Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun"

Transkript

1 Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Västernorrland

2 Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Peter Fredman 1

3 Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun 2012 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Representativitet och analys av data... 3 Resultat... 4 Deltagande i friluftsaktiviteter... 4 Viktigaste aktiviteterna under sommarhalvåret... 6 Fritidsaktiviteter kommuninvånarna brukar ägna sig åt... 9 Intresset för friluftsliv mer generellt Naturområden i kommunen Natur inom gångavstånd från bostaden Hälsa och fysisk aktivitet Olika sätt att färdas till och från arbete och fritidsaktiviteter Friluftslivet inom olika grupper Ungefär hur ofta brukar du utöva friluftsliv De viktigaste aktiviteterna Hinder för friluftsliv Informationskanaler för friluftsliv Funktionsnedsättning och otrygghet Folkhälsa Olika sätt att färdas till och från arbete och fritidsaktiviteter Friluftslivet i Örnsköldsvik i ett nationellt perspektiv Bilagor

4 Inledning Denna rapport redovisar resultaten från en enkätundersökning i Örnsköldsviks kommun avseende fritid, utevistelse, hälsa, fysisk aktivitet och resande. Syftet är att ge en representativ bild av kommuninvånarna kring dessa frågor. Undersökningen har genomförts i form av en post- och internetenkät riktad till kommunens invånare (18 år och äldre). Frågorna är dels hämtade från tidigare undersökningar, dels formulerade specifikt för denna undersökning. Örnsköldsviks kommun har ansvarat för utformning av internetformulär, datainsamling samt kodning av postenkäter. Professor Peter Fredman har på uppdrag av Örnsköldsviks kommun bidragit till studiens planering, formulering av frågor, analys av data samt sammanställning av föreliggande rapport. Kontaktuppgift för detta uppdrag är: tel Metod Från kommunens befolkningsregister gjordes ett obundet, slumpmässigt urval på 3000 personer mellan år. Till dessa personer gjordes ett utskick med av postenkät i pappersform (se bilaga L). Mottagarna av enkäten uppmanades att hest svara på internet genom att logga in med den svarskod som fanns längst ner på enkätens försättsblad. De som inte ansåg sig ha möjlighet att svara på internet uppmanades att istället att fylla i pappersenkäten som sedan skickades tillbarka i det portofria svarskuvertet. Första utskicket gjordes den 2 november 2012 resulterade i 648 svar per post och 324 svar via internet. Efter drygt två veckor skickades en påminnelse ut vilket resulterade i ytterligare 286 svar. Sammanlagt 44 enkäter returnerades pga. okänd adress, flyttat utan giltig eftersändning, sjukdom/handikapp eller att personen var avliden. Det innebär att den slutliga svarsfrekvensen uppgick till 42,6 % (( )/( )). De inkomna svaren rensades från dubbletter, tomma enkäter mm. Kvar blev då 1154 enkätsvar (respondenter), vilket motsvarar 39,0 % av urvalet. I rapporten används begreppet kommuninvånare liktydigt med undersökningens respondenter. Representativitet och analys av data I bilaga K redovisas flertalet av de frågor som beskriver respondenternas bakgrund (och som i flera fall använts för att analysera särskilda grupper bland kommuninvånarna). Då syftet med undersökningen var att ge en representativbild av kommunens invånare har urvalets representativitet närmare undersökts avseende kön och ålder. Undersökningens representativitet avseende kön och ålder Undersökningen (%) Kommunen (%) Kvinnor 55,2 50,1 Män 44,8 49, år 6,6 16, år 10,7 13, år 22,4 15, år 14,2 15, år 18,9 17, år 18,2 12,3 80- år 9,0 8,8 3

5 Det visar sig att andelen kvinnor är högre (55,2%) i jämförelse med kommunens invånare (50,1%) för det aktuella åldersintervallet. Vad beträffar ålder så är grupperna år, år samt år underrepresenterade, medan grupperna år, år, år samt 80 år och äldre är överrepresenterade i undersökningen. Det är framförallt i den yngsta åldergruppen som skillnaderna är stora. Här förstärker också de två variablerna varandra, dvs andelen män i åldergruppen år är 5,6% i undersökningen jämfört med 17,6% i kommunen (motsvarande för kvinnor är 7,4% respektive 15,8%). På motsvarande sätt är män i åldergruppen år mer överrepresenterade i undersökningen jämfört med kvinnor. För övriga åldergrupper är skillnaderna mellan könen mindre påtagliga. För att resultaten från undersökningen ska ge en mer representativ bild av kommuninvånarnas åsikter har således svaren viktats avseende både kön och ålder. Resultat Deltagande i friluftsaktiviteter I tabell 1 redovisas kommuninvånarnas deltagande i olika utomhusaktiviteter under en 12- månadersperiod. Tabellen är sorterad i fallande ordning utifrån deltagande minst en gång. Resultaten visar att nöjes- och motionspromenader är vanligast (92,3% av kommuninvånarna har deltagit i denna aktivitet minst en gång under 12 månader). Därefter följer att ströva i skog och mark, trädgårdsarbete, pickning, solbad och cykling på vägar. Nöjespromenader, promenad med hund och att ströva i skog och mark är de aktiviteter som är valigast att utöva mycket ofta (> 60 ggr/år). Tabell 1. Deltagande i utomhusaktiviteter: Ungefär hur många gånger du har ägnat dig åt respektive aktivitet på fritiden i kommunen de senaste 12 månaderna? (Procent) Ingen gång 1-5 ggr 6-20 ggr ggr Mer än 60 ggr 1. Tagit nöjes- och motionspromenader av annat slag 7,7 11,0 23,3 25,6 32,3 2. Strövat i skog och mark (tex. för att titta på naturen, plocka svamp, bär) 12,3 24,9 31,4 19,3 12,1 3. Arbetat i trädgården 18,0 17,0 35,3 19,2 10,4 4. Haft picknick eller grillat i naturen 20,0 42,3 30,8 5,5 1,4 5. Solbadat 30,0 33,9 28,0 6,0 2,1 6. Cyklat på vägar 34,4 22,1 19,9 12,1 11,5 7. Badat utomhus i sjö/hav 34,5 37,7 22,0 4,2 1,5 8. Vandrat på vandringsleder 48,2 32,1 14,5 3,6 1,6 9. Sportfiskat med handredskap, t ex metat, pimplat 49,7 26,5 15,4 5,9 2,5 10. Kört/åkt motorbåt 53,0 26,9 14,0 4,6 1,5 11. Annan aktivitet 54,2 18,5 15,9 5,9 5,5 12. Åkt längdskidor eller turskidor 56,0 21,4 14,4 6,2 2,1 13. Promenerat med hund 59,8 10,3 5,2 5,4 19,3 14. Joggat/ terrängsprungit 60,0 14,2 11,5 9,2 5,1 15. Kört/åkt snöskoter 60,3 20,0 12,2 4,5 3,0 16. Fotograferat eller målat i naturen 60,5 21,3 13,9 3,2 1,2 4

6 17. Badat utomhus i pool/äventyrsbad 63,3 26,1 8,3 1,9 0,4 18. Gått stavgång 65,6 11,3 9,7 7,1 6,1 19. Studerat växter/djur/fågelskådat 67,3 20,3 8,5 2,6 1,3 20. Åkt pulka/kälke 67,9 21,9 8,1 1,9 0,2 21. Åkt utför på skidor eller snowboard 69,8 18,1 9,1 2,7 0,3 22. Åkt skridskor på anlagd is 76,2 16,8 5,2 0,8 1,0 23. Tältat/övernattat i naturen 79,4 16,5 3,2 0,9 0,0 24. Styrketränat utomhus 82,9 10,6 4,1 1,8 0,7 25. Klättrat, bestigit berg 84,6 14,4 0,9 0,1 0,1 26. Spelat golf 87,1 7,7 3,2 1,9 0,0 27. Boule 87,2 9,0 2,5 0,8 0,6 28. Paddlat kanot/kajak 87,7 10,6 1,4 0,3 0,0 29. Jagat 88,2 4,2 3,4 2,6 1,6 30. Fiskat med mängdfångande redskap, t ex nät 89,5 6,7 2,6 1,0 0,3 31. Mediterat, yoga eller liknande i naturen 90,4 6,3 2,6 0,7 0,1 32. Cyklat i terrängen (MTB) 90,7 5,7 2,5 0,9 0,3 33. Dykt, snorklat 91,6 6,9 1,1 0,4 0,0 34. Gått med snöskor 92,2 5,6 1,5 0,3 0,4 35. Orienterat 94,0 3,2 1,8 0,7 0,4 36. Geocaching 94,3 4,0 1,1 0,5 0,1 37. Spelat paintball, rollspel (lajv) etc. 95,2 4,5 0,2 0,1 0,0 38. Ridit i terräng 95,2 2,8 0,7 0,5 0,8 39. Seglat, vind/vågsurfat 95,3 2,2 1,1 1,0 0,4 40. Kört/åkt vattenskidor/wakeboard 95,3 3,3 1,1 0,3 0,0 41. Kört/åkt vattenskoter/jetski 95,8 3,0 1,1 0,1 0,0 42. Åkt rullskridskor/inlines/rullskidor 96,0 2,0 1,4 0,5 0,2 43. Sportflugit motor- eller segelflygplan 98,4 1,3 0,0 0,2 0,0 44. Åkt skateboard/parcour 98,5 0,6 0,5 0,4 0,0 45. Kört/åkt hundspann 98,8 0,9 0,3 0,1 0,0 46. Seglat kite/drake, hanggliding, fallskärm, basejump 99,0 0,7 0,2 0,1 0,0 Olika aktiviteter har naturligtvis olika betydelse på vardagar, helger och längre ledigheter eftersom möjligheterna att utöva dem vid olika tidpunkter skiljer sig åt för de flesta. Tabell 2 redovisar därför hur viktiga aktiviteterna från tabell 1 är på vardagar, helger respektive längre ledigheter. Resultaten visar att nöjespromenad är viktigast för de flesta i alla tre sammanhang. Därefter kommer promenad med hund och att ströva i skog och mark, men betoning på den senare aktiviteten under helger och längre ledigheter. Att jogga och gå stavgång är förhållandevis viktigt på vardagar, medan sportfiske, picknick och trädgårdsarbete är viktigare på helger och längre ledigheter 5

7 Tabell 2. Vilken av aktiviteterna (1-46 ovan) är viktigast för dig i kommunen på vardagar, helger respektive under längre ledigheter? Svaren anges i procent för de 10 viktigaste aktiviteterna. Vardagar (%) Helger (%) Längre ledigheter (%) Nöjespromenad 32,4 Nöjespromenad 21,2 Nöjespromenad 14,7 Promenad med hund 15,4 Strövat i skog och mark 17,8 Strövat i skog och mark 13,6 Strövat i skog och mark 10,9 Promenad med hund 8,8 Promenad med hund 7,2 Jogga, terränglöpning 7,2 Sportfiske (handredskap) 5,6 Sportfiske (handredskap) 6,4 Stavgång 5,4 Picknick 4,4 Trädgårdsarbete 5,2 Trädgårdsarbete 5,1 Jagat 4,0 Snöskoter 4,2 Cykla på vägar 4,3 Trädgårdsarbete 4,0 Bad utomhus (sjö/hav) 4,1 Sportfiske (handredskap) 3,5 Stavgång 3,6 Picknick 4,1 Annan aktivitet 2,9 Jogga, terränglöpning 3,3 Solbad 3,8 Läng- och turskidor 2,0 Snöskoter 3,3 Utförsåkning 3,4 Viktigaste aktiviteterna under sommarhalvåret På frågan om vilken av aktiviteterna som redovisas i tabell 1 som är viktigast under sommarhalvåret svarar knappt 18 % att ströva i skog och mark, följt av nöjespromenad och trädgårdsarbete (tabell 3). Tabell 3. De 10 viktigaste aktiviteterna under sommarhalvåret. Aktivitet % Strövat i skog och mark 17,7 Nöjespromenad 12,8 Trädgårdsarbete 9,0 Bad utomhus (sjö/hav) 7,3 Promenad med hund 7,2 Solbad 5,9 Sportfiske (handredskap) 5,9 Jogga, terränglöpning 4,7 Motorbåt 3,8 Cykla på vägar 3,7 På frågan varför olika aktiviteter är viktigast på sommarhalvåret (tabell 4) svarar de flesta att koppla av är viktigt eller mycket viktigt (knappt 80 %). Därefter kommer att vara nära naturen vilket drygt 65 % tycker är viktigt eller mycket viktigt. Av de som svarat annan orsak än de som redovisas i tabellen är det svårt att hitta något särskilt mönster. Här finns bl.a. orsaker som att få frisk luft till hälsa, att må bra och vara förebild för barnen. 6

8 Tabell 4. Varför är denna aktivitet viktig för dig på sommarhalvåret? (Procent) Inte alls viktigt Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt För att utöva fysisk aktivitet 7,9 12,7 27,7 27,1 24,6 För att vara nära naturen 1,7 4,3 28,2 35,4 30,4 För att umgås med vänner och familj 4,5 10,6 24,1 28,9 31,9 För att koppla av 1,1 3,8 15,5 34,6 45,0 Annat, ange: 45,6 7,9 10,8 12,2 23,5 Knappt en fjärdedel (22,7 %) av de tillfrågade anser att de inte kan utöva den viktigaste sommaraktiviteten i den utsträckning de önskar. De främsta orsakerna till detta redovisas i tabell 5. Vanligast är att man uppger brist på tid, annan orsak samt tillgång på lämpliga platser eller områden. Av de som angett en annan orsak dominerar väderrelaterade faktorer och olika former av hälsoproblem. Tabell 5. Hinder för att utöva den sommaraktivitet som är viktigast i den utsträckning man önskar. % Saknar tid 38,9 Annan orsak 25,4 Saknar tillgång till lämpliga platser/områden 16,1 Funktionsnedsättning/sjukdom 13,7 Familjesituationen 12,2 Saknar någon att utöva aktiviteten med 11,6 Kostar för mycket pengar 10,3 Har inte möjlighet att ta mig till lämpliga platser/områden 8,6 Alltför fysiskt krävande 7,8 Saknar utrustning 4,6 Saknar mod 2,6 Saknar kunskap/ utbildning 0,8 Viktigaste aktiviteterna under vinterhalvåret På frågan om vilken av aktiviteterna som redovisas i tabell 1 som är viktigast under vinterhalvåret svarar nästa en fjärdedel nöjespromenad, följt av längdskidåkning, promenad med hund, snöskoteråkning och utförsåkning (tabell 6). 7

9 Tabell 6. De 10 viktigaste aktiviteterna under vinterhalvåret. Aktivitet % Nöjespromenad 23,9 Längdskidåkning 17,9 Promenad med hund 9,4 Snöskoteråkning 9,4 Utförsåkning 8,4 Sportfiske (handredskap) 5,0 Stavgång 4,6 Strövat i skog och mark 3,5 Annan aktivitet 2,6 Skridskor (anlagd is) 2,4 På frågan varför olika aktiviteter är viktigast på vinterhalvåret (tabell 7) svarar de flesta att koppla av är viktigt eller mycket viktigt (cirka 70 %). Därefter kommer att vara nära naturen och att utöva fysisk aktivitet. Knapp 60 % anser att dessa båda motiv är viktiga eller mycket viktiga. Av de som svarat annan orsak än de som redovisas i tabellen är det svårt att hitta något särskilt mönster. Här finns bl.a. orsaker som att vara ute med hunden, andas frisk luft, leka, ha kul och att vara ensam. Tabell 7. Varför är denna aktivitet viktig för dig på vinterhalvåret? (Procent) Inte alls viktigt Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt För att utöva fysisk aktivitet 3,9 11,2 25,9 28,9 30,2 För att vara nära naturen 3,6 8,9 28,4 32,0 27,0 För att umgås med vänner och familj 5,7 14,9 23,8 26,5 29,1 För att koppla av 2,5 6,3 20,4 34,2 36,6 Annat, ange: 54,8 8,6 6,0 8,2 22,5 Cirka en fjärdedel (25,7 %) av de tillfrågade anser att de inte kan utöva den viktigaste vinteraktiviteten i den utsträckning de önskar. De främsta orsakerna till detta redovisas i tabell 8. Vanligast är, precis som på sommaren, att man uppger brist på tid. Därefter följer tillgång på lämpliga platser eller områden, annan orsak samt att det kostar för mycket pengar. Av de som angett en annan orsak dominerar orsaker som dåligt väder, brist på snö/is samt olika former av hälsoproblem. 8

10 Tabell 8. Hinder för att utöva den vinteraktivitet som är viktigast i den utsträckning man önskar. % Saknar tid 33,1 Saknar tillgång till lämpliga platser/områden 26,6 Annan orsak 25,1 Kostar för mycket pengar 20,4 Funktionsnedsättning/sjukdom 17,7 Har inte möjlighet att ta mig till lämpliga platser/områden 12,1 Familjesituationen 10,1 Alltför fysiskt krävande 8,1 Saknar någon att utöva aktiviteten med 5,9 Saknar utrustning 5,4 Saknar mod 4,2 Saknar kunskap/ utbildning 2,5 Fritidsaktiviteter kommuninvånarna brukar ägna sig åt På frågan vad kommuninvånarna anser om möjligheterna att utöva friluftsliv i kommunen svarar 35,0 % mycket bra och 46,3 % ganska bra, 2,3 % ganska dåliga och 0,7 % mycket dåliga. 8,1 % anser att de varken är bra eller dåliga. Varför möjligheterna att utöva friluftsliv i kommunen är bra finns beskrivet i bilaga A. Här anges ett stort antal olika faktorer, många med den gemensamma nämnaren att natur för friluftsliv ska vara tillgängligt. Det kan handla om att man bor nära naturen, att det finns leder och spår eller ett bra utbud av aktiviteter nära till hands. Varför möjligheterna att utöva friluftsliv i kommunen är dåliga finns beskrivet i bilaga B. Betydligt färre respondenter svarar på denna fråga, och de som angett några förklaringar nämner även här faktorer som handlar om tillgänglighet. Dessutom ställdes en öppen fråga om den viktigaste insatsen kommunen bör göra för att underlätta möjligheterna att utöva friluftsliv (bilaga C). Även här lämnades ett stort antal svar av olika slag omfattande bl.a. olika typer av tillrättaläggning, belysning, leder, barnaktiviteter, information och bidrag. Information om möjligheterna att utöva friluftsliv kan inhämtas på många olika sätt. I tabell 9 redovisas hur viktiga olika informationskanaler är för möjligheterna att utöva friluftsliv i kommunen. Viktigt eller mycket viktigt anses i första hand skyltar och informationstavlor ute i naturen vara, därefter följer Internet, kartor på internet och tryckta kartor. Mindre betydelsefullt är att ringa särskilda telefonnummer eller SMS tjänster. Sociala medier som Facebook har också en förhållandevis liten betydelse. Tabellen visar även de olika informationskanalernas relativa betydelse i form av medelvärden baserat på skalan 1 (Inte alls viktigt) till 5 (Mycket viktigt). 9

11 Tabell 9. Hur viktiga är följande informationskanaler för dina möjligheter att utöva friluftsliv i kommunen? (Procent) Inte alls viktigt Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Vet inte Medelvärde Broschyrer 21,7 20,0 31,0 17,8 6,4 3,0 2,66 Guideböcker 24,8 25,6 26,5 13,3 4,7 5,2 2,45 Internet 14,5 8,9 20,7 21,5 29,6 4,8 3,45 Kartor (tryckta på papper) 16,9 17,1 29,5 22,5 11,0 3,0 2,93 Kartor (på Internet) 18,3 12,1 24,7 21,1 18,6 5,1 3,10 Sociala medier (Facebook mm) 37,8 24,4 14,1 10,8 7,2 5,8 2,21 SMS tjänster 37,5 30,4 14,3 7,9 2,6 7,3 2,01 Appar (för mobiltelefon) 34,3 21,1 16,6 11,3 8,9 7,9 2,34 Personlig information (t ex på turistbyrån) Skyltar, informationstavlor ute i naturen Genom att ringa ett särskilt telefonnummer 21,2 20,1 24,1 19,0 11,4 4,2 2,78 9,2 7,4 22,2 29,3 27,9 4,1 3,62 37,7 26,5 15,8 8,2 2,6 9,1 2,03 På frågan vad man anser om att kommunen tar ut en avgift på Skyttis spårområde för skidåkning som en del av finansiering av områdets skötsel svarar 10 % mycket positivt, 25 % positivt, 16 % negativt och 8 % mycket negativt. Drygt 22 % svarar varken eller och 19 % har ingen åsikt. Det finns alltså en viss övervikt för en spåravgift, men drygt 40 % av de svarande tar inte ställning i frågan. En klar majoritet av kommuninvånarna utövar merparten av sitt friluftsliv i kommunen (tabell 10). Ungefär 80 % utövar mer än hälften av sitt friluftsliv i kommunen medan 6 % inte utövar något friluftsliv alls där. Tabell 10. Tänk nu på allt friluftsliv du ägnat dig åt de senaste 12 månaderna. Ungefär hur stor andel av ditt totala friluftsliv har du utövat i kommunen? % Jag har utövat allt mitt friluftsliv i kommunen 29,2 Jag har utövat det mesta av mitt friluftsliv i kommunen 50,1 Jag har utövat ungefär hälften av mitt friluftsliv i kommunen 8,5 Jag har utövat en mindre del av mitt friluftsliv i kommunen 6,1 Jag har inte utövat något friluftsliv i kommunen 6,2 10

12 Intresset för friluftsliv mer generellt På frågan hur viktigt det är att kunna utöva friluftsliv svarar 46 % att det är mycket viktigt, 31 % att det är viktigt och 17 % att det är ganska viktigt. Endast 6 % av de svarande uppger att det inte är viktigt med möjligheter att kunna utöva friluftsliv (varav 2 % inte alls viktigt). På frågan hur ofta man brukar utöva friluftsliv svarar mer än tre fjärdedelar minst en gång i veckan (tabell 11). Knappt 15 % utövar friluftsliv varje dag. Tabell 11. Ungefär hur ofta brukar du utöva friluftsliv? % Varje dag 14,4 Cirka 4-6 gånger per vecka 22,6 Cirka 1-3 gånger per vecka 40,7 Cirka 1-3 gånger per månad 13,5 Cirka 4-8 gånger per år 3,7 Mindre än fyra gånger per år 2,2 Aldrig 3,0 Det finns många olika faktorer som påverkar friluftsupplevelsen och möjligheterna att utöva friluftsliv. I tabell 12 redovisas hur viktigt ett antal olika faktorer är i detta avseende. Att det finns markerade spår och leder samt områden fria från oönskat ljud/buller förefaller ha störst betydelse (drygt 50 % anser att detta är viktigt eller mycket viktigt). Även gång- och cykelbanor som leder till naturområden samt att det finns iordningställda rastplatser, toaletter, soptunnor, eldstäder med mera är betydelsefullt för många (drygt 40 % anser detta är viktigt eller mycket viktigt). Tabell 12. Hur viktiga är följande faktorer för ditt utövande av friluftsliv? (Procent) Att det finns iordningställda rastplatser, toaletter, soptunnor, eldstäder med mera Inte alls viktigt Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 12,2 14,2 31,8 26,2 15,6 Att det finns markerade spår och leder 8,3 10,9 28,9 32,6 19,3 Att det finns områden med intressanta växter och djur Att det finns områden med intressanta kulturvärden Att det finns områden fria från oönskat ljud/buller Att det finns naturvägledning i form av guider Att det finns gång- och cykelbanor som leder till naturområden Att det går att åka kollektivt till naturområden 12,7 32,9 31,3 15,4 7,7 13,4 27,2 35,6 17,6 6,2 8,4 10,2 29,9 31,4 20,1 21,3 42,4 23,1 9,5 3,7 13,2 16,5 28,2 25,7 16,5 27,9 32,9 20,5 12,4 6,3 11

13 Möjligheter till friluftsliv har påverkat valet av bostadsområden för drygt 45 % av kommuninvånarna (man är helt eller delvis eniga med detta påstående; tabell 13). Ungefär hälften av invånarna tycker att kommunen är bra på att iordningställa områden för medborgarnas friluftsliv. När det gäller allmänhetens delaktighet i planeringen av hur mark och vatten bäst bör användas så har många svårt att ta ställning. Drygt 30 % är varken eniga eller oeniga med påståendet, och knappt 36 % vet inte. Desto tydligare är då att allemansrätten är viktig för kommuninvånarnas utomhusaktiviteter och tillgängligheten till stränder och strandnära områden anses av de flesta som god. Tabell 13. Tag ställning till följande påståenden. (Procent) Helt oenig Delvis oenig Varken oenig eller enig Delvis enig Helt enig Vet inte Möjligheter till friluftsliv har påverkat mitt val av bostadsområde Min kommun är bra på att iordningställa områden för medborgarnas friluftsliv I min kommun är allmänheten delaktig i planeringen av hur mark och vatten bäst bör användas Det är viktigt att samhället satsar resurser för människors möjligheter till naturupplevelser Allemansrätten är viktig för mina utomhusaktiviteter Naturreservat och nationalparker är viktiga för mina utomhusaktiviteter Tillgängligheten till stränder och strandnära områden är god 23,5 6,4 17,6 27,6 18,7 6,2 2,5 5,2 27,8 36,7 14,8 12,9 7,1 11,2 31,0 11,6 3,3 35,7 1,9 1,8 9,7 26,9 55,0 4,6 2,3 2,8 10,4 17,5 62,7 4,3 10,5 8,4 30,0 23,1 19,8 8,2 3,2 4,2 13,1 32,7 41,7 5,1 Naturområden i kommunen Två tredjedelar (66 %) av kommunens invånare uppger att de på fritiden har besökt ett naturområde under de senaste 12 månaderna. Frågan om vilket naturområde som är viktigast finns redovisat i bilaga D. Här förekommer ett stort antal olika områden varför det är svårt att ge någon samlad bild (dessutom kan samma område uppträda under olika namn). Bland de områden som återkommer mer frekvent är bl.a. Höga kusten, Nätra fjällskog och Skuleskogen. På frågan hur långt detta område ligger från bostaden svarar 18 % att det ligger inom 300 meter, 19 % mellan 300 meter och 1 km, 23 % mellan 1-5 km, 10 % mellan 5-10 km och 29 % mer än 10 km. Det innebär alltså att drygt en tredjedel av kommuninvånarna har det viktigaste naturområdet inom gångavstånd (1 km), medan knappt en tredjedel färdas mer än en mil för att ta sig till det viktigaste området. Tabell 14 redovisar den ungefärliga besöksfrekvensen under ett år. Resultaten visar då att drygt 40 % besöker området minst en gång i veckan, medan 20 % av kommuninvånarna besöker det viktigaste naturområdet mindre än 4 gånger per år. 12

14 Tabell 14. Ungefär hur ofta har du besökt det viktigaste naturområdet de senaste 12 månaderna? % Varje dag 7,0 Cirka 4-6 gånger per vecka 8,2 Cirka 1-3 gånger per vecka 26,7 Cirka 1-3 gånger per månad 21,2 Cirka 4-8 gånger per år 17,1 Mindre än 4 gånger per år 19,7 De aktiviteter man främst ägnar sig åt i det viktigaste naturområdet är nöjespromenader, ströva i skog och mark samt promenad med hund. Tabell 15 redovisar de 10 vanligast förekommande aktiviteterna. Tabell 15. De 10 vanligast förekommande aktiviteterna i det viktigaste naturområdet. Aktivitet % Nöjespromenad 50,7 Strövat i skog och mark 46,3 Promenad med hund 21,7 Jogga, terränglöpning 16,4 Vandring på led 16,1 Längdskidor 12,6 Picknick 9,3 Stavgång 9,2 Sportfiske (handredskap) 7,6 Bad utomhus (sjö/hav) 6,0 Natur inom gångavstånd från bostaden En överväldigande majoritet av kommuninvånarna anser att tillgången på naturområden inom gångavstånd från bostaden är bra. 51,3 % anser att den är mycket bra medan 33,3 % uppger att den är ganska bra. 5,4 % uppger att tillgången är ganska eller mycket dålig. På frågan hur ofta man vistas i naturområden inom gångavstånd från bostaden svarar drygt 16 % varje dag, medan drygt 5 % aldrig gör det. Hela 63 % av kommuninvånarna uppger att de vistas i naturområden inom gångavstånd från bostaden minst en gång per vecka (tabell 16). Tabell 16. Ungefär hur ofta vistas du i naturområden inom gångavstånd från din bostad? % Varje dag 16,2 Cirka 4-6 gånger per vecka 16,9 Cirka 1-3 gånger per vecka 29,8 Cirka 1-3 gånger per månad 15,0 Cirka 4-8 gånger per år 9,0 Mindre än 4 gånger per år 7,6 Aldrig 5,5 13

15 De aktiviteter man främst ägnar sig åt i naturområden inom gångavstånd från bostaden är nöjespromenad, ströva i skog och mark samt promenad med hund. Tabell 17 redovisar de 10 vanligast förekommande aktiviteterna. Tabell 17. De 10 vanligast förekommande aktiviteterna man ägnar sig åt i naturområden inom gångavstånd från bostaden. Aktivitet % Nöjespromenad 55,7 Ströva i skog och mark 45,6 Promenad med hund 24,4 Jogga, terränglöpning 16,5 Stavgång 12,6 Längdskidor 10,3 Cykla på väg 8,6 Vandra på led 6,7 Bad utomhus (sjö/hav) 5,9 Sportfiske (handredskap) 5,4 På frågan om det händer att man känner sig otrygg vid vistelse i naturområden inom gångavstånd från bostaden svarar 77,1 % aldrig, 17,3 % någon enstaka gång, 4,4 % ganska ofta och 1,2 % alltid. De som någon känt sig otrygga fick ange den huvudsakliga orsaken (öppen fråga). Svaren finns redovisade i bilaga E. De orsaker som dominerar är rädsla för björn, mörker/dålig belysning samt rädsla för överfall. Hälsa och fysisk aktivitet Resultaten visar att möjligheter till friluftsliv har stor betydelse för upplevt hälsotillstånd bland kommuninvånarna. På frågan hur man upplever sitt hälsotillstånd idag svarar 80 % av siffran 6 eller högre på en 10-gradig skala medan 45 % svarar 8 eller högre (tabell 18). Under antagandet att man inte alls haft möjlighet att utöva friluftsliv de senaste 12 månaderna blir motsvarande värden betydligt lägre. Då svarar knappt 22 % värdet 6 eller högre och endast 8 % värdet 8 eller högre på den 10-gradiga skalan. Drygt 60 % svarar värdet 4 eller lägre om man inte haft möjligheter att utöva friluftsliv de senaste 12 månaderna. Tabell 18. Upplevt hälsotillstånd idag samt uppskattat hälsotillstånd under de senaste 12 månaderna utan möjligheter till friluftsliv. Hälsotillstånd idag Hälsotillstånd utan Differens (%) friluftsliv (%) 1 (Sämsta tänkbara tillstånd) 0,9 9,6-8,7 2 1,4 11,9-10,5 3 3,3 21,3-18,0 4 5,0 18,1-13,1 5 9,6 17,6-8,0 6 13,4 7,6 5,8 7 21,4 6,2 15,2 8 26,2 5,2 21,0 9 10,6 1,3 9,3 10 (Bästa tänkbara tillstånd) 8,1 1,3 6,8 14

16 På frågan hur mycket tid man under en vanlig vecka ägnar sig åt måttligt ansträngande aktiviteter som gör att man blir varm (till exempel promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning) svarar 36,2 % att man gör det 5 timmar per vecka eller mer, 27,2 % svarar 3-5 timmar, 31,2 % svarar 1-3 timmar och 5,2 % svarar att man inte gör det alls. I tabell 19 redovisas hur mycket kommuninvånarna har rört och ansträngt sig kroppsligt eller motionerat på fritiden under de senaste 12 månaderna. Drygt 7 % är mest stillasittande medan drygt 30 % ägnar sig åt regelbunden motion eller träning. Tabell 19. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt/motionerat på fritiden under de senaste 12 månaderna? % 7,3 Mest stillasittande fritid (du rör på dig mindre än 2 timmar i veckan). Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio, dator eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör på dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. 29,8 Måttlig motion på fritiden (du rör på dig minst 2 timmar i veckan utan att svettas). Du promenerar, cyklar eller rör på dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan, oftast utan att svettas. I detta inräknas också promenad och/eller cykling till/från arbetet, övriga promenader, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling med mera. 32,1 Måttlig till regelbunden motion på fritiden (1-2 gånger per vecka i minst 30 minuter så att du svettas). Du motionerar regelbundet 1-2 gånger i veckan minst 30 minuter per gång med löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas. 30,8 Regelbunden motion och träning (minst 3 gånger i veckan i minst 60 minuter per gång eller mer). På frågan om man skulle vilja motionera mer på sin fritid än man gör idag svarar 59,6 % att så är fallet. Orsaker varför man inte motionerar i den omfattning man önskar är främst att man saknar tid, bekvämlighet och brist på motivation (tabell 20). Av de som angav annan orsak svarar en majoritet olika hälsorelaterade skäl, men även familj och arbete anges här som orsak (bilaga F). Tabell 20. Ange varför du inte motionerar i den omfattning du önskar Orsak % Inte tid 55,3 Bekvämlighet/orkar inte 22,7 Saknar motivation 21,5 Annan orsak 18,2 Saknar sällskap 13,8 Kostar för mycket 11,2 Otryggt att vistas ute 3,4 Transportproblem 3,3 Otryggt att färdas dit 1,0 15

17 Olika sätt att färdas till och från arbete och fritidsaktiviteter På frågan hur långt man har till arbete, skola eller annan daglig sysselsättning svarar knappt 30 % att man är hemma, cirka 10 % har gångavstånd (upp till en km), medan drygt en fjärdedel har mer än 10 km (tabell 21). Tabell 21. Ungefär hur långt har du till arbete, skola eller annan daglig sysselsättning? % 0-1 km 10,2 1-3 km 11,5 3-5 km 8, km 14,0 1-3 mil 16,9 >3 mil 10,5 Hemma 28,5 Till de som inte vistas hemma (760 respondenter) ställdes frågor om färdsätt (sommar och vinter) samt vad som skulle kunna få dem att i större utsträckning promenera och/eller cykla respektive välja kollektivtrafik som färdmedel till arbete, skola eller annan daglig sysselsättning. Vad gäller färdsätt så dominerar egen bil både sommar och vinter (tabell 22). Det är framför allt cykel som är vanligare på sommaren medan buss och tåg är något mer vanligt på vintern. Tabell 22. Hur färdas du oftast till och från arbete, skola eller annan daglig sysselsättning under sommar- respektive vinterhalvåret? (Procent) Sommar Vinter Egen bil 63,2 68,2 Samåkning bil 6,3 7,5 Buss, tåg 3,7 6,4 Motorcykel, moped 0,8 0,0 Cykel 11,8 2,3 Till fots 13,0 13,9 Annat sätt 1,2 1,8 Frågan vad som skulle få kommuninvånarna att i större utsträckning promenera och/eller cykla till arbete, skola eller annan daglig sysselsättning är redovisat i bilaga G. Resultaten visar att det främst är faktorer relaterat till avstånd samt förekomst och kvalitet på gång- och cykelbanor som har betydelse. På frågan vad som skulle kunna få kommuninvånarna att i större utsträckning välja kollektivtrafik som färdmedel till arbete, skola eller annan daglig sysselsättning svarar 29,5 % tätare avgångar, 20,9 % billigare biljettpris, 6,4 % alternativet att kunna ta med cykel, 16,8 % annat och 42,3 % inget. Av de som angett annat som svar framstår tillgång till kollektivtrafik i termer av busslinjer, tidtabeller och placering av hållplatser som viktiga faktorer (bilaga H). 16

18 Om vi istället riktar blicken på avstånd till och olika färdsätt i samband med fritidsaktiviteter så blir bilden delvis annorlunda. I tabell 23 redovisas hur långt kommuninvånarna har till sin vanligaste fritidsaktivitet. Här framkommer att över hälften av kommuninvånarna har högst en kilometer medan endast knappt 9 % har mer än en mil till sin vanligaste fritidsaktivitet. Tabell 23. Ungefär hur långt har du till din vanligaste fritidsaktivitet? % 0-1 km 53,9 1-3 km 16,0 3-5 km 7, km 7,6 1-3 mil 6,6 >3 mil 2,2 Jag utövar inga fritidsaktiviteter 6,5 På frågan hur man oftast färdas till och från sina vanligaste fritidsaktiviteter svarar drygt hälften av kommuninvånarna att man gör det till fots (tabell 24). Drygt en tredjedel använder egen bil. Tabell 24. Hur färdas du oftast till och från dina vanligaste fritidsaktiviteter? % Egen bil 36,7 Samåkning bil 4,6 Buss, tåg 1,7 Motorcykel, moped 0,2 Cykel 4,0 Till fots 51,4 Annat sätt 1,4 I bilaga I redovisas vad som skulle kunna få kommuninvånarna att i större utsträckning välja att promenera och/eller cykla till sina vanligaste fritidsaktiviteter. Svaren visar att det främst handlar om avstånd och tillgänglighet (bl.a. förekomst av cykelbanor). På frågan vad som skulle kunna få kommuninvånarna att i större utsträckning välja kollektivtrafik som färdmedel till sina vanligaste fritidsaktiviteter svarar 18,1 % tätare avgångar, 14,6 % billigare biljettpris, 4,2 % alternativet att kunna ta med cykel, 8,4 % annat och 63,6 % inget. Av de som angett annat som svar visar resultaten att det främst är tillgång till kollektivtrafik som har betydelse (bilaga J). 17

19 Friluftslivet inom olika grupper Ungefär hur ofta brukar du utöva friluftsliv Fråga 17 i enkäten (Ungefär hur ofta brukar du utöva friluftsliv?) har analyserats utifrån ålder, etnisk bakgrund och ekonomi. Tabell 25 visar att den mest aktiva gruppen är åringar. Det finns en relativt sett stor grupp yngre (16 %) som är aktiva varje dag, men samtidigt få som är aktiva 4-6 gånger i veckan jämfört med övriga grupper. Även de som är 70 år eller äldre är förhållandevis aktiva, men här finns en relativt stor grupp (12 %) som aldrig utövar friluftsliv. Personer i åldergruppen år är i lägre utsträckning ute varje dag jämfört med övriga grupper. Tabell 25. Ungefär hur ofta brukar du utöva friluftsliv analyserat för olika åldersgrupper år år år >= 70 år Varje dag 16,0% 11,0% 17,9% 12,4% Cirka 4-6 gånger per vecka 15,5% 22,4% 24,7% 26,3% Cirka 1-3 gånger per vecka 45,5% 44,8% 37,9% 36,4% Cirka 1-3 gånger per månad 12,8% 17,8% 12,1% 8,3% Cirka 4-8 gånger per år 7,5% 2,8% 4,1% 0,9% Mindre än fyra gånger per år 2,7% 0,9% 1,6% 3,7% Aldrig 0,0% 0,3% 1,6% 12,0% 100% 100% 100% 100% Vad gäller etnisk bakgrund så är personer som växte upp i Norge, Finland eller Danmark mest aktiva (4 ggr per vecka eller mer) medan personer som växt upp i annat land är mycket aktiva i lägre grad (tabell 26). Det är förhållandevis få svenskar som aldrig eller sällan är ute. En majoritet av de som växt upp i Sverige utövar friluftsliv cirka 1-3 gånger per vecka. Notera emellertid att det är förhållandevis få respondenter som växt upp utanför Sverige vilket gör resultaten för dessa grupper mer osäkra. Tabell 26. Ungefär hur ofta brukar du utöva friluftsliv analyserat för personer med olika etnisk bakgrund. Jag själv växte upp i Sverige Norge, Finland, Annat land Danmark Varje dag 14,8% 20,0% 3,3% Cirka 4-6 gånger per vecka 22,8% 26,7% 20,0% Cirka 1-3 gånger per vecka 41,2% 26,7% 36,7% Cirka 1-3 gånger per månad 13,5% 6,7% 13,3% Cirka 4-8 gånger per år 3,3% 0,0% 6,7% Mindre än fyra gånger per år 1,6% 6,7% 13,3% Aldrig 2,8% 13,3% 6,7% 100% 100% 100% 18

20 Vad gäller personer i olika inkomstgrupper visar tabell 27 att personer i den lägsta inkomstgruppen antingen är mycket aktiva eller väldigt lite aktiva i förhållande till övriga grupper. Notera att det är förhållandevis få respondenter med inkomster över 60 tkr per månad vilket gör resultaten för denna grupp mer osäkra. Tabell 27. Ungefär hur ofta brukar du utöva friluftsliv analyserat för olika inkomstgrupper. <= 20 tkr/mån tkr/mån tkr/mån >= 60 tkr/mån Varje dag 16,2% 14,0% 12,4% 10,3% Cirka 4-6 gånger per vecka 23,7% 23,3% 20,1% 31,0% Cirka 1-3 gånger per vecka 33,8% 43,1% 46,4% 44,8% Cirka 1-3 gånger per månad 9,7% 14,7% 17,5% 3,4% Cirka 4-8 gånger per år 4,9% 2,9% 1,5% 6,9% Mindre än fyra gånger per år 3,6% 1,6% 2,1% 0,0% Aldrig 8,1% 0,4% 0,0% 3,4% 100% 100% 100% 100% De viktigaste aktiviteterna De aktiviteter (från listan i fråga 1) som är viktigast på sommar- respektive vinterhalvåret har analyserats avseende kön och ålder. Resultaten för sommaraktiviteterna redovisas i tabell 28. Här framkommer att kvinnor främst rapporterar trädgårdsarbete och solbad. Män däremot anser i högre grad att sportfiske och att köra eller åka motorbåt är det viktigaste aktiviteten sommartid. Vad gäller ålder så rapporterar gruppen år främst solbad, sportfiske samt bad utomhus. Gruppen år rapporterar främst jogging, motorbåt samt bad utomhus. Personer mellan år rapporterar däremot främst att cykla på vägar, trädgårdsarbete samt att ströva i skog och mark. För personer som är 70 år eller äldre dominerar trädgårdsarbete, att ströva i skog och mark samt nöjespromenader. Tabell 28. De 10 viktigaste aktiviteterna under sommarhalvåret. Analyserat för kön och ålder. Aktivitet Kvinnor Män år år år >= 70 år Strövat i skog och mark 51,1% 48,9% 8,9% 24,0% 40,8% 26,3% Nöjespromenad 60,6% 39,4% 9,1% 30,3% 34,1% 26,5% Trädgårdsarbete 70,3% 29,7% 3,3% 18,5% 48,9% 29,3% Bad utomhus (sjö/hav) 55,4% 44,6% 36,5% 44,6% 14,9% 4,1% Promenad med hund 54,2% 45,8% 31,0% 29,6% 35,2% 4,2% Solbad 77,6% 22,4% 44,1% 35,6% 16,9% 3,4% Sportfiske (handredskap) 14,8% 85,2% 40,0% 21,7% 23,3% 15,0% Jogga, terränglöpning 50,0% 50,0% 18,0% 56,0% 22,0% 4,0% Motorbåt 37,5% 62,5% 20,0% 50,0% 27,5% 2,5% Cykla på vägar 52,6% 47,4% 5,1% 28,2% 46,2% 20,5% Tabell 29 redovisar varför olika aktiviteter är viktigast under sommarhalvåret. Resultaten visar bl.a. att ströva i skog och mark främst handlar om att koppla av och vara nära naturen. Nöjespromenader är främst viktiga för avkoppling och fysisk aktivitet. Jogging och terränglöpning är i första hand en fysisk aktivitet medan solbad, motorbåt och sportfiske motiveras av avkoppling i hög grad. 19

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar En enkätundersökning gjord av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, i samarbete med Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner Gunnar Matti, Kultur i länet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo

Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo 1 1 2 Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo Inledning Hur kan vi anpassa naturen så att det fler Håbobor har möjlighet

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Ekonomisk värdering av kulturmiljön Resultat från värderingsstudier av kulturreservat i Småland

Ekonomisk värdering av kulturmiljön Resultat från värderingsstudier av kulturreservat i Småland Rapport från Riksantikvarieämbetet Ekonomisk värdering av kulturmiljön 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Omslagsfoto: Åsens by 2 Förord Milljömålsmyndigheterna

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer