Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd"

Transkript

1 Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd Dokumentversion Version 1.3 Skapad av Per Anders Persson Datum Copyright Rekofiske.se 2012 Dokumentet med dess text och illustrationer får endast kopieras för personligt bruk och för diverse helt ideella miljöoch fiskevårdsändamål Sidan 1 (27)

2 Innehållsförteckning Allmänt om vasar... 3 Arbetsmetodik... 3 Definiera målet och syftet med vasen... 3 Inventera fiskevattnet efter lämpliga anläggningsplatser... 3 Tillstånd och godkännanden... 4 Byggnadsmaterial... 5 Övrigt... 5 Utmärkning... 6 Uppföljning... 6 Kostnader... 8 Miljöhänsyn... 8 Kompletterande fiskevårdsåtgärder... 9 Arbetsbeskrivningar Ståndvasar Klassisk blandrisvase Granvase Enkel granvase Sänkvasar Sänkvase på grynna Försänkta träd Sänkvase av gran Lekbädd av gran Att sportfiska vid en vase Några enkla och generella fisketips för fiske vid vasar Fisketips för abborre Fisketips för gädda Fisketips för gös Fisketips för ål Fisketips för andra vanliga arter Referenslitteratur: Sida 2 av 27

3 Allmänt om vasar Risvasen är en enkel, billig och mycket effektiv fiskevårdsåtgärd med gamla anor. Vasar var förr i tiden vanliga i mindre tjärn och sjöar och ofta fanns det flera vasar i en och samma sjö. Trots vasens effektivitet har denna fiskevårdande åtgärd blivit allt mer ovanlig de senaste årtiondena, men det finns tecken på att denna fiskevårdsåtgärd kanske är på väg att få en ny liten renässans. Bla har sk "abborrfabriker" börjat anläggas för att förbättra det sinande beståndet av abborre i Östersjön. Syftet och målet med vasen avgör på vilket sätt denna bör utformas, byggas och placeras. Det finns två primära syften med att anlägga vasar, ett rent fiskevårdande syfte där man vill öka mängden fisk i en sjö och dels ett fiskeförbättrande syfte där man vill ansamla fisk på en viss plats som ett sätt att försöka förbättra fiskelyckan. Det finns flera olika sorters vasar och de flesta av dem fyller flera samtidiga funktioner. Vasar kan byggas när som helst på året, från isen på vintern eller sommartid från en båt, flotte eller annat flytetyg och kan dessutom placeras på ett flertal olika typer av platser. Arbetsmetodik Den grundläggande arbetsmetodiken för att bygga vasar, följer i stort samma metoder som används för andra typer av fiskevårdsarbeten. Att bygga en vase är vanligtvis varken speciellt krävande eller komplicerat, men det är givetvis alltid bra att ta reda på och fastställa olika grundläggande förutsättningar för det planerade bygget, innan man drar igång med det praktiska arbetet. Se vidare avsnitt Arbetsbeskrivningar för hur man kan konstruera olika typer av vaser. Definiera målet och syftet med vasen Den allra första åtgärden vid ett vasebygge är att definiera målet och syftet med den planerade vasen. Detta ligger till grund för när, var, hur och vilken typ av vase som bör byggas för att uppnå bästa resultat. Målet med vasen kan vara att försöka anlägga ett lämpligt leksubstrat i syfte att skapa en bra lekplats för en eller flera fiskarter. Det kan också vara att försöka skapa ett skydd och en jaktmark för fisk i syfte att etablera eller öka mängden av en eller flera arter. Det vanligaste syftet med att bygga vasar är kanske ändå att den skall fungera som en bra fiskeplats (läs mer om några fisketips under avsnitt Att sportfiska vid en vase) och på köpet får man en utmärkt livsmiljö för många olika vattenlevande smådjur, allt från fiskyngel till olika vattenlevande insekter. Inventera fiskevattnet efter lämpliga anläggningsplatser Var man placerar en vase hänger primärt på i vilket syfte som vasen skapas och på de botten-, vegetations-, temperatur- och andra förhållanden som råder i det aktuella fiskevattnet. Är man väl känd med det fiskevatten där vasen skall anläggas har man ganska säkert en god ide om var vasen kan placeras. I mindre kända vatten är det lämpligt att först studera de lokala förhållandena lite närmare, innan arbetet med vasen tar sin början. Försök göra en enkel kartläggning av vattnet, tex genom att studera sjökort, växtligheten i och kring sjön eller olika sorters landmärken som kan ge uppfattning om hur sjöbotten ser ut och vattnets beskaffenhet. Sida 3 av 27

4 Ett annat bra sätt att hitta rätt plats kan vara att fråga lokala fiskare, representanter för en fiskevårdsförening eller andra som kan förväntas ha god kännedom om vattnet i fråga och dess fiskliv. En annan rent praktisk parameter som kan påverka valet av plats, är hur lätt eller svårt det är att transportera byggnadsmaterialet ut till den plats där man funderat på att bygga vasen. Nedan följer några generella riktlinjer om lämpliga platser för en vase: Rent generellt är det lämpligt att placera en vase på en plats där många fiskarter normalt brukar trivas, tex i anslutning till ett grund, en vass, vid ett utlopp eller vid ett lungstryk en bit upp i en å. Vasar brukar ge bäst resultat i näringsfattiga sjöar och sjöar med ganska klart vatten eftersom fisken där är i större behov av lämpligt leksubstrat och en mer näringsrik uppväxtmiljö, men vasar i mer näringsrika vatten med sämre siktdjup, kan även de ofta dra till sig förvånande mycket fisk. Grundregeln är att en vase skapar mer eller mindre mycket mer fisk oavsett typ av sjö och vattendrag. Anlägger man en vase i syfte att skapa bra leksubstrat, är det viktigt att den är placerad på ett djup och en plats där vattentemperatur, växtförhållanden och andra förutsättningar för en framgångsrik lek är så optimal som möjligt. Arterna mört, abborre och gädda föredrar alla en lek- och uppväxtmiljö med relativt varmt vatten, men gäddan och mörten är mer beroende av en tätare vegetation för sin lek- och uppväxt, än vad abborren är. Placera gärna vasen på en lätt strömsatt plats med syresatt vatten. Sådana platser brukar vara i närheten av tex sund, holmar, öar, i lugnflytande åar eller bäckar. Vasen kan med fördel placeras i nära anslutning till en djupbrant eller något större djup. Närheten till djupt vatten förbättrar oddsen för att vasen skall samla riktigt grov fisk. Desto större vase desto mer fisk, desto djupare vase desto större fisk, desto grövre ved (träd och grövre grenar) desto större fisk och desto glesare vase desto mer småfisk. Dessa samband gäller förstås inte alltid överallt, men mycket ofta. Placera vasen där den är skyddat från tät båttrafik. Förutom risken för olyckor så gör båttrafik att vattnet ibland grumlas för mycket, något som ofta inte uppskattas av fisken och därmed försämrar vasens funktion. Tillstånd och godkännanden Sportfiskare, fiskerättsägare och många andra gillar vasar, men det är inte säkert att alla gör det. Motstånd mot olika typer av fiskevårdsåtgärder förekommer ibland. Det är därför alltid bra att kontrollera hur andra som kan tänkas ha ett intresse av vad som sker vid en sjö eller ett vattendrag, tycker och tänker i frågan. Motstånd beror ofta på okunskap eller att fiskevårdsåtgärden anses krocka med andra intressen, men kanske är den största orsaken till motstånd ändå att folk känner sig förbisedda och trampade på tårna när det gäller olika aktiviteter vid en sjö eller vattendrag ( om jag bara blivit informerad, så ). Förutom den lokala fiskevårdsföreningen, enskilda mark-, fastighets- och/eller fiskerättsägare, kan även närboende, seglar- eller vattenskidklubbar mfl ha synpunkter på ett vasebygge. Innhämta därför hellre en synpunkt, ett godkännande eller ett tillstånd för mycket än ett för litet, även om det inte krävs rent formellt. Verka alltid för samförstånd mellan olika intressen om det är möjligt, även en osämja om en småsak kan komma mycket surt efter. Det får nog ändå sägas att det idag är ovanligt att någon säger blankt nej till den som vill bedriva miljö- och fiskevårdarbete vid en sjö eller ett vattendrag, i alla fall om de har informerats och delgivits en chans att ställa frågor och komma Sida 4 av 27

5 med egna synpunkter. I det fall det finns en lokal fiskevårdsförening som förvaltar vattnet där man planerar att anlägga vasen, är det definitivt en bra ide att kontakta någon av dess representanter. Det är dessutom inte helt omöjligt att man kan få ett par extra hjälpande och kunniga händer. Kanske ingår tom ett vasebygge i fiskevårdsområdets egen fiskevårdsplan eller så blir det ett välkommet tillskott i deras ordinarie arbete med att förbättra fisket. Byggnadsmaterial Nästan vilket trädslag som helst kan användas för att bygga vasar, men det är förstås fördelaktigt att väja material utifrån vasens tänkta funktion. Anlägger man en vase i syfte att den skall fungera som ett leksubstrat, väljer man med fördel ett trädslag som fisken har lätt att fästa sin rom på, tex gran eller enbuskar. Är det primära syftet att ansamla fisk, är lövträd ofta att föredra. Trädslag som ek eller al ruttnar långsamt i vatten och håller ihop vasen betydligt längre än många andra mer snabbväxande trädslag. Barrträd håller längre än många sorters lövträd, men gör samtidigt vattnet lite toxiskt initialt. Bli därför inte förvånad om det till en början inte uppehåller sig speciellt mycket småfisk vid en vase som till stor del är byggd av tex gran eller tall. Denna effekt går dock ganska snart över, redan efter någon månad eller från ett år till ett annat kan en tidigare fiskgles vase bebos av mängder av fisk. En gles, spretig vase som flyter högt ger bra skydd för ung fisk och ger därför ofta ett kortsiktigt bättre resultat än en vase som är kompakt och nedtryckt mot botten. Björk är ett utmärkt byggnadsmaterial att bygga spretiga vasar med, men björkved har nackdelen att den ruttnar relativt snabbt i vatten. Större dimensioner av ved har ofta en bestående positiv effekt på fiskfaunans diversitet, dessutom gör lite grövre träd och grenar att vasen håller betydligt längre och inte behöver fyllas på med nytt material lika ofta. En vase behöver ofta förankras och/eller förtyngas för att inte riskera att driva iväg. Vanlig sten i olika dimensioner är ett mycket lämpligt material för detta ändamål. Det finns förstås en mängd olika alternativ till sten som förtyngning, tex betong, järn eller annat tungt material, MEN försök alltid att undvika material som kan vara tveksamt ur miljösynpunkt, se vidare avsnitt Miljöhänsyn Det är ibland nödvändigt att använda bindmaterial för att hålla ihop vasens konstruktion eller för att förankra den, speciellt om vasen anläggs på isen och riskerar att kunna driva iväg vid islossningen. Som bindmaterial kan man med fördel använda vanlig ståltråd (med en dimension på ca 1-2 mm) eller ett ganska tåligt rep av något naturmaterial. Övrigt Information om fiskevattnets miljömässiga status, fiskbiotopen, fisket, tidigare genomförda fiskevårdsåtgärder, diverse omvärldsfaktorer och andra uppgifter som ofta är av betydelse för många andra typer av fiskevårdsarbeten, har sannolikt inte lika stor betydelse vid ett enkelt vasebygge. Att bygga en vase är en rätt okomplicerad fiskevårdsåtgärd, den tar inte speciellt lång tid, den kräver inte stora resurser, är lätt att följa upp och riskerar inte nämnvärt att påverka fiskbeståndet på ett negativt sätt om det misslyckas. Funkar inte vasen som planerat, har det lilla projektet bara kostat några enstaka timmars arbete, några få hundralappar och efter bara några år finns knappt ett spår kvar av vasen där den ligger på sjöbotten. Den tid och de resurser som krävs för att samla in, bearbeta och Sida 5 av 27

6 färdigställa information om ovan nämnda faktorer, kan sannolikt användas på ett bättre sätt inom andra mer omfattande och komplexa fiskevårdsprojekt. Utmärkning Att märka ut eller inte märka ut en vase, det är frågan? Det finns flera skäl till att märka ut en nybyggd vase och göra den synlig för andra, men det finns ibland också goda skäl till att inte göra det. Några bra skäl till att märka ut en vase: Minskar risken för att vasen av misstag skall bli påkörd av båtar, vattenskotrar eller andra flytetyg (med kanske materiella skador och personskador som följd). Skapar förutsättningar för ett bra fiske även för andra fiskare som inte känner till vasens position sedan tidigare. En bojad vase är en uppskattad fiskeförbättrande service gentemot de som fiskar i ett fiskevatten (och som kanske betalat dyrt för sin rätt att fiska). Några bra skäl till att inte märka ut en vase: Minskar risken för ett lokalt överfiske Minskar risken för ett oetiskt fiske på lekande fisk Man kan försöka hemlighålla sitt eget skapade favoritfiskeställe (i alla fall ett tag). Själva konstruktionen av en traditionell vase med 3-4 eller slanor eller pålar som sticker upp över vattenytan gör att vasen ofta syns på långt håll. Det är dock enkelt att göra denna typ av vase helt osynlig. Man sågar helt enkelt av pålarna en bra bit under vattnet eller ännu hellre tar bort pålarna helt så snart vasen är tillräckligt försänkt och riset sjunkit. En vase som inte är tillräckligt förtyngd kan också vara synlig under en tid då grenar och ved flyter i vattenytan, men bara till dess att materialet blivit vattenmättat och sakta börjar sjunka ner mot botten. Olika typer av försänkta vasar brukar ofta märkas ut med en förankrad boj eller en plastdunk. Uppföljning Att följa upp resultatet av ett vasebygge är för ovanlighetens skull mycket enkelt och okomplicerat, till skillnad mot många andra typer av fiskevårdsåtgärder. Resultatet visar sig ofta rätt snabbt och är vanligtvis direkt synligt, framförallt under vindstilla och varma sommardagar. Ser man gott om stim med småfisk på försommaren, i, vid eller i nära anslutning till vasen, är resultatet som regel lyckat. Finns det framåt mid- och sensommaren en rik fiskbiotop med små och lite större fiskar av olika arter vid och i anslutning till vasen, ja då kan man vara rätt säker på att man varit framgångsrik med sin fiskevårdsåtgärd. Dra dock inte den helt säkra slutsatsen att projektet är misslyckat om vasen inte drar till sig fisk den första sommaren eller är fullständigt lyckat om mycket småfisk snabbt etablerar sin närvaro. Det är inte ovanligt att det kan ta både en och två år innan fisken hittar fram till vasen, liksom att en stor del av fisken plötslig kan vara försvunnen från ett år till ett annat. Håller vasen ett brett spektrum av fisk i olika storlekar efter 2-4 år, är resultatet av vasebygget sannolikt lyckat. Om inte, så har vasen troligtvis placerats på fel på plats och man gör kanske bäst i att Sida 6 av 27

7 bygga en ny någon annanstans. Var dock uppmärksam på att stim av småfisk ibland vandrar bort från vasen och att vasen då rent visuellt ser ut att vara i princip tom på fisk. Småfisken finns då oftast ändå i närområdet. Ibland är den försvunnen i bara några enstaka timmar, ibland i dagar och vid enstaka tillfällen också i någon vecka, sannolikt beroende på variationer i vädret, vattentemperaturen, rovfiskarnas aktivitet och/eller på i vilket uppväxtstadium som småfisken befinner sig i. Att tillfälligt placera en mjärde/mörtstuga i anslutning till vasen kan vara ett sätt att konstatera om den dragit till sig småfisk, man kan också prova lite gammalt hederligt mete med liten krok agnad med småmask, maggot eller deg. Finns det småfisk vid vasen kommer det garanterat att visa sig. Vasen blir ofta snabbt en riktig småfiskfabrik och en mycket bra uppväxtmiljö för mört, abborre och flera andra fiskarter Där det finns småfisk finns det oftast också större fisk. Området direkt i anslutning till eller i närheten av en risvase är ofta en bra plats för att fånga en riktigt stor fisk, speciellt när det gäller abborre och gädda. OBS! Bedriv ALDRIG oetiskt fiske vid en vase veckorna innan och direkt i samband med fiskens lek. Vasen kan i vissa fall samla väldigt stora mängder fisk kring lekperioden (inte minst abborre) och som absolut inte bör fångas, stressas eller på annat sätt störas i den för fisken allra viktigaste delen av sin livscykel, nämligen fortplantningen (inte ens om återutsättning/catch & Release tillämpas). Sida 7 av 27

8 En vase drar nästan alltid till sig stor rovfisk och gör den ofta till en mycket bra fiskeplats, inte minst för abborre. Hur resultatet fallit ut för en vase som är ämnad som ett leksubstrat kan faktiskt i vissa fall kontrolleras visuellt. Detta genom att man strax efter lekperioden, försiktigt lyfter upp substratet och ser efter om det finns någon fästad rom. Ett annat bra sätt att kontrollera resultatet, under förutsättning att vattnet inte är allt för grumligt, kallt och/eller djupt, är att ta på sig en snorkelutrustning och studera resultatet från ytan eller strax därunder. Kostnader Vasar kan ofta byggas mycket billigt. De kostnader som brukar vara förknippade med ett vasebygge är framförallt transporten av byggnadsmaterialet (vanligtvis sten och ris) till anläggningsplatsen. Det finns ofta mycket gott om ved i det Svenska naturlandskapet och det brukar normalt sett inte vara speciellt svårt att få tag i, till ingen eller till en mycket låg kostnad. Äger man själv ingen skog brukar en liten förfrågan till någon av de lokala markeller skogsägarna (efter att man har förklarat av vad man skall använda veden och stenen till), ofta lösa tillgången till det mesta av det material som behövs. Erbjuder man sig dessutom att röja något snår och leverera en stapel av ved i utbyte mot några enstaka träd och riset som blir över, så brukar det ytterst sällan vara några problem att få tag i material, snarare tvärt om (se bara till att man är överens om vad som skall sågas ner och vad som skall sparas). Eventuellt tillkommer mindre kostnader för något enstaka verktyg som måste införskaffas (tex en isborr, yxa/såg eller tång), m ståltråd, rep och några liter alkylatbensin till båtmotorn eller motorsågen. Miljöhänsyn Om man ändå bygger en vase, varför inte samtidigt passa på att göra sig av med lite skräp och bråte på samma gång? Artikelförfattaren har hittat både element, avgassystem, betongfyllda plasthinkar och allehanda gammalt skrot som använts som försänkning vid vasebyggen. Tack och lov är det nog extremt ovanligt att just fiskevårdare dumpar skräp i fiskevattnen (och sannolikt beror detta då i så fall på en djup okunskap). Sida 8 av 27

9 Något som däremot är relativt vanligt är att man har använt sig av rep och snören av plast för att binda ihop vasen eller för att förankra den, något som givetvis bör undvikas och som är alldeles onödigt. Använd gammal hederligt järntråd eller rep av något naturmaterial för detta ändamål. Dessa kommer att rosta respektive ruttna bort efter en ganska kort tid, men då har trädmaterialet redan blivit så pass genomdränkt av vatten att det inte längre riskerar att driva iväg. Att bygga en vase bör givetvis alltid ske med stor miljö- och ekologisk hänsyn. Minimera därför användandet av miljöfarliga ämnen i samband med bygget, använd alltid naturligt nedbrytbart material och slösa inte med naturresurser och energi i någon form. Detsamma gäller förstås även själva sportfisket efter att vasebygget är färdigt. Den som dykt eller snorklat vid en välbesökt vase konstaterar ofta att mängder av färgglada plastbeten har fastnat i vasen och att meter efter meter av nästan lika färgglada och avslitna linor hänger över vasen likt girlanger i en väl pyntat julgran. Äldre typer av trävobblers, skeddrag och spinnare är sällan några större problem ur miljösynpunkt då de sällan innehåller speciellt miljöpåverkade ämnen och dessutom rostar bort eller bryts ner på några få år. Plastbeten och linor kan däremot finnas kvar i århundraden och dessutom innehålla mer eller mindre kända och giftiga metaller och kemikalier. Det är svårt att inom sportfisket helt undvika svårnedbrytbart och negativt miljöpåverkande material, inte minst när det gäller linor och annan utrustning som till stor ställer krav på speciella viktiga egenskaper, men det är både enkelt och kostnadseffektivt att i mycket stor utsträckning undvika onödig miljöpåverkan inom sportfisket. Detta tex genom att inte använda för tunna linor, beten av plast eller försänkning med bly, onödigt resursslukande transportmedel eller genom att konsumera mängder av kanske trendiga men i grunden rätt meningslösa slit- och slängprylar som alla i förlängningen bidrar till en extra belastning på miljön. Hushållning med (natur) resurser är alltid bra för miljön och fisken, en sanning som givetvis även gäller inom sportfisket. Att bygga en vase är i de allra flesta fall en bra miljö- och fiskevårdsfrämjande aktivitet om det görs på rätt sätt. Det råder i många sjöar och vattendrag en rätt stor brist på ved, eftersom buskar, grenar och träd av olika anledningar avverkas och transporteras bort innan/eller när de riskerar att falla ner i vattnet. Desto fler vasar det finns i en sjö, speciellt om den är näringsfattig, desto bättre är det ofta ur ett ekologiskt- och sportfiskeperspektiv. Men som alltid kan det finnas undantag. Ett övergött vattendrag eller sjö, behöver knappast någon ny näring i form av en massa ris, löv, ved eller annat organiskt material som kan späda på gödningen ytterligare (om än mycket marginellt i de flesta fall) eller på annat sätt kanske förbättra livsvillkoren för fel fiskarter och därmed möjligen förvärra ett redan dåligt miljötillstånd. Som med allt miljö- och fiskevårdsarbete, bör även vasar anläggas eftertänksamhet för att skapa största möjliga långsiktiga nytta. Kompletterande fiskevårdsåtgärder Ibland behöver ett vasebygge även kompletteras med andra fiskevårdande åtgärder för att bli framgångsrikt. Vasar som anläggs i syfte att fungera som leksubstrat placeras vanligtvis ganska grunt. Det kan därför ibland även vara nödvändigt att se till att fiskens vandringsvägar till vasen är och förblir öppna. Detta är speciellt viktigt under själva lekperioden och tiden därefter när många fiskarters yngel behöver fria vägar fram till sina uppväxtområden på djupare och mer syrerikt vatten. Om dessa helt nödvändiga vandringar hindras av tex tät vass, packad drivved, nedfallna träd, muddermassor eller igentäppta vägtrummor, så kan vasebygget ha genomförts till ingen eller mycket lite nytta. Man bör därför alltid undersöka Sida 9 av 27

10 om det finns sådana potentiella hinder innan man börjar anlägga en vase och om det är möjligt att undanröja dem i förväg. Arbetsbeskrivningar Vasar kan byggas på en mängd olika sätt i olika syften. Nedan presenteras ett urval av enkla arbetsbeskrivningar för några av de allra vanligaste typerna av vaser som kan hittas i Svenska fiskevatten (3 olika typer av ståndvasar och 4 stycken olika varianter av sänkvasar). Beskrivningarna förutsätter att byggnadsmaterial i rätt mängd har införskaffats och transporterats till den tilltänkta anläggningsplatsen. Ståndvasar Klassisk blandrisvase Allmänt: Denna typ av vase förekommer i lite olika varianter och storlekar och den består vanligtvis av blandved från olika trädslag (som tex blivit över vid en skogsavverkning eller gallring). Den allra vanligast förekommande vasen av denna typ är uppbyggd av 4 slanor/pålar i form av en kvadrat med sidan 2-3 meter. Vill man göra en riktigt stor blandrisvase, kan 6-8 slanor/pålar i rektangel eller cirkel vara ett lämpligt alternativ. Blandrisvasen anläggs enklast på vintern, då det ofta är relativt enkelt att på isen transportera fram ris och förtyngning till platsen för den tilltänkta vasen. Att anlägga en ståndvase från isen är ofta smidigt, enkelt och effektivt Placering: Lervik eller grund med mjuk botten på ett djup mellan 2-5 meter. Material/materiel: 4-8 grövre slanor eller pålar. Ca 8-30 m3 blandris av tex gran, en, björk, al eller andra lövträd. Sten, ståltråd, yxa, isborr eller issåg. Sida 10 av 27

11 Tidsåtgång: 3-10 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Mört, löja, braxen, gärs, abborre, gädda, gös, ål och lake mfl. Den färdiga vasen blir ofta en bra fiskeplats, speciellt för grov abborre Förväntat resultat: Att vasen fungerar som ett skydd för småfisk, en uppväxtmiljö och en bra jaktmark för ett flertal fiskarter. Byggnadsbeskrivning: Borra 4 eller fler hål i isen i den form du önskar på vasen. Stoppa därefter ner slanorna/pålarna i hålen och tryck/slå ner dem 1-2 meter i bottensedimenten så att de sitter fast. Fyll på med ved och ris, samt förtyng med några stenar. Lägg därefter på ytterligare ved och ris samt några fler stenar. Fortsätt på detta sätt till dess veden och riset är slut eller vasen känns tillräckligt stor och kompakt. Till sist, förtyngs vasen på toppen av vedhögen. För att hålla ihop vasen kan man till sist binda samman slanorna med ståltråd strax över vattenytan. Eventuellt kan man också försänka vasen med några större sammanbundna större stenar som placeras tvärs över vasen. Detta kan vara speciellt lämpligt om slanorna är svåra att förankra i botten och vasen därför får svårt att hålla ihop. Tips: Förtyngning av vasen kan ske i omgångar som beskrivits ovan eller bara på toppen. I det senare fallet bör man vara lite extra uppmärksam på att stenen ligger säkert och stabilt på riset, annars riskerar vasen att tippa och stenen falla av när vasen börja sjunka (med resultatet att hela vasen blir flytande). Fyll gärna på vasen med ny ved med något års mellanrum. Även detta görs med fördel på vintern eller våren från isen. Denna typ av vase fungerar också ofta bra som ett leksubstrat för flera olika fiskarter. Ett bra tips från en gammal och mycket erfaren vasebyggargubbe är att Sida 11 av 27

12 vill du ha mycket småabborre i vasen, släng med en rejäl en. Ett antal längre lövträd som är ca 2-4 meter längre än vasen är bred, kan med fördel placeras på toppen av vasen (i ett helt eller halvt cirkelmönster). Detta skapar ett överhängande tak där fisken gärna söker skydd och skugga under varma soliga sommardagar. Dessutom blir vasen mer spretig, vilket ofta gör den ännu mer rik på småfisk. Granvase Allmänt: Denna typ av ståndvase består av ett antal granar, vanligtvis 5-10 stycken, som är nedslagna i bottensedimenten. Granvasen anläggs bäst under sen vinter eller tidig vår. En ståndvase av 5 stycken granar som bildar en fyrkant, kan anläggas på någon enstaka timme Placering: I en lervik eller på ett grund med mjuk botten med ett djup på ca 1-4 meter. Material/materiel: 5-10 toppkvistade granar i storleken 2-5 meter. En yxa och eventuellt en issåg. Tidsåtgång: 1-3 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Framförallt abborre, men även mört, löja, braxen, gärs, gädda och gös mfl. Förväntat resultat: Att vasen skapar ett naturligt substrat för lek, samt ett skydd, en uppväxtmiljö och en jaktmark för ett flertal fiskarter. Sida 12 av 27

13 Byggnadsbeskrivning: Om inte granarna som skall användas till vasen är allt för stora och tunga, kan det vara fördelaktigt att anlägga den från båt. Om vasen anläggs från isen kan det krävas en issåg för att ta upp en vak av lämplig storlek (om inte isen är ganska tunn och kan huggas upp). Tryck eller slå ner en gran i botten med toppen först och se till att den sitter ordentlig fast. Gör sedan samma sak med gran nummer två ungefär 2-3 meter från den första granen. Slå/tryck sedan ner ytterligare någon/några granar på motsvarande sätt så de bildar en fyrkant eller annan lämplig form. Slå/tryck till slut ner ytterligare en eller några granar mitt i fyrkanten så vasen tätas. Denna/dessa granar kan med fördel slås ned med foten först, på så sätt hakar granarna i varandra och låser vasen. Tips: Testa gärna att variera avstånden mellan granarna i vasen. En kompakt vase håller ihop bättre och längre, men en glesare vase med lite mer fritt vatten mellan granarna bildar direkt en mycket attraktiv liten undervattensskog som attraherar en mängd olika fiskarter. I bakgrunden en abborrfabrik av granar som anlagts av Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund Sida 13 av 27

14 Enkel granvase Allmänt: Denna enkla granvase är en mindre gran som slagits ner i bottensedimenten på ganska grunt vatten och som skapar ett utmärkt leksubstrat för bla abborre. 4 stycken mindre granar som slagits ner i sedimenten med jämna mellanrum Placering: Lervik eller flad med mjuk botten på ca 1-3 meters djup. Material/materiel: En eller flera topphuggna granar i storleken 2-4 meter. Yxa. En 2 meter lång gran som tryckts ner i botten på ca 1 meters djup i en grund vassvik Tidsåtgång: < 1-2 timmar för 2 personer Sida 14 av 27

15 Gynnade fiskarter: Framförallt abborre, men även mört, löja, braxen, gärs, gädda och gös mfl arter. Förväntat resultat: Att vasen skapar ett naturligt substrat för lek, samt skydd, en uppväxtmiljö och en jaktmark för ett flertal fiskarter. Byggnadsbeskrivning: Denna typ av vase anläggs bäst från båt i en vik eller på en grundflad där det kan förväntas att fisken kommer att försöka leka. Kvista av toppen på ett antal granar och frakta sedan ut dem med båt till den utvalda anläggningsplatsen. Kontrollera djupet, välj ut en lämplig gran och tryck sedan ner den i bottensedimentet med toppen först. Fortsätt sedan på samma sätt och placera ut resten av granarna med någon meters mellanrum. Tips: Innan man börjar anlägga vasen så är det lämpligt att först kontrollera djup och bottenförhållanden på den tilltänkta platsen. Detta för att se till att man har granar av rätt längd och att dessa är möjliga att slå ner tillräckligt djupt i sedimenten, för att inte riskera att lossna och flyta upp. Det kan säkert förekomma att ett större antal granar i en liten grund vik uppfattas som något som skräpar ner eller förfular sjön. Fundera därför på om det i vissa fall kan vara lämpligt att dra upp granarna från botten och ta upp dem på land igen så snart lekperioden är över. Sänkvasar Sänkvase på grynna Allmänt: En sänkvase är en vase som sänks ner till botten med ett antal tyngder (lämpligen sten). Denna variant av vase lämpar sig väl som storvase och placeras antingen på ett grund eller på en grundflad. Sida 15 av 27

16 Placering: På en grynna/grundflad med hård botten med ett djup på ca 1-5 m. Illustration av en sänkvase byggd från isen Material/materiel: m3 blandris av tex gran, en, björk, al eller andra lövträd. Sten, yxa, såg och ståltråd. Tidsåtgång: 3-10 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Mört, löja, braxen, gärs, abborre, gädda, gös, ål och lake mfl arter. Sida 16 av 27

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP Tema: Restaurering av vattendrag STRÖMMANDE 4 LEVANDE VATTEN LANDSKAP ÄLVRÄDDAREN utges av Älvräddarnas Samorganisation med ett nummer

Läs mer

Innehåll. Denna bok tillägnas Kjell Lagergren. av författaren

Innehåll. Denna bok tillägnas Kjell Lagergren. av författaren Denna bok tillägnas Kjell Lagergren Innehåll ISBN 91-0-037855-0 Omslag: Sven Rydén Teckningar: Leif Engström Leif Engström 1972 Printed in Sweden Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm 1972 av författaren

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén FORELLBÄCKEN Den tid då det vimlade av öring i var och varannan bäck i vårt land är nu ett minne blott. Utdikning, föroreningar, minkens härjningar och hänsynslös

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Grundkurs i iskunskap

Grundkurs i iskunskap Grundkurs i iskunskap Johan Porsby, 2012-10-11 Inledning Detta material är tänkt att vara underlag för en teoretisk grundutbildning i iskunskap. Tidsåtgången uppskattas till 2 lektionstimmar om cirka 45

Läs mer

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi.

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi. Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Bakgrund Efter att ha genomfört tolv tävlingar på Ironmandistans, ett otal kortare triathlontävlingar och flera ultramarathon har jag

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

www.sportfiskarna.se

www.sportfiskarna.se www.sportfiskarna.se Sida 1 Sportfiskarnas idépärm Sportfiskarnas idépärm har tagits fram som stöd för klubbarnas ungdomsverksamhet. Idéerna är insamlade från fiskeklubbar runt om i landet. Detta är en

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

Fiskevårdsplan för Hofors kommun

Fiskevårdsplan för Hofors kommun Fiskevårdsplan för Hofors kommun Resultat av inventeringar Beskrivning av vattendrag och sjöar Föreslag till fiskevårdande åtgärder och utvecklande av fisketurism Jens Andersson 4 Förord Under senare

Läs mer

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16 Miljöhänsyn vid dikesrensningar Innehåll Miljöstörningar vid dikesrensningar......................... 1 Tänk efter före!.................................... 2 Behöver det rensas?..............................................

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Om mig själv. Trevlig läsning

Om mig själv. Trevlig läsning Om innehållet i träningstipsen Vad de olika avsnitten handlar om är bland annat träning av den grundläggande lydnad som krävs för att göra samvaron med hunden trevlig och för att hunden ska bli en trivsam

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk på Gotland

Kustnära lekområden för fisk på Gotland Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:1 Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer