Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2015/ (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie Förskolenämnden Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran Förslag till beslut Nämnden godkänner en verksamhetsförändring för Helianthus AB att från och med hösten 2015 få utöka verksamheten med ytterligare en förskolelokal med arbetsnamnet Rödmyran vid Bäckgårdsvägen 14 i Vårby Gård. (2 kap. 5 skollagen 2010:800). Sammanfattning Helianthus ansöker om verksamhetsförändring. Helianthus ansöker om godkännande att utöka sin verksamhet med ännu en förskola med arbetsnamnet Rödmyran. Förskolan kommer att vara belägen vid Bäckgårdsvägen 14 i Vårby Gård. Ansökan avser inte en utökning av antalet platser utan stödjer av nämnden redan beslutat platsantal. Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen från Helianthus om att från och med hösten 2015 få godkännande att utöka sin verksamhet med ännu en förskola med arbetsnamnet Rödmyran. Förskolan kommer att vara belägen vid Bäckgårdsvägen 14 i Vårby Gård. Ansökan avser inte en utökning av antalet platser utan stödjer redan av nämnden beslutat platsantal. Hyresvärd för den nya lokalen är Huge Fastigheter AB. För att underlätta arbetssituationen för busspedagoger och bussbarn på Förskolan Lillmyran har Helianthus länge sökt en lokal som kan användas i händelse av att förskolebussen av olika anledningar inte kan avgå. Dessutom kan lokalen användas för aktiviteter för övriga barn från Helianthus förskolor i området. På sikt skulle också lokalen eventuellt kunna möta ett framtida behov av platser i den mån det behövs. Helianthus har nu möjlighet att flytta in i nya lokaler på Bäckgårdsvägen 14, lokaler som tidigare använts som öppen förskola. Lokalen skulle i så fall tillföras Förskolan Lillmyran som ett annex till deras verksamhet. Detta innebär att man kan få en bättre arbetsmiljö för medarbetare och barn. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2015/ (2) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan om verksamhetsförändring från Helianthus och bedömer att verksamhetsförändringen, en ny förskola med arbetsnamn Rödmyran, uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 skollagen 2010:800. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Ansökningshandlingar Beslutet delges Solveig Sunnebo, Akten

3 2015 Ansökan om verksamhetsförändring Förskola Ansökan avser ny förskola på Bäckgårdsvägen 14 i Vårby Gård. Förskolans arbetsnamn blir Rödmyran. Ansökan avser godkännande av att vi ytterligare hyr en lokal för vår verksamhet. Denna ansökan ersätter tidigare ansökan där ansökan också avsåg en utökning av antalet platser. Denna ansökan avser inte utökning av antalet platser utan kommer att stödja redan av nämnden beslutat platsantal.

4 Helianthus Helianthus AB org.nr Helianthus grundades år Vi har idag ca 220 medarbetare och har 12 förskolor i 4 kommuner, Huddinge, Nacka, Örebro och Nyköpings kommun. Vi bedriver traditionell förskoleverksamhet för barn 1-5 år. Vår profil benämner vi Ut och Njut. Till våra Förskolor tillför vi även en Mobil Förskoleavdelning i det fall intresse och förutsättningar finns. Den Mobila Förskolan har utvecklats av oss och är en Förskole-buss specialdesignad för Förskoleverksamhet. Vi har idag sex förskolebussar varav tre för närvarande är placerade på våra förskolor i Vårby Gård. Bakgrund till Ansökan Helianthus har idag fyra Förskolor i Vårby Gård; Myran, Lillmyran, Allén och Diamanten samt tre förskolebussar Förskolorna har begränsade möjligheter att utöka sin verksamhet ytterligare i lokalerna så som de ser ut idag. Med anledning av detta har vi kopplat på Mobila Förskoleavdelningar till tre av våra lokaler. Detta för att möta föräldrarnas behov och önskemål. För att underlätta arbetssituationen för våra busspedagoger och bussbarn på Förskolan Lillmyran har vi länge sökt en lokal som kan användas för dom i händelse av att förskolebussen av olika anledningar inte kan gå och underlätta för verksamheten tidig morgon och sen kväll. Dessutom kan lokalen användas för aktiviteter i lugn och ro för de barn som kräver detta från övriga förskolor. På sikt skulle också lokalen ev. kunna möta ett framtida behov av platser i den mån det behövs. Vi har nu möjlighet att flytta in i nya lokaler på Bäckgårdsvägen 14, lokaler som tidigare använts som öppen förskola. Lokalen skulle i så fall tillföras Förskolan Lillmyran som ett annex till deras verksamhet. Detta innebär att vi skulle möjliggöra en än bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och barn. Nuläge Just nu pågår diskussioner och planering med hyresvärden, viss ombyggnation måste göras och mottagningskök förberedas. Hyresnivån är satt och accepterad från oss. Kontrakt skrivs så snart Huge påkallar tid för detta. Övrigt Vi kommer så snart tillståndet är beviljat att skicka vederbörliga handlingar till avdelningen för miljö och hälsa i Huddinge. Vår önskan avseende beslut I det fall nämnden ställer sig positiv till vår föreslagna verksamhetsförändring, önskar vi att detta skall gälla från hösten 2015.

5 En sammanfattande beskrivning av Verksamhetsinriktning/Innehåll Traditionella förskolor Samtliga förskoleverksamheter i Helianthus arbetar utifrån Lpfö-98 rev Vårt arbete grundar sig i vår huvudprocess: Trygghet - Service - Lärande och vårt mål är att vår verksamhet ska ge våra barn de bästa förberedelser och förutsättningar för att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vision nästa generations Förskola. Nästa Generations Förskola är tvetydigt och meningen är just det, att det ska vara tvetydigt. För oss i Helianthus handlar det om att vi har dagens barn i våra förskolor som i morgon är Nästa generations vuxna. Vad vi vet om framtiden för dessa barn är skrivet i stjärnorna. Utvecklingen går med en rasande fart och det enda vi vet är att vi INTE vet vad som kommer att möta våra barn som vuxna. Frågorna är fler än svaren. Det är det som vi måste förhålla oss till, rusta våra barn för en framtid vi inte vet något om. Vad vill vi då rusta våra barn för och med; Goda värderingar som gör att dom blir människor som vi en dag vill umgås med, anställa och bli beroende av i samhället. Förmåga att göra val både för egen del men också för att andra människor ska få det bra och må bra. För att kunna göra val måste man ha något att välja mellan. Vi måste därför ge barnen förutsättningar och möjligheter till att upptäcka sin omvärld och dess möjligheter. Värdet av att kunna samspela med människor kommer alltid att vara viktigt. Att För att kunna lära sig att samspela med andra måste vi försättas i situationer som gör samspelet med andra nödvändigt. Förståelsen av värdet i att vara olika. Alla ska människor har rätt att känna sig respekterade oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning, politisk åskådning etc. Vi har ett mångkulturellt samhälle och vi kommer att ha det i en överskådlig framtid. Det ska vi se som en tillgång för alla oss som får vara en del i det samhället. Nästa Generations förskola skall erbjuda ett förhållningssätt och verktyg till att ta sig an framtidens ovisshet. Våra barn ska möta framtiden med känslan av hopp, vilja och glädje med att få delta i och påverka hur framtiden ska se ut.

6 Dom ska göra det utifrån en god omtanke om sig själva och andra. Det är pedagogernas uppgift att vara medskapare till att Helianthus barn känner just det Hopp, Vilja och Glädje i att möta framtiden. Då blir och är vi Nästa Generations Förskola Vid sidan om detta ska vi sköta vårt uppdrag i enlighet med vad som står skrivet i uppdraget som vi fått av regering och riksdag. Nästa generations Förskola handlar inte om teknik. Tekniken utvecklas i rasande fart och våra barn kommer att vara oss vida överlägsna i hanterandet av detta oavsett om vi försöker ligga i framkant inom området. Teknik är ett verktyg som vi absolut ska använda oss av precis som vi ska använda oss av alla andra verktyg som finns för att underlätta vårt uppdrags utförande. Helianthus Lärandefilosofi I en anda av Ut och Njut vill vi att lärandet ska präglas av ett upplevelsebaserat, situationsanpassat och verklighetsanpassat lärande där barnen tillåts och stärks i sin förmåga att göra val. Allt lärande ska bottna i leken. Barn lär genom lek, lärande ska vara lustfyllt. Vi arbetar kring nio lärandeområden, där särskild vikt läggs vid kommunikation och naturvetenskapliga ämnen. Dock är vårt uppdrag större än så varför inget barn ska lämna sin Förskola utan att även fått ta del av de andra lärområdena. Vår idé Vår idé är att vår verksamhet ska ge våra barn förberedelser och förutsättningar att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att en fungerande och utvecklande verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. Stolthet, engagemang och delaktighet Organisationen har under många år arbetat utifrån den fasta övertygelsen att en bra verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. Detta, menar vi, måste prägla hela organisationen i alla led för att uppnå de bästa resultaten och ge den bästa servicen till våra kunder. Helianthus lägger därför stor vikt vid att stödja och uppmuntra till nytänkande. Vi stimulerar och bejakar kompetensutveckling i syfte att öka pedagogernas utveckling och kunnande. Mål Att sätta mål för sin verksamhet är en ständig process och samtliga förskolor arbetar strategiskt med mål och måluppfyllelse i sin verksamhet. Då det är av yttersta vikt att samtliga förskolor har klart för sig vilka mål som ska nås, finns dessa tydligt dokumenterade för den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet.

7 Trygghet - Service Lärande För att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för sin utveckling arbetar vi med processtyrda mål baserade på: Trygghet - Service Lärande Vår profil Ut och Njut Bygger på ett upplevelse- verklighets- och situationsanpassat lärande. Profilen har utvecklats i samband med att vi som första Svenska Förskola har en Förskolebuss kopplad till vår verksamhet. Profilen är nu applicerad även på övrig verksamhet oavsett om en Förskolebuss finns i verksamheten eller inte. Den första Förskolebussen introducerades år Vår intention är att ge våra barn ett rikt utbud av upplevelser som främjar barns förståelse för sin omvärld. Vi ska ta tillvara på de situationer som ges oss och våra barn och utifrån det utvecklas tillsammans, barn och medarbetare. För oss är det naturligt att arbeta med barns inflytande när det gäller deras behov av utvecklas genom upplevelser och situationer som uppstår i deras vardag. Barns inflytande är en viktig del i vårt arbete och ska ständigt vara i fokus. Vi tillbringar mycket tid i Naturen men tycker att kulturaktiviteter och samhällsorientering i övrigt är precis lika viktigt. Att få tillgång till sin omvärld innebär för oss att barn också får inflytande över sina val inte bara just här och nu utan också att de tränas i att göra val som gäller för livet. Kvalitet Helianthus arbetar aktivt med att hålla en hög kvalitet. Med olika enkäter och frågeställningar mäter och förbättrar vi ständigt vår verksamhet. Varje år görs en kvalitetsredovisning av alla förskolor. Helianthus har en särskild tjänst Kvalitets- och utvecklingschef som bevakar att vår kvalitet säkerställs. Vi lägger även stor vikt i våra kunders (föräldrar och barn) åsikter och ser gärna att föräldraråd startas i våra verksamheter. Vi har under resans gång lärt oss, att tydlighet avseende mål och riktlinjer för organisationen, kunden, medarbetarna och ledningen alltid gagnar verksamheten och de kunder den är till för. Vi tror också att en tydlighet i organisationen gör att det blir en likvärdig kvalité på våra förskolor. Förskolan arbetar med ständiga förbättringar och har vid flera tillfällen fått priser för sitt kvalitetsarbete. I januari 2014 mottog vi vårt senaste pris Quality Innovation of the year En internationell Innovationstävling med SIQ som svensk huvudman. Vi ser det som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete att låta utomstående genomlysa vår verksamhet. Senast vi gjorde det var våren 2010 och initierades och genomfördes av tillväxtverket genom företaget Connect. Vi tar också regelbundet emot elever från högskolan.

8 Lokaler Helianthus lägger stor vikt vad det gäller miljön både den inre och yttre miljön. Vi skapar den inre miljön utifrån barnen och dess behov och har lokaler som är utformade för att barnens sinnen ska stimuleras på bästa sätt. Lär-miljön är genomtänkt med en tydlig struktur och ordning som stödjer och utmanar barn att göra egna val och vara aktiva i sitt lärande. Lokalerna ska också vara anpassade för att möta de krav som ställs på en god arbetsmiljö för våra pedagoger. Föräldrar och barn Då föräldrar och barn 1-5 år är den målgrupp vi arbetar för och med, vill vi på bästa sätt skapa ett bra och gott samarbete. Detta gör vi genom att erbjuda utvecklingssamtal, föräldramöten, tillfälle till samkväm och ge löpande information om verksamheten och dess innehåll, kort sagt skapa bra kommunikation och ett positivt samspel. Vi implementerar nu det digitala verktyget Unikum på våra förskolor. Vår ambition är att implementeringen ska vara klar under HT 2015, för att ytterligare stärka kommunikationen Förälder Förskola. Vi försöker skapa en atmosfär där föräldrar och barn alltid är i fokus och att varje individ känner sig viktig och delaktig. Personal Vi strävar efter en hög kvalité med välutbildade medarbetare. Målet är att /15 barn ha minst en medarbetare som är behörig Förskollärare. I många fall har vi också lyckats överträffa målet. I övrigt bemannas Förskolan med sedvanlig yrkeskompetens och i antal som motsvarar praxis i den kommun vi verkar. Barnguppens sammansättning I huvudsak arbetar vi med grupper av barn i åldern 1-3 år och 3-5 år avsteg görs ibland beroende på efterfrågan och verksamhetsplanering. Intagningsprinciper Vi tillämpar samma intagningsprinciper som den kommun vi verkar i. Vi ser gärna att våra förskolor ingår i kommunens ordinarie kö. Om inte detta är möjligt inrättar vi egna rutiner för barnkö men tillämpar kommunens principer. Finansiering Verksamheten finansieras med medel som utgår från kommunen/inskrivet barn. Föräldraavgifter Vi tillämpar samma system vad det gäller avgifter som den kommun vi verkar i. Öppethållande Våra öppettider anpassas till våra kunders behov vilket visar sig oftast vara mellan 6:30 18:00. I övrigt följer vi de riktlinjer som den kommun vi verkar i har som krav.

9 Kost Helianthus har en lång tradition att servera god och näringsriktig kost varför den som tillagar vår kost utses med stor omsorg. Matlagning sker om möjligt i Förskolans lokaler. 60% av det som serveras och används i tillagningen är ekologiska produkter. Vad det gäller Bäckgårdsvägen 14 (Rödmyran), kommer vi här att ha ett mottagningskök. Handlingsplan barnsäkerhet Barnsäkerhetsarbetet är integrerat i verksamheten på olika plan. Vad det gäller krishantering använder vi oss av planen som upprättats av Ghothia Fortbildning När det krisar i Förskolan När det gäller barns försvinnande finns särskild handlingsplan för detta. Övrigt säkerhetsarbete så som barnskyddsrond etc. finns det i vårt årshjul för vad som ska göras löpande under året på förskolan. Förskolechefen ansvarar för att genomföra det som står i årshjulet. I huvudprocessen under området Trygghet finns ett avsnitt som särskilt behandlar barns säkerhet. Ansvar Ytterst ansvarig är företagets VD Ansvarig för förskolan blir, Marie Lunqvist Mobil; Nuvarande chef för Myran och Lill-Myran Bifogas Broschyr (skickas/post) Årshjul systematiskt kvalitetsarbete (skickas/post) Årshjul Brandskydd (skickas/post) Århjul Arbetmiljöarbete för barn och vuxna(skickas/post) Ritning av lokalen OVK-protokoll Läs gärna mer på Med Vänlig Hälsning Solveig Sunnebo VD Mobil; Huvudkontor Besöksadress: Postadress: Helianthus Helianthus Sjödalsvägen 42 Box Huddinge Huddinge

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer