Neolitisk närvaro : en nästan fyndlös tidigneolitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby socken, Östergötland Carlsson, Tom Fornvännen 2004(99):1, s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neolitisk närvaro : en nästan fyndlös tidigneolitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby socken, Östergötland Carlsson, Tom Fornvännen 2004(99):1, s."

Transkript

1 Nelitisk närvar : en nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland Carlssn, Tm Frnvännen 24(99):1, s. [1]-8 Ingår i: samla.raa.se

2 Nelitisk närvar En nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland Av Tm Carlssn Carlssn. T. 24. Nelitisk närvar. En nästan fyndlös tidignelitisk gård vid Bleckenstad i Ekeby scken, Östergötland. (A nearly findless Early Nelithie farmstead al Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland.) Frnvännen 99. Stckhlm. In 21 a settlement frm the early Nelithie was excavated at Bleckenstad, Ekeby psh., Östergötland. Despite an almst cmplete absence f artefacts, this well-preserved farmstead cnlributes t the understanding f its perid in the area. The fanns in this regin seem t have been divided int several cmpnents: a huse, gardens, wells and smaller huts acrss a large area, a territrial space f the farm identity. The farm fils with a view that Early Nelithie scieties cntinued living in a "Meslithic" way with hunting, fishing and gathering as their ecnmic base. The farm prduced crps nly fr very special ccasins, prbably feasts. Lng huses, pttery and the serving f fd created a framewrk fr displaying scial status, Tm Carlssn, Riksantikvarieämbetet UV (ist, Rxengatan 7, SE-^82 y3 Linköping Stenålder utan sten? Är det möjligt att tänka sig en stenåldersbplats utan flinta? Utan keramik? Utan fynd överhuvudtaget? I Östergötland har det under de senaste åren undersökts tidignelitiska lämningar med långhus, hyddr, kulturlager etc. vilka närmast saknat artefakter. I den mån de verkligen är bplatser så skiljer de sig från vad nian traditinellt brukar se sm stenålderns bplatser. Det är därför delvis en annan bild av periden sm håller på att växa fram i detta landskap. En stenålder sm inte i första hand tlkas genm avslags-, keramik- ch yxtyplgier utan genm hus ch hyddr i avläsbart utspridda gårdsstrukturer. Nelitiseringen är sannlikt ett av de mest diskuterade fenmenen inm arkelgin ch det är inte min avsikt att ens försöka närma mig lösningen på detta prblem. Artikelns målsättning är snarare att nyansera bilden av nelitiska bplatser genm ett reginalt perspektiv. I artikeln presenteras en nyligen undersökt tidignelitisk gårdsstruklur vid Bleckenstad i sydvästra Östergötland. Nelitiseringen - eknmisk bas eller scial knstruktin? Övergången till bndestenåldern betraktades länge i ett evlulinistiskt perspektiv. Människan tg kntrllen över naturen: äntligen hade man lärt sig att prducera för sitt uppehälle! Stenåldersbönderna utvecklade keramikhantverket, blev bfasta ch uppförde mnument. Det föråldrade meslitiska levnadssättet träng- Frnvännen gg (24)

3 Tm Carlssn des lindan av den nya överlägsna strategin. Vare sig detta ansågs rsakas av invandring eller av eklgisk anpassning ansågs kulturen ha utvecklats från ett enkelt till ett kmplexare samhälle. De senaste ti årens frskning har dck sökt nya medd att tlka de förändringar i materiell kultur, religin ch eknmi sm är avläsbara i det arkelgiska källmaterialet mellan 39 ch 33 f.kr. Thmas (1991) tlkar de tidignelitiska kulturernas dling endast sm ett nytt tillsktt till försörjningsmöjligheterna ch förändringarna inm den materiella kulturen främst sm ett nytt medium att uttrycka sig med. De tidignelitiska grupperna frtsatte att leva efter en delvis årstidsmässigt baserad ryun med str vikt lagd vid jakt, fiske ch insamling. dlingen ch de fysiska spåren av denna, uppförandet av hus/hyddr ch de nya gravmnumenten etc. bidrg till att»kultivera» landskapet. Själva rsaken till dlandet kan ha varit ett scialt behv att framställa mat ch dryck för representativa festtillfällen (Thmas 1991, s. 18 ff). De ganska magra pllenanalytiska indicierna för dling under periden (Göranssn 1995) verkar ckså tyda på att övergången till jrdbrukandet inte inbar någn resursmaximering utan att dlandet snarare hölls tillbaka av sciala restriktiner (Segerberg 1999). Den nelitiska bygden I mtsats till hur man traditinellt hittar stenåldersbplatser i Sverige är det vanligtvis inte genm fynd av flintr eller krukskärvr sm de östgötska bplatserna har uppmärksammats. Västsvenska ch skånska förhållanden råder bara runt sjön Tåkern där man genm inventeringar kan hitta bplatser i plöjda åkrar längs de frna stränderna. Det stra antalet lösfynd av tidignelitisk karaktär pekar ut Tåkern sm ett centralmråde för Östergötland. Här återfinns ckså Östergötlands enda äldre megalitgrav ch den berömda pälbyggnaden i Dags msse. Inga mfattande bplatsundersökningar har gjrts i detta mråde (Brwall 1997). Ytterligare en skillnad mt stra delar av övriga Sverige är att inlandsbsättningarna är bäst kända i Östergötland, vilket uteslutande berr på att den arkelgiska undersökningsverksamheten har varit intensivare i dessa delar än i kustmrådet. En viktig bplats i det östgötska inlandet låg vid Brunneby nära Brensberg. I samband med undersökningen av en järnåldersbplats hittades ett långhus ch två D-frmade hyddr. Genm ett litet keramikmaterial ch husets likhet med det skånska Mssbyhuset daterades bplatsen till TN II (Larssn 1994). Endast en kustnära bplats med ett mindre hus är hittills känd, Tåby på Vikblandet (Hörfrs 2, s. 154 f). Bleckenstad ligger i Svartådalen i sydvästra Östergötland. mrådet utgör en övergångsbygd mt den södra skgsbygden. Svartån ringlar sig här från det småländska höglandet till sjön Rxen i Östergötland. Dalgången är till str del uppdlad men för övrigt karakteriseras trakten av skgsklädda mränhöjder med bitvis kraftigt kuperade bergspartier. Till de synliga frnlämningarna i trakten hör en hällkista vid Öringe (Raä Ekeby 4). Den är intressant ckså i ett disciplinhistriskt perspektiv då den undersöktes redan 197 av scar Mntelius. Hällkistan innehöll förutm enstaka flindöreinål även ett gavelhål vilket km Mntelius (197) att föreslå tlkningen att denna egenhet tillhör en västsvensk traditin. Denna tlkning står sig än idag. Stenen ined gavelhålet transprterades till Statens histriska museer där den frtfarande förvaras. Lösfynden från stenåldern i trakten är övervägande sennelitiska. Anmärkningsvärd är den stra andelen flathuggna flintföremål i förhållande till de simpla skafthålsyxrna sm ju annars brukar fylla museernas fyndbackar. ckså trindyxr, tunnackiga flintyxr ch stridsyxr förekmmer. Yxrnas spridning följer Svartåns dalgång, dck utan att peka ut några mer centrala delar inm denna. Del tidignelitiska hemmet En egenhet med explateringsarkelgin är att då man undviker synliga frnlämningar träffar inan på nya ch väntade. Vid flera tillfällen har undersökningarna inför mbyggnaden av 4:311 genm västra Östergötland under 199-talet gett överraskande resultat. Bl.a. har stenålderslämningar från lidigmeslitikum till sennelilikum påträffats. Karaktäristiskt för ll-'r vännen gg (24)

4 Nelitisk närvar kalerna har varit ett mycket sparsamt fyndmaterial, vilket har väckt många frågr m metd ch representativitet (Kaliff et al. 1997; Carlssn & Hennius 1998; Carlssn et al. 1999). Våra tlkningar ch metder har i vissa fall även kritiserats (Brwall 1999). Den tidignelitiska gården vid Bleckenstad i Ekeby scken ansluter till denna fyndlösa stenålder i västra Östergötland. Frnlämningen uppmärksammades vid utredningen inför mbyggnaden av riksväg 32. I mrådet fanns inget sm tydde på en stenåldersbplats, utan det var enbart närheten till ett järnäldersgravfält sm föranledde sökschaktning i den åker sm den nya vägen skulle ta i anspråk. Två 1 4Cdateringar från stlphål pekade på en tidignelitisk närvar tillsammans med spridda aktiviteter från äldre ch yngre järnåldern (Zetterlund 1997). Under 21 gjrdes slutundersökningar på platsen. När ytan var avbanad i sin helhet, ca 23 m 2, framträdde två kncentratiner av Ijusgråfärgade anläggningar: härdar, mörkfärgningar, rännr ch mer utbredda kulturlager, anläggningar av den typ ch utseende sm tidigare hade daterats till tidignelitisk tid. För utförlig infrmatin m undersökningen se Carlssn 21 ch Eklund & Larssn 22. Gården låg på sandig ch delvis lerblandad silt ch bestd av flera urskiljbara aktivitetslämningar med en till synes medvetet planerad gårdsstruktur. Långhusets frm ch strlek kan reknstrueras utifrån en relativt välbevarade vägg- ch takbärande knstruktin. Huset har haft en rektangulär, svagt elliptisk frm i öst-västlig riktning, ca 1 x5 m. Den inre, takbärande knstruktinen bestd endast av två stlpar. Ett större antal stlp-/käpphål bildade husets svagt knvexa väggar ch rundade gavlar. Husets östra gavel hade fler stlpar ch var mer distinkt ch rundad än den västra. Mitt på husets södra långsida var ett av stlphålen indraget från väggen, möjligen markerande husets ingång. Centralt i huset fanns en härd. I närheten av huset fanns ett mindre antal härdar, grpar samt ett större sammanhängande kulturlager vilket när det undersöktes visade sig vara nedgrävt. Sannlikt har inan här tagit upp lera till klining av husets väggar varefter grpen fyllts med avfall. Fig. 1. Schaktplan med tidignelitiska anläggningar: stlphål grpar, rännr ch hydda gråmarkerade. Husmrådet är skrafferat. Digitala planer lig. 1-3 av Lisa K Larssn & Lars Östlin. The Early Nelithie settlement site at Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland. Psthles, pits, ditches and hul marked with grey. Huse area hatched. Frnvännen gg (24)

5 Tm Carlssn N A 4 <& Härd stlphål 2,5 5m Fig. 2. Plan över del stlpburna långhuset. Grund plan f lhe huse at Bleckenstad. Flera kvadratmeterstra prvrutr grävdes för att få fram ett fyndmaterial. Dessa lades dels inm husets väggar ch dels slumpvis utanför. Trts prvrutma ch att hela kulturlagret undersöktes är fyndmaterialet från gården ytterst sparsamt. Det består av fyra bitar bearbetad kvarts: ett plattfrmsavslag, ett biplärt kärnfragment samt en avfallsbit. I ett av husets stlphål påträffades ytterligare elt fragment sm tlkats sm ett biplärt kamfragment Tlkningen att kvarts ändå bearbetats inm mrådet styrks av fyndet av en knacksten. På kulturlagrets yta påträffades några kcramikskärvr sm utifrån sin snör/tvärsnddsrnering sannlikt kan dateras till tidignelitikum. Väl värt att pängtera är att mrådet, sm upptgs av en nyligen plöjd åker, söktes av efter bearbetat stenmaterial vid flera tillfällen före avbaningen. Detla sökande var dck helt utan resultat l 4C-dateringarna överensstämmer med husknstruktinens ch keramikens typlgiska dateringar. Under kulturlagret fanns en smal ränna vari man uppenbarligen hade eldat. Kl härifrån daterades till cal BC (Ua ). Ytterligare kl från kulturlagret gav en liknande datering, cal BC (Ua ). Härden i huset daterades till cal BC (Ua-26229) medan ett stlphål tillhörande väggen gav en meslitisk datering. Ett 6-tal meter söder m huset upptäcktes fler anläggningar varav flera har tlkats sm ingående i den tidignelitiska bebyggelsefasen: grpar, härdar ch rännr liknande dem sm tidigare har beskrivits. 'IC-datcringar stödjer denna tlkning. Här påträffades även en D-frmad ränna av det slag sm uppmärksammats på flera tidignelitiska lkaler i Östergötland (Carlssn & Hennius 1998). Hyddan vid Bleckenstad gav dck en, sannlikt missvisande, datering till äldre brnsålder. Genm sin likhet med inånga tidignelitiska hyddknstrukliner har den ändå tlkats sm tillhörande denna perid. Inga fynd gjrdes i eller kring hyddan. Inm undersökningsytan fanns heller inget tr vän nen gg (24)

6 Nelitisk närvar 5 sm tydde på bebyggdsekntimiitet under mellannelitikiim. Först under sennelitikum/ brnsålder blir mänsklig närvar åny synlig genm keramikfynd ch enstaka daterade anläggningar. Utifrån '4C-dateringarnabörden tidignelitiska gården ha etablerats under senare delen av TN I ch kan förmdas ha nyttjats under åtminstne ett hundratal år. De efterlämnade spåren var kncentrerade till mrådet runt långhuset ch vi har även tlkat D-frmade hyddan ch aktiviteter runt denna sm tillhörande gården. Den var sannlikt upplagd i enlighet med en idé m hur en gård skulle se ut. Åtskilda platser innebar sannlikt att särskilda aktiviteter utfördes på dem. Bplatsen utgjrde en större yta, betydligt större än husets närmaste mgivning. Det är därför inte heller sannlikt att det utanför undersökningsytan finns fler spår efter gården. Hus ch hyddr Sedan en starkt källkritisk studie (Eriksen & Madsen 1984, s.yyfk) avfärdat de flesta tidigare undersökta tidignelitiska bebyggelsdänniingar har källäget förbättrats betydligt, framför allt tack vare mfattande ytavbaningar i samband med explateringsgrävningar. De ökade möjligheterna till förstudier, utredningsgrävningar etc. har ckså bidragit till att antalet uppmärksammade bplatser har blivit fler. Inm frskningsprjektet Hus ch Gård (karssn 1995, s. 28 ff) presenterades ch diskuterades tidignelitisk huskrnlgi. I Sveriges södra tredjedel kan man skönja en uppdelning i kust- ch inlandsbsättningar ch det framträder tre hustyper sm idag verkar vara representativa för periden. De är 1) långhus, 2) mindre grphus, ch 3) D-frmade hyddr (Larssn 1995, s. 33). Sammantaget finns det mycket sm kpplar samman lämningarna vid Bleckenstad med södra Skandinaviens tidignelitikum. Det skånska Mssbyhuset förefaller vara en hustyp sm var allmänt spridd över stra gegrafiska mråden. Långhuset vid Bleckenstad är till frm ch strlek mycket likt detta. Likheterna är samtidigt stra med Brunnebyhuset ch andra hus i Sydskandinavien. Den tidignelitiska trattbägarkeramikens dekrvariatiner återfinns även den på de enstaka skärvrna från Bleckenstad. Fig. 3. Plan över D-frmad ränna med stlphål i. I likhet med flera andra i trakten har denna ränna tlkats sm en tidignelitisk hyddlämning. Grund plan f D-shaped ditch with psthles. These D-shaped ditches have many parallels in the area and are interpreted a.s the remains f Early Nelithie huts. De flesta kända D-frmade hyddrna har påträffats i Östergötland ch har vanligtvis varit ganska små: ca 5-1 m 2 stra. De har förekmmit i direkt närhet till långhus, t.ex. vid Brunneby ch Bleckenstad inm en tänkt gårdsstruktur. Hyddlämningarna har ckså påträffats utan att några långhus kunnat påvisas, t.ex. vid Hulje, Abbelrp (Carlssn & Hennius 199S) ch Bäckaskg (Mlin et al. 1999). Sannlikt var de enklare stlp-/stömppburna byggnadsknstriikiiner. Liknande hyddlämningar har numera även uppmärksammats i Närke (Karlenby & Knabe 21). D-frmade hyddr finns belagda i flera reginer bl.a. på kustbplatsen lilla Mark i Småland (Edenm 21, s. 38), Glumslöv i Skåne (Arthurssn, 1999) ch vid Skgsmssen i Västmanland (Hallgren et al. Frnvännen gg (24)

7 Tm Carlssn 1997). Hyddlämningarna i Östergötland innehåller påfallande lite fynd sm hjälper till att tlka de aktiviteter sm försiggått i ch mkring dem. De representerar sannlikt spåren efter högst varierade aktiviteter. Att de inte täckts av fyndförande kulturlager bör inte ses sm ett prblem i sig då ju inte heller aktiviteterna i ch kring långhusen efterlämnat fynd. Gårdsstrukturen vid Bleckenstad är till ytan betydande, betydligt större än de föreslagna 6 m 2 (Larssn 21), ch möjligen har de till synes ensamliggande hyddrna på andra platser ingått i liknande gårdar. Långhusens avslöjar sig ju heller inte genm några mfattande fynd. Avsaknaden av bearbetad sten i de flesta hyddlämningarna mtsäger tlkningen av mänga hyddr sm enklare jaktstatiner, då tillverkning ch uppskärpning av jaktredskap sannlikt bör ha utförts på plats. Från etngrafiskt håll känner vi till stra variatiner i nyttjandet av hyddliknande knstruktiner, fta länkade till kulturella föreställningar. Exempelvis återger Kristiansen (Kristiansen & Hedeager 1988, s. 56) en skildring av hur Ibanflket i sydöstra Asien har hyddr nära sina dlingar under skörd ch svedjebränning, eftersm de inte anser det lämpligt att b i sina vanliga hus under dessa tider. Mängder av liknande exempel finns på byggnader uteslutande avsedda för särskilda begivenheter: bröllp, menstruatin, genusrdaterade aktiviteter.s.v. (Mead i965;shstak 1981; Kulick 1987). Utan att kunna bevisa någt uppvisar etngrafin en enrm mångfald sm kan bidra till tlkningar av det arkelgiska materialet I de nelitiska hyddrna tilldrg sig med största säkerhet viktiga händelser för dåtidens människr, men för ss är de synliga. De är dck öppna för fler tlkningsmöjligheter än enbart sm jaktstatiner (Carlssn & Hennius 1998). Nelitisk närvar En mdell för det tidignelitiska bsättningsmönstret har från Danmark överförts till Östergötland (Larssn 21). I denna mdell består samhällena av små grupper sm cykliskt återkmmer till samma platser (Madsen 1982, s. 21 ff.): basbplats, jaktstatiner samt en ceremniell plats, i Danmark Sampanläggningar, av engelsmännen kallade causewayed endsures. Mats Larssn drar utifrån de tidignelitiska bplatserna sm är kända i Svealands ch Götalands inland slutsatsen att de var små, ca 6 m 2, ch mfattade ett hushåll. Han ser bsättningsmönstret sm stabilt ch menar att dlingen ägt rum på små, välskötta åkrar (Larssn 21, s. 52). Tidignelitiska ceremniella samlingsplatser liknande Sampanläggningar saknas helt i Svealand ch Götaland. Möjligen utgör sm sagt vissa av de D-frmade hyddrna spår efter jaktstatiner. De små tidignelitiska inlandsbplatserna i Svealand ch Götaland ger ett temprärt intryck. Det har gett upphv till tlkningen att samhällena bestd av små grupper sm levde efter en delvis årstidsmässigt baserad rytm med jakt, fiske ch insamling. En uppdelning i»trädgårdar» ch»stränder» har föreslagits med grupper sm flyttade mellan kust- ch inlandsbsättningar (Gill in press). m man överger den evlutinistiska synen på nelitiseringen till förmån för ett scialt perspektiv så finns en möjlig förklaring av de utspridda gårdsstrukturerna i användandet av de nelitiska prdukterna. dlingen av grödr skulle då ha intrducerats bltt sm en ny kmpnent i årsiidscykeln. rsaken till dlandet kan ha varit ett scialt behv av att framställa mat ch dryck för representativa festtillfallen. Materiell kultur fungerar sm en frm av scial rekvisita ch den tidignelitiska trattbägarkeramiken kan ha haft en viktig rll sm servis i festmåltider (Thmas 1991, s. 18 ff; Gill in press). Långhusen nyttjades säkert sm bstäder åt människrna under den årstid då de vistades på gården, men husen kan ckså ha varit betydelsefull rekvisita, en inramning vari det sciala spelet kring mat ch dryck ägde rum. Landskapet rganiserades utifrån ett nätverk av verksamhetskmpnenter. Långhus, hyddr, härdar, grpar, brunnar, kulturlager.s.v. samlades till en bild, sammanvävd till en»rumslig berättelse» av händelser ch verksamheter. Sysslrna planerades ch utfördes utifrån denna tankebild m hur rummet var knstruerat. I den mån man verkligen kan tala m tidignelitiska gårdar så begränsades dessa inte av cu bstadshus eller en gårdstmt utan fyllde ett Frnvännen gg (24)

8 Nelitisk närvar större territrium. Det vill säga att ckså åkrar, betes- ch jaktmarker, fiskevatten ch fferplatser ckså ingick. Inm detta territrium avsattes skilda slag av materiella spår relaterade till en vidsträckt rumslig identitet (Thmas 1993, s. 81). Stenåldersgården vid Bleckenstad utgjrde sålunda en del det cykliska liv sm frtsatt hade sin gång under tidignelitikum. Gården prducerade grödr sm mvandlades till måltider att knsumera vid återkmmande sciala högtider. Jakt, fiske ch insamling frtsatte att vara basen för samhällets frtlevnad. De verksamheter sm efterlämnat rikligt med spår till eftervärlden, flint- ch kvartsbearbetning, utfördes på andra platser i det dispnerade landskapet. Referenser Arturssn, M Glumslöv - bplals ch bebyggelse lämningar från lidig nelitikum till yngre järnålder. Riksantikvarieämbetet UV Syd. Rapprt 1999:4. Lund. Brwall, H Alvastra pålbyggnad: scial ch eknmisk bas. Theses and Papers in Nrth-Eurpean Archaelgy 15. Stckhlms Universitet Brby vid Alvastra. Åkerlund et al. (red.). TUI Gunbrg. Arkelgiska samtal Stckhlm Archaelgical Reprts 33. SHM & Institutinen för Arkelgi, Stckhlms Universitet Meslitiska mdlanhavanden i västra Östergötland. Gustavssn, A. & Karlssn, H (red.). Glyfer ch arkelgiska rum - en vänbk lill farl Nrdblad. GTARC series A vl. 3. Institutinen för Arkelgi, Götebrgs Universitet. Carlssn, T. 22. Bleckenstad gård för 5 år sedan. Carlssn, T. (red.). Arkelgi i Svartådalen. Människr rb landskap längs en gammal kmmunikatinsled. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Linköping. Carlssn, T. & Hennius, A Invisible activities. Early Nelithie Huse Remains in Western Östergötland. Lund Archaelgical Review 4. Institutinen för Arkelgi, Lunds Universitet. Carlssn, T; Larssn, M. & Kaliff, A Man and the landscape in lhe Meslithic. Aspects f mental and physical settlement rganisatin. Baz, J. (red.). The Meslithic in Central Seandinavia. sl. Edenm, R. 21. Stenåldersbplatsen i Lilla Mark under 4 år. Bsättingsmönster, utbytessystem ch nelilisering i östra Småland. Prjekt Uppdragsarkelgi. vn Grundsjön ch I.illa Mark. Ra/>prt över arkelgiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen. Rapprt 21: 1. Stckhlm. Eklund, S. & Larssn K L 22. Stenåldersgård ch järnåldershygd i Svarlådakn. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 22:39. Linköping. Eriksen, P. & Madsen, T Hansegård. A settlement site frm the Funnel Beaker Culture. Jurnal f Danish Archaelgy 3 (1984). dense. Gill, A. In press. Gardening Life. Recnsidering the Nelithie f Eastern CenUal Sweden. Lund Archaehgical Review 1. Institutinen lör Arkelgi, Lunds Universitet. Göranssn, H Alvastra Pik Dwelling. PalaeelbnhlaniralStudies. Stckhlm. Hallgren, F.; Bergström, Ä. & Larssn, Ä Pärlängsbergel. F.n kusthplals från övergången mellan senmeslitikum ch lidignelitikum. Tryckta rapprter frän j\rkelgiknsult AB, nr. 13. Upplands Väsby. Hörfrs,. 21. Täby ch Kungsby. Två av Östergötlands frnlämningslätaste bplatser. Hemmet, Trakten, Världen. Meddelande från Östergötlands länsmuseum. Linköping. Kiililt, A.; Carlssn, T. Mlin, F. & Sundberg, K Mörby. Östergötlands äbdsta bplats. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 1997:38. Linköping. Karlenby, L. &Knabe, E. 21. Rummets sublima dimensin - hur dispnerade man utrymmet på en tidignelitisk bplats? Blick för Bergslagen, Arsbk 21.Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen. Örebr. Kristiansen, K & Hedeager, L ldtid. 4 f.kr- 1 e.kr./sten-g Brnzealder. BJ111, V. (red.). Del danske landbrugs histrie I, ldtid g middelalder. dense. Kulick, D Hmsexuellt beteende inm antrplgisk teri ch på Nya Guinea. Kulick, D. (red.). Från kön lill genus. Stckhlm. Larssn, M Sten- ch järn åldershus vid Brunneby. Riksantikvarieämbetet UV Linköping. Rapprt 1994:1. Linköping Förhistriska ch tidigmedeltida hus i södra Sverige. En mrflgisk ch krnlgisk studie. Hus ch gård i det förurbana samhälkt. An i klar. Riksantikvarieämbetet, Arkelgiska undersökningar. Skrifter 14. Stckhlm Människa, hus ch landskap. En studie av tre stenåldersbplatser i Östergötland. Tidskrift. Arkelgi i sydöstra Sverige 1 (21). Kalmar. Madsen, T Settlement systems f early agricultural scieties f east Jutland, Denmark: A reginal sludy f change. fumal f Anlhrjmlgical. \ nhuelgy 1. New Yrk. Mead, M. 19(15. Kvinnligt, manligt, mänskligt. Stckhlm. Mlin, F.; Larssn, M. & Berggren, A Bäckalin.-ännen gg (24)

9 8 Tm Carlssn skg - hus, hydda ch kkgrpar i kanten av en våtmark. Delmråde 5 samt del av mräde 6. RAA 2 yg. Bäeknskg. Väderstad scken. Mjölby kmmun. Östergötland. Arkelgisk undersökning. Väderstadsprjektet Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapprt 199g: 27. Linköping. Mntelius, Graf från stenåldern, upptäckt vid Öringe i Ekeby scken. Meddelanden från Östergötlands ch Linköpings stads museum 197. Östergötlands frnminnesförening. Linköping. Segerberg, A Bälinge mssar. Kuslbr i Uppland under yngre stenåldern. Aun 26. Institutinen för Arkelgi, Uppsala Universitet. Shstak, M Mia. The life and wrds f a Kung wman. Harmndswrth. Thmas, J Rethinking lhe Nelithie. ('.ambridge. Zetterlund, P Väg 32 Bxhlm - Bleckenstad. Öringe 2:3g, 1:3 m fl Ekeby ch Mjölby scknar Bxhlm ch Mjötl/y kmmuner Östergötland. Arkelgisk utredning, etapp 2. Riksantikvarieämbetet UV Linköping. Rapprt 1997:53. Linköping. Summary ls it pssible t imagine a Stne Age with neither flint nr pttery? r withut any artefacts at all? The aim f this paper is t present a reginal perspective n the Early Nelithie, and mre specifically t present an Early Nelithie settlement site at Bleckenstad, Ekeby parish, Östergötland, Sweden. Nelithie setdement sites in Sweden are generally identified thrugh finds f flint r quartz flakes and pttery in tilled fields. In western Östergötland it is nt pssible t survey sites in this männer due t a lack f artefact finds. Neverthdess, large-scale develper-funded excavatins in the past decade have uncvered many Meslithic and Nelithie sites in the area. The farmsteads f this regin seem t have been divided int several cmpnents: a huse, gardens, wells and smaller huts acrss a large area. The settlement at Bleckenstad is a gd example f a distributed but well-rganised farmstead frm the Early Nelithie. The site is situated in the Svarta river valley and was excavated t make rm fr a new rad. The lng huse measured nly ten by five meters. utside the huse dusters f small pits and an extensive cultural layer was fund. nly very few artefacts were cllected: sme five piéces f quartz, a hammer stne and small amunts f pttery. The hearth in the huse was dated t cal BC (Ua-26229) and charcal frm a ditch under the cultural layer t calbc(ua-26286). Abut 6 meters frm the huse a D-shaped ditch with tw psthles within it were excavated. Such ditches are knwn frm many sites in western Östergötland and frm ther parts f Seandinavia. They have been interpreted as the fundatin ditches f small huts, mstly dating frm the Early Nelithie. The farm fits with a view that Early Nelithie scieties cntinued living in a Meslithic way with hunting, fishing and gathering as their ecnmic base. The farm prduced crps nly fr very special ccasins, prbably feasts. Lng huses, pttery and the serving f fd created a framewrk fr displaying scial status. Frnvännen gg (24)

Skogligt resursutnyttjande i Luleå skärgård. Jonas Brändström jk 92/96

Skogligt resursutnyttjande i Luleå skärgård. Jonas Brändström jk 92/96 Skgligt resursutnyttjande i Luleå skärgård Jnas Brändström jk 92/96 120 Inledning "Hela kuststräckan med sina många öar ch hlmar, alla vikar, alla flder ch åar ch varje bäck bjuda här året m, helst smmartiden,

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

StrömsholmI Morlanda brygga

StrömsholmI Morlanda brygga Arkelgisk utredning StrömshlmI Mrlanda brygga Mrlanda ch Röra scken rust kmmun BHUSLÄNS MUSEUM Rapprt 2006:33 Anders Gutehall L-. Fältarbetet Anmälan m utförd arkelgisk undersökning IENIIFIERINGSUPPGlFTER

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar uv öst rapport 2008:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Heda i Ljungsbro Heda 11:1 och 7:1 Vreta Klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-513-2008 Katarina Österström uv öst rapport 2008:17

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Lundby Backgård. Mjölby stad och kommun Östergötland. Dnr Johan Westerlund UV ÖST RAPPORT 2003:41 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2

Lundby Backgård. Mjölby stad och kommun Östergötland. Dnr Johan Westerlund UV ÖST RAPPORT 2003:41 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 UV ÖST RAPPORT 2003:41 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Lundby Backgård Mjölby stad och kommun Östergötland Dnr 421-1737-2003 Johan Westerlund 1 UV ÖST RAPPORT 2003:41 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Lundby

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme UV RAPPORT 2011:97 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4 Mjölby socken och kommun

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

I tema Energi och hållbar utveckling arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll: Kemi Syfte

I tema Energi och hållbar utveckling arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll: Kemi Syfte Infrmatin till vårdnadshavare Ert barn arbetar denna termin med ett NTA-tema sm heter Energi ch hållbar utveckling. Temat är ett av nittn lika naturvetenskapliga teman inm sklutvecklingsprgrammet NTA Naturvetenskap

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Crugska gården i Arboga

Crugska gården i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

Järnåldersboplats vid Ulvsätter i Hallsberg

Järnåldersboplats vid Ulvsätter i Hallsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2010:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Järnåldersboplats vid Ulvsätter i Hallsberg Närke, Hardemo socken, fastighet Ulvsätter 2:4, RAÄ 166 Leif Karlenby UV BERGSLAGEN, RAPPORT

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer

Malm från Madesjö. Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1.

Malm från Madesjö. Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1. UV GAL PM 2013:01 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Malm från Madesjö Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Rapport 2007:57 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Invid RAÄ 3 Konungsund 10:1 och 11:1 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN RAPPORT 2017:13 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN INVID RAÄ 21:1 OCH 24:1 STEN 6:1 OCH 8:1 VÄSTRA STENBY SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

tal i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Rådhuset. Arkeologisk schaktningsövervakning

tal i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Rådhuset. Arkeologisk schaktningsövervakning Arkeologisk schaktningsövervakning 1700 1800-tal i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Rådhuset Raä 141 Östhammar 38:2 och 39:5 Kv Rådhuset Östhammar Uppland BENT SYSE 2 Arkeologisk schaktningsövervakning

Läs mer

Bankernas betydelse för nyföretagande i stad och landsbygd. Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Bankernas betydelse för nyföretagande i stad och landsbygd. Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bankernas betydelse för nyföretagande i stad ch landsbygd Mikaela Backman Internatinella Handelshögsklan i Jönköping Bakgrund I en perfekt värld skulle alla lönsamma prjekt bli finansierade. Studier visar

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kungsgatan i Örebro Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:13 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 RAÄ 30:1, Riseberga kloster 1:3, Edsbergs socken, Lekebergs kommun,

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kultur och företagande. Karlstad 17 februari 2014

Kultur och företagande. Karlstad 17 februari 2014 Kultur ch företagande Karlstad 17 februari 2014 Trender Kultur ch media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stra rganisatiner mt prjekt ch nätverk. Inm kultursektrn

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats

Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats Nyby 1:15 husbyggnation vid stenåldersboplats 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:55 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats RAÄ

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland.

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:20 arkeologisk utredning, etapp 2 Skarphagen Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland Dnr 421-4199-2007 Johan Stenvall

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Nybyggnation vid Orlunda skola

Nybyggnation vid Orlunda skola Rapport 2011:101 Arkeologisk utredning, etapp 2 Nybyggnation vid Orlunda skola Invid RAÄ 36 och 66 Orlunda 1:9 Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer