Neolitisk närvaro : en nästan fyndlös tidigneolitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby socken, Östergötland Carlsson, Tom Fornvännen 2004(99):1, s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neolitisk närvaro : en nästan fyndlös tidigneolitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby socken, Östergötland Carlsson, Tom Fornvännen 2004(99):1, s."

Transkript

1 Nelitisk närvar : en nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland Carlssn, Tm Frnvännen 24(99):1, s. [1]-8 Ingår i: samla.raa.se

2 Nelitisk närvar En nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland Av Tm Carlssn Carlssn. T. 24. Nelitisk närvar. En nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland. (A nearly findless Early Nelithie farmstead al Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland.) Frnvännen 99. Stckhlm. In 21 a settlement frm the early Nelithie was excavated at Bleckenstad, Ekeby psh., Östergötland. Despite an almst cmplete absence f artefacts, this well-preserved farmstead cnlributes t the understanding f its perid in the area. The fanns in this regin seem t have been divided int several cmpnents: a huse, gardens, wells and smaller huts acrss a large area, a territrial space f the farm identity. The farm fils with a view that Early Nelithie scieties cntinued living in a "Meslithic" way with hunting, fishing and gathering as their ecnmic base. The farm prduced crps nly fr very special ccasins, prbably feasts. Lng huses, pttery and the serving f fd created a framewrk fr displaying scial status, Tm Carlssn, Riksantikvarieämbetet UV (ist, Rxengatan 7, SE-^82 y3 Linköping Stenålder utan sten? Är det möjligt att tänka sig en stenåldersbplats utan flinta? Utan keramik? Utan fynd överhuvudtaget? I Östergötland har det under de senaste åren undersökts tidignelitiska lämningar med långhus, hyddr, kulturlager etc. vilka närmast saknat artefakter. I den mån de verkligen är bplatser så skiljer de sig från vad nian traditinellt brukar se sm stenålderns bplatser. Det är därför delvis en annan bild av periden sm håller på att växa fram i detta landskap. En stenålder sm inte i första hand tlkas genm avslags-, keramik- ch yxtyplgier utan genm hus ch hyddr i avläsbart utspridda gårdsstrukturer. Nelitiseringen är sannlikt ett av de mest diskuterade fenmenen inm arkelgin ch det är inte min avsikt att ens försöka närma mig lösningen på detta prblem. Artikelns målsättning är snarare att nyansera bilden av nelitiska bplatser genm ett reginalt perspektiv. I artikeln presenteras en nyligen undersökt tidignelitisk gårdsstruklur vid Bleckenstad i sydvästra Östergötland. Nelitiseringen - eknmisk bas eller scial knstruktin? Övergången till bndestenåldern betraktades länge i ett evlulinistiskt perspektiv. Människan tg kntrllen över naturen: äntligen hade man lärt sig att prducera för sitt uppehälle! Stenåldersbönderna utvecklade keramikhantverket, blev bfasta ch uppförde mnument. Det föråldrade meslitiska levnadssättet träng- Frnvännen gg (24)

3 Tm Carlssn des lindan av den nya överlägsna strategin. Vare sig detta ansågs rsakas av invandring eller av eklgisk anpassning ansågs kulturen ha utvecklats från ett enkelt till ett kmplexare samhälle. De senaste ti årens frskning har dck sökt nya medd att tlka de förändringar i materiell kultur, religin ch eknmi sm är avläsbara i det arkelgiska källmaterialet mellan 39 ch 33 f.kr. Thmas (1991) tlkar de tidignelitiska kulturernas dling endast sm ett nytt tillsktt till försörjningsmöjligheterna ch förändringarna inm den materiella kulturen främst sm ett nytt medium att uttrycka sig med. De tidignelitiska grupperna frtsatte att leva efter en delvis årstidsmässigt baserad ryun med str vikt lagd vid jakt, fiske ch insamling. dlingen ch de fysiska spåren av denna, uppförandet av hus/hyddr ch de nya gravmnumenten etc. bidrg till att»kultivera» landskapet. Själva rsaken till dlandet kan ha varit ett scialt behv att framställa mat ch dryck för representativa festtillfällen (Thmas 1991, s. 18 ff). De ganska magra pllenanalytiska indicierna för dling under periden (Göranssn 1995) verkar ckså tyda på att övergången till jrdbrukandet inte inbar någn resursmaximering utan att dlandet snarare hölls tillbaka av sciala restriktiner (Segerberg 1999). Den nelitiska bygden I mtsats till hur man traditinellt hittar stenåldersbplatser i Sverige är det vanligtvis inte genm fynd av flintr eller krukskärvr sm de östgötska bplatserna har uppmärksammats. Västsvenska ch skånska förhållanden råder bara runt sjön Tåkern där man genm inventeringar kan hitta bplatser i plöjda åkrar längs de frna stränderna. Det stra antalet lösfynd av tidignelitisk karaktär pekar ut Tåkern sm ett centralmråde för Östergötland. Här återfinns ckså Östergötlands enda äldre megalitgrav ch den berömda pälbyggnaden i Dags msse. Inga mfattande bplatsundersökningar har gjrts i detta mråde (Brwall 1997). Ytterligare en skillnad mt stra delar av övriga Sverige är att inlandsbsättningarna är bäst kända i Östergötland, vilket uteslutande berr på att den arkelgiska undersökningsverksamheten har varit intensivare i dessa delar än i kustmrådet. En viktig bplats i det östgötska inlandet låg vid Brunneby nära Brensberg. I samband med undersökningen av en järnåldersbplats hittades ett långhus ch två D-frmade hyddr. Genm ett litet keramikmaterial ch husets likhet med det skånska Mssbyhuset daterades bplatsen till TN II (Larssn 1994). Endast en kustnära bplats med ett mindre hus är hittills känd, Tåby på Vikblandet (Hörfrs 2, s. 154 f). Bleckenstad ligger i Svartådalen i sydvästra Östergötland. mrådet utgör en övergångsbygd mt den södra skgsbygden. Svartån ringlar sig här från det småländska höglandet till sjön Rxen i Östergötland. Dalgången är till str del uppdlad men för övrigt karakteriseras trakten av skgsklädda mränhöjder med bitvis kraftigt kuperade bergspartier. Till de synliga frnlämningarna i trakten hör en hällkista vid Öringe (Raä Ekeby 4). Den är intressant ckså i ett disciplinhistriskt perspektiv då den undersöktes redan 197 av scar Mntelius. Hällkistan innehöll förutm enstaka flindöreinål även ett gavelhål vilket km Mntelius (197) att föreslå tlkningen att denna egenhet tillhör en västsvensk traditin. Denna tlkning står sig än idag. Stenen ined gavelhålet transprterades till Statens histriska museer där den frtfarande förvaras. Lösfynden från stenåldern i trakten är övervägande sennelitiska. Anmärkningsvärd är den stra andelen flathuggna flintföremål i förhållande till de simpla skafthålsyxrna sm ju annars brukar fylla museernas fyndbackar. ckså trindyxr, tunnackiga flintyxr ch stridsyxr förekmmer. Yxrnas spridning följer Svartåns dalgång, dck utan att peka ut några mer centrala delar inm denna. Del tidignelitiska hemmet En egenhet med explateringsarkelgin är att då man undviker synliga frnlämningar träffar inan på nya ch väntade. Vid flera tillfällen har undersökningarna inför mbyggnaden av 4:311 genm västra Östergötland under 199-talet gett överraskande resultat. Bl.a. har stenålderslämningar från lidigmeslitikum till sennelilikum påträffats. Karaktäristiskt för ll-'r vännen gg (24)

4 Nelitisk närvar kalerna har varit ett mycket sparsamt fyndmaterial, vilket har väckt många frågr m metd ch representativitet (Kaliff et al. 1997; Carlssn & Hennius 1998; Carlssn et al. 1999). Våra tlkningar ch metder har i vissa fall även kritiserats (Brwall 1999). Den tidignelitiska gården vid Bleckenstad i Ekeby scken ansluter till denna fyndlösa stenålder i västra Östergötland. Frnlämningen uppmärksammades vid utredningen inför mbyggnaden av riksväg 32. I mrådet fanns inget sm tydde på en stenåldersbplats, utan det var enbart närheten till ett järnäldersgravfält sm föranledde sökschaktning i den åker sm den nya vägen skulle ta i anspråk. Två 1 4Cdateringar från stlphål pekade på en tidignelitisk närvar tillsammans med spridda aktiviteter från äldre ch yngre järnåldern (Zetterlund 1997). Under 21 gjrdes slutundersökningar på platsen. När ytan var avbanad i sin helhet, ca 23 m 2, framträdde två kncentratiner av Ijusgråfärgade anläggningar: härdar, mörkfärgningar, rännr ch mer utbredda kulturlager, anläggningar av den typ ch utseende sm tidigare hade daterats till tidignelitisk tid. För utförlig infrmatin m undersökningen se Carlssn 21 ch Eklund & Larssn 22. Gården låg på sandig ch delvis lerblandad silt ch bestd av flera urskiljbara aktivitetslämningar med en till synes medvetet planerad gårdsstruktur. Långhusets frm ch strlek kan reknstrueras utifrån en relativt välbevarade vägg- ch takbärande knstruktin. Huset har haft en rektangulär, svagt elliptisk frm i öst-västlig riktning, ca 1 x5 m. Den inre, takbärande knstruktinen bestd endast av två stlpar. Ett större antal stlp-/käpphål bildade husets svagt knvexa väggar ch rundade gavlar. Husets östra gavel hade fler stlpar ch var mer distinkt ch rundad än den västra. Mitt på husets södra långsida var ett av stlphålen indraget från väggen, möjligen markerande husets ingång. Centralt i huset fanns en härd. I närheten av huset fanns ett mindre antal härdar, grpar samt ett större sammanhängande kulturlager vilket när det undersöktes visade sig vara nedgrävt. Sannlikt har inan här tagit upp lera till klining av husets väggar varefter grpen fyllts med avfall. Fig. 1. Schaktplan med tidignelitiska anläggningar: stlphål grpar, rännr ch hydda gråmarkerade. Husmrådet är skrafferat. Digitala planer lig. 1-3 av Lisa K Larssn & Lars Östlin. The Early Nelithie settlement site at Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland. Psthles, pits, ditches and hul marked with grey. Huse area hatched. Frnvännen gg (24)

5 Tm Carlssn N A 4 <& Härd stlphål 2,5 5m Fig. 2. Plan över del stlpburna långhuset. Grund plan f lhe huse at Bleckenstad. Flera kvadratmeterstra prvrutr grävdes för att få fram ett fyndmaterial. Dessa lades dels inm husets väggar ch dels slumpvis utanför. Trts prvrutma ch att hela kulturlagret undersöktes är fyndmaterialet från gården ytterst sparsamt. Det består av fyra bitar bearbetad kvarts: ett plattfrmsavslag, ett biplärt kärnfragment samt en avfallsbit. I ett av husets stlphål påträffades ytterligare elt fragment sm tlkats sm ett biplärt kamfragment Tlkningen att kvarts ändå bearbetats inm mrådet styrks av fyndet av en knacksten. På kulturlagrets yta påträffades några kcramikskärvr sm utifrån sin snör/tvärsnddsrnering sannlikt kan dateras till tidignelitikum. Väl värt att pängtera är att mrådet, sm upptgs av en nyligen plöjd åker, söktes av efter bearbetat stenmaterial vid flera tillfällen före avbaningen. Detla sökande var dck helt utan resultat l 4C-dateringarna överensstämmer med husknstruktinens ch keramikens typlgiska dateringar. Under kulturlagret fanns en smal ränna vari man uppenbarligen hade eldat. Kl härifrån daterades till cal BC (Ua ). Ytterligare kl från kulturlagret gav en liknande datering, cal BC (Ua ). Härden i huset daterades till cal BC (Ua-26229) medan ett stlphål tillhörande väggen gav en meslitisk datering. Ett 6-tal meter söder m huset upptäcktes fler anläggningar varav flera har tlkats sm ingående i den tidignelitiska bebyggelsefasen: grpar, härdar ch rännr liknande dem sm tidigare har beskrivits. 'IC-datcringar stödjer denna tlkning. Här påträffades även en D-frmad ränna av det slag sm uppmärksammats på flera tidignelitiska lkaler i Östergötland (Carlssn & Hennius 1998). Hyddan vid Bleckenstad gav dck en, sannlikt missvisande, datering till äldre brnsålder. Genm sin likhet med inånga tidignelitiska hyddknstrukliner har den ändå tlkats sm tillhörande denna perid. Inga fynd gjrdes i eller kring hyddan. Inm undersökningsytan fanns heller inget tr vän nen gg (24)

6 Nelitisk närvar 5 sm tydde på bebyggdsekntimiitet under mellannelitikiim. Först under sennelitikum/ brnsålder blir mänsklig närvar åny synlig genm keramikfynd ch enstaka daterade anläggningar. Utifrån '4C-dateringarnabörden tidignelitiska gården ha etablerats under senare delen av TN I ch kan förmdas ha nyttjats under åtminstne ett hundratal år. De efterlämnade spåren var kncentrerade till mrådet runt långhuset ch vi har även tlkat D-frmade hyddan ch aktiviteter runt denna sm tillhörande gården. Den var sannlikt upplagd i enlighet med en idé m hur en gård skulle se ut. Åtskilda platser innebar sannlikt att särskilda aktiviteter utfördes på dem. Bplatsen utgjrde en större yta, betydligt större än husets närmaste mgivning. Det är därför inte heller sannlikt att det utanför undersökningsytan finns fler spår efter gården. Hus ch hyddr Sedan en starkt källkritisk studie (Eriksen & Madsen 1984, s.yyfk) avfärdat de flesta tidigare undersökta tidignelitiska bebyggelsdänniingar har källäget förbättrats betydligt, framför allt tack vare mfattande ytavbaningar i samband med explateringsgrävningar. De ökade möjligheterna till förstudier, utredningsgrävningar etc. har ckså bidragit till att antalet uppmärksammade bplatser har blivit fler. Inm frskningsprjektet Hus ch Gård (karssn 1995, s. 28 ff) presenterades ch diskuterades tidignelitisk huskrnlgi. I Sveriges södra tredjedel kan man skönja en uppdelning i kust- ch inlandsbsättningar ch det framträder tre hustyper sm idag verkar vara representativa för periden. De är 1) långhus, 2) mindre grphus, ch 3) D-frmade hyddr (Larssn 1995, s. 33). Sammantaget finns det mycket sm kpplar samman lämningarna vid Bleckenstad med södra Skandinaviens tidignelitikum. Det skånska Mssbyhuset förefaller vara en hustyp sm var allmänt spridd över stra gegrafiska mråden. Långhuset vid Bleckenstad är till frm ch strlek mycket likt detta. Likheterna är samtidigt stra med Brunnebyhuset ch andra hus i Sydskandinavien. Den tidignelitiska trattbägarkeramikens dekrvariatiner återfinns även den på de enstaka skärvrna från Bleckenstad. Fig. 3. Plan över D-frmad ränna med stlphål i. I likhet med flera andra i trakten har denna ränna tlkats sm en tidignelitisk hyddlämning. Grund plan f D-shaped ditch with psthles. These D-shaped ditches have many parallels in the area and are interpreted a.s the remains f Early Nelithie huts. De flesta kända D-frmade hyddrna har påträffats i Östergötland ch har vanligtvis varit ganska små: ca 5-1 m 2 stra. De har förekmmit i direkt närhet till långhus, t.ex. vid Brunneby ch Bleckenstad inm en tänkt gårdsstruktur. Hyddlämningarna har ckså påträffats utan att några långhus kunnat påvisas, t.ex. vid Hulje, Abbelrp (Carlssn & Hennius 199S) ch Bäckaskg (Mlin et al. 1999). Sannlikt var de enklare stlp-/stömppburna byggnadsknstriikiiner. Liknande hyddlämningar har numera även uppmärksammats i Närke (Karlenby & Knabe 21). D-frmade hyddr finns belagda i flera reginer bl.a. på kustbplatsen lilla Mark i Småland (Edenm 21, s. 38), Glumslöv i Skåne (Arthurssn, 1999) ch vid Skgsmssen i Västmanland (Hallgren et al. Frnvännen gg (24)

7 Tm Carlssn 1997). Hyddlämningarna i Östergötland innehåller påfallande lite fynd sm hjälper till att tlka de aktiviteter sm försiggått i ch mkring dem. De representerar sannlikt spåren efter högst varierade aktiviteter. Att de inte täckts av fyndförande kulturlager bör inte ses sm ett prblem i sig då ju inte heller aktiviteterna i ch kring långhusen efterlämnat fynd. Gårdsstrukturen vid Bleckenstad är till ytan betydande, betydligt större än de föreslagna 6 m 2 (Larssn 21), ch möjligen har de till synes ensamliggande hyddrna på andra platser ingått i liknande gårdar. Långhusens avslöjar sig ju heller inte genm några mfattande fynd. Avsaknaden av bearbetad sten i de flesta hyddlämningarna mtsäger tlkningen av mänga hyddr sm enklare jaktstatiner, då tillverkning ch uppskärpning av jaktredskap sannlikt bör ha utförts på plats. Från etngrafiskt håll känner vi till stra variatiner i nyttjandet av hyddliknande knstruktiner, fta länkade till kulturella föreställningar. Exempelvis återger Kristiansen (Kristiansen & Hedeager 1988, s. 56) en skildring av hur Ibanflket i sydöstra Asien har hyddr nära sina dlingar under skörd ch svedjebränning, eftersm de inte anser det lämpligt att b i sina vanliga hus under dessa tider. Mängder av liknande exempel finns på byggnader uteslutande avsedda för särskilda begivenheter: bröllp, menstruatin, genusrdaterade aktiviteter.s.v. (Mead i965;shstak 1981; Kulick 1987). Utan att kunna bevisa någt uppvisar etngrafin en enrm mångfald sm kan bidra till tlkningar av det arkelgiska materialet I de nelitiska hyddrna tilldrg sig med största säkerhet viktiga händelser för dåtidens människr, men för ss är de synliga. De är dck öppna för fler tlkningsmöjligheter än enbart sm jaktstatiner (Carlssn & Hennius 1998). Nelitisk närvar En mdell för det tidignelitiska bsättningsmönstret har från Danmark överförts till Östergötland (Larssn 21). I denna mdell består samhällena av små grupper sm cykliskt återkmmer till samma platser (Madsen 1982, s. 21 ff.): basbplats, jaktstatiner samt en ceremniell plats, i Danmark Sampanläggningar, av engelsmännen kallade causewayed endsures. Mats Larssn drar utifrån de tidignelitiska bplatserna sm är kända i Svealands ch Götalands inland slutsatsen att de var små, ca 6 m 2, ch mfattade ett hushåll. Han ser bsättningsmönstret sm stabilt ch menar att dlingen ägt rum på små, välskötta åkrar (Larssn 21, s. 52). Tidignelitiska ceremniella samlingsplatser liknande Sampanläggningar saknas helt i Svealand ch Götaland. Möjligen utgör sm sagt vissa av de D-frmade hyddrna spår efter jaktstatiner. De små tidignelitiska inlandsbplatserna i Svealand ch Götaland ger ett temprärt intryck. Det har gett upphv till tlkningen att samhällena bestd av små grupper sm levde efter en delvis årstidsmässigt baserad rytm med jakt, fiske ch insamling. En uppdelning i»trädgårdar» ch»stränder» har föreslagits med grupper sm flyttade mellan kust- ch inlandsbsättningar (Gill in press). m man överger den evlutinistiska synen på nelitiseringen till förmån för ett scialt perspektiv så finns en möjlig förklaring av de utspridda gårdsstrukturerna i användandet av de nelitiska prdukterna. dlingen av grödr skulle då ha intrducerats bltt sm en ny kmpnent i årsiidscykeln. rsaken till dlandet kan ha varit ett scialt behv av att framställa mat ch dryck för representativa festtillfallen. Materiell kultur fungerar sm en frm av scial rekvisita ch den tidignelitiska trattbägarkeramiken kan ha haft en viktig rll sm servis i festmåltider (Thmas 1991, s. 18 ff; Gill in press). Långhusen nyttjades säkert sm bstäder åt människrna under den årstid då de vistades på gården, men husen kan ckså ha varit betydelsefull rekvisita, en inramning vari det sciala spelet kring mat ch dryck ägde rum. Landskapet rganiserades utifrån ett nätverk av verksamhetskmpnenter. Långhus, hyddr, härdar, grpar, brunnar, kulturlager.s.v. samlades till en bild, sammanvävd till en»rumslig berättelse» av händelser ch verksamheter. Sysslrna planerades ch utfördes utifrån denna tankebild m hur rummet var knstruerat. I den mån man verkligen kan tala m tidignelitiska gårdar så begränsades dessa inte av cu bstadshus eller en gårdstmt utan fyllde ett Frnvännen gg (24)

8 Nelitisk närvar större territrium. Det vill säga att ckså åkrar, betes- ch jaktmarker, fiskevatten ch fferplatser ckså ingick. Inm detta territrium avsattes skilda slag av materiella spår relaterade till en vidsträckt rumslig identitet (Thmas 1993, s. 81). Stenåldersgården vid Bleckenstad utgjrde sålunda en del det cykliska liv sm frtsatt hade sin gång under tidignelitikum. Gården prducerade grödr sm mvandlades till måltider att knsumera vid återkmmande sciala högtider. Jakt, fiske ch insamling frtsatte att vara basen för samhällets frtlevnad. De verksamheter sm efterlämnat rikligt med spår till eftervärlden, flint- ch kvartsbearbetning, utfördes på andra platser i det dispnerade landskapet. Referenser Arturssn, M Glumslöv - bplals ch bebyggelse lämningar från lidig nelitikum till yngre järnålder. Riksantikvarieämbetet UV Syd. Rapprt 1999:4. Lund. Brwall, H Alvastra pålbyggnad: scial ch eknmisk bas. Theses and Papers in Nrth-Eurpean Archaelgy 15. Stckhlms Universitet Brby vid Alvastra. Åkerlund et al. (red.). TUI Gunbrg. Arkelgiska samtal Stckhlm Archaelgical Reprts 33. SHM & Institutinen för Arkelgi, Stckhlms Universitet Meslitiska mdlanhavanden i västra Östergötland. Gustavssn, A. & Karlssn, H (red.). Glyfer ch arkelgiska rum - en vänbk lill farl Nrdblad. GTARC series A vl. 3. Institutinen för Arkelgi, Götebrgs Universitet. Carlssn, T. 22. Bleckenstad gård för 5 år sedan. Carlssn, T. (red.). Arkelgi i Svartådalen. Människr rb landskap längs en gammal kmmunikatinsled. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Linköping. Carlssn, T. & Hennius, A Invisible activities. Early Nelithie Huse Remains in Western Östergötland. Lund Archaelgical Review 4. Institutinen för Arkelgi, Lunds Universitet. Carlssn, T; Larssn, M. & Kaliff, A Man and the landscape in lhe Meslithic. Aspects f mental and physical settlement rganisatin. Baz, J. (red.). The Meslithic in Central Seandinavia. sl. Edenm, R. 21. Stenåldersbplatsen i Lilla Mark under 4 år. Bsättingsmönster, utbytessystem ch nelilisering i östra Småland. Prjekt Uppdragsarkelgi. vn Grundsjön ch I.illa Mark. Ra/>prt över arkelgiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen. Rapprt 21: 1. Stckhlm. Eklund, S. & Larssn K L 22. Stenåldersgård ch järnåldershygd i Svarlådakn. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 22:39. Linköping. Eriksen, P. & Madsen, T Hansegård. A settlement site frm the Funnel Beaker Culture. Jurnal f Danish Archaelgy 3 (1984). dense. Gill, A. In press. Gardening Life. Recnsidering the Nelithie f Eastern CenUal Sweden. Lund Archaehgical Review 1. Institutinen lör Arkelgi, Lunds Universitet. Göranssn, H Alvastra Pik Dwelling. PalaeelbnhlaniralStudies. Stckhlm. Hallgren, F.; Bergström, Ä. & Larssn, Ä Pärlängsbergel. F.n kusthplals från övergången mellan senmeslitikum ch lidignelitikum. Tryckta rapprter frän j\rkelgiknsult AB, nr. 13. Upplands Väsby. Hörfrs,. 21. Täby ch Kungsby. Två av Östergötlands frnlämningslätaste bplatser. Hemmet, Trakten, Världen. Meddelande från Östergötlands länsmuseum. Linköping. Kiililt, A.; Carlssn, T. Mlin, F. & Sundberg, K Mörby. Östergötlands äbdsta bplats. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 1997:38. Linköping. Karlenby, L. &Knabe, E. 21. Rummets sublima dimensin - hur dispnerade man utrymmet på en tidignelitisk bplats? Blick för Bergslagen, Arsbk 21.Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen. Örebr. Kristiansen, K & Hedeager, L ldtid. 4 f.kr- 1 e.kr./sten-g Brnzealder. BJ111, V. (red.). Del danske landbrugs histrie I, ldtid g middelalder. dense. Kulick, D Hmsexuellt beteende inm antrplgisk teri ch på Nya Guinea. Kulick, D. (red.). Från kön lill genus. Stckhlm. Larssn, M Sten- ch järn åldershus vid Brunneby. Riksantikvarieämbetet UV Linköping. Rapprt 1994:1. Linköping Förhistriska ch tidigmedeltida hus i södra Sverige. En mrflgisk ch krnlgisk studie. Hus ch gård i det förurbana samhälkt. An i klar. Riksantikvarieämbetet, Arkelgiska undersökningar. Skrifter 14. Stckhlm Människa, hus ch landskap. En studie av tre stenåldersbplatser i Östergötland. Tidskrift. Arkelgi i sydöstra Sverige 1 (21). Kalmar. Madsen, T Settlement systems f early agricultural scieties f east Jutland, Denmark: A reginal sludy f change. fumal f Anlhrjmlgical. \ nhuelgy 1. New Yrk. Mead, M. 19(15. Kvinnligt, manligt, mänskligt. Stckhlm. Mlin, F.; Larssn, M. & Berggren, A Bäckalin.-ännen gg (24)

9 8 Tm Carlssn skg - hus, hydda ch kkgrpar i kanten av en våtmark. Delmråde 5 samt del av mräde 6. RAA 2 yg. Bäeknskg. Väderstad scken. Mjölby kmmun. Östergötland. Arkelgisk undersökning. Väderstadsprjektet Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 199g: 27. Linköping. Mntelius, Graf från stenåldern, upptäckt vid Öringe i Ekeby scken. Meddelanden från Östergötlands ch Linköpings stads museum 197. Östergötlands frnminnesförening. Linköping. Segerberg, A Bälinge mssar. Kuslbr i Uppland under yngre stenåldern. Aun 26. Institutinen för Arkelgi, Uppsala Universitet. Shstak, M Mia. The life and wrds f a Kung wman. Harmndswrth. Thmas, J Rethinking lhe Nelithie. ('.ambridge. Zetterlund, P Väg 32 Bxhlm - Bleckenstad. Öringe 2:3g, 1:3 m fl Ekeby ch Mjölby scknar Bxhlm ch Mjötl/y kmmuner Östergötland. Arkelgisk utredning, etapp 2. Riksantikvarieämbetet UV Linköping. Rapprt 1997:53. Linköping. Summary ls it pssible t imagine a Stne Age with neither flint nr pttery? r withut any artefacts at all? The aim f this paper is t present a reginal perspective n the Early Nelithie, and mre specifically t present an Early Nelithie settlement site at Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland, Sweden. Nelithie setdement sites in Sweden are generally identified thrugh finds f flint r quartz flakes and pttery in tilled fields. In western Östergötland it is nt pssible t survey sites in this männer due t a lack f artefact finds. Neverthdess, large-scale develper-funded excavatins in the past decade have uncvered many Meslithic and Nelithie sites in the area. The farmsteads f this regin seem t have been divided int several cmpnents: a huse, gardens, wells and smaller huts acrss a large area. The settlement at Bleckenstad is a gd example f a distributed but well-rganised farmstead frm the Early Nelithie. The site is situated in the Svarta river valley and was excavated t make rm fr a new rad. The lng huse measured nly ten by five meters. utside the huse dusters f small pits and an extensive cultural layer was fund. nly very few artefacts were cllected: sme five piéces f quartz, a hammer stne and small amunts f pttery. The hearth in the huse was dated t cal BC (Ua-26229) and charcal frm a ditch under the cultural layer t calbc(ua-26286). Abut 6 meters frm the huse a D-shaped ditch with tw psthles within it were excavated. Such ditches are knwn frm many sites in western Östergötland and frm ther parts f Seandinavia. They have been interpreted as the fundatin ditches f small huts, mstly dating frm the Early Nelithie. The farm fits with a view that Early Nelithie scieties cntinued living in a Meslithic way with hunting, fishing and gathering as their ecnmic base. The farm prduced crps nly fr very special ccasins, prbably feasts. Lng huses, pttery and the serving f fd created a framewrk fr displaying scial status. Frnvännen gg (24)

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren Bstadsplitik i Sverige från n ett alternativ till den eurpeiska huvudfåren Lena Magnussn Turner Institutet för bstads- ch urbanfrskning Uppsala universitet Sverige följer trenden Mer selektiv residual

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

REKREATION OCH FRILUFTSLIV REKREATION OCH FRILUFTSLIV All mark sm är tillgänglig enligt allemansrätten är intressant ur rekreatinssynpunkt. Friluftsliv innefattar utmhusaktiviteter av lika slag: långprmenader, bad, fiske, kantsprt,

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Accounting Update #36 December 2014

Accounting Update #36 December 2014 Kära läsare! När detta nummer publiceras är det ungefär en vecka kvar tills jul. Bråda tider. Bkslutstider. Vi ägnar därför den första artikeln till att guida er igenm vilka nyheter sm finns att beakta

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Utökad timplan i matematik

Utökad timplan i matematik Malmö högskla Lärande ch samhälle Sklutveckling ch ledarskap Examensarbete 15 högsklepäng, avancerad nivå Utökad timplan i matematik Och systemets tröghet Extended timetable in mathematics And system interia

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Lokala miljömål 2014. Antagna av Kommunfullmäktige den 29 januari 2014. Vellinge.se

Lokala miljömål 2014. Antagna av Kommunfullmäktige den 29 januari 2014. Vellinge.se Lkala miljömål 2014 Antagna av Kmmunfullmäktige den 29 januari 2014 Vellinge.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 1. Begränsad klimatpåverkan... 6 2. Frisk luft... 8 3. Bara

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

RAPPORT_l_99_4_:_1_0

RAPPORT_l_99_4_:_1_0 RAPPORT_l_99_4_:_1_0 Marinarkelgisk utredning al' vattenmråde Lappnäset 2:2 V, 2:3 V, Samfällighet ch Grötm 1:5 Nara Ångermanland _ LÄNMLJSEET VÄSfERNORRlJ~D Länsmuseets uppdragsverksamhet ARKEOLOG, Omslagsbd

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie Effektivare inmgårdstransprter genm övergång till elmaskiner förstudie Sökande: JTI Institutet för jrdbruks- ch miljöteknik SP Sveriges Tekniska Frskningsinstitut Partner Wacker Neusn AB Sammanfattning

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar 1920-1960 på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer