Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kommunledningsutskottet Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Claes Hallgren, Skogssällskapet, 212 Ann-Marie Andreasson, mark- och exploateringsingenjör, 212 Hilde Axelsson, planeringschef, 212 Justerare Gösta Frödin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 17 september 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Cecilia Lundqvist Hahne Ordförande Claes Pettersson Justerare Gösta Frödin ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arvika kommun, Kommunledningsutskottet, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Cecilia Lundqvist Hahne

2 Kommunledningsutskottet KLU 209 Dnr KS 2013/ Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll Under 2012 upphandlades sotningsverksamheten för åren med möjlighet till tre års förlängning. Vid upphandlingen värderades lågt pris samt ett antal kvalitetsparametrar. Nuvarande entreprenören SOT & OVK i Arvika AB tilldelades kontraktet efter genomförd upphandling. Nya taxor behöver antas för att stämma överrens med de taxor som blev resultatet av upphandlingen av SOT & OVK i Arvika AB. Jämfört med 2013 års taxor innebär de nya taxorna en mycket liten höjning av sotningstaxan och en sänkning av taxan för brandskyddskontroll. Förslaget på ny taxa för 2014 är: Sotning: 420 kr per timme (nuvarande 411 kr) Brandskyddskontroll: 635 kr per timme (nuvarande 672 kr) Kostnaderna anges exklusive moms. Utifrån förutbestämda minutangivelser för respektive moment kan kostnaden för den enskilda sotningen eller brandskyddskontrollen beräknas med utgångspunkt i ovanstående timpriser. Dessa priser gäller fast för år För 2015 kommer priserna räknas upp enligt Sotningsindex som publiceras av SKL. Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 12 augusti Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige att anta nya taxor forts

3 Kommunledningsutskottet KLU 209 forts för sotning och brandskyddskontroll från år Taxan för sotning är 420 kronor per timme och taxan för brandskyddskontroll är 635 kronor per timme. Priserna anges exklusive moms. Från år 2015 kommer priserna att räknas upp enligt Sotningsindex som publiceras av SKL.

4 Kommunledningsutskottet KLU 210 Dnr KS 2013/ Antagande av ny krisledningsplan för Arvika kommun med tillhörande reglemente Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, är kommunen inför varje ny mandatperiod ålagd att fastställa en plan för hur sådana händelser ska komma att hanteras. Planen beskriver nationella krishanteringsprinciper, kommunens krisledningsorganisation, dess funktioner med tillhörande uppgifter och ansvarsområden samt larm-och checklistor. Kommunens tidigare gällande krisledningsplan författades år 2007 och reviderades Således har framtagandet av en ny krisledningsplan, anpassad till den nu gällande organisationen, varit högst relevant. Krisledningsplan med reglemente Arvika kommun den 24 maj Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 20 maj Kommunledningsutskottets protokoll den 10 juni 2013, 153. s protokoll den 12 augusti 2013, 149. Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 augusti Utskottets förslag till fastställer krisledningsplanen den 13 augusti 2013.

5 Kommunledningsutskottet KLU 211 Dnr KS 2012/ Försäljning av Arvika Rackstad 2:103 Westlanda flygplats Kommunförvaltningen fick i maj 2012 i uppdrag av kommunledningsutskottet att söka intressenter för någon form av upplåtelse eller försäljning av Westlanda flygplats. Under hösten 2012 har annonsering skett i syfte att ge möjlighet för intressenter att inkomma med intresseanmälningar. Ett tiotal intresseanmälningar har inkommit, varav två av dessa avser köp av flygplatsanläggningen. Dessa två intressenter har givits möjlighet att, i december 2012, inkomma med skriftligt anbud om köp av flygplatsfastigheten samt de byggnader som är i kommunal ägo och flygplatsanläggningen. Utifrån att ha bedömt inkomna anbud har kommunledningsutskottet, i april 2013, givit förvaltningen i uppdrag att inleda förhandling om köpeavtal med Lennart Johansson. Affären innebär att Lennart Johansson av Arvika kommun förvärvar flygplatsen och några intilliggande fastigheter för en summa av tkr och att Arvika kommun av Lennart Johansson förvärvar fyra centralt belägna fastigheter för en summa av tkr. Det innebär att Arvika kommun till Lennart Johansson betalar en mellanskillnad på tkr. Affären genomförs dels som ett köp/försäljning och dels som en fastighetsreglering enligt bifogade handlingar. De fastigheter kommunen förvärvar av Lennart Johansson ger möjligheter till bostadsbyggande i centrumnära och attraktiva lägen, med närhet till handel och kollektivtrafik, vilket är ett led i att öka Arvikas attraktionskraft som en trivsam stad att forts

6 Kommunledningsutskottet KLU 211 forts leva och bo i. Enligt ställningstagande i Översiktsplan 2007 ska Arvika stad växa främst genom förtätning och förnyelse av staden. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 3 september Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Arvika kommun och Lennart Johansson. Köpekontrakt, överlåtelseobjekt Arvika Rackstad 2:103 Köpekontrakt, överlåtelseobjekt Arvika Krukan 3 Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige att godkänna att Arvika kommun överlåter och försäljer fastigheten Arvika Rackstad 2:103 till Lennart Johansson till en köpeskilling av kronor. föreslår också Kommunfullmäktige godkänna att Arvika kommun köper fastigheten Krukan 3 av Lennart Johansson till en köpeskilling av kronor. Dessutom föreslås Kommunfullmäktige godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering mellan Arvika kommun och Lennart Johansson. För att täcka köpeskillingen samt lagfartskostnaden anvisas tkr från kommunens rörelsekapital. Det uppdras till kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och kommundirektör JanÅke Hermansson att underteckna köpekontrakten.

7 Kommunledningsutskottet KLU 212 Dnr KS 2013/ Strategi och långsiktiga mål för kommunens skogsförvaltning Den 15 oktober 2012 informerades Kommunledningsutskottet om kommunens skogsinnehav, dess förvaltning och den nya skogsbruksplanen. Information gavs också om möjligheten att med hjälp av analysprogrammet Heureka simulera olika scenarier för skogsförvaltningen och på så sätt få fram en plan för en långsiktig strategi och mål för skogsskötseln. Kommunledningsutskottet gav i uppdrag till förvaltningen att tillsammans med kommunens entreprenör för skogsförvaltningen, Skogssällskapet, ta fram ett sådant förslag. Förvaltningen av kommunens skogsinnehav föreslås ske med en övergripande målsättning om hög och uthållig avkastning med ett brukande som tar stor hänsyn till skogarnas miljövärden och om möjligt ännu större hänsyn till de sociala värdena då stora delar av kommunens skogsinnehav är tätortsnära. I de intresseanalyser som har gjorts har ett flertal sociala värden identifierats och diskuterats, med utgångspunkt i kommuninvånarnas behov och förväntningar på kommunskogarna. Olika behov kan antas finnas för olika delar av skogsinnehavet, till exempel att friluftsliv kan ske på ett sätt i de tätortsnära skogarna och på ett annat i det övriga skogsinnehavet. Skogsbruket föreslås ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida möjligheterna för en god ekonomisk avkastning, en god miljö för kommuninvånarna samt att friluftslivets värden bibehålls. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 september forts

8 Kommunledningsutskottet KLU 212 forts Utskottets beslut Kommunledningsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att kommunicera förslag till strategier och långsiktiga mål med kommuninvånarna. Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till skogsstrategi för Arvika kommuns skogsinnehav. Utdrag till Bitr kommundirektören Planeringschefen Mark- och exploateringsingenjören

9 Kommunledningsutskottet KLU 213 Dnr KS 2013/ Motion om att lyfta fram våra mindre orter på hemsidan, Sara Andersson (MP) Sara Andersson (MP) föreslår i en motion att en översyn görs av möjligheterna att synliggöra våra tätorter på Arvika kommuns hemsida. Under våren har ett företag utvärderat användbarheten bland besökare på Arvika kommuns webbsida. Detta har resulterat i att webbplatsen kommer att byggas om. Strukturen kommer att byggas på en standard som över 100 kommuner redan har. Strukturen kommer att bli renare och till viss del avskalad. Förutom ökad sökbarhet och tillgänglighet ska den nya omarbetade webbsidan mobilanpassas. Sara Anderssons motion den 12 juni Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 26 augusti Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige besluta att i samband med ombyggnadsarbetet av webbplatsen kommer den att kompletteras med information om kommunens större tätorter. Motionen bifalles.

10 Kommunledningsutskottet KLU 214 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om lekplats i Ottebol En privatperson föreslår i medborgarförslag att kommunen anordnar en kommunal lekplats i Ottebol. I närområdet finns kommunala lekplatser i Sulvik vid Sulvik skola och förskola och vid Olof den Heliges väg. I Jössefors finns lekplatser vid Jössefors skola och förskola, Hagalundsvägen och Ängsgatan. Ottebols bygdeförening beviljades år 1994 medel från kommunen för att anlägga en lekplats, enligt beslut i Kommunfullmäktige den 28 november 1994, 154. Lekplatsen har dock förfallit och föreningen har upphört. Inom kommunens ekonomiska ramar finns inte utrymme att anordna en lekplats i Ottebol. Satsningar kommer att göras främst i form av upprustningar av befintliga lekplatser. Privatpersonens medborgarförslag den 14 juni Kommunfullmäktiges protokoll den 24 juni 2013, 137. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 augusti Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige konstatera att i närområdet finns kommunala lekplatser i Sulvik vid Sulvik skola och förskola och vid Olof den Heliges väg. I Jössefors finns lekplatser vid Jössefors skola och förskola, Hagalundsvägen och Ängsgatan. forts

11 Kommunledningsutskottet KLU 214 forts Kommunen har redan tidigare beviljat medel för anläggande av lekplats, men tyvärr förföll den. Inom kommunens ekonomiska ramar finns inte utrymme att anordna en lekplats i Ottebol. Satsningar kommer att göras främst i form av upprustningar av befintliga lekplatser.

12 Kommunledningsutskottet KLU 215 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om väg till motionsspåret på Ingestrand En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att något görs åt den uppgång som går från grusvägen mellan Lundellsgärdet och "Nyland" upp till motionsspåret på Ingestrand. I området finns ett motionsspår, där kommunen via Arvika Fastighets AB ansvarar för skötsel och underhåll, vilket ger ett tillrättalagt alternativ för friluftslivet i nära anslutning till bostadsområden. Skogen ska kunna erbjuda en mångfald av upplevelser med inslag av naturstigar även i tätortsnära områden. Den uppgång som förslagsställaren har synpunkter på är att betrakta som en naturstig, vilka inte underhålls av kommunen. Beroende på årstid och nederbördsmängd samt i vilken utsträckning den används växlar naturstigars skick och framkomlighet. Privatpersonens medborgarförslag, den 23 maj Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, 118. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 september Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige konstatera att den uppgång som förslagsställaren har synpunkter på, är att betrakta som en naturstig, vilka inte underhålls av kommunen. Beroende på årstid och nederbördsmängd samt i vilken utsträckning den används växlar naturstigars skick och framkomlighet.

13 Kommunledningsutskottet KLU 216 Dnr KS 2013/ Bidragsansökan, bullerisolering av fönster Fastigheten Pukan 4, Fallängsvägen 77, Arvika Fastighetsägaren till Pukan 4, Fallängsvägen 77, Arvika ansöker om bullerisolering av fönster. Ansökan avser byte av fyra fönster i sovrum och vardagsrum till en total kostnad efter rotavdrag om 47,7 tkr. Kommunens riktlinjer anger att bidrag kan beviljas om bullret vid husfasad överstiger 65 dba. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av godkänd kostnad. I den bullerutredning som kommunen använder vid tolkning av riktlinjer anges att om man ska hamna på 65 dba eller där över så ska avståndet från vägmitt till husfasad vara 0-11 meter. I aktuell ansökan är avståndet cirka 20 meter. Myndighetsstaben har granskat ärendet. Fastighetsägarens ansökan den 7 augusti Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 augusti Utskottets förslag till konstaterar att sökanden inte uppfyller riktlinjerna för bidrag för bullerdämpande åtgärder, varför bidrag ej kan beviljas.

14 Kommunledningsutskottet KLU 217 Dnr KS 2013/ Region Värmland kollektivtrafiknämnden, planerings- och uppföljningsprocessen, remiss Region Värmland, kollektivtrafiknämnden, översänder remiss om förslag till planerings- och uppföljningsprocess för genomförd kollektivtrafik. Syftet är att följa upp och och utvärdera hur genomförd kollektivtrafik i Värmland uppfyller målen i trafikförsörjningsprogrammet. Arvika kommun har deltagit i samråd med företrädare för kollektivtrafiknämnden och har kunnat följa arbetet med detsamma och hur uppföljning planeras ske. Det är ett ambitiöst och omfattande uppföljningsarbete som föreslås, där inte minst dialogen med alla parter ges en betydande roll. Det är angeläget att kollektivtrafiknämnden och ytterst regionfullmäktige har ett bra underlag både kvalitativt och kvantitativt och att rätt saker mäts. Det är lika angeläget att planering och uppföljning sker effektivt och pedagogiskt så att uppföljningen får den effekt som eftersträvas. Region Värmlands remiss RKM planerings- och uppföljningsprocess den 4 september Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 september Utskottets förslag till konstaterar att det är angeläget att kollektivtrafiknämnden och ytterst regionfullmäktige har ett bra underlag både kvalitativt och kvantitativt och att rätt saker mäts. Det är lika angeläget att planering och uppföljning sker effektivt och pedagogiskt så att uppföljningen får den effekt som eftersträvas.

15 Kommunledningsutskottet KLU 218 Dnr KS 2012/ Detaljplan för Bindaren 3 och Räfsan 1 Kommunledningsutskottet gav den 12 november 2012 förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Bindaren 3 och Räfsan 1. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till parkeringshus i två plan för fastigheterna Bindaren 3 och Räfsan 1, där takytan ska vara tillgänglig för Räddningstjänsten samtidigt som den ska gå att nyttja som umgängesyta för närboende. Parkeringshuset ska ge möjlighet till upp till 55 parkeringsplatser. Detaljplanen har varit på samråd och inkomna synpunkter med ställningstaganden finns redovisade i samrådsredogörelsen. Detaljplanen har endast genomgått mindre justeringar efter samrådet. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 september Utskottets beslut Kommunledningsutskottet godkänner upprättad samrådsredogörelse med kommentarer enligt 5 kap 17 plan- och bygglagen (2010:900) och låter planen granskas enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900). Utdrag till Bitr kommundirektören Planeringschefen Planarkitekten Planassistenten Exploatören

16 Kommunledningsutskottet KLU 219 Dnr KS 2013/ Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet , remiss Arvika kommun har givits möjlighet att lämna remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Bitr kommundirektörens presentation den 16 september Utskottets förslag till ger s presidium i uppdrag att formulera remissvar till Trafikverket.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00

Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00 2012-10-11 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.15-09.35, 9.55-12.05, 13.00-14.30,15.05-16.35 Ajournering mellan kl. 09.35-09.55, 12.05-13.00, 14.30-15.05 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer