PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl Ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl Ajournering kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Gunnel Orselius-Dahl (fp) ersättare för Johan Enfeldt (fp) Anne-Marie Karlsson (c), ersättare för Ove Ekström (c) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Bo Eknert (mp) Marie-Louise Löwenbeck (m), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare, 45, Leif Öhman (m), ersättare Nils Lage Holmbom (m), ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ersättare Ingvar H Johansson (s), ersättare Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall Agneta Bergström Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Agneta Bergström 1 (35)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (35)

3 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordning...4 Städverksamhetens framtida organisation i Vallentuna kommun...5 Behandling av motion om kulturreservat i Lindholmen Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)...7 Ombudgeteringar från 1999 års bokslut...10 Redovisning av åtgärder för att klara budget år Justering av grundskolenämndens budgetram...15 Ombyggnation av kommunalhusets reception...17 Planändring i Lindholmen...18 Angarns Örsta 2:1 eventuellt förvärv av Angarnssjöängen...20 Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen slutredovisning...21 Erbjudande om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund...23 Skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden...24 Bildandet av en gemensam gymnasieregion i Stockholms län remiss...26 Huvudmannaskapet för Edsvikens vårdgymnasium...27 Remiss från Finansdepartementet om förslag till förändringar i inkomst- utjämningen...28 Delegation till chefen för tekniska kontoret med anledning av försäljningen av fastigheten Valletuna-Ekeby 1: Förslag till nytt revisionsreglemente...31 Busstrafik på Ormstavägen...32 Anmälningslista...33 Sid 3 (35)

4 Godkännande av dagordning KS 44 Föreliggande förslag till dagordning justeras enligt följande: Tillkommer 59 Delegation till chefen för tekniska kontoret med anledning av försäljningen av fastigheten Valletuna-Ekeby 1: Förslag till nytt revisionsreglemente. 61 Busstrafik på Ormstavägen. Kommunstyrelsens beslut: Den justerade dagordningen godkänns. 4 (35)

5 Städverksamhetens framtida organisation i Vallentuna kommun KS 45 AU 38 Dnr Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag till beslut om framtida organisation för städverksamheten i kommunen. Städverksamheten är liksom fastighetsförvaltningen en stödfunktion till primärverksamheterna. Dess arbetsuppgifter ligger inom tekniska nämnden verksamhetsområde och drivs som resultatenheter med egen redovisning. Från och med 1994 är verksamhetsansvariga, enligt kommunfullmäktiges beslut , 7, inte bundna av att anlita kommunens städenhet för städning. Tekniska kontoret har uppdraget att driva städning i egen regi men har inte mandat att upphandla städentreprenader. Enligt tekniska kontorets bedömning bör totalansvaret för städverksamheten inklusive städupphandling för kommunens verksamhetslokaler organiseras samordnat under tekniska nämnden. Denna organisationsmodell innebär att den egna städverksamheten inte går in och lägger anbud på den städverksamhet som skall upphandlas. Politiskt beslut tas om vilken städvolym som skall utföras på entreprenad. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 1, från tekniska nämnden inkl tjänsteskrivelser mm. 2. Skrivelse från Kommunal Stockholms län Vallentuna. 3. Protokoll från samverkansgrupp inom tekniska kontoret. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsnämnden åläggs att i samråd med primärverksamhetsansvariga nämnder och styrelser upprätta förfrågningsunderlag, upphandla, följa upp och kontrollera den konkurrensutsatta delen av städverksamheten i kommunens egna och inhyrda lokaler. 2. Målet skall vara att 35% av städytorna är utlagda på entreprenad tolv (12) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 3. Målet skall vara att ytterligare 15% är utlagt arton (18) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 5 (35)

6 Arbetsutskottets beslut: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut från arbetsutskottet. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Anne-Marie Karlsson (c) yrkar, med instämmande från Bo Ivgren (m) och Lars-Bertil Ohlsson (kd), att en punkt 4 tillförs förslaget till beslut, enligt följande: Målet skall vara att en utvärdering av städverksamheten sker efter 18 månader. Hans Strandin (s) yrkar, med instämmande från Bo Eknert (mp), dels att städverksamheten skall vara kvar i kommunens regi innebärande avslag på föreliggande förslag till beslut, dels yrkas att städpersonalens möjlighet att delta i den pedagogiska verksamheten i skolan ses över. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag inklusive tilläggsyrkandet från Anne-Marie Karlsson och Hans Strandins avslags- och ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsnämnden åläggs att i samråd med primärverksamhetsansvariga nämnder och styrelser upprätta förfrågningsunderlag, upphandla, följa upp och kontrollera den konkurrensutsatta delen av städverksamheten i kommunens egna och inhyrda lokaler. 2. Målet skall vara att minst 35% av städytorna är utlagda på entreprenad tolv (12) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 3. Målet skall vara att ytterligare minst 15% är utlagt arton (18) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 4. Målet skall vara att en utvärdering av städverksamheten sker efter 18 månader. Ej deltagande i beslut Lars-Bertil Ohlsson (kd) deltar inte i beslutet avseende punkt 1. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 6 (35)

7 Behandling av motion om kulturreservat i Lindholmen Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) KS 46 AU 40 Dnr I motion föreslår Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius- Dahl (fp) att ett område vid Vasakullen och Lindholmens gård avsätts som kulturreservat i enlighet med miljöbalken 7 kapitel 9, och att att kommunen i samarbete med Stockholms stad, myndigheter och övriga intressenter rustar upp ladugården, sädesmagasinet och vagnslider för att upplåta lokalerna för föreningsliv och kulturella verksamheter. Gemensamt yttrande I gemensamt yttrande föreslår kulturförvaltningen, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret att motionen avslås med bl a följande motivering: Miljö- och hälsoskyddskontoret finner inte att naturområden runt Storsjön-Lillsjön bör prioriteras framför i yttrandet omnämnda projekt. Området betraktas av förvaltningen som ett av de intressanta naturområden i Vallentuna kommun som på sikt kan omfattas av skydd. Bedömning av huruvida något eller några områden i kommunen eventuellt bör komma ifråga för bildande av kulturreservat bör anstå till underlag för att belysa olika skyddsformer föreligger. Initiativ till upprustning av ladugården, sädesmagasinet och vagnslider för att upplåta lokalerna för föreningsliv och kulturella verksamheter bör uppmuntras. Kulturförvaltningen bedömer att det inom kulturnämndens nuvarande budgetram inte finns möjlighet att gå in finansiellt i ett sådant projekt. Stöd i form av rådgivning och deltagande i en eventuell projektgrupp för att undersöka vilka aktörer och intressenter som finns för upprustning och drift är dock möjlig. Det gemensamma yttrandet har också antagits av berörda nämnder. Kommunstaben Kommunstaben instämmer i de tre förvaltningschefernas tjänsteyttrande. En prioritering mellan olika skyddsvärda objekt bör vara vägledande för eventuellt ytterligare skydd av vissa områden. Ett enkelt underlag bör tas fram, i enlighet med kulturförvaltningens och stadsarkitektkontorets förslag, daterat , för bedömning av behov av eventuella åtgärder för att skydda kulturlandskapet. Även naturområden som Exerman-Hersby i Tärnanområdet och Vadadalen bör beaktas i underlaget. 7 (35)

8 Inom kulturnämndens nuvarande budgetram finns inte resurser för att gå in med finansiering av upprustning och drift av de i motionen föreslagna lokalerna (ladugård, sädesmagasin och vagnslider). Ett sådant åtagande kräver en finansiering inom kommunens redan ansträngda ekonomi i samband med antagandet av budgetramar i planeringsunderlaget. Kulturnämnden har emellertid uttalat att en upprustning bör uppmuntras. Bifogade handlingar 1. Motion Gemensamt yttrande från kulturförvaltningen, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Protokoll , 169, från byggnadsnämnden. 4. Protokoll , 79, från kulturnämnden. 5. Protokoll , 5, från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 6. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå fullmäktige att avslå motionen om kulturreservat i Lindholmen, 2. uppdra åt kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstabens förslag från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Birgitta Almlöf (m). Återremiss från Hans Strandin (s) innebärande att man avvaktar med att besvara motionen till dess att ett komplett underlag, som belyser olika skyddsformer utifrån ett lagstiftningsperspektiv, finns framtaget. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet skall avgöras idag. 8 (35)

9 Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Avslag på motionen från Anne-Marie Karlsson (c), innebärande bifall till arbetsutskottets förslag. Bifall till motionen från Bo Eknert (mp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag innebärande avslag på motionen och Bo Eknert m fl bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Kommunfullmäktige avslår motionen om kulturreservat i Lindholmen. 2. Kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret ges i uppdrag att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. 9 (35)

10 Ombudgeteringar från 1999 års bokslut KS 47 AU 45 Dnr Enligt de av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna gällande fr o m 1999 föreligger följande regler. Vid beslut om hantering av över- respektive underskott inom driftbudgeten skall kommunallagens balanskrav beaktas. Om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande år. Om överskott redovisas kan det få överföras till och disponeras under nästkommande budgetår. Förutsättningen är att kommunfullmäktiges fastställda mål och verksamhetsomfattningar uppnåtts under det aktuella året samt att berörd nämnd kan redovisa hur man avser att använda överförda medel. Bifogad handling 1. Tjänsteskrivelse från kommunstaben. 2. Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstaben. 3. Skrivelse från tekniska kontoret om gemensam tillfartsgata till Tellus teknikcenter och Vallentuna gymnasium. 4. Protokoll , 21, från fritidsnämnden. 5. Skrivelse från stadsarkitektkontoret. Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Hans Strandin (s) yrkar att byggnadsnämnden får ombudgetera kr av sitt överskott från Birgitta Almlöf (m) yrkar, med instämmande från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Ove Hahn (m), bifall till kommunstabens förslag innebärande att byggnadsnämnden får ombudgetera kr avseende återbetalning av OVK-avgifter. 10 (35)

11 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på eget förslag m fl innebärande bifall till kommunstabens förslag och Hans Strandins yrkande att byggnadsnämnden får ombudgetera kr och finner att arbetsutskottet antar ordförandens m fl förslag. Arbetsutskottets förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade och Arbetsutskottets beslut: Tekniska kontorets skrivelse om gemensam tillfartsgata till Tellus teknikcenter och Vallentuna gymnasium remitteras till kommunstaben för redovisning av exakt anbudsbelopp samt framtagande av avtal att redovisas vid arbetsutskottets nästa sammanträde Reservation Mot arbetsutskottets beslut angående fastställande av ombudgeteringar reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Hans Strandin (s), med instämmande från Bo Eknert (mp) och Anne-Marie Karlsson (c), att byggnadsnämnden får ombudgetera kr av sitt överskott från Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Hans Strandins m fl ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade och Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 11 (35)

12 Redovisning av åtgärder för att klara budget år 2000 KS 48 AU 46 Dnr I samband med behandlingen av BUF 3/99 beslutade kommunfullmäktige : De nämnder som prognostiserar underskott 1999 skall vidta åtgärder i budget 2000 så att verksamheten kan bedrivas inom ramen för anvisade medel. Vidtagna åtgärder samt konsekvenserna för verksamheten skall redovisas till kommunledningen i samband med genomgång av 1999 års bokslut i början av februari månad. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 91, från kommunfullmäktige. 2. Tjänsteskrivelse från kommunstaben. 3. Protokoll , 11, från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 4. Tjänsteskrivelser från socialförvaltningen och för förskoleförvaltningen Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstaben. Kommunstabens bedömning Utifrån de uppgifter som framkom vid bokslutsgenomgångarna kan konstateras att ingen nämndrepresentant ansåg det möjligt att klara budget 2000 utan kraftigt negativa effekter för verksamheten om 1999 års underskott skulle ombudgeteras. Däremot bedömer kommunstaben att redovisningen kan tolkas så att representanterna för förskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden ansåg det möjligt att klara verksamheten inom den grundbudget som anvisats för För socialnämndens del torde det dock bli näst intill omöjligt att klara ens grundbudgeten eftersom den endast är ca 1 % högre än utfallet för Kommunstaben har därför begärt att socialförvaltningen skall upprätta en preliminär utfallsprognos för år 2000 baserad på redovisningen efter två månader samt med beaktande av effekterna av de åtgärder som kan anses rimliga att vidta för att begränsa kostnaderna. Denna prognos förutsätts kunna ligga till grund för en bedömning huruvida socialnämndens budget 2000 måste justeras eller om målsättningen för nämndens verksamhet skall revideras. 12 (35)

13 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Förskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar är bekantgjorda. 2. Kommunfullmäktige accepterar att de av socialnämnden redovisade åtgärdsförslagen genomförs. 3. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram för år 2000 till 185 mkr i nettokostnad. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte klarar av balanskravet i kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Socialnämnden skall under år 2000 lämna månatliga budgetuppföljningar med årsprognoser till kommunstyrelsen. Ej deltagande i beslut De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Hans Strandin (s) bifall till p 1 i förslaget, avslag på p 2 i förslaget samt ändringsyrkande beträffande p 3 i förslaget innebärande att socialnämndens budgetram fastställs till 189 mkr i nettokostnad, då man inte accepterar socialnämndens besparingsåtgärder. Propositionsordning Ordföranden inleder med att ställa proposition på arbetsutskottets förslag p 2 och Hans Strandins avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag p 3 och Hans Strandins ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Hans Strandins ändringsyrkande. 13 (35)

14 För ja-propositionen röstar: Lars-Bertil Ohlsson (kd), Ove Hahn (m), Lennart Edsparr (m), Bo Ivgren (fp), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m). För nej-propositionen röstar: Hans Strandin (s), Agneta Bergström (s), Mauritz Lindroth (s) och Bo Eknert (mp). Omröstningsresultat Med sju (7) ja-röster för arbetsutskottets förslag mot fyra (4) nej-röster för Hans Strandins ändringsyrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Förskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar är bekantgjorda. 2. Kommunfullmäktige accepterar att de av socialnämnden redovisade åtgärdsförslagen genomförs. 3. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram för år 2000 till 185 mkr i nettokostnad. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte klarar av balanskravet i kommunallagen. Kommunstyrelsens beslut: Socialnämnden skall under år 2000 lämna månatliga budgetuppföljningar med årsprognoser till kommunstyrelsen. Reservation Mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 14 (35)

15 Justering av grundskolenämndens budgetram KS 49 AU 44 Dnr Grundskolenämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ett tillläggsanslag om 3,5 mkr. Kommunfullmäktige beslutade , 74, utöka driftramen för grundskolenämnden för år 2000 med 3,5 mkr. I skrivelse från grundskolenämndens ordförande anförs att anledningen till begäran är effekten av kommuninterna debiteringar som inte har varit känd vid grundskolenämndens verksamhetsplanering. De kommuninterna transaktionerna ger effekt under 2000 och kommande budgetår. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 2, från grundskolenämnden. 2. Skrivelse från ordföranden i grundskolenämnden. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen avstyrker grundskolenämndens hemställan om utökning av budgetramen för år Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstabens förslag från Birgitta Almlöf (m) och Lars-Bertil Ohlsson (kd). Bifall till grundskolenämndens hemställan från Hans Strandin (s). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstaben och Hans Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet antar kommunstabens förslag. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. 15 (35)

16 Reservation Mot arbetsutskottets beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar ordföranden, med instämmande från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Hans Strandin (s), att ärendet återremitteras till grundskolenämnden för komplettering av tillkommande kostnader med anledning av det föreslagna läraravtalet. Ärendet skall behandlas av kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras till grundskolenämnden för komplettering av tillkommande kostnader med anledning av det föreslagna läraravtalet. Ärendet skall behandlas av kommunstyrelsen (35)

17 Ombyggnation av kommunalhusets reception KS 50 AU 47 Dnr I den sk INM-rapporten föreslogs att receptionen i kommunalhuset bör byggas om för att förutom information till allmänheten inrikta sin information till företag, externa organisationer, statliga och regionala inrättningar och kombineras med utställningsverksamhet för kommun och företag samt ett elektroniskt informationstorg. Tillika har en säkerhetsteknisk genomgång av kommunalhusets lokaler skett av kommunens försäkringsmäklare. Av mäklarens rapport framgår ett antal förslag som bör åtgärdas. Bifogad handling 1. Skrivelse från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. För ombyggnad av kommunalhusets reception anvisas ett investeringsanslag om kr att finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. 2. För övriga säkerhetsåtgärder anslås kr att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. För ombyggnad av kommunalhusets reception anvisas ett investeringsanslag om kr att finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. 2. För övriga säkerhetsåtgärder anslås kr att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 17 (35)

18 Planändring i Lindholmen KS 51 AU 33 Dnr Skanska Bostäder Stockholm anhåller i skrivelse om start av planarbete i Hållsta samt planändring i Lindholmen. För Lindholmen etapp II vill Skanska göra en planändring som möjliggör byggnation av parhus och avstyckning av tomter. Byggnadsnämnden För området gäller detaljplan fastställd Syftet med detalj planen är bl a att bebyggelsen förläggs i tydligt formade kvarter. Motivet för detta är enligt planen att förstärka intrycket av samhällets centrum, att minska känslan av öppenhet och blåsighet samt att skydda gårdar och uterum från buller från genomfartsvägen och roslagsbanan. Att öka andelen sammanbyggda småhus strider inte mot detta syfte. Även om de sammanbyggda småhusen skulle kunna medges inom ramen för gällande detaljplan är det dock lämpligt att genomföra en planändring för att minska hushöjden, ta bort möjligheten till inredd vind samt för att eventuellt minska byggrätten något med hänsyn till att vindsvåning inte kommer att medges utöver två våningar. Denna planändring kan ske med enkelt planförfarande. Det är väsentligt att den tillkommande bebyggelsen utformas i samklang med den hittills uppförda bebyggelsen, d v s med samma arkitektoniska formspråk, skala och färgsättning, för att kvarteret ska uppfattas som en helhet i stadsbygden. Planändringen skall utföras på exploatörens bekostnad. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Skanska Bostäder Stockholm. 2. Protokoll , 10, från byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens förslag: Planändringen tillstyrkes enligt riktlinjer i stadsarkitektkontorets skrivelse. Arbetsutskottets förslag: Enligt byggnadsnämndens förslag. 18 (35)

19 Kommunstyrelsens beslut: Planändringen tillstyrkes enligt riktlinjer i stadsarkitektkontorets skrivelse. 19 (35)

20 Angarns Örsta 2:1 eventuellt förvärv av Angarnssjöängen KS 52 AU 35 Dnr Örjan Öberg, ägare till Angarns Örsta 3:13, har inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktige. I skrivelsen föreslår Örjan Öberg att Vallentuna kommun från Stockholms stad köper fastigheten Angarns Örsta 2:1 (den fastighet vid Angarnssjöängen där naturum är beläget) och därefter säljer del av, alternativt hela fastigheten, vidare till Örjan och Gunlög Öberg. Öberg hänvisar till att Stockholms stad, vid samrådsmötet för Angarnssjöängen, ska ha informerat om att staden erbjudit Vallentuna kommun att köpa fastigheten. Kommunstyrelsen gav , 186, kommunstaben i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret och tekniska kontoret se över vilka va-lösningar som är lämpliga vid Angarnssjöängen och naturum och försöka ordna finansieringen med bl a Stockholms stad och länsstyrelsen. Med anledning av detta genomfördes ett samrådsmöte med Stockholms stad och länsstyrelsen Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Örjan Öberg. 2. Protokoll , 186, från kommunstyrelsen. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. För närvarande är det inte aktuellt för kommunen att köpa fastigheten Angarns Örsta 2:1 från Stockholms stad. 2. Kommunstaben får i uppdrag att meddela Örjan Öberg att Vallentuna kommun för närvarande inte avser att köpa fastigheten Angarns Örsta och därmed inte heller avser att sälja fastigheten vidare. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 20 (35)

21 Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen slutredovisning KS 53 AU 36 Dnr Från Näringsdepartementet finns remiss i rubricerat ärende. Regeringen gav Luftfartsverket (LFV) i uppdrag att fördjupa analysen av hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen kan tillgodoses. Luftfartsverkets utredning har därefter sänts ut på remiss till bl a Vallentuna kommun. Miljö- och hälsoförvaltningen och stadsarkitektkontoret Kontoren anser att det är positivt att ytterligare en flygplats byggs i regionen som komplement till Arlanda. Slutredovisningen ger en bra bild över LFV:s inställning men en mer djupgående miljöanalys skulle ha behövts för att kunna stödja LFV:s åsikt om att Hall är det lämpligaste alternativet. Kontoren anser att den planeringsosäkerhet som nu råder med hänsyn till flygets utveckling i bl.a. Vallentuna kommun är oacceptabel och att det är nödvändigt LFV utvecklar och preciserar underlaget när det gäller flygkapaciteten i regionen som underlag för en prövning i berörda kommuners översiktsplaner. Bifogade handlingar 1. Utdrag ur remiss från Näringsdepartementet samt Luftfartsverkets slutredovisning. 2. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Förslag till yttrande från Vallentuna kommun, upprättat av kommunstaben. 4. Reviderat yttrande från kommunstaben. 5. Skrivelse från Sigtuna kommun innehållande utkast till brev ställt till Näringsdepartementet. 6. Skrivelse från Landshövdingen i Stockholms Län innehållande skrivelse från Luftfartsverket ställt till Miljödepartementet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande som sitt svar på remissen. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen antar det reviderade förslaget till yttrande som svar på remissen. 21 (35)

22 Kommunstyrelsens beslut: Det reviderade förslaget till yttrande från kommunstaben utgör Vallentuna kommuns svar på remissen. 22 (35)

23 Erbjudande om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund KS 54 AU 37 Dnr Från Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund finns erbjudande om medlemskap för Vallentuna kommun. Luftvårdsförbundet främsta uppgift är att förse sina medlemmar med, till ett lågt pris, bra underlag avseende kommunens luftmiljö att användas i stort sett i alla planeringssituationer där man kan förvänta sig att luftkvaliteten är dålig eller kommer att förändras negativt. Miljö- och hälsoskyddskontoret --- Vallentuna kommun kan genom förbundet erhålla beräkningar över hur luftkvaliteten ser ut i kommunen eller hur luftkvaliteten kan komma att se ut i olika utvecklingsalternativ. Detta ger ett bra underlag i planeringen för en bättre boendemiljö i Vallentuna. En betydelsefull aspekt är att kommunen i och med ett medlemskap inte själv riskerar att behöva genomföra kostsamma och svåra mätningar. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. 2. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag: Vallentuna kommun beslutar ansöka om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Arbetsutskottets förslag: Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Vallentuna kommun beslutar ansöka om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Kostnaderna för medlemskapet skall belasta kommunstyrelsens budget. 23 (35)

24 Skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden KS 55 AU 39 Dnr Kommunstyrelsen återremitterade till arbetsutskottet, kulturnämndens hemställan att byggnadsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att i samråd med länsantikvarien ta fram en PM om alternativa möjligheter till skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden (t ex områdesbestämmelser eller kulturreservat), som underlag för ett eventuellt beslut i kommunstyrelsen, redovisa vilka åtgärder som bör kunna vidtagas för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten utan att vägens karaktär förstörs, lämna förslag till utskyltning och information om Skålhamravägens historia. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 97, från kommunstyrelsen. 2. Skrivelser från kulturförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med punkt 2 i ärendet Motion - Kulturreservat i Lindholmen att uppdra åt kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljöoch hälsoskyddskontoret att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Anne-Marie Karlsson (c) avslag i ärendet. 24 (35)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer