Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd"

Transkript

1 Vasen en enkel och effektiv fiskevårdsåtgärd Dokumentversion Version 1.3 Skapad av Per Anders Persson Datum Copyright Rekofiske.se 2012 Dokumentet med dess text och illustrationer får endast kopieras för personligt bruk och för diverse helt ideella miljöoch fiskevårdsändamål Sidan 1 (27)

2 Innehållsförteckning Allmänt om vasar... 3 Arbetsmetodik... 3 Definiera målet och syftet med vasen... 3 Inventera fiskevattnet efter lämpliga anläggningsplatser... 3 Tillstånd och godkännanden... 4 Byggnadsmaterial... 5 Övrigt... 5 Utmärkning... 6 Uppföljning... 6 Kostnader... 8 Miljöhänsyn... 8 Kompletterande fiskevårdsåtgärder... 9 Arbetsbeskrivningar Ståndvasar Klassisk blandrisvase Granvase Enkel granvase Sänkvasar Sänkvase på grynna Försänkta träd Sänkvase av gran Lekbädd av gran Att sportfiska vid en vase Några enkla och generella fisketips för fiske vid vasar Fisketips för abborre Fisketips för gädda Fisketips för gös Fisketips för ål Fisketips för andra vanliga arter Referenslitteratur: Sida 2 av 27

3 Allmänt om vasar Risvasen är en enkel, billig och mycket effektiv fiskevårdsåtgärd med gamla anor. Vasar var förr i tiden vanliga i mindre tjärn och sjöar och ofta fanns det flera vasar i en och samma sjö. Trots vasens effektivitet har denna fiskevårdande åtgärd blivit allt mer ovanlig de senaste årtiondena, men det finns tecken på att denna fiskevårdsåtgärd kanske är på väg att få en ny liten renässans. Bla har sk "abborrfabriker" börjat anläggas för att förbättra det sinande beståndet av abborre i Östersjön. Syftet och målet med vasen avgör på vilket sätt denna bör utformas, byggas och placeras. Det finns två primära syften med att anlägga vasar, ett rent fiskevårdande syfte där man vill öka mängden fisk i en sjö och dels ett fiskeförbättrande syfte där man vill ansamla fisk på en viss plats som ett sätt att försöka förbättra fiskelyckan. Det finns flera olika sorters vasar och de flesta av dem fyller flera samtidiga funktioner. Vasar kan byggas när som helst på året, från isen på vintern eller sommartid från en båt, flotte eller annat flytetyg och kan dessutom placeras på ett flertal olika typer av platser. Arbetsmetodik Den grundläggande arbetsmetodiken för att bygga vasar, följer i stort samma metoder som används för andra typer av fiskevårdsarbeten. Att bygga en vase är vanligtvis varken speciellt krävande eller komplicerat, men det är givetvis alltid bra att ta reda på och fastställa olika grundläggande förutsättningar för det planerade bygget, innan man drar igång med det praktiska arbetet. Se vidare avsnitt Arbetsbeskrivningar för hur man kan konstruera olika typer av vaser. Definiera målet och syftet med vasen Den allra första åtgärden vid ett vasebygge är att definiera målet och syftet med den planerade vasen. Detta ligger till grund för när, var, hur och vilken typ av vase som bör byggas för att uppnå bästa resultat. Målet med vasen kan vara att försöka anlägga ett lämpligt leksubstrat i syfte att skapa en bra lekplats för en eller flera fiskarter. Det kan också vara att försöka skapa ett skydd och en jaktmark för fisk i syfte att etablera eller öka mängden av en eller flera arter. Det vanligaste syftet med att bygga vasar är kanske ändå att den skall fungera som en bra fiskeplats (läs mer om några fisketips under avsnitt Att sportfiska vid en vase) och på köpet får man en utmärkt livsmiljö för många olika vattenlevande smådjur, allt från fiskyngel till olika vattenlevande insekter. Inventera fiskevattnet efter lämpliga anläggningsplatser Var man placerar en vase hänger primärt på i vilket syfte som vasen skapas och på de botten-, vegetations-, temperatur- och andra förhållanden som råder i det aktuella fiskevattnet. Är man väl känd med det fiskevatten där vasen skall anläggas har man ganska säkert en god ide om var vasen kan placeras. I mindre kända vatten är det lämpligt att först studera de lokala förhållandena lite närmare, innan arbetet med vasen tar sin början. Försök göra en enkel kartläggning av vattnet, tex genom att studera sjökort, växtligheten i och kring sjön eller olika sorters landmärken som kan ge uppfattning om hur sjöbotten ser ut och vattnets beskaffenhet. Sida 3 av 27

4 Ett annat bra sätt att hitta rätt plats kan vara att fråga lokala fiskare, representanter för en fiskevårdsförening eller andra som kan förväntas ha god kännedom om vattnet i fråga och dess fiskliv. En annan rent praktisk parameter som kan påverka valet av plats, är hur lätt eller svårt det är att transportera byggnadsmaterialet ut till den plats där man funderat på att bygga vasen. Nedan följer några generella riktlinjer om lämpliga platser för en vase: Rent generellt är det lämpligt att placera en vase på en plats där många fiskarter normalt brukar trivas, tex i anslutning till ett grund, en vass, vid ett utlopp eller vid ett lungstryk en bit upp i en å. Vasar brukar ge bäst resultat i näringsfattiga sjöar och sjöar med ganska klart vatten eftersom fisken där är i större behov av lämpligt leksubstrat och en mer näringsrik uppväxtmiljö, men vasar i mer näringsrika vatten med sämre siktdjup, kan även de ofta dra till sig förvånande mycket fisk. Grundregeln är att en vase skapar mer eller mindre mycket mer fisk oavsett typ av sjö och vattendrag. Anlägger man en vase i syfte att skapa bra leksubstrat, är det viktigt att den är placerad på ett djup och en plats där vattentemperatur, växtförhållanden och andra förutsättningar för en framgångsrik lek är så optimal som möjligt. Arterna mört, abborre och gädda föredrar alla en lek- och uppväxtmiljö med relativt varmt vatten, men gäddan och mörten är mer beroende av en tätare vegetation för sin lek- och uppväxt, än vad abborren är. Placera gärna vasen på en lätt strömsatt plats med syresatt vatten. Sådana platser brukar vara i närheten av tex sund, holmar, öar, i lugnflytande åar eller bäckar. Vasen kan med fördel placeras i nära anslutning till en djupbrant eller något större djup. Närheten till djupt vatten förbättrar oddsen för att vasen skall samla riktigt grov fisk. Desto större vase desto mer fisk, desto djupare vase desto större fisk, desto grövre ved (träd och grövre grenar) desto större fisk och desto glesare vase desto mer småfisk. Dessa samband gäller förstås inte alltid överallt, men mycket ofta. Placera vasen där den är skyddat från tät båttrafik. Förutom risken för olyckor så gör båttrafik att vattnet ibland grumlas för mycket, något som ofta inte uppskattas av fisken och därmed försämrar vasens funktion. Tillstånd och godkännanden Sportfiskare, fiskerättsägare och många andra gillar vasar, men det är inte säkert att alla gör det. Motstånd mot olika typer av fiskevårdsåtgärder förekommer ibland. Det är därför alltid bra att kontrollera hur andra som kan tänkas ha ett intresse av vad som sker vid en sjö eller ett vattendrag, tycker och tänker i frågan. Motstånd beror ofta på okunskap eller att fiskevårdsåtgärden anses krocka med andra intressen, men kanske är den största orsaken till motstånd ändå att folk känner sig förbisedda och trampade på tårna när det gäller olika aktiviteter vid en sjö eller vattendrag ( om jag bara blivit informerad, så ). Förutom den lokala fiskevårdsföreningen, enskilda mark-, fastighets- och/eller fiskerättsägare, kan även närboende, seglar- eller vattenskidklubbar mfl ha synpunkter på ett vasebygge. Innhämta därför hellre en synpunkt, ett godkännande eller ett tillstånd för mycket än ett för litet, även om det inte krävs rent formellt. Verka alltid för samförstånd mellan olika intressen om det är möjligt, även en osämja om en småsak kan komma mycket surt efter. Det får nog ändå sägas att det idag är ovanligt att någon säger blankt nej till den som vill bedriva miljö- och fiskevårdarbete vid en sjö eller ett vattendrag, i alla fall om de har informerats och delgivits en chans att ställa frågor och komma Sida 4 av 27

5 med egna synpunkter. I det fall det finns en lokal fiskevårdsförening som förvaltar vattnet där man planerar att anlägga vasen, är det definitivt en bra ide att kontakta någon av dess representanter. Det är dessutom inte helt omöjligt att man kan få ett par extra hjälpande och kunniga händer. Kanske ingår tom ett vasebygge i fiskevårdsområdets egen fiskevårdsplan eller så blir det ett välkommet tillskott i deras ordinarie arbete med att förbättra fisket. Byggnadsmaterial Nästan vilket trädslag som helst kan användas för att bygga vasar, men det är förstås fördelaktigt att väja material utifrån vasens tänkta funktion. Anlägger man en vase i syfte att den skall fungera som ett leksubstrat, väljer man med fördel ett trädslag som fisken har lätt att fästa sin rom på, tex gran eller enbuskar. Är det primära syftet att ansamla fisk, är lövträd ofta att föredra. Trädslag som ek eller al ruttnar långsamt i vatten och håller ihop vasen betydligt längre än många andra mer snabbväxande trädslag. Barrträd håller längre än många sorters lövträd, men gör samtidigt vattnet lite toxiskt initialt. Bli därför inte förvånad om det till en början inte uppehåller sig speciellt mycket småfisk vid en vase som till stor del är byggd av tex gran eller tall. Denna effekt går dock ganska snart över, redan efter någon månad eller från ett år till ett annat kan en tidigare fiskgles vase bebos av mängder av fisk. En gles, spretig vase som flyter högt ger bra skydd för ung fisk och ger därför ofta ett kortsiktigt bättre resultat än en vase som är kompakt och nedtryckt mot botten. Björk är ett utmärkt byggnadsmaterial att bygga spretiga vasar med, men björkved har nackdelen att den ruttnar relativt snabbt i vatten. Större dimensioner av ved har ofta en bestående positiv effekt på fiskfaunans diversitet, dessutom gör lite grövre träd och grenar att vasen håller betydligt längre och inte behöver fyllas på med nytt material lika ofta. En vase behöver ofta förankras och/eller förtyngas för att inte riskera att driva iväg. Vanlig sten i olika dimensioner är ett mycket lämpligt material för detta ändamål. Det finns förstås en mängd olika alternativ till sten som förtyngning, tex betong, järn eller annat tungt material, MEN försök alltid att undvika material som kan vara tveksamt ur miljösynpunkt, se vidare avsnitt Miljöhänsyn Det är ibland nödvändigt att använda bindmaterial för att hålla ihop vasens konstruktion eller för att förankra den, speciellt om vasen anläggs på isen och riskerar att kunna driva iväg vid islossningen. Som bindmaterial kan man med fördel använda vanlig ståltråd (med en dimension på ca 1-2 mm) eller ett ganska tåligt rep av något naturmaterial. Övrigt Information om fiskevattnets miljömässiga status, fiskbiotopen, fisket, tidigare genomförda fiskevårdsåtgärder, diverse omvärldsfaktorer och andra uppgifter som ofta är av betydelse för många andra typer av fiskevårdsarbeten, har sannolikt inte lika stor betydelse vid ett enkelt vasebygge. Att bygga en vase är en rätt okomplicerad fiskevårdsåtgärd, den tar inte speciellt lång tid, den kräver inte stora resurser, är lätt att följa upp och riskerar inte nämnvärt att påverka fiskbeståndet på ett negativt sätt om det misslyckas. Funkar inte vasen som planerat, har det lilla projektet bara kostat några enstaka timmars arbete, några få hundralappar och efter bara några år finns knappt ett spår kvar av vasen där den ligger på sjöbotten. Den tid och de resurser som krävs för att samla in, bearbeta och Sida 5 av 27

6 färdigställa information om ovan nämnda faktorer, kan sannolikt användas på ett bättre sätt inom andra mer omfattande och komplexa fiskevårdsprojekt. Utmärkning Att märka ut eller inte märka ut en vase, det är frågan? Det finns flera skäl till att märka ut en nybyggd vase och göra den synlig för andra, men det finns ibland också goda skäl till att inte göra det. Några bra skäl till att märka ut en vase: Minskar risken för att vasen av misstag skall bli påkörd av båtar, vattenskotrar eller andra flytetyg (med kanske materiella skador och personskador som följd). Skapar förutsättningar för ett bra fiske även för andra fiskare som inte känner till vasens position sedan tidigare. En bojad vase är en uppskattad fiskeförbättrande service gentemot de som fiskar i ett fiskevatten (och som kanske betalat dyrt för sin rätt att fiska). Några bra skäl till att inte märka ut en vase: Minskar risken för ett lokalt överfiske Minskar risken för ett oetiskt fiske på lekande fisk Man kan försöka hemlighålla sitt eget skapade favoritfiskeställe (i alla fall ett tag). Själva konstruktionen av en traditionell vase med 3-4 eller slanor eller pålar som sticker upp över vattenytan gör att vasen ofta syns på långt håll. Det är dock enkelt att göra denna typ av vase helt osynlig. Man sågar helt enkelt av pålarna en bra bit under vattnet eller ännu hellre tar bort pålarna helt så snart vasen är tillräckligt försänkt och riset sjunkit. En vase som inte är tillräckligt förtyngd kan också vara synlig under en tid då grenar och ved flyter i vattenytan, men bara till dess att materialet blivit vattenmättat och sakta börjar sjunka ner mot botten. Olika typer av försänkta vasar brukar ofta märkas ut med en förankrad boj eller en plastdunk. Uppföljning Att följa upp resultatet av ett vasebygge är för ovanlighetens skull mycket enkelt och okomplicerat, till skillnad mot många andra typer av fiskevårdsåtgärder. Resultatet visar sig ofta rätt snabbt och är vanligtvis direkt synligt, framförallt under vindstilla och varma sommardagar. Ser man gott om stim med småfisk på försommaren, i, vid eller i nära anslutning till vasen, är resultatet som regel lyckat. Finns det framåt mid- och sensommaren en rik fiskbiotop med små och lite större fiskar av olika arter vid och i anslutning till vasen, ja då kan man vara rätt säker på att man varit framgångsrik med sin fiskevårdsåtgärd. Dra dock inte den helt säkra slutsatsen att projektet är misslyckat om vasen inte drar till sig fisk den första sommaren eller är fullständigt lyckat om mycket småfisk snabbt etablerar sin närvaro. Det är inte ovanligt att det kan ta både en och två år innan fisken hittar fram till vasen, liksom att en stor del av fisken plötslig kan vara försvunnen från ett år till ett annat. Håller vasen ett brett spektrum av fisk i olika storlekar efter 2-4 år, är resultatet av vasebygget sannolikt lyckat. Om inte, så har vasen troligtvis placerats på fel på plats och man gör kanske bäst i att Sida 6 av 27

7 bygga en ny någon annanstans. Var dock uppmärksam på att stim av småfisk ibland vandrar bort från vasen och att vasen då rent visuellt ser ut att vara i princip tom på fisk. Småfisken finns då oftast ändå i närområdet. Ibland är den försvunnen i bara några enstaka timmar, ibland i dagar och vid enstaka tillfällen också i någon vecka, sannolikt beroende på variationer i vädret, vattentemperaturen, rovfiskarnas aktivitet och/eller på i vilket uppväxtstadium som småfisken befinner sig i. Att tillfälligt placera en mjärde/mörtstuga i anslutning till vasen kan vara ett sätt att konstatera om den dragit till sig småfisk, man kan också prova lite gammalt hederligt mete med liten krok agnad med småmask, maggot eller deg. Finns det småfisk vid vasen kommer det garanterat att visa sig. Vasen blir ofta snabbt en riktig småfiskfabrik och en mycket bra uppväxtmiljö för mört, abborre och flera andra fiskarter Där det finns småfisk finns det oftast också större fisk. Området direkt i anslutning till eller i närheten av en risvase är ofta en bra plats för att fånga en riktigt stor fisk, speciellt när det gäller abborre och gädda. OBS! Bedriv ALDRIG oetiskt fiske vid en vase veckorna innan och direkt i samband med fiskens lek. Vasen kan i vissa fall samla väldigt stora mängder fisk kring lekperioden (inte minst abborre) och som absolut inte bör fångas, stressas eller på annat sätt störas i den för fisken allra viktigaste delen av sin livscykel, nämligen fortplantningen (inte ens om återutsättning/catch & Release tillämpas). Sida 7 av 27

8 En vase drar nästan alltid till sig stor rovfisk och gör den ofta till en mycket bra fiskeplats, inte minst för abborre. Hur resultatet fallit ut för en vase som är ämnad som ett leksubstrat kan faktiskt i vissa fall kontrolleras visuellt. Detta genom att man strax efter lekperioden, försiktigt lyfter upp substratet och ser efter om det finns någon fästad rom. Ett annat bra sätt att kontrollera resultatet, under förutsättning att vattnet inte är allt för grumligt, kallt och/eller djupt, är att ta på sig en snorkelutrustning och studera resultatet från ytan eller strax därunder. Kostnader Vasar kan ofta byggas mycket billigt. De kostnader som brukar vara förknippade med ett vasebygge är framförallt transporten av byggnadsmaterialet (vanligtvis sten och ris) till anläggningsplatsen. Det finns ofta mycket gott om ved i det Svenska naturlandskapet och det brukar normalt sett inte vara speciellt svårt att få tag i, till ingen eller till en mycket låg kostnad. Äger man själv ingen skog brukar en liten förfrågan till någon av de lokala markeller skogsägarna (efter att man har förklarat av vad man skall använda veden och stenen till), ofta lösa tillgången till det mesta av det material som behövs. Erbjuder man sig dessutom att röja något snår och leverera en stapel av ved i utbyte mot några enstaka träd och riset som blir över, så brukar det ytterst sällan vara några problem att få tag i material, snarare tvärt om (se bara till att man är överens om vad som skall sågas ner och vad som skall sparas). Eventuellt tillkommer mindre kostnader för något enstaka verktyg som måste införskaffas (tex en isborr, yxa/såg eller tång), m ståltråd, rep och några liter alkylatbensin till båtmotorn eller motorsågen. Miljöhänsyn Om man ändå bygger en vase, varför inte samtidigt passa på att göra sig av med lite skräp och bråte på samma gång? Artikelförfattaren har hittat både element, avgassystem, betongfyllda plasthinkar och allehanda gammalt skrot som använts som försänkning vid vasebyggen. Tack och lov är det nog extremt ovanligt att just fiskevårdare dumpar skräp i fiskevattnen (och sannolikt beror detta då i så fall på en djup okunskap). Sida 8 av 27

9 Något som däremot är relativt vanligt är att man har använt sig av rep och snören av plast för att binda ihop vasen eller för att förankra den, något som givetvis bör undvikas och som är alldeles onödigt. Använd gammal hederligt järntråd eller rep av något naturmaterial för detta ändamål. Dessa kommer att rosta respektive ruttna bort efter en ganska kort tid, men då har trädmaterialet redan blivit så pass genomdränkt av vatten att det inte längre riskerar att driva iväg. Att bygga en vase bör givetvis alltid ske med stor miljö- och ekologisk hänsyn. Minimera därför användandet av miljöfarliga ämnen i samband med bygget, använd alltid naturligt nedbrytbart material och slösa inte med naturresurser och energi i någon form. Detsamma gäller förstås även själva sportfisket efter att vasebygget är färdigt. Den som dykt eller snorklat vid en välbesökt vase konstaterar ofta att mängder av färgglada plastbeten har fastnat i vasen och att meter efter meter av nästan lika färgglada och avslitna linor hänger över vasen likt girlanger i en väl pyntat julgran. Äldre typer av trävobblers, skeddrag och spinnare är sällan några större problem ur miljösynpunkt då de sällan innehåller speciellt miljöpåverkade ämnen och dessutom rostar bort eller bryts ner på några få år. Plastbeten och linor kan däremot finnas kvar i århundraden och dessutom innehålla mer eller mindre kända och giftiga metaller och kemikalier. Det är svårt att inom sportfisket helt undvika svårnedbrytbart och negativt miljöpåverkande material, inte minst när det gäller linor och annan utrustning som till stor ställer krav på speciella viktiga egenskaper, men det är både enkelt och kostnadseffektivt att i mycket stor utsträckning undvika onödig miljöpåverkan inom sportfisket. Detta tex genom att inte använda för tunna linor, beten av plast eller försänkning med bly, onödigt resursslukande transportmedel eller genom att konsumera mängder av kanske trendiga men i grunden rätt meningslösa slit- och slängprylar som alla i förlängningen bidrar till en extra belastning på miljön. Hushållning med (natur) resurser är alltid bra för miljön och fisken, en sanning som givetvis även gäller inom sportfisket. Att bygga en vase är i de allra flesta fall en bra miljö- och fiskevårdsfrämjande aktivitet om det görs på rätt sätt. Det råder i många sjöar och vattendrag en rätt stor brist på ved, eftersom buskar, grenar och träd av olika anledningar avverkas och transporteras bort innan/eller när de riskerar att falla ner i vattnet. Desto fler vasar det finns i en sjö, speciellt om den är näringsfattig, desto bättre är det ofta ur ett ekologiskt- och sportfiskeperspektiv. Men som alltid kan det finnas undantag. Ett övergött vattendrag eller sjö, behöver knappast någon ny näring i form av en massa ris, löv, ved eller annat organiskt material som kan späda på gödningen ytterligare (om än mycket marginellt i de flesta fall) eller på annat sätt kanske förbättra livsvillkoren för fel fiskarter och därmed möjligen förvärra ett redan dåligt miljötillstånd. Som med allt miljö- och fiskevårdsarbete, bör även vasar anläggas eftertänksamhet för att skapa största möjliga långsiktiga nytta. Kompletterande fiskevårdsåtgärder Ibland behöver ett vasebygge även kompletteras med andra fiskevårdande åtgärder för att bli framgångsrikt. Vasar som anläggs i syfte att fungera som leksubstrat placeras vanligtvis ganska grunt. Det kan därför ibland även vara nödvändigt att se till att fiskens vandringsvägar till vasen är och förblir öppna. Detta är speciellt viktigt under själva lekperioden och tiden därefter när många fiskarters yngel behöver fria vägar fram till sina uppväxtområden på djupare och mer syrerikt vatten. Om dessa helt nödvändiga vandringar hindras av tex tät vass, packad drivved, nedfallna träd, muddermassor eller igentäppta vägtrummor, så kan vasebygget ha genomförts till ingen eller mycket lite nytta. Man bör därför alltid undersöka Sida 9 av 27

10 om det finns sådana potentiella hinder innan man börjar anlägga en vase och om det är möjligt att undanröja dem i förväg. Arbetsbeskrivningar Vasar kan byggas på en mängd olika sätt i olika syften. Nedan presenteras ett urval av enkla arbetsbeskrivningar för några av de allra vanligaste typerna av vaser som kan hittas i Svenska fiskevatten (3 olika typer av ståndvasar och 4 stycken olika varianter av sänkvasar). Beskrivningarna förutsätter att byggnadsmaterial i rätt mängd har införskaffats och transporterats till den tilltänkta anläggningsplatsen. Ståndvasar Klassisk blandrisvase Allmänt: Denna typ av vase förekommer i lite olika varianter och storlekar och den består vanligtvis av blandved från olika trädslag (som tex blivit över vid en skogsavverkning eller gallring). Den allra vanligast förekommande vasen av denna typ är uppbyggd av 4 slanor/pålar i form av en kvadrat med sidan 2-3 meter. Vill man göra en riktigt stor blandrisvase, kan 6-8 slanor/pålar i rektangel eller cirkel vara ett lämpligt alternativ. Blandrisvasen anläggs enklast på vintern, då det ofta är relativt enkelt att på isen transportera fram ris och förtyngning till platsen för den tilltänkta vasen. Att anlägga en ståndvase från isen är ofta smidigt, enkelt och effektivt Placering: Lervik eller grund med mjuk botten på ett djup mellan 2-5 meter. Material/materiel: 4-8 grövre slanor eller pålar. Ca 8-30 m3 blandris av tex gran, en, björk, al eller andra lövträd. Sten, ståltråd, yxa, isborr eller issåg. Sida 10 av 27

11 Tidsåtgång: 3-10 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Mört, löja, braxen, gärs, abborre, gädda, gös, ål och lake mfl. Den färdiga vasen blir ofta en bra fiskeplats, speciellt för grov abborre Förväntat resultat: Att vasen fungerar som ett skydd för småfisk, en uppväxtmiljö och en bra jaktmark för ett flertal fiskarter. Byggnadsbeskrivning: Borra 4 eller fler hål i isen i den form du önskar på vasen. Stoppa därefter ner slanorna/pålarna i hålen och tryck/slå ner dem 1-2 meter i bottensedimenten så att de sitter fast. Fyll på med ved och ris, samt förtyng med några stenar. Lägg därefter på ytterligare ved och ris samt några fler stenar. Fortsätt på detta sätt till dess veden och riset är slut eller vasen känns tillräckligt stor och kompakt. Till sist, förtyngs vasen på toppen av vedhögen. För att hålla ihop vasen kan man till sist binda samman slanorna med ståltråd strax över vattenytan. Eventuellt kan man också försänka vasen med några större sammanbundna större stenar som placeras tvärs över vasen. Detta kan vara speciellt lämpligt om slanorna är svåra att förankra i botten och vasen därför får svårt att hålla ihop. Tips: Förtyngning av vasen kan ske i omgångar som beskrivits ovan eller bara på toppen. I det senare fallet bör man vara lite extra uppmärksam på att stenen ligger säkert och stabilt på riset, annars riskerar vasen att tippa och stenen falla av när vasen börja sjunka (med resultatet att hela vasen blir flytande). Fyll gärna på vasen med ny ved med något års mellanrum. Även detta görs med fördel på vintern eller våren från isen. Denna typ av vase fungerar också ofta bra som ett leksubstrat för flera olika fiskarter. Ett bra tips från en gammal och mycket erfaren vasebyggargubbe är att Sida 11 av 27

12 vill du ha mycket småabborre i vasen, släng med en rejäl en. Ett antal längre lövträd som är ca 2-4 meter längre än vasen är bred, kan med fördel placeras på toppen av vasen (i ett helt eller halvt cirkelmönster). Detta skapar ett överhängande tak där fisken gärna söker skydd och skugga under varma soliga sommardagar. Dessutom blir vasen mer spretig, vilket ofta gör den ännu mer rik på småfisk. Granvase Allmänt: Denna typ av ståndvase består av ett antal granar, vanligtvis 5-10 stycken, som är nedslagna i bottensedimenten. Granvasen anläggs bäst under sen vinter eller tidig vår. En ståndvase av 5 stycken granar som bildar en fyrkant, kan anläggas på någon enstaka timme Placering: I en lervik eller på ett grund med mjuk botten med ett djup på ca 1-4 meter. Material/materiel: 5-10 toppkvistade granar i storleken 2-5 meter. En yxa och eventuellt en issåg. Tidsåtgång: 1-3 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Framförallt abborre, men även mört, löja, braxen, gärs, gädda och gös mfl. Förväntat resultat: Att vasen skapar ett naturligt substrat för lek, samt ett skydd, en uppväxtmiljö och en jaktmark för ett flertal fiskarter. Sida 12 av 27

13 Byggnadsbeskrivning: Om inte granarna som skall användas till vasen är allt för stora och tunga, kan det vara fördelaktigt att anlägga den från båt. Om vasen anläggs från isen kan det krävas en issåg för att ta upp en vak av lämplig storlek (om inte isen är ganska tunn och kan huggas upp). Tryck eller slå ner en gran i botten med toppen först och se till att den sitter ordentlig fast. Gör sedan samma sak med gran nummer två ungefär 2-3 meter från den första granen. Slå/tryck sedan ner ytterligare någon/några granar på motsvarande sätt så de bildar en fyrkant eller annan lämplig form. Slå/tryck till slut ner ytterligare en eller några granar mitt i fyrkanten så vasen tätas. Denna/dessa granar kan med fördel slås ned med foten först, på så sätt hakar granarna i varandra och låser vasen. Tips: Testa gärna att variera avstånden mellan granarna i vasen. En kompakt vase håller ihop bättre och längre, men en glesare vase med lite mer fritt vatten mellan granarna bildar direkt en mycket attraktiv liten undervattensskog som attraherar en mängd olika fiskarter. I bakgrunden en abborrfabrik av granar som anlagts av Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund Sida 13 av 27

14 Enkel granvase Allmänt: Denna enkla granvase är en mindre gran som slagits ner i bottensedimenten på ganska grunt vatten och som skapar ett utmärkt leksubstrat för bla abborre. 4 stycken mindre granar som slagits ner i sedimenten med jämna mellanrum Placering: Lervik eller flad med mjuk botten på ca 1-3 meters djup. Material/materiel: En eller flera topphuggna granar i storleken 2-4 meter. Yxa. En 2 meter lång gran som tryckts ner i botten på ca 1 meters djup i en grund vassvik Tidsåtgång: < 1-2 timmar för 2 personer Sida 14 av 27

15 Gynnade fiskarter: Framförallt abborre, men även mört, löja, braxen, gärs, gädda och gös mfl arter. Förväntat resultat: Att vasen skapar ett naturligt substrat för lek, samt skydd, en uppväxtmiljö och en jaktmark för ett flertal fiskarter. Byggnadsbeskrivning: Denna typ av vase anläggs bäst från båt i en vik eller på en grundflad där det kan förväntas att fisken kommer att försöka leka. Kvista av toppen på ett antal granar och frakta sedan ut dem med båt till den utvalda anläggningsplatsen. Kontrollera djupet, välj ut en lämplig gran och tryck sedan ner den i bottensedimentet med toppen först. Fortsätt sedan på samma sätt och placera ut resten av granarna med någon meters mellanrum. Tips: Innan man börjar anlägga vasen så är det lämpligt att först kontrollera djup och bottenförhållanden på den tilltänkta platsen. Detta för att se till att man har granar av rätt längd och att dessa är möjliga att slå ner tillräckligt djupt i sedimenten, för att inte riskera att lossna och flyta upp. Det kan säkert förekomma att ett större antal granar i en liten grund vik uppfattas som något som skräpar ner eller förfular sjön. Fundera därför på om det i vissa fall kan vara lämpligt att dra upp granarna från botten och ta upp dem på land igen så snart lekperioden är över. Sänkvasar Sänkvase på grynna Allmänt: En sänkvase är en vase som sänks ner till botten med ett antal tyngder (lämpligen sten). Denna variant av vase lämpar sig väl som storvase och placeras antingen på ett grund eller på en grundflad. Sida 15 av 27

16 Placering: På en grynna/grundflad med hård botten med ett djup på ca 1-5 m. Illustration av en sänkvase byggd från isen Material/materiel: m3 blandris av tex gran, en, björk, al eller andra lövträd. Sten, yxa, såg och ståltråd. Tidsåtgång: 3-10 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Mört, löja, braxen, gärs, abborre, gädda, gös, ål och lake mfl arter. Sida 16 av 27

17 Förväntat resultat: Att vasen skapar ett naturligt substrat för lek, samt ett skydd, en uppväxtmiljö och en jaktmark för ett flertal fiskarter. Byggnadsbeskrivning: Om djupet är för stort eller bottenförhållandena inte tillåter att slå ner slanor/pålar i sjöbotten för att hålla vasen på plats, är sänkvasen ett utmärkt alternativ. Sänkvasen anläggs lämpligen vintertid från isen eller sommartid från en lite större båt eller flotte, då den mängd ved som krävs för att få höjd på vasen ibland behöver vara rätt stor. Hitta en plats där vasen kan byggas på ett sätt som gör att den ligger stabilt och inte riskerar att börja glida iväg och/eller splittras upp när den sjunkit till botten. Att tex anlägga vasen kring en större sten är ett sätt att skapa en bra förankring. Om isen på våren spricker upp i större isflak är det lätt hänt att vasen börjar driva iväg om den inte är väl förankrad. Anläggs vasen sommartid kan samma problem uppstå i det fall det plötsligt skulle börja blåsa upp mitt under pågående vasebygge. Placera lager av ved i en hög av lämplig storlek och höjd och varva gärna veden med sten. För att vasen inte skall lägga sig helt platt och flyta ut över botten, är det bra att spänna en eller flera ståltrådar över vasen. I vardera änden av ståltråden/ståltrådarna har man fäst en ganska stor sten. När stenarna och tråden sjunker, kommer vasen också att börja sjunka. Ståltråden över vasen förhindrar att vasen splittras upp och/eller att delar av veden börjar flyta och riskera att driva iväg. 2-3 par hyfsat stora stenar med ståltråd emellan, brukar räcka för att hålla en vase på plats. Längden på ståltråden bestämmer höjden på vasen (initialt, för med tiden sjunker den alltid ihop). En vase som skall vara 3 meter bred och lika hög, kräver en ca 8-9 meter lång ståltråd (plus någon meter för att fästa stenarna med). Tips: Fyll gärna på vasen med ny ved med något års mellanrum. Var noga med att lägga veden om lott, dels håller vasen ihop på ett bättre sätt och dels får den en mer jämn och stabil form. Placera stenen i eller så nära vasens mitt som möjligt, annars riskerar vasen att tippa och gå sönder när den börjar sjunka. Om vasen ligger på grundare vatten är det lämpligt att märka ut det på något sätt. Sida 17 av 27

18 En vase som ligger på djupare vatten en bit från land, kan ibland vara riktigt svår att hitta om man inte märkt ut den på något sätt eller om det inte finns tydliga och bra landmärken eller exakta gps-koordinater. En stor och tät vase kan ibland bli flytande och behöver extra förtyngning för att sjunka efter att isen har gått upp Försänkta träd Allmänt: Denna typ av vase består av ett eller ett par större träd som förankrats och/eller försänkts. Placering: På ett grund eller en grundflad med ett djup på mellan 3-10 meter. Material/materiel: En eller flera större träd, tex en tall, en spretig gran eller något lövträd med lite grövre grenar. Motorsåg eller yxa, sten och eventuellt en traktor. Tidsåtgång: 3-6 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Mört, löja, braxen, gärs, abborre, gädda, gös, ål och lake mfl arter. Sida 18 av 27

19 Förväntat resultat: Att vasen fungerar som ett skydd, en uppväxtmiljö och en jaktmark för ett flertal fiskarter. Ett stort försänkt träd ger en påtaglig reveffekt Byggnadsbeskrivning: Ett större träd är oftast mycket tungt. Av denna anledning byggs denna typ av vase enklast på vintern från isen med hjälp av ett dragfordon, tex en traktor, en fyrhjuling med vagn eller en arbetsskoter med någon form av pulka. Märk ut det ställe där vasen skall placeras. Kontrollera noggrant att isen är bärkraftig (med god marginal) från strandkanten och hela vägen ut till platsen för vasen. Transportera ut trädet och de stenar som trädet skall försänkas med. Bind fast en eller flera större stenar vid trädet som försänkning. Därefter är det bara att invänta våren och islossningen. Det kan vara en fördel att försöka förankra vasen från isen eller åtminstone bevaka den i samband med islossningen, så den inte råkar driva iväg på något större isflak och därefter sjunka på fel plats när isen spricker upp. Ett träd kan även transporteras med hjälp av en båt. Detta förutsätter dock vanligtvis att trädet kan transporteras till eller avverkas direkt vid strandkanten. Stranden bör också vara belägen på ett ställe där vattnet är tillräckligt djupt vid strandkanten, annars finns risken att trädens grenar fastnar i sjöbotten och gör det svårt att bogsera ut från stranden. Att bogsera ett stort träd i vatten kan gå mycket trögt och ta rätt lång tid. Se därför till att inte göra detta en allt för blåsig dag. En stor fördel med denna typ av vase baserad på ett större träd, är att den håller mycket länge. En stor tall kan fortfarande samla fisk gott om fisk efter så lång tid som år, kanske ännu längre. Tips: Vill man få trädet att stå upp i vattnet binder man bara fast stenen/stenar i ena änden av trädet. Trädet kommer då att bli flytande med ena änden uppåt och bilda ett högt rev. Var dock uppmärksam på att ett träd som flyter nära vattenytan kan utgöra en risk för eventuell båttrafik. Vasen bör i så fall vara tydligt markerad eller försänkas. Om någon kör på en grov trädstock med en snabb båt, kan detta få ödesdigra konsekvenser. Sida 19 av 27

20 Sänkvase av gran Allmänt: Denna typ av vase består av enstaka mindre försänkta granar som skapar ett utmärkt leksubstrat för abborre och ett skydd för småfisk. 3 mindre vasar av små försänkta granar Placering: Vik eller grund med ett djup på ca 1-3 meter. Material/materiel: En eller flera granar i storleken 1-4 meter, yxa, sten och ståltråd. Tidsåtgång: <2 timmar för 2 personer Gynnade fiskarter: Framförallt abborre, men även mört, löja, braxen, gärs, gädda och gös mfl. Förväntat resultat: Att vasen skapar ett naturligt substrat för lek, samt ett skydd, en uppväxtmiljö och en jaktmark för ett flertal fiskarter. Sida 20 av 27

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål...

Malmö Naturskola FISKAR. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... Malmö Naturskola FISKAR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Abborre... 2 Gädda... 2 Mört... 3 Ruda... 3 Id... 3 Torsk... 5 Ål... 5 1 Abborre Abborren är en av de vanligaste fiskarna i Sverige.

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén)

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén) Livet på sin spets Att du ska ha isdubbar med dig när du ger dig ut på naturis vet du förstås, men vilka dubbar ska du köpa? Fungerar en enkel klassiker som Hansadubben lika bra som en tre gånger så dyr

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

rapport 2010/4 underlag för fiskefredning

rapport 2010/4 underlag för fiskefredning rapport 2010/4 underlag för fiskefredning Fiskrekrytering i tre grunda havsvikar i Gräsö södra skärgård 2010 Johan Persson och Tomas Loreth Upplandsstiftelsen, Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult,

Läs mer

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt Vissa erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt 56 FISKEJOURNALEN 3/2008 Sugen på att landa en riktigt stor gädda i vinter? Är antalet av mindre betydelse? Kan

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Syre. Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna.

Syre. Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna. Syre Värme Bränsle Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna. 1 Tändmaterial Det bästa tändmaterialet är det torra, döda och fina riset som sitter i stor mängd på de nedersta grenarna av täta

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag Innehållsförteckning INLEDNING...3 FAKTA OM ALBYSJÖN...4 TYRESÖ FISKEVÅRDSFÖRENING...5 ABBORRE...6 BJÖRKNA...7

Läs mer

Granlunds fritidsområdes samfällighet Adress Postadress

Granlunds fritidsområdes samfällighet Adress Postadress Projektets namn: Bevara Lammsjön Projektägare: Kontaktperson: Granlunds fritidsområdes samfällighet Adress Postadress Roger Ek ordförande Adress Postadress Telefon Bakgrund Detta dokument är ett underlag

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Konsekvensanalys för biomanipulation av Vallentunasjön

Konsekvensanalys för biomanipulation av Vallentunasjön 2010-01-22 Version 1.3 Konsekvensanalys för biomanipulation av Vallentunasjön Denna sammanställning avser att tydliggöra både mer sannolika och mindre sannolika effekterna av den planerade biomanipuleringen

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Medlemsbrev hösten 2007

Medlemsbrev hösten 2007 Smara/Burvik den 7 oktober 2007 Medlemsbrev hösten 2007 Innehåll: Utvärdering av klipp-erfarenheter. Medlemsläget. Planering för 2008. Brev från Klipp-Peter. Kära Sottern-vänner! Vi har satt oss ner och

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Nya intryck Vid Rainbow-lake i våras träffade jag en fransman en riktig hardcorekarpare! Han var skarp, ibland plågsamt skarp! Eller vad sägs om det här

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt Knak och brak ett kraftfullt avsnitt Knak och brak kan höras när något går sönder. Saker går sönder varje dag. Ofta gör det inte så mycket, men ibland blir det katastrof. Det kan också vara meningen att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

3. Kartläggning av kundens röst

3. Kartläggning av kundens röst 3. Kartläggning av kundens röst 3.1 Kartlägg användarens röst Två kundundersökningar utfördes i Göteborg för att kunna identifiera sådana krav som inte ABAS Protect AB redan har identifierats och för att

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Burträsk. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge.

Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge. Gilla fiske. Grundkurs för dig som vill ha kul utomhus. Fiskeguide och lokala fisketips i Kåge. Vad är grejen med fiske egentligen? Det finns inget generellt svar och förmodligen har alla fiskare olika

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Minimera repdrag på mycket långa replängder

Minimera repdrag på mycket långa replängder Minimera repdrag på mycket långa replängder Av Jonas Wiklund Publicerat 2014-12-02 på: http://www.borrbult.nu/2014/12/minimera-repdrag-pa-mycket-langa.html På kontinenten har det blivit mer och mer populärt

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING. Styrelsen önskar alla välkomna till

LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING. Styrelsen önskar alla välkomna till LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING Styrelsen önskar alla välkomna till detta öppna årsmöte. LJUSTERÖ VATTEN- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING Agenda. Information om arbetet med miljö/kanalfrågan. Arbete under

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015.

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. Växjö 2015-05-05 Mikael Frisk Till Banchefer, Klubbar, GDF ordf. I distriktet Småland Gotland Värmland - Örebro Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. När jag skriver

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer