NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR"

Transkript

1

2 2(26) Innehållsförteckning 35 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 36 Delårsbokslut med helårsprognos april Nämndsutvärdering 5 38 Delegeringsordning 6 39 Ändring i tf. tekniska chefens vidaredelegering 7 40 Bergvärmeinstallation förskolan Äppelängen 8 41 Enkelriktning av Cronhamnsgata 9 42 Eriksö camping investeringsuppdrag Installation av LED-belysning, Rindö elljusspår, investeringsuppdrag Investeringsuppdrag gator trafik Utredning av leveranstrafik på del av Västra Ekuddsgatan Militärvägen Tillskapande av ny sjötaxiplats i gästhamnen Ventilationsbyte på förskolan Lekhagen Ventilationsbyte på Storstugan Lokalhyresavtal Hamnpaviljongen del av Vaxön 1: Framnäshagen, tillbyggnad av desinfektionsrum Utestående uppdrag Delegeringsbeslut Övriga Frågor 26 I 6

3 3(26) 35 Justering och fastställande av föredragningslistan att utse Bengt Sandell (S) att justera protokollet senast att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 22. Övriga frågor/ärenden Bredbandsutbyggnad Anmälningsärende gällande kvistar och grenar Uppdrag till förvaltningen gällande översyn av kommunens policy och riktlinjer gällande uteserveringar, taxor osv. inför Fritidsgård Resarö Uppdrag till förvaltningen gällande skötsel av kommunens skogsområden, finns det en skogsvårdspolicy?

4 4(26) Dnr 77/ Delårsbokslut med helårsprognos april 2014 att notera informationen till protokollet Tekniska enhetens delårsbokslut (T1) 2014 med helårsprognos redovisas i bifogat yttrande från Tekniska enheten. Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet. Handlingar i ärendet Delårsbokslut april 2014 med helårsprognos Kopia till: Ekonomienheten Tf Teknisk chef

5 5(26) Dnr 72/ Nämndsutvärdering att notera informationen till protokollet. Resultaten av den årliga nämndutvärderingen redovisas. Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Nämndutvärdering Kopia till:

6 6(26) Dnr 43/ Delegeringsordning att anta reviderad delegeringsordning för nämndens verksamhetsområde med justering delegat teknisk chef. Med anledning av att stadsbyggnadschefen går in som tf teknisk chef övergår ansvaret för ekonomi, verksamhet samt tekniska enhetens personal från tekniska cheferna till tf teknisk chef/stadsbyggnadschef. Anders Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med justeringen i attsatsen justering delegat teknisk chef och ordföranden finner bifall till Anders Flodins (M) yrkande. Handlingar i ärendet Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur Protokollsutdrag till: TFK Tf teknisk chef

7 7(26) Dnr 76/ Ändring i tf. tekniska chefens vidaredelegering att notera informationen till protokollet med tillägget justering delegat teknisk chef. Med anledning av att stadsbyggnadschefen går in som tf. teknisk chef övergår ansvaret för vidaredelegeringen från tekniska cheferna till tf. teknisk chef. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget justering delegat teknisk chef och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Tf Tekniska chefens vidaredelegation inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur. Protokollsutdrag till: TFK Tf teknisk chef

8 8(26) Dnr 73/ Bergvärmeinstallation förskolan Äppelängen att investeringsmedel om ca kr nyttjas för denna åtgärd Vid rivning av Omsorgsvillorna sparades bergvärmepumpar med tillhörande styrning och ackumulatortankar med tanke på framtida behov. Utefter den underhållsplan enheten arbetar efter, är elvärmepannan på förskolan Äppelängen i behov av att bytas. Enheten ser nu en möjlighet till energibesparing genom att installera den återvunna bergvärmepumpen från Omsorgsvillorna i förskolan. Detta medför att en ny undercentral behöver byggas i anslutning till förskolan för att inrymma installationerna och flytta nuvarande installation från våtutrymme. Enheten har en miljon kronor avsatta i investeringsmedel för energieffektiviseringsåtgärder. Denna investering bedöms rymmas inom budgeterad ram. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten- Rickard Andersson Sara Hultberg

9 9(26) Dnr 21/ Enkelriktning av Cronhamnsgata att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram lokal trafikföreskrift för beslut gällande enkelriktning av Cronhamns gata mellan Batterigatan och Cronhamnsplan. Förvaltningen har varit i kontakt med boende på Cronhamns gata som ger en bild av att rådande reglering om förbud mot trafik med motordrivet fordon inte efterlevs. Problemen är störst sommartid då det ofta färdas personbilar på Cronhamns gata bl.a. i sökande efter parkeringsplats. I området kring Cronhamns gata, Batterigatan, Smedgatan m.fl. är samtliga gator belagda med förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II, förbudet gäller ej behörig trafik. Förslag på lösning från närboende är att Cronhamns gata görs enkelriktad mellan Batterigatan och Cronhamnsplan. Området är tillgänglig för boende från Smedgatan. Nackdelen med föreslagen enkelriktning är att cykeltrafik på Cronhamns gata inte längre kommer vara tillåten i riktning mot Batterigatan/Batteriet. Föreslagen reglering ska samrådas med polismyndigheten samt Roslagsvatten/SITA innan det att den lokala trafikföreskriften tas upp i nämnden för beslut i syfte att bl.a. säkerställa framkomligheten för fordon som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

10 10(26) Dnr 43/ Eriksö camping investeringsuppdrag att enheten får i uppdrag att ta fram ett investeringsunderlag och en etappindelning med målbilden att uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3-stjärning anläggning. Tekniska enheten föreslår att ej utnyttjade medel omdisponeras inom ramen för investeringsbudget för Medel förs över från projekt med positivt utfall till investeringsposten Omb egna fastigheter. Tekniska enheten föreslår att medel under investeringsposten Omb egna fastigheter ska nyttjas för att göra investeringar inom Eriksö Camping. Tekniska enheten föreslår att medel från investeringsbudget för 2015 avsätts för att finansiera fortsatta investeringar Vid nämndsammanträdet den 10 april 2014 gav nämnden tekniska enheten i uppdrag att utreda vilka åtgärder inom anläggningen som behövs för att uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3- respektive 4-stjärnig anläggning, samt en kostnadskalkyl baserad på föreslagna åtgärder. Enheten gör bedömningen att det inte finns utrymme i årets investeringsbudget att genomföra samtliga investeringar som krävs för att höja standarden till en 3- stjärning anläggning. En etappindelning som visar vilken åtgärd som medför mest standardhöjning och som ryms inom investeringsramen bör tas fram. Medel bör avsättas i investeringsramen för 2015 för att möjliggöra genomförandet av de standardhöjande åtgärder som är nödvändiga för att Eriksö Camping ska uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3-stjärning anläggning. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att ta bort den sista att-satsen:

11 11(26) Tekniska enheten föreslår att enheten får i uppdrag inför säsongen 2015 gå ut med en öppen förfrågan om ny lokalhyresgäst med en avtalstid om 5 år med möjlighet till förlängning 5 år, och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia till: Tf Teknisk chef Helena Westin Bladh, Tekniska enheten Sara Hultberg, Tekniska enheten Roland Karlsson, Tekniska enheten Rickard Andersson, Tekniska enheten Hans Larsson, Tekniska enheten

12 12(26) Dnr 79/ Installation av LED-belysning, Rindö elljusspår, investeringsuppdrag om utbyte av befintligt lågspänningsnät på en sträcka om 2,8 km samt påbörja utbytet av befintliga kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer och att medel tas inom årets investeringsbudget under posten gator-trafik. om att inom investeringsbudget för 2015 fatta beslut om utbyte av befintligt lågspänningsnät på en sträcka om 1,5 km samt byta ut befintliga kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer. Kostnaden ska belasta posten Park och mark. Belysningsarmaturerna längs motionsspåret på Rindö är anpassade för kvicksilverlampor vilka har börjat fasas ut ifrån marknaden. Kvicksilverlampor kommer att förbjudas 2015, men redan nu börjar produktionen minskas och priser öka. Tekniska enheten menar att Vaxholms stad generellt ska nyttja beprövad teknik i form av metallhalogenlampor i det offentliga rummet. Rent energimässigt är LED-lampor dock mycket snålare, varför förslaget är att använda denna teknik i kommunens elljusspår på Rindö. Tekniska enheten har fått ett offererat pris (ÄTA-arbete) från stadens entreprenör TIA AB för byte av hängkablar och armaturer till LED. Offerten är uppdelad i två etapper, se bilaga 1. Tekniska enhetens förslag är att under 2014 genomföra sträcka 1 och 2 och att sträcka 3 belastar 2015 års investeringsbudget. Offererat pris för åtgärder på sträcka 1 och 2 (2,8 km) är kr och för åtgärder på sträcka 3 (1,5 km) kr. Offertens giltighetstid har förlängts till 1/7 med anledning av att datum för nämndsammanträdet ändrats. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande.

13 13(26) Handlingar i ärendet Bilaga 1. Offert, Nyanläggning Rindö elljusspår. Protokollsutdrag till: Tf Teknisk chef Hans Larsson, Tekniska enheten

14 14(26) Dnr 87/ Investeringsuppdrag gator trafik att nyttja medel inom årets investeringsbudget under posten gator-trafik för nedanstående objekt: - Carl Anderssons gata, standardhöjning genom asfaltering och förbättringar dagvattenlösning. - Kajpromenad Strandgatan, standardhöjning genom asfaltering. - Sidoområde GC-väg Överbyvägen, standardhöjning genom att befintlig bergskärning/skärv ersätts med gabioner. - att förvaltningen får i uppdrag att träffa berörda fastighetsägare på Carl Anderssons gata Förvaltningen planerar genomföra standardhöjning av nedanstående objekt genom att nyttja medel inom årets investeringsbudget. Utrymme för investeringarna finns inom gällande budget och arbetena är planerade till sommaren Samtliga arbeten görs genom avrop från gällande ramavtal för beläggnings- och anläggningsarbeten. Carl Anderssons gata - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr. Kajpromenad Strandgatan - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr Sidoområde GC-väg Överbyvägen - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr. Anders Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att träffa berörda fastighetsägare på Carl Anderssons gata och ordföranden finner bifall till Anders Flodins (M) yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

15 15(26) Dnr 83/ Utredning av leveranstrafik på del av Västra Ekuddsgatan att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på lösning för trafikföringen på Västra Ekuddsgatan mellan Tornvillan och Ekuddsparken. Önskemål om att dubbelriktad trafik ska tillåtas mellan Ekuddsparken och Tornvillan har framförts, Västra Ekuddsgatan är förhållandevis bred (cirka 6 meter) mellan Tornvillan och Ekuddsparken varpå en dubbelriktad trafik är möjlig. Förvaltningen föreslår att nämnden ger i uppdrag att utreda möjliga lösningar för att förbättra situationen på den del av Västra Ekuddsgatan som visas i bilden nedan, i syfte att möjliggöra större leveranstransporter till och från Tornvillan utan att göra avkall på trafiksäkerhet för övriga fordon och oskyddade trafikanter. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

16 16(26) Dnr 195/ Militärvägen att inom ramen för pågående lantmäteriförrättning avseende bildande av gemensamhetsanläggning (GA) för Militärvägens drift och underhåll bilägga en summa av kr exklusive moms ( kr inklusive moms) som motsvarar kostnaden för den standardhöjande upprustning som krävs för att erhålla Trafikverkets underhållsbidrag för enskilda vägar Vid nämndsammanträdet gavs uppdraget åt tekniska enheten att hos Lantmäterimyndigheten, för Militärvägens drift och underhåll ansöka om att bilda gemensamhetsanläggning (GA) eller annan av Lantmäteriet föreslagen förvaltningsform. Marken under Militärvägen ägs inte av kommunen utan tillhör varje enskild fastighet.. Det finns alltså ingen enskild väghållare eller lagfaren ägare till själva vägen. Vaxholms stad står idag för underhåll samt har hand om vinterväghållning, dock utan att egentligen ha rådighet över vägen. Kommunen kan således inte göra några större åtgärder eftersom dessa då genererar ett intrång på annans mark. Detta begränsar de åtgärder som kommunen eller enskild väghållare kan utföra för att förbättra vägens standard. För att utföra en standardhöjande upprustning av vägen till ett skick där den nya väghållaren ej behöver underhålla vägen under de två första åren beräknas kostnaden uppgå till cirka kr exklusive moms. Den nya huvudmannen kommer att stå för vägens drift från år 1. Tekniska enheten föreslår att nämnden beslutar om att, som en del av pågående lantmäteriförrättning överföra en summa om kr exklusive moms ( kr inklusive moms) till den blivande huvudmannen för Militärvägen efter att förrättningen vunnit laga kraft. Tekniska enheten bedömer att kostnaden ryms inom årets driftsbudget för gata-trafik.

17 17(26) Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Bilaga 1, Militärvägen Kostnadsberäkning Protokollsutdrag till: Tf Teknisk chef Helena Westin Bladh, Tekniska enheten

18 18(26) Dnr 75/ Tillskapande av ny sjötaxiplats i gästhamnen att besluta om tillskapandet av ytterligare en (1) plats för sjötaxiverksamhet inom gästhamnens område, ej öbornas platser. Resarö sjötaxi har inför denna säsong startat upp sin verksamhet i kommunen. Idag finns ingen eller obefintlig konkurrens på området då Rindö Rederi i det närmaste är ensam att utgå från gästhamnen. Enheten föreslår därför att under 2014 för att stimulera näringslivet även från sjösidan och som prov nyttja en av Ö-platserna för verksamheten enligt ovan. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att tillskapa ytterligare en plats inom gästhamnens område, ej öbornas platser och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia till Tf. tekniska chef Hans Larsson

19 19(26) Dnr 80/ Ventilationsbyte på förskolan Lekhagen att investeringsmedel om ca kronor nyttjas för byte av ventilationsaggregat. Vid senast utförda OVK- besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) gjordes anmärkningar på befintlig ventilation och aggregat. Då aggregatet är föråldrat och inte energieffektivt föreslår enheten att ett byte måste göras. Avdelningen Sländan har idag ett ventilationsaggregat med el batteri som uppvärmning med dålig återvinningsgrad. Detta aggregat föreslås bytas mot ett enhetsaggregat med vätskebatteri med återvinning. Till kök och personaldel sitter ett föråldrat aggregat på taket och resterande lokaler betjänas av frånluftsfläktar med uteluftsventiler. Enheten föreslår att dessa byggs ihop till ett system med återvinning samt tempererad tilluft. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Rickard Andersson och Sara Hultberg

20 20(26) Dnr 81/ Ventilationsbyte på Storstugan att investeringsmedel om ca kronor nyttjas för byte av ventilationsaggregat. Vid senaste OVK- besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) gjordes anmärkningar på befintliga aggregat. Då aggregaten är föråldrade klarar de inte kraven på luftflöden och är inte energieffektiva. Enheten föreslår därför att ett byte görs. Idag står aggregat i ett trångt utrymme på vinden, vid nyinstallation så flyttas aggregatet ur en arbetsmiljösynpunkt för driftpersonalen till en undercentral. För att möjliggöra ny placering av aggregatet rivs befintlig oljepanna och tank. Det aggregat som betjänar gymnastikhallen har koldioxid styrt tillslag för att endast gå vid nyttjande av lokalen. Det andra aggregatet byts mot ett som klarar kravet på luftflöde i lokalerna samt förbättrad återvinning. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Rickard Andersson och Sara Hultberg

21 21(26) Dnr 74/ Lokalhyresavtal Hamnpaviljongen del av Vaxön 1:11 att ge fastighetsförvaltaren i uppdrag att teckna lokalhyresavtal enligt bilaga med Winbergs bar(n). Tekniska enheten sade upp Winbergs bar(n) lokalhyresavtal med nr med avtalsdatum för omförhandling. Enhetens intention är att hyresförhållanden ska fortgå, dock med förändrade villkor. Winbergs bar(n) driver idag restaurangen Winbergs korv och grill vid Söderhamnsplan sedan , då befintligt lokalhyresavtal skrevs över från Winbergs korv och krog AB på Winbergs bar(n). Enheten har i förhandlingar med Winbergs bar(n) kommit fram till bifogat förslag på lokalhyresavtal. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Lokalhyresavtal med nr Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Sara Hultberg

22 22(26) Dnr 71/ Framnäshagen, tillbyggnad av desinfektionsrum att Tekniska enheten får i uppdrag att projektera och ta fram förfrågningsunderlag för tillbyggnad av 4 st desinfektionsrum på Framnäshagen. att Tekniska enheten får återkomma till nämnden för Teknik, Fritid och Kultur efter det att anbudsinfordran och utvärdering av inkomna anbud har skett. att anslå 3.3 mkr kronor för tillbyggnaden av desinfektionsrum och att anslaget skall belasta tekniska enhetens investeringsbudget för år 2014 alternativt Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien i Stockholms län har ställt krav att det skall finnas desinfektionsrum med spoldesinfektor på varje plan och till varje avdelning för särskilt boende för att minska risken för smittspridning. Desinfektionsrummen skall vara så placerade att man inte skall behöva passera kök och matsal med ex ett bäcken. Tekniska enheten har sätt över möjligheten att anordna desinfektionsrum på Framnäshagen. Den enda lösningen skulle vara att ta ett boenderum i anspråk på varje sida om matsalen, totalt 4 boenderum. Att ta bort 4 st boenderum är inte försvarbart och den enda lösningen var då en tillbyggnad av Framnäshagen för att inrymma 4 st desinfektionsrum.

23 23(26) Tekniska enheten har med arkitekthjälp tagit fram ett förslag på tillbyggnad av 4 st desinfektionsrum enligt bifogade bygglovshandlingar, 5 st ritningar upprättade av Greitz Arkitektkontor AB daterade Tekniska enheten har uppskattat kostnaden för tillbyggnaden med erforderlig inredning till ca kronor exkl moms. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten Roland Karlsson

24 24(26) 51 Utestående uppdrag att notera informationen till protokollet Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Uteståendeuppdragslistan

25 25(26) 52 Delegeringsbeslut 2014 att notera informationen till protokollet Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Bilaga med Boendeparkeringstillstånd Bilaga med RH-tillstånd Bilaga med övriga delegeringsärenden

26 26(26) 53 Övriga frågor/ärenden att notera informationen till protokollet att uppdra till förvaltningen att se över policy samt riktlinjer gällande taxor och allmän platsmark för uteserveringar att uppdra till förvaltningen att se över kommunens skogsvårdsplan Vid nämndens sammanträde kom följande frågor och uppdrag upp: Bredbandsutbyggnad Översyn av träd/grenar vid våra parker som skymmer belysningen Uppdrag till förvaltningen att se över policy och riktlinjer gällande taxor och allmän platsmark för uteserveringar Uppdrag till förvaltningen att se över kommunens skogsvårdsplan, skötsel av kommunens skogsområden. Fråga gällande Fritidsgård Resarö

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 4-21. Anders Slätis (C), ordf. Anders Flodin (M), vice ordf. Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M)

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 4-21. Anders Slätis (C), ordf. Anders Flodin (M), vice ordf. Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M) NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR 4-21 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 18.00 19.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Slätis (C), ordf. Anders Flodin

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-10-01

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-10-01 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Höken, kl. 18:00 Beslutande: Ersättare: Malin Forsbrand (C) Svante Nordell (M) Dan Pierre (M) Elaine Nord Larsson (M) Louise Yngström Valdre

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid KALLELSE 2012-04-02 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-02-19

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-02-19 Nämnden för teknik, fritid och kultur 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Höken, kl. 18:00 Beslutande: Malin Forsbrand (C) Anders Flodin (M) Svante Nordell (M) Dan Pierre (M) Leslie

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-12 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 14.00-15.30, Centralförrådet, Industrigatan Marianne Högberg ordf. (S) Lenny Karlsson (M) Börje Jansson (S) Patrik Renberg (S) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten.

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten. Servicenämnden 2006-03-03 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.45 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Patrik Rehnberg (s) Jeannette Rasko (s) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer