DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER"

Transkript

1 DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

2 DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

3 BESTÄLLNINGAR Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: NATURVÅRDSVERKET Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN Naturvårdsverket och författarna 2012 Omslag: Vy från kalfjället ovanför Njupskärsklyftan. Foto omslagets framsida: Krister Larsson Grafisk form: Naturvårdsverket och Typisk Form designbyrå Tryck: Elanders Sverige AB, 2012

4 INNEHÅLL FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 6 SUMMARY IN ENGLISH 9 INTRODUKTION 13 Metod 15 NATIONALPARKSFAKTA PROLOG 21 Naturvårdsverkets uppdrag 21 Nationalparksplanen 21 Idreöverenskommelsen 23 Bullerutredningen 23 Arbetsgruppen VÄXANDE KONFLIKTER 27 Nya förutsättningar 28 Fler möten 29 Zoneringen 31 Tempot ökar 32 Växande motsättningar 34 Kompromisser 37 Slutfasen 39 Slutsats ÄNDRAT PERSPEKTIV 47 Öppningen 47 Omlandsprojektet, etapp 1 49 Omlandsprojektet, etapp VÄNDNINGEN 57 Slutsats AVGÖRANDET 65 Skrivelsen till kommunerna 65 Kommunernas beslut GENOMFÖRANDET 73 Fortsatt motstånd 73 Planering för upprustning och nybyggnad 73 Detaljplanen 74 Fortsatta EU-ansökningar 75 Omlandsprojektets fortsatta arbete 77 Nytt grus på fjället 79 Nystart för arbetsgruppen 81 Jaktfrågornas avgörande 83 Spaden i marken 86 Identitet och information 90 Fortsatt arbete med föreskrifter och skötselplan 93 Markåtkomsten 95 Vägen 98 Övrig infrastruktur 99 Pan Parks FINALEN 107 Beslut av regering och riksdag 107 Beslut av Naturvårdsverket 110 Invigningen SAMMANFATTANDE DISKUSSION 125 Diskurser och verklighetsuppfattning 125 Nytta och socialt kapital 127 Vems problem? 128 Planering och samverkan 128 Så uppfylldes Fulufjällsringens vision 129 Så uppfylldes önskemålen från Älvdalens kommun 130 Erfarenheter och framgångsfaktorer VAD HÄNDE SEDAN? 135 Besök och besökare 135 Naturum och naturvärden 136 Jakt 138 Skötselplanen 139 Skötsel och skötselråd 141 Norsk nationalpark 143 Pan Parks 145 Fulufjällsringen 148 Ekonomi FRAMTIDEN 157 Problem och möjligheter 157 Mycket på gång i Dalafjällen 158 Avslutande kommentar 159 LITTERATUR 161 VÄGEN TILL EN NATIONALPARK 163 Inledning av Per Wallsten 163 Reportage av Göran Greider 165 FÖRFATTARNA 192 FOTOGRAFER OCH ILLUSTRATÖRER 193 TIDIGARE RAPPORTER I SERIEN 194 SÅ VÄNDE VINDEN INNEHÅLL 3

5

6 FÖRORD NATIONALPARKERNA ÄR ETT av naturvårdens starkaste varumärken globalt sett. De innebär ett starkt skydd av många av jordens mest värdefulla naturområden och attraherar naturintresserade över hela världen. Här finns ikoner som Yellowstone, Serengeti och Galapagosöarna. I Sverige har vi haft nationalparker sedan 1909 då våra och samtidigt Europas första nio nationalparker bildades. Därefter har ytterligare 20 tillkommit i Sverige och vi har nu 29 nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar för bildandet av nationalparker och samarbetar med länsstyrelser och andra intressenter. Vi arbetar efter en nationalparksplan, den första beslutades 1987 och reviderades Den här boken handlar om bildandet av Fulufjällets nationalpark som invigdes Det blev en mycket lärorik process för oss och de erfarenheterna bär vi med oss i det fortsatta arbetet med dialog och delaktigheter i naturvården. Den första delen av boken har skrivits av Per Wallsten, som var handläggare på Naturvårdsverket för bildandet av Fulufjällets nationalpark. Han är numera chef för Tyresta nationalpark. Per beskriver arbetet och drar slutsatser om den processen, samt ger personliga reflexioner från det praktiska arbetet med Fulufjället. Han ger också en sammanfattning av vad som hänt fram till I den andra delen berättar författaren Göran Greider i ett personligt reportage om två resor till Fulufjället året efter det att parken bildats. Han träffar människor kring fjället och beskriver hur de ser på processen och den nya nationalparken. Vi tror att denna bok kan vara till stor nytta och inspiration i det fortsatta arbetet med nationalparker och att skydda naturvärden. Författarna svarar själv för innehållet. Stockholm i december 2012 Lena Callermo Chef för Naturvårdsverkets Genomförandeavdelning SÅ VÄNDE VINDEN FÖRORD 5

7 SAMMANFATTNING RAPPORTEN BESKRIVER HUR det gick till att bilda Fulufjällets nationalpark och analyserar vad som hände. Parken är hektar stor och ligger i Älvdalens kommun i nordvästra Dalarna. Den består av en flack högplatå med mjuka toppar och branta, urskogsklädda sidor. Fjällhedarna, som inte betas av renar, är unika för fjällvärlden. Här finns höga geologiska värden. Största attraktionen är Njupeskärs vattenfall, Sveriges högsta med sina 93 meters fallhöjd. TRADITIONELL PROCESS MED VÄXANDE MOTSTÅND År 1994 bildades en arbetsgrupp för att ta fram en skötselplan och föreskrifter för en planerad na tionalpark i Fulufjället. I gruppen ingick repre sen tanter för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun (Malungs kommun tillkom efter ett år), och ortsbefolkningen. Redan inledningsvis fanns en skepsis från de två senare, då man befarade stora restriktioner för skoteråkning, jakt och fiske. Under arbetets gång blev det uppenbart att vissa begränsningar av dagens aktiviteter i området var nödvändiga för att uppfylla nationalparkskraven. Förutsättningarna för arbetet skärptes av flera nationella fjällutredningar om minskning av buller, om jakt- och fiskefria områden m.m. Ett förslag till zonindelning av Fulufjället, med såväl orörda delar som områden med skoter, jakt och fiske, togs fram som underlag för planeringsarbetet. Motsättningarna växte, misstroendet mot staten lika så. Begränsningarna sågs som ett hinder för livs kvalitén hos ortsborna, samtidigt som fördelarna med en nationalpark var otydliga och svåra att för medla. Protestlistor mot att allt blir förbjudet samlades in, de lokala representanterna lämnade arbetsgruppen och kommunen ställde krav på att behålla det mesta som förut. Lokaltidningarna hade stora rubriker om konflikten och motståndet. Till slut gick det inte att fortsätta som förut. Frå gan om problem och restriktioner inom den bli vande nationalparken överskuggade allt och arbets gruppen lades ned. Men det var en komplex situation, som även innehöll element av inrotad miss tro mot statsmakterna och frustration över gles bygdsproblemen. Nationalparken blev en tydlig yttre fiende. ÄNDRAT PERSPEKTIV Naturvårdsverket och Länsstyrelsen konstaterade att ett annat arbetssätt behövdes. Via breda diskus sioner växte det så kallade Omlandsprojektet fram hösten I detta arbetade en projektledare nära orts borna, lyssnade och analyserade. Successivt blev det uppenbart för lokalbefolkningen att också ett nollalternativ utan nationalpark hade sina nack delar; att den negativa spiralen med försämrad service, utflyttning och arbetslöshet sannolikt skulle fortsätta som förut. Tillsammans med byalag och andra gruppe ringar bland ortsborna formulerades en gemensam vision om hur en nationalpark skulle kunna vara till nytta lokalt. Nya nätverk utvecklades och diskus sionerna tog fart i byarna. Konkreta åtgärder före slogs, ett förtroende byggdes upp för statens arbete och fokus blev alltmer riktat framåt. VÄNDNINGEN För att finansiera satsningarna för en ny nationalpark sökte Naturvårdsverket medel från EU:s strukturfonder. Möjligheterna till konkreta åt - 6 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

8 gärder och nya arbetstillfällen blev nu uppenba ra. Samtidigt pågick en intensiv debatt i lokal tid ningarna. Motståndarna beskrev det kompakta motståndet och argumenterade hårt mot nationalparksplanerna. Men till slut kom en reaktion från de som tänkte annorlunda: Vid luciatid 1998 skrev femton personer från byar runt fjället att det fanns andra uppfattningar och att de ville göra bildandet av en nationalpark till något positivt för bygden. Detta var vändpunkten, det blev nu legitimt att uttrycka andra åsikter än de utåt sett förhärskande nejuppfattningarna. Fler inlägg och artiklar följde, isen var bruten och vi fick en helt annan situation: tillit ersatte misstro, möjligheter ersatte problem och många såg en nationalpark som en socioekonomisk resurs för dem som levde i omlandet utanför parkgränsen. Frågan var nu snarare hur en nationalpark skulle vara beskaffad än om man över huvud taget skulle ha någon. Det blev klart med EU-finansieringen och Naturvårdsverket skrev till kommunerna och begärde ett mandat för att gå vidare och genomföra nationalparken: ja eller nej? Debatten blev på nytt intensiv, men förespråkarna var nu flera och starkare än tidigare. Flera lokala remiss instanser var positiva. Vid kommunfullmäktiges möten i juni 1999 röstade Älvdalen ja medan Malung på grund av skoterrestriktionerna röstade nej. Älvdalen for mulerade i beslutet önskemål i åtta punkter, från upprustning av vägar till övergångsregler för småviltjakt. Eftersom hela den blivande nationalparken låg inom Älvdalens kommun, var deras beslut avgörande för att gå vidare. GENOMFÖRANDET Naturvårdsverket beslutade därefter att dra igång själva genomförandet, med byggandet av ny nationalparksentré och naturum, markförvärv, nya leder, ombyggnad av länsvägen mot Norge m.m. Arbetsgruppen fick en nystart med delvis ny representation och arbetet med skötselplan och Anspråk på användning Påverkan och restriktioner Socioekonomiska fördelar Resurs med möjligheter Utveckling av planeringsprocessen: Fokus ändras från att traditionellt hantera påverkan, problem och restriktioner innanför gränsen, till de möjligheter och nytta som en nationalpark kan generera ute i sitt omland. föreskrifter återupptogs. Andan var konstruktiv och zoneringen visade hur och var olika intressen kunde tillgodoses i nationalparken. Knäckfrågorna om jakt löstes genom vissa kompromisser. Omlandsprojektet fortsatte i två nya etapper. I samband med att nationalparksbildandet slutligen skulle behandlas av regeringen och riks dagen gjorde motståndarna en sista offensiv. Skrivel ser och protestlistor gav dock inga resultat. Re geringen konstaterar i stället i sin proposition att Fulufjällsarbetet har präglats av dialog och under ifrånperspektiv och är ett gott exempel på hur arbete med en nationalpark kan genomföras och bidra till utveckling av en bygd. Hans Majestät Konungen invigde så den nya nationalparken den 17 september SLUTSATSER I inledningen av processen låg fokus på problemen och på nationalparken som hinder. Men perspektivet försköts, den dominerande verklighetsuppfattningen ändrades till att se parken som en möjlighet; som en del av lösningen på en negativ samhällsutveckling. Genom Omlandsprojektet kunde den nya verklighetsbilden formuleras, diskuteras och befästas. Stora delar av motståndet mot en nationalpark utgick från starka egenintressen av jakt, fiske och skoteråkning. Sådana intressegrupper fanns färdiga och kunde lätt ge sin bild av situationen. En styrka SÅ VÄNDE VINDEN SAMMANFATTNING 7

9 med Omlandsprojektet var att det skapade och mobiliserade alternativa grupperingar och nät verk. De kunde tillsammans konkretisera mer oegennyttiga värderingar som kretsade kring bygdens överlevnad på sikt, och de såg national parken som en resurs för en bättre framtid. De rela tioner och det förtroende som byggdes upp inom dem, gav till slut kraft att offentligt konfrontera de dittills do minerande nejsägarna. Visionen med ortsbornas förslag genomfördes nästan i sin helhet och i stort sett alla önskemål av Älvdalens kommun har uppfyllts. Viktiga er farenheter och framgångsfaktorer har varit att: Fokusera på hur en nationalpark kan vara en resurs för lokalsamhället. Ge stöd åt ortsborna att själva formulera vad en nationalpark skulle kunna ge. Ha resurser att långsiktigt coacha det lokala arbetet och bygga upp nätverk. Tidigt ange ramarna för genomförandearbetet, för att skapa rätt förväntningar. Ha ekonomiska resurser att konkret förverkliga viktiga lokala önskemål. Ha en genomtänkt representation och tydligt mandat för olika arbetsgrupper. Låta arbetet få ta tid: inse att processer, dialog och relationsbyggande tar sin tid! VAD HÄNDE SEDAN? I rapporten presenteras en översikt av utvecklingen i och kring Fulufjället från invigningen fram till sommaren Besökarantalet har ökat, flera företag och verksamheter har startat med nya arbetstillfällen som resultat. Som följd av national parken har turismen sedan invigningen genererat betydande intäkter till företagare i fjällets omland. Nationalparksarbetet har varit en upp märksammad framgång för svensk naturvård. Det har lo kalt bidragit till förbättrad livskvalitet och stolt het över nationalparken. Ett visst missnöje med förvalt ningen har dock successivt infunnit sig bland orts borna. Ett nyinrättat skötselråd som innebär ett länge efterfrågat forum för samverkan, kan sannolikt hantera kritiken och bidra till att förbättra situationen. Den stora trovärdighetsfrågan för framtiden handlar om huruvida tillräckliga resurser kan säkras långsiktigt, för att vidmakthålla den standard som byggts upp i Fulufjället och utveckla parken vidare in i nästa decennium. REPORTAGE: VÄGEN TILL EN NATIONALPARK Som ett alternativt sätt att utvärdera vad ortsborna kring Fulufjället egentligen tyckte om bildandet av nationalparken, avslutas rapporten med ett reportage av författaren Göran Greider från år Han har rest till Fulufjället och samtalat med personer som var med under processen. Resul tatet ger en nyanserad bild och visar att man till stora delar ansåg att det trots allt var bra med nationalparken. 8 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

10 SUMMARY IN ENGLISH AND SO THE WINDS CHANGED THE PROCESS OF DEVELOPING FULUFJÄLLET NATIONAL PARK THIS REPORT DESCRIBES and analyses the process by which Fulufjället National Park came into being. The park contains 38,000 hectares (ca. 94,000 acres) and is situated in the Municipality of Älvdalen in the Dalarna region s northwest corner. It consists of a high sandstone plateau with rounded peaks and steep flanks clad in primeval forest. The broad alpine heaths are not grazed by reindeer, and are thus unique in the Swedish mountains. The park contains highly valuable geological features. The biggest attraction is Njupeskär Falls, the highest in Sweden with a fall of 93 metres into a deep canyon sculpted by rushing water. TRADITIONAL PROCESS WITH MOUNTING OPPOSITION In 1994 a working group was formed to develop regulations and a management plan for a proposed national park on Mt. Fulufjället. The group included representatives of the Swedish Environmental Protection Agency, the Dalarna County Administrative Board, surrounding municipalities of Älvdalen and Malung, and local residents. The two last named interests were sceptical to the proposed park from the beginning, fearing that it would involve major restrictions on snowmobiling, hunting and fishing. During the development process it became clear that it would be necessary to impose some limitations on existing activities in the area in order to fulfil the criteria of a national park. The development framework was further constrained by the results of several national studies concerning noise reduction, no-hunting and no-fishing areas, etc. As a basis for planning, it was proposed that Mt. Fulufjället be divided into zones, some to be left undisturbed and others to be accessible for hunting, fishing and snowmobiling. Opposition increased, along with distrust of the national government. The proposed restric tions were perceived as obstacles to residents life quality, while the advantages of a national park were unclear and difficult to explain. Petitions were started against the threat that everything will be forbidden, the local representatives left the working group, and Älvdalen Municipality demanded that nearly everything would be allowed to continue as before. Local newspapers carried big headlines about the conflict and the opposition. Eventually, it became impossible to continue with the original planning process. Questions of restrictions and other problems associated with the proposed park overshadowed everything else, and so the working group was disbanded. It was a complex situation that also included elements of deeprooted mistrust of national authorities and frustration over the problems of rural areas. The national park became a clearly visible symbol of an external enemy. ALTERED PERSPECTIVE The Swedish Environmental Protection Agency and the Dalarna County Administrative Board concluded that a different approach was needed. Out of extensive discussions grew the Fulufjället Surroundings Project in the autumn of It included a project leader who worked closely with local residents, listening and analysing. Eventually it became evident for the local population that rejection of the national park had disadvantages that the downward spiral of declining services, depopulation and unemployment would probably continue. Together with community and other groups among the residential population, a common vision was developed for how a national park could benefit SÅ VÄNDE VINDEN SUMMARY IN ENGLISH 9

11 the local area. New networks were established and discussions got under way in the villages. Concrete measures were proposed, trust in the work of national authorities was built up, and the focus became increasingly futureoriented. THE CHANGE To finance the new national park, the Swedish Environmental Protection Agency applied to the relevant structural funds of the European Union. Opportunities for concrete measures and new job opportunities now started to become evident. Meanwhile, an intensive debate was being conducted in local media. Leading opponents referred to a solid opposition and argued strongly against the plans for a national park. But eventually there was a reaction from those who did not agree. In mid-december of 1998, fifteen residents from villages around the mountain wrote that there were other viewpoints and that they wanted the national park to be something positive for the surrounding area. That was the turning point. It now became acceptable to express other opinions than those of what had seemed to be the dominant opposition. More opinion pieces and articles followed. The ice had been broken and the situation changed dramatically. Trust replaced distrust, opportunities replaced problems, and many now felt that a national park would be a socioeconomic resource for those residing in the area surrounding the park boundary. The issue User demands Impacts and restrictions Socioeconomic benefits Resource-related opportunities Development of the park planning process: The traditional process focuses on problems and regulation of user demands inside the park; the improved model focuses on the opportunities and benefits a national park can generate outside the border. had become how the national park would be designed instead of whether or not there would be one. When the EU funding was approved, the Swedish Environmental Protection Agency wrote to the local municipalities and requested their approval to establish the national park yes or no. Again there was an intensive debate, but those in favour were now stronger and more numerous than before. At municipal council meetings in June of 1999, Älvdalen voted in favour, while Malung voted against due to restrictions on snowmobiling. In its decision, Älvdalen included eight specific requests, including road improvements and transitional rules for the hunting of small game. As the whole area of Fulufjället is within the borders of Älvdalen, their yes was decisive for moving on. ESTABLISHMENT At this stage, the Swedish Environmental Protection Agency decided to commence work on the park, including the construction of a main entrance, visitor centre and new trails, along with land acquisition, upgrading of the county road to Norway, etc. The working group got a fresh start with new representatives and resumed work on park regulations and a management plan. There was a constructive spirit, and the zoning system showed how various interests could be satisfied. The difficult questions relating to hunting were resolved with compromises. The Fulufjället Surroundings Project continued with two new stages. As the time approached for the government and parliament to make the final decisions for establishment of the national park, opponents launched a final offensive. Letters, protest lists, etc. gave no result, however. The government bill stated, rather, that the development of Fulufjället National Park was characterized by dialogue and a grassroots perspective, concluding that it is a good example of how a national park can be established and contribute to development in local communities. The new national park was inaugurated by the King of Sweden on 17 September SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

12 CONCLUSIONS At the start of the process, the focus of the opposition was on perceived problems and the national park as an obstacle. But the perspective was shifted; the dominant perception was changed to one that saw the park as a possibility, as part of a solution to a negative trend in the local area. Through the Fulufjället Surroundings Project, the new picture of reality could be discussed, formulated and consolidated. Much of the opposition to the national park was based on strong selfinterests in hunting, fishing and snowmobiling. Those interests were well-established and could easily convey their opinions of the park proposal. One valuable aspect of the Fulufjället Surroundings Project was that it created and mobilized alternative groups and networks. Together, they were able to give concrete expression to less selfcentred values relating to the longterm survival communities; they regarded the national park as a resource for a better future. The relationships and the trust that were built up within these groups eventually resulted in a force that could publicly confront the previously dominant park opponents. The vision of the park which included the suggestions of local residents was implemented almost entirely, and virtually all of Älvdalen Municipality s requests were satisfied. The process yielded the following important lessons and keys to success: Focus on how a national park can be a resource for local communities. Help local residents to determine among themselves which advantages a national park can provide. Provide resources for longterm guidance of local efforts, including the development of networks. Provide a framework for implementation at an early stage, in order to establish appropriate expectations. Provide the necessary financial resources to implement important local wishes. Ensure that representatives are wellchosen and the tasks and authority of working groups are clearly defined. Allow sufficient time; development processes, dialogue and the building of relationships all take lots of it. WHAT HAPPENED NEXT? This report outlines developments in and around Fulufjället National Park, from its inauguration in September of 2002 to the summer of The number of visitors has increased, and several businesses, business associations, etc. have been started with new job opportunities as a result. Due to the national park, tourism has generated significant income for businesses in the surrounding area. The development of the national park has been a success for Swedish nature conservation which has attracted attention. Locally, it has contributed to improved life quality and has become a source of pride. There has, however, been some dissatisfaction among local residents with management of the park. Some of that criticism will probably be dispelled by a newly established management advisory board which will provide a longdesired forum for cooperation. As regards faith in the future of the park, the big question is whether or not sufficient longterm resources can be ensured to maintain the standard that has been built up at Fulufjället and also make it possible to further develop the national park in the next decade. REPORTAGE: THE WAY TO A NATIONAL PARK As an alternative method of evaluating what local residents around Mt. Fulufjället really thought about the national park s establishment, the report concludes with a reportage of author Göran Greider, who visited the Fulufjället area after the park inauguration and spoke with individuals who participated in the establishment process. The result was a nuanced account which indicated that the prevailing view was that, despite everything, the national park was something positive. SÅ VÄNDE VINDEN SUMMARY IN ENGLISH 11

13 Njupeskärs vattenfall, Fulufjällets populäraste besöksmål.

14 INTRODUKTION I Dalarnas utkant står Särna som socken, där älvarna börjar och sätrarna ännu finns kvar som ett minne Där vilar det sydligaste fjället av alla, en böljande sandstensplatå med högvuxen urskog längs branta sidor Bara i gryning vid midsommartid når solen till Njupeskärsklyftan, där högsta vattenfallet i landet störtar sig ner i ravinen där jaktfalken bor Rovdjurs- och lavrikt då renskötsel saknas, rishedar flammande långt in på hösten, nära men ändå så avlägset borta Färgskalan skrivs av karminrosa sandsten med kartlavens gulgrönt, och namnet, att minnas, är Fulufjället * NÄR JAG KOM som handläggare till Naturvårdsverket 1994 kändes det som ett privilegium att få börja arbeta med bildandet av en nationalpark i Fulufjället. Nationalparker, naturvårdens verkliga klenoder! Vilken spännande utmaning, vilka möjligheter! Men jag förstod nog aldrig att genomförandet skulle kräva så mycket arbete, engagemang och energi och dessutom vara så komplext. Och tur var kanske det. Under processens gång har det passerat två generaldirektörer och åtta Fulufjällsansvariga avdelnings- och enhetschefer på Naturvårdsverket. 1 Det intensiva arbetet involverade ett tjugotal handläggare på verket och Länsstyrelsen i Dalarna samt merparten av fjällförvaltningens fältpersonal. 2 Det engagerade dessutom många kommunala tjänstemän och politiker, samt på ett eller annat sätt de flesta som bor vid Fulufjället. Jag själv har gjort mer än hundra besök på och runt fjället, druckit litervis kaffe med ortsborna i deras hem och under långa samtal lärt mig på djupet om villkoren att bo i norra Dalarnas glesbygd. Jag har träffat många grupperingar i både avspända och laddade möten, och SÅ VÄNDE VINDEN INTRODUKTION 13

15 dessutom bidragit till att över 100 miljoner kronor investerats i området därav drygt 40 miljoner från Naturvårdsverkets egna medel. Fulufjället ligger långt från Stockholm, både geografiskt och logistiskt och kräver mycket restid från en Stockholmsbaserad myndighet. Bara fjällets storlek har krävt sitt, Fulufjället är med sina hektar landets femte största nationalpark och den första fjällparken som inrättats sedan Padjelanta Men alla resor för mig och mina kollegor har varit nödvändiga på flera sätt. Närvaro bygger relationer, ger kunskap och känsla. Och att uppleva fjällplatåns ödsliga vidder, de högresta urskogarna i dalgångarna, småspovarnas spel eller Njupeskärsfallets enorma kraft gav varje gång energi och mo ti vation att fortsätta: detta är värt att kämpa för! Mötena med alla människor har varit både berikande och krävande. Arbetet med att inrätta Fulufjällets nationalpark hade viktiga inslag av metodutveckling, där lokal förankring och bidrag till regional utveckling var konkreta framgångsfaktorer. Vi fick en modern nationalpark av hög klass ur många aspekter: en zonering av internationellt snitt med ett kärnområde som uppfyller högsta krav på orördhet, en lättillgänglig femstjärnig attraktion genom Sveriges högsta vattenfall, en utvecklad infrastruktur för besökare, en huvudentré som satte en ny standard för våra nationalparker, ett naturum i svensk toppklass och hela kedjan av information i övrigt: från utsiktsplatsen längs angöringsvägen till entréskyltar, naturstigar, foldrar och böcker. Till det kommer de höga naturvärdena i sig, som nu är så starkt skyddade som det bara går. Många har bidragit till att skapa Fulufjällets nationalpark. Det har varit ett stort lagarbete inom myndigheterna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna, tack alla kollegor för gott samarbete. Tack alla chefer som gav oss förtroende att jobba vidare trots motståndet. Tack alla ortsbor som engagerat sig i Fulufjället. Ni som varit positiva har visat stort civilkurage och varit tungan på vågen. Ni som varit kritiska har också bidragit till det goda slutresultatet, utan er hade vi inte behövt utveckla arbetssättet som lade Fulufjället i naturvårdens internationella frontlinje. Tack till politikerna i Älvdalens kommun som visade mod och framsynthet i sitt beslut att säga ja till nationalparken. Tack alla kreativa konsulter och entreprenörer, från konstnärer till arkitekter och markbyggare. Många namn skulle kunna nämnas här, men jag avstår från det stora svepet för att inga ska känna sig glömda. Jag vill ändå lyfta fram några nyckelpersoner: Dels Lars-Ove Staff, dåvarande Vd på Kvarnsvedens pappersbruk och med rötter i Fulufjällsbygden, som var med och initierade den nya processen när det såg som mörkast ut. Dels Gunnel Eriksson, boende i byn Mörkret vid Fulufjällets fot, som förmådde stå emot grupptrycket och med stor integritet gav röst åt dem som trots allt såg en framtid med en nationalpark. Sist men inte minst Agneta Arnesson- Westerdahl, som i sin roll som första projektledare för Omlandsprojektet byggde upp förtroendet mellan aktörerna och skapade nya möjligheter. Hon lade grunden till den positiva spiral som ledde fram till Hans majestät konungens invigning av Fulufjällets nationalpark den 17 september Tack ska ni ha, utan er hade det aldrig gått! Slutligen ett tack till Länsstyrelsens tillsynsman Lars-Axel Magnusson, som med sin sakkunskap och erfarenhet varit min ovärderlige vägvisare och guide vid många minnesvärda fältbesök på Fulufjället. Jag har stämt av texten till rapporten med flera som på olika sätt var involverade i det stora Fulufjällsprojektet. Deras viktiga synpunkter tackar jag för. De har förbättrat det hela, men ansvaret för rapporten och dess eventuella brister är ändå mitt eget. Det känns för egen del tillfredsställande att genom denna rapport kunna förmedla händelser och erfarenheter och sätta punkt till slut. Men historien om Fulufjället går vidare mot nya öden och äventyr. 14 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Friluftsliv och turism i Fulufjället Före efter nationalparksbildningen

Friluftsliv och turism i Fulufjället Före efter nationalparksbildningen RAPPORT 5467 Friluftsliv och turism i Fulufjället Före efter nationalparksbildningen HÖSTEN 2002 BLEV Fulufjället i nordvästra Dalarna Sveriges 28:e nationalpark. Här finns höga naturvärden, ett rikt djurliv

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Store Mosse, Jönköpings län

Store Mosse, Jönköpings län Sida 1 av 6 Store Mosse, Jönköpings län Store Mosse ligger på småländska höglandet och är det största svenska myrområdet söder om Lappland. Den väldiga myren breder ut sig över tiotusen hektar och bildar

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning Brobyggande 2 Ingenjörsutbildningens paradox Studenterna skall drillas att hantera tidspress och omfa ngsrika material. Chefer kräver

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Områdesinventering Detta faktablad Lodjur: Områdesinventering inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 RAPPORT 5839 OKTOBER 2008 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer