Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås"

Transkript

1 Vectura Mark & Samhälle Box Jönköping Anna Westerlund Datum: Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås För att det ska framgå om eller hur planen kommer att påverka miljön genomförs alltid en behovsbedömning. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ett ställningstagande om huruvida en miljöbedömning behöver göras och om därmed en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas eller inte för en plan. Enligt 5 kapitlet 18 i Plan- och bygglagen ska en miljöbedömning göras och en MKB upprättas om planen innebär betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen kan även användas för att tydliggöra vilka frågor som bör utredas vidare i planarbetet, även om planens genomförande inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan. Planprogram för: Planprogrammets syfte: Geografisk avgränsning för behovsbedömningen: Planprogramsförfattare: PLANDATA Södra cell Mönsterås (SCMS) Tillskapa ytterligare industrimark i anslutning till Södra Cell Mönsterås Planområdet och i berörda delar dess närområde inklusive Södra cells befintliga industriområde samt Svartö by. Anna Magnusson NULÄGESBESKRIVNING Planområdet: Programområdet genomkorsas av en avloppstub, längs med denna ligger en väg som kopplar samman området både med bruket och med vägen till Svartö. I övrigt finns mindre vägar inom området. Inom programområdet finns två gårdar som båda är inköpta av SCMS. Öster om området ligger 1(12)

2 Befintlig naturmiljö: Befintlig kulturmiljö: Miljöbelastning och störningar: Svartö by med ca 20 bostadshus. Mindre elledningar genomkorsar området. Programområdets västra del består av jordbruksmark med öppna diken, åkerholmar samt skog. Den östra delen består i huvudsak av blandskog samt en avfallsdeponi i drift. Gamla gårdsnamn och husgrunder indikerar medeltida bosättning. Det finns en milsten i områdets västra gräns Inga kända förhistoriska lämningar förekommer. Svartö by som ligger nära programområdet är ett gammalt fiskeläge som omges av välhävdade ängs- och betesmarker. Tillsammans utgör natur- och kulturmiljön en helhet med mycket höga kulturhistoriska värden. Programområdet ligger i direkt anslutning till SCMS. I programområdets östra del finns en avfallsdeponi. GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN Ja Nej Kommentar: Berörs planområdet av 3-4 kap MB? Programområdet ligger inom riksintresse högexploaterad kust och gränsar i sydöst till riksintresse för naturvården, Mönsterås moränskärgård. Berörda riksintressen bedöms inte riskera påtaglig skada. Berörs planområdet av 7 kap MB? Åkerholmar (max 0,5 ha), öppna diken och odlingsrösen omfattas av generellt biotopskydd. Kan planens genomförande påverka miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB? Berörs planområdet av internationella konventioner? Innehåller planområdet höga naturvärden? Är planområdet ekologiskt känsligt eller belagt med andra restriktioner? Är planområdet opåverkat eller har särskilda Sannolikt inte, men det bör utredas i samband med att ny verksamhet etablerar sig. 2(12)

3 värden ur boendesynpunkt? Strider detaljplanen mot gällande ÖP/FÖP? Programområdet ligger inom område som i ÖP anges prioriterat för industriändamål Mark Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena, med risk för ras, skred etc. Förändring eller skada av någon värdefull geologisk formation. Risk för erosion. Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjöar eller havsområden. Har planområdet tidigare använts som soptipp, utfyllnadsplats, industrimark eller liknande, där miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken. Luft och klimat Väsentliga utsläpp i luften eller försämring av luftkvaliteten. EFFEKTER PÅ MILJÖN Ja Nej Kommentar: Översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts. Ytterligare undersökningar behöver göras i detaljplaneskedet och inför etableringar. Förhållanden för hantering av eventuellt process-/spillvatten måste utredas för tilltänkt verksamhet när lokalisering blir aktuell. Del av programområdet utgörs av en aktiv deponi, Hångevik (Siggehorva 5:1). Totalt omfattar det tillståndsgivna deponiområdet 17,8 hektar, varav hittills endast cirka 7,4 hektar utnyttjas. Deponin har planerats för tre etapper varav endast etapp 1 hittills tagits i drift. Tillåten höjd över omgivande mark är 20 meter. Intentionen är att den ska fortsätta nyttjas. Beror av verksamhet som kan etableras Obehaglig lukt. Beror av verksamhet som kan 3(12)

4 Förändringar av luftfuktighet, luftrörelse, klimat eller temperatur. Vatten Förändringar på grundvattenkvaliteten. Förändringar av grundvattnets flödesriktningar. Minskning av vattentillgång i grund- eller ytvattentäkt. Förändringar av infiltrationsförhållanden, avrinning eller dränering, med risk för uttorkning eller översvämning. Förändringar av ytvattenkvaliteten, gällande temperatur, omblandning, bakteriologi eller kemiskt. Förändringar av strömförhållanden, flöden eller riktning i vattendrag, sjö eller havsområde. Krav på vattendom. Vegetation Betydande förändringar för mångfalden, det vill säga sammansättning eller antal växtsamhällen eller växtarter. Minskning av unik, sällsynt eller hotat växtsamhälle eller växtart. Införande an ny växtart. Djurliv Betydande förändringar för mångfalden, det vill säga sammansättning eller antal djurarter. Minskning av unik, sällsynt eller hotad djurart. Införande av ny djurart eller verka som etableras Beror av verksamhet som kan etableras En dagvattenutredning bör genomföras i och med att andelen hårdgjord yta kommer att öka. Inför kommande etablering av verksamheter behöver ev påverkan på grundvatten utredas så att effekter på deponin och dess lakvatten kan undvikas. 4(12)

5 hinder för djurs rörelse eller förflyttning. Försämring av jaktmarker eller fiskevatten. Bebyggelse Försämring eller risk för bebyggelse. Inom programområdet finns två gårdar som båda är inlösta av Södra. Närmaste samlade bebyggelse är Svartö by på ett avstånd av ca 300m till planområdesgräns. Genom att bevara skogen i programområdes östra del bibehålls viss avskärmande effekt för ljus, eventuell förfulning av landskapet och ljud för boende i Svartö by med dess kulturhistoriska värden. Stads- och landskapsbild Försämring av utsikt eller stadsmässigt/ landskapsmässigt skönhetsvärde. Genom att bevara skogen i programområdes östra del bibehålls avskärmande effekt för ljus, eventuell förfulning av landskapet och ljud för boende i Svartö by med dess kulturhistoriska värden. Skapas obehaglig stads- eller landskapsbild. Genom att bevara skogen i programområdes östra del bibehålls viss avskärmande effekt för ljus, eventuell förfulning av landskapet och ljud för boende i Svartö by med dess kulturhistoriska värden. Miljöpåverkan från omgivningen Finns i omgivningen befintlig miljöstörande verksamhet som kan ha negativ inverkan på planområdet. Finns i omgivningen miljöstörande verksamhet på otillräckligt skyddsavstånd Planprogrammet avser industriell verksamhet nära befintlig industri, hamn mm. Tillkommande verksamhet bör vara lämplig för samlokalisering med befintlig verksamhet. Planprogrammet avser industriell verksamhet nära 5(12)

6 från planområdet. befintlig industri. Tillkommande verksamhet bör vara lämplig för samlokalisering med befintlig verksamhet. Programområdet rymmer en deponi i drift som hålls avskild från övrig verksamhet. STÖRNINGAR OCH EFFEKTER PÅ HÄLSAN Ja Nej Kommentar: Störningar i form av buller, utsläpp eller vibrationer Ökning av nuvarande ljudnivå. Beror av tillkommande verksamhet. Programområdet ligger inom befintlig störzon för befintlig industri där störande verksamhet i viss mån kan tillåtas Ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden. Beror av tillkommande verksamhet. Programområdet ligger inom befintlig störzon för befintlig industri där störande verksamhet i viss mån kan tillåtas Ökade utsläpp av hälsofarliga ämnen. Beror av verksamhet, prövas i samband med etablering. Störande vibrationer Beror av verksamhet, prövas i samband med etablering. Ljus, sken och skugga Ljussken som kan vara bländande. Sannolikt inte i förhållande till situationen idag. Beror av verksamhet, men genom att bevara skogen i programområdes östra del bibehålls avskärmande effekt för ljus, eventuell förfulning av landskapet och ljud för boende i Svartö by. Upphov till skugga som kan vara störande. Sannolikt inte i förhållande till situationen idag. Beror av verksamhet, men genom att bevara skogen i programområdes östra del bibehålls avskärmande effekt för ljus, eventuell förfulning av landskapet och ljud för boende i Svartö by. 6(12)

7 Säkerhet Risk för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen vid händelse av olycka. Beror av vilken verksamhet som etableras, men risken finns redan idag med befintlig verksamhet vid SCMS. Explosionsrisk. Beror av vilken verksamhet som etableras. Kan tillåtas under förutsättning att skyddsavstånd och skyddsåtgärder vidtas. Risk att människor utsätts för hälsofara, inklusive mental ohälsa. Risk att människor utsätts för joniserad strålning (radon). Upphov till förändrade risker i samband med transport av farligt gods. Befolkning Avsevärd påverkan på befolkning. Radonmätningar bör utföras i samband med exploatering så att nya byggnader kan anläggas radonsäkert. Beror av verksamhet men transporter av farligt gods förekommer redan idag på både väg och järnväg. EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER Ja Nej Kommentar: Mark- och vattenanvändning Avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändning i planområdet. Naturresurser Avsevärt uttömmande av icke förnyelsebar naturresurs. Motverkas mål och riktlinjer i kommunens naturvårdsprogram. Kommunikationer Ökad fordonstrafik, i betydande mängd. Jordbruksmark och skog kan ersättas av bebyggelse/hårdgjord yta i den västra delen av programområdet. För ankommande/avgående gods finns alternativ till transport på väg via både hamn och järnväg. Programområdets läge innebär möjlighet till både kollektivtrafik och 7(12)

8 Rekreation Försämring av kvantitet eller kvalitet för rekreationsmöjligheter. Kulturmiljö Negativt påverka på fornlämningar eller andra kulturhistoriskt värdefulla lämningar och miljöer. gång/cykel för anställda i området. Områdets värde för rekreation torde vara ringa pga närhet till befintlig industri samt deponi. Milstenen RAÄ 102:1 är lagskyddad som fast fornlämning och ska bevaras. Området kan innehålla under markytan belägna medeltida eller förhistoriska lämningar som endast kan komma till kännedom genom en arkeologisk utredning. I samband med exploatering måste länsstyrelsen kontaktas för beslut om vidare åtgärder. Intrång i befintlig kulturmiljö. Se ovan Material Icke hållbart nyttjande av material. Råvaror Icke hållbart nyttjande av vattenresurser. Icke hållbart nyttjande av naturgrus. Energi Icke hållbart nyttjande av energi. Programområdets läge innebär goda möjligheter att nyttja överskottsenergi från befintlig industri till uppvärmning. Ur transporthänseende är läget gynnsamt med närhet till E22 samt möjligheter att transportera gods på järnväg eller med båt. Anställda i området har tillgång till befintlig kollektivtrafik och gång- /cykelväg. 8(12)

9 FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN Ja Nej Kommentar: Förändrad markanvändning? Ökad exploateringsgrad? Behov av följdinvesteringar? Endast i mindre omfattning. Infrastruktur finns (väg, järnväg, hamn, g/c-väg). Nät för vatten och avlopp finns i närområdet för befintlig industris räkning. I området finns ett starkt elnät etablerat mot stamnätet vilket innebär att även energiintensiv industri kan etableras utan större behov av följdinvesteringar i elnät. Krav på följdändringar av omgivande markanvändning? Kräver föreslagna verksamheter eller planens genomförande anmälan eller tillstånd enligt MB? Strider planen mot uppsatta miljökvalitetsnormer eller miljömål? Åkerholmar (max 0,5 ha), öppna diken och odlingsrösen omfattas av generellt biotopskydd. Dispensprövning krävs innan borttagande eller ingrepp (Länsstyrelsen). Beroende på vilken verksamhet som etableras kan tillstånd för detta behöva sökas. 1. Begränsad klimatpåverkan Påverkas ej MILJÖKVALITETSMÅL Kan påverkas Betydande påverkan Kommentarer Samlokalisering med befintlig industri innebär goda möjligheter att nyttja befintlig överskottsvärme. Befintligt industrispår samt hamn erbjuder möjlighet att transportera gods på annat sätt än på väg. Kollektivtrafik samt gångoch cykelväg finns. Positiv påverkan. 9(12)

10 2. Frisk luft () Påverkan kan ske beroende på vilken/vilka verksamheter som etableras. Genom möjligheter att minimera transporter på väg kan planprogrammet bidra till måluppfyllelse. Negativ/positiv påverkan 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap Exploatering innebär en liten förlust av småbiotoper (öppna diken, åkerholmar, odlingsrösen). Liten negativ påverkan. 15. God bebyggd miljö Planprogrammet innebär möjlighet att utnyttja lämplig mark för industriändamål, vilket innebär att av industri opåverkade områden kan bevaras. Ur energisynpunkt innebär lokaliseringen goda möjligheter att använda spillvärme. Positiv påverkan. 16. Ett rikt växt- och djurliv 10(12)

11 UTVÄRDERING OCH SAMLAD BEDÖMNING Ja Nej Kommentar och värdering: Innebär förslaget tydliga motsättningar mellan olika intressen? Är det sannolikt att allvarliga negativa effekter kan uppkomma? Är bedömningen av effekter av stor osäkerhet? Är effekterna varaktiga eller oåterkalleliga? Kan genomförande av planen innebära negativ effekt inom enskilda områden för miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra naturresurser? I vissa delar Planen innebär möjlighet för nya industrier att etableras. Påverkan på luft, vatten och närmiljö i övrigt beror av vilka verksamheter som blir aktuella. Detta måste prövas i samband med aktuell etablering. Planen innebär möjlighet för nya industrier att etableras. Påverkan på luft, vatten och närmiljö i övrigt beror av vilka verksamheter som blir aktuella. Detta måste prövas i samband med aktuell etablering. Ger ett genomförande av planen som helhet negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra naturresurser? Föreslås åtgärder som kan förhindra Inte aktuellt i programskedet eller motverka betydande miljöpåverkan? Föreslås uppföljning eller Inte aktuellt i programskedet övervakning av planens miljöpåverkan? BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING Bedöms planen medföra betydande miljöpåverkan utifrån bilaga 4 i MKB förordningen? Om ja, vilken miljöpåverkan bedöms bli betydande? Det kan inte uteslutas att planens genomförande kan medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap 18 plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 miljöbalken varför miljöbedömning med 11(12)

12 Om det är osäkert, vilket underlag krävs för att göra bedömningen? Om nej, vilka ej betydande effekter bedöms planen medföra och hur hanteras de i planarbetet? tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. Bedömningen har gjorts utifrån planförslagets innehåll, typen av påverkan och områdets egenskaper i enlighet med 4 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKBfo), samt bilaga 4 till samma förordning. Föreliggande planprogram bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan i och med att mark upplåts till industriverksamhet som kan medföra föroreningar, ökad risk för olyckor samt påverkan på boendemiljön i Svartö by. Områdets kulturhistoriska status bör utredas ytterligare innan exploatering. Inga kända naturvärden av betydelse finns i området. En utökning av befintlig industrimark i det aktuella området innebär goda möjligheter att nyttja befintlig infrastruktur och överskottsvärme så att energianvändningen kan hållas nere. Om en miljöbedömning krävs, ska miljöbedömningen avgränsas till den miljöpåverkan som bedöms betydande enligt ovan? 12(12)

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN SAMRÅDsHANDLING 2015-02-02 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN UDDEVALLA KOMMUN o INNEHALL Sammanfattning Inledning Metod och avgränsning Planförslag Nollalternativ Uppföljning

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer