NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR"

Transkript

1

2 2(26) Innehållsförteckning 35 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 36 Delårsbokslut med helårsprognos april Nämndsutvärdering 5 38 Delegeringsordning 6 39 Ändring i tf. tekniska chefens vidaredelegering 7 40 Bergvärmeinstallation förskolan Äppelängen 8 41 Enkelriktning av Cronhamnsgata 9 42 Eriksö camping investeringsuppdrag Installation av LED-belysning, Rindö elljusspår, investeringsuppdrag Investeringsuppdrag gator trafik Utredning av leveranstrafik på del av Västra Ekuddsgatan Militärvägen Tillskapande av ny sjötaxiplats i gästhamnen Ventilationsbyte på förskolan Lekhagen Ventilationsbyte på Storstugan Lokalhyresavtal Hamnpaviljongen del av Vaxön 1: Framnäshagen, tillbyggnad av desinfektionsrum Utestående uppdrag Delegeringsbeslut Övriga Frågor 26 I 6

3 3(26) 35 Justering och fastställande av föredragningslistan att utse Bengt Sandell (S) att justera protokollet senast att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 22. Övriga frågor/ärenden Bredbandsutbyggnad Anmälningsärende gällande kvistar och grenar Uppdrag till förvaltningen gällande översyn av kommunens policy och riktlinjer gällande uteserveringar, taxor osv. inför Fritidsgård Resarö Uppdrag till förvaltningen gällande skötsel av kommunens skogsområden, finns det en skogsvårdspolicy?

4 4(26) Dnr 77/ Delårsbokslut med helårsprognos april 2014 att notera informationen till protokollet Tekniska enhetens delårsbokslut (T1) 2014 med helårsprognos redovisas i bifogat yttrande från Tekniska enheten. Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet. Handlingar i ärendet Delårsbokslut april 2014 med helårsprognos Kopia till: Ekonomienheten Tf Teknisk chef

5 5(26) Dnr 72/ Nämndsutvärdering att notera informationen till protokollet. Resultaten av den årliga nämndutvärderingen redovisas. Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Nämndutvärdering Kopia till:

6 6(26) Dnr 43/ Delegeringsordning att anta reviderad delegeringsordning för nämndens verksamhetsområde med justering delegat teknisk chef. Med anledning av att stadsbyggnadschefen går in som tf teknisk chef övergår ansvaret för ekonomi, verksamhet samt tekniska enhetens personal från tekniska cheferna till tf teknisk chef/stadsbyggnadschef. Anders Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med justeringen i attsatsen justering delegat teknisk chef och ordföranden finner bifall till Anders Flodins (M) yrkande. Handlingar i ärendet Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur Protokollsutdrag till: TFK Tf teknisk chef

7 7(26) Dnr 76/ Ändring i tf. tekniska chefens vidaredelegering att notera informationen till protokollet med tillägget justering delegat teknisk chef. Med anledning av att stadsbyggnadschefen går in som tf. teknisk chef övergår ansvaret för vidaredelegeringen från tekniska cheferna till tf. teknisk chef. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget justering delegat teknisk chef och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Tf Tekniska chefens vidaredelegation inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur. Protokollsutdrag till: TFK Tf teknisk chef

8 8(26) Dnr 73/ Bergvärmeinstallation förskolan Äppelängen att investeringsmedel om ca kr nyttjas för denna åtgärd Vid rivning av Omsorgsvillorna sparades bergvärmepumpar med tillhörande styrning och ackumulatortankar med tanke på framtida behov. Utefter den underhållsplan enheten arbetar efter, är elvärmepannan på förskolan Äppelängen i behov av att bytas. Enheten ser nu en möjlighet till energibesparing genom att installera den återvunna bergvärmepumpen från Omsorgsvillorna i förskolan. Detta medför att en ny undercentral behöver byggas i anslutning till förskolan för att inrymma installationerna och flytta nuvarande installation från våtutrymme. Enheten har en miljon kronor avsatta i investeringsmedel för energieffektiviseringsåtgärder. Denna investering bedöms rymmas inom budgeterad ram. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten- Rickard Andersson Sara Hultberg

9 9(26) Dnr 21/ Enkelriktning av Cronhamnsgata att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram lokal trafikföreskrift för beslut gällande enkelriktning av Cronhamns gata mellan Batterigatan och Cronhamnsplan. Förvaltningen har varit i kontakt med boende på Cronhamns gata som ger en bild av att rådande reglering om förbud mot trafik med motordrivet fordon inte efterlevs. Problemen är störst sommartid då det ofta färdas personbilar på Cronhamns gata bl.a. i sökande efter parkeringsplats. I området kring Cronhamns gata, Batterigatan, Smedgatan m.fl. är samtliga gator belagda med förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II, förbudet gäller ej behörig trafik. Förslag på lösning från närboende är att Cronhamns gata görs enkelriktad mellan Batterigatan och Cronhamnsplan. Området är tillgänglig för boende från Smedgatan. Nackdelen med föreslagen enkelriktning är att cykeltrafik på Cronhamns gata inte längre kommer vara tillåten i riktning mot Batterigatan/Batteriet. Föreslagen reglering ska samrådas med polismyndigheten samt Roslagsvatten/SITA innan det att den lokala trafikföreskriften tas upp i nämnden för beslut i syfte att bl.a. säkerställa framkomligheten för fordon som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

10 10(26) Dnr 43/ Eriksö camping investeringsuppdrag att enheten får i uppdrag att ta fram ett investeringsunderlag och en etappindelning med målbilden att uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3-stjärning anläggning. Tekniska enheten föreslår att ej utnyttjade medel omdisponeras inom ramen för investeringsbudget för Medel förs över från projekt med positivt utfall till investeringsposten Omb egna fastigheter. Tekniska enheten föreslår att medel under investeringsposten Omb egna fastigheter ska nyttjas för att göra investeringar inom Eriksö Camping. Tekniska enheten föreslår att medel från investeringsbudget för 2015 avsätts för att finansiera fortsatta investeringar Vid nämndsammanträdet den 10 april 2014 gav nämnden tekniska enheten i uppdrag att utreda vilka åtgärder inom anläggningen som behövs för att uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3- respektive 4-stjärnig anläggning, samt en kostnadskalkyl baserad på föreslagna åtgärder. Enheten gör bedömningen att det inte finns utrymme i årets investeringsbudget att genomföra samtliga investeringar som krävs för att höja standarden till en 3- stjärning anläggning. En etappindelning som visar vilken åtgärd som medför mest standardhöjning och som ryms inom investeringsramen bör tas fram. Medel bör avsättas i investeringsramen för 2015 för att möjliggöra genomförandet av de standardhöjande åtgärder som är nödvändiga för att Eriksö Camping ska uppfylla Svensk Campings standardbedömning för 3-stjärning anläggning. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att ta bort den sista att-satsen:

11 11(26) Tekniska enheten föreslår att enheten får i uppdrag inför säsongen 2015 gå ut med en öppen förfrågan om ny lokalhyresgäst med en avtalstid om 5 år med möjlighet till förlängning 5 år, och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia till: Tf Teknisk chef Helena Westin Bladh, Tekniska enheten Sara Hultberg, Tekniska enheten Roland Karlsson, Tekniska enheten Rickard Andersson, Tekniska enheten Hans Larsson, Tekniska enheten

12 12(26) Dnr 79/ Installation av LED-belysning, Rindö elljusspår, investeringsuppdrag om utbyte av befintligt lågspänningsnät på en sträcka om 2,8 km samt påbörja utbytet av befintliga kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer och att medel tas inom årets investeringsbudget under posten gator-trafik. om att inom investeringsbudget för 2015 fatta beslut om utbyte av befintligt lågspänningsnät på en sträcka om 1,5 km samt byta ut befintliga kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer. Kostnaden ska belasta posten Park och mark. Belysningsarmaturerna längs motionsspåret på Rindö är anpassade för kvicksilverlampor vilka har börjat fasas ut ifrån marknaden. Kvicksilverlampor kommer att förbjudas 2015, men redan nu börjar produktionen minskas och priser öka. Tekniska enheten menar att Vaxholms stad generellt ska nyttja beprövad teknik i form av metallhalogenlampor i det offentliga rummet. Rent energimässigt är LED-lampor dock mycket snålare, varför förslaget är att använda denna teknik i kommunens elljusspår på Rindö. Tekniska enheten har fått ett offererat pris (ÄTA-arbete) från stadens entreprenör TIA AB för byte av hängkablar och armaturer till LED. Offerten är uppdelad i två etapper, se bilaga 1. Tekniska enhetens förslag är att under 2014 genomföra sträcka 1 och 2 och att sträcka 3 belastar 2015 års investeringsbudget. Offererat pris för åtgärder på sträcka 1 och 2 (2,8 km) är kr och för åtgärder på sträcka 3 (1,5 km) kr. Offertens giltighetstid har förlängts till 1/7 med anledning av att datum för nämndsammanträdet ändrats. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande.

13 13(26) Handlingar i ärendet Bilaga 1. Offert, Nyanläggning Rindö elljusspår. Protokollsutdrag till: Tf Teknisk chef Hans Larsson, Tekniska enheten

14 14(26) Dnr 87/ Investeringsuppdrag gator trafik att nyttja medel inom årets investeringsbudget under posten gator-trafik för nedanstående objekt: - Carl Anderssons gata, standardhöjning genom asfaltering och förbättringar dagvattenlösning. - Kajpromenad Strandgatan, standardhöjning genom asfaltering. - Sidoområde GC-väg Överbyvägen, standardhöjning genom att befintlig bergskärning/skärv ersätts med gabioner. - att förvaltningen får i uppdrag att träffa berörda fastighetsägare på Carl Anderssons gata Förvaltningen planerar genomföra standardhöjning av nedanstående objekt genom att nyttja medel inom årets investeringsbudget. Utrymme för investeringarna finns inom gällande budget och arbetena är planerade till sommaren Samtliga arbeten görs genom avrop från gällande ramavtal för beläggnings- och anläggningsarbeten. Carl Anderssons gata - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr. Kajpromenad Strandgatan - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr Sidoområde GC-väg Överbyvägen - Budgeterad kostnad efter inhämtande av offert från gällande ramavtal, kr. Anders Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att träffa berörda fastighetsägare på Carl Anderssons gata och ordföranden finner bifall till Anders Flodins (M) yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

15 15(26) Dnr 83/ Utredning av leveranstrafik på del av Västra Ekuddsgatan att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på lösning för trafikföringen på Västra Ekuddsgatan mellan Tornvillan och Ekuddsparken. Önskemål om att dubbelriktad trafik ska tillåtas mellan Ekuddsparken och Tornvillan har framförts, Västra Ekuddsgatan är förhållandevis bred (cirka 6 meter) mellan Tornvillan och Ekuddsparken varpå en dubbelriktad trafik är möjlig. Förvaltningen föreslår att nämnden ger i uppdrag att utreda möjliga lösningar för att förbättra situationen på den del av Västra Ekuddsgatan som visas i bilden nedan, i syfte att möjliggöra större leveranstransporter till och från Tornvillan utan att göra avkall på trafiksäkerhet för övriga fordon och oskyddade trafikanter. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Protokollsutdrag till: Trafikplanerare, Jonatan Odén

16 16(26) Dnr 195/ Militärvägen att inom ramen för pågående lantmäteriförrättning avseende bildande av gemensamhetsanläggning (GA) för Militärvägens drift och underhåll bilägga en summa av kr exklusive moms ( kr inklusive moms) som motsvarar kostnaden för den standardhöjande upprustning som krävs för att erhålla Trafikverkets underhållsbidrag för enskilda vägar Vid nämndsammanträdet gavs uppdraget åt tekniska enheten att hos Lantmäterimyndigheten, för Militärvägens drift och underhåll ansöka om att bilda gemensamhetsanläggning (GA) eller annan av Lantmäteriet föreslagen förvaltningsform. Marken under Militärvägen ägs inte av kommunen utan tillhör varje enskild fastighet.. Det finns alltså ingen enskild väghållare eller lagfaren ägare till själva vägen. Vaxholms stad står idag för underhåll samt har hand om vinterväghållning, dock utan att egentligen ha rådighet över vägen. Kommunen kan således inte göra några större åtgärder eftersom dessa då genererar ett intrång på annans mark. Detta begränsar de åtgärder som kommunen eller enskild väghållare kan utföra för att förbättra vägens standard. För att utföra en standardhöjande upprustning av vägen till ett skick där den nya väghållaren ej behöver underhålla vägen under de två första åren beräknas kostnaden uppgå till cirka kr exklusive moms. Den nya huvudmannen kommer att stå för vägens drift från år 1. Tekniska enheten föreslår att nämnden beslutar om att, som en del av pågående lantmäteriförrättning överföra en summa om kr exklusive moms ( kr inklusive moms) till den blivande huvudmannen för Militärvägen efter att förrättningen vunnit laga kraft. Tekniska enheten bedömer att kostnaden ryms inom årets driftsbudget för gata-trafik.

17 17(26) Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Bilaga 1, Militärvägen Kostnadsberäkning Protokollsutdrag till: Tf Teknisk chef Helena Westin Bladh, Tekniska enheten

18 18(26) Dnr 75/ Tillskapande av ny sjötaxiplats i gästhamnen att besluta om tillskapandet av ytterligare en (1) plats för sjötaxiverksamhet inom gästhamnens område, ej öbornas platser. Resarö sjötaxi har inför denna säsong startat upp sin verksamhet i kommunen. Idag finns ingen eller obefintlig konkurrens på området då Rindö Rederi i det närmaste är ensam att utgå från gästhamnen. Enheten föreslår därför att under 2014 för att stimulera näringslivet även från sjösidan och som prov nyttja en av Ö-platserna för verksamheten enligt ovan. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att tillskapa ytterligare en plats inom gästhamnens område, ej öbornas platser och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia till Tf. tekniska chef Hans Larsson

19 19(26) Dnr 80/ Ventilationsbyte på förskolan Lekhagen att investeringsmedel om ca kronor nyttjas för byte av ventilationsaggregat. Vid senast utförda OVK- besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) gjordes anmärkningar på befintlig ventilation och aggregat. Då aggregatet är föråldrat och inte energieffektivt föreslår enheten att ett byte måste göras. Avdelningen Sländan har idag ett ventilationsaggregat med el batteri som uppvärmning med dålig återvinningsgrad. Detta aggregat föreslås bytas mot ett enhetsaggregat med vätskebatteri med återvinning. Till kök och personaldel sitter ett föråldrat aggregat på taket och resterande lokaler betjänas av frånluftsfläktar med uteluftsventiler. Enheten föreslår att dessa byggs ihop till ett system med återvinning samt tempererad tilluft. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Rickard Andersson och Sara Hultberg

20 20(26) Dnr 81/ Ventilationsbyte på Storstugan att investeringsmedel om ca kronor nyttjas för byte av ventilationsaggregat. Vid senaste OVK- besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) gjordes anmärkningar på befintliga aggregat. Då aggregaten är föråldrade klarar de inte kraven på luftflöden och är inte energieffektiva. Enheten föreslår därför att ett byte görs. Idag står aggregat i ett trångt utrymme på vinden, vid nyinstallation så flyttas aggregatet ur en arbetsmiljösynpunkt för driftpersonalen till en undercentral. För att möjliggöra ny placering av aggregatet rivs befintlig oljepanna och tank. Det aggregat som betjänar gymnastikhallen har koldioxid styrt tillslag för att endast gå vid nyttjande av lokalen. Det andra aggregatet byts mot ett som klarar kravet på luftflöde i lokalerna samt förbättrad återvinning. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Rickard Andersson och Sara Hultberg

21 21(26) Dnr 74/ Lokalhyresavtal Hamnpaviljongen del av Vaxön 1:11 att ge fastighetsförvaltaren i uppdrag att teckna lokalhyresavtal enligt bilaga med Winbergs bar(n). Tekniska enheten sade upp Winbergs bar(n) lokalhyresavtal med nr med avtalsdatum för omförhandling. Enhetens intention är att hyresförhållanden ska fortgå, dock med förändrade villkor. Winbergs bar(n) driver idag restaurangen Winbergs korv och grill vid Söderhamnsplan sedan , då befintligt lokalhyresavtal skrevs över från Winbergs korv och krog AB på Winbergs bar(n). Enheten har i förhandlingar med Winbergs bar(n) kommit fram till bifogat förslag på lokalhyresavtal. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Handlingar i ärendet Lokalhyresavtal med nr Kopia på beslut till: Tekniska enheten - Sara Hultberg

22 22(26) Dnr 71/ Framnäshagen, tillbyggnad av desinfektionsrum att Tekniska enheten får i uppdrag att projektera och ta fram förfrågningsunderlag för tillbyggnad av 4 st desinfektionsrum på Framnäshagen. att Tekniska enheten får återkomma till nämnden för Teknik, Fritid och Kultur efter det att anbudsinfordran och utvärdering av inkomna anbud har skett. att anslå 3.3 mkr kronor för tillbyggnaden av desinfektionsrum och att anslaget skall belasta tekniska enhetens investeringsbudget för år 2014 alternativt Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien i Stockholms län har ställt krav att det skall finnas desinfektionsrum med spoldesinfektor på varje plan och till varje avdelning för särskilt boende för att minska risken för smittspridning. Desinfektionsrummen skall vara så placerade att man inte skall behöva passera kök och matsal med ex ett bäcken. Tekniska enheten har sätt över möjligheten att anordna desinfektionsrum på Framnäshagen. Den enda lösningen skulle vara att ta ett boenderum i anspråk på varje sida om matsalen, totalt 4 boenderum. Att ta bort 4 st boenderum är inte försvarbart och den enda lösningen var då en tillbyggnad av Framnäshagen för att inrymma 4 st desinfektionsrum.

23 23(26) Tekniska enheten har med arkitekthjälp tagit fram ett förslag på tillbyggnad av 4 st desinfektionsrum enligt bifogade bygglovshandlingar, 5 st ritningar upprättade av Greitz Arkitektkontor AB daterade Tekniska enheten har uppskattat kostnaden för tillbyggnaden med erforderlig inredning till ca kronor exkl moms. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till sitt eget yrkande. Kopia på beslut till: Tekniska enheten Roland Karlsson

24 24(26) 51 Utestående uppdrag att notera informationen till protokollet Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Uteståendeuppdragslistan

25 25(26) 52 Delegeringsbeslut 2014 att notera informationen till protokollet Ordföranden yrkar att notera informationen till protokollet Handlingar i ärendet Bilaga med Boendeparkeringstillstånd Bilaga med RH-tillstånd Bilaga med övriga delegeringsärenden

26 26(26) 53 Övriga frågor/ärenden att notera informationen till protokollet att uppdra till förvaltningen att se över policy samt riktlinjer gällande taxor och allmän platsmark för uteserveringar att uppdra till förvaltningen att se över kommunens skogsvårdsplan Vid nämndens sammanträde kom följande frågor och uppdrag upp: Bredbandsutbyggnad Översyn av träd/grenar vid våra parker som skymmer belysningen Uppdrag till förvaltningen att se över policy och riktlinjer gällande taxor och allmän platsmark för uteserveringar Uppdrag till förvaltningen att se över kommunens skogsvårdsplan, skötsel av kommunens skogsområden. Fråga gällande Fritidsgård Resarö

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Innehåll. Protokoll , av 2

Innehåll. Protokoll , av 2 Protokoll, 30-38 2 av 2 Innehåll 30 Justering och fastställande av föredragningslista 3 31 Ekonomiuppföljning - juni utfall 2016 4 32 Upphandling av drift, vinterväghållning och underhåll av gator och

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 51-55 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslista 3 52 Upphandling av drift, vinterväghållning och underhåll av gator och 4 vägar, park- och tomtmark samt idrotts- och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Sammanträdesrummet Eriksövägen 27, Vaxholm. Anders Slätis (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M)

Sammanträdesrummet Eriksövägen 27, Vaxholm. Anders Slätis (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) 44-48 Plats och tid Sammanträdesrummet Eriksövägen 27, Vaxholm Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Slätis (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg

Läs mer

Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholm

Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholm 28-43 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholm Beslutande Ersättare Anders Slätis (C) Anders Flodin (M) Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M) Lars Wessberg (M) Gittan Hultberg

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Mikael Vigvinter (C), ordf. Anders Flodin (M), vice ordf. Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M)

Mikael Vigvinter (C), ordf. Anders Flodin (M), vice ordf. Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M) 14-30 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 18.00 19.15 Beslutande Mikael Vigvinter (C), ordf. Anders Flodin (M), vice ordf. Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M)

Läs mer

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Kommunstyrelsen 2017-06-19 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad och miljö KSKF/2016:613 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Förslag

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2014 12 04

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2014 12 04 74 86 1 av 17 s sammanträde Plats och tid: Höken, kl. 18.00 20.00 Beslutande: Mikael Vigvinter (C), ordförande Carina Eriksberger (FP) Olle Almquist (S) Gittan Hultberg (M) Ljiliana Lindgren (M) Bengt

Läs mer

Innehåll. Protokoll , av 2

Innehåll. Protokoll , av 2 Protokoll, 21-25 2 av 2 Innehåll 21 Justering och fastställande av föredragningslista 3 22 Tertialbokslut 1 2017 4 23 Revidering av nämnden för teknik, fritid och kulturs 5 24 delegeringsordning Redovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 39-50 2 av 2 Innehåll 39 Justering och fastställande av föredragningslista 3 40 Delårsbokslut tertial 2 2016 4 41 Yttrande till mål- och budget 2017-2019 5 42 Hyreskontrakt för Eriksö camping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-08-27

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-08-27 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Storskär, kl. 18:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Malin Forsbrand (C) Anders Flodin (M) Svante Nordell (M) Dan Pierre (M) Elaine Nord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 63-73 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 18.15 19.00 Beslutande Mikael Vigvinter (C), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Gittan Hultberg (M) Carina Eriksberger

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-05-21

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-05-21 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Biblioteket, Hamngatan 19 Vaxholm, kl. 18:00 Beslutande: Malin Forsbrand (C) Svante Nordell (M) Dan Pierre (M) Elaine Nord Larsson (M) Leslie

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 15.00 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(15) Innehållsförteckning 29 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 30 Vaxholms stads miljöprogram 2014-2020 4 31 Tertialbokslut 1 2014 5 32 Resultat från brukarenkäter 2014

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-10-01

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-10-01 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Höken, kl. 18:00 Beslutande: Ersättare: Malin Forsbrand (C) Svante Nordell (M) Dan Pierre (M) Elaine Nord Larsson (M) Louise Yngström Valdre

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-30 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Skånegatan 59, Halmstad OBS! Plats Sammanträdesrum:

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Bilaga: Kalkyl färdigställande

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-04-23

Nämnden för teknik, fritid och kultur 2015-04-23 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Höken, kl. 18:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Malin Forsbrand (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Svante Nordell (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 4-21. Anders Slätis (C), ordf. Anders Flodin (M), vice ordf. Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M)

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 4-21. Anders Slätis (C), ordf. Anders Flodin (M), vice ordf. Ljiliana Lindgren (M) Svante Nordell (M) NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR 4-21 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 18.00 19.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Slätis (C), ordf. Anders Flodin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20 1 Innehållsförteckning Ärende 74 Information om systematiskt kvalitetsarbete... 3 75 Besök från Bäckgatans förskola... 4 76 Tertial 2 med delårsbokslut... 5 77 Måltidsservice Sodexo... 6 78

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

2(19) Innehållsförteckning

2(19) Innehållsförteckning 2(19) _ Innehållsförteckning 1 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 2 Frågor och svar från nämnden utbildningsnämnden 25 november 2013 om regler för styrning av budgetavvikelse/resultatöverföring

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Servicenämnden (14)

Servicenämnden (14) Servicenämnden 2016-12-13 1(14) Plats och tid Götetorpssalen, Folkets hus, kl. 13.15-16.30 Beslutande Övriga närvarande Thomas Bäckman (S), ordförande Hans-Inge Wall (S) Knut Magnusson (V) Nils Safferson

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-11 143 KS 159/17 Svar på motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse snabbare Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen tillstyrks gällande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun 2016-04-18 KS 15/0024 Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för TIBBLEÄNGEN Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt planförfarande ÄPBL 1987:10 Planområdet Genomförandebeskrivning Sida 3 av 5 Innehåll

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare KALLELSE 2013-12-02 1 (1) Trafiknämnden Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Annike Åkesson Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 december 2015 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 december 2015 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 7 december 2015 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Olle Engström Marina Isaksson Sebastian Nilsson Patrik

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV Tångeröds Vägförening, Hövik ga:13 med Höviksnäs Vägförening, Hövik ga:12 Välkomna 2016-05-23 JNNVäg 1 Aktuell situation Plan för sammanläggning Tångeröds vägförening

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Biskopsparken, avtal om överlåtelse av vattenspel från Lejonfastigheter till kommunen

Biskopsparken, avtal om överlåtelse av vattenspel från Lejonfastigheter till kommunen 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-26 Dnr SBN 2013 - Teknik och samhällsbyggnad Ulf Johanson Lorin Samhällsbyggnadsnämnden Biskopsparken, avtal om överlåtelse av vattenspel från Lejonfastigheter

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer