NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR"

Transkript

1

2 2(26) Innehållsförteckning 35 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 36 Delårsbokslut med helårsprognos april Nämndsutvärdering 5 38 Delegeringsordning 6 39 Ändring i tf. tekniska chefens vidaredelegering 7 40 Bergvärmeinstallation förskolan Äppelängen 8 41 Enkelriktning av Cronhamnsgata 9 42 Eriksö camping investeringsuppdrag Installation av LED-belysning, Rindö elljusspår, investeringsuppdrag Investeringsuppdrag gator trafik Utredning av leveranstrafik på del av Västra Ekuddsgatan Militärvägen Tillskapande av ny sjötaxiplats i gästhamnen Ventilationsbyte på förskolan Lekhagen Ventilationsbyte på Storstugan Lokalhyresavtal Hamnpaviljongen del av Vaxön 1: Framnäshagen, tillbyggnad av desinfektionsrum Utestående uppdrag Delegeringsbeslut Övriga Frågor 26 I 6

3 3(26) 35 Justering och fastställande av föredragningslistan att utse Bengt Sandell (S) att justera protokollet senast att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 22. Övriga frågor/ärenden Bredbandsutbyggnad Anmälningsärende gällande kvistar och grenar Uppdrag till förvaltningen gällande översyn av kommunens policy och riktlinjer gällande uteserveringar, taxor osv. inför Fritidsgård Resarö Uppdrag till förvaltningen gällande skötsel av kommunens skogsområden, finns det en skogsvårdspolicy?

4 4(26) Dnr 77/ Delårsbokslut med helårsprognos april 2014 att notera informationen till protokollet Tekniska enhetens delårsbokslut (T1) 2014 med helårsprognos redovisas i bifogat yttrande från Tekniska enheten. Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet. Handlingar i ärendet Delårsbokslut april 2014 med helårsprognos Kopia till: Ekonomienheten Tf Teknisk chef

5 5(26) Dnr 72/ Nämndsutvärdering att notera informationen till protokollet. Resultaten av den årliga nämndutvärderingen redovisas. Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Nämndutvärdering Kopia till:

6 6(26) Dnr 43/ Delegeringsordning att anta reviderad delegeringsordning för nämndens verksamhetsområde med justering delegat teknisk chef. Med anledning av att stadsbyggnadschefen går in som tf teknisk chef övergår ansvaret för ekonomi, verksamhet samt tekniska enhetens personal från tekniska cheferna till tf teknisk chef/stadsbyggnadschef. Anders Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med justeringen i attsatsen justering delegat teknisk chef och ordföranden finner bifall till Anders Flodins (M) yrkande. Handlingar i ärendet Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur Protokollsutdrag till: TFK Tf teknisk chef

7 7(26) Dnr 76/ Ändring i tf. tekniska chefens vidaredelegering att notera informationen till protokollet med tillägget justering delegat teknisk chef. Med anledning av att stadsbyggnadschefen går in som tf. teknisk chef övergår ansvaret för vidaredelegeringen från tekniska cheferna till tf. teknisk chef. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget justering delegat teknisk chef och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Tf Tekniska chefens vidaredelegation inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur. Protokollsutdrag till: TFK Tf teknisk chef

8 8(26) Dnr 73/ Bergvärmeinstallation förskolan Äppelängen att investeringsmedel om ca kr nyttjas för denna åtgärd Vid rivning av Omsorgsvillorna sparades bergvärmepumpar med tillhörande styrning och ackumulatortankar med tanke på framtida behov. Utefter den underhållsplan enheten arbetar efter, är elvärmepannan på förskolan Äppelängen i behov av att bytas. Enheten ser nu en möjlighet till energibesparing genom att installera den återvunna bergvärmepumpen från Omsorgsvillorna i förskolan. Detta medför att en ny undercentral behöver byggas i anslutning till förskolan för att inrymma installationerna och flytta nuvarande installation från våtutrymme. Enheten har en miljon kronor avsatta i investeringsmedel för energieffektiviseringsåtgärder. Denna investering bedöms rymmas inom budgeterad ram. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten- Rickard Andersson Sara Hultberg

9 9(26) Dnr 21/ Enkelriktning av Cronhamnsgata att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram lokal trafikföreskrift för beslut gällande enkelriktning av Cronhamns gata mellan Batterigatan och Cronhamnsplan. Förvaltningen har varit i kontakt med boende på Cronhamns gata som ger en bild av att rådande reglering om förbud mot trafik med motordrivet fordon inte efterlevs. Problemen är störst sommartid då det ofta färdas personbilar på Cronhamns gata bl.a. i sökande efter parkeringsplats. I området kring Cronhamns gata, Batterigatan, Smedgatan m.fl. är samtliga gator belagda med förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II, förbudet gäller ej behörig trafik. Förslag på lösning från närboende är att Cronhamns gata görs enkelriktad mellan Batterigatan och Cronhamnsplan. Området är tillgänglig för boende från Smedgatan. Nackdelen med föreslagen enkelriktning är att cykeltrafik på Cronhamns gata inte längre kommer vara tillåten i riktning mot Batterigatan/Batteriet. Föreslagen reglering ska samrådas med polismyndigheten samt Roslagsvatten/SITA innan det att den lokala trafikföreskriften tas upp i nämnden för beslut i syfte att bl.a. säkerställa framkomligheten för fordon som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

10 10(26) Dnr 43/ Eriksö camping investeringsuppdrag att enheten får i uppdrag att ta fram ett investeringsunderlag och en etappindelning med målbilden att uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3-stjärning anläggning. Tekniska enheten föreslår att ej utnyttjade medel omdisponeras inom ramen för investeringsbudget för Medel förs över från projekt med positivt utfall till investeringsposten Omb egna fastigheter. Tekniska enheten föreslår att medel under investeringsposten Omb egna fastigheter ska nyttjas för att göra investeringar inom Eriksö Camping. Tekniska enheten föreslår att medel från investeringsbudget för 2015 avsätts för att finansiera fortsatta investeringar Vid nämndsammanträdet den 10 april 2014 gav nämnden tekniska enheten i uppdrag att utreda vilka åtgärder inom anläggningen som behövs för att uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3- respektive 4-stjärnig anläggning, samt en kostnadskalkyl baserad på föreslagna åtgärder. Enheten gör bedömningen att det inte finns utrymme i årets investeringsbudget att genomföra samtliga investeringar som krävs för att höja standarden till en 3- stjärning anläggning. En etappindelning som visar vilken åtgärd som medför mest standardhöjning och som ryms inom investeringsramen bör tas fram. Medel bör avsättas i investeringsramen för 2015 för att möjliggöra genomförandet av de standardhöjande åtgärder som är nödvändiga för att Eriksö Camping ska uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3-stjärning anläggning. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att ta bort den sista att-satsen:

11 11(26) Tekniska enheten föreslår att enheten får i uppdrag inför säsongen 2015 gå ut med en öppen förfrågan om ny lokalhyresgäst med en avtalstid om 5 år med möjlighet till förlängning 5 år, och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia till: Tf Teknisk chef Helena Westin Bladh, Tekniska enheten Sara Hultberg, Tekniska enheten Roland Karlsson, Tekniska enheten Rickard Andersson, Tekniska enheten Hans Larsson, Tekniska enheten

12 12(26) Dnr 79/ Installation av LED-belysning, Rindö elljusspår, investeringsuppdrag om utbyte av befintligt lågspänningsnät på en sträcka om 2,8 km samt påbörja utbytet av befintliga kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer och att medel tas inom årets investeringsbudget under posten gator-trafik. om att inom investeringsbudget för 2015 fatta beslut om utbyte av befintligt lågspänningsnät på en sträcka om 1,5 km samt byta ut befintliga kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer. Kostnaden ska belasta posten Park och mark. Belysningsarmaturerna längs motionsspåret på Rindö är anpassade för kvicksilverlampor vilka har börjat fasas ut ifrån marknaden. Kvicksilverlampor kommer att förbjudas 2015, men redan nu börjar produktionen minskas och priser öka. Tekniska enheten menar att Vaxholms stad generellt ska nyttja beprövad teknik i form av metallhalogenlampor i det offentliga rummet. Rent energimässigt är LED-lampor dock mycket snålare, varför förslaget är att använda denna teknik i kommunens elljusspår på Rindö. Tekniska enheten har fått ett offererat pris (ÄTA-arbete) från stadens entreprenör TIA AB för byte av hängkablar och armaturer till LED. Offerten är uppdelad i två etapper, se bilaga 1. Tekniska enhetens förslag är att under 2014 genomföra sträcka 1 och 2 och att sträcka 3 belastar 2015 års investeringsbudget. Offererat pris för åtgärder på sträcka 1 och 2 (2,8 km) är kr och för åtgärder på sträcka 3 (1,5 km) kr. Offertens giltighetstid har förlängts till 1/7 med anledning av att datum för nämndsammanträdet ändrats. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande.

13 13(26) Handlingar i ärendet Bilaga 1. Offert, Nyanläggning Rindö elljusspår. Protokollsutdrag till: Tf Teknisk chef Hans Larsson, Tekniska enheten

14 14(26) Dnr 87/ Investeringsuppdrag gator trafik att nyttja medel inom årets investeringsbudget under posten gator-trafik för nedanstående objekt: - Carl Anderssons gata, standardhöjning genom asfaltering och förbättringar dagvattenlösning. - Kajpromenad Strandgatan, standardhöjning genom asfaltering. - Sidoområde GC-väg Överbyvägen, standardhöjning genom att befintlig bergskärning/skärv ersätts med gabioner. - att förvaltningen får i uppdrag att träffa berörda fastighetsägare på Carl Anderssons gata Förvaltningen planerar genomföra standardhöjning av nedanstående objekt genom att nyttja medel inom årets investeringsbudget. Utrymme för investeringarna finns inom gällande budget och arbetena är planerade till sommaren Samtliga arbeten görs genom avrop från gällande ramavtal för beläggnings- och anläggningsarbeten. Carl Anderssons gata - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr. Kajpromenad Strandgatan - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr Sidoområde GC-väg Överbyvägen - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr. Anders Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att träffa berörda fastighetsägare på Carl Anderssons gata och ordföranden finner bifall till Anders Flodins (M) yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

15 15(26) Dnr 83/ Utredning av leveranstrafik på del av Västra Ekuddsgatan att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på lösning för trafikföringen på Västra Ekuddsgatan mellan Tornvillan och Ekuddsparken. Önskemål om att dubbelriktad trafik ska tillåtas mellan Ekuddsparken och Tornvillan har framförts, Västra Ekuddsgatan är förhållandevis bred (cirka 6 meter) mellan Tornvillan och Ekuddsparken varpå en dubbelriktad trafik är möjlig. Förvaltningen föreslår att nämnden ger i uppdrag att utreda möjliga lösningar för att förbättra situationen på den del av Västra Ekuddsgatan som visas i bilden nedan, i syfte att möjliggöra större leveranstransporter till och från Tornvillan utan att göra avkall på trafiksäkerhet för övriga fordon och oskyddade trafikanter. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

16 16(26) Dnr 195/ Militärvägen att inom ramen för pågående lantmäteriförrättning avseende bildande av gemensamhetsanläggning (GA) för Militärvägens drift och underhåll bilägga en summa av kr exklusive moms ( kr inklusive moms) som motsvarar kostnaden för den standardhöjande upprustning som krävs för att erhålla Trafikverkets underhållsbidrag för enskilda vägar Vid nämndsammanträdet gavs uppdraget åt tekniska enheten att hos Lantmäterimyndigheten, för Militärvägens drift och underhåll ansöka om att bilda gemensamhetsanläggning (GA) eller annan av Lantmäteriet föreslagen förvaltningsform. Marken under Militärvägen ägs inte av kommunen utan tillhör varje enskild fastighet.. Det finns alltså ingen enskild väghållare eller lagfaren ägare till själva vägen. Vaxholms stad står idag för underhåll samt har hand om vinterväghållning, dock utan att egentligen ha rådighet över vägen. Kommunen kan således inte göra några större åtgärder eftersom dessa då genererar ett intrång på annans mark. Detta begränsar de åtgärder som kommunen eller enskild väghållare kan utföra för att förbättra vägens standard. För att utföra en standardhöjande upprustning av vägen till ett skick där den nya väghållaren ej behöver underhålla vägen under de två första åren beräknas kostnaden uppgå till cirka kr exklusive moms. Den nya huvudmannen kommer att stå för vägens drift från år 1. Tekniska enheten föreslår att nämnden beslutar om att, som en del av pågående lantmäteriförrättning överföra en summa om kr exklusive moms ( kr inklusive moms) till den blivande huvudmannen för Militärvägen efter att förrättningen vunnit laga kraft. Tekniska enheten bedömer att kostnaden ryms inom årets driftsbudget för gata-trafik.

17 17(26) Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Bilaga 1, Militärvägen Kostnadsberäkning Protokollsutdrag till: Tf Teknisk chef Helena Westin Bladh, Tekniska enheten

18 18(26) Dnr 75/ Tillskapande av ny sjötaxiplats i gästhamnen att besluta om tillskapandet av ytterligare en (1) plats för sjötaxiverksamhet inom gästhamnens område, ej öbornas platser. Resarö sjötaxi har inför denna säsong startat upp sin verksamhet i kommunen. Idag finns ingen eller obefintlig konkurrens på området då Rindö Rederi i det närmaste är ensam att utgå från gästhamnen. Enheten föreslår därför att under 2014 för att stimulera näringslivet även från sjösidan och som prov nyttja en av Ö-platserna för verksamheten enligt ovan. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att tillskapa ytterligare en plats inom gästhamnens område, ej öbornas platser och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia till Tf. tekniska chef Hans Larsson

19 19(26) Dnr 80/ Ventilationsbyte på förskolan Lekhagen att investeringsmedel om ca kronor nyttjas för byte av ventilationsaggregat. Vid senast utförda OVK- besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) gjordes anmärkningar på befintlig ventilation och aggregat. Då aggregatet är föråldrat och inte energieffektivt föreslår enheten att ett byte måste göras. Avdelningen Sländan har idag ett ventilationsaggregat med el batteri som uppvärmning med dålig återvinningsgrad. Detta aggregat föreslås bytas mot ett enhetsaggregat med vätskebatteri med återvinning. Till kök och personaldel sitter ett föråldrat aggregat på taket och resterande lokaler betjänas av frånluftsfläktar med uteluftsventiler. Enheten föreslår att dessa byggs ihop till ett system med återvinning samt tempererad tilluft. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Rickard Andersson och Sara Hultberg

20 20(26) Dnr 81/ Ventilationsbyte på Storstugan att investeringsmedel om ca kronor nyttjas för byte av ventilationsaggregat. Vid senaste OVK- besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) gjordes anmärkningar på befintliga aggregat. Då aggregaten är föråldrade klarar de inte kraven på luftflöden och är inte energieffektiva. Enheten föreslår därför att ett byte görs. Idag står aggregat i ett trångt utrymme på vinden, vid nyinstallation så flyttas aggregatet ur en arbetsmiljösynpunkt för driftpersonalen till en undercentral. För att möjliggöra ny placering av aggregatet rivs befintlig oljepanna och tank. Det aggregat som betjänar gymnastikhallen har koldioxid styrt tillslag för att endast gå vid nyttjande av lokalen. Det andra aggregatet byts mot ett som klarar kravet på luftflöde i lokalerna samt förbättrad återvinning. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Rickard Andersson och Sara Hultberg

21 21(26) Dnr 74/ Lokalhyresavtal Hamnpaviljongen del av Vaxön 1:11 att ge fastighetsförvaltaren i uppdrag att teckna lokalhyresavtal enligt bilaga med Winbergs bar(n). Tekniska enheten sade upp Winbergs bar(n) lokalhyresavtal med nr med avtalsdatum för omförhandling. Enhetens intention är att hyresförhållanden ska fortgå, dock med förändrade villkor. Winbergs bar(n) driver idag restaurangen Winbergs korv och grill vid Söderhamnsplan sedan , då befintligt lokalhyresavtal skrevs över från Winbergs korv och krog AB på Winbergs bar(n). Enheten har i förhandlingar med Winbergs bar(n) kommit fram till bifogat förslag på lokalhyresavtal. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Lokalhyresavtal med nr Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Sara Hultberg

22 22(26) Dnr 71/ Framnäshagen, tillbyggnad av desinfektionsrum att Tekniska enheten får i uppdrag att projektera och ta fram förfrågningsunderlag för tillbyggnad av 4 st desinfektionsrum på Framnäshagen. att Tekniska enheten får återkomma till nämnden för Teknik, Fritid och Kultur efter det att anbudsinfordran och utvärdering av inkomna anbud har skett. att anslå 3.3 mkr kronor för tillbyggnaden av desinfektionsrum och att anslaget skall belasta tekniska enhetens investeringsbudget för år 2014 alternativt Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien i Stockholms län har ställt krav att det skall finnas desinfektionsrum med spoldesinfektor på varje plan och till varje avdelning för särskilt boende för att minska risken för smittspridning. Desinfektionsrummen skall vara så placerade att man inte skall behöva passera kök och matsal med ex ett bäcken. Tekniska enheten har sätt över möjligheten att anordna desinfektionsrum på Framnäshagen. Den enda lösningen skulle vara att ta ett boenderum i anspråk på varje sida om matsalen, totalt 4 boenderum. Att ta bort 4 st boenderum är inte försvarbart och den enda lösningen var då en tillbyggnad av Framnäshagen för att inrymma 4 st desinfektionsrum.

23 23(26) Tekniska enheten har med arkitekthjälp tagit fram ett förslag på tillbyggnad av 4 st desinfektionsrum enligt bifogade bygglovshandlingar, 5 st ritningar upprättade av Greitz Arkitektkontor AB daterade Tekniska enheten har uppskattat kostnaden för tillbyggnaden med erforderlig inredning till ca kronor exkl moms. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten Roland Karlsson

24 24(26) 51 Utestående uppdrag att notera informationen till protokollet Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Uteståendeuppdragslistan

25 25(26) 52 Delegeringsbeslut 2014 att notera informationen till protokollet Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Bilaga med Boendeparkeringstillstånd Bilaga med RH-tillstånd Bilaga med övriga delegeringsärenden

26 26(26) 53 Övriga frågor/ärenden att notera informationen till protokollet att uppdra till förvaltningen att se över policy samt riktlinjer gällande taxor och allmän platsmark för uteserveringar att uppdra till förvaltningen att se över kommunens skogsvårdsplan Vid nämndens sammanträde kom följande frågor och uppdrag upp: Bredbandsutbyggnad Översyn av träd/grenar vid våra parker som skymmer belysningen Uppdrag till förvaltningen att se över policy och riktlinjer gällande taxor och allmän platsmark för uteserveringar Uppdrag till förvaltningen att se över kommunens skogsvårdsplan, skötsel av kommunens skogsområden. Fråga gällande Fritidsgård Resarö

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Louise Ankarfjäll (s) Malin Hagerström (mp) Nicklas

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Innehållsförteckning 41 Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. 42 Faktura, samförläggning av gatubelysning. 43 Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer