DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER"

Transkript

1 DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

2 DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

3 BESTÄLLNINGAR Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: NATURVÅRDSVERKET Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN Naturvårdsverket och författarna 2012 Omslag: Vy från kalfjället ovanför Njupskärsklyftan. Foto omslagets framsida: Krister Larsson Grafisk form: Naturvårdsverket och Typisk Form designbyrå Tryck: Elanders Sverige AB, 2012

4 INNEHÅLL FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 6 SUMMARY IN ENGLISH 9 INTRODUKTION 13 Metod 15 NATIONALPARKSFAKTA PROLOG 21 Naturvårdsverkets uppdrag 21 Nationalparksplanen 21 Idreöverenskommelsen 23 Bullerutredningen 23 Arbetsgruppen VÄXANDE KONFLIKTER 27 Nya förutsättningar 28 Fler möten 29 Zoneringen 31 Tempot ökar 32 Växande motsättningar 34 Kompromisser 37 Slutfasen 39 Slutsats ÄNDRAT PERSPEKTIV 47 Öppningen 47 Omlandsprojektet, etapp 1 49 Omlandsprojektet, etapp VÄNDNINGEN 57 Slutsats AVGÖRANDET 65 Skrivelsen till kommunerna 65 Kommunernas beslut GENOMFÖRANDET 73 Fortsatt motstånd 73 Planering för upprustning och nybyggnad 73 Detaljplanen 74 Fortsatta EU-ansökningar 75 Omlandsprojektets fortsatta arbete 77 Nytt grus på fjället 79 Nystart för arbetsgruppen 81 Jaktfrågornas avgörande 83 Spaden i marken 86 Identitet och information 90 Fortsatt arbete med föreskrifter och skötselplan 93 Markåtkomsten 95 Vägen 98 Övrig infrastruktur 99 Pan Parks FINALEN 107 Beslut av regering och riksdag 107 Beslut av Naturvårdsverket 110 Invigningen SAMMANFATTANDE DISKUSSION 125 Diskurser och verklighetsuppfattning 125 Nytta och socialt kapital 127 Vems problem? 128 Planering och samverkan 128 Så uppfylldes Fulufjällsringens vision 129 Så uppfylldes önskemålen från Älvdalens kommun 130 Erfarenheter och framgångsfaktorer VAD HÄNDE SEDAN? 135 Besök och besökare 135 Naturum och naturvärden 136 Jakt 138 Skötselplanen 139 Skötsel och skötselråd 141 Norsk nationalpark 143 Pan Parks 145 Fulufjällsringen 148 Ekonomi FRAMTIDEN 157 Problem och möjligheter 157 Mycket på gång i Dalafjällen 158 Avslutande kommentar 159 LITTERATUR 161 VÄGEN TILL EN NATIONALPARK 163 Inledning av Per Wallsten 163 Reportage av Göran Greider 165 FÖRFATTARNA 192 FOTOGRAFER OCH ILLUSTRATÖRER 193 TIDIGARE RAPPORTER I SERIEN 194 SÅ VÄNDE VINDEN INNEHÅLL 3

5

6 FÖRORD NATIONALPARKERNA ÄR ETT av naturvårdens starkaste varumärken globalt sett. De innebär ett starkt skydd av många av jordens mest värdefulla naturområden och attraherar naturintresserade över hela världen. Här finns ikoner som Yellowstone, Serengeti och Galapagosöarna. I Sverige har vi haft nationalparker sedan 1909 då våra och samtidigt Europas första nio nationalparker bildades. Därefter har ytterligare 20 tillkommit i Sverige och vi har nu 29 nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar för bildandet av nationalparker och samarbetar med länsstyrelser och andra intressenter. Vi arbetar efter en nationalparksplan, den första beslutades 1987 och reviderades Den här boken handlar om bildandet av Fulufjällets nationalpark som invigdes Det blev en mycket lärorik process för oss och de erfarenheterna bär vi med oss i det fortsatta arbetet med dialog och delaktigheter i naturvården. Den första delen av boken har skrivits av Per Wallsten, som var handläggare på Naturvårdsverket för bildandet av Fulufjällets nationalpark. Han är numera chef för Tyresta nationalpark. Per beskriver arbetet och drar slutsatser om den processen, samt ger personliga reflexioner från det praktiska arbetet med Fulufjället. Han ger också en sammanfattning av vad som hänt fram till I den andra delen berättar författaren Göran Greider i ett personligt reportage om två resor till Fulufjället året efter det att parken bildats. Han träffar människor kring fjället och beskriver hur de ser på processen och den nya nationalparken. Vi tror att denna bok kan vara till stor nytta och inspiration i det fortsatta arbetet med nationalparker och att skydda naturvärden. Författarna svarar själv för innehållet. Stockholm i december 2012 Lena Callermo Chef för Naturvårdsverkets Genomförandeavdelning SÅ VÄNDE VINDEN FÖRORD 5

7 SAMMANFATTNING RAPPORTEN BESKRIVER HUR det gick till att bilda Fulufjällets nationalpark och analyserar vad som hände. Parken är hektar stor och ligger i Älvdalens kommun i nordvästra Dalarna. Den består av en flack högplatå med mjuka toppar och branta, urskogsklädda sidor. Fjällhedarna, som inte betas av renar, är unika för fjällvärlden. Här finns höga geologiska värden. Största attraktionen är Njupeskärs vattenfall, Sveriges högsta med sina 93 meters fallhöjd. TRADITIONELL PROCESS MED VÄXANDE MOTSTÅND År 1994 bildades en arbetsgrupp för att ta fram en skötselplan och föreskrifter för en planerad na tionalpark i Fulufjället. I gruppen ingick repre sen tanter för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun (Malungs kommun tillkom efter ett år), och ortsbefolkningen. Redan inledningsvis fanns en skepsis från de två senare, då man befarade stora restriktioner för skoteråkning, jakt och fiske. Under arbetets gång blev det uppenbart att vissa begränsningar av dagens aktiviteter i området var nödvändiga för att uppfylla nationalparkskraven. Förutsättningarna för arbetet skärptes av flera nationella fjällutredningar om minskning av buller, om jakt- och fiskefria områden m.m. Ett förslag till zonindelning av Fulufjället, med såväl orörda delar som områden med skoter, jakt och fiske, togs fram som underlag för planeringsarbetet. Motsättningarna växte, misstroendet mot staten lika så. Begränsningarna sågs som ett hinder för livs kvalitén hos ortsborna, samtidigt som fördelarna med en nationalpark var otydliga och svåra att för medla. Protestlistor mot att allt blir förbjudet samlades in, de lokala representanterna lämnade arbetsgruppen och kommunen ställde krav på att behålla det mesta som förut. Lokaltidningarna hade stora rubriker om konflikten och motståndet. Till slut gick det inte att fortsätta som förut. Frå gan om problem och restriktioner inom den bli vande nationalparken överskuggade allt och arbets gruppen lades ned. Men det var en komplex situation, som även innehöll element av inrotad miss tro mot statsmakterna och frustration över gles bygdsproblemen. Nationalparken blev en tydlig yttre fiende. ÄNDRAT PERSPEKTIV Naturvårdsverket och Länsstyrelsen konstaterade att ett annat arbetssätt behövdes. Via breda diskus sioner växte det så kallade Omlandsprojektet fram hösten I detta arbetade en projektledare nära orts borna, lyssnade och analyserade. Successivt blev det uppenbart för lokalbefolkningen att också ett nollalternativ utan nationalpark hade sina nack delar; att den negativa spiralen med försämrad service, utflyttning och arbetslöshet sannolikt skulle fortsätta som förut. Tillsammans med byalag och andra gruppe ringar bland ortsborna formulerades en gemensam vision om hur en nationalpark skulle kunna vara till nytta lokalt. Nya nätverk utvecklades och diskus sionerna tog fart i byarna. Konkreta åtgärder före slogs, ett förtroende byggdes upp för statens arbete och fokus blev alltmer riktat framåt. VÄNDNINGEN För att finansiera satsningarna för en ny nationalpark sökte Naturvårdsverket medel från EU:s strukturfonder. Möjligheterna till konkreta åt - 6 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

8 gärder och nya arbetstillfällen blev nu uppenba ra. Samtidigt pågick en intensiv debatt i lokal tid ningarna. Motståndarna beskrev det kompakta motståndet och argumenterade hårt mot nationalparksplanerna. Men till slut kom en reaktion från de som tänkte annorlunda: Vid luciatid 1998 skrev femton personer från byar runt fjället att det fanns andra uppfattningar och att de ville göra bildandet av en nationalpark till något positivt för bygden. Detta var vändpunkten, det blev nu legitimt att uttrycka andra åsikter än de utåt sett förhärskande nejuppfattningarna. Fler inlägg och artiklar följde, isen var bruten och vi fick en helt annan situation: tillit ersatte misstro, möjligheter ersatte problem och många såg en nationalpark som en socioekonomisk resurs för dem som levde i omlandet utanför parkgränsen. Frågan var nu snarare hur en nationalpark skulle vara beskaffad än om man över huvud taget skulle ha någon. Det blev klart med EU-finansieringen och Naturvårdsverket skrev till kommunerna och begärde ett mandat för att gå vidare och genomföra nationalparken: ja eller nej? Debatten blev på nytt intensiv, men förespråkarna var nu flera och starkare än tidigare. Flera lokala remiss instanser var positiva. Vid kommunfullmäktiges möten i juni 1999 röstade Älvdalen ja medan Malung på grund av skoterrestriktionerna röstade nej. Älvdalen for mulerade i beslutet önskemål i åtta punkter, från upprustning av vägar till övergångsregler för småviltjakt. Eftersom hela den blivande nationalparken låg inom Älvdalens kommun, var deras beslut avgörande för att gå vidare. GENOMFÖRANDET Naturvårdsverket beslutade därefter att dra igång själva genomförandet, med byggandet av ny nationalparksentré och naturum, markförvärv, nya leder, ombyggnad av länsvägen mot Norge m.m. Arbetsgruppen fick en nystart med delvis ny representation och arbetet med skötselplan och Anspråk på användning Påverkan och restriktioner Socioekonomiska fördelar Resurs med möjligheter Utveckling av planeringsprocessen: Fokus ändras från att traditionellt hantera påverkan, problem och restriktioner innanför gränsen, till de möjligheter och nytta som en nationalpark kan generera ute i sitt omland. föreskrifter återupptogs. Andan var konstruktiv och zoneringen visade hur och var olika intressen kunde tillgodoses i nationalparken. Knäckfrågorna om jakt löstes genom vissa kompromisser. Omlandsprojektet fortsatte i två nya etapper. I samband med att nationalparksbildandet slutligen skulle behandlas av regeringen och riks dagen gjorde motståndarna en sista offensiv. Skrivel ser och protestlistor gav dock inga resultat. Re geringen konstaterar i stället i sin proposition att Fulufjällsarbetet har präglats av dialog och under ifrånperspektiv och är ett gott exempel på hur arbete med en nationalpark kan genomföras och bidra till utveckling av en bygd. Hans Majestät Konungen invigde så den nya nationalparken den 17 september SLUTSATSER I inledningen av processen låg fokus på problemen och på nationalparken som hinder. Men perspektivet försköts, den dominerande verklighetsuppfattningen ändrades till att se parken som en möjlighet; som en del av lösningen på en negativ samhällsutveckling. Genom Omlandsprojektet kunde den nya verklighetsbilden formuleras, diskuteras och befästas. Stora delar av motståndet mot en nationalpark utgick från starka egenintressen av jakt, fiske och skoteråkning. Sådana intressegrupper fanns färdiga och kunde lätt ge sin bild av situationen. En styrka SÅ VÄNDE VINDEN SAMMANFATTNING 7

9 med Omlandsprojektet var att det skapade och mobiliserade alternativa grupperingar och nät verk. De kunde tillsammans konkretisera mer oegennyttiga värderingar som kretsade kring bygdens överlevnad på sikt, och de såg national parken som en resurs för en bättre framtid. De rela tioner och det förtroende som byggdes upp inom dem, gav till slut kraft att offentligt konfrontera de dittills do minerande nejsägarna. Visionen med ortsbornas förslag genomfördes nästan i sin helhet och i stort sett alla önskemål av Älvdalens kommun har uppfyllts. Viktiga er farenheter och framgångsfaktorer har varit att: Fokusera på hur en nationalpark kan vara en resurs för lokalsamhället. Ge stöd åt ortsborna att själva formulera vad en nationalpark skulle kunna ge. Ha resurser att långsiktigt coacha det lokala arbetet och bygga upp nätverk. Tidigt ange ramarna för genomförandearbetet, för att skapa rätt förväntningar. Ha ekonomiska resurser att konkret förverkliga viktiga lokala önskemål. Ha en genomtänkt representation och tydligt mandat för olika arbetsgrupper. Låta arbetet få ta tid: inse att processer, dialog och relationsbyggande tar sin tid! VAD HÄNDE SEDAN? I rapporten presenteras en översikt av utvecklingen i och kring Fulufjället från invigningen fram till sommaren Besökarantalet har ökat, flera företag och verksamheter har startat med nya arbetstillfällen som resultat. Som följd av national parken har turismen sedan invigningen genererat betydande intäkter till företagare i fjällets omland. Nationalparksarbetet har varit en upp märksammad framgång för svensk naturvård. Det har lo kalt bidragit till förbättrad livskvalitet och stolt het över nationalparken. Ett visst missnöje med förvalt ningen har dock successivt infunnit sig bland orts borna. Ett nyinrättat skötselråd som innebär ett länge efterfrågat forum för samverkan, kan sannolikt hantera kritiken och bidra till att förbättra situationen. Den stora trovärdighetsfrågan för framtiden handlar om huruvida tillräckliga resurser kan säkras långsiktigt, för att vidmakthålla den standard som byggts upp i Fulufjället och utveckla parken vidare in i nästa decennium. REPORTAGE: VÄGEN TILL EN NATIONALPARK Som ett alternativt sätt att utvärdera vad ortsborna kring Fulufjället egentligen tyckte om bildandet av nationalparken, avslutas rapporten med ett reportage av författaren Göran Greider från år Han har rest till Fulufjället och samtalat med personer som var med under processen. Resul tatet ger en nyanserad bild och visar att man till stora delar ansåg att det trots allt var bra med nationalparken. 8 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

10 SUMMARY IN ENGLISH AND SO THE WINDS CHANGED THE PROCESS OF DEVELOPING FULUFJÄLLET NATIONAL PARK THIS REPORT DESCRIBES and analyses the process by which Fulufjället National Park came into being. The park contains 38,000 hectares (ca. 94,000 acres) and is situated in the Municipality of Älvdalen in the Dalarna region s northwest corner. It consists of a high sandstone plateau with rounded peaks and steep flanks clad in primeval forest. The broad alpine heaths are not grazed by reindeer, and are thus unique in the Swedish mountains. The park contains highly valuable geological features. The biggest attraction is Njupeskär Falls, the highest in Sweden with a fall of 93 metres into a deep canyon sculpted by rushing water. TRADITIONAL PROCESS WITH MOUNTING OPPOSITION In 1994 a working group was formed to develop regulations and a management plan for a proposed national park on Mt. Fulufjället. The group included representatives of the Swedish Environmental Protection Agency, the Dalarna County Administrative Board, surrounding municipalities of Älvdalen and Malung, and local residents. The two last named interests were sceptical to the proposed park from the beginning, fearing that it would involve major restrictions on snowmobiling, hunting and fishing. During the development process it became clear that it would be necessary to impose some limitations on existing activities in the area in order to fulfil the criteria of a national park. The development framework was further constrained by the results of several national studies concerning noise reduction, no-hunting and no-fishing areas, etc. As a basis for planning, it was proposed that Mt. Fulufjället be divided into zones, some to be left undisturbed and others to be accessible for hunting, fishing and snowmobiling. Opposition increased, along with distrust of the national government. The proposed restric tions were perceived as obstacles to residents life quality, while the advantages of a national park were unclear and difficult to explain. Petitions were started against the threat that everything will be forbidden, the local representatives left the working group, and Älvdalen Municipality demanded that nearly everything would be allowed to continue as before. Local newspapers carried big headlines about the conflict and the opposition. Eventually, it became impossible to continue with the original planning process. Questions of restrictions and other problems associated with the proposed park overshadowed everything else, and so the working group was disbanded. It was a complex situation that also included elements of deeprooted mistrust of national authorities and frustration over the problems of rural areas. The national park became a clearly visible symbol of an external enemy. ALTERED PERSPECTIVE The Swedish Environmental Protection Agency and the Dalarna County Administrative Board concluded that a different approach was needed. Out of extensive discussions grew the Fulufjället Surroundings Project in the autumn of It included a project leader who worked closely with local residents, listening and analysing. Eventually it became evident for the local population that rejection of the national park had disadvantages that the downward spiral of declining services, depopulation and unemployment would probably continue. Together with community and other groups among the residential population, a common vision was developed for how a national park could benefit SÅ VÄNDE VINDEN SUMMARY IN ENGLISH 9

11 the local area. New networks were established and discussions got under way in the villages. Concrete measures were proposed, trust in the work of national authorities was built up, and the focus became increasingly futureoriented. THE CHANGE To finance the new national park, the Swedish Environmental Protection Agency applied to the relevant structural funds of the European Union. Opportunities for concrete measures and new job opportunities now started to become evident. Meanwhile, an intensive debate was being conducted in local media. Leading opponents referred to a solid opposition and argued strongly against the plans for a national park. But eventually there was a reaction from those who did not agree. In mid-december of 1998, fifteen residents from villages around the mountain wrote that there were other viewpoints and that they wanted the national park to be something positive for the surrounding area. That was the turning point. It now became acceptable to express other opinions than those of what had seemed to be the dominant opposition. More opinion pieces and articles followed. The ice had been broken and the situation changed dramatically. Trust replaced distrust, opportunities replaced problems, and many now felt that a national park would be a socioeconomic resource for those residing in the area surrounding the park boundary. The issue User demands Impacts and restrictions Socioeconomic benefits Resource-related opportunities Development of the park planning process: The traditional process focuses on problems and regulation of user demands inside the park; the improved model focuses on the opportunities and benefits a national park can generate outside the border. had become how the national park would be designed instead of whether or not there would be one. When the EU funding was approved, the Swedish Environmental Protection Agency wrote to the local municipalities and requested their approval to establish the national park yes or no. Again there was an intensive debate, but those in favour were now stronger and more numerous than before. At municipal council meetings in June of 1999, Älvdalen voted in favour, while Malung voted against due to restrictions on snowmobiling. In its decision, Älvdalen included eight specific requests, including road improvements and transitional rules for the hunting of small game. As the whole area of Fulufjället is within the borders of Älvdalen, their yes was decisive for moving on. ESTABLISHMENT At this stage, the Swedish Environmental Protection Agency decided to commence work on the park, including the construction of a main entrance, visitor centre and new trails, along with land acquisition, upgrading of the county road to Norway, etc. The working group got a fresh start with new representatives and resumed work on park regulations and a management plan. There was a constructive spirit, and the zoning system showed how various interests could be satisfied. The difficult questions relating to hunting were resolved with compromises. The Fulufjället Surroundings Project continued with two new stages. As the time approached for the government and parliament to make the final decisions for establishment of the national park, opponents launched a final offensive. Letters, protest lists, etc. gave no result, however. The government bill stated, rather, that the development of Fulufjället National Park was characterized by dialogue and a grassroots perspective, concluding that it is a good example of how a national park can be established and contribute to development in local communities. The new national park was inaugurated by the King of Sweden on 17 September SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

12 CONCLUSIONS At the start of the process, the focus of the opposition was on perceived problems and the national park as an obstacle. But the perspective was shifted; the dominant perception was changed to one that saw the park as a possibility, as part of a solution to a negative trend in the local area. Through the Fulufjället Surroundings Project, the new picture of reality could be discussed, formulated and consolidated. Much of the opposition to the national park was based on strong selfinterests in hunting, fishing and snowmobiling. Those interests were well-established and could easily convey their opinions of the park proposal. One valuable aspect of the Fulufjället Surroundings Project was that it created and mobilized alternative groups and networks. Together, they were able to give concrete expression to less selfcentred values relating to the longterm survival communities; they regarded the national park as a resource for a better future. The relationships and the trust that were built up within these groups eventually resulted in a force that could publicly confront the previously dominant park opponents. The vision of the park which included the suggestions of local residents was implemented almost entirely, and virtually all of Älvdalen Municipality s requests were satisfied. The process yielded the following important lessons and keys to success: Focus on how a national park can be a resource for local communities. Help local residents to determine among themselves which advantages a national park can provide. Provide resources for longterm guidance of local efforts, including the development of networks. Provide a framework for implementation at an early stage, in order to establish appropriate expectations. Provide the necessary financial resources to implement important local wishes. Ensure that representatives are wellchosen and the tasks and authority of working groups are clearly defined. Allow sufficient time; development processes, dialogue and the building of relationships all take lots of it. WHAT HAPPENED NEXT? This report outlines developments in and around Fulufjället National Park, from its inauguration in September of 2002 to the summer of The number of visitors has increased, and several businesses, business associations, etc. have been started with new job opportunities as a result. Due to the national park, tourism has generated significant income for businesses in the surrounding area. The development of the national park has been a success for Swedish nature conservation which has attracted attention. Locally, it has contributed to improved life quality and has become a source of pride. There has, however, been some dissatisfaction among local residents with management of the park. Some of that criticism will probably be dispelled by a newly established management advisory board which will provide a longdesired forum for cooperation. As regards faith in the future of the park, the big question is whether or not sufficient longterm resources can be ensured to maintain the standard that has been built up at Fulufjället and also make it possible to further develop the national park in the next decade. REPORTAGE: THE WAY TO A NATIONAL PARK As an alternative method of evaluating what local residents around Mt. Fulufjället really thought about the national park s establishment, the report concludes with a reportage of author Göran Greider, who visited the Fulufjället area after the park inauguration and spoke with individuals who participated in the establishment process. The result was a nuanced account which indicated that the prevailing view was that, despite everything, the national park was something positive. SÅ VÄNDE VINDEN SUMMARY IN ENGLISH 11

13 Njupeskärs vattenfall, Fulufjällets populäraste besöksmål.

14 INTRODUKTION I Dalarnas utkant står Särna som socken, där älvarna börjar och sätrarna ännu finns kvar som ett minne Där vilar det sydligaste fjället av alla, en böljande sandstensplatå med högvuxen urskog längs branta sidor Bara i gryning vid midsommartid når solen till Njupeskärsklyftan, där högsta vattenfallet i landet störtar sig ner i ravinen där jaktfalken bor Rovdjurs- och lavrikt då renskötsel saknas, rishedar flammande långt in på hösten, nära men ändå så avlägset borta Färgskalan skrivs av karminrosa sandsten med kartlavens gulgrönt, och namnet, att minnas, är Fulufjället * NÄR JAG KOM som handläggare till Naturvårdsverket 1994 kändes det som ett privilegium att få börja arbeta med bildandet av en nationalpark i Fulufjället. Nationalparker, naturvårdens verkliga klenoder! Vilken spännande utmaning, vilka möjligheter! Men jag förstod nog aldrig att genomförandet skulle kräva så mycket arbete, engagemang och energi och dessutom vara så komplext. Och tur var kanske det. Under processens gång har det passerat två generaldirektörer och åtta Fulufjällsansvariga avdelnings- och enhetschefer på Naturvårdsverket. 1 Det intensiva arbetet involverade ett tjugotal handläggare på verket och Länsstyrelsen i Dalarna samt merparten av fjällförvaltningens fältpersonal. 2 Det engagerade dessutom många kommunala tjänstemän och politiker, samt på ett eller annat sätt de flesta som bor vid Fulufjället. Jag själv har gjort mer än hundra besök på och runt fjället, druckit litervis kaffe med ortsborna i deras hem och under långa samtal lärt mig på djupet om villkoren att bo i norra Dalarnas glesbygd. Jag har träffat många grupperingar i både avspända och laddade möten, och SÅ VÄNDE VINDEN INTRODUKTION 13

15 dessutom bidragit till att över 100 miljoner kronor investerats i området därav drygt 40 miljoner från Naturvårdsverkets egna medel. Fulufjället ligger långt från Stockholm, både geografiskt och logistiskt och kräver mycket restid från en Stockholmsbaserad myndighet. Bara fjällets storlek har krävt sitt, Fulufjället är med sina hektar landets femte största nationalpark och den första fjällparken som inrättats sedan Padjelanta Men alla resor för mig och mina kollegor har varit nödvändiga på flera sätt. Närvaro bygger relationer, ger kunskap och känsla. Och att uppleva fjällplatåns ödsliga vidder, de högresta urskogarna i dalgångarna, småspovarnas spel eller Njupeskärsfallets enorma kraft gav varje gång energi och mo ti vation att fortsätta: detta är värt att kämpa för! Mötena med alla människor har varit både berikande och krävande. Arbetet med att inrätta Fulufjällets nationalpark hade viktiga inslag av metodutveckling, där lokal förankring och bidrag till regional utveckling var konkreta framgångsfaktorer. Vi fick en modern nationalpark av hög klass ur många aspekter: en zonering av internationellt snitt med ett kärnområde som uppfyller högsta krav på orördhet, en lättillgänglig femstjärnig attraktion genom Sveriges högsta vattenfall, en utvecklad infrastruktur för besökare, en huvudentré som satte en ny standard för våra nationalparker, ett naturum i svensk toppklass och hela kedjan av information i övrigt: från utsiktsplatsen längs angöringsvägen till entréskyltar, naturstigar, foldrar och böcker. Till det kommer de höga naturvärdena i sig, som nu är så starkt skyddade som det bara går. Många har bidragit till att skapa Fulufjällets nationalpark. Det har varit ett stort lagarbete inom myndigheterna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna, tack alla kollegor för gott samarbete. Tack alla chefer som gav oss förtroende att jobba vidare trots motståndet. Tack alla ortsbor som engagerat sig i Fulufjället. Ni som varit positiva har visat stort civilkurage och varit tungan på vågen. Ni som varit kritiska har också bidragit till det goda slutresultatet, utan er hade vi inte behövt utveckla arbetssättet som lade Fulufjället i naturvårdens internationella frontlinje. Tack till politikerna i Älvdalens kommun som visade mod och framsynthet i sitt beslut att säga ja till nationalparken. Tack alla kreativa konsulter och entreprenörer, från konstnärer till arkitekter och markbyggare. Många namn skulle kunna nämnas här, men jag avstår från det stora svepet för att inga ska känna sig glömda. Jag vill ändå lyfta fram några nyckelpersoner: Dels Lars-Ove Staff, dåvarande Vd på Kvarnsvedens pappersbruk och med rötter i Fulufjällsbygden, som var med och initierade den nya processen när det såg som mörkast ut. Dels Gunnel Eriksson, boende i byn Mörkret vid Fulufjällets fot, som förmådde stå emot grupptrycket och med stor integritet gav röst åt dem som trots allt såg en framtid med en nationalpark. Sist men inte minst Agneta Arnesson- Westerdahl, som i sin roll som första projektledare för Omlandsprojektet byggde upp förtroendet mellan aktörerna och skapade nya möjligheter. Hon lade grunden till den positiva spiral som ledde fram till Hans majestät konungens invigning av Fulufjällets nationalpark den 17 september Tack ska ni ha, utan er hade det aldrig gått! Slutligen ett tack till Länsstyrelsens tillsynsman Lars-Axel Magnusson, som med sin sakkunskap och erfarenhet varit min ovärderlige vägvisare och guide vid många minnesvärda fältbesök på Fulufjället. Jag har stämt av texten till rapporten med flera som på olika sätt var involverade i det stora Fulufjällsprojektet. Deras viktiga synpunkter tackar jag för. De har förbättrat det hela, men ansvaret för rapporten och dess eventuella brister är ändå mitt eget. Det känns för egen del tillfredsställande att genom denna rapport kunna förmedla händelser och erfarenheter och sätta punkt till slut. Men historien om Fulufjället går vidare mot nya öden och äventyr. 14 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark Så bildas en nationalpark 1. ABISKO 2. STORA SJÖFALLET STUOR MUORKKE 3. SAREK 4. PIELJEKAISE 5. SONFJÄLLET 6. HAMRA 7. ÄNGSÖ 8. GARPHYTTAN 9. GOTSKA SANDÖN 10. DALBY SÖDERSKOG 11. VADVETJÅKKA 12. BLÅ JUNGFRUN

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938); SFS 2009:729 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Samrådsgrupper Hösten 2014

Samrådsgrupper Hösten 2014 Sanja Honkanen Skoog Ungas Röst -Nuorten Äänet Hösten 2014 Situationen i samrådsgrupper i Sverige idag I mitten av september fick de 52 finska förvaltningskommuner som i dag har en koordinater eller samordnare

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2011-04-04 Idre Kulturhus

Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2011-04-04 Idre Kulturhus Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2011-04-04 Idre Kulturhus Inger Eriksson, länsråd & Stefan Linde, kommunchef i Älvdalen inledde och hälsade välkommen samt uttalade förhoppningar om ett framgångsrikt

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Qemensara deklaration. Älvdalens kommuns fjällvärld

Qemensara deklaration. Älvdalens kommuns fjällvärld / lidyd L i n uveräiklspian nivuaibmä IMJIIIIIUII 93-06- 3 0 *5 Qemensara deklaration om Älvdalens kommuns fjällvärld i Mot bakgrund av - fjällvärldens stora betydelse för naturvård, friluftsliv, turism

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Köra snöskoter i Jämtlands län

Köra snöskoter i Jämtlands län Köra snöskoter i Jämtlands län Foto: mostphotos.se 010-225 30 00 www.lansstyrelsen.se/jamtland Värdefull och känslig natur Snöskotern ger dig möjlighet att enkelt ta dig ut till fiskesjöar och andra utflyktsmål

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

System för uppföljning och utvärdering av processen kring formellt skydd. Redovisning av regeringsuppdrag/mål i regleringsbrev

System för uppföljning och utvärdering av processen kring formellt skydd. Redovisning av regeringsuppdrag/mål i regleringsbrev System för uppföljning och utvärdering av processen kring formellt skydd Redovisning av regeringsuppdrag/mål i regleringsbrev rapport 5934 januari 2009 System för uppföljning och utvärdering av processen

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

En gemensam nordisk slutkundsmarknad

En gemensam nordisk slutkundsmarknad En gemensam nordisk slutkundsmarknad Anne Vadasz Nilsson Energimarknadsinspektionen Vår vision Att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. Vår största utmaning är att både säkra spelreglerna

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1/5 Verksamhetsberättelse 2008 Medlemmar Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3 524. Styrelsearbetet Styrelsen bestod fram till årsmötet av Mats Hansson (ordförande), Ulf Stridsberg (vice ordförande),

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer