DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER"

Transkript

1 DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

2 DOKUMENTATION AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA NR 29 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK PER WALLSTEN MED REPORTAGE AV GÖRAN GREIDER

3 BESTÄLLNINGAR Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: NATURVÅRDSVERKET Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN Naturvårdsverket och författarna 2012 Omslag: Vy från kalfjället ovanför Njupskärsklyftan. Foto omslagets framsida: Krister Larsson Grafisk form: Naturvårdsverket och Typisk Form designbyrå Tryck: Elanders Sverige AB, 2012

4 INNEHÅLL FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 6 SUMMARY IN ENGLISH 9 INTRODUKTION 13 Metod 15 NATIONALPARKSFAKTA PROLOG 21 Naturvårdsverkets uppdrag 21 Nationalparksplanen 21 Idreöverenskommelsen 23 Bullerutredningen 23 Arbetsgruppen VÄXANDE KONFLIKTER 27 Nya förutsättningar 28 Fler möten 29 Zoneringen 31 Tempot ökar 32 Växande motsättningar 34 Kompromisser 37 Slutfasen 39 Slutsats ÄNDRAT PERSPEKTIV 47 Öppningen 47 Omlandsprojektet, etapp 1 49 Omlandsprojektet, etapp VÄNDNINGEN 57 Slutsats AVGÖRANDET 65 Skrivelsen till kommunerna 65 Kommunernas beslut GENOMFÖRANDET 73 Fortsatt motstånd 73 Planering för upprustning och nybyggnad 73 Detaljplanen 74 Fortsatta EU-ansökningar 75 Omlandsprojektets fortsatta arbete 77 Nytt grus på fjället 79 Nystart för arbetsgruppen 81 Jaktfrågornas avgörande 83 Spaden i marken 86 Identitet och information 90 Fortsatt arbete med föreskrifter och skötselplan 93 Markåtkomsten 95 Vägen 98 Övrig infrastruktur 99 Pan Parks FINALEN 107 Beslut av regering och riksdag 107 Beslut av Naturvårdsverket 110 Invigningen SAMMANFATTANDE DISKUSSION 125 Diskurser och verklighetsuppfattning 125 Nytta och socialt kapital 127 Vems problem? 128 Planering och samverkan 128 Så uppfylldes Fulufjällsringens vision 129 Så uppfylldes önskemålen från Älvdalens kommun 130 Erfarenheter och framgångsfaktorer VAD HÄNDE SEDAN? 135 Besök och besökare 135 Naturum och naturvärden 136 Jakt 138 Skötselplanen 139 Skötsel och skötselråd 141 Norsk nationalpark 143 Pan Parks 145 Fulufjällsringen 148 Ekonomi FRAMTIDEN 157 Problem och möjligheter 157 Mycket på gång i Dalafjällen 158 Avslutande kommentar 159 LITTERATUR 161 VÄGEN TILL EN NATIONALPARK 163 Inledning av Per Wallsten 163 Reportage av Göran Greider 165 FÖRFATTARNA 192 FOTOGRAFER OCH ILLUSTRATÖRER 193 TIDIGARE RAPPORTER I SERIEN 194 SÅ VÄNDE VINDEN INNEHÅLL 3

5

6 FÖRORD NATIONALPARKERNA ÄR ETT av naturvårdens starkaste varumärken globalt sett. De innebär ett starkt skydd av många av jordens mest värdefulla naturområden och attraherar naturintresserade över hela världen. Här finns ikoner som Yellowstone, Serengeti och Galapagosöarna. I Sverige har vi haft nationalparker sedan 1909 då våra och samtidigt Europas första nio nationalparker bildades. Därefter har ytterligare 20 tillkommit i Sverige och vi har nu 29 nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar för bildandet av nationalparker och samarbetar med länsstyrelser och andra intressenter. Vi arbetar efter en nationalparksplan, den första beslutades 1987 och reviderades Den här boken handlar om bildandet av Fulufjällets nationalpark som invigdes Det blev en mycket lärorik process för oss och de erfarenheterna bär vi med oss i det fortsatta arbetet med dialog och delaktigheter i naturvården. Den första delen av boken har skrivits av Per Wallsten, som var handläggare på Naturvårdsverket för bildandet av Fulufjällets nationalpark. Han är numera chef för Tyresta nationalpark. Per beskriver arbetet och drar slutsatser om den processen, samt ger personliga reflexioner från det praktiska arbetet med Fulufjället. Han ger också en sammanfattning av vad som hänt fram till I den andra delen berättar författaren Göran Greider i ett personligt reportage om två resor till Fulufjället året efter det att parken bildats. Han träffar människor kring fjället och beskriver hur de ser på processen och den nya nationalparken. Vi tror att denna bok kan vara till stor nytta och inspiration i det fortsatta arbetet med nationalparker och att skydda naturvärden. Författarna svarar själv för innehållet. Stockholm i december 2012 Lena Callermo Chef för Naturvårdsverkets Genomförandeavdelning SÅ VÄNDE VINDEN FÖRORD 5

7 SAMMANFATTNING RAPPORTEN BESKRIVER HUR det gick till att bilda Fulufjällets nationalpark och analyserar vad som hände. Parken är hektar stor och ligger i Älvdalens kommun i nordvästra Dalarna. Den består av en flack högplatå med mjuka toppar och branta, urskogsklädda sidor. Fjällhedarna, som inte betas av renar, är unika för fjällvärlden. Här finns höga geologiska värden. Största attraktionen är Njupeskärs vattenfall, Sveriges högsta med sina 93 meters fallhöjd. TRADITIONELL PROCESS MED VÄXANDE MOTSTÅND År 1994 bildades en arbetsgrupp för att ta fram en skötselplan och föreskrifter för en planerad na tionalpark i Fulufjället. I gruppen ingick repre sen tanter för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun (Malungs kommun tillkom efter ett år), och ortsbefolkningen. Redan inledningsvis fanns en skepsis från de två senare, då man befarade stora restriktioner för skoteråkning, jakt och fiske. Under arbetets gång blev det uppenbart att vissa begränsningar av dagens aktiviteter i området var nödvändiga för att uppfylla nationalparkskraven. Förutsättningarna för arbetet skärptes av flera nationella fjällutredningar om minskning av buller, om jakt- och fiskefria områden m.m. Ett förslag till zonindelning av Fulufjället, med såväl orörda delar som områden med skoter, jakt och fiske, togs fram som underlag för planeringsarbetet. Motsättningarna växte, misstroendet mot staten lika så. Begränsningarna sågs som ett hinder för livs kvalitén hos ortsborna, samtidigt som fördelarna med en nationalpark var otydliga och svåra att för medla. Protestlistor mot att allt blir förbjudet samlades in, de lokala representanterna lämnade arbetsgruppen och kommunen ställde krav på att behålla det mesta som förut. Lokaltidningarna hade stora rubriker om konflikten och motståndet. Till slut gick det inte att fortsätta som förut. Frå gan om problem och restriktioner inom den bli vande nationalparken överskuggade allt och arbets gruppen lades ned. Men det var en komplex situation, som även innehöll element av inrotad miss tro mot statsmakterna och frustration över gles bygdsproblemen. Nationalparken blev en tydlig yttre fiende. ÄNDRAT PERSPEKTIV Naturvårdsverket och Länsstyrelsen konstaterade att ett annat arbetssätt behövdes. Via breda diskus sioner växte det så kallade Omlandsprojektet fram hösten I detta arbetade en projektledare nära orts borna, lyssnade och analyserade. Successivt blev det uppenbart för lokalbefolkningen att också ett nollalternativ utan nationalpark hade sina nack delar; att den negativa spiralen med försämrad service, utflyttning och arbetslöshet sannolikt skulle fortsätta som förut. Tillsammans med byalag och andra gruppe ringar bland ortsborna formulerades en gemensam vision om hur en nationalpark skulle kunna vara till nytta lokalt. Nya nätverk utvecklades och diskus sionerna tog fart i byarna. Konkreta åtgärder före slogs, ett förtroende byggdes upp för statens arbete och fokus blev alltmer riktat framåt. VÄNDNINGEN För att finansiera satsningarna för en ny nationalpark sökte Naturvårdsverket medel från EU:s strukturfonder. Möjligheterna till konkreta åt - 6 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

8 gärder och nya arbetstillfällen blev nu uppenba ra. Samtidigt pågick en intensiv debatt i lokal tid ningarna. Motståndarna beskrev det kompakta motståndet och argumenterade hårt mot nationalparksplanerna. Men till slut kom en reaktion från de som tänkte annorlunda: Vid luciatid 1998 skrev femton personer från byar runt fjället att det fanns andra uppfattningar och att de ville göra bildandet av en nationalpark till något positivt för bygden. Detta var vändpunkten, det blev nu legitimt att uttrycka andra åsikter än de utåt sett förhärskande nejuppfattningarna. Fler inlägg och artiklar följde, isen var bruten och vi fick en helt annan situation: tillit ersatte misstro, möjligheter ersatte problem och många såg en nationalpark som en socioekonomisk resurs för dem som levde i omlandet utanför parkgränsen. Frågan var nu snarare hur en nationalpark skulle vara beskaffad än om man över huvud taget skulle ha någon. Det blev klart med EU-finansieringen och Naturvårdsverket skrev till kommunerna och begärde ett mandat för att gå vidare och genomföra nationalparken: ja eller nej? Debatten blev på nytt intensiv, men förespråkarna var nu flera och starkare än tidigare. Flera lokala remiss instanser var positiva. Vid kommunfullmäktiges möten i juni 1999 röstade Älvdalen ja medan Malung på grund av skoterrestriktionerna röstade nej. Älvdalen for mulerade i beslutet önskemål i åtta punkter, från upprustning av vägar till övergångsregler för småviltjakt. Eftersom hela den blivande nationalparken låg inom Älvdalens kommun, var deras beslut avgörande för att gå vidare. GENOMFÖRANDET Naturvårdsverket beslutade därefter att dra igång själva genomförandet, med byggandet av ny nationalparksentré och naturum, markförvärv, nya leder, ombyggnad av länsvägen mot Norge m.m. Arbetsgruppen fick en nystart med delvis ny representation och arbetet med skötselplan och Anspråk på användning Påverkan och restriktioner Socioekonomiska fördelar Resurs med möjligheter Utveckling av planeringsprocessen: Fokus ändras från att traditionellt hantera påverkan, problem och restriktioner innanför gränsen, till de möjligheter och nytta som en nationalpark kan generera ute i sitt omland. föreskrifter återupptogs. Andan var konstruktiv och zoneringen visade hur och var olika intressen kunde tillgodoses i nationalparken. Knäckfrågorna om jakt löstes genom vissa kompromisser. Omlandsprojektet fortsatte i två nya etapper. I samband med att nationalparksbildandet slutligen skulle behandlas av regeringen och riks dagen gjorde motståndarna en sista offensiv. Skrivel ser och protestlistor gav dock inga resultat. Re geringen konstaterar i stället i sin proposition att Fulufjällsarbetet har präglats av dialog och under ifrånperspektiv och är ett gott exempel på hur arbete med en nationalpark kan genomföras och bidra till utveckling av en bygd. Hans Majestät Konungen invigde så den nya nationalparken den 17 september SLUTSATSER I inledningen av processen låg fokus på problemen och på nationalparken som hinder. Men perspektivet försköts, den dominerande verklighetsuppfattningen ändrades till att se parken som en möjlighet; som en del av lösningen på en negativ samhällsutveckling. Genom Omlandsprojektet kunde den nya verklighetsbilden formuleras, diskuteras och befästas. Stora delar av motståndet mot en nationalpark utgick från starka egenintressen av jakt, fiske och skoteråkning. Sådana intressegrupper fanns färdiga och kunde lätt ge sin bild av situationen. En styrka SÅ VÄNDE VINDEN SAMMANFATTNING 7

9 med Omlandsprojektet var att det skapade och mobiliserade alternativa grupperingar och nät verk. De kunde tillsammans konkretisera mer oegennyttiga värderingar som kretsade kring bygdens överlevnad på sikt, och de såg national parken som en resurs för en bättre framtid. De rela tioner och det förtroende som byggdes upp inom dem, gav till slut kraft att offentligt konfrontera de dittills do minerande nejsägarna. Visionen med ortsbornas förslag genomfördes nästan i sin helhet och i stort sett alla önskemål av Älvdalens kommun har uppfyllts. Viktiga er farenheter och framgångsfaktorer har varit att: Fokusera på hur en nationalpark kan vara en resurs för lokalsamhället. Ge stöd åt ortsborna att själva formulera vad en nationalpark skulle kunna ge. Ha resurser att långsiktigt coacha det lokala arbetet och bygga upp nätverk. Tidigt ange ramarna för genomförandearbetet, för att skapa rätt förväntningar. Ha ekonomiska resurser att konkret förverkliga viktiga lokala önskemål. Ha en genomtänkt representation och tydligt mandat för olika arbetsgrupper. Låta arbetet få ta tid: inse att processer, dialog och relationsbyggande tar sin tid! VAD HÄNDE SEDAN? I rapporten presenteras en översikt av utvecklingen i och kring Fulufjället från invigningen fram till sommaren Besökarantalet har ökat, flera företag och verksamheter har startat med nya arbetstillfällen som resultat. Som följd av national parken har turismen sedan invigningen genererat betydande intäkter till företagare i fjällets omland. Nationalparksarbetet har varit en upp märksammad framgång för svensk naturvård. Det har lo kalt bidragit till förbättrad livskvalitet och stolt het över nationalparken. Ett visst missnöje med förvalt ningen har dock successivt infunnit sig bland orts borna. Ett nyinrättat skötselråd som innebär ett länge efterfrågat forum för samverkan, kan sannolikt hantera kritiken och bidra till att förbättra situationen. Den stora trovärdighetsfrågan för framtiden handlar om huruvida tillräckliga resurser kan säkras långsiktigt, för att vidmakthålla den standard som byggts upp i Fulufjället och utveckla parken vidare in i nästa decennium. REPORTAGE: VÄGEN TILL EN NATIONALPARK Som ett alternativt sätt att utvärdera vad ortsborna kring Fulufjället egentligen tyckte om bildandet av nationalparken, avslutas rapporten med ett reportage av författaren Göran Greider från år Han har rest till Fulufjället och samtalat med personer som var med under processen. Resul tatet ger en nyanserad bild och visar att man till stora delar ansåg att det trots allt var bra med nationalparken. 8 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

10 SUMMARY IN ENGLISH AND SO THE WINDS CHANGED THE PROCESS OF DEVELOPING FULUFJÄLLET NATIONAL PARK THIS REPORT DESCRIBES and analyses the process by which Fulufjället National Park came into being. The park contains 38,000 hectares (ca. 94,000 acres) and is situated in the Municipality of Älvdalen in the Dalarna region s northwest corner. It consists of a high sandstone plateau with rounded peaks and steep flanks clad in primeval forest. The broad alpine heaths are not grazed by reindeer, and are thus unique in the Swedish mountains. The park contains highly valuable geological features. The biggest attraction is Njupeskär Falls, the highest in Sweden with a fall of 93 metres into a deep canyon sculpted by rushing water. TRADITIONAL PROCESS WITH MOUNTING OPPOSITION In 1994 a working group was formed to develop regulations and a management plan for a proposed national park on Mt. Fulufjället. The group included representatives of the Swedish Environmental Protection Agency, the Dalarna County Administrative Board, surrounding municipalities of Älvdalen and Malung, and local residents. The two last named interests were sceptical to the proposed park from the beginning, fearing that it would involve major restrictions on snowmobiling, hunting and fishing. During the development process it became clear that it would be necessary to impose some limitations on existing activities in the area in order to fulfil the criteria of a national park. The development framework was further constrained by the results of several national studies concerning noise reduction, no-hunting and no-fishing areas, etc. As a basis for planning, it was proposed that Mt. Fulufjället be divided into zones, some to be left undisturbed and others to be accessible for hunting, fishing and snowmobiling. Opposition increased, along with distrust of the national government. The proposed restric tions were perceived as obstacles to residents life quality, while the advantages of a national park were unclear and difficult to explain. Petitions were started against the threat that everything will be forbidden, the local representatives left the working group, and Älvdalen Municipality demanded that nearly everything would be allowed to continue as before. Local newspapers carried big headlines about the conflict and the opposition. Eventually, it became impossible to continue with the original planning process. Questions of restrictions and other problems associated with the proposed park overshadowed everything else, and so the working group was disbanded. It was a complex situation that also included elements of deeprooted mistrust of national authorities and frustration over the problems of rural areas. The national park became a clearly visible symbol of an external enemy. ALTERED PERSPECTIVE The Swedish Environmental Protection Agency and the Dalarna County Administrative Board concluded that a different approach was needed. Out of extensive discussions grew the Fulufjället Surroundings Project in the autumn of It included a project leader who worked closely with local residents, listening and analysing. Eventually it became evident for the local population that rejection of the national park had disadvantages that the downward spiral of declining services, depopulation and unemployment would probably continue. Together with community and other groups among the residential population, a common vision was developed for how a national park could benefit SÅ VÄNDE VINDEN SUMMARY IN ENGLISH 9

11 the local area. New networks were established and discussions got under way in the villages. Concrete measures were proposed, trust in the work of national authorities was built up, and the focus became increasingly futureoriented. THE CHANGE To finance the new national park, the Swedish Environmental Protection Agency applied to the relevant structural funds of the European Union. Opportunities for concrete measures and new job opportunities now started to become evident. Meanwhile, an intensive debate was being conducted in local media. Leading opponents referred to a solid opposition and argued strongly against the plans for a national park. But eventually there was a reaction from those who did not agree. In mid-december of 1998, fifteen residents from villages around the mountain wrote that there were other viewpoints and that they wanted the national park to be something positive for the surrounding area. That was the turning point. It now became acceptable to express other opinions than those of what had seemed to be the dominant opposition. More opinion pieces and articles followed. The ice had been broken and the situation changed dramatically. Trust replaced distrust, opportunities replaced problems, and many now felt that a national park would be a socioeconomic resource for those residing in the area surrounding the park boundary. The issue User demands Impacts and restrictions Socioeconomic benefits Resource-related opportunities Development of the park planning process: The traditional process focuses on problems and regulation of user demands inside the park; the improved model focuses on the opportunities and benefits a national park can generate outside the border. had become how the national park would be designed instead of whether or not there would be one. When the EU funding was approved, the Swedish Environmental Protection Agency wrote to the local municipalities and requested their approval to establish the national park yes or no. Again there was an intensive debate, but those in favour were now stronger and more numerous than before. At municipal council meetings in June of 1999, Älvdalen voted in favour, while Malung voted against due to restrictions on snowmobiling. In its decision, Älvdalen included eight specific requests, including road improvements and transitional rules for the hunting of small game. As the whole area of Fulufjället is within the borders of Älvdalen, their yes was decisive for moving on. ESTABLISHMENT At this stage, the Swedish Environmental Protection Agency decided to commence work on the park, including the construction of a main entrance, visitor centre and new trails, along with land acquisition, upgrading of the county road to Norway, etc. The working group got a fresh start with new representatives and resumed work on park regulations and a management plan. There was a constructive spirit, and the zoning system showed how various interests could be satisfied. The difficult questions relating to hunting were resolved with compromises. The Fulufjället Surroundings Project continued with two new stages. As the time approached for the government and parliament to make the final decisions for establishment of the national park, opponents launched a final offensive. Letters, protest lists, etc. gave no result, however. The government bill stated, rather, that the development of Fulufjället National Park was characterized by dialogue and a grassroots perspective, concluding that it is a good example of how a national park can be established and contribute to development in local communities. The new national park was inaugurated by the King of Sweden on 17 September SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

12 CONCLUSIONS At the start of the process, the focus of the opposition was on perceived problems and the national park as an obstacle. But the perspective was shifted; the dominant perception was changed to one that saw the park as a possibility, as part of a solution to a negative trend in the local area. Through the Fulufjället Surroundings Project, the new picture of reality could be discussed, formulated and consolidated. Much of the opposition to the national park was based on strong selfinterests in hunting, fishing and snowmobiling. Those interests were well-established and could easily convey their opinions of the park proposal. One valuable aspect of the Fulufjället Surroundings Project was that it created and mobilized alternative groups and networks. Together, they were able to give concrete expression to less selfcentred values relating to the longterm survival communities; they regarded the national park as a resource for a better future. The relationships and the trust that were built up within these groups eventually resulted in a force that could publicly confront the previously dominant park opponents. The vision of the park which included the suggestions of local residents was implemented almost entirely, and virtually all of Älvdalen Municipality s requests were satisfied. The process yielded the following important lessons and keys to success: Focus on how a national park can be a resource for local communities. Help local residents to determine among themselves which advantages a national park can provide. Provide resources for longterm guidance of local efforts, including the development of networks. Provide a framework for implementation at an early stage, in order to establish appropriate expectations. Provide the necessary financial resources to implement important local wishes. Ensure that representatives are wellchosen and the tasks and authority of working groups are clearly defined. Allow sufficient time; development processes, dialogue and the building of relationships all take lots of it. WHAT HAPPENED NEXT? This report outlines developments in and around Fulufjället National Park, from its inauguration in September of 2002 to the summer of The number of visitors has increased, and several businesses, business associations, etc. have been started with new job opportunities as a result. Due to the national park, tourism has generated significant income for businesses in the surrounding area. The development of the national park has been a success for Swedish nature conservation which has attracted attention. Locally, it has contributed to improved life quality and has become a source of pride. There has, however, been some dissatisfaction among local residents with management of the park. Some of that criticism will probably be dispelled by a newly established management advisory board which will provide a longdesired forum for cooperation. As regards faith in the future of the park, the big question is whether or not sufficient longterm resources can be ensured to maintain the standard that has been built up at Fulufjället and also make it possible to further develop the national park in the next decade. REPORTAGE: THE WAY TO A NATIONAL PARK As an alternative method of evaluating what local residents around Mt. Fulufjället really thought about the national park s establishment, the report concludes with a reportage of author Göran Greider, who visited the Fulufjället area after the park inauguration and spoke with individuals who participated in the establishment process. The result was a nuanced account which indicated that the prevailing view was that, despite everything, the national park was something positive. SÅ VÄNDE VINDEN SUMMARY IN ENGLISH 11

13 Njupeskärs vattenfall, Fulufjällets populäraste besöksmål.

14 INTRODUKTION I Dalarnas utkant står Särna som socken, där älvarna börjar och sätrarna ännu finns kvar som ett minne Där vilar det sydligaste fjället av alla, en böljande sandstensplatå med högvuxen urskog längs branta sidor Bara i gryning vid midsommartid når solen till Njupeskärsklyftan, där högsta vattenfallet i landet störtar sig ner i ravinen där jaktfalken bor Rovdjurs- och lavrikt då renskötsel saknas, rishedar flammande långt in på hösten, nära men ändå så avlägset borta Färgskalan skrivs av karminrosa sandsten med kartlavens gulgrönt, och namnet, att minnas, är Fulufjället * NÄR JAG KOM som handläggare till Naturvårdsverket 1994 kändes det som ett privilegium att få börja arbeta med bildandet av en nationalpark i Fulufjället. Nationalparker, naturvårdens verkliga klenoder! Vilken spännande utmaning, vilka möjligheter! Men jag förstod nog aldrig att genomförandet skulle kräva så mycket arbete, engagemang och energi och dessutom vara så komplext. Och tur var kanske det. Under processens gång har det passerat två generaldirektörer och åtta Fulufjällsansvariga avdelnings- och enhetschefer på Naturvårdsverket. 1 Det intensiva arbetet involverade ett tjugotal handläggare på verket och Länsstyrelsen i Dalarna samt merparten av fjällförvaltningens fältpersonal. 2 Det engagerade dessutom många kommunala tjänstemän och politiker, samt på ett eller annat sätt de flesta som bor vid Fulufjället. Jag själv har gjort mer än hundra besök på och runt fjället, druckit litervis kaffe med ortsborna i deras hem och under långa samtal lärt mig på djupet om villkoren att bo i norra Dalarnas glesbygd. Jag har träffat många grupperingar i både avspända och laddade möten, och SÅ VÄNDE VINDEN INTRODUKTION 13

15 dessutom bidragit till att över 100 miljoner kronor investerats i området därav drygt 40 miljoner från Naturvårdsverkets egna medel. Fulufjället ligger långt från Stockholm, både geografiskt och logistiskt och kräver mycket restid från en Stockholmsbaserad myndighet. Bara fjällets storlek har krävt sitt, Fulufjället är med sina hektar landets femte största nationalpark och den första fjällparken som inrättats sedan Padjelanta Men alla resor för mig och mina kollegor har varit nödvändiga på flera sätt. Närvaro bygger relationer, ger kunskap och känsla. Och att uppleva fjällplatåns ödsliga vidder, de högresta urskogarna i dalgångarna, småspovarnas spel eller Njupeskärsfallets enorma kraft gav varje gång energi och mo ti vation att fortsätta: detta är värt att kämpa för! Mötena med alla människor har varit både berikande och krävande. Arbetet med att inrätta Fulufjällets nationalpark hade viktiga inslag av metodutveckling, där lokal förankring och bidrag till regional utveckling var konkreta framgångsfaktorer. Vi fick en modern nationalpark av hög klass ur många aspekter: en zonering av internationellt snitt med ett kärnområde som uppfyller högsta krav på orördhet, en lättillgänglig femstjärnig attraktion genom Sveriges högsta vattenfall, en utvecklad infrastruktur för besökare, en huvudentré som satte en ny standard för våra nationalparker, ett naturum i svensk toppklass och hela kedjan av information i övrigt: från utsiktsplatsen längs angöringsvägen till entréskyltar, naturstigar, foldrar och böcker. Till det kommer de höga naturvärdena i sig, som nu är så starkt skyddade som det bara går. Många har bidragit till att skapa Fulufjällets nationalpark. Det har varit ett stort lagarbete inom myndigheterna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna, tack alla kollegor för gott samarbete. Tack alla chefer som gav oss förtroende att jobba vidare trots motståndet. Tack alla ortsbor som engagerat sig i Fulufjället. Ni som varit positiva har visat stort civilkurage och varit tungan på vågen. Ni som varit kritiska har också bidragit till det goda slutresultatet, utan er hade vi inte behövt utveckla arbetssättet som lade Fulufjället i naturvårdens internationella frontlinje. Tack till politikerna i Älvdalens kommun som visade mod och framsynthet i sitt beslut att säga ja till nationalparken. Tack alla kreativa konsulter och entreprenörer, från konstnärer till arkitekter och markbyggare. Många namn skulle kunna nämnas här, men jag avstår från det stora svepet för att inga ska känna sig glömda. Jag vill ändå lyfta fram några nyckelpersoner: Dels Lars-Ove Staff, dåvarande Vd på Kvarnsvedens pappersbruk och med rötter i Fulufjällsbygden, som var med och initierade den nya processen när det såg som mörkast ut. Dels Gunnel Eriksson, boende i byn Mörkret vid Fulufjällets fot, som förmådde stå emot grupptrycket och med stor integritet gav röst åt dem som trots allt såg en framtid med en nationalpark. Sist men inte minst Agneta Arnesson- Westerdahl, som i sin roll som första projektledare för Omlandsprojektet byggde upp förtroendet mellan aktörerna och skapade nya möjligheter. Hon lade grunden till den positiva spiral som ledde fram till Hans majestät konungens invigning av Fulufjällets nationalpark den 17 september Tack ska ni ha, utan er hade det aldrig gått! Slutligen ett tack till Länsstyrelsens tillsynsman Lars-Axel Magnusson, som med sin sakkunskap och erfarenhet varit min ovärderlige vägvisare och guide vid många minnesvärda fältbesök på Fulufjället. Jag har stämt av texten till rapporten med flera som på olika sätt var involverade i det stora Fulufjällsprojektet. Deras viktiga synpunkter tackar jag för. De har förbättrat det hela, men ansvaret för rapporten och dess eventuella brister är ändå mitt eget. Det känns för egen del tillfredsställande att genom denna rapport kunna förmedla händelser och erfarenheter och sätta punkt till slut. Men historien om Fulufjället går vidare mot nya öden och äventyr. 14 SÅ VÄNDE VINDEN BILDANDET AV FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 RAPPORT 5839 OKTOBER 2008 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 rapport 6572 maj 2013 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 RAPPORT 5646 NOVEMBER 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Transparenta saneringsprojekt fas 2

Transparenta saneringsprojekt fas 2 Transparenta saneringsprojekt fas 2 rapport 5740 oktober 2007 Transparenta Saneringsprojekt - fas 2 Kjell Andersson, Karita Research Bertil Grundfelt, Kemakta Konsult Clas-Otto Wene, Wenergy NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län. En utvärdering efter tre års försöksverksamhet

Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län. En utvärdering efter tre års försöksverksamhet Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län En utvärdering efter tre års försöksverksamhet rapport 6330 februari 2010 Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län En utvärdering efter tre års

Läs mer

"Medan gräset gror, dör kon"

Medan gräset gror, dör kon Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap "Medan gräset gror, dör kon" En utvärdering av Leader som verktyg för utveckling i Region Syd "While the grass grows, the cow dies" Evaluation of Leader

Läs mer

Framtidens Flexibla Förvaltningsformer?

Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? En utvärdering av projektet Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden Thomas Norrby, Emil Sandström och Lotten Westberg rapport 6435 Maj 2011 Framtidens

Läs mer

Rovdjursturism. Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys

Rovdjursturism. Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys Rovdjursturism Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys rapport 5687 MARS 2008 Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

Bättre tillsyn i skyddade områden. Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden

Bättre tillsyn i skyddade områden. Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden Bättre tillsyn i skyddade områden Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden rapport 5685 juni 2007 Bättre tillsyn i skyddade områden Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm A2008:004 Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren och Eva Söderholm Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren Eva Söderholm ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker

Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker RAPPORT 5633 APRIL 2007 Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker Naturvårdsverket Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Friluftsliv i förändring

Friluftsliv i förändring Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell och Anders Mossing rapport 6547 februari 2013 Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Rapport nr 27,

Läs mer

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Infonr 091-2006 Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Erfarenheter från EU:s Strukturfonder 2000-2006 EUROPEISKA UNIONEN Aktörer i samverkan En studie av lokala partnerskap

Läs mer

Världsarvstaden Falun - Ett världsarvs påverkan på marknadsföringen av en destination

Världsarvstaden Falun - Ett världsarvs påverkan på marknadsföringen av en destination Världsarvstaden Falun - Ett världsarvs påverkan på marknadsföringen av en destination Författare: Maria Munk Handledare: Christer Foghagen Program: Turismprogrammet Ämne: Turismvetenskap C Nivå och termin:

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Erfarenheter av brukarmedverkan

Erfarenheter av brukarmedverkan Erfarenheter av brukarmedverkan 10 landskapsarkitekters erfarenheter av att arbeta med brukarmedverkan vid förnyelse av utemiljö. Experiences of user participation 10 landscape architects experiences of

Läs mer

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Vindkraftens påverkan på människors intressen Vindkraftens påverkan på människors intressen RAPPORT FALUPROJEKTET Vindkraftens påverkan på människors intressen En syntesrapport Johanna Bengtsson Ryberg 2, Gösta Bluhm 3, Karl Bolin 4, Bosse Bodén 5,

Läs mer

Reflektion på tjänstetid Att stärka arbetsglädje, självkänsla och framtidstro. Slutrapport från projektet Reflekterande Arbetsplatser

Reflektion på tjänstetid Att stärka arbetsglädje, självkänsla och framtidstro. Slutrapport från projektet Reflekterande Arbetsplatser 1 Utvecklings- och utvärderingscentrum (UUC) vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Reflektion på tjänstetid Att stärka arbetsglädje, självkänsla och framtidstro Slutrapport från

Läs mer