PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl Ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl Ajournering kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Gunnel Orselius-Dahl (fp) ersättare för Johan Enfeldt (fp) Anne-Marie Karlsson (c), ersättare för Ove Ekström (c) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Bo Eknert (mp) Marie-Louise Löwenbeck (m), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare, 45, Leif Öhman (m), ersättare Nils Lage Holmbom (m), ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ersättare Ingvar H Johansson (s), ersättare Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall Agneta Bergström Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Agneta Bergström 1 (35)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (35)

3 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordning...4 Städverksamhetens framtida organisation i Vallentuna kommun...5 Behandling av motion om kulturreservat i Lindholmen Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)...7 Ombudgeteringar från 1999 års bokslut...10 Redovisning av åtgärder för att klara budget år Justering av grundskolenämndens budgetram...15 Ombyggnation av kommunalhusets reception...17 Planändring i Lindholmen...18 Angarns Örsta 2:1 eventuellt förvärv av Angarnssjöängen...20 Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen slutredovisning...21 Erbjudande om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund...23 Skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden...24 Bildandet av en gemensam gymnasieregion i Stockholms län remiss...26 Huvudmannaskapet för Edsvikens vårdgymnasium...27 Remiss från Finansdepartementet om förslag till förändringar i inkomst- utjämningen...28 Delegation till chefen för tekniska kontoret med anledning av försäljningen av fastigheten Valletuna-Ekeby 1: Förslag till nytt revisionsreglemente...31 Busstrafik på Ormstavägen...32 Anmälningslista...33 Sid 3 (35)

4 Godkännande av dagordning KS 44 Föreliggande förslag till dagordning justeras enligt följande: Tillkommer 59 Delegation till chefen för tekniska kontoret med anledning av försäljningen av fastigheten Valletuna-Ekeby 1: Förslag till nytt revisionsreglemente. 61 Busstrafik på Ormstavägen. Kommunstyrelsens beslut: Den justerade dagordningen godkänns. 4 (35)

5 Städverksamhetens framtida organisation i Vallentuna kommun KS 45 AU 38 Dnr Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag till beslut om framtida organisation för städverksamheten i kommunen. Städverksamheten är liksom fastighetsförvaltningen en stödfunktion till primärverksamheterna. Dess arbetsuppgifter ligger inom tekniska nämnden verksamhetsområde och drivs som resultatenheter med egen redovisning. Från och med 1994 är verksamhetsansvariga, enligt kommunfullmäktiges beslut , 7, inte bundna av att anlita kommunens städenhet för städning. Tekniska kontoret har uppdraget att driva städning i egen regi men har inte mandat att upphandla städentreprenader. Enligt tekniska kontorets bedömning bör totalansvaret för städverksamheten inklusive städupphandling för kommunens verksamhetslokaler organiseras samordnat under tekniska nämnden. Denna organisationsmodell innebär att den egna städverksamheten inte går in och lägger anbud på den städverksamhet som skall upphandlas. Politiskt beslut tas om vilken städvolym som skall utföras på entreprenad. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 1, från tekniska nämnden inkl tjänsteskrivelser mm. 2. Skrivelse från Kommunal Stockholms län Vallentuna. 3. Protokoll från samverkansgrupp inom tekniska kontoret. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsnämnden åläggs att i samråd med primärverksamhetsansvariga nämnder och styrelser upprätta förfrågningsunderlag, upphandla, följa upp och kontrollera den konkurrensutsatta delen av städverksamheten i kommunens egna och inhyrda lokaler. 2. Målet skall vara att 35% av städytorna är utlagda på entreprenad tolv (12) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 3. Målet skall vara att ytterligare 15% är utlagt arton (18) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 5 (35)

6 Arbetsutskottets beslut: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut från arbetsutskottet. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Anne-Marie Karlsson (c) yrkar, med instämmande från Bo Ivgren (m) och Lars-Bertil Ohlsson (kd), att en punkt 4 tillförs förslaget till beslut, enligt följande: Målet skall vara att en utvärdering av städverksamheten sker efter 18 månader. Hans Strandin (s) yrkar, med instämmande från Bo Eknert (mp), dels att städverksamheten skall vara kvar i kommunens regi innebärande avslag på föreliggande förslag till beslut, dels yrkas att städpersonalens möjlighet att delta i den pedagogiska verksamheten i skolan ses över. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag inklusive tilläggsyrkandet från Anne-Marie Karlsson och Hans Strandins avslags- och ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsnämnden åläggs att i samråd med primärverksamhetsansvariga nämnder och styrelser upprätta förfrågningsunderlag, upphandla, följa upp och kontrollera den konkurrensutsatta delen av städverksamheten i kommunens egna och inhyrda lokaler. 2. Målet skall vara att minst 35% av städytorna är utlagda på entreprenad tolv (12) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 3. Målet skall vara att ytterligare minst 15% är utlagt arton (18) månader efter beslut i kommunfullmäktige. 4. Målet skall vara att en utvärdering av städverksamheten sker efter 18 månader. Ej deltagande i beslut Lars-Bertil Ohlsson (kd) deltar inte i beslutet avseende punkt 1. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 6 (35)

7 Behandling av motion om kulturreservat i Lindholmen Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) KS 46 AU 40 Dnr I motion föreslår Johan Enfeldt (fp) och Gunnel Orselius- Dahl (fp) att ett område vid Vasakullen och Lindholmens gård avsätts som kulturreservat i enlighet med miljöbalken 7 kapitel 9, och att att kommunen i samarbete med Stockholms stad, myndigheter och övriga intressenter rustar upp ladugården, sädesmagasinet och vagnslider för att upplåta lokalerna för föreningsliv och kulturella verksamheter. Gemensamt yttrande I gemensamt yttrande föreslår kulturförvaltningen, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret att motionen avslås med bl a följande motivering: Miljö- och hälsoskyddskontoret finner inte att naturområden runt Storsjön-Lillsjön bör prioriteras framför i yttrandet omnämnda projekt. Området betraktas av förvaltningen som ett av de intressanta naturområden i Vallentuna kommun som på sikt kan omfattas av skydd. Bedömning av huruvida något eller några områden i kommunen eventuellt bör komma ifråga för bildande av kulturreservat bör anstå till underlag för att belysa olika skyddsformer föreligger. Initiativ till upprustning av ladugården, sädesmagasinet och vagnslider för att upplåta lokalerna för föreningsliv och kulturella verksamheter bör uppmuntras. Kulturförvaltningen bedömer att det inom kulturnämndens nuvarande budgetram inte finns möjlighet att gå in finansiellt i ett sådant projekt. Stöd i form av rådgivning och deltagande i en eventuell projektgrupp för att undersöka vilka aktörer och intressenter som finns för upprustning och drift är dock möjlig. Det gemensamma yttrandet har också antagits av berörda nämnder. Kommunstaben Kommunstaben instämmer i de tre förvaltningschefernas tjänsteyttrande. En prioritering mellan olika skyddsvärda objekt bör vara vägledande för eventuellt ytterligare skydd av vissa områden. Ett enkelt underlag bör tas fram, i enlighet med kulturförvaltningens och stadsarkitektkontorets förslag, daterat , för bedömning av behov av eventuella åtgärder för att skydda kulturlandskapet. Även naturområden som Exerman-Hersby i Tärnanområdet och Vadadalen bör beaktas i underlaget. 7 (35)

8 Inom kulturnämndens nuvarande budgetram finns inte resurser för att gå in med finansiering av upprustning och drift av de i motionen föreslagna lokalerna (ladugård, sädesmagasin och vagnslider). Ett sådant åtagande kräver en finansiering inom kommunens redan ansträngda ekonomi i samband med antagandet av budgetramar i planeringsunderlaget. Kulturnämnden har emellertid uttalat att en upprustning bör uppmuntras. Bifogade handlingar 1. Motion Gemensamt yttrande från kulturförvaltningen, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Protokoll , 169, från byggnadsnämnden. 4. Protokoll , 79, från kulturnämnden. 5. Protokoll , 5, från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 6. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå fullmäktige att avslå motionen om kulturreservat i Lindholmen, 2. uppdra åt kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstabens förslag från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Birgitta Almlöf (m). Återremiss från Hans Strandin (s) innebärande att man avvaktar med att besvara motionen till dess att ett komplett underlag, som belyser olika skyddsformer utifrån ett lagstiftningsperspektiv, finns framtaget. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet skall avgöras idag. 8 (35)

9 Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Avslag på motionen från Anne-Marie Karlsson (c), innebärande bifall till arbetsutskottets förslag. Bifall till motionen från Bo Eknert (mp) och Gunnel Orselius-Dahl (fp). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag innebärande avslag på motionen och Bo Eknert m fl bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Kommunfullmäktige avslår motionen om kulturreservat i Lindholmen. 2. Kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret ges i uppdrag att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. 9 (35)

10 Ombudgeteringar från 1999 års bokslut KS 47 AU 45 Dnr Enligt de av kommunfullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna gällande fr o m 1999 föreligger följande regler. Vid beslut om hantering av över- respektive underskott inom driftbudgeten skall kommunallagens balanskrav beaktas. Om underskott redovisas totalt per anslagsbindningsnivå skall det i princip överföras till och täckas i respektive nämnds budget under nästkommande år. Om överskott redovisas kan det få överföras till och disponeras under nästkommande budgetår. Förutsättningen är att kommunfullmäktiges fastställda mål och verksamhetsomfattningar uppnåtts under det aktuella året samt att berörd nämnd kan redovisa hur man avser att använda överförda medel. Bifogad handling 1. Tjänsteskrivelse från kommunstaben. 2. Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstaben. 3. Skrivelse från tekniska kontoret om gemensam tillfartsgata till Tellus teknikcenter och Vallentuna gymnasium. 4. Protokoll , 21, från fritidsnämnden. 5. Skrivelse från stadsarkitektkontoret. Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Hans Strandin (s) yrkar att byggnadsnämnden får ombudgetera kr av sitt överskott från Birgitta Almlöf (m) yrkar, med instämmande från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Ove Hahn (m), bifall till kommunstabens förslag innebärande att byggnadsnämnden får ombudgetera kr avseende återbetalning av OVK-avgifter. 10 (35)

11 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på eget förslag m fl innebärande bifall till kommunstabens förslag och Hans Strandins yrkande att byggnadsnämnden får ombudgetera kr och finner att arbetsutskottet antar ordförandens m fl förslag. Arbetsutskottets förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade och Arbetsutskottets beslut: Tekniska kontorets skrivelse om gemensam tillfartsgata till Tellus teknikcenter och Vallentuna gymnasium remitteras till kommunstaben för redovisning av exakt anbudsbelopp samt framtagande av avtal att redovisas vid arbetsutskottets nästa sammanträde Reservation Mot arbetsutskottets beslut angående fastställande av ombudgeteringar reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Hans Strandin (s), med instämmande från Bo Eknert (mp) och Anne-Marie Karlsson (c), att byggnadsnämnden får ombudgetera kr av sitt överskott från Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Hans Strandins m fl ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer ombudgeteringar i 1999 års bokslut, totalt tkr för driftbudgeten och tkr för investeringsbudgeten, med fördelning som framgår av kommunstabens sammanställningar daterade och Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 11 (35)

12 Redovisning av åtgärder för att klara budget år 2000 KS 48 AU 46 Dnr I samband med behandlingen av BUF 3/99 beslutade kommunfullmäktige : De nämnder som prognostiserar underskott 1999 skall vidta åtgärder i budget 2000 så att verksamheten kan bedrivas inom ramen för anvisade medel. Vidtagna åtgärder samt konsekvenserna för verksamheten skall redovisas till kommunledningen i samband med genomgång av 1999 års bokslut i början av februari månad. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 91, från kommunfullmäktige. 2. Tjänsteskrivelse från kommunstaben. 3. Protokoll , 11, från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 4. Tjänsteskrivelser från socialförvaltningen och för förskoleförvaltningen Reviderad tjänsteskrivelse från kommunstaben. Kommunstabens bedömning Utifrån de uppgifter som framkom vid bokslutsgenomgångarna kan konstateras att ingen nämndrepresentant ansåg det möjligt att klara budget 2000 utan kraftigt negativa effekter för verksamheten om 1999 års underskott skulle ombudgeteras. Däremot bedömer kommunstaben att redovisningen kan tolkas så att representanterna för förskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden ansåg det möjligt att klara verksamheten inom den grundbudget som anvisats för För socialnämndens del torde det dock bli näst intill omöjligt att klara ens grundbudgeten eftersom den endast är ca 1 % högre än utfallet för Kommunstaben har därför begärt att socialförvaltningen skall upprätta en preliminär utfallsprognos för år 2000 baserad på redovisningen efter två månader samt med beaktande av effekterna av de åtgärder som kan anses rimliga att vidta för att begränsa kostnaderna. Denna prognos förutsätts kunna ligga till grund för en bedömning huruvida socialnämndens budget 2000 måste justeras eller om målsättningen för nämndens verksamhet skall revideras. 12 (35)

13 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Förskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar är bekantgjorda. 2. Kommunfullmäktige accepterar att de av socialnämnden redovisade åtgärdsförslagen genomförs. 3. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram för år 2000 till 185 mkr i nettokostnad. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte klarar av balanskravet i kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Socialnämnden skall under år 2000 lämna månatliga budgetuppföljningar med årsprognoser till kommunstyrelsen. Ej deltagande i beslut De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Hans Strandin (s) bifall till p 1 i förslaget, avslag på p 2 i förslaget samt ändringsyrkande beträffande p 3 i förslaget innebärande att socialnämndens budgetram fastställs till 189 mkr i nettokostnad, då man inte accepterar socialnämndens besparingsåtgärder. Propositionsordning Ordföranden inleder med att ställa proposition på arbetsutskottets förslag p 2 och Hans Strandins avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag p 3 och Hans Strandins ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Hans Strandins ändringsyrkande. 13 (35)

14 För ja-propositionen röstar: Lars-Bertil Ohlsson (kd), Ove Hahn (m), Lennart Edsparr (m), Bo Ivgren (fp), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m). För nej-propositionen röstar: Hans Strandin (s), Agneta Bergström (s), Mauritz Lindroth (s) och Bo Eknert (mp). Omröstningsresultat Med sju (7) ja-röster för arbetsutskottets förslag mot fyra (4) nej-röster för Hans Strandins ändringsyrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: 1. Förskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar är bekantgjorda. 2. Kommunfullmäktige accepterar att de av socialnämnden redovisade åtgärdsförslagen genomförs. 3. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens budgetram för år 2000 till 185 mkr i nettokostnad. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte klarar av balanskravet i kommunallagen. Kommunstyrelsens beslut: Socialnämnden skall under år 2000 lämna månatliga budgetuppföljningar med årsprognoser till kommunstyrelsen. Reservation Mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. 14 (35)

15 Justering av grundskolenämndens budgetram KS 49 AU 44 Dnr Grundskolenämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ett tillläggsanslag om 3,5 mkr. Kommunfullmäktige beslutade , 74, utöka driftramen för grundskolenämnden för år 2000 med 3,5 mkr. I skrivelse från grundskolenämndens ordförande anförs att anledningen till begäran är effekten av kommuninterna debiteringar som inte har varit känd vid grundskolenämndens verksamhetsplanering. De kommuninterna transaktionerna ger effekt under 2000 och kommande budgetår. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 2, från grundskolenämnden. 2. Skrivelse från ordföranden i grundskolenämnden. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen avstyrker grundskolenämndens hemställan om utökning av budgetramen för år Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstabens förslag från Birgitta Almlöf (m) och Lars-Bertil Ohlsson (kd). Bifall till grundskolenämndens hemställan från Hans Strandin (s). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstaben och Hans Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet antar kommunstabens förslag. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. 15 (35)

16 Reservation Mot arbetsutskottets beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar ordföranden, med instämmande från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Hans Strandin (s), att ärendet återremitteras till grundskolenämnden för komplettering av tillkommande kostnader med anledning av det föreslagna läraravtalet. Ärendet skall behandlas av kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras till grundskolenämnden för komplettering av tillkommande kostnader med anledning av det föreslagna läraravtalet. Ärendet skall behandlas av kommunstyrelsen (35)

17 Ombyggnation av kommunalhusets reception KS 50 AU 47 Dnr I den sk INM-rapporten föreslogs att receptionen i kommunalhuset bör byggas om för att förutom information till allmänheten inrikta sin information till företag, externa organisationer, statliga och regionala inrättningar och kombineras med utställningsverksamhet för kommun och företag samt ett elektroniskt informationstorg. Tillika har en säkerhetsteknisk genomgång av kommunalhusets lokaler skett av kommunens försäkringsmäklare. Av mäklarens rapport framgår ett antal förslag som bör åtgärdas. Bifogad handling 1. Skrivelse från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. För ombyggnad av kommunalhusets reception anvisas ett investeringsanslag om kr att finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. 2. För övriga säkerhetsåtgärder anslås kr att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. För ombyggnad av kommunalhusets reception anvisas ett investeringsanslag om kr att finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. 2. För övriga säkerhetsåtgärder anslås kr att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 17 (35)

18 Planändring i Lindholmen KS 51 AU 33 Dnr Skanska Bostäder Stockholm anhåller i skrivelse om start av planarbete i Hållsta samt planändring i Lindholmen. För Lindholmen etapp II vill Skanska göra en planändring som möjliggör byggnation av parhus och avstyckning av tomter. Byggnadsnämnden För området gäller detaljplan fastställd Syftet med detalj planen är bl a att bebyggelsen förläggs i tydligt formade kvarter. Motivet för detta är enligt planen att förstärka intrycket av samhällets centrum, att minska känslan av öppenhet och blåsighet samt att skydda gårdar och uterum från buller från genomfartsvägen och roslagsbanan. Att öka andelen sammanbyggda småhus strider inte mot detta syfte. Även om de sammanbyggda småhusen skulle kunna medges inom ramen för gällande detaljplan är det dock lämpligt att genomföra en planändring för att minska hushöjden, ta bort möjligheten till inredd vind samt för att eventuellt minska byggrätten något med hänsyn till att vindsvåning inte kommer att medges utöver två våningar. Denna planändring kan ske med enkelt planförfarande. Det är väsentligt att den tillkommande bebyggelsen utformas i samklang med den hittills uppförda bebyggelsen, d v s med samma arkitektoniska formspråk, skala och färgsättning, för att kvarteret ska uppfattas som en helhet i stadsbygden. Planändringen skall utföras på exploatörens bekostnad. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Skanska Bostäder Stockholm. 2. Protokoll , 10, från byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens förslag: Planändringen tillstyrkes enligt riktlinjer i stadsarkitektkontorets skrivelse. Arbetsutskottets förslag: Enligt byggnadsnämndens förslag. 18 (35)

19 Kommunstyrelsens beslut: Planändringen tillstyrkes enligt riktlinjer i stadsarkitektkontorets skrivelse. 19 (35)

20 Angarns Örsta 2:1 eventuellt förvärv av Angarnssjöängen KS 52 AU 35 Dnr Örjan Öberg, ägare till Angarns Örsta 3:13, har inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktige. I skrivelsen föreslår Örjan Öberg att Vallentuna kommun från Stockholms stad köper fastigheten Angarns Örsta 2:1 (den fastighet vid Angarnssjöängen där naturum är beläget) och därefter säljer del av, alternativt hela fastigheten, vidare till Örjan och Gunlög Öberg. Öberg hänvisar till att Stockholms stad, vid samrådsmötet för Angarnssjöängen, ska ha informerat om att staden erbjudit Vallentuna kommun att köpa fastigheten. Kommunstyrelsen gav , 186, kommunstaben i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret och tekniska kontoret se över vilka va-lösningar som är lämpliga vid Angarnssjöängen och naturum och försöka ordna finansieringen med bl a Stockholms stad och länsstyrelsen. Med anledning av detta genomfördes ett samrådsmöte med Stockholms stad och länsstyrelsen Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Örjan Öberg. 2. Protokoll , 186, från kommunstyrelsen. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. För närvarande är det inte aktuellt för kommunen att köpa fastigheten Angarns Örsta 2:1 från Stockholms stad. 2. Kommunstaben får i uppdrag att meddela Örjan Öberg att Vallentuna kommun för närvarande inte avser att köpa fastigheten Angarns Örsta och därmed inte heller avser att sälja fastigheten vidare. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 20 (35)

21 Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen slutredovisning KS 53 AU 36 Dnr Från Näringsdepartementet finns remiss i rubricerat ärende. Regeringen gav Luftfartsverket (LFV) i uppdrag att fördjupa analysen av hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen kan tillgodoses. Luftfartsverkets utredning har därefter sänts ut på remiss till bl a Vallentuna kommun. Miljö- och hälsoförvaltningen och stadsarkitektkontoret Kontoren anser att det är positivt att ytterligare en flygplats byggs i regionen som komplement till Arlanda. Slutredovisningen ger en bra bild över LFV:s inställning men en mer djupgående miljöanalys skulle ha behövts för att kunna stödja LFV:s åsikt om att Hall är det lämpligaste alternativet. Kontoren anser att den planeringsosäkerhet som nu råder med hänsyn till flygets utveckling i bl.a. Vallentuna kommun är oacceptabel och att det är nödvändigt LFV utvecklar och preciserar underlaget när det gäller flygkapaciteten i regionen som underlag för en prövning i berörda kommuners översiktsplaner. Bifogade handlingar 1. Utdrag ur remiss från Näringsdepartementet samt Luftfartsverkets slutredovisning. 2. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Förslag till yttrande från Vallentuna kommun, upprättat av kommunstaben. 4. Reviderat yttrande från kommunstaben. 5. Skrivelse från Sigtuna kommun innehållande utkast till brev ställt till Näringsdepartementet. 6. Skrivelse från Landshövdingen i Stockholms Län innehållande skrivelse från Luftfartsverket ställt till Miljödepartementet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande som sitt svar på remissen. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen antar det reviderade förslaget till yttrande som svar på remissen. 21 (35)

22 Kommunstyrelsens beslut: Det reviderade förslaget till yttrande från kommunstaben utgör Vallentuna kommuns svar på remissen. 22 (35)

23 Erbjudande om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund KS 54 AU 37 Dnr Från Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund finns erbjudande om medlemskap för Vallentuna kommun. Luftvårdsförbundet främsta uppgift är att förse sina medlemmar med, till ett lågt pris, bra underlag avseende kommunens luftmiljö att användas i stort sett i alla planeringssituationer där man kan förvänta sig att luftkvaliteten är dålig eller kommer att förändras negativt. Miljö- och hälsoskyddskontoret --- Vallentuna kommun kan genom förbundet erhålla beräkningar över hur luftkvaliteten ser ut i kommunen eller hur luftkvaliteten kan komma att se ut i olika utvecklingsalternativ. Detta ger ett bra underlag i planeringen för en bättre boendemiljö i Vallentuna. En betydelsefull aspekt är att kommunen i och med ett medlemskap inte själv riskerar att behöva genomföra kostsamma och svåra mätningar. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. 2. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag: Vallentuna kommun beslutar ansöka om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Arbetsutskottets förslag: Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Vallentuna kommun beslutar ansöka om medlemskap i Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Kostnaderna för medlemskapet skall belasta kommunstyrelsens budget. 23 (35)

24 Skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden KS 55 AU 39 Dnr Kommunstyrelsen återremitterade till arbetsutskottet, kulturnämndens hemställan att byggnadsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att i samråd med länsantikvarien ta fram en PM om alternativa möjligheter till skydd för Skålhamravägens kulturhistoriska värden (t ex områdesbestämmelser eller kulturreservat), som underlag för ett eventuellt beslut i kommunstyrelsen, redovisa vilka åtgärder som bör kunna vidtagas för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten utan att vägens karaktär förstörs, lämna förslag till utskyltning och information om Skålhamravägens historia. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 97, från kommunstyrelsen. 2. Skrivelser från kulturförvaltningen och stadsarkitektkontoret. 3. Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med punkt 2 i ärendet Motion - Kulturreservat i Lindholmen att uppdra åt kulturförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljöoch hälsoskyddskontoret att gemensamt ta fram ett enkelt underlag för att belysa frågorna om möjliga skyddsformer enligt lagstiftningen och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med skyddsvärd natur. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Anne-Marie Karlsson (c) avslag i ärendet. 24 (35)

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsen 2001-03-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2001 kl

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2001-04-09

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2001-04-09 Kommunstyrelsen 2001-04-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 april 2001 kl

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-08-28

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-08-28 Kommunstyrelsen 2000-08-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 augusti 2000,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Kommunstyrelsen 29 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) 23 januari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 23 januari 2007 kl 13.00-14.45 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005 Kommunfullmäktige 23 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00 Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45 Kallade tjänstemän Kommundirektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer