Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Övre Norrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland"

Transkript

1 Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska socialfonden Utkastet utgör underlaget för en hearing Den övergripande rubrikstrukturen är fastställd i den nationella mallen för de regionala handlingsplanerna - Texterna är i flera fall inte kompletta - Referenserna i fotnoter skall kompletteras - En språkgranskning kommer att ske efter hearingen - Innehållet i avsnitten kan komma att revideras till följd av vidare nationella direktiv - Rödmarkerad text avser särskilda läsanvisningar Synpunkter kan även skickas digitalt till dock inte senare än 29/

2 Innehåll Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden i Övre Norrland... 1 Enligt mall för de regionala handlingsplanerna... 1 Inledning Beskrivning av programområdet Övre Norrland... 5 En del av den Europeiska sammanhållningspolitiken... 5 Nationell arbetsmarknadspolitik och regionalt tillväxtarbete Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Europeiska Socialfonden Geografi och befolkning Gränsöverskridande samarbete Digitalisering av samhället och digital kompetens Etniska minoriteter Utmaningar inom socialfondens område Främja kompetensutveckling, ökad mångfald och lärande på arbetsplatser Näringsstruktur och företagande En könssegregerad arbetsmarknad Geografiskt stora men branschmässigt smala arbetsmarknader Innovation och förnyelse genom kompetensutveckling Kompetens och utbildning Hållbart och inkluderande arbetsliv Utmaningar kopplade till socialfondens område Öka mångfalden på arbetsplatserna Unga (15-24) Nyanlända invandrare Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Personer som är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) Personer som är sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete Utmaningar kopplade till socialfondens område: Vidareutveckla strukturer för kompetensförsörjning kompetensförsörjning Infrastruktur för lärande och kompetensförsörjning Regionala kompetensplattformar Ansvar inom arbetsmarknadspolitiken Utmaningar kopplade till socialfondens område : Programområden Programområde 1- Kompetensförsörjning Investeringsprioritering Investeringsprioritering

3 Programområde 2 Öka övergångarna till arbete Investeringsprioritering Investeringsprioritering Investeringsprioritering : Horisontella principer Hållbar utveckling Främja lika möjligheter och icke-diskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Främja jämställdhet mellan kvinnor och män : Transnationellt samarbete Östersjöstrategin : Regionala principer för urval : Fondsamordning : Hållbar stadsutveckling : Framtagande : Strukturfondspartnerskapet Uppföljning och återkoppling till strukturfondspartnerskapet

4 Inledning Denna regionala handlingsplan är ett formellt styrande dokument som ska ligga till grund för genomförandet av Europeiska socialfonden i regionen. Handlingsplanen är framtagen av regionalt tillväxtansvariga i samverkan med Svenska ESF-rådet och berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer och de regionala kompetensplattformarna m.fl. Europeiska socialfonden ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Det nationella programmet för Socialfonden ska genomföras i projekt på såväl nationell som regional och lokal nivå. För varje NUTS II-region finns en regional handlingsplan, (en geografisk indelning sker i åtta NUTS II-regioner, vilka är desamma som för regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden). Handlingsplanen utgår från omvärldsanalys, behovsanalys samt målgruppsanalys ur ett socioekonomiskt perspektiv med regional inriktning och fokus och utgör en regional anpassning av det nationella programmet och anger för regionen identifierade utgångspunkter och prioriteringar. Samtliga regionala handlingsplaner omfattar de regionala medlen i programområde 1 och 2. Dessutom omfattar handlingsplanerna för Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige programområde 3. Den regionala handlingsplanen ska följas upp regelbundet av strukturfondspartnerskapen i samråd med Svenska ESF-rådet. Handlingsplanen kan vid behov revideras. Eventuella revideringar av handlingsplanen fastställs av Övervakningskommittén. För att möta demografiska utmaningar och bidra till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden är all statistik på individnivå i handlingsplanen könsuppdelad där så är möjligt. Statistik och analys är också problematiserad ur ett köns-, integrations- och ungdomsperspektiv. Enligt det nationella programmet ska den europeiska standarden (Gender Cop 1 ) eller motsvarande användas i genomförandet för att nå Europeiska kommissionens skallkrav om jämställdhetsintegrering. 1 4

5 1. Beskrivning av programområdet Övre Norrland Övre Norrlands regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden är indelad i 10 kapitel, där kapitlen 2 och 3 anger inriktningen och prioriteringarna för socialfonden i Övre Norrland. Kapitel 1 ger en bild av det Europeiska och nationella ramverket samt sammanfattar inriktningen för Övre Norrlands handlingsplan. Kapitel 4 och 5 anger de horisontella perspektiven. Kapitel 6 anger de principer som styr strukturfondspartnerskapets bedömning av projektansökningar. Kapitlen 7 och 8 anger hur kopplingar till andra program och insatser för hållbar stadsutveckling kan ske. Kapitel 9 visar hur framtagandet av handlingsplanen sett ut och kapitel 10 anger hur strukturfondspartnerskapet arbetar i förhållande till handlingsplanen. En del av den Europeiska sammanhållningspolitiken Den europeiska socialfonden (ESF) är en del av EU:s sammanhållningspolitik. Detta innebär att fonden skall bidra till unionens ekonomiska, sociala och geografiska sammanhållningen genom att minska skillnaderna i utveckling mellan EU:s länder och regioner, och på så vis bidra till en bättre ekonomisk utveckling i hela EU. 2 Enligt förordningen (hänvisning) ska ESF främja hög sysselsättning och kvalitet i arbetet, stödja arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet, underlätta anpassning till förändringar, främja en hög utbildningsnivå och verka för jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering, öka den sociala inkluderingen och bekämpa fattigdom och därigenom bidra till unionens prioriteringar när det gäller att stärka den ekonomiska, Sociala och territoriella sammanhållningen. ESF ska gynna människor, även utsatta grupper som långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, invandrare, etniska minoriteter, marginaliserade grupper och människor som står inför social utestängning. ESF ska också stödja företag, system och strukturer för att underlätta deras anpassning till nya utmaningar, främja god förvaltning och reformer, särskilt när det gäller arbetsmarknad, utbildning och socialpolitik. Insatserna inom ESF skall bidra till att uppnå den Europeiska unionens strategi för hållbara tillväxt, Europa Strategin har tre övergripande målsättningar smart tillväxt en tillväxt baserad på kunskap och innovation, hållbar tillväxt en koldioxidsnål och resurseffektiv tillväxt, samt en tillväxt för alla med hög sysselsättning och lågt utanförskap. Kopplat till de övergripande målen finns ett antal kvantifierade mål. Dessa anpassas efter de nationella förutsättningarna till nationella mål. Det nationella socialfondsprogrammet för Sverige lyfter särskilt fram fyra av de Svenska Europa-2020 målen i relation till användningen av Europeiska socialfonden i Sverige: - Eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden bland kvinnor och män i åldrarna år till väl över 80 procent till Höjningen skall främst ske i grupper med svag förankring på arbetsmarknaden - Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning ska ligga mellan procent i åldersgruppen år. - Andelen åringar som inte har fullföljd gymnasieutbildning och som ej heller deltar i någon form av studier skall vara mindre än 10 procent. - Öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen kvinnor och män år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2 DG Regio 5

6 Sverige tecknar en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Denna överenskommelse klargör hur Sverige ämnar använda EU:s strukturfonder under programperioden. Denna överenskommelse ligger sedan till grund för de program som tas fram på nationell och regional nivå i Sverige. Med hänvisning till socialfondens användande i Sverige lyfter partnerskapsöverenskommelsen att tre tematiska mål skall utgöra inriktningen för Socialfonden i Sverige. - Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (Mål 8) - Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering (Mål 9) - Investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande (Mål10) Socialfondens insatser inom tematiskt mål 8 syftar till att öka övergången till arbete för att därigenom förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och varaktigt öka sysselsättningen. Målet är att tillämpa och/eller utveckla metoder som dels bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden, dels bidrar till att underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning Prioriterade grupper är kvinnor och män som är unga (15 24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är nyanlända invandrare eller som är eller har varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete. Insatserna ska vara i linje med den nationella arbetsmarknadspolitiken och syfta till att förstärka och utveckla denna Socialfondens insatser inom tematiskt mål 9 syftar till att tillämpa och utveckla metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och Kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden. Målet är att öka övergången till arbete. Liksom i tematiskt mål 8 ska insatserna riktas till kvinnor och män som är unga (15 24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är nyanlända invandrare eller som är eller har varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete. Inom detta tematiska mål ska insatserna riktas till personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med t.ex. ohälsa eller funktionsnedsättning Målet för Socialfondens insatser inom tematiskt mål 10 är att bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov. Satsningarna ska bidra till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för deltagande kvinnor och män och till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Insatser ska också inriktas på att utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Nationell arbetsmarknadspolitik och regionalt tillväxtarbete Det nationella programmet för Europeiska socialfonden genomförs som ett led i Europa 2020-strategin, EU:s strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Insatserna syftar till att: 6

7 - stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden, - förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, - öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt - Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Utgångspunkten för fondmedlens användning under programperioden är att dessa ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar. Programmet ska genomföras i åtta geografiska programområden, vilka är gemensamma med Regionalfonden, och inom varje sådant programområde ska det finnas en regional handlingsplan. Det ska även finnas en nationell handlingsplan som anger utgångspunkter och prioriteringar för satsningar på nationell nivå. Det nationella programmet bygger på Socialfondsprogrammet inte minst för att främja kontinuiteten mellan programperioderna. Samtidigt utvecklas programmet i den nya programperioden. Utvärderingar 3 har visat att ESF i Sverige har haft goda resultat på individnivå, de kvantitativa målen nås med råge, men ett mindre bra resultat på organisations- och strukturnivå. En slutsats är att ägarskapet i många fall har varit bristfälligt och att det funnits brister i samspelet med nationell politik och det regionala tillväxtarbetet. Inför denna programperiod skall ESF därför ha en tydligare roll i den nationella arbetsmarknadspolitiken och i högre grad integreras med det regionala tillväxtarbetet samt i högre grad samverka med andra Europeiska fonder så som Europeiska regionala utvecklingsfonden. (lägg till om erfarenheter kring jämställdhetsintegrering) De övergripande strategierna som anger inriktningen för det regionala tillväxtarbetet i Övre Norrland är Norrbottens och Västerbottens läns respektive regionala utvecklingsstrategier (RUS). Utvecklingsstrategierna anger länens prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet och skall bidra till att samordna planer och strategier, och blir därför utgångspunkten för insatser inom Övre Norrlands handlingsplan för Europeiska socialfonden. Båda strategierna är inriktade på att skapa attraktiva livsmiljöer för kvinnor och män genom en tillväxt som är långsiktigt hållbar. Strategierna lyfter fram mångfald, jämställdhet och miljö och klimat som horisontella perspektiv som skall genomsyra strategierna. I Norrbotten är även ungas delaktighet ett integrerat perspektiv. I utarbetandet av prioriteringarna för handlingsplanen har insatser som bidrar till att genomföra de regionala utvecklingsstrategierna och andra strategier och planer på regional nivå samt som bidrar till att uppfylla målen i det nationella programmet för socialfonden för Övre Norrland identifierats och lyfts fram. De regionala prioriteringar som tydligast kopplar är Norrbottens prioriterade område Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud och Västerbottens delstrategi Investeringar i utbildning och kompetens. Båda strategier prioriterar att öka andelen ungdomar som lämnar gymnasiet med fullständiga betyg och att säkra kvaliteten på utbildning, att öka andelen med högre utbildning på arbetsmarknaderna samt att skapa strategisk samordning av aktörer för att utveckla lärandet och stärka kompetensförsörjningen. 3 Ramböll m.fl. 7

8 2. Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Europeiska Socialfonden Socialfonden genomförs i åtta geografiska programområden med sinsemellan varierande utmaningar och styrkor. Inför programperioden har regionalt tillväxtansvariga i varje programområde tagit fram en socio-ekonomisk analys beskrivandes dessa. Analysen har sedan vid framtagandet av den regionala handlingsplanen ytterligare förfinats och kompletteras med andra faktakällor som sammanfattningsvis preciserar regionens utmaningar och pekar ut inriktningen för Socialfondens insatser. 2.1 Geografi och befolkning Programområdet Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och omfattar 29 kommuner 4. Övre Norrland är den enda region i Sverige som direkt gränsar mot två andra länder, Norge i väster och Finland i öster. Övre Norrland är en del av den vidsträckta Barentsregionen där även de nordligaste delarna av Norge och Finland samt nordvästra delarna av Ryssland ingår. Till ytan är det en av EU:s geografiskt största NUTS 2-regioner och motsvarar nära 40 procent av Sveriges yta. År 2013 uppgick Övre Norrlands befolkning till drygt personer 5, vilket är fyra procent av Sveriges befolkning och ger en genomsnittlig befolkningstäthet på cirka tre invånare per kvadratkilometer, jämfört med rikssnittet på 23,3 invånare. Regionen räknas till en av de mest glest befolkade regionerna inom EU. 6 Av befolkningen uppgick andelen utrikesfödda 7 till uppskattningsvis 9 procent vilket är lägre än i riksgenomsnittet där motsvarande andel uppgår till 20 procent. 8 Inom gruppen utrikesfödda uppgick antalet nyanlända invandare till sammanlagt personer. 9 I regionen finns ett av världens och Europas enda erkända urfolk - Samerna. 10 Samerna är också en nationell minoritet i Sverige för vilka särskilda regler gäller beträffande språk och kultur. 11 Förutom samerna finns i regionen också den nationella minoriteten Tornedalingar vars språk meänkieli utgör ett av Sveriges minoritetsspråk. 4 Till Norrbotten hör kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Till Västerbotten hör kommunerna, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele. 5 I Norrbotten uppgick befolkningsmängden till personer varav antalet män var (49 %) och antalet kvinnor (51 %). I Västerbotten uppgick befolkningen till personer varav antalet män var (50 %) och antalet kvinnor (50 %). 6 SCB. 7 Definieras som Född i ett annat land, eller är född i Sverige med båda föräldrarna födda i ett annat land. Antalet i Övre Norrland år 2013 uppgick till personer varav antalet kvinnor uppgick till personer (54 %) och antalet män till personer (46 %). Fördelat på län uppgick antalet utrikesfödda i Norrbotten till personer varav antalet kvinnor var (55 %) och antalet män (45 %). I Västerbotten uppgick motsvarande antal utrikesfödda till personer varav kvinnor uppgick till personer (51 %) och antalet män personer (49 %). 8 SCB. 9 Nyanlända invandrare definieras som personer som beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats. I Norrbotten uppgick antalet för år 2013 till 557 personer och i Västerbotten till motsvarande 781 personer. Statistiken ej könsuppdelad

9 I likhet med andra delar av Europa och Sverige, genomgår Övre Norrland en omfattande demografisk omstrukturering sedan mitten av 1990-talet 12 Programområdet präglas av stora geografiska befolkningsskillnader där två tredjedelar av befolkningen bor i regionens kustkommuner, vilket skapar en kontrast mellan en relativt tätbefolkad kuststräcka och ett bitvis mycket glest befolkat inland. I Västerbotten koncentreras befolkningsökningen till Umeåregionen (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Umeå) och i Norrbotten av Luleåregionen (Luleå och Piteå, Boden, Älvsbyn). Den demografiska obalansen omfattar också åldersstrukturen i regionen där både andelen individer över 65 liksom andelen medelålders ökar snabbare jämfört med övriga Sverige. 13 Eftersom fler går i pension relaterat till antalet tillträdande ungdomar på arbetsmarknaden har regionen redan idag har en uttalad arbetskrafts- och kompetensbrist som riskerar att ytterligare förvärras på sikt. 14 Försörjningsbördan för varje individ kommer att öka och många av regionens inlandskommuner kommer år 2025 tillhöra de kommuner i landet med högst försörjningsbörda per individ. 15 Den demografiska obalansen har också ett tydligt könsperspektiv eftersom fler unga kvinnor i regionen än motsvarande unga män väljer att flytta från mindre orter till större städer för studier och arbete 16 vilket kraftigt försvårar arbetet med att minska könsbundna utbildnings- och yrkesval. Den demografiska obalansen och de stora geografiska avstånden mellan befolkningskoncentrationer i Övre Norrland innebär att det på många platser är en utmaning att upprätthålla de grundläggande förutsättningarna för samhällsutveckling i form av en väl fungerande välfärd med tillgång på samhällsservice. Att fler väljer att bosätta sig i Övre Norrland kommer att vara avgörande för en positiv samhällsutveckling. Här utgör inflyttade från andra länder en viktig grupp som idag står för en stor del av inflyttningen till Övre Norrland. I många kommuner har den sociala ekonomin en viktig roll för att komplettera, eller vidareutveckla lösningar för insatser inom det offentliga, och för att skapa attraktiva livsmiljöer som leder till inflyttning istället för utflyttning. Innovativa lösningar är nödvändiga då närhet till service är sämre i glesa områden och arbetskraften riskerar att inte räcka till. 17 Denna utmaning har under senare år accentuerats på grund de stora investeringar som sker kopplade till branscher som gruvnäring, förnyelsebar energi och besöksnäring. Samtidigt som investeringarna välkomnas eftersom det innebär arbetstillfällen, ställer investeringarna samtidigt krav att hitta lösningar på grundläggande offentlig och kommunal infrastruktur som bland annat bostadsbestånd, vägar, skolor, sjukvård, kulturliv mm. Framför allt är bristen på bostäder en betydande utmaning för att såväl kunna genomföra investeringarna som att erbjuda boende till inflyttare och nyanlända invandrare Gränsöverskridande samarbete I och med EU-inträdet har det internationella samarbetet vidgats. Ökad kännedom om de andra ländernas utvecklingstrender, demografisk utveckling, organisatoriska strukturer och centrala regelverk bidrar till utveckling av administrativa rutiner och stödsystem som underlättar och 12 Under tidsperioden har befolkningen i Norrbottens län minskat med personer (-4,6 %). I Västerbottens län har befolkningen under samma period däremot ökat med personer (+5,5 %). 13 Kvinnor och män i belysning, Norrbotten, 2012 och Kvinnor och män i belysning, Västerbotten I två prognosrapporter framtagna av Länsstyrelsen Norrbotten och Regionförbundet Västerbotten belysande rekryteringshovet fram till år 2025, indikeras att i Norrbotten finns ett framtida behov av anställningar. Motsvarande siffra för Västerbotten ligger på anställningar. 15 Generationsväxling riket, Arbetsförmedlingen JämLYS en jämställdhetsanalys av Övre Norrland. 17 Regional utvecklingsstrategi Norrbotten,

10 effektiviserar gränsöverskridande samarbete. Övre Norrland kan bland annat tillsammans med andra områden runt Östersjön bidra till att strategin för Östersjöregionen kan förverkligas. I det stora perspektivet gränsar regionen både mot Norge och Finland, har nära kopplingar med orter i Västernorrland och Jämtlands län, samt samverkanstraditioner med Ryssland via Barentssamarbetet vilket ger möjligheter att även främja rörlighet över nations- och länsgränser. Speciellt i gränsområden kan utvecklingen av privat och offentlig verksamhet tillsammans med idéburen sektor riktat mot ett gemensamt serviceutbud och delande på tjänster, långsiktigt bidra till att människor boendes i gränskommuner också i framtiden kan leva i en välmående region med tillfredställande servicenivå. En ökad samverkan över gränserna skapar förutsättningar för att gemensamt nyttja exempelvis räddningstjänst, vårdcentraler och annan välfärdsservice för medborgare som lever i glesbefolkade nordiska gränsområden. 18 Bland dessa kan nämnas den gränsöverskridande arbetsmarknadsregionen Haparanda Torneå Kemi, samt samarbetet i östvästlig riktning mellan Österbotten i Finland, över kvarken via E12 samt till Helgeland i Norge Digitalisering av samhället och digital kompetens Den pågående digitaliseringen av samhället beskrivs som ett paradigmskifte. Med detta menas en snabb och omvälvande utveckling som förändrar alla delar av samhället och skapar nya förutsättningar för samhällsutveckling. 19 Digitaliseringen kan bland annat bidra till att skapa nya innovativa sätt att utveckla lärandet, öka delaktigheten inom hälsa, vård och omsorg, stärka företagens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. I Både Norr- och Västerbotten har digitala agendor tagits fram. Dessa skall ge vägledning och vara ett stöd för att prioritera, planera och genomföra utvecklingsinsatser som innefattar digitalisering. Övre Norrland har ett av landets säkraste och mest välutbyggda bredbandsnät. Detta skapar förutsättningar för ett avancerat tjänsteutbud inom näringsliv och offentlig sektor, till exempel inom e-hälsa och nya industribranscher som datalagring. 20 Samtidigt är en fortsatt utbyggnad av bredband med hög överföringshastighet till hela regionen en förutsättning för samhällsutvecklingen. Det är viktigt att uppmärksamma möjligheterna som it skapar för att minska geografins betydelse. För många företag kan it innebära stora möjligheter att koppla upp sig mot globala värdekedjor. Viss kunskap, som är relevant för företagen är inte begränsad av nationens gränser utan hämtas snarare på en global marknad. Annan kunskap, ofta benämnd tyst kunskap, främjas ofta i nätverk i den lokala eller regionala miljön och är betydligt trognare geografin. Anledningen till detta är att konkurrenskraft idag har att göra med företags möjlighet och förmåga att ta till sig information och kunskap samt vara lärande och innovativa vilket bland annat främjas i den lokala och regionala miljön. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. De regionala effekterna avseende omvandlingstryck och företags möjlighet och förmåga att växa varierar stort beroende på näringslivsstruktur och regionstorlek. Den ökade digitaliseringen innebär många fördelar oberoende av geografisk hemvist, men medför också utmaningar. En sådan utmaning är att stärka individernas digitala kompetens. 21 Brist på kompetens gör att individerna inte bara riskerar gå miste om viktig samhällsinformation, utan även har sämre förutsättningar för att få och behålla en anställning, påbörja en utbildning eller starta ett företag. Därmed hamnar de i ett digitalt utanförskap som även har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt en studie bedöms uppskattningsvis 1,2 miljoner invånare i Sverige var helt eller 18 Näringsdepartementet (2014) En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft Näringsdepartementet (2011) It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. 20 Behovet av datalagring förväntas öka kraftigt globalt sett. Regionen bedöms ha goda förutsättningar och företaget som exempelvis företaget Facebook har etablerat verksamhet. 21 Näringsdepartementet (2011) It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. 10

11 delvis utanför den digitaliserade världen. 22 På regional nivå bedöms motsvarande siffra uppgå till fler än invånare. 23 Olika former av funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter, men också utbildningsbakgrund, sysselsättning, ålder, bostadsort och etnicitet är faktorer som påverkar utanförskapet. Socialfonden utgör här ett viktigt instrument för att stärka den digitala kompetensen. Det är en angelägenhet för hela samhället och ett krav för en väl fungerande demokrati Etniska minoriteter De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Två av dessa minoriteter, samer och tornedalingar, är till största delen bosatta i Övre Norrland. Minoritetsspråken är samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken och är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna. Övre Norrland inkluderar delar av Sàpmi, det geografiska område som är samernas historiska bosättningsområde som sträcker sig över delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. 24 Samerna är Skandinaviens urfolk. Det totala antalet samer i Sverige beräknas till ca personer. Det samiska folket har ett eget språk, egen kultur, historia och egna näringar. För det samiska folket är sambandet mellan näring och kultur med renen i centrum mycket viktigt. Det samiska näringslivet har av tradition kännetecknats av en riklig förekomst av olika näringskombinationer och småskalighet. Många samiska företag är familjeföretag med inslag av säsongssysselsättning. De reella möjligheterna att säkerställa och utveckla den samiska kulturen gäller inte bara ideella kulturyttringar som undervisning, litteratur, språk eller konst, utan också nyttjande av naturresurser och utövande av de näringar som utgör grunden för kulturen. Studier har visat att det finns tydliga samband mellan bristande ekonomi i den samiska basnäringen, renskötseln, och den påföljande minskade förmågan att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom renskötselsföretagen och en försämrad egenmakt. Till detta kommer en generellt låg formell utbildningsnivå bland samiska renskötare, som till största delen är män. Renskötarna har 70 % högre risk att drabbas av dödsolyckor inom yrket jämfört med majoritetsbefolkningen, en tendens som förefaller öka. 25 Renskötande samer har högre risk att drabbas av mental ohälsa än majoritetssamhället där samiska män visar de högsta värdena. Arbetsrelaterad stress förknippas med depressioner och ångest hos den samiska befolkningen. Trots detta uppger få att de vill byta arbete, då renskötseln är nära förknippad med den egna kulturen och många upplever god livskvalitet trots hälsoproblem. Kompetensutvecklingsinsatser med utgångspunkt i att individen ökar sin rörlighet på arbetsmarknaden är därför inte en självklar utgångspunkt inom de samiska näringarna. 26 Utmaningar inom socialfondens område 2.1 Möta demografiska utmaningar i ett geografiskt stort område, långa inomregionala avstånd mellan större orter samt varierande förutsättningar för grundläggande välfärd och samhällsservice 22 Digidel (2012). samt Findahl. O (2011) Svenskarna och Internet. 23 Digital Agenda Norrbotten & Digital Agenda Västerbotten Beivi 26 Beivi, Keiser UmU 11

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Bilaga 5 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9083/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Förslag till operativt program CCI:

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-17 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl 9.30-12 Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel 1 Innehåll Inledning... 4 Socialfondens nationella medel... 5 Handlingsplanens

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden. INTERREG IVA Nord

Europeiska regionala utvecklingsfonden. INTERREG IVA Nord Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG IVA Nord Europeiskt Territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete INTERREG IVA NORD CCI 2007CB163PO032 Godkänt av kommissionen 2007-12-12 /K/2007/6130

Läs mer

Regionplan 2012-2014

Regionplan 2012-2014 Regionplan 2012-2014 Uppdrag och prioriteringar för under perioden 2012-2014 Beslutas av Förbundsfullmäktige November 2011 1 Innehållsförteckning Inledning s syfte och medlemmar Regionplanens syfte Politiska

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 1 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 5 Stora inomregionala skillnader... 6 Regionens styrkor och svagheter i sammanfattning...

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010

Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 - ett sektorsprogram med bas i Vision Västernorrland 2010 2008-11-21 Sammanfattning Regionalt Tillväxtprogram (RTP) för Västernorrland är

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer