Sägner och sevärdheter i Bräcke kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sägner och sevärdheter i Bräcke kommun"

Transkript

1 Sägner och sevärdheter i Bräcke kommun Sammanställd av Torbjörn Andersson på uppdrag av Bräcke kommun. Foto: Helen Boström Omslag: Framsida: Håsjö gamla kyrka.

2 Förord Den 1 januari 1974 bildades nuvarande Bräcke kommun. Detta skedde genom en sammanslagning av kommunerna Revsund, Kälarne och Bräcke. Sammanslagningen till storkommun har inneburit att vi fått ökade möjligheter att lösa de problem som är likartade för de olika kommundelarna. Bräcke kommun är rik på sevärdheter, sägner och fornminnen. Denna sammanställning berättar om en del av dessa. Vår bygds rikedom på vattendrag har bidragit till att det sedan långt tillbaka i tiden bott här, därom vittnar fornfynd, gravar, stelåldersboplatser och fångstgropar i dess närhet. Detta är en sammanställning av redan skrivna böcker och artiklar och från historiekunniga ortsbor nedtecknade berättelser. Jag vill rikta ett varmt tack till de personer som välvilligt delat med sig av sina kunskaper och som hjälpt till att göra denna sammanställning möjlig. Torbjörn Andersson

3 BRÄCKE SOCKEN Ortnamnet Bräcke Det finns två teorier till namnets uppkomst. 1. Att namnet kommer från det nordiska ordet breckar eller brickar (backe, sluttning). 2. Att byn fått namnet av läget forntiden mellan tvenne broar över bäckar på ömse sidor om dåvarande gårdens ägor. Bro i fornnordiska hette breeke. Bräcke samhälle I Bräcke centrum mitt emot Pressbyrån och gatuköket ligger en vacker träbyggnad representativ för sin tids epok. Järnvägens ankomst innebar att ett antal mindre tätorter snabbt växte upp. Dessa byggnader hämtade ofta sina stilideal från de större städernas stenarkitektur. Bräcke stationssamhälle kom genast att bli en viktig knutpunkt för tvärbanan och norra stambanan. Denna träbyggnad ej långt ifrån järnvägsstationen uppfördes cirka De olika byarna och dess namns tillkomst (enligt Per Persson) Bensjö Innan området kring sjön blev bebyggt var dessa trakter goda jaktmarker. Högar av den i sjöns närhet har troligen givit den sitt namn. En bygdesägn berättar, att Bensjös första bebyggare var två finska kvinnor, Bila och Ella. Dessa hade flytt från sitt hemland på grund av krig. Bila slog sig ner vid sjöns västra del, Ella vid den östra. En åker i byns västra del heter än idag Bilaåkern och en udde i sjön heter Ellaudden. Bröckling Brykklin på folkspråk, samma ord på fornspråk betyder bäck. Alltså boplatsen vid bäcken. På Bröklings område finns en uthägnad som tydligen i forntid var bebodd. Där finns en stor gravhög, vilken en sägen berättar om, att där blivit begraven en ovanligt stor människa, en jätte. Högen är inte undersökt. Gråsjön Namnet torde härleda sig av grå eller gro (groda) och sjö.

4 Grönviken Bygdesägen påstår att byn ursprungligen kallats Sörviken, men att den efter bybornas deltagande i ogärningen mot prästen tillsammans med Norrvikens invånare, hade fått namnet ändrat till Grönviken, vilket väl i alla fall inte kan ses som något straffnamn, vilket däremot drabbade den väl mera skuldbelastade byn öster om sjön. Hemsjö Namnet förklarar sig själv. En gammal sägen påstår att Hemsjö skall vara den förs bebodda platsen i socken och en av de äldsta i Jämtland. Holmtjärnskilen (kilen) Stället var en gång plats för tre bondgårdar. Det är numera helt ödelagt. Ligger i närheten av byn Åsen. Hällsluten Namnet av långsluttande berg. Lillkrogen Namnet av ställets egenskaper som ett mindre viloställe för resande över den stora Jämtskogen. Lövhögen En lövskogsbevuxen höjd. Mordviken En fornsägen berättar att byn ursprungligen hette Norrviken. Huru byn fick sitt namn berättas sålunda: I begynnelsen av kristna lärans insteg i bygden, voro Norrviksborna mycket ogudaktiga, varför prästen på orten häftigt förebrådde dem deras ondska. I ilska däröver tog Norrviksborna i samförstånd med Sörvikens (Grönvikens) invånare, prästen och rodde honom ut till en stor, sig över vattenytan höjande sten, mitt i sjön mellan Norrviken och Sörviken, vilket än i dag kallas för präststenen, satte prästen på stenen och lämnade honom där, meningen var att låta honom svälta ihjäl. Men prästen var simkunnig och simmade i land i Monäset (förr även benämnt Mordnäset ). Norrviksborna hade dock varse honom, och passade på honom vid stranden där de slog ihjäl honom. För denna ogärnings skull, fick byn för all framtid bära det otrevliga namnet Mordviken. En annan teori till namnet Mordviken är: Mordviken har förut varit Mårdviken. Mård = skog, alltså viken vid skogen. Jämtskog lär ha börjat här i gamla dar. Jämför med namnet Kolmården.

5 Räggen Namnet anses komma av större grankäl (käl = skog). Vid Räggen finns Bäverbäcken. Sägen säger att allt som kommer ned i den aldrig kommer upp igen. Byn anses ha varit befolkad även i forntiden, men har av någon orsak blivit öde. Invid Räggen finns en ovanlig sänka i marken, om vilken går den vanliga sägnen om sjunken gård. Folket på gården lär ha tröskat på juldagen och som straff sjönk gården ned genom marken. Slammeråsen Boplats vid foten av Käringberget nära gränsen (Jämtskogstorp) till Medelpad. Har fått sitt namn av kördonens slamrande vid färden på den eländiga vägen Jämtskog. Numera finns bara lämningar av boplatser kvar. Storberget Var en gång en boplats med två små torp. Stugusjön Namnet på 1700-talet var Stugusjölandet. Sösjö Varifrån namnet kommer är mycket omtvistat. Namnet skrevs i äldre tider Sodhasio. Många anser att namnet kommer av Söu (jämtländska för får). Åsberget Namnet av byns placering på en höjd (berg). Där finns också en och annan sidlänt skogsänka ås i jämtländs mening. Åsen Även denna by högt belägen. Öratjärndalen Har sitt namn av en djup och vid dalsänka väster om byn. Dalen med de två Öratjärnarna. Åhn Läget vid Gimån har gett namnet.

6 BYN ÅHNS FÖRSTA BEBYGGARE Nere vid Revsundssjön, rakt nedanför Nils Månthéns gård i Åhn, lär den första bebyggaren i området legat. Senare flyttade de personer, som ägde gården av okänd anledning till en plats mellan den befintliga byvägen och nuvarande E 75. Denna plats ligger rakt över vägen från Månthéns räknat. I några samband med plöjning av detta område fann Månthén för flera år sedan några järnföremål. Det visade sig vara rester från en måg, en anordning man hängde grytor på, bland annat vid matlagning över öppen eld. Det finns även stenrösen vid denna boplats. Detta rös ligger ej i närheten av själva odlingarna. GIMÅN En skogsälv, som i den fysiska riksplaneringen bedöms vara av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Gimån i Bräcke kommun, från Revsundssjön till Holmsjön, är det cirka åtta mil sammanhängande oreglerat vattensystem, med flera forsar, sel och sjöar. Bra möjligheter till fiske finns. Bland annat kan man fånga den storvuxna Gimåöringen och fin harr. I selen och sjöarna finns gädda, abborre och sik. Snälle Grim kallas den delen av Gimån mellan Revsundssjön och Idsjöströmmen. Detta område är lättåtkomligt och familjevänligt. Rastplatser med vindskydd och eldstäder finns på flera ställen. Toaletter och sopställ finns också (men ej bakom varje träd!). Området har ett rikt djur- och fågelliv och bjuder den uppmärksamme på många fina upplevelser. Vid Stavreströmmarnas utlopp i Bodsjön finns en så kallad jättegryta i berget. En färdbeskrivning för kanotister finns för snälle Grim. Vilde Grim, Gimån mellan Idsjön och Albacken är den dela av ån, som har de flesta forsar och strömmar. Stora områden med hällar och blovkmarker och skogtäta stränder förstärker vildmarkskaraktären. Vägarna ligger långt ifrån ån, bebyggelsen är sparsam och endast ett fåtal stugor finns längs stränderna. Möjlighet till att ensam få uppleva naturens närhet finns fortfarande här. Som kanotled måste denna del räknas som svår, med hårda strömmar svåra forsar och många lyft. Med god erfarenhet som paddlare blir den ett spännande vatten, utan erfarenhet blir äventyret kanske för stort. Men kom ihåg! Friluftsliv och fiske på naturens villkor, ej på dess bekostnad.

7 GIMÅN VID STAVRE OCH HUR MAN TOG SEN ÖVER DEN. Det gamla vadstället över Gimån hade sin sträckning Mordvikslandet Mellanholmen Västerholmen - Stavrelandet. Namnet Gimån tros komma av det gamla ordet Gyme som kom av Gym, vilket betyder gå, alltså platsen där man gick över ån (vadade). Jämför dock Jämtländska ortnamn. Den gamla bron över Gimån har legat på samma ställe som den nya. Byggnadsvirke från den påträffades vid nya brobygget. Fornfynd i Gimån Jämtlands första bronsåldersfynd gjordes vintern 1932 vid Gimåbron på Stavre bys ägor. Fyndet var 13.9 cm lång dolkklinga av brons med största bredd 3,4 cm. Klingan har daterats till före Kristus - ett tidsperspektiv du kan begrunda vid nästa Gimåbesök! Dateringen gjordes i Fornvården V Bronsbladet betecknas dock som svår daterbart i arkeologiska delen av Jämtland-Härjedalens Historia Fyndet gjordes, när förutvarande bror byggdes. Fyndplatsen är belägen 10 m från stranden på nordvästra sidan av ån, 35 m nordost bron. Fyndet gjordes när sten och jordfyll togs till brobygget. En man i Gimdalen hittade en stenyxa i Båthusnäset i Bodsjö för ett antar år sedan. Den yxan tog han med sig till Gimdalen och lämnade den till skolan där. Vart denna yxa sedan tagit vägen är okänt. Nils Månthén har en del stenföremål i sin ägo, bland annat en sten med hål. Den stenen har troligtvis använts till sänke på nedertärnen av ett fisknät. Bronsdolk från Gimån, Stavre. Ett av Jämtlans få bronsåldersfynd, ca år gammalt. Foto: Jämtland läns museum.

8 VANDRINGSLEDER RUNT BRÄCKE Björnleden Vid hembyggsgården i Bräcke börjar en av kommunens vandringsleder, den så kallade Björnleden. Följ den gula kryssmarkeringen upp över Smedsvedberget, med strålande utsikt ned till Sösjös strand. Där är en mycket vacker rastplats belägen. Tillbaka till Bräcke följer leden en annan väg. Björnleden har en längd av ca sju km. Knäleden Vandringsleden, med det något underliga namnet börjar i Bräckes norra del, vid bostadsområdet på Sösjöberget. Leden går till Eldstjärn, ett område, som är mycket rikt på sjöfåglel, och som artrik flora. Avståndet Bräcke Eldtjärn från och åter är cirka tolv km. Gimåleden 50 km. Denna led sammanbinder Knäleden vid Björnleden. Det finns också möjlighet att börja den vid E 75, landsvägsbron över Gimån. Gimåleden passerar många vackra intressanta platser bl.a. Bodsjöströmmarna, Grötingskleven, Vaktfisket Dyngdelarna, Flenhällan, Kamrisdalen och Kristenberget. Leden är markerat med blå färg. SEVÄRDHETER I BRÄCKE SOCKEN Kristenberget, Sösjö På Kristenberget i byn Sösjö finns ett utkikstorn. Det ligger på cirka 500 m höjd över havet, och vid klart väder kan man se milsvida omkring. Byn Sösjö är mycket belägen. Sjön ligger på 387 meters höjd över havet, och det är ungefär desamma som Åresjön och 100 meter högre än Revsundssjön. Byn hade i slutet av 1800-talet en mycket besökt badstalt, ett så kallat kurbad. Byn hade även ett eget mejeri under första delen av 1900-talet. Kamrisdalen (vid vägen till Öratjärndalen) Följ väg 323 från Bräcke mot Nyhem. Efter cirka fem km kommer ni fram till vägskälet mot Öratjärndalen. Följ den vägen. Efter cirka tre km når man en vägvisare. Följ stigen cirka 500 meter. Kamrisdalen är en sprickzon, där två block av berget har rört sig åt olika håll. Detta brukar även kallas förkastning. Klyftan i berget har cirka 20 meter djupa lodräta väggar och är cirka 15 meter bred. Geovetenskapligt intressant objekt, och ett intressant utflyktsmål.

9 Ramsåg i Stugusjöån, Västra Stugusjön Belägen på samfälld mark vid Stugusjöån. Sågen är i utmärkt skick, men vattenrännan upprutten. Skulle kunna användas som den står, om vattentillförsel ordnades. Byggår Snödskallsgrottan I berget Snödskallen, som ligger nära sjön Torringen, finns en grotta. Grottans nedgång är svår att finn, och den är brant och besvärlig. När man väl är nere i grottan, upptäcker man, att den har formen av ett stort rum. Om det finns några gångar från grottsalen är ej känt. Hembygdsgård Vid Bräcke folkpark, Torpet ligger Bräckes hembygdsgård med några äldre byggnader. Aven inom Torpets område finns äldre byggnader, bland annat en kvarn. Under sommartid brukar det förekomma en hel del evenemang vid hembygdsgården uppfördes bland annat krönikespelet Olof Grön. Detta spel handlar om Sverige och Danmarks kamp om Jämtland år 1677, och om hur en man, vid namn Olof Grön vägrade låta sig inkallas till krigstjänstgöring under svenska fanan. Han hämtades i Grönviken för att föras till Gällö och skrivas in vid krigsmakten. Han lyckads dock rymma och flydde till Norge. Men han valde att vända hemåt igen, och han gömde sig då i en grotta på en ö i Väster-Märlingen, nära byn Grönviken. Olof Grön var dödsdömd som förrädare och även den, som hjälpte honom hotades av dödstraff. Trots detta smög sig folk från Grönviken dit med mat åt honom, han lyckades enligt sägnen överleva till den allmänna benådningen vid krigsslutet 1679, då han åter blev en fri man. Denna grotta är än idag lätt att finna igen.

10 KYRKOBYGGNADER När första kyrkan byggdes är okänt, men bör ha varit någon gång på talet, eftersom här, enligt gamla dokument, fanns en kyrka eller kapell i början av 1300-talet. Denna gamla kyrka stod i närheten av den plats, där den nuvarande kyrkan är byggd. Den gamla kyrkan som var belägen nere i byn, revs 1861, antas blivit uppförd åren Som ett minne står ännu borggårdsportalen och den vackra inhägnade kyrkogården kvar. Nya kyrkan uppfördes Den ligger på en höjd söder om samhället. Minnestavla Tavelsved cirka två km väster om Bräcke. Tionde var en avgift, som socknens bönder skulle lämna till kyrkoherden. Detta var en löneförmån, som ursprungligen grundade sig på den mosaiska ordningen om tionde av allt som producerades av jordbruk och husdjur. En olycklig tiondefärd till Bräcke gjorde kyrkoherde Carl Alstadius och hans maka på försommaren De hade lördagen den 15 juli upptagit tiondelsmör i Bräcke. Prostinnan gav sig inte tid att övervaka gudstjänsten, som skulle hållas på av maken i Bräcke kyrka. Hon begav sig på söndagsmorgonen sjöleds, med sin smörlast, mot hemmet i Revsund. Men det blåste upp till storm och redan vid passerandet av Monäsudden förliste båten. Minnestavla vid tavelsved, Bräcke. Foto: Leif Milling

11 Både prostinnan och hennes roddare, 37-årige drängen Brodde Andersson från Skylnäs, drunknade. Drängens lik hittades genast vid stranden på Monäsudden. Ett enkelt träkors utmärkte en tids fyndplats. Prostinnans lik hittades inte förrän den första juli, vid stranden av den så kallade Tavelsved. Där blev en minnestavla av trä uppsatt. Den gamla tavlan, som med tiden blev mycket åtgången har ersatts med en kopia. Inskrifterna lyder: Här är den äreborna och dygderika matronan Magdalena Berhemina ärevördige och vällärde Hr Carl Alstadii kjärälskeliga maka d 1 juli 1707 utur vattnet upptagen, sedan hon den 16 juni uti häftig storm olyckligen sitt lif ändade och den 11 dec i Refsunds kyrka begrafen. Hon begravdes under tornet på den gamla kyrkan, som nu är riven. KUNGABESÖK I BRÄCKE År 1873, vid midsommartid, på väg till sin kröning i Norge övernattade Oskar II i Bräcke. Detta skedde i den numera nedrivna Jonas Aners gården. Som betalning för sin logi lämnade konungen ett guldsmycke och några guldmynt. Ett av dessa guldmynt har Nils Månthén i Åhn i sin ägo. Sedan fortsatte Oskar II sin resa från Bräcke till Pilgrimstad med ångbåten Refsund. Denna båt, en hjulångare, var den första, som trafikerade sjön. Konungens följe reste även denna sträcka landvägen. DOMARSTENARNA De såkallade domarstenarna, belägna öster om Hemsjö i Bräcke socken, har väckt många människors förundran. Att det inte är en naturlig steninformation, det är alla överens om. Men sedan skiljer sig meningarna åt, teorierna om stenarnas placering och utformning är många. Här redovisas några av dessa teorier: 1: Bengt Bengtsson i Gällö skriver så här i ett brev till Jämtlands Läns Museum: På förekommen anledning ber undertecknade att få komma med några reflektioner angående stenstolarna eller de så kallade Domarstenarna i Räggens by, Bräcke socken och kommun. Beträffande läsningen av bokstäverna och årtalen på stolarnas rygg kan jag inte se annat än att den ena står årtalet 1862 med bokstäverna I E S ovanför. På den andra stenen står E I S. Årtalssiffrorna under är här svårlästa, men så vitt jag kan se står åtminstone siffrorna 1 och 6 (med ett kort mellanrum). Angående tolkningen av bokstäverna kan nämnas att enligt husförhörslängden för Bräcke församling fanns det på 1860-talet en torpare i Räggen vid namn Erik Jonsson född på 1830-talet. Hans far hette Jonas Eskilsson. Man kan här jämföra med den uppgift som nämns i fornminnesförteckning nr 14, om att en person från Räggen förfärdigat stenstolarna i fråga. Att stenarna på något sätt skulle ha med den gamla genomfartsvägen över Jämtkrogen att göra, anser jag föga troligt, då dalgången mellan Torringen och Hemsjön där vägen gick, ligger två km söder om stolarna. Den gamla vägen mellan Räggen och

12 Bräcke gick däremot endast ca 200 meter söder om stolarna och ett samband med den vägen är väl troligt, en uppgift som för övrigt finns i top.ark. handlingar och i fornminnesförteckningen. 2. Brev till Björn Stenlund, ordförande i Bräcke Naturvårdsförening från Frans Andersson, Ansjö, Kälarne. Domarsäten När en herre vid namn Mandelgren under sommarresor besökte Jämtland och Härjedalen fick han av en kyrkvärd i Lit veta att denne sett stensättningar vid Midskogsselet, som kallades Domarsäten, och högre upp uti skogen skulle finnas flera. Att upplysningen var riktig kan man få bekräftelse på om man läser Stugukrönikan av Den för sin styrka beryktade Storhögen = Hög skall ha burit den största av Domsäteskällans forntidsstenar för att ha till brosten vid sin stuga i Näverede. Domsäteshällarna dränktes vid Midskogsforsens kraftverksbygge 1944 och samman med dem också stora delar av vad som kallades flottarstigen, rester av den äldsta fiskare, fångstman, pälsjägare och pilgrimsstigen Stugun-Lit, med anor förkända vid tiden för Sveaväldets stora expansion mot Norrland och Nidaros. Förlorad är också Blankastenen på vilken kung Magnus drottning fru Blanka av Namur, ska ha vilat efter att hennes häst snavat. Det var när konungafamiljen på flykt från digerdöden, och på botgörarfärd till S:t Olofs källa i Nidaros tog vägen från Ljungans dalgång via Fisksjölandet och Själastugun. Detta för sockenhistorien unika vägmärke ska ha gått förlorat vid en vägbreddning i våra dagar. Förlorad är också den i trängseln mellan Stuguberget och Älven belägna skansen, med pallisader, skanskorgar och spanska ryttare, och lönngång för vattenförsörjningens tryggande ned till Älven. Lämningar syntes ännu i kyrkbyggaren och prostbrodern Pål Perssons dagar. Ett vittnesbörd om vägnätets militärstrategiska betydelse, och om hur Stuguns bönder varit indragna i storpolitiska förvecklingar i talets gränsstrider mellan Sverige och Dammark. Hur många Domarsäten finns kvar i Jämtlands län helt bevarade? Att Domarsätet mellan Hemsjön och Torringen är av ungefär samma ålder, som Domarsätet i Midskogsforsen och Domsäter i Borglunda trakten kan tas för givet, eftersom dessa Domarsäten ligger efter den väg som användes vid biskopvisitationer, som är kända sedan år Själastugan i Stugun räknades som stamfastighet och utvidgades 1303 och Överhölje i Lit och Ansjö inom det då så kallade Rotakälen som efter digerdöden började kallas Hällesjö och Håsjö. Det ska finnas en plats här i Ansjö som hetat Biskopsåkern och har säkert något med affären i Ansjö 1333 att göra. År 1324 gjorde ärkebiskop Olov Björnsson två resor genom Medelpad. Vinterresan gick antagligen över Torringen och Hemsjö till Bräcke. Fanns Domarsätet då? Undertecknad vill härmed göra en förfrågan vilka möjligheter det finns för att skydda och bevara Domarstenarna i närheten av Hemsjön i Bräcke.

13 Eftersom det är aktuellt med gruvdrift i trakten befarar jag att Domarstenarna, som är ett väl bevarat fornminnesföremål kommer att möta samma öde som Domarstenarna vid Näverede. Stenarna blev dränkta. Mig veterligen fotograferades stenarna och negativen skall finnas i något arkiv enligt en uppgift av en man i Lit. Vad beträffar årtal och initialer på stenarna tyder det på att katolska biskopar i hundratals år besökt platsen. Biskopvisitationerna skedde minst vart tredje år vintertid i januari och februari. Sista katolska biskopen besökte Jämtland Detta årtal finns på det ena sätet, på ryggstödet. Dessutom E.I.S. Det andra sätet har 1426 och samma bokstäver. Det kan inte vara personnamn, utan hellre något som har med biskoparnas helighet att skaffa. Det skall även ha funnits en runsten efter en sommarväg uppe på Kärringberget ( namn efter trollkäringar som brukade oroa vägfarande, kanske utklädda rövare). På trakten närmare Domarstenarna finns Rövarstenen. Den har underliga urgröpningar. Röveri förekom efter större trafikleder, på marknadsplatser m.m, både i Jämtland och Härjedalen. I Jämten årgång 1933 kan läsas om den försvunna runstenen. Per Persson i Mellgård försökte hitta runstenen, som före talet inte kunde hittas av gästgivaren i Jämtkrogen, trots att han så väl trodde sig veta var den fanns därför att han hade sett den tidigare. Hur kan en stor sten komma bort? Det är många kilometer mellan Kärringberget och Domarstenarna. Vid stenarna ligger en stor flat sten. Kan det vara så att någon fornminnes intresserad person på vinterföre har transporterat runstenen dit, rest stenen, som sedan fallit med runorna mot marken. Stenen borde vändas, det kanske finns intressantare saker på undersidan. På nyåret 1621 gjorde den norske länsherren Tage Thott bland annat en rundresa genom Jämtland. I en från denna färd angiven rapport till kanslern Fris berättar Thott bland annat om denna väg från Sverige, hur de passerade Ragunda och Stugun, men däremot nämner han inte ett ord om den sydligare infartsvägen från Medelpad över Borgsjö och Bräcke (Ljungavägen). Men efter det denna senare vägförbindelse efter Jämtlands förening med Sverige blivit föremål för omfattande förbättringsarbeten dröjde det inte länge förrän det va slut på Indalsvägens storhetstid, ja det gick till om med så långt att denna farled redan 1646 officiellt avlystes som genomfartsväg mellan Medelpad och Jämtland. Således blev Ljungavägen nedflyttad från Kärringberget och genom förbättringar blev den så bra att den blev användbar både sommar och vinter. Runstenen och Domarstenarna kom långt på sidan, och blev i det närmaste bortglömda. Jag anser att Domarstenarna måste vara ett bland Bräcke Kommuns värdefullaste fornminnesföremål och bör bevakas och bevaras för all framtid. 3. I Jämtlands läns museums arkiv för fornlämningar finns följande att läsa:

14 Stenstolarna 5 st, i oval, 8 x 6 m, ), 3-1,2 m h, med ryggstöd, sätesplats och armstöd av 0,2-1 m stora stenar. Ditsatta i sen tid, troligen som viloplats för varubärare. Enligt uppgift i Hemsjö uppförda av en man från Räggen. Har av jägmästare A Staaf publicerats som domaresäten vid medeltida gränsregleringar. Foto: Kerstin Andersson REVSUNDS SOCKEN Ortnamnet Revsund har somliga ansetts komma från germanskas reifen, ropa. Resande ropade på hjälp från andra sidan sundet för att koma över. Sockennamnet skrevs även under en period i äldre tid Ropsunda. En annan teori är att ordet räv ligger bakom namnet (Flemström:Jämtländsa ortnamn). REVSUNDS KYRKA En av Jämtlans största landsortskyrkor. Den gamla stenkyrkan var från 1200-talet och låg framför portarna till den nya kyrkan. Denna kyrka revs 1876 då den nya kyrkan blev färdig. I denna återfinns mycket från den gamla kyrkan. Gregorius Raaf, född i Lûbeck, död i Sundsjö 1710, har tillverkat bl.a. dörren under läktaren, epitafium över kyrkoherde Alstadius och hans maka och en Communionbössa. I anslutning till kyrkan ligger resterna av en skansanläggning med en fyra meter hög kulle. Vallformiga grävningar mellan skanskullen och kyrkstallarna kan tyda på, att hela udden innehållit en större försvarsanläggning. I kyrkan finns bevarat ett tvåhandssvärd från 1700talet, som är upphittat i Revsundssjön. Ungefär 25 meter nordväst om skanskullen finns brofästen till den gamla bron.

15 Kyrkan med dess omgivningar värderas som kulturhistorisk miljö av riksintresse. Foto: Kerstin Andersson GÄLLÖ Namnet på byn skrevs förr Gieldö. Orten har gissningsvis fått sitt namn efter det germanska ordet Gield som betyder avgift eller pengar. I Äldre tider tog bofasta vid sundet betalt för att hjälpa resande över detta. Vid större laster användes en flotte, eljest en båt. SKANSEN Under en 100-årsperiod, från mitten av 1500-talet till mitten av 1600-talet var Jämtland med jämna mellanrum skådeplatsen för strider mellan svenskar och norrmän. Norge löd på den tiden under Danmark. Gällösundet var i de svensk-norka striderna en strategisk plats. På Gällösidan av sundet, där Fina bensinstation nu ligger, anlade norrmännen en skans 1644, Gällö skans. Den första bron över sundet byggdes troligen Samma år förstördes den av svenskarna byggdes nästa bro över Gällösundet. Den brändes av svenskarna 1677 vid deras reträtt från Gällö skans. Ur Gällösundet utanför den plats där skansen låg, har tagits upp en vacker värja med vackra ornament och mässingfäste. Läderbaljan var i behåll. Klingan bär märken efter konstiga hugg. På samma plats fann några timmerflottare år 1920 stommen till en ryttarsadel, med delar av läderremtyget bevarat.

16 ARNJOT GELLINE I början av 1000-talet bodde här, enligt folktron, en jättelik och ståtlig man vid namn Arnjot Gelline, en verklig kämpe under strid. Om denne märklige man berättade författaren Axel Lindström i några artiklar i ÖP Vem var Arnjot Gelline? Att Islands äldsta historieskrivare gav jämtarna en förhållandevis så framträdande plats i sina berättelser, kan säkert förklaras på flera sätt. Framförallt var det väl de historiska berättarnas iver att påvisa Jämtlands ställning som hävdvunnet norskt skatteland, vilket ledde till att vi fick veta så mycket om Jämtland och då särskilt om landskapets förkristna tid. Av det namn vi möter intar Arnljot Gelline en särställning. Redan i de ursprungliga sagorna har han givetvis en nästan överjordisk storhet. Senare omdiktningar har förvandlat sagans mycket gåtfulle rövare till en så otroligt ädel viking att han kvävs av sin egen förträfflighet. Sentida omdiktningar har så väsentligt närmat sig grundsagan, att det ursprungliga blivit undanskymt där det nu inte helt bortfallit. Det mest utmärkande för flertalet av dessa litterära tillbyggnader, är att de gör den förskräcklige landsvägsrövaren och ogärningsmannen, som sagan presenterar honom, till en havsomsusad viking med ett så ädelt sinnelag, att han snart nog borde ha svultit ihjäl i det yrke han valt. Så här lyder den ursprungliga berättelsen där man först möter Arnljot i något större sammanhang. Arnljot Gelline Den mäktige isländske goden Snorre Torgrimsson (död 1031) hade en son, Torodd, vilken en tid hölls som gisslan av Olav Digre i Tröndelag. För att få lite större rörelsefrihet erbjöd sig Torodd att fara till Jämtland och kräva skatt åt kungen. En annan skattkrävare och hans följe hade några år tidigare försvunnit i Jämtland och ryktet gjorde gällande att de alla blivit dräpta antingen av jämtar eller Sveakonungens män, men Torodd Snorresson lät ändå inte avskräcka sig, och sedan kungen givit sitt samtycke bröt Torodd upp med elva man i sitt följe. Detta tycks ha hänt på vintern och framkommen till Jämtland sökte skattekrävarna upp Torar lagman. Han tog vänligt emot dem, men när han fick höra deras ärende, sade han att andra män och hövdingar i landet rådde lika mycket som han över vilket svar som skulle ges till detta. Därför skickade lagmannen ut budkavle och kallade till ting. Men skattekrävarna fick stanna på lagmannsgården medan Torar lade fram deras sak inför tingsmenigheten och där framgår det nu klart att jämtarna inte ville betala någon skatt till Olav Digre. Somliga jämtar föreslog därtill att sändebuden skulle hängas. Där fanns även folk som yrkade på att skattekrävarna skulle blotas åt gudarna, men slutligen enades tinget om att hålla sändebuden kvar till dess Sveakonungens män kom, samt att dessa skulle få avgöra norrmännens öde. Tingsbeslutet hemlighölls för Torodd ana vad som hotade. Och efter många äventyr lyckades han och en av hans följeslagare fly.

17 Sedan fortsätter sagan: En kväll kom de till en liten gård och gick in där. Vid elden satt en man och en kvinna. Mannen kallade sig Tore och sade att kvinnan var hans hustru, samt att de ägde den lilla gården. Bonden bjöd dem stanna där, och han sade att han flytt från bygden för en dråpsak. Torodd och hans följeslagare blev väl mottagna och alla åt tillsammans vid härden. Sedan bäddades det åt Torodd och den andre på en bänk, varpå de lade sig för att sova. Då brann det ännu på härden. Nu såg Torodd att det kom ut en man från ett annat hus och aldrig förr hade Torodd sett en så stor man. Han hade scharlakanskläder prydda med guldband och han såg ståtlig ut. Torodd hörde honom förebrå värdfolket för att de tog emot gäster fast det knappast hade mat åt sig själva. Hustrun svarade; var inte arg bror, sådant händer så sällan. Ge dem hellre ett handtag själv för att du har större möjlighet till det än vi. Torodd hörde att den store mannen blev kallad Arnjot Gelline och att hustrun var hans syster. Torodd hade hört om Arnljot, att han var en förskräcklig landsvägsrövare och ogärningsman. Torodd och hans följeslagare sov om natten ty de var trötta efter färden, men när det ännu var en tredje av natten kvar kom Arnljot och bad dom stiga upp och göra sig färdiga. Torodd och den andre steg genast upp och klädde sig, sedan åt de. Därefter fick båda skidor av Tore. Arnljot slog följe med dem. Han steg på ett par skidor som var både breda och långa, men strax han hade satt staven i marken var han långt före. Då väntade han och sade att de skulle inte komma någon vart på det sättet, varefter han bad den stiga upp på hans skidor, och de gjorde så. Arnljot rände iväg med båda männen bakom sig på skidorna, och sagan säger att han ändå färdades så raskt som om han varit ensam. Färden gick västerut mot fjällen, och medan de vilade i ett ensligt härberge råkade på en hiskelig trollkärring som trängde in där och förde ett gräsligt liv, ända tills Arnljot stötte spjutet igenom henne. Då skrek hon styggt och sprang ut och därmed var hon borta. Arnjot följde dem inte längre än till detta härbärge och när de skildes gav han Torodd ett silverfat och bad honom överlämna det till Kung Olav med vänlig hälsning från Arnljot Gelline. När Torodd överlämnade silverfatet och framförde Arnljots hälsning till kungen, beklagade denne att inte Arnljot kommit själv. Det är stor synd sade kungen att det ska ställa sig så vrångt för en så käck och märklig man Torodd stannade hos Olov Digre resten av den vintern ( antas detta ha hänt), men när sommaren kom fick han kungens löfte att fara hem till Island. Och där skildes de som vänner, han och kungen. Så slutar den berättelsen. Tre år därefter, då Olav Digre återkommit från sin landsflykt i öster och som bäst samlade folk för att tukta trönderna och vältra sig upp på tronen igen,

18 kom en stor flock jämtska rövare och erbjöd Olav sin hjälp. De var hedningar, men när de fann att Olav Digre inte ville ha hedningar i sin här, gick de omsider (men ganska motvilligt) med på att kristna sig. Några dagar senare kom en ensam rövare till härlägret. Han var så hög att ingen räckte honom längre än till axeln. Han var en mycket vacker man och hade fagert hår. Han var väl väpnad, hade en vacker hjälm och ringbrynja, röd sköld och ett ståtligt svärd vid bältet. I handen höll han ett stort guldbeslaget spjut, vars skaft var så grovt att det fyllde hela handen. Den mannen gick fram till kungen, hälsade och sporde om kungen ville ta emot hans hjälp. Kungen frågade efter hans namn och ätt och vart han hörde hemma. Mannen svarade; Jag har min ätt i Jämtland och Hälsingland, och man kallar mig Arnjot Gelline. Jag kan också tala om för dig att jag hjälpte de män som du sände till Jämtland efter skatt. Med dem skickade jag ett silverfat till dig som tecken på att jag ville vara din vän. Då sporde kungen om Arnljot var kristen eller icke. På detta uppges Arnljot ha svarat, att han endast trodde på sin egen kraft och att den tron hjälpt honom gott ditintills. Men det är dock påfallande hur lätt han låter sig övertalas och döpas om man jämför hans uppträdande med de andra rövarnas. Och därmed torde allt väsentligt ur de skilda sagorna om Arnljot Gelline vara berättat. Vidlyftigare än så är inte denna historia. Den 29 juli 1030 i Slaget vid Stiklestad stupade kung Olav och Arnljot, enligt sägnen. Arnljot Gelline är hjälten i B Björnssons epos Arnljot Gelline 1870, Wilhelm Pettersson-Bergers musikdrama Arnljot som årligen spelas på Frösön. Statyn vid Camp Viking i Gällö föreställer Arnljot Gelline. En del historiker vill också göra gällande att han bodde i försvarsskansen vid Gällösundet under början av 1000-talet. VIKINGAGRAV Sommaren 1982 gjordes ett intressant fornfynd i Gällö. En ny villa skulle uppföras, och när arbetet med husgrunden påbörjades, upptäcktes en grav. Graven, som beräknas vara från 900-talet e. K. innehöll lämningar av fyra människor. I graven fanns även skelett av en häst, en hund och en fågel. Bland de ting de döda fått med sig i graven kan nämnas: en yxa, en glasvas och pärlor. Glasvasen har visat sig vara ett märkligt fynd och är den enda som hittats på våra breddgrader. Den kommer troligen från något land vid Persiska viken.

19 AMMERÖN Fångstgropsystem Ungefär 250 meter för Skåkbron, om man kommer från Revsundsvägen. 35 meter väster om vägen ligger en av groparna i detta system. Jaga med grop var en jakt metod, som pågick under flera tusen år. Denna, ofta plågsamma jaktmetod förbjöds i lag år Skåkviken, badplats Sedan man passerat Skåkbron och kommit in på Ammerön, svänger man åt höger vid första avtagsväg. Genast man kommer in på avtagsvägen, ska man svänga höger igen. Denna smala väg leder ned till en lång, härlig sandstrand med badbrygga. Skåkvallen, fäbodar Om man följer samma avtagsväg efter Skåkbron, rakt fram i cirka 500 meter, så kommer man fram till Skåkvallen med ett par bostugor och tillhörande vallar. Bergsböle, ödesböle Fortsätter man vägen framåt i ytterligare en km, har man på vänster hand cirka 150 meter från vägen ett ödesböle. Detta synnerligen välbevarade ödesböle, kallat Bergsböle, är en kulturhistorisk värdefull fornlämning. Där finns odlingsrösen, stensängar och upp till en halv meter höga åkerterrasser. Ödesbölet är ej undersökt, men sannolikt är det som andra ödesbölen använt några hundra år under medeltidens tidigare del. Kanske blev denna boplats öde efter digerdödens våldsamma härjningar. Gravarna vid Blindgubbnäset Två skogsgravar i form av stensättningar. Ingen av gravarna är undersökt, men de är av den typ som förekom under järnåldern. En gammal sägen berättar att en gammal blind man dog här efter att ha blivit utsatt i närheten av sina anhöriga. Rösena är idag utkastade och delvis förstörda, trots att de är skyddade enligt Fornminneslagen. Kopparoxe, båtvrak Ungefär 150 meter österom Blingubbnäsets udde, 60 meter från stranden, ligger en sjunken båt. Det är ingen liten båt. Den är 14 meter lång och 4,5 meter bred. Vid lugnt vatten kan man se båten från vattenytan. Båten är troligen en så kallad kopparoxe, båtar som Åregruvornas garkroppar fraktades med utefter Revsundssjön. Under sommartid roddes de stora båtarna på vattendragen och på vintrarna fraktades kopparen med häst på land. Lasten i en sån här kopparoxe kunde uppgå till skeppund, cirka kg. mellan åren utvanns ton garkoppar från Åregruvorna. De ostrunda garkopparskivorna innehöll % koppar. Båten är mer än hundra år gammal och alltså fredad av fornminneslagen.

20 Katsa Vid Sunnestbynoret, invid den lilla ön ute i vattnet finns ett fiske av samma typ som det vid Havstonäset. HAVSTONÄSET Ett område med natur- och kulturhistoriska sevärdheter. Havstonäset ligger på nordöstra delen av Ammerön. Om man kommer från Revsundsvägen och åker över Skåkbron, så ska man svänga till vänster vid första vägskälet. Efter två km passerar man Skepparhällan. Efter ytterligare två km kommer man fram till Havstonäset. Havstokanalen Strax innan man kommer in på näset, går vägen över en kanal om vilken följande historia finns att berätta. Citat ur Per Perssons bok Revsunds socken del ett: PÅ en sockenstämma 1771 påyrkade kyrkoherde Nordenström grävandet av en kanal genom Havstonäset för att frälsa deras liv som i kyrkofäder och sjöresor, stå i mycket fara för stormväder i Grimnäs-fjärdarne. Företaget blev dock icke av förrän en större olycka skett. År 1780 den 4 juli förliste mälgåsbornas stora kyrkbåt på Skurufjärden i närheten av Öster-Grimnäs i en svår storm vid färd från kyrkan, varvid alla medföljande i båten, 15 personer druknade. Den förfärliga olyckan sägas hava orsakats i viss mån av att de flesta manliga deltagarna i färden voro mer eller mindre berusade. Det rådde på den tiden det bedrövliga bruket att varje man med sig hade en brännvinsflaska på kyrkofärden. Det dracks och bjöds flitigt på dessa färder. Det var sällsynt att man kom hem nykter från kyrkofärden. Så berättas det också ha gått till på denna dödsfärd. Man hade druckit betydligt i kyrkstallarna och även under hemfärden. Då de nådde Näbbsanden, en sandudde på Hafstosidan vid början av Grimnässundet satte de i land. Där togs ytterligare mod ur flaskan. Då färden åter skulle anträdas insåg de flesta av kvinnorna faran och vägrade följa med samt ville gå runt sjön och över vid Ammer, men de rusiga männen tillät icke detta utan återförde dem i båten med våld. Någon eller några synes dock hava sprungit sig fri. Sedan fortsatte färden i den förfärliga stormen genom Grimnässundet och till mitt för början av Fläckberget strax söder om Grimnäsbyn, där började katastrofen. En ung dotter till dåvarande ägaren av Öster-grimnäs, Annika Mickelsdotter, som i den sena aftonen vallade getterna på Fläckberget blev då vittne till den beklagliga händelsen. Hon fick höra skrik och nödrop från sjön och sprang fram på bergbranten. Hon blev då vittne till den förtvivlade slutkampen.

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia -

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia - 1 FRÅN DÅTID TILL NUTID - glimtar ur Öckerööarnas historia - Sture Olofsson 2 Tack Dessa korta glimtar ur Öckerööarnas mångtusenåriga historia har satts på pränt på initiativ av personalen vid Öckerö Kultur-

Läs mer

Livet i Gammalsvenskby

Livet i Gammalsvenskby Livet i Gammalsvenskby Av Andreas Pettersson Annas Förord Jag hans son Nils Taknelid (f.d. Pettersson Annas) vill i detta dokument ge mig till tolk för vad min far, i en handskriven bok, berättar om sitt

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer

Tidsresa i Torne älvdal

Tidsresa i Torne älvdal Tidsresa i Torne älvdal vägar till forntiden Gång på gång korsar vi deras vägar, utan att vi ens märker det. Vi väljer en lämplig rastplats vid en sandstrand, kanske för att bada eller slå upp ett tält.

Läs mer

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28 4 14 Medeltid Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL Prolog: Järnåldern 2 SUSANNE SUNDSTRÖM En västerbottnisk guldålder 12 ROLF GRANSTRAND Medeltiden början till i dag 18 ÅSA LUNDBERG Bure kloster eller inte 28

Läs mer

Fotevikens Museum Region Skåne

Fotevikens Museum Region Skåne 1 Fotevikens Museum Region Skåne 2 Sven Rosborn Den skånska historien Vikingar 3 Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB. Papper: 130 g Multiart silk. Lund 2004. ISBN: Omslagsbilden: Lagmanssvärdet från

Läs mer

Kringelfjords-Nytt ***** SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN. sommaren 2012. Nyheter och information. Nov-2003. för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar

Kringelfjords-Nytt ***** SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN. sommaren 2012. Nyheter och information. Nov-2003. för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Kringelfjords-Nytt Nyheter och information för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Nov-2003 SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN ***** 26:e årgången 1986 2012 Utkommer 2 gånger om året Vinter & Sommarnummer Nipfjället

Läs mer

Gråssjölien. - en historik. ewa ljungdahl arkeologi 2007

Gråssjölien. - en historik. ewa ljungdahl arkeologi 2007 1 Gråssjölien - en historik ewa ljungdahl arkeologi 2007 2 Innehållsförteckning INLEDNING 3 OMRÅDESBESKRIVNING 3 ALLMÄN HISTORIA I OMRÅDET STORLIEN SKALSTUGAN 4 Forntid 4 Renskötsel 4 Bofast befolkning

Läs mer

Sagan om. av Niclas Danielsson. e-mail: lobatjevskij@hotmail.com

Sagan om. av Niclas Danielsson. e-mail: lobatjevskij@hotmail.com Sagan om Takéa av Niclas Danielsson e-mail: lobatjevskij@hotmail.com 17th March 2004 . Inledning Dit där Gudens namn var ristat kommo de äldre för sin sista andakt, innan avgrundens sista skalv lät kännas

Läs mer

SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg

SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg SÄGNER i undervisningen Lärarhandledning om sägner: Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet Lena Rosander Länsmuseet Varberg Utgiven av Länsmuseet Varberg 2002 Länsmuseet

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

Infrastruktur i Bohuslän

Infrastruktur i Bohuslän Byggnads- och industriminnesvård 12 Examensarbete Partille 2010-05-11 Marianne Ellison Hoberg Lindhagen 447 91 VÅRGÅRDA Tel. 0706 32 16 48 Infrastruktur i Bohuslän - från Kungsväg till E6 Alla äga broar

Läs mer

SKUGGSTENEN av Jürgen Richter

SKUGGSTENEN av Jürgen Richter SKUGGSTENEN av Jürgen Richter Skuggstenen utspelar sig i Västmarks träskområden och det börjar med att Rperna (Rollpersonerna) stöter på en förvildad ung kvinna under en resa genom ett av träsken. Kvinnan

Läs mer

I Skåne med FNSiN - och Linné som. färdkamrat

I Skåne med FNSiN - och Linné som. färdkamrat I Skåne med FNSiN - och Linné som 1 färdkamrat Föreningen Natur och Samhälle i Norden (FNSiN) FNSiN grundades år 1973 Ur föreningens stadgar: 2 Föreningen skall samla intresserade av natur och samhälle

Läs mer

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser.

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser. Arne Ivarsson Hänt i Holaveden Hösten 2009 avslutade jag mitt skrivande om Stavabygden gränsbygden. Det omfattar 26 byar med människor, händelser, vägar, odling och bebyggelsehistoria under 400 år. Biblioteket

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Samfärdsleder och samfärdsel

Samfärdsleder och samfärdsel Samfärdsleder och samfärdsel Av T. Engström Redan under förhistorisk tid ledde flera färdleder i form av ridstigar över Kolmården. Det var på sådana stigar som sveakonungen Ring omkring år 650 e. Kr. drog

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

En resa genom Jämtlands gränsbygd

En resa genom Jämtlands gränsbygd En resa genom Jämtlands gränsbygd Av Elisabet Gunnmo, Brunflo i samarbete med Ingemar Eklöv, Hållandsgården. Med tack till Erik Artur Egevärn som vänligen läste korrektur. Inledning I den här boken kommer

Läs mer

KVINNOR AV SIN TID. Strödda axplock från en sällsam åker. Lars Bägerfeldt

KVINNOR AV SIN TID. Strödda axplock från en sällsam åker. Lars Bägerfeldt KVINNOR AV SIN TID Strödda axplock från en sällsam åker Lars Bägerfeldt Kvinnor av sin tid. Strödda axplock från en sällsam åker. Lars Bägerfeldt Till min älskade hustru Katarina, efter 20 års samvaro

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Innehållsförteckning En berättelse om min uppväxt i Pauträsk...3 Minnen från skoltiden...5 Slåttern hemma i byn på 1930-talet...7 Slåtterarbetet i Grena...8 Vårsådden

Läs mer

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 STRANDBADEN FÖRR DBA N A 0-2 01 0 1 91 N DE STR STATIONSHUSET DANNEVANGEN SÄKRARE PÅ VÄG 111 Sagt i Strandbaden...

Läs mer

Döden i havsbandet. Tomas Ahlbeck. Ebokförlaget Serum ISBN 91-89424-71-9

Döden i havsbandet. Tomas Ahlbeck. Ebokförlaget Serum ISBN 91-89424-71-9 1 Döden i havsbandet Tomas Ahlbeck Ebokförlaget Serum ISBN 91-89424-71-9 2 3 Döden i havsbandet Tomas Ahlbeck DEL 1 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel 6 kapitel 7 kapitel 8 kapitel

Läs mer

Kringelfjords-Nytt ***** SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN. sommaren 2013. Nyheter och information. Nov-2003. för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar

Kringelfjords-Nytt ***** SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN. sommaren 2013. Nyheter och information. Nov-2003. för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Kringelfjords-Nytt Nyheter och information för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Nov-2003 SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN Försommar vid Fjätfallen Foto: H. Forsslund 27:e årgången 1986 2013 ***** Utkommer

Läs mer

Kringelfjords-Nytt. 24:e årgången 1986 2010 Utkommer 2 gånger om året Vinter & Sommar nummer. välkommen till Vintern 2010/11

Kringelfjords-Nytt. 24:e årgången 1986 2010 Utkommer 2 gånger om året Vinter & Sommar nummer. välkommen till Vintern 2010/11 KRINGELFJORDS Kringelfjords-Nytt Nyheter och information för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Nov-2003 SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN Nov-10 NYTT ***** 24:e årgången 1986 2010 Utkommer 2 gånger om året

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer