor. Mellan Åvikebruks ladugård och Sörån börjar idag betesdriften få effekter på artsammansättningen. Detta utvecklas år efter år. Bland träden finns gamla glasbjörkar med den för insekter populära skrovliga barken. Även vårtbjörk, gråal, rönn, asp och olika viden Sanddraba förekommer tillsammans med enbuskar. I kretsen av områdets örter kan man se arter som gråfibbla, vårfingerört, backnejlika, slåtterfibbla, stagg, kattfot och den sällsynta sanddraban. Som en följd av djurhållningen kan man här också få Slåtterfibbla uppleva mötet med någon art av den stora skalbaggen tordyvel. HAVSSTRAN- DENS växter är delvis desamma. De direkt strandknutna, som strandvial, skaftmålla och strandråg avviker dock. I de av järnbruksslagg bemängda områdena och i torrmarker kan man även se bockrot och gråbinka. Vid stranden blir även vänderoten vanligare. Ute i vattnet kan vekt braxengräs påträffas. På Svartbergsudden tillkommer arter som getrams tillsammans med stinksyska och fjällnejlika. I omgivningarna finns även tätört och i klippspringor ormbunken svartbräken. BERGHÄLLARNA som ligger nära havet har ännu inte fått något lager av humus och växter. Här finns ett utmärkt tillfälle att studera hela avskilda biotoper. Med det kala berget omkring kan en vattenhållande grop i berget visa upp ett helt växt- och djursamhälle på bara några kvadratmeters yta. Här kan finnas skalbaggar, som olika arter av dykare, och olika arter av mossor. Här har halvgräs som dystarr och insektsätande växter som rundsileshår rot. Gråbinka slagit Flädervänderot

6 FLADDERMÖSS av olika arter har i Åvike funnit goda boplatser. Vattnets och växtlighetens insektsfrämjande påverkan ger dessutom goda jaktmarker för fladdermössen. Tack vare havsvärmen kan den jakten pågå långt in på hösten. De flygande däggdjuren använder arttypiska pejlingsljud för både jakt och navigation. Detta gör att man här med hjälp av avlyssningsutrustning kunnat höra ljud från stor fladdermus, långörad fladdermus och vattenfladdermus. Dessutom har man kunnat höra ljud från en fjärde art som antingen är Brandts fladdermus eller mustaschfladdermus. Alla arterna omfattas av EU:s habitatdirektiv. EN DEL FÅGELARTER drar dagtid fördel av samma goda förutsättningar som fladdermössen. Särskilt då de över 20 par häckande ladusvalor som årligen brukar återkomma till Åvike. Varje år ringmärks ett antal vuxna och unga fåglar i området i forskningssyfte. VATTENDRAGEN, Norrån och Sörån som båda mynnar i Åviken, ger även rariteten forsärla möjlighet att häcka i området tillsammans med strömstare. Även direkta strandarter, som större och mindre strandpipare, roskarl och drillsnäppa kan studeras tillsammans med olika arter av vitfågel. Vikarna ger dessutom lä för rastande sjöfågel under flyttning. Här har till exempel sillgrissla observerats. Även rovfåglar som havsörn och fiskgjuse har varit synliga i området. Vattnet ger naturligtvis också utrymme för vattenlevande livsformer. I fiskfria smågölar och småvatten, avsnörda Långörad fladdermus från havet, kan påträffas liten, men även stor vattensalamander. Den sistnämnda är särskilt sällsynt på dessa breddgrader. Åarna är i sin tur miljö för arter som ål, öring, stensimpa, flodnejonöga, flodkräfta och flodpärlmussla. De fyra sistnämnda arterna kräver stor hänsyn. Flodkräftan riskerar till exempel att drabbas av kräftpest spridd genom smittbärande fiskeredskap. Förekomsten av mink är ytterligare ett hot mot dess existens. Havsörn

7 Fallet i Sörån

8 FLODPÄRLMUSSLAN drabbas ibland av människans dröm om det fulländade smycket. En fåfäng dröm då kanske bara en mussla på tusen bär denna pärla. Nästan alla flodpärlmusslor ger skrovliga, missfärgade och fula pärlor. Dessutom finns väl ingen hederlig människa som vill hantera dessa pärlor då musslan är skyddad i lagstiftningen. FÖR ATT UNDERLÄTTA vandring för fiskarter som beger sig upp i sötvatten för lek har två fiskvandringsvägar anlagts i Norrån, varav den nedre fungerar dåligt. Vattendraget är mycket regleringspåverkat i sin helhet. I Åvikebukten ryms enligt gamla uppgifter ytterligare en art av mussla, nämligen blåmussla. Denna utgör en viktig näringskälla för sjöfågel som ejder med flera. på isen med sitt pimpelspö för att få så många som möjligt i sin simpsoppa. De som sysslar med nätfiske däremot irriteras ofta av att svåravlägsnade simpor belamrar näten. Hornsimpan ingår i ett triangeldrama med torsken och ishavsgråsugga som motspelare. Vid god tillgång på torsk minskar antalet hornsimpor eftersom de utgör deras bytesdjur. Minskar hornsimpan i antal, ökar i stället ishavsgråsuggan, som i sin tur är hornsimpans byte. På så sätt balanserar de tre arterna varandra. En intressant detalj i samband med hornsimpan är dess blå rom. Som kuriosa för området kan också nämnas att något så ovanligt som ett exemplar av stör fångats här. Ett resultat av ifrågasatta ryska utplanteringsexperiment under sovjettiden. Hornsimpa - god i soppan men besvärlig att få i nätet. DE FISKARTER som finns i havet är exempelvis lax, öring, abborre, gädda, strömming, sik och harr. Här finns dessutom ännu en art av simpa, nämligen hornsimpan. Den gläder en del och irriterar andra enbart med sin existens. Under vintern kan människor sitta i timmar Bland de fiskarter som finns i havet finns bl a lax. ÄVEN LAVAR finner sina platser i området runt Åvikebruk. Vid Kattskrebergets sydända finns en gles hällmarksskog med grova tallar. Här förekommer den i dagens skogsbruk sårbara ringlaven. Skuggblåslaven föredrar en gransluttning mot vägen. På Svart-

9 bergsudden hittar man arterna småflikig brosklav, violettgrå tagellav och skrovellav. Dessutom den till karga miljöer, som fjällen och öländska Alvaret, bundna enlaven. ur havet som en följd av landhöjningen. Bland däggdjuren finns inga överraskningar i området. Här förekommer älg, rådjur, lo, räv, hare och kanske emellanåt någon björn. Bland däggdjuren finns inga överraskningar i området runt Åvike. En eller annan älg kan man förstås träffa på. DEN MATT GULGRÖNA lav som färgar stenarna i klapperstensfältet "Ärtåkerslandet" några hundra meter sydväst om bruket är en kartlav. Släktet innehåller cirka 60 arter. Tillväxten på dessa och några andra arter av lav är otroligt jämn och långsam. Det kan röra sig om en tillväxthastighet av en decimeter på ett tusen år. Man kan därför genom mätning av lavkolonierna bestämma när dessa stenfält steg Mård, grävling och mink är representanter ur mårddjursgruppen. Vattendragen drar också till sig bäver. Vänder vi oss mot havet så är gråsälen vanligast, men även vikaresäl kan visa sig på de yttre kobbarna i utkanten av området. Svampar och insekter är grupper där viktig information saknas. Förutom Ytterå hackslått som inventerats borde även kalkområden som vid Svartbergsudden undersökas.

10 Bondhamn I BONDHAMNS vackra och skyddade vik har vattnets växter undersökts. Viken är i mittenpartiet sex meter djup och bottnen något trösklad. Mjukbottnarna under en meters djup har stora bestånd av borstnate och ålnate, men även höstlånke. På grundare bottnar finns hårsärv, ävjebrodd och grodtåg. Rödalgen ullsleke är vanlig på alla mjukbottnar. Viken har dessutom rik förekomst av kransalger, främst då borststräfse (Chara aspera) men även den något ovanligare papillsträfse Chara delicatula. En sötvattensvaritet av skörsträfse, som kan existera i havsmiljön i Bottenhavet på grund av den låga salthalten. Blåstång förekommer mera sparsamt. Strax söder om infarten till Bondhamnsviken finns de tre skären, I Bondhamns skyddade vik har även vattenväxterna undersökts Bodskäret, Mellanskäret och Sunnanskäret. Viken har med sitt skyddade läge ett stort värde som reproduktionsområde, yngelplats och skafferi för havsfiskar. INNE I VIKEN finns ett gammalt fiskeläge, som numera är fritidshus med fiskebodar. I viken finns en liten bäck som tidvis är uttorkad. Längs stranden kan man finna växter som slåtterblomma, vänderot, höskallra, kärrvial och fackelblomster. Bland tågväxterna kan man finna de vanliga arterna Östersjötåg och blåsäv. Östersjötåg

11 RUNT DEN STRANDNÄRA bebyggelsen har uppstått små magra ängsytor där exempelvis liten bockrot förekommer. Efter stranden finns också ett litet avsnitt av den så viktiga naturtypen strandäng. Strandängar är liksom raningar efter älvstränder en naturtyp som minskat i takt med att kreatursbetet på dessa marker har upphört. Dessa fuktiga, ljusa och öppna marker är viktiga för många livsformer, som exempelvis fåglar, grodor, växter och inte minst insekter. Storsand I STORSAND finns en lång sandstrand, som sträcker sig från sommarstugeområdet till Bodskärssundet. Ytterligare en av dessa härliga, undangömda sandstränder, som ändå är flitigt utnyttjad av allmänheten för bad. Området har under lång tid tjänat som sommarstugeområde och nu planeras ytterligare bebyggelse. Några av de äldre stugorna ligger så nära strandkanten att man som strandströvare lätt får känslan av att inte vara välkommen. SOMMARSTUGEÄGARNA i Storsand har dock inte på något sätt saboterat sandstrandens naturliga karaktär och utveckling. Tvärtom verkar de ha tagit motsatsen som ett mål och ytligt sett har de lyckats väl. På en punkt utefter stranden sträcker sig en sand- och grusrevel ut och sammanbinder ett litet skär På de yttersta kobbarna kan man få se vikaresäl i kikaren. med land. Här finner man gul fetknopp och kärleksört. På sandstranden finns skaftmålla, spjutmålla, åkermolke, strandglim, strandvial och saltarv. Den steniga stranden hyser bland annat strandkrypa. I tångvallar träffar man på det näringskrävande vitplistret. INNANFÖR SANDSTRANDEN, där marken hålls samman av gräs, ris och trädrötter finns mellan stugorna och vägen en blandning av ursprunglig växtlighet, förvildade trädgårdsväxter och av områdets användning och anläggningar gynnade växter. Markförhållandena i området bestämmer också över artblandningen. Mellan sandstranden och hällmarkerna, som behärskar själva sluttningen mot havet, finns ett lite planare område, där de flesta av de äldre stugorna ligger. Här växlar

12 Bäcksundet Tolta BÄCKSUNDET har i några generationer fungerat som ungdomars föräldrafria kampingområde med de både positiva och negativa följder som detta medför. Dessa fritidsaktiviteter har främst bedrivits i den talldunge som dominerar landfästet av udden. I BÄCKSUNDSVIKEN, på norra sidan av halvön lägger man märke till vallar av blåstång som kastats i land av havet. Spjutmållan avlöser marken mellan att vara extremt torr bitvis, till att vara fuktig i de sänkor som leder ner vatten från hällmarkerna. I fuktstråken kan man träffa på bestånd av smörbollar, strutbräken och vänderot, medan det i torra lägen växer olika arter av ris. Bland risen ser man mjölon, lingon och kråkbär. Bland arterna av buskar som kan påträffas i området finner man blåtry, måbär, tibast, vresros och enstaka havtorn. Dessutom har Storsand en speciell orkidékaraktär som den delar med hela kuststräckan ner till Åstön. Där gammal skog fått stå orörd ett par hundra meter in på land förekommer nattviolen i mycket större omfattning än normalt. Detta kan man också se i utkanten av sommarstugeområdet i Storsand. Denna orkidé är utsatt för en nedåtgående trend och blir allt mera trängd av industrins behov av råvara och kommunernas kortsiktiga ambitioner att skapa möjligheter till strandnära boende. I området mellan Bondhamn och Storsand träffar man också på orkidén knärot i skogsmiljö. mellan högarna. Bäcksundsbäcken som mynnar här har en stam av öring. En liten andel av de yngel som kläcks i bäcken saknar vandringsinstinkt och blir kvar i bäcken året om. Flertalet vandrar dock ut till havs och återvänder som lekmogna till födelsebäcken. UPPSTRÖMS bäcken har man enligt gamla rapporter påträffat en blåblommande, högvuxen ört. Förmodligen älvsallat eller tolta. Vid utloppet kantas bäcken av flädervänderot. Längs den nordöstra delen av Älvsallat

13 På den östra sidan av udden kan man tydligt se havets påfrestningar på växtligheten. halvön inne i skogsmarken, har träden börjat få en högre ålder. Intrycket av gammal skog förstärks av stående och liggande död ved. Bland den döda veden kan flera arter av tickor urskiljas. En liten undersökning för artbestämning vore inte bortkastad. Bland stenarna i strandkanten lägger man märke till enstaka stenar av den bergart som bidrar mycket till vårt områdes kalkrika berggrund. Den porösa, lättvittrade bergarten har en mörk grågrön färg och heter grönsten. PÅ DEN ÖSTRA SIDAN av udden kan havets påfrestningar ses tydligt på växtligheten. Här finns gott om martallar och här kan man också se granar uppträda som marktäckande växter. Förutom de vindpinade och glesa spiror som granarna skickar i höjden, så breder de också ut de marknära grenarna som en täckande matta. Sänkor mellan hällor fylls helt med krypande granris. Även kråkris hjälper till. Området har också många hällkar. I kanten på dessa träffar man på för omgivningen udda växter som odon och det insektsfångande sileshåret, samt tranbär, ett av våra mest vitaminrika bär, som främst förekommer på myrar. Flera partier av branta stup som avslutas med en stenig sluttning är

14 spetsen på halvöns möte med havet. I kanten mellan stupen och sluttningen finner man en låg trädridå av gran, vide och klibbal. Under träden finner man stinknäva. Vid tiden för dess skira, rosa blomning ger bladen vid beröring ifrån sig en tydlig odör. Förutom vågräta rader av hål som den tretåiga hackspetten lämnat i lövträdsstammar, märker man också betskador och spillning från älg och hare på våren. Under vintern lockas de att ta vara på den högre temperatur som det öppna havet bidrar med. Även huggorm tar sommartid vara på denna värme. Lavarna märks tydligt i området. Förutom olika arter av bägarlav, där vissa ståtar med klart röda fruktkanter, visar även snölaven upp sina ljusa rosor på stenblock. sammanhåller den vidsträckta bladmattan av mjölon. FÖLJER MAN halvöns södra sida in mot landfästet övergår de branta hällarna tvärt i en ganska skyddad sandstrand. Bland träden som skyddar mot landsidan är inslaget av lövträd högt nära stranden. Här finner man blåsippa inne bland träden. Ute i sanden tar strandvial och buskage av vresros vid. Närmare stranden finner man gåsört. I detta område har man påträffat en population av den i Norrland ovanliga myrlejonsländan, vars larv är ett nattaktivt rovdjur som gräver trattformiga fångstgropar i sanden. Försök om möjligt låta bli att störa dem. Bland annat öringen använder Bäcksundet för födosök På den södra sidan av udden bildar mjölon mattor med reptjocka stammar. TALLSKOG och slipade hällar som brant sluttar mot havet präglar den södra sidan av uddens spets. Mellan hällarna ryms grus, där kråkris och mjölon bildar mattor. Man häpnar över de närmast reptjocka krypande stammar som HELA OMRÅDET erbjuder ett bra havsöringsfiske och den fiskinventering som gjorts visar att främst öring och skarpsill utnyttjar området nattetid för födosök. Innan landhöjningen för några generationer sedan lyfte den låga platån mellan halvöns yttre del och fastlandet ur havet var här ett sund, där en bäck mynnade. Bäcksundet var alltså ett passande namn på den tiden, som landhöjningen sedan ställt oss frågande inför.

15 Sågsand REDAN VID NEDFARTEN till Sågsand upptäcker man rester av tidigare byggnationer och verksamhet. Från vägen ser man den stendamm som försörjde sågen med drivkraft och som givit platsen dess namn. Dammens vattenmagasin har nu grundats upp och i det avsatta materialet finner man bestånd av strutbräken, gullpudra, kabbleka, topplösa och mossviol. Men här finns också det sällsynta gräset glesröe, som längs vattendragen i Medelpad och inåt Jämtland har sitt starkaste fäste i landet. Strandvial LÄNGRE NEDSTRÖMS den bäck som reglerades av dammen finner man ett par arter av liljeväxter som är vanligast i våra skogsmarker, nämligen ekorrbär och ormbär. Nära utloppet i havet har bäcken sågat sig väg genom avlagringar. Det handlar i huvudsak om sand, men därunder har ett skikt av styv lera urholkats av vattnet. Bäcken har nu nått stranden. Närmast den mark som bundits av växtlighet ser man områden som täcks av strandråg, strandvial och skogssäv. Därefter tar den lösa sanden över marken fram till stranden. HÄR INTRÄFFAR nästa vattenbundna geologiska fenomen. Den fasta havsfuktade sanden tvingar bäcken att i slutet av sitt lopp söka sig väg längs stranden. Detta medför att en måttlig höjning av vattenföringen i bäcken tvingar in vatten mellan sandkornen. Sandbanken står kvar, men bildar i sitt översta skikt en tunn bädd av kvicksand. MEN STRANDEN har också sina växter. Partier av den dekorativa skogssäven med inslag av strätta och borsttistel kantar bäcken i dess avslutning. I skogskanten finner man också liten kardborre och längre in nordlundarv. Vänder man sig mot havet finner man närmast sommargyllen, bergsyra, mjölon och liten bockrot. I området kan man även finna den sällsynta sanddraban. Längre ut mot den öppna sanden hittar man strandråg, kärleksört, gul fetknopp och till sist strandvial och strandglim. I DEN HÄR MILJÖN ryms också en motsättning mellan kulturhistorien och tillgången till förökningsplatser för den befintliga stammen av öring. Den lekmogna öringen som vandrar uppströms för lek hindras att nå lekbottnar av den kvarstående dammen. Storvuxen öring blir alltför ofta stående kvar under dammen och utgör ett lätt byte.

16 Oxviken OXVIKENS BEBYGGELSE består idag av många fritidshus med undantag för ett par byggnader för kustfisket. Sommarstugorna har funnits på platsen under lång tid och detta kan vara förklaringen till att gul fetknopp förekommer i riklig mängd bland klippor och hällar. En liten inköpt eller insamlad tuva fetknopp vid stugan har förmodligen spridit sig kraftigt i en passande miljö. HÄR FINNS dock gott om utrymme för inhemska, konkurrensstarka växter. Runt sjöbodarna upptäcker man den högväxta kardborren, som trots en möjlig höjd på omkring två meter kallas för liten kardborre. Även i denna vik kommer en bäck fram till havet. Den är dock betydligt mindre än Bäcksundsbäcken och Rothålet TILL ROTHÅLET har inte sommarstugeraseriet ännu nått. Platsen är från landsidan skyddad av privata vägar och badstränder saknas. Även om platsen är i miniformat och ryms i en större klippskreva, så fungerar den ändå som landningsplats för kustfisket. En större och en mindre lada, ett par redskapsskjul och en gistvall fyller hela platsen. Detta är en av strandströvarnas exklusiva belöningar. Ytorna runt byggnaderna bär på växter som speglar läget mellan skog och hav. Sågbäcken. Ändå skapas bland de omgivande lövträden nedströms vägen en liten biotop med lundkaraktär. I undervegetationen lägger man särskilt märke till smånunneörten. RAKT ÖSTERUT i bukten ligger Oxviksskären, som är ett av kommunens tre fågelskyddsområden. I OXVIKEN finns en av kommunens allra bästa badplatser. För den oinvigde framstår det som en av det här livets stora gåtor hur kommunen, dels kan låta bli att med hjälp av skyltar tala om att den långa och härliga sandstranden finns, och dels kan underlåta att ordna en ordentlig parkering för allmänhet och turister. Klibbalsblad Humleblomster och skogskovall representerar skogsmiljön medan jordreva och ängsruta trivs i det öppna läget mot havet. Växter i denna miljö utsätts för både negativa och positiva väderfaktorer intill det extrema för våra breddgrader. Ett starkt ostligt blåsväder inne på land, blir här ute ett ganska otrevligt väder. Och det gäller året runt.

17 I den andra vågskålen ligger temperaturen. Den stora temperaturutjämnaren Bottenhavet tillåter växterna att hinna mogna av och frösprida sig före vinteruppehållet. Därför kan man här finna fröplantor av klibbal. Saltspannviken HÄR FINNS tydliga sanddyner som bildats sedan området steg ur havet. Först växer strandrågen in och senare en del tallar. Viken är grund och består mest av sandbotten med mindre steniga partier och små grunda mjukbottenpartier med ältranunkel, som både är släkt med och ser ut som en smörblomma, och borststräfse. Även ålnate och tarmtång förekommer. På sidorna finns klippor och klappersten. På sandstranden dominerar strandråg,strandvial och saltarv. PÅ ANDRA SIDAN Skataudden i öster kan man se svartbådan, ett annat av kommunens fågelskyddsområden, sticka upp ur vattnet. Svänger man söder ut förbi Långskatan och in i Lappsundet finns Högskäret och Flatskäret utanför. Även de viktiga fågelskär. Högskäret är en ganska brant och EN BIT UT i viken ligger fågelskäret Avabådan, ett ganska stort skär med gles skogsvegetation. Vid en fågelinventering 1999 konstaterades där häckning av bland annat gråtrut, skrattmås, tobisgrissla, ejder, svärta och vigg. kal ö med gott om skrevor och hällkar. Kolonier med gråtrut, havstrut och ejder noteras. Här finns sedan några år Medelpads enda häckning av labb. Flatskäret och den lilla ön Skvalpen är plattare öar med gott om skrevor och hällkar. I dessa har konstaterats mängder av grodyngel och rikligt med dykarskalbaggar. På Flatskäret häckar även roskarl. Bäver FLORAN på öarna innehåller bland annat strandvial, krusskräppa och vanlig fetknopp. Andmat är vanlig i de fågelgödslade hällkaren. Här finns även en artrik lavflora. Mellan Saltspannviken och Unnviken (Skataudden) finns vattensamlingar med mindre vattensalamander och i den större tjärnen finns bäver.

18 Unnviken UNNVIKEN ligger som en rektangulär yta av hav inne bland klipporna. Några stugor ligger i den inre delen av viken. Den södra sidan består i huvudsak av fasta hällar, ganska starkt sluttande mot vattnet. Norra sidan har en helt annan karaktär. Här finns en ganska vidsträckt yta glest bevuxen med låga tallar. Men det är marken mellan träden som gör platsen speciell. Här ligger ett stort fält av småsten. Stenarna är för små för att bilda ett Även om detta är något slag av hed finns här ändå växter. Förutom de små tallarna finns även några granar. De flesta draperade med marktäckande kjolar. Därtill kommer enstaka mattor av främst mjölon krypande fram över småsten. Spridda exemplar av en korsört förekommer. BILDEN AV TRÄDGÅRD förstärks ytterligare när man strax innanför skogskanten, lite högre upp får Skvattram - vår egen rhododendron "normalt" klapperstensfält. Inte heller en sandhed får denna karaktär, även om intrycket ligger närmare. OM NATURFOLKET ursäktar liknar området en minimalistisk japansk trädgårdsskapelse i jätteformat. Att boende i området skapat gångvänliga stigar i stenfältet förstärker intrycket. Gjort är gjort, men man hade helst sett fältet orört. nästa överraskning. I ett vitmossabevuxet hällkar träffar man på vår egen art av rhododendron, skvattram (Rhododendron tomentosum). En vitblommande, starkt doftande, låg, vintergrön buske med ihoprullade blad. Bilden blir komplett. De asiatiska tecknen är tydliga, men området, stenarna och växterna tillhör vår natur. Man får nog erkänna att naturen ibland skapar trädgårdar som lämnar landskapsarkitekternas produkter långt bakom sig.

19 LÄNGRE UPP i skogsmarkerna, där gran dominerar finns ett landskap som växlar mellan torrt och blött, högt och lågt, hällar, grus och humus. Vid tiden för vårt besök på höstkanten var markerna tätt beströdda med utsökt matsvamp; rynkad tofsskivling, sandsopp, sotvaxskivling, Karl-Johan, olivvaxskivling med mera. Inne i viken, nära bebyggelsen möter vi den orkidé som följt efter hela kuststräckan, nattviolen, som här i mesta möjliga mån skyddats av de boende. I området förekommer även hässleklocka DE BOENDE informerar oss om att älg, rådjur, hare, räv och lo är de större däggdjur som observerats i området. Men även i denna grupp har tillkommit en asiatisk anknytning. Information från jägare gör gällande att mårdhundens invandring nått området. Hunddjurets närvaro beror på att rymlingar från pälsdjursuppfödare i norra Europa funnit sig tillrätta i vår natur. Mårdhunden är en skygg, till Sandsopp utseendet ganska tvättbjörnslik krabat som i huvudsak äter samma föda som räv och grävling. Som andra rymlingar från pälsdjursuppfödningar är djurets närvaro en osäkerhetsfaktor. Minken har blivit ett gissel i fiskevattnen medan bisamråttans roll är mera positiv. Vilken betydelse mårdhunden kommer att få för vårt ekosystem kommer att visa sig i framtiden. VÄNDER VI OSS OM mot havet ser vi några klippor på den norra sidan av viken, nedom grusområdet. Av is och hav har de slipats så att man får intrycket att man ser ryggarna på strandade valar. Och de ger ljud ifrån sig. För varje våg som slår in, pressas luft och vatten genom trånga passager och frambringar ljud. NÄR VI SLUTLIGEN LÄMNAR Unnviken ser vi en lastbåt sträva fram ute till havs och vi har fått uppleva ännu ett stycke unik miljö i Timrås natur.

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kärrstjärnblomma Utförd av Biolog Bernt Persson Förord Som ett led i att uppnå Västernorrlands regionala miljökvalitetsmål Hav i balans samt levande

Läs mer

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland HITTA UT Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland Förord Gävleborgs län har en spännande natur med trolska gammelskogar, imponerande berg och myllrande fågelsjöar. I fjärran skymtar havet.

Läs mer

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

Vägvisare till naturen i Haninge

Vägvisare till naturen i Haninge Vägvisare till naturen i Haninge Text: Lars Magnusson Redaktör/projektledare: Malin Löfgren Foto omslagets framsida: Fredrik Hjerling Foto omslagets baksida: Bakgrundsbild: Johan Bjurer Överst: Ärtsångare.

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Skötselplan för Nåttarö naturreservat Nåttarö naturreservat Skötselplan Datum 2008-05-16 1 (40) Beteckning 511-2006-87653 0136-02-17 Bilaga 2 Till Länsstyrelsens beslut om bildande av Nåttarö naturreservat Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Läs mer

Blekinge Utflyktsguide

Blekinge Utflyktsguide Blekinge Utflyktsguide Välkommen till våra finaste naturområden Blekinge har naturområden som är helt unika. Vår lövskogskust och skärgård saknar motsvarighet i landet. Denna naturguide är avsedd att hjälpa

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

brytningstid en skrift om Valdemarsviks kustlandskap: Gryts och norra Tjusts skärgårdar MER ÄN TUSEN ÅR OCH NU Denna skrift är delfinansierad av:

brytningstid en skrift om Valdemarsviks kustlandskap: Gryts och norra Tjusts skärgårdar MER ÄN TUSEN ÅR OCH NU Denna skrift är delfinansierad av: MER ÄN TUSEN ÅR OCH NU brytningstid en skrift om Valdemarsviks kustlandskap: Gryts och norra Tjusts skärgårdar Denna skrift är delfinansierad av: Mål 5b Sydöstra Sverige EUROPEISKA UNIONEN Regionala fonden

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hoburgs bank SE0340144

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hoburgs bank SE0340144 Län: Gotland Kommun: Gotland Areal: 122 672,7 hektar Centralpunktskoordinat: X: 1 656 252; Y: 6 273 177 Fastställd av Länsstyrelsen: 30 augusti 2005 Områdestyp: SCI 1, SPA 2 Skydd: Saknas Ägandeförhållanden:

Läs mer

SPÅNENLEDEN. Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden

SPÅNENLEDEN. Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden SPÅNENLEDEN Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden Innehållsförteckning Inledning... 3 Beskrivning... 4 1 Vacker gammal tall... 4 2 Högproduktiv granskog... 4 3 Kantzon mot sjö med olika lövträd...

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN Piteå kommuns beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) beslutar Piteå kommun att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet 2011-02-21 Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet Jorden - vattenklotet Vatten i rymden? Vatten finns i tre olika former, som is, vätska eller ånga. Temperatur och tryck avgör vilken

Läs mer

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE Vård av kustnära, ört- och lövrika marker med förslag till natur- och kulturanpassade skötselåtgärder EBBE ZACHRISSON Ulla-Britt Berglund 2004 FÖRORD I Norrtälje kommun

Läs mer

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar HavsUtsikt 3/2009 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar Unik natur i Bottniska

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Sillgrisslan. viktig pusselbit. Krönika: Mikael Karlsson Ny serie: Våra havsområden Klimatet åker gungbräda Fiskperspektiv Fokus på sillgrisslan

Sillgrisslan. viktig pusselbit. Krönika: Mikael Karlsson Ny serie: Våra havsområden Klimatet åker gungbräda Fiskperspektiv Fokus på sillgrisslan HavsUtsikt 2/2007 OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER HavsUtsikt ges ut av Sveriges tre marina forskningscentrum i Umeå, Stockholm och Göteborg Sillgrisslan viktig pusselbit Krönika: Mikael Karlsson

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN

NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggnämnden 2006-06. Uppdaterad 2008-12-17 1 NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Förord 3 1. NATURVÅRD I STRÖM- STADS KOMMUN 4 1:1 Naturvårdsplanens syfte

Läs mer

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett

Läs mer

INFOR- MATION. Vattendrag och svämplan helhetssyn på hydromorfologi och biologi

INFOR- MATION. Vattendrag och svämplan helhetssyn på hydromorfologi och biologi INFOR- MATION Vattendrag och svämplan helhetssyn på hydromorfologi och biologi Vattendragens dynamik Svämplan är vanliga längs både små och stora vattendrag i Sverige. De innehåller några av våra mest

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk på Gotland

Kustnära lekområden för fisk på Gotland Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:1 Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och

Läs mer

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft 2010:27 Länsstyrelsen Västernorrland REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft Regional landskapsanalys - med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

Läs mer

Välkommen till Vildbasarnas Vik

Välkommen till Vildbasarnas Vik Välkommen till Vildbasarnas Vik BARNENS EGEN NATURSTIG Stigen lämpar sig för utflykter med barn i dagvård och upp till årskurs 6 (ca 5 10 år) i vuxet sällskap. Under vandringen behandlas naturskydd och

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282 i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å= k~íìêëâóçç Marie Hedman 063-14 63 40 Hanna Wallén 063-14 62 76 a~íìã Utkast den 14 februari -06 aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 511- -05 Bevarandeplan för Natura 2000-område

Läs mer