2. Erik Modin: Finnarna komma (referat)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Erik Modin: Finnarna komma (referat)"

Transkript

1 I Erik Modin: Finnarna komma (referat) Till Angermanland invandrade m3nga finnar under senare delen av 1500-talet. Hdr skall fiirst ldmnas en kort iiversikt ijver denna invandring och iiven ndmnas nagot om orsakerna. Allmogen i Finland hade det synnerligen besvdrligt under denna tid. Det var ofta krig mot Ryssland, och ryssarna hdrjade och brdnde i Finland. Svenska trupper var ofta inkvarterade i Finland och blev till ett verkligt plagoris fijr det fattiga folket. Ofta var det missvdxt0r, och da hdnde det, att soldaterna tog med vald vad de behiivde. Ar 1596 till 1597 utbrcjt ett kort men blodigt bondeuppror. Man brukar kalla det rrklubbekrigetrr pa grund av biindernas primitiva vapen. Upproret kvdvdes pd ett mycket grymt siitt av marsken Klas Fleming och hans ryttarskaror. MAnga finnar flydde av ovan ndmnda skdl ijver till Sverige. I de stora 6nnu obebodda skogarna i bl a Angermanland hoppades de kunna skaffa sig nya hem. Hdrtill kom att hertig Karl och niirmast efterfiiljande regenter rentav inbjudit finnarna att bosdtta sig i Sverige. En samtida fiirfattare sdger om de Angermanldndska finnarna: 'rfinnar dro nog besittandes i Angermanland som efter Herthig Karls befalning ther nidh satte sig ndr the rymde undan Flemingens mord". Det var framfijr allt i de folktomma skogarna i Vdrmland, Dalarna och Norrland, som finnarna slog sig ner. Det var ndmligen genom svedjebruk, jakt och fiske, som finnarna hoppades kunna fcirscirja sig. Ndr de skaffat sig fast bostad, fick de visssa Ars skattefrihet - vanligen 5 Ar. Det var utsikter som lockade. Annu pa Karl XII:s tid flyttade finnar iiver till Sverige. Denna tid brukar hdr i Sverige kallas fiir I'den stora ofreden". Finnarna kalla den "ison vihan aika" vilket ldr betyda "det stora hatets tidr'.

2 to Kanske kom det finnar till Sverige ndgot tidigare dn ovan sagts. I de s k Gyntherska papperen, som fijrvaras pa hembygdsbiblioteket i Hdrnijsand, finns en anteckning som tyder ddrpa. Ddr star: 'runder konung Sigismunds regering b6rjade bdnder fran Savolax draga ned till Angermanland och der bosdtta sig i fjelltrakterna, uthugga skogen, fdlla hdgdjur och skjuta foglar' men sadant fiirbjiids strdngeligen, och fogden anbefalldes att, derest de ej godvilligt begdfvo sig bort, med dem bruka det sdtt som dertill tienarrr. M6nga finnar bosatte sig ldngs Angermandlven och dess biflod Faxdlven. Finska nybyggen upptogs bade i norra och sijdra Adalen men ocksa i norra Jdmtland och siidra lappmarken. Mest intressant dr bosdttningen i socknarna Ramsele och Fjiillsjii. Det var ndmligen fr0n dessa tva socknar, som m6nga finnar flyttade iiver till Alands. Till Fjdllsjci hiirde pa den tiden bade Bodum och Tasjii. (Som exempel kan ndmnas att Lars Zakrisson, som 1689 bosatte sig pa Lillholmen, var fran Lungsjiin i Ramsele. Isak Pedersson, den fiirste Abon i Havsndsr var fran Riirstriim, och Erik Jonsson flyttade fran Hoting titl Ringvattnet). Finnarna bosatte sig ndstan alltid langt inne i vildmarken sa langt borta fran bygden som miijligt. De ville ha fria hdnder att fiskar jaga och svedja. Det var blott i enstaka fall som de bosatte siq i en cideby eller iivertog ett iidehemman. I allmdnhet skaffade sig finnarna inte nedshttningsbrev, fiirrdn de bott en tid pa platsen. Under tiden maste de fdrsiika undvika all kontakt med de gamla byarnas (bolbyarnas) befolkning. Men deta lyekades inte alltid. Bolbyarna bedrev ju ofta jakt och fiske och ibland iiven sl5tter pa marker, som de arrenderat (Uaxtat) langt borta fran den egna byn. I manga fall var det nog genom det brtk som dt uppstod som finnarna tvingades att skaffa sig nedsdttningsbrev pa sina nybyggen. En del finnar skaffade sig inte egna torp. De hdll till i skogarnar ddr de jagade och fiskade och tog tillfdlliga arbeten hos redan bofasta finnar. Erik Jonssont

3 ---- fiirste dbon i Ringvattnet, var inneboende hos finnen MAns Olofsson i Hoting. Detta var fcirbjudet, och Mdns fick bcjta 40 mark. SAdana finnar kallades "liisfinnar" eller "drevfinnar", och manga av dem var illa talda dven av sina Iandsmdn fdr sin vilda framfart i skog och mark. Samma namn hade man ocks6 pd de finnar, som bosatte sig pa en plats men efter en tid ldmnade den fdr att sla sig ner i en annan ort. Ett exempel hdrp0 5r Anders Olofsson i Alandset, som enligt strijmsborna bott pa inte mindre iin sex torpsttillen, innan han blev bofast i Alandset (se s 16). Det dr blott i undantagsfall som man vet varifran i Finland de finnar komr som bosatte sig hdr pa och 1600-talen. I ett fall sdges hemorten vara S:t Michels socken, i ett annat Rautalampi. Den fiirste finne, som bosatte sig i TAsjii, hette enligt traditionen Hokkinen och kom till Tasjii fr8n Raumo i Osterbotten. Folket ddr pastts ha varit'fde mest vandringslystne i landet". Enligt Erik Modin torde de finnar, som bosatte sig i Adalen, kommit dit fr6n Savolax - Atminstone de flesta. Detta stdmmer fiir iivrigt med utseendet hos deras efterkommande: miirkt, striivt h6r, bruna iigon, grovlemmad och satt kroppsbyggnad. Lars Zakrisson p0 Lillholmen kom ju till Havsnds fran Ramsele, ddr hans far Ar 1642 kiipt sig en gard i Lungsjiin. Fadern hette Zakris Larsson och hade fdrut bott i Kiilsjiin i Hassela. Den bofasta befokningen i Ramsele, bade finnar och svenskar, hade mycket obehag "av de liisfinnar som alldeles obehindrat flyttade fran den ena orten till den andra och f rjriidde skogatna". De klagade hos myndigheterna, och i landsarkivet i Hdrnijsand finns ett kungligt brev stallt till landshijvding Stellan Morner, dtir deras klagomtl behandlas. Brevet lyder (med nagot f iirenklad stavning): "Christina med Guds nade Sweriges, Gijthes oeh Wdndes uthkorade Drottning och Arffurstinna, Storfurstinna till Finland, Hertiginna uthaf Estland oeh Karelen, Friiken ijffuer Ingermannelandt'

4 32 WAr ynnest och n6dige benrigenhet med Gudh Allsmechtigh tilftjrende. Wij haffue, Her LandshiSffdinge, Stellan Miirner, aff vore undersatharesr menige Almoges aff Ramsels gdld i Angermanland underdanige klagomahl ftirnummit, hvad skada och fcjrtreet Finnarne them i skattskyldige skogar vthan ttervdnda tilfoga. Sd emddan slik ijfwerdadugheet ingalunda star till att lijda: Thy dhr war nadige willia och befalningh att I praeticera gonom hvadh medell sddant boffuerij kan instelt bliffua fiir... fijrst tillfdlle att kalla them pa nagon orth tillsamman; TA I kunnen them wisse torpestellen eller hemman fiirordna, theraf dhee skole wara fiirtanckte dess affgaende uthlagor Oss och Cronan tillbiirligen erldggia. Men hwar dee sddan stemningh fcirsittia, DA dhr wdr nddlge willia och befaldning at I med flijt sla effter dem, fiirdriffuandes dem vthur Edert Landshijffdingediimme tillbakar 6th Finland till att uptaga och besitia dee Odeshemman ther kunna finnas. Eder Gudh Alsmechtigh nddeligen befallandes. Aff Stockholm den 2 Martij Anno L6t6. Hiigst Hennes Kongl Maj:tz sampt Rijkes respective Fiirmyndare och Regeringh. Gabriel Oxenstierna Jacobus de la Gardie Sveriges drottz Sveriges marsk Pdr Ban6r Gabriel Oxenstierna i Rijks-Canzlerenstelle Friherre till Mdrrby och Lindh8lmen S R Skattm6stare." Men f innarna stannade kvar. Ndsta Ar kom en ny regeringsskrivelse, men resultatet blev detsamma. Ramsele socken strdckte sig pa den tiden dnda upp mot fjdllen, och l6sfinnarna var svara att ft tag p0. Tio Ar senare kom en tredje skrivelse, daterad den 24 mars, och en fjdrde skrivelse, daterad den 30

5 3t oktober 1650r dr hotfullast av dem alla. Om ndgra finnar nu ldt skrdmma sig och liimnade Ramsele dr inte bekant. MAnga hade ocksa under de gangna Aren blivit bofasta, oeh Modin namnger flera byar, som enligt traditionen qrundlagts av finnar, och av vilka de flesta ligger i de nuvarande socknarna T6sjiir Bodum och Fjiillsjri. MAnga alan5sbor hiirstammar som bekant fran dessa trakter' och det vore intressant att redan nu studera ur den synpunkten aktuella byar. Men det far bli en annan gang. Hdr skall drnda omtalas, att inv0narna i vissa av dessa byar var ganska stridslystna, och att de ofta kom i delo med rdttvisan. Den sldktforskande alandsbon blir kanske en aning fundersam. Men tack vare deras tvister och processlystnad finns manqa intressanta uppgifter om fiirfdderna att hdmta i domstolsprotokollen. Som exempel kan niimnas att vid ett ting i "Resell och Ramsels gdld" den t5 juni 1638 var en finne frtn Rudsjcin anklagad, ddrfcir att han "hafver bitit ett stycke utur armen p6 Peder Larsson i Rijrstriim hemma uti hans egen gard". Peder Larsson i Rijrstriim var fader till Isak Pedersson, Havsnds fiirste Abo. I nuvarande Dorotea socken upptogs l7i2 torpet Svanavattnet av en finne med sldktnamnet Kervelainen. Finnens fullstdndiga namn var Jon Ersson Kervelainent och han var med stiirsta sannolikhet son till Erik Jonsson i Ringvattnet. Lflngs Faxdlven kom mdnga finnar in i Jdmtland, och i norra delen av landskapet pa den stora landtungan mellan Striims vattudal och FlSsjiin anlades flera nybyggen, bland andra Havsndset, Alandset och Ringvattnet. Nedsdttningsbrevet fijr de finnar, som bosatte sig i dessa byar, dr utfdrdat p6 Frtisdn den 7 februari 1666 av guverniiren Carl Sparre. Erich Jonsson (Kervelainen) fick de tillstand att sla sig ner i Ringvattnet, Anders Olofsson A Fltsjiindset och Isach Pedersson i Havsniiset. (Observera att Alandset denna tid kallades FlAsjdndset' liksom Havsnds kort och gott skrevs FlAsjiin. Sd skedde Snnu i biirjan av 1700-talet)

6 t4 Abon pa Fltsjiindset, Anders Olofsson, hade flera siiner, av vilka Michel Andersson iivertog nybygget efter fadern. Han hade nagon befattning fijr kronans rdkning och hade titeln "Chronoskytt och skogvaktare". Denna syssla synes han ha skijtt "utan att se genom fingrarna med sina jaktdlskande landsmdn". En finne, Finn-Per, dr bosatt i Havsniis under de f6rsta Artiondena av 1700-talett skriver Modin. Men Finn-Per var inte finne. Hans rdtta namn var Per Persson, och han var frtn Jonsgard. En Abo ddr, Per Eriksson, hade f6re 1655 bijxlat FlAsjilskogen, och fdrmodligen var han Per Perssons fader. Vidare pastar Modin, att en Abo i Alandset vid namn Henrik Miekelsson och kdnd som en duktig smed, var son till nyss omskrivne Michel Andersson. Men enligt Striims Sldsta kyrkobok var Henrik Mickelsson fitdd i Gamla Karleby i Finland. Fel dr det oeksa ndr Modin skriver, att "SiilgAsens fiirste bebyggare var Jakob Nilsson fran Fjdllsjii". Silje6sens fijrste Abo hette Olof Ptlsson, och han var sonson till den fiirste 6bon i Alaniiset, Anders Olofsson. Fadern hette PAI Andersson. Ovanstaende papekanden har gjorts fijr att visa att dven trdnade forskare kan beg0 misstag. Ovannamnde Jakob Nilsson var fran Rudsjiin i Fjellsjii. Enligt Modin kiipte han sig ett "priiktigtn hemman i Gdrde. Han gifte sig Ar 1706 med en dotter till Per persson i Havsnds. Flickan hette Sara. Familjen flyttade pa l7l0-talet till SiljeAsen. I det s k Sdlgtsskalet, en dalgang mellan tv8 berg, skall siljeasborna fordom '-.r fdngat mycket dlg i dlggardar. Starka skdl talar fijr att Alaniis socken betraktas som ett finskt nybyggarland' skriver Modin. Nybyggarna hdr hade det gott. och han slutar med att citera n6gra rader av Burman, som i sina "Dagbiicker 1798" skriver: "Nybyggena vid FlAsjiin hava bdttre utseende dn gamla bondgtrdar fram pa bygden' Nybyqgare i

7 35 allmanhet m6 ock bdttre dn biinder. Orsaken dr klar: obetydliga skatter' mera boskap, dess och alla viktualiens stigande pris, spannm0lens laga v5rde d6remott goda fisken, fogel- och djurfdngen' den tid de gafvos"' f. Janrik Brom6: Finsk bosdttninq i Jdmtland NAgon finsk bosdttning i Jdmtland eller Hdrjedalen synes ieke ha ftjrekommit se ldnge provinserna lydde under det dansk-norska viildet. Men redan fiire 1545 hade dock befolkningen i de norra, tistra och siidra grtinssocknarna haft kdnning av de pt andra sidan riksgrdnsen, i Angermanland, Medelpad, Hdlsingland och Dalarnat bosatta finnarna, vilka ibland utstriickte sina fangstfdrder Sven in iiver grdnsen till jdmildndska och h5rjedalska jaktmarker och fiskevatten. NAgon genq synes det ocksa ha intrdffat, att dessa kringstrykande finnar olovligen tillgodogjort sig hijskiirden pa en och annan slatterldgenhet, som ldg viister om davarande riksgr6,nsen. Vid hiisttinget i Ragunda i september L6?5, frtgade fogden hdllesjiiborna, om de svenska finnarna gjort dem nagot filrftng pa deras skog eller dngssl6tter, vartill de svarade, att sa ej var fallet; ddremot hade finnar tidigare gjort sig skyldiga till intrang och ilvergrepp pa hdltesjiibornas marker (s 4). Efter landskapets infcjrlivande med Sverige torde finnarna i rdtt stort antal ha biirjat trdnga vdsterut under sina jakter, och 6ven en viss bosdttning kan fijrmdrkas redan i biirjan av 1550-talet. Denna inflyttning s0gs ej med blida 69on vare sig av allmdnheten eller de lokala myndighetetna. Ty manga av dessa finnar var, ansags det, s0dana, som pb grund av'rbovestycken" i hemlandet mast rymma' Nu slogo de sig ned pa biindernas skatteskogar och pa allmdnningar, d5r de gjorde stor skada med sina svedjeland och bedrevo en intensiv jakt pa iilg, bdver och fagel, vilket var till fiirfanq fijr den ursprungliga befolkningen. Landshtivding Erik Sparre skrev om detta 1651 och hemstdllde, att dessa f'skadefoglar" matte avskaffas. Vid midsommartiden 1654 blev tre finnar, Isak Danielsson fr0n Viksjii' Nils Mattsson frtn Ostergraninge och Jon Mikaelsson fran Laxsjii, Ljustorp, miirdade i

8 36 ndrheten av Ktittsjiin i Ragunda. Bonden Jon Olofsson i Pdlgdrd och hans tva sciner hade under slatterarbete pa Kiittsjiiflon upptdckt en riik p0 andra sidan myrenr oeh som en del stijlder strax fijrut blivit begangna i ndrliggande fdbodar, sm6g sig slatterkarlarna fram mot elden, ddr de fann tre finnar, som slagit ldger. Tvt av dem blev skjutna, medan Jon Olofsson slog ned den tredje med sin yxa. Denna fick sedan ligga ldnge i skogen, innan han dog, trots att han tiggde bonden om att fa nadaslaget. De jdmtldndska myndigheterna tycks dock ha behandlat detta brott tdmligen slappt. En av Jon Olofssons sdner rymde till Norge och den andre blev genom tolvmiinnens och allmogens ttgiirande satt pa fri fot. Men niir saken kom infcir hovrdtten, blev det en strdng rdfst, I'andra blodgirigom till varnagel". Jon Olofsson diimdes till halshuggning, och liinsmannen, som f6rst hade brottmalet om hand, fiek bijta 40 daler. Ndmnden och alla de, som borgat fijr den ene mtirdarens fijrsiittande pa fri fot, Alades att tilt den 20 mars 1655 skaffa honom till rdtta. Aven den bortrymde brodern skulle efterspanas, tingfiiras och diimas. En av Jon Olofssons grannar, som kdnde till mordet, fick bijra 40 daler fiir dulgamal (miirk, outredd tvivelaktig sak) (s 4-B). Finnarnas fiirsta egentliga bosdttningsomrade i Jdmtland synes ha varit pa avradslanden inom Hammerdals och Strcims socknar. Deras tidigaste nedsdttningsbrev utfdrdades 1666, men redan Atskilliga 0r dessfiirinnan hade finnar sptrats i trakten (s 20). Ar 1670 inldmnade allmogen i Striim till Vdsternorrliindska kommissionen en ldngre inlaga (se s l4), ddr de bittert klagade rjver det intrdngr som finnarna gjort pa deras marker, "vilken skogrr, heter det, "av arilds tid och urminnes hdvd till vara gardar stadigt sasom avradsland hava legat". Inlagan berhttar vidare, att den fdrste, som bosatte sig p6 denna skog, var en finne vid namn Anders Olofsson. Han fdllde och nedbrtinde skog, var6ver bcinderna klagade infijr befallningsmannen. Ndr saken sedermera fiiredrogs infcir guverntiren Johan Oxenstierna, begdrde denne, att bemdlda skog skulle synas, och sedan detta blivit gjort, drjmdes f innen att icke mer intriinga pa detta

9 t7 avradsland, stsom Oxenstiernas brev hdrom, daterat den L812 I656t utvisar' Men finnen tycks av vad som sedan framgar i strijmsbornas klagoskrift ha varit en fiirslagen och knepig man. Ty en liten tid ddrefter k6pte han ett hemman i socknen och fiek diirmed som bonde laglig rdtt tilt det omtvistade skogsomradet' sedan ldt han garden fdrfalla, I'sa att den ingen mera frukt b6ra kunde", som strijmsborna uttryckte det, varpt han flyttade ut pa samma avradsland igen' Ddrefter beriittas om en annan finne, som tillsammans med ovanniimnda Anders olofsson infiir K M:t i Stockholm uppgivit, att denna skog var en kronoallmdnning, ddr de och negra andra finnar ville upptaga torpstsllen, vilket striimsbiinderna tillbakavisade med att de Sgde bdxelbrev pa denna trakt och Arligen betalade skatt fiir densamma. Likvdl hade dessa finnar med sdner, mtgar och en hop l6st folk sedan fem Ar varit bosatta pa denna biixelskog, och supplikanterna sflg "med gratande ttrar", hur dessa intrdnglingar for fram i deras markert bortjagade djuren, utijdde fiskevattnen oeh gjorde det helt omt5jligt fiir strijmsborna att fiirsijrja sig, som det heter i klagoskriften' De s69 nu snart inte naqon annan rad dn att draga sina farde at annat hall efter fiida och uppehslle fijr sina fattiga hustrur och barn, "varom vi hava nogsamt vittnesbijrd i landets inbyggaret som vara tranga liigenheter kiinna, att vi av vara hemman ej hava den ringaste penning att anvdnda uti utlagor fijr den frostakliga landsortenr som ligqer hart nara fjdllet, utan m6ste allt sadant utav skogen och fiskevattnen med stijrsta mijda och arbete taga. In summa: bliver ieke nu hfirps nagon bot, s6 bijra andra tingslag och som vdr griins nfirmast vistas taga en olidliq skada, ty de (finnarna) dr icke ldnge pa ett rum, fiirran de sijka ock annorstddesfr. Klagoskriften synes dock inte ha fiiranlett ntgon 0tgdrd, som fijriindrat ld'qett ty guvernciren Sparre omndmner i ett brev till konungen Ar 1675 samma 6'rende och besvdr, vilka strdmsbiindernanfiirt "emot n6gra ragfinnar, som i deras tingslag inkomna dro, diir de p6 mangahanda sdtt skola vara dem till hinders och fdrfanq pa deras avradsland, dlggtrdar och bdverbdekar med mera slikt"' De svenska myndigheterna fortsatte dock att ge frihetsbrev till finnar, som slog sig ner i

10 t8 I I Jdmtland, trots bijndernas jdmmer och klagoskrifter. FrAn bdrjan av 1670-talet berdttar Atskilliga utslag och resolutioner om finsk bosdttning i norra och 6stra Jdmtland. Det framgar dock av vissa skrivelser, att finnarna icke Hgde rdtt att upptaga torpstdllen annat dn pa kronoallmdnningar och avradsland och icke ndrmare bolby iin tva mil. De fick dessutom fijrbinda sig att icke halla nagot rrliistrr folk pa sina torpl de som briit mot dessa bestdmmelser skulle dcjmas till dryga biiter, i nagra fall fijrdrivas, deras sdd tagas i beslag och g6rdarna nedbriinnas. Strdms, Hammerdals och Ragunda socknar synas dock ha varit det egentliga omradet inom landskapet, ddr finnar beviljades rdttigheter att upptaga nybyggen. Ar 1672 erhiill tva finnar, Johan Olofsson och Per Larsson nedsdttningsbrev pa att fa sla sig ned pa Hillsandsskogen, fyra mil fran bygden (s 2l). Efter tre frihetsar skulle de betala skatt till kronan fijr var sitt fjdrdedels mantal. Ur samma kdlla erfara vi, att nagra bdnder, Erik Johansson i Kr8nqede och hans grannar i Hamre, Ragunda, ville hindra finnen Matts Eriksson fran Stigsjii att upptaga ett torpstdlle pa kronans allmdnning Kdttsjiin, endr bcinderna fiir samma skog betalade 5 mark smt (silvermynt) i biixelpengar. Finnen skulle dock f0 sla sig ner dhr. Samtidigt fick de tjdnsgiirande befallningsmannen i Jdmtland, landsskrivaren Lars Jonsson Roshemius, order att se till, att finnarna Jciran och Matts Mattsson i enlighet med ett tidigare brev medgavos rdtt att upptaga var sitt torpstdlle pa den tjugo mil langa skogen mellan Strijm och Norge (s 24). En bonde, Anders Danielsson, och en lapp Torkel hade avhiint finnarna deras av guverniiren givna brev samt hotat dem till liv och egendom. Befallningsmannen skulle lata rannsaka diirom. Ett 0r senare talas det om stigsjilfinnarna vid Kiittsjt5n, "som skogen avbrdnt oeh djuren utiitt". Ldnsman Hans Eriksson i MunsAker och Per Andersson i Gev6g fick nu rdttighet att upptaga ett nytt hemman vid Kiittsjc5n, som den 20 sistlidna augusti blivit utsynat. Finnarna skulle utspana ldmpliga platser till anldggande av nya hemman.

11 t9 Landshiivdingarnas olika instdllning till den finska bosdttningen gjorde hela problemet ganska tilltrasslat. Medan en landshiivdin gav tilldtelse At finnarna att upptaga nybygge, fiirbji5ds detta av en annan, vilket sjdlvfallet Asamkade de nykomna kolonisterna stora svarigheter och ordttvisor. Att dessa ragfinnar icke atltid var siirdeles redliga och ordh8lliga, torde dock redan ha framgatt; Atskilliga av dem var ndmligen verkliga flyttf0glar, vilka mera tdnkte pa jakt och fiske dn pd de jordbruk, som de utfdst sig att uppoda. I synnerhet utmdrkte sig de omndmnda stigsjii- och viksjiifinnarna fijr rotl6shet och rovjakt. Detta gdllde frdmst Anders och Erik Olofsson samt nagra fler av denna talrika briidraskarat vilka slog sig ned hos Isak Pedersson och Erik Jonsson pt avradslandet i Striim. Erik Jonsson tycks ha varit mdg till Anders Olofssonr medan Isak Pedersson var son till skattefinnen Per Larsson i Riirstrijm. Finnen MAns Olofsson i Hoting blev 1656 dijmd att biita 40 mark smt fdr att han mot fiirordningen haft Erik Jonsson och hans hustru inhysta hos sig. Finnarnas nedsdttningsomr6den i Jdmtland har i huvudsak varit fdljande: Havsnds, med offieiellt nedsdttningsbrev fran 7666, Holmen L689, Alandset 7666, Ringvattnet fijre 1581, Hillsand 1672, RenAn 1679, Sdljdsen 1695, Gubbhrigen 1746 och Lillviken Dessutom nedsatte sig nagra finnar i Ragunda och Hdllesjii samt i Revsunds och Bodsjd socknar.

12

13

14

15

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser.

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser. Arne Ivarsson Hänt i Holaveden Hösten 2009 avslutade jag mitt skrivande om Stavabygden gränsbygden. Det omfattar 26 byar med människor, händelser, vägar, odling och bebyggelsehistoria under 400 år. Biblioteket

Läs mer

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 1985 Årg6 INNEHÅLL LEDARE Lars-Erik Edlund. Härnösand 400 år - en inledning 1 ARTIKLAR Tyko Lundkvist. Härnön, Härnösund och Korsmässudden

Läs mer

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 HISTORISK DOKUMENTATION Värja av Johan Abraham Dinger. Foto Ulf Rehnholm. I samband med utställningen Sablar, värjor och huggareklingsmide i Eskilstuna, har en översiktlig

Läs mer

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm Register till innehållet i Gudrun Sandéns renskrift/sammandrag Fritextsökning fil textfil8.dbf fil: Pärm Sv6 = Svenngårds pärmar 22,

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

Israels Anna År 1617 och 1618

Israels Anna År 1617 och 1618 Israels Anna År 1617 och 1618 Israels Anna Här handlar det om två rättsfall. I det första är det Israels Annas misshandel som står i fokus. I det andra är det hennes makes Anders som häktas och dör. Originaltexten

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

Finnsams vinterkonferens i Karlskoga anno 2014 En slutrapport

Finnsams vinterkonferens i Karlskoga anno 2014 En slutrapport Finnsams vinterkonferens i Karlskoga anno 2014 En slutrapport Tor Eriksson (red.) Örebro 2014 2 Innehållsförteckning Utvärdering av konferensen av Tor Eriksson 3 Program för vinterkonferensen 4 Förhållandena

Läs mer

Göran Ekberg 2015. det gud haver sammanfogat

Göran Ekberg 2015. det gud haver sammanfogat det gud haver sammanfogat Äktenskapet är en av de äldsta och mest långlivade institutionerna i vår historia. I de flesta kulturer existerar någon slags överenskommelse mellan de personer som har för avsikt

Läs mer

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H OKNY Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H INNEHÅLL LEDARE Lars-Göran Tedebrand. Medelpad i blickpunkten 1 ARTIKLAR Helge Nyberg. Medelpads familjeregister 7 Valter

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

Aktuellt 2012. I detta nummer

Aktuellt 2012. I detta nummer NR 4 2012 Aktuellt 2012 Årsmöte hålls den lördag den 23 februari klockan 11 i Almedalsbiblioteket dit ni alla är välkomna. Anteckna datumet! för vi sänder inte ut någon särskild kallelse! Välkomna! I detta

Läs mer

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Enligt Hälsingelagen nedtecknad omkring 1330 1 tar ångermanlänningarna emot kungens män på skatteuppbörd i Älgsjö och för dem vidare till kungsgårdarna

Läs mer

Torpare eller inspektor?

Torpare eller inspektor? Umeå universitet Institutionen för historiska studier Torpare eller inspektor? Fadderanlitande i Helgums socken 1800-1805 Lärarprogrammet Historia för lärare C B-uppsats, 5 poäng HT 2004 Lillemor Elfgren

Läs mer

Nr 1-2 2003. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift

Nr 1-2 2003. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Nr 1-2 2003 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt Nr 1-2 2003 Årg. 24 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Redaktör: Tuuli Forsgren Biträdande redaktör: Sigurd Nygren Redaktionskommitté: Lars-Göran

Läs mer

Skåne Revidering Datum Signatur Blekinge 1 110707 LL Morfar Augusts anfäder 2 110721 LL

Skåne Revidering Datum Signatur Blekinge 1 110707 LL Morfar Augusts anfäder 2 110721 LL 1 Skåne Revidering Datum Signatur Blekinge 1 110707 LL Morfar Augusts anfäder 2 110721 LL En tidsresa Skåne -År 800-1500 Namnet Skåne tros ursprungligen ha varit Skathinawjo, som är sammansatt av orden

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems.

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems. Släkten Modigs Anor Inskannat och omvandlat till digitalt dokument med hjälp optisk teckenigenkänning av undertecknad. Det digitala dokumentet har sedan formaterats och korrigerats så att det så långt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Folkförändringar i forna bygder

Folkförändringar i forna bygder Folkförändringar i forna bygder Uppland, Herrljungabygden och Laske-Vedums socken Lars Bägerfeldt Folkförändringar i forna bygder. Uppland, Herrljungabygden och Laske-Vedums socken. av Lars Bägerfeldt

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer