Neolitisk närvaro : en nästan fyndlös tidigneolitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby socken, Östergötland Carlsson, Tom Fornvännen 2004(99):1, s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neolitisk närvaro : en nästan fyndlös tidigneolitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby socken, Östergötland Carlsson, Tom Fornvännen 2004(99):1, s."

Transkript

1 Nelitisk närvar : en nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland Carlssn, Tm Frnvännen 24(99):1, s. [1]-8 Ingår i: samla.raa.se

2 Nelitisk närvar En nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland Av Tm Carlssn Carlssn. T. 24. Nelitisk närvar. En nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland. (A nearly findless Early Nelithie farmstead al Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland.) Frnvännen 99. Stckhlm. In 21 a settlement frm the early Nelithie was excavated at Bleckenstad, Ekeby psh., Östergötland. Despite an almst cmplete absence f artefacts, this well-preserved farmstead cnlributes t the understanding f its perid in the area. The fanns in this regin seem t have been divided int several cmpnents: a huse, gardens, wells and smaller huts acrss a large area, a territrial space f the farm identity. The farm fils with a view that Early Nelithie scieties cntinued living in a "Meslithic" way with hunting, fishing and gathering as their ecnmic base. The farm prduced crps nly fr very special ccasins, prbably feasts. Lng huses, pttery and the serving f fd created a framewrk fr displaying scial status, Tm Carlssn, Riksantikvarieämbetet UV (ist, Rxengatan 7, SE-^82 y3 Linköping Stenålder utan sten? Är det möjligt att tänka sig en stenåldersbplats utan flinta? Utan keramik? Utan fynd överhuvudtaget? I Östergötland har det under de senaste åren undersökts tidignelitiska lämningar med långhus, hyddr, kulturlager etc. vilka närmast saknat artefakter. I den mån de verkligen är bplatser så skiljer de sig från vad nian traditinellt brukar se sm stenålderns bplatser. Det är därför delvis en annan bild av periden sm håller på att växa fram i detta landskap. En stenålder sm inte i första hand tlkas genm avslags-, keramik- ch yxtyplgier utan genm hus ch hyddr i avläsbart utspridda gårdsstrukturer. Nelitiseringen är sannlikt ett av de mest diskuterade fenmenen inm arkelgin ch det är inte min avsikt att ens försöka närma mig lösningen på detta prblem. Artikelns målsättning är snarare att nyansera bilden av nelitiska bplatser genm ett reginalt perspektiv. I artikeln presenteras en nyligen undersökt tidignelitisk gårdsstruklur vid Bleckenstad i sydvästra Östergötland. Nelitiseringen - eknmisk bas eller scial knstruktin? Övergången till bndestenåldern betraktades länge i ett evlulinistiskt perspektiv. Människan tg kntrllen över naturen: äntligen hade man lärt sig att prducera för sitt uppehälle! Stenåldersbönderna utvecklade keramikhantverket, blev bfasta ch uppförde mnument. Det föråldrade meslitiska levnadssättet träng- Frnvännen gg (24)

3 Tm Carlssn des lindan av den nya överlägsna strategin. Vare sig detta ansågs rsakas av invandring eller av eklgisk anpassning ansågs kulturen ha utvecklats från ett enkelt till ett kmplexare samhälle. De senaste ti årens frskning har dck sökt nya medd att tlka de förändringar i materiell kultur, religin ch eknmi sm är avläsbara i det arkelgiska källmaterialet mellan 39 ch 33 f.kr. Thmas (1991) tlkar de tidignelitiska kulturernas dling endast sm ett nytt tillsktt till försörjningsmöjligheterna ch förändringarna inm den materiella kulturen främst sm ett nytt medium att uttrycka sig med. De tidignelitiska grupperna frtsatte att leva efter en delvis årstidsmässigt baserad ryun med str vikt lagd vid jakt, fiske ch insamling. dlingen ch de fysiska spåren av denna, uppförandet av hus/hyddr ch de nya gravmnumenten etc. bidrg till att»kultivera» landskapet. Själva rsaken till dlandet kan ha varit ett scialt behv att framställa mat ch dryck för representativa festtillfällen (Thmas 1991, s. 18 ff). De ganska magra pllenanalytiska indicierna för dling under periden (Göranssn 1995) verkar ckså tyda på att övergången till jrdbrukandet inte inbar någn resursmaximering utan att dlandet snarare hölls tillbaka av sciala restriktiner (Segerberg 1999). Den nelitiska bygden I mtsats till hur man traditinellt hittar stenåldersbplatser i Sverige är det vanligtvis inte genm fynd av flintr eller krukskärvr sm de östgötska bplatserna har uppmärksammats. Västsvenska ch skånska förhållanden råder bara runt sjön Tåkern där man genm inventeringar kan hitta bplatser i plöjda åkrar längs de frna stränderna. Det stra antalet lösfynd av tidignelitisk karaktär pekar ut Tåkern sm ett centralmråde för Östergötland. Här återfinns ckså Östergötlands enda äldre megalitgrav ch den berömda pälbyggnaden i Dags msse. Inga mfattande bplatsundersökningar har gjrts i detta mråde (Brwall 1997). Ytterligare en skillnad mt stra delar av övriga Sverige är att inlandsbsättningarna är bäst kända i Östergötland, vilket uteslutande berr på att den arkelgiska undersökningsverksamheten har varit intensivare i dessa delar än i kustmrådet. En viktig bplats i det östgötska inlandet låg vid Brunneby nära Brensberg. I samband med undersökningen av en järnåldersbplats hittades ett långhus ch två D-frmade hyddr. Genm ett litet keramikmaterial ch husets likhet med det skånska Mssbyhuset daterades bplatsen till TN II (Larssn 1994). Endast en kustnära bplats med ett mindre hus är hittills känd, Tåby på Vikblandet (Hörfrs 2, s. 154 f). Bleckenstad ligger i Svartådalen i sydvästra Östergötland. mrådet utgör en övergångsbygd mt den södra skgsbygden. Svartån ringlar sig här från det småländska höglandet till sjön Rxen i Östergötland. Dalgången är till str del uppdlad men för övrigt karakteriseras trakten av skgsklädda mränhöjder med bitvis kraftigt kuperade bergspartier. Till de synliga frnlämningarna i trakten hör en hällkista vid Öringe (Raä Ekeby 4). Den är intressant ckså i ett disciplinhistriskt perspektiv då den undersöktes redan 197 av scar Mntelius. Hällkistan innehöll förutm enstaka flindöreinål även ett gavelhål vilket km Mntelius (197) att föreslå tlkningen att denna egenhet tillhör en västsvensk traditin. Denna tlkning står sig än idag. Stenen ined gavelhålet transprterades till Statens histriska museer där den frtfarande förvaras. Lösfynden från stenåldern i trakten är övervägande sennelitiska. Anmärkningsvärd är den stra andelen flathuggna flintföremål i förhållande till de simpla skafthålsyxrna sm ju annars brukar fylla museernas fyndbackar. ckså trindyxr, tunnackiga flintyxr ch stridsyxr förekmmer. Yxrnas spridning följer Svartåns dalgång, dck utan att peka ut några mer centrala delar inm denna. Del tidignelitiska hemmet En egenhet med explateringsarkelgin är att då man undviker synliga frnlämningar träffar inan på nya ch väntade. Vid flera tillfällen har undersökningarna inför mbyggnaden av 4:311 genm västra Östergötland under 199-talet gett överraskande resultat. Bl.a. har stenålderslämningar från lidigmeslitikum till sennelilikum påträffats. Karaktäristiskt för ll-'r vännen gg (24)

4 Nelitisk närvar kalerna har varit ett mycket sparsamt fyndmaterial, vilket har väckt många frågr m metd ch representativitet (Kaliff et al. 1997; Carlssn & Hennius 1998; Carlssn et al. 1999). Våra tlkningar ch metder har i vissa fall även kritiserats (Brwall 1999). Den tidignelitiska gården vid Bleckenstad i Ekeby scken ansluter till denna fyndlösa stenålder i västra Östergötland. Frnlämningen uppmärksammades vid utredningen inför mbyggnaden av riksväg 32. I mrådet fanns inget sm tydde på en stenåldersbplats, utan det var enbart närheten till ett järnäldersgravfält sm föranledde sökschaktning i den åker sm den nya vägen skulle ta i anspråk. Två 1 4Cdateringar från stlphål pekade på en tidignelitisk närvar tillsammans med spridda aktiviteter från äldre ch yngre järnåldern (Zetterlund 1997). Under 21 gjrdes slutundersökningar på platsen. När ytan var avbanad i sin helhet, ca 23 m 2, framträdde två kncentratiner av Ijusgråfärgade anläggningar: härdar, mörkfärgningar, rännr ch mer utbredda kulturlager, anläggningar av den typ ch utseende sm tidigare hade daterats till tidignelitisk tid. För utförlig infrmatin m undersökningen se Carlssn 21 ch Eklund & Larssn 22. Gården låg på sandig ch delvis lerblandad silt ch bestd av flera urskiljbara aktivitetslämningar med en till synes medvetet planerad gårdsstruktur. Långhusets frm ch strlek kan reknstrueras utifrån en relativt välbevarade vägg- ch takbärande knstruktin. Huset har haft en rektangulär, svagt elliptisk frm i öst-västlig riktning, ca 1 x5 m. Den inre, takbärande knstruktinen bestd endast av två stlpar. Ett större antal stlp-/käpphål bildade husets svagt knvexa väggar ch rundade gavlar. Husets östra gavel hade fler stlpar ch var mer distinkt ch rundad än den västra. Mitt på husets södra långsida var ett av stlphålen indraget från väggen, möjligen markerande husets ingång. Centralt i huset fanns en härd. I närheten av huset fanns ett mindre antal härdar, grpar samt ett större sammanhängande kulturlager vilket när det undersöktes visade sig vara nedgrävt. Sannlikt har inan här tagit upp lera till klining av husets väggar varefter grpen fyllts med avfall. Fig. 1. Schaktplan med tidignelitiska anläggningar: stlphål grpar, rännr ch hydda gråmarkerade. Husmrådet är skrafferat. Digitala planer lig. 1-3 av Lisa K Larssn & Lars Östlin. The Early Nelithie settlement site at Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland. Psthles, pits, ditches and hul marked with grey. Huse area hatched. Frnvännen gg (24)

5 Tm Carlssn N A 4 <& Härd stlphål 2,5 5m Fig. 2. Plan över del stlpburna långhuset. Grund plan f lhe huse at Bleckenstad. Flera kvadratmeterstra prvrutr grävdes för att få fram ett fyndmaterial. Dessa lades dels inm husets väggar ch dels slumpvis utanför. Trts prvrutma ch att hela kulturlagret undersöktes är fyndmaterialet från gården ytterst sparsamt. Det består av fyra bitar bearbetad kvarts: ett plattfrmsavslag, ett biplärt kärnfragment samt en avfallsbit. I ett av husets stlphål påträffades ytterligare elt fragment sm tlkats sm ett biplärt kamfragment Tlkningen att kvarts ändå bearbetats inm mrådet styrks av fyndet av en knacksten. På kulturlagrets yta påträffades några kcramikskärvr sm utifrån sin snör/tvärsnddsrnering sannlikt kan dateras till tidignelitikum. Väl värt att pängtera är att mrådet, sm upptgs av en nyligen plöjd åker, söktes av efter bearbetat stenmaterial vid flera tillfällen före avbaningen. Detla sökande var dck helt utan resultat l 4C-dateringarna överensstämmer med husknstruktinens ch keramikens typlgiska dateringar. Under kulturlagret fanns en smal ränna vari man uppenbarligen hade eldat. Kl härifrån daterades till cal BC (Ua ). Ytterligare kl från kulturlagret gav en liknande datering, cal BC (Ua ). Härden i huset daterades till cal BC (Ua-26229) medan ett stlphål tillhörande väggen gav en meslitisk datering. Ett 6-tal meter söder m huset upptäcktes fler anläggningar varav flera har tlkats sm ingående i den tidignelitiska bebyggelsefasen: grpar, härdar ch rännr liknande dem sm tidigare har beskrivits. 'IC-datcringar stödjer denna tlkning. Här påträffades även en D-frmad ränna av det slag sm uppmärksammats på flera tidignelitiska lkaler i Östergötland (Carlssn & Hennius 1998). Hyddan vid Bleckenstad gav dck en, sannlikt missvisande, datering till äldre brnsålder. Genm sin likhet med inånga tidignelitiska hyddknstrukliner har den ändå tlkats sm tillhörande denna perid. Inga fynd gjrdes i eller kring hyddan. Inm undersökningsytan fanns heller inget tr vän nen gg (24)

6 Nelitisk närvar 5 sm tydde på bebyggdsekntimiitet under mellannelitikiim. Först under sennelitikum/ brnsålder blir mänsklig närvar åny synlig genm keramikfynd ch enstaka daterade anläggningar. Utifrån '4C-dateringarnabörden tidignelitiska gården ha etablerats under senare delen av TN I ch kan förmdas ha nyttjats under åtminstne ett hundratal år. De efterlämnade spåren var kncentrerade till mrådet runt långhuset ch vi har även tlkat D-frmade hyddan ch aktiviteter runt denna sm tillhörande gården. Den var sannlikt upplagd i enlighet med en idé m hur en gård skulle se ut. Åtskilda platser innebar sannlikt att särskilda aktiviteter utfördes på dem. Bplatsen utgjrde en större yta, betydligt större än husets närmaste mgivning. Det är därför inte heller sannlikt att det utanför undersökningsytan finns fler spår efter gården. Hus ch hyddr Sedan en starkt källkritisk studie (Eriksen & Madsen 1984, s.yyfk) avfärdat de flesta tidigare undersökta tidignelitiska bebyggelsdänniingar har källäget förbättrats betydligt, framför allt tack vare mfattande ytavbaningar i samband med explateringsgrävningar. De ökade möjligheterna till förstudier, utredningsgrävningar etc. har ckså bidragit till att antalet uppmärksammade bplatser har blivit fler. Inm frskningsprjektet Hus ch Gård (karssn 1995, s. 28 ff) presenterades ch diskuterades tidignelitisk huskrnlgi. I Sveriges södra tredjedel kan man skönja en uppdelning i kust- ch inlandsbsättningar ch det framträder tre hustyper sm idag verkar vara representativa för periden. De är 1) långhus, 2) mindre grphus, ch 3) D-frmade hyddr (Larssn 1995, s. 33). Sammantaget finns det mycket sm kpplar samman lämningarna vid Bleckenstad med södra Skandinaviens tidignelitikum. Det skånska Mssbyhuset förefaller vara en hustyp sm var allmänt spridd över stra gegrafiska mråden. Långhuset vid Bleckenstad är till frm ch strlek mycket likt detta. Likheterna är samtidigt stra med Brunnebyhuset ch andra hus i Sydskandinavien. Den tidignelitiska trattbägarkeramikens dekrvariatiner återfinns även den på de enstaka skärvrna från Bleckenstad. Fig. 3. Plan över D-frmad ränna med stlphål i. I likhet med flera andra i trakten har denna ränna tlkats sm en tidignelitisk hyddlämning. Grund plan f D-shaped ditch with psthles. These D-shaped ditches have many parallels in the area and are interpreted a.s the remains f Early Nelithie huts. De flesta kända D-frmade hyddrna har påträffats i Östergötland ch har vanligtvis varit ganska små: ca 5-1 m 2 stra. De har förekmmit i direkt närhet till långhus, t.ex. vid Brunneby ch Bleckenstad inm en tänkt gårdsstruktur. Hyddlämningarna har ckså påträffats utan att några långhus kunnat påvisas, t.ex. vid Hulje, Abbelrp (Carlssn & Hennius 199S) ch Bäckaskg (Mlin et al. 1999). Sannlikt var de enklare stlp-/stömppburna byggnadsknstriikiiner. Liknande hyddlämningar har numera även uppmärksammats i Närke (Karlenby & Knabe 21). D-frmade hyddr finns belagda i flera reginer bl.a. på kustbplatsen lilla Mark i Småland (Edenm 21, s. 38), Glumslöv i Skåne (Arthurssn, 1999) ch vid Skgsmssen i Västmanland (Hallgren et al. Frnvännen gg (24)

7 Tm Carlssn 1997). Hyddlämningarna i Östergötland innehåller påfallande lite fynd sm hjälper till att tlka de aktiviteter sm försiggått i ch mkring dem. De representerar sannlikt spåren efter högst varierade aktiviteter. Att de inte täckts av fyndförande kulturlager bör inte ses sm ett prblem i sig då ju inte heller aktiviteterna i ch kring långhusen efterlämnat fynd. Gårdsstrukturen vid Bleckenstad är till ytan betydande, betydligt större än de föreslagna 6 m 2 (Larssn 21), ch möjligen har de till synes ensamliggande hyddrna på andra platser ingått i liknande gårdar. Långhusens avslöjar sig ju heller inte genm några mfattande fynd. Avsaknaden av bearbetad sten i de flesta hyddlämningarna mtsäger tlkningen av mänga hyddr sm enklare jaktstatiner, då tillverkning ch uppskärpning av jaktredskap sannlikt bör ha utförts på plats. Från etngrafiskt håll känner vi till stra variatiner i nyttjandet av hyddliknande knstruktiner, fta länkade till kulturella föreställningar. Exempelvis återger Kristiansen (Kristiansen & Hedeager 1988, s. 56) en skildring av hur Ibanflket i sydöstra Asien har hyddr nära sina dlingar under skörd ch svedjebränning, eftersm de inte anser det lämpligt att b i sina vanliga hus under dessa tider. Mängder av liknande exempel finns på byggnader uteslutande avsedda för särskilda begivenheter: bröllp, menstruatin, genusrdaterade aktiviteter.s.v. (Mead i965;shstak 1981; Kulick 1987). Utan att kunna bevisa någt uppvisar etngrafin en enrm mångfald sm kan bidra till tlkningar av det arkelgiska materialet I de nelitiska hyddrna tilldrg sig med största säkerhet viktiga händelser för dåtidens människr, men för ss är de synliga. De är dck öppna för fler tlkningsmöjligheter än enbart sm jaktstatiner (Carlssn & Hennius 1998). Nelitisk närvar En mdell för det tidignelitiska bsättningsmönstret har från Danmark överförts till Östergötland (Larssn 21). I denna mdell består samhällena av små grupper sm cykliskt återkmmer till samma platser (Madsen 1982, s. 21 ff.): basbplats, jaktstatiner samt en ceremniell plats, i Danmark Sampanläggningar, av engelsmännen kallade causewayed endsures. Mats Larssn drar utifrån de tidignelitiska bplatserna sm är kända i Svealands ch Götalands inland slutsatsen att de var små, ca 6 m 2, ch mfattade ett hushåll. Han ser bsättningsmönstret sm stabilt ch menar att dlingen ägt rum på små, välskötta åkrar (Larssn 21, s. 52). Tidignelitiska ceremniella samlingsplatser liknande Sampanläggningar saknas helt i Svealand ch Götaland. Möjligen utgör sm sagt vissa av de D-frmade hyddrna spår efter jaktstatiner. De små tidignelitiska inlandsbplatserna i Svealand ch Götaland ger ett temprärt intryck. Det har gett upphv till tlkningen att samhällena bestd av små grupper sm levde efter en delvis årstidsmässigt baserad rytm med jakt, fiske ch insamling. En uppdelning i»trädgårdar» ch»stränder» har föreslagits med grupper sm flyttade mellan kust- ch inlandsbsättningar (Gill in press). m man överger den evlutinistiska synen på nelitiseringen till förmån för ett scialt perspektiv så finns en möjlig förklaring av de utspridda gårdsstrukturerna i användandet av de nelitiska prdukterna. dlingen av grödr skulle då ha intrducerats bltt sm en ny kmpnent i årsiidscykeln. rsaken till dlandet kan ha varit ett scialt behv av att framställa mat ch dryck för representativa festtillfallen. Materiell kultur fungerar sm en frm av scial rekvisita ch den tidignelitiska trattbägarkeramiken kan ha haft en viktig rll sm servis i festmåltider (Thmas 1991, s. 18 ff; Gill in press). Långhusen nyttjades säkert sm bstäder åt människrna under den årstid då de vistades på gården, men husen kan ckså ha varit betydelsefull rekvisita, en inramning vari det sciala spelet kring mat ch dryck ägde rum. Landskapet rganiserades utifrån ett nätverk av verksamhetskmpnenter. Långhus, hyddr, härdar, grpar, brunnar, kulturlager.s.v. samlades till en bild, sammanvävd till en»rumslig berättelse» av händelser ch verksamheter. Sysslrna planerades ch utfördes utifrån denna tankebild m hur rummet var knstruerat. I den mån man verkligen kan tala m tidignelitiska gårdar så begränsades dessa inte av cu bstadshus eller en gårdstmt utan fyllde ett Frnvännen gg (24)

8 Nelitisk närvar större territrium. Det vill säga att ckså åkrar, betes- ch jaktmarker, fiskevatten ch fferplatser ckså ingick. Inm detta territrium avsattes skilda slag av materiella spår relaterade till en vidsträckt rumslig identitet (Thmas 1993, s. 81). Stenåldersgården vid Bleckenstad utgjrde sålunda en del det cykliska liv sm frtsatt hade sin gång under tidignelitikum. Gården prducerade grödr sm mvandlades till måltider att knsumera vid återkmmande sciala högtider. Jakt, fiske ch insamling frtsatte att vara basen för samhällets frtlevnad. De verksamheter sm efterlämnat rikligt med spår till eftervärlden, flint- ch kvartsbearbetning, utfördes på andra platser i det dispnerade landskapet. Referenser Arturssn, M Glumslöv - bplals ch bebyggelse lämningar från lidig nelitikum till yngre järnålder. Riksantikvarieämbetet UV Syd. Rapprt 1999:4. Lund. Brwall, H Alvastra pålbyggnad: scial ch eknmisk bas. Theses and Papers in Nrth-Eurpean Archaelgy 15. Stckhlms Universitet Brby vid Alvastra. Åkerlund et al. (red.). TUI Gunbrg. Arkelgiska samtal Stckhlm Archaelgical Reprts 33. SHM & Institutinen för Arkelgi, Stckhlms Universitet Meslitiska mdlanhavanden i västra Östergötland. Gustavssn, A. & Karlssn, H (red.). Glyfer ch arkelgiska rum - en vänbk lill farl Nrdblad. GTARC series A vl. 3. Institutinen för Arkelgi, Götebrgs Universitet. Carlssn, T. 22. Bleckenstad gård för 5 år sedan. Carlssn, T. (red.). Arkelgi i Svartådalen. Människr rb landskap längs en gammal kmmunikatinsled. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Linköping. Carlssn, T. & Hennius, A Invisible activities. Early Nelithie Huse Remains in Western Östergötland. Lund Archaelgical Review 4. Institutinen för Arkelgi, Lunds Universitet. Carlssn, T; Larssn, M. & Kaliff, A Man and the landscape in lhe Meslithic. Aspects f mental and physical settlement rganisatin. Baz, J. (red.). The Meslithic in Central Seandinavia. sl. Edenm, R. 21. Stenåldersbplatsen i Lilla Mark under 4 år. Bsättingsmönster, utbytessystem ch nelilisering i östra Småland. Prjekt Uppdragsarkelgi. vn Grundsjön ch I.illa Mark. Ra/>prt över arkelgiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen. Rapprt 21: 1. Stckhlm. Eklund, S. & Larssn K L 22. Stenåldersgård ch järnåldershygd i Svarlådakn. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 22:39. Linköping. Eriksen, P. & Madsen, T Hansegård. A settlement site frm the Funnel Beaker Culture. Jurnal f Danish Archaelgy 3 (1984). dense. Gill, A. In press. Gardening Life. Recnsidering the Nelithie f Eastern CenUal Sweden. Lund Archaehgical Review 1. Institutinen lör Arkelgi, Lunds Universitet. Göranssn, H Alvastra Pik Dwelling. PalaeelbnhlaniralStudies. Stckhlm. Hallgren, F.; Bergström, Ä. & Larssn, Ä Pärlängsbergel. F.n kusthplals från övergången mellan senmeslitikum ch lidignelitikum. Tryckta rapprter frän j\rkelgiknsult AB, nr. 13. Upplands Väsby. Hörfrs,. 21. Täby ch Kungsby. Två av Östergötlands frnlämningslätaste bplatser. Hemmet, Trakten, Världen. Meddelande från Östergötlands länsmuseum. Linköping. Kiililt, A.; Carlssn, T. Mlin, F. & Sundberg, K Mörby. Östergötlands äbdsta bplats. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 1997:38. Linköping. Karlenby, L. &Knabe, E. 21. Rummets sublima dimensin - hur dispnerade man utrymmet på en tidignelitisk bplats? Blick för Bergslagen, Arsbk 21.Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen. Örebr. Kristiansen, K & Hedeager, L ldtid. 4 f.kr- 1 e.kr./sten-g Brnzealder. BJ111, V. (red.). Del danske landbrugs histrie I, ldtid g middelalder. dense. Kulick, D Hmsexuellt beteende inm antrplgisk teri ch på Nya Guinea. Kulick, D. (red.). Från kön lill genus. Stckhlm. Larssn, M Sten- ch järn åldershus vid Brunneby. Riksantikvarieämbetet UV Linköping. Rapprt 1994:1. Linköping Förhistriska ch tidigmedeltida hus i södra Sverige. En mrflgisk ch krnlgisk studie. Hus ch gård i det förurbana samhälkt. An i klar. Riksantikvarieämbetet, Arkelgiska undersökningar. Skrifter 14. Stckhlm Människa, hus ch landskap. En studie av tre stenåldersbplatser i Östergötland. Tidskrift. Arkelgi i sydöstra Sverige 1 (21). Kalmar. Madsen, T Settlement systems f early agricultural scieties f east Jutland, Denmark: A reginal sludy f change. fumal f Anlhrjmlgical. \ nhuelgy 1. New Yrk. Mead, M. 19(15. Kvinnligt, manligt, mänskligt. Stckhlm. Mlin, F.; Larssn, M. & Berggren, A Bäckalin.-ännen gg (24)

9 8 Tm Carlssn skg - hus, hydda ch kkgrpar i kanten av en våtmark. Delmråde 5 samt del av mräde 6. RAA 2 yg. Bäeknskg. Väderstad scken. Mjölby kmmun. Östergötland. Arkelgisk undersökning. Väderstadsprjektet Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 199g: 27. Linköping. Mntelius, Graf från stenåldern, upptäckt vid Öringe i Ekeby scken. Meddelanden från Östergötlands ch Linköpings stads museum 197. Östergötlands frnminnesförening. Linköping. Segerberg, A Bälinge mssar. Kuslbr i Uppland under yngre stenåldern. Aun 26. Institutinen för Arkelgi, Uppsala Universitet. Shstak, M Mia. The life and wrds f a Kung wman. Harmndswrth. Thmas, J Rethinking lhe Nelithie. ('.ambridge. Zetterlund, P Väg 32 Bxhlm - Bleckenstad. Öringe 2:3g, 1:3 m fl Ekeby ch Mjölby scknar Bxhlm ch Mjötl/y kmmuner Östergötland. Arkelgisk utredning, etapp 2. Riksantikvarieämbetet UV Linköping. Rapprt 1997:53. Linköping. Summary ls it pssible t imagine a Stne Age with neither flint nr pttery? r withut any artefacts at all? The aim f this paper is t present a reginal perspective n the Early Nelithie, and mre specifically t present an Early Nelithie settlement site at Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland, Sweden. Nelithie setdement sites in Sweden are generally identified thrugh finds f flint r quartz flakes and pttery in tilled fields. In western Östergötland it is nt pssible t survey sites in this männer due t a lack f artefact finds. Neverthdess, large-scale develper-funded excavatins in the past decade have uncvered many Meslithic and Nelithie sites in the area. The farmsteads f this regin seem t have been divided int several cmpnents: a huse, gardens, wells and smaller huts acrss a large area. The settlement at Bleckenstad is a gd example f a distributed but well-rganised farmstead frm the Early Nelithie. The site is situated in the Svarta river valley and was excavated t make rm fr a new rad. The lng huse measured nly ten by five meters. utside the huse dusters f small pits and an extensive cultural layer was fund. nly very few artefacts were cllected: sme five piéces f quartz, a hammer stne and small amunts f pttery. The hearth in the huse was dated t cal BC (Ua-26229) and charcal frm a ditch under the cultural layer t calbc(ua-26286). Abut 6 meters frm the huse a D-shaped ditch with tw psthles within it were excavated. Such ditches are knwn frm many sites in western Östergötland and frm ther parts f Seandinavia. They have been interpreted as the fundatin ditches f small huts, mstly dating frm the Early Nelithie. The farm fits with a view that Early Nelithie scieties cntinued living in a Meslithic way with hunting, fishing and gathering as their ecnmic base. The farm prduced crps nly fr very special ccasins, prbably feasts. Lng huses, pttery and the serving f fd created a framewrk fr displaying scial status. Frnvännen gg (24)

Vad är ett hållbart evenemang?

Vad är ett hållbart evenemang? Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University f Agricultural Sciences Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- ch jrdbruksvetenskap Vad är ett hållbart evenemang? Eurvisin Sng Cntest i Malmö våren

Läs mer

www För Kvinnor och Män?

www För Kvinnor och Män? TRITA-NA-D9913 CID-57, KTH, Stckhlm, Sweden 1999 www För Kvinnr ch Män? Lisa Wiberg Lisa Wiberg www-för Kvinnr ch Män? Reprt number: TRITA-NA-D9913, CID-57 ISSN number: ISSN 1403-073X Publicatin date:

Läs mer

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Två stenåldersboplatser i Runsbäck Två stenåldersboplatser i Runsbäck Särskild arkeologisk undersökning 2008 Runsbäck 5:2, 5:66 och 7:9, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Öland Kenneth Alexandersson Ludvig Papmehl-Dufay KALMAR LÄNS MUSEUM

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år Vid Abbetorp undersöktes åren 1997 98 ett ca 80 000 m 2 stort område i samband med ombyggnaden av väg E4 genom västra Östergötland. Den nya vägen genomkorsar ett välbevarat stensträngssystem söder om Väderstad.

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

RAPPORT 10116689 INDUSTRIELL BEHOVSANALYS AKUSTISK FORSKNING FÖR FLERBOSTADSHUS MED LÄTTA STOMMAR

RAPPORT 10116689 INDUSTRIELL BEHOVSANALYS AKUSTISK FORSKNING FÖR FLERBOSTADSHUS MED LÄTTA STOMMAR Industriell behvsanalys 2009-03-31 akustisk frskning för flerbstadshus med lätta stmmar RAPPORT 10116689 INDUSTRIELL BEHOVSANALYS AKUSTISK FORSKNING FÖR FLERBOSTADSHUS MED LÄTTA STOMMAR Kund Vinnva Knsult

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala. 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar

Läs mer

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm Finländares syn på hållbar turism i Thailand Tve Lindhlm Examensarbete Turism 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprgram: Turism Identifikatinsnummer: 4258 Författare: Tve Lindhlm Arbetets namn: Finländares

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott.

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott. Ksttillsktt i träningssyfte - En enkätstudie m gymmedlemmars användande av, samt attityder till ksttillsktt. Supplements fr training purpses - A questinnaire study abut gym members use f, and attitudes

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Den organiserade marginalen : en studie i de senmedeltida gillenas arkeologi Nordin, Jonas M. Fornvännen 2011(106):1, s. [27]-42 : ill.

Den organiserade marginalen : en studie i de senmedeltida gillenas arkeologi Nordin, Jonas M. Fornvännen 2011(106):1, s. [27]-42 : ill. Den organiserade marginalen : en studie i de senmedeltida gillenas arkeologi Nordin, Jonas M. Fornvännen 2011(106):1, s. [27]-42 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2011_027 Ingår i: samla.raa.se

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Nr 7 Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Arkeologisk undersökning 2012 Råby 28:3 Svensköp socken

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer