Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing"

Transkript

1 m...- f-'. m

2 Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing

3 1 H STORK NTATV SYFTE TDSKRFTS- URTAL URVAL AV KONSUMENT- VAROR OCH TEST, PRAKT SK ANNE SORD ANVANDNNG Detta konsumentidex har tikomrnjt efter danskt och amerikanskt mönster. Sedan n%gra %r finns ett "fonbrukerindex" i kortform på kommuneqibioteket i Kongens Lyngby, Vid ett studiebesök där, initierades vi att försöka skapa en iknande svensk motsvarighet. Danmark han man haft paner på att pubicera ett vforbrukerindexn, som skue utkommit fyra ganger. Arigen. Dessa paner har dock ej kunnat reaiseras ännu, på grund av tijrackiga ekonomiska resurser. USA utkommer däremot, sedan 1974 kvartasvis Consumers index : to product Evauations and informa-bion sources, och detta har ti stora dear varit mode för vårt arbe t e. Man bör i första hand se detta konsumentindex som ett försag ti hur ett sadant skue kunna ptformas. Vår ambition ar framför at att väcka intresse för att en pubikation av det har saget kommer tj stånd. Vi ar medvetna om att manga brister fortfarande kvarst%r. Med tanke p% ämnets pionjärkaraktär ooh den tidspress vi arbetat under, har band annat okarheter i tidskriftsurva och ämnesord inte het kunnat reduceras. Vart tidskriftsurva har med n%gra f% undantag begränsats ti svenska tidskrifter. Urvasprinciperna har des varit att ta med tidskrifter inom oika fack som kontinuerigt redovisar test, des att indexera de tidskrifter som vi har bedömt finns på de festa medestora fokbibiotek. Urvasprinciperna har ett ti att n%gra tidskrifter, som visserigen redovisar enstaka testi inte har indexerats. En de 'testande tidskrifter saknas också, och här har urvaet qed nödvändighet bivit subjektivt. Det gaer framför at båt- och bitidskrifter, dar mangfaden är stor. Trots att vi inte har kunnat sp%ra vare sig den danska eer norska konsumenttidnipgen på något svenskt fokbibiotek har de indexerats. De är av hög kvaitet, redovisar test på varor som förekommer i 6verige och har som rege mera testmateria an d,em svenska Rad och rön. k SprAket bör inte heer vara n%got hinder. De försvarar onekigen ett större intresse hos ftertaet svenska f01 - bibiotek. Danska Hushodningsråde t s Råd og resutater, finns på Kungiga Tekniska Högskoans bibiotek. Lanens heakonsuenter har fera utändska konsumenttidningar, däriband de danska och norska. Begreppet konsumentvaror har setts i mycket vid bemärkese, men med en viss övre kapitagräns och med tonvikt på amatörbruk. Saedes har vi inte indexerat exempevis fygpan, ångtradare och fotoutrustning för yrkesfotografer. Undantagna fr%n indexering ar ocksi test av ivsmede, samt marknadsöversikter över oika, varor. Nar vi utformat detta index har ett' osvikigt motto varit att det ska vara ättigängigt och utan bv%righet kunna användas av s%va %ntagare som bibioteksperaona.

4 Uppstäningen ar strikt afabetisk med förhopnningsvis tiräckiga korshänvisningar. Vi har försökt att und- 'vika stora övergripande ämnesgrupper och använt varje artikebenamning som uppsagsord, Konsekvensen har m%handa inte räckt ti har, utan det förekommer vissa övergripande ämnesgrupper. Skaet härti ar att en specifik benämning kan missuppfattas. Under m%nga ämnesord finns varumärken redovisade. De är aven strikt afabetiskt uppstxda. Det har iband varit omöjigt att utröna varumärket, utan i stäet har identifieringen skett med hjäp av tiverkaxnamn och dyikt. Band tidkkrifterna råder fuständig anarki vad g0er märkesbeskrivningen och detta index har bivit ett gott exempe på det. Eftersom markesu tf om ningen grundzr sig på tidskrif tsuprgifter ksrr den karske förefaa oegentig för de mest initierade, nen den bör inte vas några identifieringsrokem. Under Zmnesordet biar, begagnade finns b%de sådana med och uten årsmode. Anedningen ar att Vi biägare inte anger årsmode vid sina test. Det ar möjigt att n%gra, av de varor som indexerats fr%n de dznska och norska konsqmenttidskrifterna inte förekomer på den svenska marknaden. Det har dock vaerit omöjigt att s&a ut dem. BELOGRA- F1 SKA REFERENSER.-. SAKNAGE HAFTEY Som stavnirigsnormera.re och bibiografisk käa för de svenska tidskrifterna har Svensk tidskriftsförteckning anitats, och för de danska och norska tidskrifterna Urich's internationa periodicas directory, Det ar har att marka a.tt Råd og resutater och Tekniske rteddeeser ges ut gemensa.mt mer1 i skida dear. Tekniske cieddeeser redovisar testmetoder och matir,struu?ent. Tyvarr saknas fortfarande föjande tidskriftshaften: Båt för aa: 1975, h.11,12,13,14 ca-kuriren: årgång 1973, 1974 Radio & teevision: 1973, h.6,7

5 Adap t e r Se Fotoutrustning Amatörradioapparater Se Kommunikationsrsdioapparater. s Ankare B%t för aa , h.6, Armaturer Se nomhusbe ysning Ut omhusbeysning Armbandsur, barn- Vi f8radras , h. 12 S S Ast%ndsmatare Svensk jakt , h.2, s.80 B Bagageh8are. -L R%d och rön , h.9, BEOCENTER 1400 Stereo-hifi , h* 10, s BEOCORD 2200 Musikrevy , h-4, DUX SOUND PBOJECT TAPC 4000 Stereo-hifi , h-5, s ARYAN KARDOM EX 1000 stereo-hifi , h.?, s Musikrevy , h.3, s Radio & teevision , h.8, s.17-22,62 HTACH TRQ-2000 D Stereo-hifi, , h*3, JVC MVCO 1610 U Teknik for aa , h. i S JVC NVCO 1667 F Stereo-hifi , h.11, s JVC CD 1635 Teknik för aa , h.12, s ,1820 Bandspearband Se Ljudband Bandspeare, kassett Se aven Radiorecorders Bandspeare, kassett AKA GXC 51 0 D Musikrevy , h.6, s EASF 8200 Radio & teevision, , h.2, S NAKAMCH DT 550 Radio & teevision , h.10, s.8-14 NATONAL RS-276 US Stereo-hifi , h.6, s " PHLPS N Q211 Teknik för a , h-1, s PHLPS N 2509 Nusikrevy , h. 4, PHLPS N 2510 Musikrevy , h.4, s o 7 BASF /01 Tsknic för as , h.h/?, S. 8-9 BASF 9201 Teknik för aa , h.6:7, s. 8-9 BASF 9301 n. iennik för aa , h.6/7,./ - s

6 SONAB C 500 Musikre-q , h.6, s Radio & teevision , h. 1, s.23 SONY TC-153 SD Teknik för a,a , h.12, S ,18,2O Barngrindar å och d rön , h.6, Musikrevy , ha39 s TANDFERG TCD-300 Steibeo-hifi , h.2, S TANDBERG TCD-310 Musskrevy , h. 1, S TEAC A 450 Pusikrevy , h.6, s TECBMCS RS-263 USD Stereo-hifi , k.4, S TECBBCS BS-276 USD Stereo-hifi , h.1, S TECHNCS RS-676 US Radio E.: teevision , h.2, S Bandspeare, öppna spoar AKA GX' 210 D Stereo-hifi , h.3, s AKA GX 365 D stereo-hifi h. 5, s REVOX A 700 Musikrevy , h*49 s REVOX MK BOLBY B Musikrevy , h.6, S EEVOX MK HS Musikrevy , h-6, s Barn j ackor Se Bariikader - Barn jeans Se Barnkäder Barnkäder Vi förädrar , h.8, S Vi förädrar h-8, s Barnkäder, jackor Vi förädrar , h*?, s V i förädrar , he, s Barnkäder, jeans Vi förädrar , h. 11, Barnkade r, strumpor Vi fördrar , h.9, Barnskor Vi förädrar, , h.1,

7 Barnstoar Vi föradrar , h.?, V i förädrar , h.8, s Barnstrumpor Se Barnkader Barnunderkäder S e Barnkäder Barnvagnar Råd och rön , h.2, S Vi ;öradrar. S , h*4? Barnvagnar, sitt- Råd och rön , h.5, S Batterier Se Bibatterier Bgtbatterier Tarrbatterier Be ysnin Se nomhusbeysning Utomhusbe ysning Bensindunkar Teknikens vsrd , h.11, s. 37 Biar ALFA ROMEO ALFSTTA Motor , h. 21, S ,50-51 Svensk notortidning , h.7, s.4-7 Teknikens vard , h.20, S Vi biägare , h.21, ' s Teknikens vard , h.22, S ALFA ROMEO ALFETTA GT Teknik för aa , h.11, S Teknikens ard , h.16, s ALFA ROMEO 1600 GT JUNOR Teknikens värd.-' 1973, h, 24, s Teknikens vard , h.10, s, ALFA ROMEO 2x10 GTV Teknikens vard , h. 6, S ALFA, ROMEO 2000 SPDER Teknikens vard , h. 7 O, s. 20L.29 ALFASUD Motor , h.16, s Teknikens vard , h. 17, S Vi biägare , h.3/14, s Teknikens vard , he, S Vi biägare , h.:/2, S Vi biägare h. 3, S Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.5, S Vi biägare, , h.6, S Vi biägare , h.7, s.16-8 ALFASUD +i ' Teknik för aa , h.2, s. 7 Vi biagare , h.19, s Teknikens vard , h. 9, s AMC ORNET Svensk mo tortidning , h. 7 s.16-18,21 AMC JAVELN Teknikens vard , h., S. 2'7-32 AMC PACER TekniKens värd , h.17 S AMC PACER X V i biägare , h0159 s.13-14

8 AUD 50 Teknik för aa , h.11, s Vi biägare , h.19, s.10- AUD 50 GL Teknikens vard. 1975, h.11 s AUD 50 LS Teknik för aa , h. 1 i, s Motor , h.10,.18-27,46,48 Vi biägare , h.7, s AUD 80 GT Teknikens vard , h.10 S AUD 80 L Motor , h.8, S Svensk motortidning , h. 5, s. 5-7 V i biägare, , h.8, S Bi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare, ,h.7, S Motor , h.14/15, S. 8-9 AUD 80 S Porbruker-Rapporten , h. 3, s AUD 100 VL Teknikens vard , h.22, S AUD 100 L Vi biägare , h.9, s ' AUD 100 LS Vi biägare , h. 10, S AUD 100 S COUPE Teknikens vard , h.16, s y -4- AUSTN ALLEGRO Teknik för aa , h.5, s Teknik för aa , h.8, s. 35 Svensk motortidning , h.4, S AUSTN ALLEGRO 1300 Motor , h.16/17,.18-19,33 Vi biägare , h. 15/16, S Teknik för aa , h.6/7, S AUSTN ALLEGRO 1500 Teknikens vard , h.1, S Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.?, S Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, S AUSTN ALLEGRO 1500 SUPER Teknikens vard , h.17, S AUSTJN MAX 1750 Vi förädrar , h.?, s.18-9 AUSTN MN Vi biägsre , h.11, S AUSTN MN 1000 Motor , h.10, s.20-29,31 Teknikens vard , h.4 S Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare r h.3, s Vi biägare , h.4, S AUSTN MM 1275 GT Teknikens vard , h.19, s ,47-48 AU T O- S LEEPER Teknikens vard , h.14, n n n 4

9 BMC MN CLUBMAN Teknikens vard , h.18, S BMW 3,O Si Svensk motortidning , h.3, s. 4-7 Teknikens värd.'- 1973, h.22, S Vi biägare , h.4, S BMW 518 Vi biägare , h.21 S BYM 520 Motor , h.14/15, s Svensk motortidning , h.7, s.4-5 Teknikens värd , h.14, S Vi biägare , h.15, s.18-9 Teknikens vä%d , h.22, S BMW 525 Teknikens vard , h-5, S. 25-3O,35-36 BMW 525 AUTOMAT Teknikens vard , h. 1 5, s BMW 2002 TURBO Teknikens vard , h.26, S CHEVROLET BLAZER Teknikens vard , h.22, S CHEVROLET CAMARO 350 SS Teknikens värd , h.11, S CHEVROLET CHEVELLE Svensk rnotortid2ing , h.7, s.16-18,21 CREVROLNET CORVETTE STNGRAY Teknikens vard , h.6, s CHEVROLET MPALA V8 Teknikens vard , h3, s CHRYSLER SUNBEAM Motor , h.4/15, s Teknikens vard , h.16, S CHRYSLER SUNBEAM Svensk motortidning , h.8, s. 5-7 Teknikens vard , h.16, S Vi biägare , h.16, S CHRYSLER SUNBEAM 1500 SUPER Motor , h.16, S Vi biägsre, , h. 1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare, , h.4, s Vi biägare , h. 5, S Vi biägare , h.6, S Vi biägare, , h.7, s CHRYSLER SUJBEAN Vi biägare, , h.9, s. 34 CRY SLER SJNBSAM SUPER Teknikens vard , h.6, S CHRYSLER 2 LT, Motor , h.22, s CHRYSLER 180 Forbruker-Rapporten* , h.6, S CTROEN CX Teknik för aa , h.9, s CTROEX CX 2000 Kotor , 11.23, s Teknikens vard , h.21, s Vi biägare , h.18, s.11-2 CTROEN D SPECAL Vi biagare , h.1/2, s.12-7 Vi bi5,gare , h.3, S. 9-20

10 CTROEN GS Vi biägare , h.12, s Teknikens vard , h.3, s CTBOEM GS PALLAS Motor , h.7, S Vi biägare h.9, s.13-4 CTROES GS 1200 Teknik fsr aa , h.4, s CTROEN VS 1220 Motor , h.10, s Teknikens vard , b. 3, S ,S-52 CTROEN GS 1220 CLUB Mo-bor , h. 10, S. 52-,53,68 Vi biägare , h. 39 s Vi biägare , h.4, s Vi biägare. - 19'74, h.5, S vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.79 s CTROEN 2 CV Vi biägare , h.5, s CTROEN 2 CV. 6 Forbruker-Kampporten , h., s DAP 66 Motor , h.10, S Teknikens vard , h.9, s ,51-52 Teknikens värd , h.1, s Svensk motortidning , h-4, S DAY 66 KARATHON KOMB Teknikens vard , h.5, S DA? 56 SL Svensk motortidning , h.6, s DAY 66 SL KOKB Vi biägare , h. 1 /2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare , h.7, s DAF 333 DE LUXE Forbruker-Rapporten , h.1, s * ATSUN CHERRY Forbruker-Rapgortqn , h. 1, s DATSUN CHERRY KOMB Vi biägare , k.17/18, S DAT SUN CHERRY 1 00 A Teknikens vard , h.4, S Vi biägae , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S DATSUN CHEmY 100 A KOMB Vi biagare , h.8, S. 4-6 DAT SUM ESV 1 Vi biägare , h.9, S DATSUN 00 A Vi biägare , 11.11, S Motor ? h.10, s.20-29,31 DATSUhJ 120 Y Motor , h.19, s.14-15,39 Tekniskeis vard , h.14, s.25-26,31-32 Vi biägare, r 1974, h.12, S

11 Y DATSUN 120 Y KONB Vi biägare , h.21, s Vi biägare , h.6, s.15 Vi biägare , h.8, S. 4-6 DATSUN 160 J Teknikens vard , h.6, s Vi biägare , h./2, S Vi biägare , 6.49 s Vi biägare , h.5 9 s Vi biägare A., h.6, s Vi biägare , h.7, S DATSUN 180 Motor , h.10, s Teknikens vard , h.18, S DATSUN 80 i3 Vi biägare , h./2, s Vi biägare , ha 3 9 s DATSUN 200 L Vi biägare. -$ 1973, h.22, s. 53 DATSUM 240 Z Teknikens varp , h.6, S Vi biägare , h.20, S DATSUN 1200 KU$E Motcr, , h.10, S ,82 Vi biägare ,. hmi3/14, s.10- Vi biägare , h.22, s DODGE DART Svensk motortidning , h. 7, e,6-18,21 DORMOBLE Teknik för aa h.8, s Teknikens vard , h.!, S Vi biägare. - 19'74, h.12, s FAT 126 Motor , h.21, S Teknikens vard , h.78, S Vi biägare h.5, s Notor , h.12, s.14-15,42 Teknik för aa , h.5, s.18-19,62 Vi biägare ? h.12, s.'-2 FAT 127 Motor , h.1, s Svensk motortidning , h.4, s.7-9 Teknikens vard , h. 18, S Vi biägare, , h.11, S Motor , h.10, s.20-29,31 Vi biägare. s , h./2, Vi oiägarc , h.3, s Vi biägare , h.4, S FAT 27 K O Teknikens vard , h.4, S E'LAT 128 Kotor , h.o, S

12 FAT 128 (forts.) Vi biagare. ' 1974, h./2, S r Vi biägare , h.3, s Vi biägare. s Vi biägare. S Vi biägare. S Vi biagare. s.16-8 ii bigare. s , h.1/2, Vi aiagare , h.3, s.12-15, Vi biägare , h.4, s i biägare , h.17, s.15 FAT 128 COiVECOU-??E Teknik för aa, , h.9, s.24 FAT 128 RALLY Tecgikens värd , h.131 s FAT 128 S Svensk motortjdning , h.4, s FAT 128 SPECAL Teknikens värld , h.72, s FAT 128 SPECAL 1300 Teknik för a.;a , h.10, s. 54 Vi biägare. r 1975, h.6, S FAT 128 3p Vi biagare. 1975, h.15, s.18 FAT 128 4d Meto]: , h.18, S. 8-9 FAT 130 Motor , h.ot S FAT 31 Vi biägae , h.22, s FAT 1 3 1?'iRhhOR Teknik för aa , h.12, s Teknik för aa , h..8, s.40 FAT 131 MRAFORZ KOMB S Teknik för aa , h.12, S FAT 31 SPECAL Teknikens vard , h0149 S Vi biägare , h.16, s FAT 1 32 Svensk motortidning , h.2, s.5-7 FAT 132 SPECAL Vi, biägare , h. 1 /S, s FAT GLS Vi biägare , h.17/18, S FAT GLS Teknikens var1.d , h.8, s FAT S Motor , h.4, s Teknikens vard , h.4, FAT 1300 SL Teknikens värd , h.16, s FQRD CAPR* GEA Motor , h.10, s.32-33,62 Teknikens var:.d , h. 16, s.12-7 Motor, 1975, h..o, ,46,48 FORD CJ9.PR XL Motor , h.10, S ,62 CORE CAPR 1600 XL Motor. - 1/73, h.10, S Vi biägare , h.13/14, s.14-15

13 FORD CONSUL L OMB B Teknikens varid, , h.13, s FORD CONSUL 20'00 Teknikens värdd i S FORD CONSUL 2a00 i Motor , h.10, s Motor, , s h*14/159 Vi biägare , h. 1/29 s Vi biägare , h.39 s o FORD COJXSUL 2 00 L KOfm: Vi biägare , h* 11 s h.24, FORD CONSUL j000 GT eknikens värd , h. 2, S FORD CUSTON CBB Motor , h.22, s FORD ASCORT Motor % h.10, S ,31 Teknik för aa , h039 S Teknik för aa , h.9, s. 55 Teknik för aa , h. 12, S vi biägare. s.9-10 T 1975, h.13/14, 'FORD ESCORT L Teknikens var d , h-7, s FORD ESCORT MEXCO Teknikens värd , h. 1 0, s FORD ESCORT KOMB Motor , h.26, S FOED ESCORT 1300 L Vi biägare. 1975, h.5, s. i6 Vi biägare , h.23, s.15 FORD ESCORT 2000 RS Teknikens värd , h.?, S FORD GRANADA Forbruker-Rapporten , h.6, S Teknik för aa , h.?, s.18 FORD GRANADA GHA Motor , h.18, S FORD GEAJADA GHTA 3000 Teknikens vard , h.15, s.12-9 FORD GRANADA V6 2,6 Vi biägare , h.7, 8.23 FORD GRANA3A 2L Vi biagare , h.17, s.14 FORD GRANADA 2000 Motor , h.16/17, S Teknikens vard , h.19, S ,43-45 FORD GRANADA 2000 KOMB Svensk motortidning , h.9, FORD GRA:NADA 2600 GL Vi biägare , h.11, S 7-8 FORD GRANADA 260 GXL Svensk motortidning , h.3, s FORD GRAXADB 3000 GXL Motor , h.10, S FORD NUSTANG MACH Teknikens vard , h.11, S FORD TAUi\iUS Teknik för aa , h.10, s.8 Teknikens vard h* 3 9 S, FORD TAUNLTS 1600 L Motar , h.7, s Vi förädrar , h.3, S

14 J FORD TAULTTS 1600 L (forts. ) Forbruker-Rappo (ten , h. 7, S Teknikens vard , h.6, S Vi biägare , h./2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.6, s FORD TAUNUS 1600 L KOMB Vi, biägare , h.? 5, s Vi biägare , h.9, s Vi biägare , h.20. S Vi biägare , h.4, s FORD TAUWS 2000 GXL Teknikens va.rd. ;- 1974, 11.9, S FORD TRANST 100 Motor , h.24, S HONDA CVC Motor , he', s Teknik f ö aa. ' 1974, h.10, S Teknikens värd. L 1974, h.12, s HONDA CVC KOMB Vi biägare, - 19y5, h.8, S. 4-6 HONDA 350 FODR, Motor , h.8, s. 18 HORNET HATCHBACK Teknikens vard , heg, S NTERNATONAL SCOUT Svensk motortidning , h.9, S Notor , h.8, S Teknikens vard , h.22, S JSGUAR XJ 6 4,2 Teknikens vard , h.22, S JEEP CBEROKEE Teknikens vard , h.22, S JEVSEN HEALEY Teknikens vard , h.13, E Teknikens vard , h. 1 O, S, LABCB BE?A Teknikens värd , h. 15, S Teknikens vard , h.22, S LANCZA BETA 800?otor , h.16/17, S Teknik för az , h. 10, s Vi bikgare , h.9, S LOTUS ELAN t 2 S 130 Teknikens vard , h.6, S LOTUS ELTE 502 Teknikens ved , h.10, S LOTUS EULOPA S2ECAL Teknikens vard , h. 6, S MAZDA Vi biägare , h.8, S. 4-6 MAZDA RX 3 COUPE Vi biägare , h.4, s : 0-1 NAZDA RX 3 WANKEL Teknikens värd , h.10, s MAZDA Teknikens vard , h.6, S MAZDA COUPE biägare , h.22, s. 50

15 MAZDA 81 8 Vi biägare , h. 1/2, s Vi biägare. - r974, h.3, s Vi biägare , h.4,' s vi biägare , h. 5, S Vi biagare. - b974, h.6, s , h.7, Vi biägare. - s Teknikens vard. S MAZDA 818 KOMB, h.10, Motor , s.60-62,82 MAZDA 929 ekriikens vard. s i , h.7, , h.3, MAZDA 923 XQNB Teknik för aa , h.12, S Teknik för aa , hm6/7, s Teknik för aa , h.12, s MAZDA 1300 Motor , h.10,.20-29,31 Vi biägaze , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s MAZDA 1600 COUPE Vi biägare , h. 13/14, s MERCEDES BENZ L 206 D Motor , h.22, S MERCEDES BERZ 213/4 Motor. - r 1973,.25, s Svensk motortidping , h.3, s MERCEDES BENZ 240 D Teknikens vard , h.19, s.18-21,64 L, MERCEDES BENZ 240 D 3,O Motor , h.1, s.16-17,45 Teknikens vard , h.6, s Vi biägare , h- 59 s.11-2 MERCEDES BENZ 280 E Motor , h.10, s ve.hsk motortidning , h.39 s.4-7 Vi biägare , h.4, S MERCEDES BENZ 280 S Teknikens vard , h.22, S MERCEDES BENZ 280 SE Vi biägare. - 'i 973, h.12, S MGB GT Teknikes vard , h.6, S MN 850 Forbruker-Rapporten. -,1973, h.1, s MORGAN PLUS 8 Teknikens vard , h.10, S MORRS MARNA Svensk motortidning , h.8, s. 5-7 MORRS MARRA,? Teknikens vard , h.2, S ,31-32 MORRS MARNA,? COUPE Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.49 s Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare , h.7, S OPEL ASCONA 1,6 Motor , h.7, s

16 OPEL ASCONA 1,i6 (f orts. ) orb bruk er-aporten , h. 3 s OPEL REKORD COUPE BERLNA Teknikecs vard , h.20, S OPEL ASCONA 16 S OPEL REKORD DESEL Teknikens värd , h.6, Motor , hdc, S S ,68 OPEL ASCONA, 9 SR OPEL REKORD Teknikens vard , h.10, OPEL COMMODORE 2800 GS/E AUTOMAT. Teknikens värsd , h. 15, s.12-9 OPEL KADETT Vi biägare. - s S S Vi biägare , h.1/2, s Vi biägare. s Vi biägare , h.4, s Vi biägare. S Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h* 7 s OPEL KADETT 1200 S Svensk motortidning , h.10, s.5-7 Motor h.5, s Teknikens vard , h. 1, s Teknikens var , h.3, S Teknikens vard. s OPEL MAMTA BERFNETTA Motor ,h.2, s.31, , h.7, Kotor , h.10, OPEL REKORD 1900 BERLNA COUPE Motor , h.19,.14-15,40 OPEL REKORD 1900 S Teknikens vard , h.24, S Vi. biägare , h.3, S OPEL REKORD 2100 D Teknikens vard , h,9, s.18-21,64 PEUGEOT 104 Motor , h. 1, S Svensk motortidning , h.6, Teknikens vard , h.11, S Vi biägare , h.11, S Teknik för aa , h.1, s Teknikens vard , h.4, S Pi biägare , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Teknikens värd , h.5, PEUGEOT 304 s ,S6 Svensk motortidning , h.5,. s.5-7 OPEL MANTA 6 S Teknikens värd , h.16, Vi biägare , h.1/2, S; OPEL REKORD CAPVAN L 900 Vi biagare , h. 3,, Svensk motortidning , h.9, s S Vi biägare , h.4, OPEL. REKORD CARAVAN 1900 s Teknikens vard , h.13, s

17 PEUGEOT 304 (forts.) Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, s PEUGEOT 304 S Teknikens värd , h. 59 s PEUGEOT504 Forbruker-Rapporten , h.6, S i Motor , 4.10, s Vi biägare. - 1'973, h.17, s PEUGEOT 504 BREBK Teknikens v2rd , h.13, s Svensk motortidning , h.9, S PEUGEOT 504 GL Vi biägare , h.3/14, s.15 PEUGEOT 504 GL AUTOMATC Vi biägare. - $975, h.7, S Vi biägare , h.17, s.15-6 PEUGEOT 504 L Teknikens vard , h. 24, s PEUGEOT 564 GL ESEL Teknikens varid , h.19, s.18-21,64 PEUGEOT 604 t o , (.16/17, s Teknik för aa. s. 25 Teknikens vard , h. 15, s PORSCHE CARREFLA 1 Teknikens vard , h.10, S PORSCHE CARRERA RS Teknikens vard , h.8, S , h099 PORSCHE 91 Teknikens vard , h.7, S PORSCHE 91 TARGA Teknikens vard , h. 6, S RANGE ROVER Teknik för aa , h., s. 18 Teknik f ör aa , h. 1 O, s Vi biägare , h.7, S Svensk motortidning , h.9, S Teknikens vard , h.22, S RENAULT TS Motor , 4.12, s RENAULT 4 Forbruker-Rapporten , b.1, s Motor , h.10, s Teknikens värd , h.18, S Vi biägare , h.1/2, s V4 biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S RENAULT 5 v Vi biägare , h.10, s Vi biagäre , h.11, S RENAULT 5 TL Motor , h.1, S Svensk motortidning , h.4, s.7-9 Teknik för aa , h.5, s Teknikens väyd , h.7, s Motor.' , h.25, s.8-9,14

18 RENAULT 5 TL (iforts.) Teknikens värd , h.4, S RENAULT 1 2 HGVi Teknik för a!a , h.1, s. 19 RENAULT 12 SS Teknik för aa , h.6/7, S Teknikens vard , h.12, s Vi biägare , h./2, s i Vi biägare. s Vi biägare. -/ 1974, h.49 s Vi biägare. S Vi biägare , h. 7, s Motor , S h.26, vi biägare , h.24, s.11-2 RENAULT 15 TS Motor , h.10, s.64-65,81 EMAULT 16 TL Vi förädrar. s r 1973, h.3, RENAULT 16 TS Teknikens värh , h.24, S Vi biägare , h.6, s Svensk motortidning , h. 6/7, s Motor , hao,.18-27,46,48 RENAULT 16 TSA Motor , h.6, S RENAULT 1 7 TS Motor , h.17, s.12-13, Teknikens vard , h.16, s.12-9 RENAULT 30 Motor , h.6/17, S RENAULT 30 SS Vi biägare , h.8, S 30 ROVER 2200 TC Teknikens vard , h.22, S ROVER 3500 Vi biägare , h.10, S ROVER j500 AUTOMATC At om hobby , h.5, S SAAB 95 Motor. s,. 1973, h.10, Vi förädrar , h.3, s SAAB 96 Motor , h.24, s.28-32,35948 Teknikens vard , h.1, s SAAB 96 V4 Vi biäpre , h. 1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.7, s Svensk motortidning , h.4, S Vi biägare , h.22, s SAAB 99 Forbruker-Rapporten , h. 6, S SAAB 99 AUTOMATC Motor , h.7, s SAAB 99 COMB COUPE Svensk motortidning , h. 6/7, s Teknikens vard , h059 s Teknikens vard , h.16, s.12-17

19 SAAB 99 COMB COUPEi (forts.) Vi biägsre h.19, s.15 SAAB 99 COMB COUPE AUTOMATC Vi biägare , h.12, se33 SAAB 99 EMS Svensk motortidning , h.9, s. 5-7 Teknik för aa , he S. 19 Teknikens värd , h. 26, s Teknikens vard , h.4, S SAAB 99 GL Teknikens vard , h.24, S SAAB 99 L Motor , h.24,.28-32,35,48 Motor , h0259 s Teknikens vard , h. 21, s.29-30, Vi biägare h./2, S SAAB 99 L COMB COUE Vi biägare , h.7, s SAAB 99 LS COMB COUPE Motor , h.10,.18-27,46,48 SAAB 99 L 2,O Svensk motortidnind , h.2, s 5-7 SAAB 99 TM COMB COUPE Vi biägare. - 19'19, h. Y, s SAAB Q9 2,O eknike'ns vard , h.24, S Vi biägare , h. 1/29 s vi biägare $, h.3, S SMCA Svensk motortidning h.49 S SMCA 1100 LS Motor , h.10, s Motor , h.10, S ,31 Vi biägare , h.22', S, Motor , h.o, s.18-27,46948 Teknikens vard , h.18, S SMCA 1100 &S KOMB Vi förädrar , h.3, s SMCA O0 SPECAL Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.39 s Vi biägare , h.4 9 s Vi biägare , h.6, s SMCA 1100 ti Teknikens vard , h. 10, S SMCA 1307/1508 Teknik för aa , h.99 s.10- Vi biägare ? 5.21, s.13 SKODA S 100 Vi biägare , h./2, s Vi biägare, , h.3, s Vi biägare , h.49 S SKODA S O R COUPE Teknikens vard , h.16, s SKODA 110 LS Teknikens vard , h.e, S

20 TOY OTA CARNA Forbruker-Rapporten. s TOYOTA CELCA Teknikens s , h.3, , h.16, TOYOTA CELCA 1600 LT Vi biagare , h. 13/14, S TOYOTA COROLLA Vi biägare , h.8, S. 4-6 TOYOTA COROLLA 30 Motor , h.18, s ,39 Svensk motortidhing , h.4, S TOYOTA COROLLA 1200 Vi biägare , h. 1 9, S Teknikens vard, , h.24,, s TOYOTA 1200 Motor , h.10, s ,31 TOYOTA 1600 Teknikens vard , h.6, s f Vi biägare, - h 974, h. 1 [2, S Vi biägare , h* 3 9 S Vi biägare, - ï974, h-4, s Vi biägare, , h.5, S , Vi biägare h.79 s TOYOTA 2000 Teknikens vard , h.1, S TOYOTA 2000 MK Vi biägare , h. 1/2, s Vi biägare h.39 S TRUMPH SPTFRE Teknikens vardi , h.6, S Motor , h.2, , VALANT 4-D SEDAN Motor , h.17, s ,43 VAUXHALL CHEVETTE Motor # h.22, S Vi biägare , h.19, s VAUXHAZL CHEVETTE L Teknikens vard , h.25, S VAUXHALL VCTOR Vi biägare , h./2, s Vi biägare , h.3, S VAUCHALL VVA 1300 Vi biägare , h.1/2, s Vi biägare , h.3, S V i biägare , h.4, s VAZ Vi biägare , h.1/2, V i biägare , h.3, S Vi biägare , h-4, S VAZ 200 KOMBS Teknik för aa , h.5, S Teknik för aa , h.12, s. 24 VAZ 1500 S Motor , h.23, s Teknikens vard , h.7, s Vi biägare , h. 1/2, S, Vi biägare , h.3, S Vi biägare , h.4, s V i biägare , h.5, s Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, s.16-18

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT Rally DM 2004 Tävling 1, 040501 Älmhults MK Silverratten Tävling 2, 040522 Ljungby MK Midsommardansen Tävling 3, 040619 Emådalens MK Roja Rundan Tävling 4, 040828 Wäxjö MS Dackefejden Tävling 5, 040925

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac Arrangör: Götene MK /9 00 Officiell Resultatlista Div. Nr Förare/Anmälare Omg Omg Platssiffra Bästa tid A., Lars Larsson Skene MS ().0,.0,.0,9.0,9 B - 0 Toveks Bil AB Skoda Fabia WRC A., Kenneth Hansen

Läs mer

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross VOLVO C70 Cab. 2.3 20V T-5 239 03.98- B 5234 T3 VOLVO C70 Cab. 2.5 20V VOLVO C70 Cab. 2.5 20V Turb 170 06.98- B 5254 S 193 03.98- B 5254 T, B 5244 T VOLVO C70

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 21:3 29:2 1 Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Land

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

18-55 mm Anger att objektivet har en varierbar brännvidd (zoom) på 18-55 mm. Kallas även för zoom.

18-55 mm Anger att objektivet har en varierbar brännvidd (zoom) på 18-55 mm. Kallas även för zoom. Objektivbeteckningar 1:3,5 Maximal bländaröppning. Anger att objektivet har en fast största bländare på 3,5. Ofta föregås siffrorna av f för att visa att det är bländaren som avses. 1:5,6-6,3 Maximal bländaröppning.

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor>

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor> Emacs Lathund Johan Sandén 1 Emacs lathund "C-x" nedan betyder att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på tangenten "x". M- nedan betyder att man ska hålla ned den s.k. "meta"-tangenten

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

DD 3001 4 Dieselpump, levererar 7 90 l/min. Består av: DD3010 13 Dieselpump, levererar upp till 50 l/min

DD 3001 4 Dieselpump, levererar 7 90 l/min. Består av: DD3010 13 Dieselpump, levererar upp till 50 l/min Dieselutrustning Dieselutrustning DD 3001 4 Dieselpump, levererar 7 90 l/min Rotorpump med by passventil och överströmsskydd Volymmätare med 4 st resetbara siffror och 8 som ej går att resetta för totala

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan.

Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan. Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan. Välkommen till den sjunde upplagan av Malmsvängen. I år har vi valt att förlägga rallyt till de natursköna trakterna kring Tärendö, som bland annat är känt för en av världens

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Oljerekommendationer

Oljerekommendationer Motorolja Motorolja BUICK Buick Park Avenue 3,8 91-93 SJU01042 1gal 4qt GLF132025 4l CADILLAC Cadillac Seville 4,9 92-93 SJU01042/01041 1gal/1qt 5,5qt GLF132025/GLF132007 4l/1l Cadillac Seville 4,6 93-01

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification 1 1 19 128 * Arne Bäckström Haninge MK Audi quattro 0 0 1.36.26,4 Björn Wessel Nääs Bilservice AB SE 1.45,0 3.53,6 4.11,5 3.15,6 2.57,1 6.15,1 5.55,2 6.24,0 8.28,8 5.03,4 4.31,6 13.07,5 2.21,7 6.05,7 13.18,9

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Volvo S40 20 6 20 6 20 7 20 7 17 6 15 5 149 15 134

Volvo S40 20 6 20 6 20 7 20 7 17 6 15 5 149 15 134 SVENSKT MÄSTERSKAP I BACKE 2013 - Klass 1 -Rallycrossbilar Super Nationella 2 wd TÄVLINGAR: 1-2 ) 10-11/8, 3-4) 24-25/8 SMK Sundsvall, 5-6) 7-8/9 Lima MS 1 101 Jimmy Holmkvist Gestrike RT Kaatalysatoråtervinning

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Sida 1 av 12 ÅF - PRISLISTA. Prislista 2008-1 Foto & Video INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida 1 av 12 ÅF - PRISLISTA. Prislista 2008-1 Foto & Video INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 av 12 ÅF - PRISLISTA Prislista 2008-1 Foto & Video INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Kompaktkameror & tillbehör 2-3 Blixtar 3 Armar & tillbehör 4 Kablar 5 Digitala DSLR UV-hus 5 Portar & skydd DSLR UV-hus

Läs mer

CHRYSLER. Årsmodell Vectra bensin 4-cyl (2)... 88 95 73-551 198,- Voyager... 84 95 73-581 198,- Uno... 83 95 73-5055 198,-

CHRYSLER. Årsmodell Vectra bensin 4-cyl (2)... 88 95 73-551 198,- Voyager... 84 95 73-581 198,- Uno... 83 95 73-5055 198,- Samtliga engelskspråkiga handböcker levereras med språknyckel. Reparationshandböcker för bil. Behandlar både enklare servicearbeten och mer kvalificerade reparationer. Innehåller detaljerade upplysningar

Läs mer