Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län"

Transkript

1 Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS , PLAN 154

2 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 1. Förordnanden/skydd Berör planen område med lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken 7 kap (t e.naturreservat, landskapsbild,strandskydd, biotopskyddsområde) Strandsskyddet längs Trydeån i planområdets norra delar, berörs. Inom strandsskyddet finns ett vindskydd som i framtiden kan ändras och eventuellt göras större alternativt förändras. Kommer planen att beröra område som ingår i nätverket Natura 2000 Berör planen kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen Spårområdet med banevall är utpekat som kulturmiljöstråk i länsstyrelsen kulturmiljöprogram. Berör planen utpekade grundvattenförekomster enligt vattendriektivet. Berör planen utpekade ytvattenförekomster enligt vattendriektivet. Berör planen fastställda dikningsföretag En grundvattenförekomst, utpekad enligt vattendirektivet, finns inom planområdet. Grundvattenförekomsten är inte statusklassd dock riskklassad för kemisk negativ påverkan. Hänsyn bör tas till detta i det fortsatta planarbetet. En ytvattenförekomst, utpekad enligt vattendiriktivet, finns i området. Vattendraget bedöms ha måttlig ekologisk status. Det finns risk att kemisk och ekologisk god status inte uppnås till år Två dikningsföretag berörs av planen. Etapp 1 berör ett av dessa och kan medföra påverkan på både dikningsföretaget och planerade åtgärder. 2. Riksintresse för naturkulturminnesvård och rörligt friluftsliv Kommer planen att beröra område av riksintresse för naturvården Kommer planen att beröra område av riksintresse för kulturminnesvården Kommer planen att beröra område av riksintresse för det rörliga friluftslivet Delar av Kronoskogen omfattas av riksintresse för naturvård. Inga åtgärder planeras som påverkar riksintresset negativt.

3 3. Högt naturvärde Länsstyrelsen i Skåne har pekat ut området som utredningsobjekt för reservatsbildning. Delar av planområdet finns upptaget i länsstyrelsens program för "Skydd av tätortsnära natur" Kommer planen att beröra område som är utpekat i kommunens naturvårdsprogram Kan planen påverka arter som omfattas av artskyddsförordningen Kronoskogen berörs av utredningsobjektet. Planen medför inte negativ inverkar på utredningsobjektet. Kronoskogen är utpekat i programmet för tätortsnära natur. Ett genomförande av planen stärker värdena. Kronoskogen är utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Ett genomförande av planen stärker värdena. Inom området finns flera småvatten som kan bland annat hysa rödlistade groddjur. Kunskapsläget bör förbättras genom framförallt inventeringar av groddjur. Berör hela området inklusive etapp Ekologiskt särskilt känsligt område Kommer planen att beröra område vilket anses som ekologiskt särskilt känsligt (enligt kommunens översiktsplan) Kronoskogen är utpekat som ekologiskt känsligt område i översiktplanen. Ett genomförande av planen stärker dock skyddet för att skogen bevaras. 5. Skyddsavstånd Kan planen innebära att verksamhet/er lokaliseras så att riktvärde för skyddsavstånd till befintlig bebyggelse enligt "Bättre plats för arbetet" inte uppfylls "Bostaden" som campingen kommer utgöra bör inte jämföras med en permanent bostad då den "boende" enbart kommer vistas i "bostaden" tillfälligt under dagen. Det medför att ambitionen skall vara att nå gällande riktvärden för buller nattetid så att "bostaden" ändå kan ge en bra vila.

4 EFFEKTER PÅ MILJÖN 6. Mark Kan planens genomförande orsaka instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena; risk för skred, ras etc. I en geologisk kartering som utförts under åren anges marken bestå av isälvsavlagring och lerig morän. Kan planens genomförande orsaka skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation Kan planens genomförande orsaka risk för erosion Kan planens genomförande orsaka förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, våtmarker eller sjöar. Har området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats, industrimark eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken. Inom område med markanvändning hotel/konferens kommer lite större byggnation att vara möjlig, och därmed kommer även större och djupare markarbeten göras i samband med byggnation. Inom området finns ett antal vattendrag och våtmarker som kan påverkas av planen. I området inom etapp 1 finns en bäck och ett antal mindre våtmarker som kan påverkas negativt i samband med uppföranadet av stugorna. 7. Luft och klimat Kan genomförande av planen medföra väsentliga luftutsläpp eller försämring av lufkvalitén Kan genomförande av planen medföra obehaglig doft Kan genomförande av planen medföra förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)

5 8. Vatten förändringar på grundvattennivån Eventuell bevattning av golfbanan bör utredas i det fortsatta planarbetet. förändringar av flödesriktningen för grundvattnet Kan ett genomförande av planen påverka kvantitet eller kvalitet av någon yt- eller grundvattentäkt Delar av planområdet är utpekat som vattenförekomst enligt vattendirektivet. Hänsyn bör tas i det fortsatta planarbetet. Kan ett genomförande av planen påverka annan vattenhantering inom området? Inom planområdet finns en större kommunal dagvattenledning som mynnar i bäcken i planområdets sydliga gräns. Möjligheten att förbättra denna dagvattenhanteringen bör utredas i det fotsatta planarbetet. förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämmning/uttorkning förändringar i yt- och/eller grundvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt, temeratur och omblandning) Inom området finns flera våtmarker och vattendrag. Bebyggelse och anläggning påverkar vattenmiljöerna. Etapp 1 kan komma att beröra dikningsföretagets båtnadsområde. Vattenmiljöerna bör utvecklas och ses som tillgångar i planen.hänsyn bör tas i det fortsatta arbetet. Bebyggelse och anläggningar kan påverka vattnet negativt. Hänsyn bör tas i samband med detaljplaneringen av etapp 1 att vattendom krävs Om dikningsföretagen berörs kan en ny vattendom behövas. 9. Flora betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av vätarter eller vätsamhällen I samband med bebyggelse i etapp 1 kommer trädmiljöerna att förändras. Delar av trädmiljöerna bör tillvaratagas och få möjlighet att utvecklas över tiden. en minskning av någon unik, sällsynt eller hotad vätart eller vätsamhälle ett införande av någon ny vätart Inga inventeringar av vätsamhällena är genomförd. Inventeringar av trädmiljöerna bör genomföras så att träd med högre bevarande värden sparas i samband med uppförande av byggnader och anläggningar. Gäller hela planområdet.

6 10. Djurliv betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter i området minskning i antalet av någon unik sällsynt eller hotad djurart ett införande av nya djurarter i området, eller verka som gräns för djurens förflyttningar och rörelser en försämring av fiskevatten eller jaktmarker Områdets fauna bör inventeras så att åtgärder kan genomföras med största hänsyn. Groddjur, skyddade enligt artskyddsförordningen, har påträffats i området. Området är inte inventerat. Inventeringar av framförallt groddjur bör genomföras då dessa är skyddade av artskyddsförorningen. Området är inte inventerat. Inventeringar bör genomföras så högsta hänsyn kan tas i det fortsatta arbetet. Jakt förekommer i området idag. Detta kan kollidera med en framtida utbyggnad av hotell/konferensanläggning. 11. Stads- och landskapsbild en försämring/förbättring av någon utsikt eller landskapsmässigt/stadsmässigt skönhetsvärde eller skapas någon för allmänheten obehaglig stadsbild/landskapsbild Tosselillas markområde som används för verksamheten kommer att gränsa till väg 19, och därmed utgöra en del av det som besökare och passerande uppfattar av Tomelilla. Det är därför viktigt att hänsyn tas till det estetiska vid eploatering. Eventuelal staket bör utformas så det tillför estetiska värden. 12. Miljöpåverkan från omgivningen Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha negativ inverkan på projektet Ligger befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen på otillräckligt skyddsavstånd enligt "bättre plats för arbete"(boverkets allmänna råd 1995:5) Svampabanan med dess verksamhet ligger ca 100 meter från området med markanvändning camping/stugby. Detta kommer studeras närmare och beskrivas mer ingående i planhandlingarna.

7 EFFEKTER PÅ HÄLSA 13. Störningar; utsläpp, buller, vibration utsläpp av hälsofarliga ämnen att människor eponeras för ljudnivåer över rekommenderade riktvärden vibrationer som kan störa människor Bekämpningsmedel bör inte användas inom området eftersom delar är utpekat som grundvattentillgång enligt vattendirektivet. Campingen/stugbyn kommer vara utsatt för buller från flera håll, skjutbanan, motorbanan, samt vägarna 11 och 19. Den sistnämnde är sannolikt den dominerande ljudkällan. Eventuellt kan befintliga verksamheter orsaka viss vibration. Det gäller de befintliga åkattraktionerna på sommarlandet, men dessa ligger relativtlångt bort från den tillkommande bebyggelsen som möjliggörs i planen. Därmed bör inte ett genomförande av planen medföra vibrationer som stör människor. 14. Ljus och skarpt sken nya ljussken som kan vara bländande Då fordonen lämnar parkeringen efter stora evenemang kan lyktorna upplevas som störande och bländande för gäster till campingen.

8 15. Säkerhet eplosionsrisk Det finns ev en eplosionsrisk i samband med att "gasolkök" används av gäster till campingen. risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen, eller förändrade risker för människor vid händelse av olycka Då hela området är utbyggt bör det finnas två in- och utfarter om en olycka som kräver snabb evakuering inträffar. att männsikor utsätts för hälsofara inklusive mental ohälsa En 130 kv luftledning löper över området för "publikt ändamål", samt över golfbanan. Vid planläggning över den delen av området kommer risker i samband med kraftledningen att utredas vidare. risk för att människor utsätts för joniserande strålning (radon) Kan ett genomförande av planen ge upphov till förändrade risker i samband med transport av farligt gods Eftersom riksväg 19 är utpekad som primär transportväg för farligt gods hålls ett skyddsavstånd mellan vägen och campingen/stugbyn på 70 meter. 16. Folkhälsa, utbildning Kommer planen att påverka den allmänna fokhälsan Kommer planen att påverka skolans möjlighet att uppnå de uppsatta målen för skolan Genom att förbättra tillgängligheten och naturvärdena i området kommer folkhälsan att påverkas positivt. Genom planen kan skolans mål, inom främst inom de naturvetenskapliga ämnena men även inom idrott och hälsa, uppnås.

9 EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 17. Mark- och vattenanvändning avsevärd förändring av mark eller vattenanvändning i området Kan ett genomförande av planen innebära möjligheter till förbätrad dagvattenhantering Mark som ej tidigare varit bebyggd kommer att bebyggas. Det är dock en begränsad del av planen som får en ändrad markanvändning jamfört med dagens markanvändning. Vattenmiljöerna bör utvecklas och ses som tillgångar i planen.hänsyn bör tas i det fortsatta arbetet. Delar av dagvattnet från Tomelilla tätort mynnar i bäcken som går i planområdets sydliga gräns. I det fortsatta arbete bör möjligheten att hantera dagvattnet inom planområdet utredas för att ge förbättrad dagvattenhantering och för att skapa nya naturmiljöer. 18. Naturresurser Kan genomförandet av planen medföra avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs Kan genomförandet av planen medföra att mål och riktlinjer i grushållningsplanen motverkas 19. Transporter/Kommunikationer Kan ett genomförande av planen ge upphov till betydande ökning av fordonstrafik Kan ett genomförande av planen betyda att det kan komma att behöva en ökning av de allmänna kommunikationerna. Vid full utbyggnad av alla olika delområden i programområdet förväntas antalet besökare öka. Vid full utbyggnad av alla olika delområden i programområdet förväntas antalet besökare öka.

10 20. Rekreation, rörligt friluftsliv försämrad kvalité eller kvantitét på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, rekreationsanläggning etc) Annordningar för rörligt friluftsliv samt kommunikationerna till och från störvområdet samt naturvärdena bör säkerställas och förbättras i samband med fortsatt planarbete. Anordningar för alla medborgare och för utepedagogisk verksamhet bör geomföras. Inga anordningar och anläggningar bör hindra tillgängligheten i området. 21. Kulturminnesvård Kan ett genomförande av planen negativt påverka område med fornlämmningar eller annan kulturhistoriskt värdefull mijö MILJÖBALKEN 22. Bestämmelser i miljöbalken Är ett genomförande av planen förenligt med bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställandet av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken Under förutsättning att dag- och avloppsvatten hanteras på ett sätt som inte påverkar vattenförekomsterna negativt. Om avloppshanteringen ska ske på plats krävs anmälan/tillstånd enligt miljöbalken. Påverkas dikningsföretag eller vattenmiljöerna negativt kan krävas anmälan/tillstånd/samråd enligt miljöbalken.åtgärder som berör arter som omfattas av artskyddsförordningen kräver dispens.

11 SAMMANFATTNING Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver ej genomföras enligt vad som nu bedöms däremot bör bland annat groddjuren inventeras inom hela planområdet. Inom etapp 1 bör även trädmiljöerna inventeras vid fortsatt planering. En mer ingående utredning av hela områdets vattenfrågor, såsom dagvattenhantering, eventuella bevattingsuttag, dikningsföretag och ytvattenmiljöerna, bör genomföras vid fortsatt planering. REVIDERING Underlagsmaterial till program från den 2 juni 2010 utgör grunden till planprogrammet. Det är också underlagsmaterialet som samrådsbeslutet är taget efter. Innebörden i underlagsmaterialet och planprogrammet är densamma. Det som skiljer dem åt är att planprogrammet beskriver varje enskild kategori av information lite närmare, samt att en del utredningar och undersökningar tillkommit. Behovsbedömningen är omarbetad. Den stora skillnaden är att behovsbedömningen upplyser om alla program och de skrifter som berör programområdet. Det har inte framkommit något som ändrar innebörden av programmet, men en del skall tas i beaktande under den fortsatta detaljplaneringen. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Charlotte Lindström Kommunelkolog Bengt Alm Stadsarkitekt Ulrika Ljung Planarkitekt

Planprogram för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Planprogram för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-11-17 PLAN 154 Planprogram för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Programhandlingarna omfattar

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Beställning: Tierps kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-556 02 680 Januari 2012 Huvudförfattare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Behovsbedömning

Läs mer

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB För del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd MALMÖ 2010-03-31 Sweco Architects AB Ingvar Svensson/Thomas Oscarsson 1 (19) Sweco Landskapsarkitektur

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra.

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra. Planenheten SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2009-03-06 Detaljplan för Ormanäs 4:84 m.fl. fastigheter Höörs kommun och Skåne län Detaljplanen, upprättad 2007-05-30 har varit föremål för samråd under tiden 2007-10-25

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2013 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Diarienummer 2011-07-01 MBN 2009.0740.214 Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 3 FÖRENLIGT MED 3, 4

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer