PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl Ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl Ajournering kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Gunnel Orselius-Dahl (fp) ersättare för Johan Enfeldt (fp) Anne-Marie Karlsson (c), ersättare för Ove Ekström (c) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Bo Eknert (mp) Marie-Louise Löwenbeck (m), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare, 45, Leif Öhman (m), ersättare Nils Lage Holmbom (m), ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ersättare Ingvar H Johansson (s), ersättare Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall Agneta Bergström Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Agneta Bergström 1 (35)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (35)

3 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordning...4 Städverksamhetens framtida organisation i Vallentuna kommun...5 Behandling av motion om kulturreservat i Lindholmen Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)...7 Ombudgeteringar från 1999 års bokslut...10 Redovisning av åtgärder för att klara budget år Justering av grundskolenämndens budgetram...15 Ombyggnation av kommunalhusets reception...17 Planändring i Lindholmen...18 Angarns Örsta 2:1 eventuellt förvärv av Angarnssjöängen...20 Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen slutredovisning...21 Erbjudande om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund...23 Skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden...24 Bildandet av en gemensam gymnasieregion i Stockholms län remiss...26 Huvudmannaskapet för Edsvikens vårdgymnasium...27 Remiss från Finansdepartementet om förslag till förändringar i inkomst- utjämningen...28 Delegation till chefen för tekniska kontoret med anledning av försäljningen av fastigheten Valletuna-Ekeby 1: Förslag till nytt revisionsreglemente...31 Busstrafik på Ormstavägen...32 Anmälningslista...33 Sid 3 (35)

4 Godkännande av dagordning KS 44 Föreliggande förslag till dagordning justeras enligt följande: Tillkommer 59 Delegation till chefen för tekniska kontoret med anledning av försäljningen av fastigheten Valletuna-Ekeby 1: Förslag till nytt revisionsreglemente. 61 Busstrafik på Ormstavägen. Kommunstyrelsens beslut: Den justerade dagordningen godkänns. 4 (35)

5 Städverksamhetens framtida organisation i Vallentuna kommun KS 45 AU 38 Dnr Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag till beslut om framtida organisation för städverksamheten i kommunen. Städverksamheten är liksom fastighetsförvaltningen en stödfunktion till primärverksamheterna. Dess arbetsuppgifter ligger inom tekniska nämnden verksamhetsområde och drivs som resultatenheter med egen redovisning. Från och med 1994 är verksamhetsansvariga, enligt kommunfullmäktiges beslut , 7, inte bundna av att anlita kommunens städenhet för städning. Tekniska kontoret har uppdraget att driva städning i egen regi men har inte mandat att upphandla städentreprenader. Enligt tekniska kontorets bedömning bör totalansvaret för städverksamheten inklusive städupphandling för kommunens verksamhetslokaler organiseras samordnat under tekniska nämnden. Denna organisationsmodell innebär att den egna städverksamheten inte går in och lägger anbud på den städverksamhet som skall upphandlas. Politiskt beslut tas om vilken städvolym som skall utföras på entreprenad. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 1, från tekniska nämnden inkl tjänsteskrivelser mm. 2. Skrivelse från Kommunal Stockholms län Vallentuna. 3. Protokoll från samverkansgrupp inom tekniska kontoret. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsnämnden åläggs att i samråd med primärverksamhetsansvariga nämnder och styrelser upprätta förfrågningsunderlag, upphandla, följa upp och kontrollera den konkurrensutsatta delen av städverksamheten i kommunens egna och inhyrda lokaler. 2. Målet skall vara att 35% av städytorna är utlagda på entreprenad tolv (12) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 3. Målet skall vara att ytterligare 15% är utlagt arton (18) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 5 (35)

6 Arbetsutskottets beslut: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut från arbetsutskottet. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Anne-Marie Karlsson (c) yrkar, med instämmande från Bo Ivgren (m) och Lars-Bertil Ohlsson (kd), att en punkt 4 tillförs förslaget till beslut, enligt följande: Målet skall vara att en utvärdering av städverksamheten sker efter 18 månader. Hans Strandin (s) yrkar, med instämmande från Bo Eknert (mp), dels att städverksamheten skall vara kvar i kommunens regi innebärande avslag på föreliggande förslag till beslut, dels yrkas att städpersonalens möjlighet att delta i den pedagogiska verksamheten i skolan ses över. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag inklusive tilläggsyrkandet från Anne-Marie Karlsson och Hans Strandins avslags- och ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsnämnden åläggs att i samråd med primärverksamhetsansvariga nämnder och styrelser upprätta förfrågningsunderlag, upphandla, följa upp och kontrollera den konkurrensutsatta delen av städverksamheten i kommunens egna och inhyrda lokaler. 2. Målet skall vara att minst 35% av städytorna är utlagda på entreprenad tolv (12) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 3. Målet skall vara att ytterligare minst 15% är utlagt arton (18) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 4. Målet skall vara att en utvärdering av städverksamheten sker efter 18 månader. Ej deltagande i beslut Lars-Bertil Ohlsson (kd) deltar inte i beslutet avseende punkt 1. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 6 (35)

7 Behandling av motion om kulturreservat i Lindholmen Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) KS 46 AU 40 Dnr I motion föreslår Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius- Dahl (fp) att ett område vid Vasakullen och Lindholmens gård avsätts som kulturreservat i enlighet med miljöbalken 7 kapitel 9, och att att kommunen i samarbete med Stockholms stad, myndigheter och övriga intressenter rustar upp ladugården, sädesmagasinet och vagnslider för att upplåta lokalerna för föreningsliv och kulturella verksamheter. Gemensamt yttrande I gemensamt yttrande föreslår kulturförvaltningen, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret att motionen avslås med bl a följande motivering: Miljö- och hälsoskyddskontoret finner inte att naturområden runt Storsjön-Lillsjön bör prioriteras framför i yttrandet omnämnda projekt. Området betraktas av förvaltningen som ett av de intressanta naturområden i Vallentuna kommun som på sikt kan omfattas av skydd. Bedömning av huruvida något eller några områden i kommunen eventuellt bör komma ifråga för bildande av kulturreservat bör anstå till underlag för att belysa olika skyddsformer föreligger. Initiativ till upprustning av ladugården, sädesmagasinet och vagnslider för att upplåta lokalerna för föreningsliv och kulturella verksamheter bör uppmuntras. Kulturförvaltningen bedömer att det inom kulturnämndens nuvarande budgetram inte finns möjlighet att gå in finansiellt i ett sådant projekt. Stöd i form av rådgivning och deltagande i en eventuell projektgrupp för att undersöka vilka aktörer och intressenter som finns för upprustning och drift är dock möjlig. Det gemensamma yttrandet har också antagits av berörda nämnder. Kommunstaben Kommunstaben instämmer i de tre förvaltningschefernas tjänsteyttrande. En prioritering mellan olika skyddsvärda objekt bör vara vägledande för eventuellt ytterligare skydd av vissa områden. Ett enkelt underlag bör tas fram, i enlighet med kulturförvaltningens och stadsarkitektkontorets förslag, daterat , för bedömning av behov av eventuella åtgärder för att skydda kulturlandskapet. Även naturområden som Exerman-Hersby i Tärnanområdet och Vadadalen bör beaktas i underlaget. 7 (35)

8 Inom kulturnämndens nuvarande budgetram finns inte resurser för att gå in med finansiering av upprustning och drift av de i motionen föreslagna lokalerna (ladugård, sädesmagasin och vagnslider). Ett sådant åtagande kräver en finansiering inom kommunens redan ansträngda ekonomi i samband med antagandet av budgetramar i planeringsunderlaget. Kulturnämnden har emellertid uttalat att en upprustning bör uppmuntras. Bifogade handlingar 1. Motion Gemensamt yttrande från kulturförvaltningen, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Protokoll , 169, från byggnadsnämnden. 4. Protokoll , 79, från kulturnämnden. 5. Protokoll , 5, från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 6. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå fullmäktige att avslå motionen om kulturreservat i Lindholmen, 2. uppdra åt kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstabens förslag från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Birgitta Almlöf (m). Återremiss från Hans Strandin (s) innebärande att man avvaktar med att besvara motionen till dess att ett komplett underlag, som belyser olika skyddsformer utifrån ett lagstiftningsperspektiv, finns framtaget. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet skall avgöras idag. 8 (35)

9 Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Avslag på motionen från Anne-Marie Karlsson (c), innebärande bifall till arbetsutskottets förslag. Bifall till motionen från Bo Eknert (mp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag innebärande avslag på motionen och Bo Eknert m fl bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Kommunfullmäktige avslår motionen om kulturreservat i Lindholmen. 2. Kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret ges i uppdrag att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. 9 (35)

10 Ombudgeteringar från 1999 års bokslut KS 47 AU 45 Dnr Enligt de av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna gällande fr o m 1999 föreligger följande regler. Vid beslut om hantering av över- respektive underskott inom driftbudgeten skall kommunallagens balanskrav beaktas. Om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande år. Om överskott redovisas kan det få överföras till och disponeras under nästkommande budgetår. Förutsättningen är att kommunfullmäktiges fastställda mål och verksamhetsomfattningar uppnåtts under det aktuella året samt att berörd nämnd kan redovisa hur man avser att använda överförda medel. Bifogad handling 1. Tjänsteskrivelse från kommunstaben. 2. Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstaben. 3. Skrivelse från tekniska kontoret om gemensam tillfartsgata till Tellus teknikcenter och Vallentuna gymnasium. 4. Protokoll , 21, från fritidsnämnden. 5. Skrivelse från stadsarkitektkontoret. Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Hans Strandin (s) yrkar att byggnadsnämnden får ombudgetera kr av sitt överskott från Birgitta Almlöf (m) yrkar, med instämmande från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Ove Hahn (m), bifall till kommunstabens förslag innebärande att byggnadsnämnden får ombudgetera kr avseende återbetalning av OVK-avgifter. 10 (35)

11 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på eget förslag m fl innebärande bifall till kommunstabens förslag och Hans Strandins yrkande att byggnadsnämnden får ombudgetera kr och finner att arbetsutskottet antar ordförandens m fl förslag. Arbetsutskottets förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade och Arbetsutskottets beslut: Tekniska kontorets skrivelse om gemensam tillfartsgata till Tellus teknikcenter och Vallentuna gymnasium remitteras till kommunstaben för redovisning av exakt anbudsbelopp samt framtagande av avtal att redovisas vid arbetsutskottets nästa sammanträde Reservation Mot arbetsutskottets beslut angående fastställande av ombudgeteringar reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Hans Strandin (s), med instämmande från Bo Eknert (mp) och Anne-Marie Karlsson (c), att byggnadsnämnden får ombudgetera kr av sitt överskott från Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Hans Strandins m fl ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade och Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 11 (35)

12 Redovisning av åtgärder för att klara budget år 2000 KS 48 AU 46 Dnr I samband med behandlingen av BUF 3/99 beslutade kommunfullmäktige : De nämnder som prognostiserar underskott 1999 skall vidta åtgärder i budget 2000 så att verksamheten kan bedrivas inom ramen för anvisade medel. Vidtagna åtgärder samt konsekvenserna för verksamheten skall redovisas till kommunledningen i samband med genomgång av 1999 års bokslut i början av februari månad. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 91, från kommunfullmäktige. 2. Tjänsteskrivelse från kommunstaben. 3. Protokoll , 11, från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 4. Tjänsteskrivelser från socialförvaltningen och för förskoleförvaltningen Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstaben. Kommunstabens bedömning Utifrån de uppgifter som framkom vid bokslutsgenomgångarna kan konstateras att ingen nämndrepresentant ansåg det möjligt att klara budget 2000 utan kraftigt negativa effekter för verksamheten om 1999 års underskott skulle ombudgeteras. Däremot bedömer kommunstaben att redovisningen kan tolkas så att representanterna för förskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden ansåg det möjligt att klara verksamheten inom den grundbudget som anvisats för För socialnämndens del torde det dock bli näst intill omöjligt att klara ens grundbudgeten eftersom den endast är ca 1 % högre än utfallet för Kommunstaben har därför begärt att socialförvaltningen skall upprätta en preliminär utfallsprognos för år 2000 baserad på redovisningen efter två månader samt med beaktande av effekterna av de åtgärder som kan anses rimliga att vidta för att begränsa kostnaderna. Denna prognos förutsätts kunna ligga till grund för en bedömning huruvida socialnämndens budget 2000 måste justeras eller om målsättningen för nämndens verksamhet skall revideras. 12 (35)

13 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Förskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar är bekantgjorda. 2. Kommunfullmäktige accepterar att de av socialnämnden redovisade åtgärdsförslagen genomförs. 3. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram för år 2000 till 185 mkr i nettokostnad. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte klarar av balanskravet i kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Socialnämnden skall under år 2000 lämna månatliga budgetuppföljningar med årsprognoser till kommunstyrelsen. Ej deltagande i beslut De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Hans Strandin (s) bifall till p 1 i förslaget, avslag på p 2 i förslaget samt ändringsyrkande beträffande p 3 i förslaget innebärande att socialnämndens budgetram fastställs till 189 mkr i nettokostnad, då man inte accepterar socialnämndens besparingsåtgärder. Propositionsordning Ordföranden inleder med att ställa proposition på arbetsutskottets förslag p 2 och Hans Strandins avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag p 3 och Hans Strandins ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Hans Strandins ändringsyrkande. 13 (35)

14 För ja-propositionen röstar: Lars-Bertil Ohlsson (kd), Ove Hahn (m), Lennart Edsparr (m), Bo Ivgren (fp), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m). För nej-propositionen röstar: Hans Strandin (s), Agneta Bergström (s), Mauritz Lindroth (s) och Bo Eknert (mp). Omröstningsresultat Med sju (7) ja-röster för arbetsutskottets förslag mot fyra (4) nej-röster för Hans Strandins ändringsyrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Förskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar är bekantgjorda. 2. Kommunfullmäktige accepterar att de av socialnämnden redovisade åtgärdsförslagen genomförs. 3. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram för år 2000 till 185 mkr i nettokostnad. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte klarar av balanskravet i kommunallagen. Kommunstyrelsens beslut: Socialnämnden skall under år 2000 lämna månatliga budgetuppföljningar med årsprognoser till kommunstyrelsen. Reservation Mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 14 (35)

15 Justering av grundskolenämndens budgetram KS 49 AU 44 Dnr Grundskolenämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ett tillläggsanslag om 3,5 mkr. Kommunfullmäktige beslutade , 74, utöka driftramen för grundskolenämnden för år 2000 med 3,5 mkr. I skrivelse från grundskolenämndens ordförande anförs att anledningen till begäran är effekten av kommuninterna debiteringar som inte har varit känd vid grundskolenämndens verksamhetsplanering. De kommuninterna transaktionerna ger effekt under 2000 och kommande budgetår. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 2, från grundskolenämnden. 2. Skrivelse från ordföranden i grundskolenämnden. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen avstyrker grundskolenämndens hemställan om utökning av budgetramen för år Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstabens förslag från Birgitta Almlöf (m) och Lars-Bertil Ohlsson (kd). Bifall till grundskolenämndens hemställan från Hans Strandin (s). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstaben och Hans Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet antar kommunstabens förslag. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. 15 (35)

16 Reservation Mot arbetsutskottets beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar ordföranden, med instämmande från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Hans Strandin (s), att ärendet återremitteras till grundskolenämnden för komplettering av tillkommande kostnader med anledning av det föreslagna läraravtalet. Ärendet skall behandlas av kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras till grundskolenämnden för komplettering av tillkommande kostnader med anledning av det föreslagna läraravtalet. Ärendet skall behandlas av kommunstyrelsen (35)

17 Ombyggnation av kommunalhusets reception KS 50 AU 47 Dnr I den sk INM-rapporten föreslogs att receptionen i kommunalhuset bör byggas om för att förutom information till allmänheten inrikta sin information till företag, externa organisationer, statliga och regionala inrättningar och kombineras med utställningsverksamhet för kommun och företag samt ett elektroniskt informationstorg. Tillika har en säkerhetsteknisk genomgång av kommunalhusets lokaler skett av kommunens försäkringsmäklare. Av mäklarens rapport framgår ett antal förslag som bör åtgärdas. Bifogad handling 1. Skrivelse från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. För ombyggnad av kommunalhusets reception anvisas ett investeringsanslag om kr att finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. 2. För övriga säkerhetsåtgärder anslås kr att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. För ombyggnad av kommunalhusets reception anvisas ett investeringsanslag om kr att finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. 2. För övriga säkerhetsåtgärder anslås kr att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 17 (35)

18 Planändring i Lindholmen KS 51 AU 33 Dnr Skanska Bostäder Stockholm anhåller i skrivelse om start av planarbete i Hållsta samt planändring i Lindholmen. För Lindholmen etapp II vill Skanska göra en planändring som möjliggör byggnation av parhus och avstyckning av tomter. Byggnadsnämnden För området gäller detaljplan fastställd Syftet med detalj planen är bl a att bebyggelsen förläggs i tydligt formade kvarter. Motivet för detta är enligt planen att förstärka intrycket av samhällets centrum, att minska känslan av öppenhet och blåsighet samt att skydda gårdar och uterum från buller från genomfartsvägen och roslagsbanan. Att öka andelen sammanbyggda småhus strider inte mot detta syfte. Även om de sammanbyggda småhusen skulle kunna medges inom ramen för gällande detaljplan är det dock lämpligt att genomföra en planändring för att minska hushöjden, ta bort möjligheten till inredd vind samt för att eventuellt minska byggrätten något med hänsyn till att vindsvåning inte kommer att medges utöver två våningar. Denna planändring kan ske med enkelt planförfarande. Det är väsentligt att den tillkommande bebyggelsen utformas i samklang med den hittills uppförda bebyggelsen, d v s med samma arkitektoniska formspråk, skala och färgsättning, för att kvarteret ska uppfattas som en helhet i stadsbygden. Planändringen skall utföras på exploatörens bekostnad. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Skanska Bostäder Stockholm. 2. Protokoll , 10, från byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens förslag: Planändringen tillstyrkes enligt riktlinjer i stadsarkitektkontorets skrivelse. Arbetsutskottets förslag: Enligt byggnadsnämndens förslag. 18 (35)

19 Kommunstyrelsens beslut: Planändringen tillstyrkes enligt riktlinjer i stadsarkitektkontorets skrivelse. 19 (35)

20 Angarns Örsta 2:1 eventuellt förvärv av Angarnssjöängen KS 52 AU 35 Dnr Örjan Öberg, ägare till Angarns Örsta 3:13, har inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktige. I skrivelsen föreslår Örjan Öberg att Vallentuna kommun från Stockholms stad köper fastigheten Angarns Örsta 2:1 (den fastighet vid Angarnssjöängen där naturum är beläget) och därefter säljer del av, alternativt hela fastigheten, vidare till Örjan och Gunlög Öberg. Öberg hänvisar till att Stockholms stad, vid samrådsmötet för Angarnssjöängen, ska ha informerat om att staden erbjudit Vallentuna kommun att köpa fastigheten. Kommunstyrelsen gav , 186, kommunstaben i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret och tekniska kontoret se över vilka va-lösningar som är lämpliga vid Angarnssjöängen och naturum och försöka ordna finansieringen med bl a Stockholms stad och länsstyrelsen. Med anledning av detta genomfördes ett samrådsmöte med Stockholms stad och länsstyrelsen Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Örjan Öberg. 2. Protokoll , 186, från kommunstyrelsen. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. För närvarande är det inte aktuellt för kommunen att köpa fastigheten Angarns Örsta 2:1 från Stockholms stad. 2. Kommunstaben får i uppdrag att meddela Örjan Öberg att Vallentuna kommun för närvarande inte avser att köpa fastigheten Angarns Örsta och därmed inte heller avser att sälja fastigheten vidare. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 20 (35)

21 Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen slutredovisning KS 53 AU 36 Dnr Från Näringsdepartementet finns remiss i rubricerat ärende. Regeringen gav Luftfartsverket (LFV) i uppdrag att fördjupa analysen av hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen kan tillgodoses. Luftfartsverkets utredning har därefter sänts ut på remiss till bl a Vallentuna kommun. Miljö- och hälsoförvaltningen och stadsarkitektkontoret Kontoren anser att det är positivt att ytterligare en flygplats byggs i regionen som komplement till Arlanda. Slutredovisningen ger en bra bild över LFV:s inställning men en mer djupgående miljöanalys skulle ha behövts för att kunna stödja LFV:s åsikt om att Hall är det lämpligaste alternativet. Kontoren anser att den planeringsosäkerhet som nu råder med hänsyn till flygets utveckling i bl.a. Vallentuna kommun är oacceptabel och att det är nödvändigt LFV utvecklar och preciserar underlaget när det gäller flygkapaciteten i regionen som underlag för en prövning i berörda kommuners översiktsplaner. Bifogade handlingar 1. Utdrag ur remiss från Näringsdepartementet samt Luftfartsverkets slutredovisning. 2. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Förslag till yttrande från Vallentuna kommun, upprättat av kommunstaben. 4. Reviderat yttrande från kommunstaben. 5. Skrivelse från Sigtuna kommun innehållande utkast till brev ställt till Näringsdepartementet. 6. Skrivelse från Landshövdingen i Stockholms Län innehållande skrivelse från Luftfartsverket ställt till Miljödepartementet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande som sitt svar på remissen. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen antar det reviderade förslaget till yttrande som svar på remissen. 21 (35)

22 Kommunstyrelsens beslut: Det reviderade förslaget till yttrande från kommunstaben utgör Vallentuna kommuns svar på remissen. 22 (35)

23 Erbjudande om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund KS 54 AU 37 Dnr Från Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund finns erbjudande om medlemskap för Vallentuna kommun. Luftvårdsförbundet främsta uppgift är att förse sina medlemmar med, till ett lågt pris, bra underlag avseende kommunens luftmiljö att användas i stort sett i alla planeringssituationer där man kan förvänta sig att luftkvaliteten är dålig eller kommer att förändras negativt. Miljö- och hälsoskyddskontoret --- Vallentuna kommun kan genom förbundet erhålla beräkningar över hur luftkvaliteten ser ut i kommunen eller hur luftkvaliteten kan komma att se ut i olika utvecklingsalternativ. Detta ger ett bra underlag i planeringen för en bättre boendemiljö i Vallentuna. En betydelsefull aspekt är att kommunen i och med ett medlemskap inte själv riskerar att behöva genomföra kostsamma och svåra mätningar. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. 2. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag: Vallentuna kommun beslutar ansöka om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Arbetsutskottets förslag: Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Vallentuna kommun beslutar ansöka om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Kostnaderna för medlemskapet skall belasta kommunstyrelsens budget. 23 (35)

24 Skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden KS 55 AU 39 Dnr Kommunstyrelsen återremitterade till arbetsutskottet, kulturnämndens hemställan att byggnadsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att i samråd med länsantikvarien ta fram en PM om alternativa möjligheter till skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden (t ex områdesbestämmelser eller kulturreservat), som underlag för ett eventuellt beslut i kommunstyrelsen, redovisa vilka åtgärder som bör kunna vidtagas för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten utan att vägens karaktär förstörs, lämna förslag till utskyltning och information om Skålhamravägens historia. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 97, från kommunstyrelsen. 2. Skrivelser från kulturförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med punkt 2 i ärendet Motion - Kulturreservat i Lindholmen att uppdra åt kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljöoch hälsoskyddskontoret att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Anne-Marie Karlsson (c) avslag i ärendet. 24 (35)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-10-02

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-10-02 Kommunstyrelsen 2000-10-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 oktober 2000,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl Socialnämndens arbetsutskott 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer