Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing"

Transkript

1 m...- f-'. m

2 Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing

3 1 H STORK NTATV SYFTE TDSKRFTS- URTAL URVAL AV KONSUMENT- VAROR OCH TEST, PRAKT SK ANNE SORD ANVANDNNG Detta konsumentidex har tikomrnjt efter danskt och amerikanskt mönster. Sedan n%gra %r finns ett "fonbrukerindex" i kortform på kommuneqibioteket i Kongens Lyngby, Vid ett studiebesök där, initierades vi att försöka skapa en iknande svensk motsvarighet. Danmark han man haft paner på att pubicera ett vforbrukerindexn, som skue utkommit fyra ganger. Arigen. Dessa paner har dock ej kunnat reaiseras ännu, på grund av tijrackiga ekonomiska resurser. USA utkommer däremot, sedan 1974 kvartasvis Consumers index : to product Evauations and informa-bion sources, och detta har ti stora dear varit mode för vårt arbe t e. Man bör i första hand se detta konsumentindex som ett försag ti hur ett sadant skue kunna ptformas. Vår ambition ar framför at att väcka intresse för att en pubikation av det har saget kommer tj stånd. Vi ar medvetna om att manga brister fortfarande kvarst%r. Med tanke p% ämnets pionjärkaraktär ooh den tidspress vi arbetat under, har band annat okarheter i tidskriftsurva och ämnesord inte het kunnat reduceras. Vart tidskriftsurva har med n%gra f% undantag begränsats ti svenska tidskrifter. Urvasprinciperna har des varit att ta med tidskrifter inom oika fack som kontinuerigt redovisar test, des att indexera de tidskrifter som vi har bedömt finns på de festa medestora fokbibiotek. Urvasprinciperna har ett ti att n%gra tidskrifter, som visserigen redovisar enstaka testi inte har indexerats. En de 'testande tidskrifter saknas också, och här har urvaet qed nödvändighet bivit subjektivt. Det gaer framför at båt- och bitidskrifter, dar mangfaden är stor. Trots att vi inte har kunnat sp%ra vare sig den danska eer norska konsumenttidnipgen på något svenskt fokbibiotek har de indexerats. De är av hög kvaitet, redovisar test på varor som förekommer i 6verige och har som rege mera testmateria an d,em svenska Rad och rön. k SprAket bör inte heer vara n%got hinder. De försvarar onekigen ett större intresse hos ftertaet svenska f01 - bibiotek. Danska Hushodningsråde t s Råd og resutater, finns på Kungiga Tekniska Högskoans bibiotek. Lanens heakonsuenter har fera utändska konsumenttidningar, däriband de danska och norska. Begreppet konsumentvaror har setts i mycket vid bemärkese, men med en viss övre kapitagräns och med tonvikt på amatörbruk. Saedes har vi inte indexerat exempevis fygpan, ångtradare och fotoutrustning för yrkesfotografer. Undantagna fr%n indexering ar ocksi test av ivsmede, samt marknadsöversikter över oika, varor. Nar vi utformat detta index har ett' osvikigt motto varit att det ska vara ättigängigt och utan bv%righet kunna användas av s%va %ntagare som bibioteksperaona.

4 Uppstäningen ar strikt afabetisk med förhopnningsvis tiräckiga korshänvisningar. Vi har försökt att und- 'vika stora övergripande ämnesgrupper och använt varje artikebenamning som uppsagsord, Konsekvensen har m%handa inte räckt ti har, utan det förekommer vissa övergripande ämnesgrupper. Skaet härti ar att en specifik benämning kan missuppfattas. Under m%nga ämnesord finns varumärken redovisade. De är aven strikt afabetiskt uppstxda. Det har iband varit omöjigt att utröna varumärket, utan i stäet har identifieringen skett med hjäp av tiverkaxnamn och dyikt. Band tidkkrifterna råder fuständig anarki vad g0er märkesbeskrivningen och detta index har bivit ett gott exempe på det. Eftersom markesu tf om ningen grundzr sig på tidskrif tsuprgifter ksrr den karske förefaa oegentig för de mest initierade, nen den bör inte vas några identifieringsrokem. Under Zmnesordet biar, begagnade finns b%de sådana med och uten årsmode. Anedningen ar att Vi biägare inte anger årsmode vid sina test. Det ar möjigt att n%gra, av de varor som indexerats fr%n de dznska och norska konsqmenttidskrifterna inte förekomer på den svenska marknaden. Det har dock vaerit omöjigt att s&a ut dem. BELOGRA- F1 SKA REFERENSER.-. SAKNAGE HAFTEY Som stavnirigsnormera.re och bibiografisk käa för de svenska tidskrifterna har Svensk tidskriftsförteckning anitats, och för de danska och norska tidskrifterna Urich's internationa periodicas directory, Det ar har att marka a.tt Råd og resutater och Tekniske rteddeeser ges ut gemensa.mt mer1 i skida dear. Tekniske cieddeeser redovisar testmetoder och matir,struu?ent. Tyvarr saknas fortfarande föjande tidskriftshaften: Båt för aa: 1975, h.11,12,13,14 ca-kuriren: årgång 1973, 1974 Radio & teevision: 1973, h.6,7

5 Adap t e r Se Fotoutrustning Amatörradioapparater Se Kommunikationsrsdioapparater. s Ankare B%t för aa , h.6, Armaturer Se nomhusbe ysning Ut omhusbeysning Armbandsur, barn- Vi f8radras , h. 12 S S Ast%ndsmatare Svensk jakt , h.2, s.80 B Bagageh8are. -L R%d och rön , h.9, BEOCENTER 1400 Stereo-hifi , h* 10, s BEOCORD 2200 Musikrevy , h-4, DUX SOUND PBOJECT TAPC 4000 Stereo-hifi , h-5, s ARYAN KARDOM EX 1000 stereo-hifi , h.?, s Musikrevy , h.3, s Radio & teevision , h.8, s.17-22,62 HTACH TRQ-2000 D Stereo-hifi, , h*3, JVC MVCO 1610 U Teknik for aa , h. i S JVC NVCO 1667 F Stereo-hifi , h.11, s JVC CD 1635 Teknik för aa , h.12, s ,1820 Bandspearband Se Ljudband Bandspeare, kassett Se aven Radiorecorders Bandspeare, kassett AKA GXC 51 0 D Musikrevy , h.6, s EASF 8200 Radio & teevision, , h.2, S NAKAMCH DT 550 Radio & teevision , h.10, s.8-14 NATONAL RS-276 US Stereo-hifi , h.6, s " PHLPS N Q211 Teknik för a , h-1, s PHLPS N 2509 Nusikrevy , h. 4, PHLPS N 2510 Musikrevy , h.4, s o 7 BASF /01 Tsknic för as , h.h/?, S. 8-9 BASF 9201 Teknik för aa , h.6:7, s. 8-9 BASF 9301 n. iennik för aa , h.6/7,./ - s

6 SONAB C 500 Musikre-q , h.6, s Radio & teevision , h. 1, s.23 SONY TC-153 SD Teknik för a,a , h.12, S ,18,2O Barngrindar å och d rön , h.6, Musikrevy , ha39 s TANDFERG TCD-300 Steibeo-hifi , h.2, S TANDBERG TCD-310 Musskrevy , h. 1, S TEAC A 450 Pusikrevy , h.6, s TECBMCS RS-263 USD Stereo-hifi , k.4, S TECBBCS BS-276 USD Stereo-hifi , h.1, S TECHNCS RS-676 US Radio E.: teevision , h.2, S Bandspeare, öppna spoar AKA GX' 210 D Stereo-hifi , h.3, s AKA GX 365 D stereo-hifi h. 5, s REVOX A 700 Musikrevy , h*49 s REVOX MK BOLBY B Musikrevy , h.6, S EEVOX MK HS Musikrevy , h-6, s Barn j ackor Se Bariikader - Barn jeans Se Barnkäder Barnkäder Vi förädrar , h.8, S Vi förädrar h-8, s Barnkäder, jackor Vi förädrar , h*?, s V i förädrar , he, s Barnkäder, jeans Vi förädrar , h. 11, Barnkade r, strumpor Vi fördrar , h.9, Barnskor Vi förädrar, , h.1,

7 Barnstoar Vi föradrar , h.?, V i förädrar , h.8, s Barnstrumpor Se Barnkader Barnunderkäder S e Barnkäder Barnvagnar Råd och rön , h.2, S Vi ;öradrar. S , h*4? Barnvagnar, sitt- Råd och rön , h.5, S Batterier Se Bibatterier Bgtbatterier Tarrbatterier Be ysnin Se nomhusbeysning Utomhusbe ysning Bensindunkar Teknikens vsrd , h.11, s. 37 Biar ALFA ROMEO ALFSTTA Motor , h. 21, S ,50-51 Svensk notortidning , h.7, s.4-7 Teknikens vard , h.20, S Vi biägare , h.21, ' s Teknikens vard , h.22, S ALFA ROMEO ALFETTA GT Teknik för aa , h.11, S Teknikens ard , h.16, s ALFA ROMEO 1600 GT JUNOR Teknikens värd.-' 1973, h, 24, s Teknikens vard , h.10, s, ALFA ROMEO 2x10 GTV Teknikens vard , h. 6, S ALFA, ROMEO 2000 SPDER Teknikens vard , h. 7 O, s. 20L.29 ALFASUD Motor , h.16, s Teknikens vard , h. 17, S Vi biägare , h.3/14, s Teknikens vard , he, S Vi biägare , h.:/2, S Vi biägare h. 3, S Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.5, S Vi biägare, , h.6, S Vi biägare , h.7, s.16-8 ALFASUD +i ' Teknik för aa , h.2, s. 7 Vi biagare , h.19, s Teknikens vard , h. 9, s AMC ORNET Svensk mo tortidning , h. 7 s.16-18,21 AMC JAVELN Teknikens vard , h., S. 2'7-32 AMC PACER TekniKens värd , h.17 S AMC PACER X V i biägare , h0159 s.13-14

8 AUD 50 Teknik för aa , h.11, s Vi biägare , h.19, s.10- AUD 50 GL Teknikens vard. 1975, h.11 s AUD 50 LS Teknik för aa , h. 1 i, s Motor , h.10,.18-27,46,48 Vi biägare , h.7, s AUD 80 GT Teknikens vard , h.10 S AUD 80 L Motor , h.8, S Svensk motortidning , h. 5, s. 5-7 V i biägare, , h.8, S Bi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare, ,h.7, S Motor , h.14/15, S. 8-9 AUD 80 S Porbruker-Rapporten , h. 3, s AUD 100 VL Teknikens vard , h.22, S AUD 100 L Vi biägare , h.9, s ' AUD 100 LS Vi biägare , h. 10, S AUD 100 S COUPE Teknikens vard , h.16, s y -4- AUSTN ALLEGRO Teknik för aa , h.5, s Teknik för aa , h.8, s. 35 Svensk motortidning , h.4, S AUSTN ALLEGRO 1300 Motor , h.16/17,.18-19,33 Vi biägare , h. 15/16, S Teknik för aa , h.6/7, S AUSTN ALLEGRO 1500 Teknikens vard , h.1, S Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.?, S Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, S AUSTN ALLEGRO 1500 SUPER Teknikens vard , h.17, S AUSTJN MAX 1750 Vi förädrar , h.?, s.18-9 AUSTN MN Vi biägsre , h.11, S AUSTN MN 1000 Motor , h.10, s.20-29,31 Teknikens vard , h.4 S Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare r h.3, s Vi biägare , h.4, S AUSTN MM 1275 GT Teknikens vard , h.19, s ,47-48 AU T O- S LEEPER Teknikens vard , h.14, n n n 4

9 BMC MN CLUBMAN Teknikens vard , h.18, S BMW 3,O Si Svensk motortidning , h.3, s. 4-7 Teknikens värd.'- 1973, h.22, S Vi biägare , h.4, S BMW 518 Vi biägare , h.21 S BYM 520 Motor , h.14/15, s Svensk motortidning , h.7, s.4-5 Teknikens värd , h.14, S Vi biägare , h.15, s.18-9 Teknikens vä%d , h.22, S BMW 525 Teknikens vard , h-5, S. 25-3O,35-36 BMW 525 AUTOMAT Teknikens vard , h. 1 5, s BMW 2002 TURBO Teknikens vard , h.26, S CHEVROLET BLAZER Teknikens vard , h.22, S CHEVROLET CAMARO 350 SS Teknikens värd , h.11, S CHEVROLET CHEVELLE Svensk rnotortid2ing , h.7, s.16-18,21 CREVROLNET CORVETTE STNGRAY Teknikens vard , h.6, s CHEVROLET MPALA V8 Teknikens vard , h3, s CHRYSLER SUNBEAM Motor , h.4/15, s Teknikens vard , h.16, S CHRYSLER SUNBEAM Svensk motortidning , h.8, s. 5-7 Teknikens vard , h.16, S Vi biägare , h.16, S CHRYSLER SUNBEAM 1500 SUPER Motor , h.16, S Vi biägsre, , h. 1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare, , h.4, s Vi biägare , h. 5, S Vi biägare , h.6, S Vi biägare, , h.7, s CHRYSLER SUJBEAN Vi biägare, , h.9, s. 34 CRY SLER SJNBSAM SUPER Teknikens vard , h.6, S CHRYSLER 2 LT, Motor , h.22, s CHRYSLER 180 Forbruker-Rapporten* , h.6, S CTROEN CX Teknik för aa , h.9, s CTROEX CX 2000 Kotor , 11.23, s Teknikens vard , h.21, s Vi biägare , h.18, s.11-2 CTROEN D SPECAL Vi biagare , h.1/2, s.12-7 Vi bi5,gare , h.3, S. 9-20

10 CTROEN GS Vi biägare , h.12, s Teknikens vard , h.3, s CTBOEM GS PALLAS Motor , h.7, S Vi biägare h.9, s.13-4 CTROES GS 1200 Teknik fsr aa , h.4, s CTROEN VS 1220 Motor , h.10, s Teknikens vard , b. 3, S ,S-52 CTROEN GS 1220 CLUB Mo-bor , h. 10, S. 52-,53,68 Vi biägare , h. 39 s Vi biägare , h.4, s Vi biägare. - 19'74, h.5, S vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.79 s CTROEN 2 CV Vi biägare , h.5, s CTROEN 2 CV. 6 Forbruker-Kampporten , h., s DAP 66 Motor , h.10, S Teknikens vard , h.9, s ,51-52 Teknikens värd , h.1, s Svensk motortidning , h-4, S DAY 66 KARATHON KOMB Teknikens vard , h.5, S DA? 56 SL Svensk motortidning , h.6, s DAY 66 SL KOKB Vi biägare , h. 1 /2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare , h.7, s DAF 333 DE LUXE Forbruker-Rapporten , h.1, s * ATSUN CHERRY Forbruker-Rapgortqn , h. 1, s DATSUN CHERRY KOMB Vi biägare , k.17/18, S DAT SUN CHERRY 1 00 A Teknikens vard , h.4, S Vi biägae , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S DATSUN CHEmY 100 A KOMB Vi biagare , h.8, S. 4-6 DAT SUM ESV 1 Vi biägare , h.9, S DATSUN 00 A Vi biägare , 11.11, S Motor ? h.10, s.20-29,31 DATSUhJ 120 Y Motor , h.19, s.14-15,39 Tekniskeis vard , h.14, s.25-26,31-32 Vi biägare, r 1974, h.12, S

11 Y DATSUN 120 Y KONB Vi biägare , h.21, s Vi biägare , h.6, s.15 Vi biägare , h.8, S. 4-6 DATSUN 160 J Teknikens vard , h.6, s Vi biägare , h./2, S Vi biägare , 6.49 s Vi biägare , h.5 9 s Vi biägare A., h.6, s Vi biägare , h.7, S DATSUN 180 Motor , h.10, s Teknikens vard , h.18, S DATSUN 80 i3 Vi biägare , h./2, s Vi biägare , ha 3 9 s DATSUN 200 L Vi biägare. -$ 1973, h.22, s. 53 DATSUM 240 Z Teknikens varp , h.6, S Vi biägare , h.20, S DATSUN 1200 KU$E Motcr, , h.10, S ,82 Vi biägare ,. hmi3/14, s.10- Vi biägare , h.22, s DODGE DART Svensk motortidning , h. 7, e,6-18,21 DORMOBLE Teknik för aa h.8, s Teknikens vard , h.!, S Vi biägare. - 19'74, h.12, s FAT 126 Motor , h.21, S Teknikens vard , h.78, S Vi biägare h.5, s Notor , h.12, s.14-15,42 Teknik för aa , h.5, s.18-19,62 Vi biägare ? h.12, s.'-2 FAT 127 Motor , h.1, s Svensk motortidning , h.4, s.7-9 Teknikens vard , h. 18, S Vi biägare, , h.11, S Motor , h.10, s.20-29,31 Vi biägare. s , h./2, Vi oiägarc , h.3, s Vi biägare , h.4, S FAT 27 K O Teknikens vard , h.4, S E'LAT 128 Kotor , h.o, S

12 FAT 128 (forts.) Vi biagare. ' 1974, h./2, S r Vi biägare , h.3, s Vi biägare. s Vi biägare. S Vi biägare. S Vi biagare. s.16-8 ii bigare. s , h.1/2, Vi aiagare , h.3, s.12-15, Vi biägare , h.4, s i biägare , h.17, s.15 FAT 128 COiVECOU-??E Teknik för aa, , h.9, s.24 FAT 128 RALLY Tecgikens värd , h.131 s FAT 128 S Svensk motortjdning , h.4, s FAT 128 SPECAL Teknikens värld , h.72, s FAT 128 SPECAL 1300 Teknik för a.;a , h.10, s. 54 Vi biägare. r 1975, h.6, S FAT 128 3p Vi biagare. 1975, h.15, s.18 FAT 128 4d Meto]: , h.18, S. 8-9 FAT 130 Motor , h.ot S FAT 31 Vi biägae , h.22, s FAT 1 3 1?'iRhhOR Teknik för aa , h.12, s Teknik för aa , h..8, s.40 FAT 131 MRAFORZ KOMB S Teknik för aa , h.12, S FAT 31 SPECAL Teknikens vard , h0149 S Vi biägare , h.16, s FAT 1 32 Svensk motortidning , h.2, s.5-7 FAT 132 SPECAL Vi, biägare , h. 1 /S, s FAT GLS Vi biägare , h.17/18, S FAT GLS Teknikens var1.d , h.8, s FAT S Motor , h.4, s Teknikens vard , h.4, FAT 1300 SL Teknikens värd , h.16, s FQRD CAPR* GEA Motor , h.10, s.32-33,62 Teknikens var:.d , h. 16, s.12-7 Motor, 1975, h..o, ,46,48 FORD CJ9.PR XL Motor , h.10, S ,62 CORE CAPR 1600 XL Motor. - 1/73, h.10, S Vi biägare , h.13/14, s.14-15

13 FORD CONSUL L OMB B Teknikens varid, , h.13, s FORD CONSUL 20'00 Teknikens värdd i S FORD CONSUL 2a00 i Motor , h.10, s Motor, , s h*14/159 Vi biägare , h. 1/29 s Vi biägare , h.39 s o FORD COJXSUL 2 00 L KOfm: Vi biägare , h* 11 s h.24, FORD CONSUL j000 GT eknikens värd , h. 2, S FORD CUSTON CBB Motor , h.22, s FORD ASCORT Motor % h.10, S ,31 Teknik för aa , h039 S Teknik för aa , h.9, s. 55 Teknik för aa , h. 12, S vi biägare. s.9-10 T 1975, h.13/14, 'FORD ESCORT L Teknikens var d , h-7, s FORD ESCORT MEXCO Teknikens värd , h. 1 0, s FORD ESCORT KOMB Motor , h.26, S FOED ESCORT 1300 L Vi biägare. 1975, h.5, s. i6 Vi biägare , h.23, s.15 FORD ESCORT 2000 RS Teknikens värd , h.?, S FORD GRANADA Forbruker-Rapporten , h.6, S Teknik för aa , h.?, s.18 FORD GRANADA GHA Motor , h.18, S FORD GEAJADA GHTA 3000 Teknikens vard , h.15, s.12-9 FORD GRANADA V6 2,6 Vi biägare , h.7, 8.23 FORD GRANA3A 2L Vi biagare , h.17, s.14 FORD GRANADA 2000 Motor , h.16/17, S Teknikens vard , h.19, S ,43-45 FORD GRANADA 2000 KOMB Svensk motortidning , h.9, FORD GRA:NADA 2600 GL Vi biägare , h.11, S 7-8 FORD GRANADA 260 GXL Svensk motortidning , h.3, s FORD GRAXADB 3000 GXL Motor , h.10, S FORD NUSTANG MACH Teknikens vard , h.11, S FORD TAUi\iUS Teknik för aa , h.10, s.8 Teknikens vard h* 3 9 S, FORD TAUNLTS 1600 L Motar , h.7, s Vi förädrar , h.3, S

14 J FORD TAULTTS 1600 L (forts. ) Forbruker-Rappo (ten , h. 7, S Teknikens vard , h.6, S Vi biägare , h./2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.6, s FORD TAUNUS 1600 L KOMB Vi, biägare , h.? 5, s Vi biägare , h.9, s Vi biägare , h.20. S Vi biägare , h.4, s FORD TAUWS 2000 GXL Teknikens va.rd. ;- 1974, 11.9, S FORD TRANST 100 Motor , h.24, S HONDA CVC Motor , he', s Teknik f ö aa. ' 1974, h.10, S Teknikens värd. L 1974, h.12, s HONDA CVC KOMB Vi biägare, - 19y5, h.8, S. 4-6 HONDA 350 FODR, Motor , h.8, s. 18 HORNET HATCHBACK Teknikens vard , heg, S NTERNATONAL SCOUT Svensk motortidning , h.9, S Notor , h.8, S Teknikens vard , h.22, S JSGUAR XJ 6 4,2 Teknikens vard , h.22, S JEEP CBEROKEE Teknikens vard , h.22, S JEVSEN HEALEY Teknikens vard , h.13, E Teknikens vard , h. 1 O, S, LABCB BE?A Teknikens värd , h. 15, S Teknikens vard , h.22, S LANCZA BETA 800?otor , h.16/17, S Teknik för az , h. 10, s Vi bikgare , h.9, S LOTUS ELAN t 2 S 130 Teknikens vard , h.6, S LOTUS ELTE 502 Teknikens ved , h.10, S LOTUS EULOPA S2ECAL Teknikens vard , h. 6, S MAZDA Vi biägare , h.8, S. 4-6 MAZDA RX 3 COUPE Vi biägare , h.4, s : 0-1 NAZDA RX 3 WANKEL Teknikens värd , h.10, s MAZDA Teknikens vard , h.6, S MAZDA COUPE biägare , h.22, s. 50

15 MAZDA 81 8 Vi biägare , h. 1/2, s Vi biägare. - r974, h.3, s Vi biägare , h.4,' s vi biägare , h. 5, S Vi biagare. - b974, h.6, s , h.7, Vi biägare. - s Teknikens vard. S MAZDA 818 KOMB, h.10, Motor , s.60-62,82 MAZDA 929 ekriikens vard. s i , h.7, , h.3, MAZDA 923 XQNB Teknik för aa , h.12, S Teknik för aa , hm6/7, s Teknik för aa , h.12, s MAZDA 1300 Motor , h.10,.20-29,31 Vi biägaze , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s MAZDA 1600 COUPE Vi biägare , h. 13/14, s MERCEDES BENZ L 206 D Motor , h.22, S MERCEDES BERZ 213/4 Motor. - r 1973,.25, s Svensk motortidping , h.3, s MERCEDES BENZ 240 D Teknikens vard , h.19, s.18-21,64 L, MERCEDES BENZ 240 D 3,O Motor , h.1, s.16-17,45 Teknikens vard , h.6, s Vi biägare , h- 59 s.11-2 MERCEDES BENZ 280 E Motor , h.10, s ve.hsk motortidning , h.39 s.4-7 Vi biägare , h.4, S MERCEDES BENZ 280 S Teknikens vard , h.22, S MERCEDES BENZ 280 SE Vi biägare. - 'i 973, h.12, S MGB GT Teknikes vard , h.6, S MN 850 Forbruker-Rapporten. -,1973, h.1, s MORGAN PLUS 8 Teknikens vard , h.10, S MORRS MARNA Svensk motortidning , h.8, s. 5-7 MORRS MARRA,? Teknikens vard , h.2, S ,31-32 MORRS MARNA,? COUPE Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.49 s Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare , h.7, S OPEL ASCONA 1,6 Motor , h.7, s

16 OPEL ASCONA 1,i6 (f orts. ) orb bruk er-aporten , h. 3 s OPEL REKORD COUPE BERLNA Teknikecs vard , h.20, S OPEL ASCONA 16 S OPEL REKORD DESEL Teknikens värd , h.6, Motor , hdc, S S ,68 OPEL ASCONA, 9 SR OPEL REKORD Teknikens vard , h.10, OPEL COMMODORE 2800 GS/E AUTOMAT. Teknikens värsd , h. 15, s.12-9 OPEL KADETT Vi biägare. - s S S Vi biägare , h.1/2, s Vi biägare. s Vi biägare , h.4, s Vi biägare. S Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h* 7 s OPEL KADETT 1200 S Svensk motortidning , h.10, s.5-7 Motor h.5, s Teknikens vard , h. 1, s Teknikens var , h.3, S Teknikens vard. s OPEL MAMTA BERFNETTA Motor ,h.2, s.31, , h.7, Kotor , h.10, OPEL REKORD 1900 BERLNA COUPE Motor , h.19,.14-15,40 OPEL REKORD 1900 S Teknikens vard , h.24, S Vi. biägare , h.3, S OPEL REKORD 2100 D Teknikens vard , h,9, s.18-21,64 PEUGEOT 104 Motor , h. 1, S Svensk motortidning , h.6, Teknikens vard , h.11, S Vi biägare , h.11, S Teknik för aa , h.1, s Teknikens vard , h.4, S Pi biägare , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Teknikens värd , h.5, PEUGEOT 304 s ,S6 Svensk motortidning , h.5,. s.5-7 OPEL MANTA 6 S Teknikens värd , h.16, Vi biägare , h.1/2, S; OPEL REKORD CAPVAN L 900 Vi biagare , h. 3,, Svensk motortidning , h.9, s S Vi biägare , h.4, OPEL. REKORD CARAVAN 1900 s Teknikens vard , h.13, s

17 PEUGEOT 304 (forts.) Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, s PEUGEOT 304 S Teknikens värd , h. 59 s PEUGEOT504 Forbruker-Rapporten , h.6, S i Motor , 4.10, s Vi biägare. - 1'973, h.17, s PEUGEOT 504 BREBK Teknikens v2rd , h.13, s Svensk motortidning , h.9, S PEUGEOT 504 GL Vi biägare , h.3/14, s.15 PEUGEOT 504 GL AUTOMATC Vi biägare. - $975, h.7, S Vi biägare , h.17, s.15-6 PEUGEOT 504 L Teknikens vard , h. 24, s PEUGEOT 564 GL ESEL Teknikens varid , h.19, s.18-21,64 PEUGEOT 604 t o , (.16/17, s Teknik för aa. s. 25 Teknikens vard , h. 15, s PORSCHE CARREFLA 1 Teknikens vard , h.10, S PORSCHE CARRERA RS Teknikens vard , h.8, S , h099 PORSCHE 91 Teknikens vard , h.7, S PORSCHE 91 TARGA Teknikens vard , h. 6, S RANGE ROVER Teknik för aa , h., s. 18 Teknik f ör aa , h. 1 O, s Vi biägare , h.7, S Svensk motortidning , h.9, S Teknikens vard , h.22, S RENAULT TS Motor , 4.12, s RENAULT 4 Forbruker-Rapporten , b.1, s Motor , h.10, s Teknikens värd , h.18, S Vi biägare , h.1/2, s V4 biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S RENAULT 5 v Vi biägare , h.10, s Vi biagäre , h.11, S RENAULT 5 TL Motor , h.1, S Svensk motortidning , h.4, s.7-9 Teknik för aa , h.5, s Teknikens väyd , h.7, s Motor.' , h.25, s.8-9,14

18 RENAULT 5 TL (iforts.) Teknikens värd , h.4, S RENAULT 1 2 HGVi Teknik för a!a , h.1, s. 19 RENAULT 12 SS Teknik för aa , h.6/7, S Teknikens vard , h.12, s Vi biägare , h./2, s i Vi biägare. s Vi biägare. -/ 1974, h.49 s Vi biägare. S Vi biägare , h. 7, s Motor , S h.26, vi biägare , h.24, s.11-2 RENAULT 15 TS Motor , h.10, s.64-65,81 EMAULT 16 TL Vi förädrar. s r 1973, h.3, RENAULT 16 TS Teknikens värh , h.24, S Vi biägare , h.6, s Svensk motortidning , h. 6/7, s Motor , hao,.18-27,46,48 RENAULT 16 TSA Motor , h.6, S RENAULT 1 7 TS Motor , h.17, s.12-13, Teknikens vard , h.16, s.12-9 RENAULT 30 Motor , h.6/17, S RENAULT 30 SS Vi biägare , h.8, S 30 ROVER 2200 TC Teknikens vard , h.22, S ROVER 3500 Vi biägare , h.10, S ROVER j500 AUTOMATC At om hobby , h.5, S SAAB 95 Motor. s,. 1973, h.10, Vi förädrar , h.3, s SAAB 96 Motor , h.24, s.28-32,35948 Teknikens vard , h.1, s SAAB 96 V4 Vi biäpre , h. 1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.7, s Svensk motortidning , h.4, S Vi biägare , h.22, s SAAB 99 Forbruker-Rapporten , h. 6, S SAAB 99 AUTOMATC Motor , h.7, s SAAB 99 COMB COUPE Svensk motortidning , h. 6/7, s Teknikens vard , h059 s Teknikens vard , h.16, s.12-17

19 SAAB 99 COMB COUPEi (forts.) Vi biägsre h.19, s.15 SAAB 99 COMB COUPE AUTOMATC Vi biägare , h.12, se33 SAAB 99 EMS Svensk motortidning , h.9, s. 5-7 Teknik för aa , he S. 19 Teknikens värd , h. 26, s Teknikens vard , h.4, S SAAB 99 GL Teknikens vard , h.24, S SAAB 99 L Motor , h.24,.28-32,35,48 Motor , h0259 s Teknikens vard , h. 21, s.29-30, Vi biägare h./2, S SAAB 99 L COMB COUE Vi biägare , h.7, s SAAB 99 LS COMB COUPE Motor , h.10,.18-27,46,48 SAAB 99 L 2,O Svensk motortidnind , h.2, s 5-7 SAAB 99 TM COMB COUPE Vi biägare. - 19'19, h. Y, s SAAB Q9 2,O eknike'ns vard , h.24, S Vi biägare , h. 1/29 s vi biägare $, h.3, S SMCA Svensk motortidning h.49 S SMCA 1100 LS Motor , h.10, s Motor , h.10, S ,31 Vi biägare , h.22', S, Motor , h.o, s.18-27,46948 Teknikens vard , h.18, S SMCA 1100 &S KOMB Vi förädrar , h.3, s SMCA O0 SPECAL Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.39 s Vi biägare , h.4 9 s Vi biägare , h.6, s SMCA 1100 ti Teknikens vard , h. 10, S SMCA 1307/1508 Teknik för aa , h.99 s.10- Vi biägare ? 5.21, s.13 SKODA S 100 Vi biägare , h./2, s Vi biägare, , h.3, s Vi biägare , h.49 S SKODA S O R COUPE Teknikens vard , h.16, s SKODA 110 LS Teknikens vard , h.e, S

20 TOY OTA CARNA Forbruker-Rapporten. s TOYOTA CELCA Teknikens s , h.3, , h.16, TOYOTA CELCA 1600 LT Vi biagare , h. 13/14, S TOYOTA COROLLA Vi biägare , h.8, S. 4-6 TOYOTA COROLLA 30 Motor , h.18, s ,39 Svensk motortidhing , h.4, S TOYOTA COROLLA 1200 Vi biägare , h. 1 9, S Teknikens vard, , h.24,, s TOYOTA 1200 Motor , h.10, s ,31 TOYOTA 1600 Teknikens vard , h.6, s f Vi biägare, - h 974, h. 1 [2, S Vi biägare , h* 3 9 S Vi biägare, - ï974, h-4, s Vi biägare, , h.5, S , Vi biägare h.79 s TOYOTA 2000 Teknikens vard , h.1, S TOYOTA 2000 MK Vi biägare , h. 1/2, s Vi biägare h.39 S TRUMPH SPTFRE Teknikens vardi , h.6, S Motor , h.2, , VALANT 4-D SEDAN Motor , h.17, s ,43 VAUXHALL CHEVETTE Motor # h.22, S Vi biägare , h.19, s VAUXHAZL CHEVETTE L Teknikens vard , h.25, S VAUXHALL VCTOR Vi biägare , h./2, s Vi biägare , h.3, S VAUCHALL VVA 1300 Vi biägare , h.1/2, s Vi biägare , h.3, S V i biägare , h.4, s VAZ Vi biägare , h.1/2, V i biägare , h.3, S Vi biägare , h-4, S VAZ 200 KOMBS Teknik för aa , h.5, S Teknik för aa , h.12, s. 24 VAZ 1500 S Motor , h.23, s Teknikens vard , h.7, s Vi biägare , h. 1/2, S, Vi biägare , h.3, S Vi biägare , h.4, s V i biägare , h.5, s Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, s.16-18

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT 00-0-7 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning...3.3. Bakgrund...3.4. Definitioner...4.5. Tillämpning...4.6.

Läs mer

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7 937. 00:e årgången. Häfte N:r 7 -425- Arsberättese i navigation och sjöfart för år 936. A.vgiven vid Kung. örogsmannasäskapets sammanträde een 3 mars 937 av edamoten C. A. Simonsson. (Forts. från häft.

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Murray,

Läs mer

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor.

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor. Nkagatan 3 702 10 Örebr wwwarkvcentrumse Pretären Agtatnsbad för Vestmanand Oktber 1903 Utgven av Tryckerförenngen Nerke Örebr 1903 6 sdr nskannad av ArkvCentrum Örebr än 20120621 Oktber 1903 Oktber 1903

Läs mer

1940. 103:e årgången. Häfte N:r 9

1940. 103:e årgången. Häfte N:r 9 940. 03:e årgången. Häfte N:r 9 -46- Riktlinjer för en sjöstyrkas basorgani:: sation, sedd ur intendentursynpunkt. Utdrag ur anförande av ledamoten i KOhlS,.kommer..dörkaptenen av 2. gr..m. Resen, jäml.

Läs mer

Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg. Margaretha Hedmark

Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg. Margaretha Hedmark Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg Margaretha Hedmark VEM GOR VA3 OCH NAR... sid 8.. l. PORSLAG *.**sid 17 2' 2. UTXEDNIMGme......e..ee**e...-..,si d 18

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN.

GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN. GASIJRIVNA VARMEPUMPAR PROJEKT ARBETE KY.-IKN. HK. av ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN ~ swedegas ab re8 /'}J'7 UPPV ÄRMNINGSSYSTEM FÖR SMAHUS Innehåsförteckning. Inedningar

Läs mer

Gotlands största lokala gratistidning Årgång 10 www.gotlandsannonsblad.com

Gotlands största lokala gratistidning Årgång 10 www.gotlandsannonsblad.com GOTLANDS Din lokala TORSDAG 9 juni 2011 vecka 23 Gotlands största lokala gratistidning Årgång 10 www.gotlandsannonsblad.com *Priserna gäller för normal grundläggning, träfasad exkl. tomt, anslutningsavgifter

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt. Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka pollinerare. Den första

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 SKV M 2013:19 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska.

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska. ONSDAG 13 OKTOBER 2004 UNT PRÖVKÖR SID 6 Gott om plats för nya spekulanter. Foto: Pelle Johansson HUSVAGNSMÄSSA SID 4 Försäljningen av husvagnar och husbilar går stadigt uppåt. Året har hittills gett en

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

2015 Katalog slitdelar 2015-2016

2015 Katalog slitdelar 2015-2016 2015 Katalog slitdelar 2015 2016 Vid beställning: Vid beställning uppge: Artikelnr, kpl adress samt mobilnr. Betalning görs då paketet hämtas på Postens utlämningsställe. Lev. tid normalt 12 dgr. 1 ADDEMOTO

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1960 707 Atlantseg l i n g Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermudakappseglingen 1960. A v kapten NILS SALANDER. Sommaren 1960 var en stor havskappseglarsommar

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer