Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010"

Transkript

1 Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010 Vasakronan, Vasagatan 7 Pia Öhrling, Piacon Therese Malm, WSP Environmental

2 Miljöklassning -Bakgrund -Klassningssystem -Hur beaktas material

3 Intresset för grönt byggande ökar kraftigt över hela världen Green Building Councils finns i 21 länder På gång att starta i 76 länder till, bl a Sverige Mål: Hållbar byggsektor Främja kunskapsdelning Stödja klassningssystem som medel för att nå hållbarhet World GBC

4 Lösa stora miljöproblemen till nästa generation 25 september 2009 Earth Overshoot day

5 Förenklar! Källsortering Operativ temperatur Energimål R1-an Legionella LCC Dagsljusstyrd belysning OVK Fuktsäkerhetsprojektering Vindkraft på taket Roterande värmeväxlare Snålspolande toa 50 kwh/m2 År Busshållplats VAV-system Återbruka Låga emissioner PVC-fria golvmattor Miljöprogram G-värde Energisimulering Sedum Värmegenomgångskoefficient Cykelställ LCA TVOC Solvärmelasttal Byggbuller Luftkvalitet

6 Deklarerar!

7 Källa: USGBC

8 Källa: BRE

9 JA 59% Källa: Hans Wallström, Skanska

10 Standard CEN/TC 350

11 Miljöklassning/Miljömärkning av byggnader I Sverige Nationella Miljöklassad byggnad EcoEffect Miljöstatus för byggnader P-märkning MIBB mfl Internationella LEED BREEAM Nordiska Svanen Europeiska Green Building

12

13 På gång i Sverige Green Building 150 byggnader, 40 Företag Miljöklassad Byggnad Många pågår BREEAM 2 certifierade Toyota Very Good, Axfast Pass Minst 10 påbörjade certifieringar Toyota, NCC, UnibailRodamco, Diligentia, Axfast LEED 3 certifierade: 2 Nordea Certified, Citycon Platina Minst 25 påbörjade certifieringar Vasakronan, Skanska, Areim, Citycon, Nordea, AFA, Haugengruppen, Karlstad Bostads AB, ABB

14 Helhetssyn Farliga ämnen Utvinning till färdig produkt Rekommenderas (2 nivåer) Rekommenderas ej (3 nivåer) Licens Farliga ämnen Färdig produkt Betaversion Öppen databas Helhetssyn Farliga ämnen Utvinning till rivning av byggnad Rekommenderas Accepteras Undviks Licens

15 Miljöklassad Byggnad

16 Miljöklassad Byggnad Klassningssystem för alla byggnadstyper För nya krävs uppföljning under drift Gäller i 5 år Flat Iron, Skanska Bedömer bara byggnad Energi Innemiljö Material och Kemikalier Klassning genom aggregering av betyg Guld (brukarenkät obligatorisk) Silver Brons - motsvarar nybyggnadskrav Klassad

17 Miljöklassad Byggnad

18 Material - Miljöklassad Byggnad Material ska inte innehålla farliga ämnen För guld ska inga utfasningsämnen enl. Kemikalieinspektionens kriterier förekomma i byggnaden Dokumentation i avvikelselista för silver Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljöklassningsmodul och Basta godkända (ej Beta) Loggbok över material Typ av vara, namn, tillverkare, årtal, ingående ämnen Byggvarudeklaration (BVD 3) och Säkerhetsdatablad Om silver eller guld ska loggboken vara digital Guld kräver även mängd & placering i byggnad Loggboken ska följa med fastighetsägaren/fastigheten

19 Miljöklassad byggnad - Farliga ämnen Cancerframkallande, kategori 1 och 2 Mutagent, kategori 1 och 2 Reproduktionstoxiskt, kategori 1 och 2 Hormonstörande Kadmium och kadmiumföreningar Kvicksilver och kvicksilverföreningear Bly och blyföreningar PBT persistenta bioackumulerande och toxiska vpvb mycket persistenta och mycket bioackumulerande Ozonstörande ämnen Haltgränser finns

20 Hur kan en loggbok se ut? Brons: Typ av vara, namn, tillverkare, årtal samt deklaration av ingående ämnen Silver: Brons + digital Guld: Silver + mängd & placering i byggnad Loggboken ska följa fastighetsägaren Projektplatserna i t ex Sunda Hus eller Byggvarubedömningen Egna system får användas, viktigt att man då ger ev. ny fastighetsägare tillträde till systemet alternativt att man för över information till ett enklare digitalt system Granskare för miljöklassad byggnad måste få tillgång till den databas som används.

21 Svanen

22 Svanen Nordisk miljömärkning Småhus, flerbostadshus, dagis Bedömer byggnad: Skanska Uniqhus Skanska ModernaHus Energi & ventilation lufttäthet, energianvändning, ljuskällor, vitvaror, snålspolande & individuell mätning, ventilation, dagsljus, belysning Material förteckning, säkerhetsdatablad, ej farliga ämnen, lagligt avverkat trä, undvika tryckimpregnerat & att sopsorteringsutrymme/kärl finns Kvalitetsledning och kontroll av byggprocess radon, fukt, byggavfall, kontroll & besiktning, kvalitetsledning Instruktioner för boende/förvaltare Obligatoriska frågor och poängsatta frågor

23 Svanenkrav på material Produktförteckning Obligatoriskt Lista över produkter/material (ej beslag och spik) Extra Poäng Svanen eller EU-ecolabel byggprodukter Kemiskt innehåll i kemiska produkter och byggprodukter Obligatoriskt Omfattande förbudslistor (miljöfarliga, CMR, PBT, giftiga, halogenerade, bromerade, ftalater tungmetaller, nanopartiklar mm) SundaHus har spärrlista Extra Poäng Svanen eller EU-ecolabel byggprodukter

24 Svanenkrav på material Trä- och fibermaterial Obligatoriskt Ska komma från hållbart skogsbruk Obligatoriskt FSC el likn för takstolar, stommar invändiga paneler och fasader mm Extra poäng Om mer trä är FSC eller liknande Obligatoriskt Ej tryckimpregenerat utom markkontakt/fuktkällor Obligatoriskt Formaldehydbaserade tillsatser max innehåll 3 viktprocent Ytterligare krav Obligatoriskt Max 10% koppar el zink i fasad- och takbeklädnad Obligatoriskt Ej klorerad plast i invändiga ytskikt Obligatoriskt Fönster & dörrar i polymermaterial ska vara minst 30% återvunnet Obligatoriskt Snålspolande toaletter max 3/6 liter

25 The European GreenBuilding Programme

26 The European GreenBuilding Programme Partneringprogram (Klassningssystem) för Kommersiella Fastigheter Krav på energiledningssystem Bedömer Energi Stockholm Waterfront Fastighetsnivå Befintliga: sänka 25% eller 25% lägre än BBR Nybyggnation: 25% lägre än BBR Företagsnivå Minst 10 fastigheter Mer än 30% av befintliga fastigheter GreenBuilding 75 % av nyproduktion GreenBuilding

27 LEED Leadership in Energy and Environmental Design

28 LEED Klassningssystem för alla byggnadstyper även stadsdelar

29 LEED Bygger på amerikanska krav, samma nivå hela världen Skallkrav & poängsatta frågor 100baspoäng + 6 Innovation Pennfäktaren, Vasakronan

30 LEED New Construction -Krav minimiluftflöde och tobaksrök -VOC, Luftflöde, luftkvalitet -Individuell styrning -Dagsljus, utblick -Termisk komfort -Krav Återvinningsrum -Återvinna Byggavfall -Återbruka/Återvinna/Regionalt -Spara byggdelar vid ombyggnad -Rätt tomt -Kollektivtrafik & service - Exploaterad, förorenad -Alternativa transportsätt, begränsa parkering - Ekologi, spara natur -Dagvattenhantering - Värmeeffekt tak, asfalt -Krav på att minimera spridning av jord och damm i byggskedet -Krav på låg energianvändning -Förnyelsebar energi, grön el -Köldmedier - Mätning och uppföljning - Krav på energisamordnare som följer upp samordnad provning, energianvändning & köldmedier mm -Minska vattenanvändning -Inne -Ute -Innovativa avloppslösningar -Krav snålspolande

31 Material - LEED MR -Material & Resources Spara stomme och/eller icke bärande delar Källsortera bygg & rivningsavfall Återbruka material Återvunnet innehåll Tillverkat och processat inom 80 mil Snabbt förnyelsebara material -10 år (ex linoleum, kork, bambu) FSC-märkt trä, minst 50% IEQ Indoor Environmental Quality Lågemitterande material: färg, lim, fog, golv, träskivor

32 Material LEED Återvunnet innehåll 1 Postconsumer + ½ Preconsumer Postconsumer = konsumentavfall tex gipsavfall från bygge, stålskrot Preconsumer = restprodukt från industri tex flygaska från kolkraftverk. Eget processpill får ej räknas 10% 1p 20% 2p 30% 3 p (exemplary performance) Procenten är baserad på kostnad dvs aktuellt materials kostnad mot totala materialkostnaden i projektet. Endast den andel av produkten som är återvunnen räknas. VVS, vent, el, hissar är undantaget.

33 Material LEED Regionala material/produkter Utvunnet/skördat/återvunnet och tillverkat inom 80 mil (500 miles) 10% 1p 20% 2p 30% +1p exemplary performance Procenten baserad på kostnad, dvs aktuellt materials kostnad mot totala materialkostnaden i projektet. Endast den andel av produkten som är regional räknas. VVS, vent, el, hissar är undantaget.

34 LEED- Materialdata som behöver samlas in Tillverkare: Tillverkat inom 80 mil från Stockholm: JA/NEJ Gips AB JA 60 mil Innehåll: Gips Andel viktprocent mil Utvunnet/återvunnet inom 80 mil från Stockholm: Återvunnet Postconsumer Återvunnet Preconsumer % JA = x mil JA = x JA = x Återvunnen bygge/rivning 5,0% x max 30 mil x Industrigips 80,0% x 58 mil x Naturgips 5,0% 100 mil Spill egen tillverkning 5,0% x 55 mil Kartong Tillverkare 1 3,0% x 40 mil x Tillverkare 2 1,0% 70 mil x Övrigt 1,0% x max 80 mil Summa (ska bli 100%) 100,0% SAMMANSTÄLLNING: Andel Återvunnet Postconsumer 100% 9,0% Preconsumer 50% 80,0% Summa återvunnet 49,0% Andel Regionalt Tillverkad inom 80 mil JA Andel utvunnen inom 80 mil 94%

35 LEED kan påverka vilken leverantör som väljs Gipsskivor* Tillverkare Andel återvunnet Utvunnet/tillverkat regionalt 1 52% 100% 2, produktionsort 1 31% 38% 2, produktionsort 2 54% 99% 3 52% 17% *Data erhållet från resp. leverantör Slutsats: Ur LEED synpunkt är tillverkare 2 produktionsort 2 och Tillverkare 1 bäst om man förutsätter att priset är detsamma.

36 Innemiljö - emissioner LEED Färger, limmer, fogmassor, mattor mm VOC i materialet räknas (g/l exkl. vatten) och inte de faktiska emissionerna Amerikanska standarder ska följas Skivmaterial får ej innehålla tillsatt ureaformaldehyd. I USA använder man till exempel material innehållande vete istället för trä. Totalt kan man få 4 + 1p (4 credits)

37 FCS-märkt trä 50 % av trämaterial baserat på kostnad ska vara FSCmärkt Stomme, reglar, golvmaterial, dörrar, skivmaterial mm Chain of Custody krävs (COC-certification)

38 BREEAM BRE Environmental Assessment Method

39 BREEAM Klassningssystem för alla byggnadstyper även bostadsområde Projektering & byggskede eller Drift BREEAM anpassas till respektive land, dock miniminivå Alltid högre krav än landets lagstiftning BREEAM Europe Commercial 2009 Offices, retail, industrial Anpassning till Sverige pågår se BREEAM In-use (Drift), Community & Bespoke (skräddarsydd) Toyota, Bäckebol

40 BREEAM Skallkrav & poäng Skallkrav ju högre klassning desto fler Poängsatta frågor, viktas per område Innovation Klassning Godkänd Pass Bra Good Mycket bra Very Good Excellent Excellent 85- Enastående Outstanding Mall Of Scandinavia, Unibail-Rodamco

41 BREEAM Europe Offices -Ljud & ljusförorening -Reducera påverkan ekologiska värden & biodiversitet - Rätt tomt, exploaterad, förorenad - Minska, återbruka, återvinna byggavfall -Återvinningsrum -Översvämningsrisk -Köldmedier -NOx - Energiledare som följer upp -Socialt & miljömässigt hållbar byggplats -LCC -Dagsljus, utblick, belysning -Luftkvalitet, vädring, VOC -Termisk komfort -Akustik -Legionella -Individuell styrning -Materialval LCA -Responsible sourcing -Spara/återvinna byggnadsdelar vid ombyggnad -Reduktion av CO2/Energianvändning -Tekniska lösningar 0/låg CO2 - Mätning -Hissar -Snålspolande -Läckindikering -Mätning -Nära kollektivtrafik & service -Premiera cykel- & gångtrafik -Begränsa parkering

42 Materials - BREEAM Materials 12,5% Välja byggnadsmaterial på LCA-basis Green Guide to Specification el annan godkänd Ytterväggar, Fönster, Tak, Mellanbjälklag, Innerväggar, Golvbeläggning Hårdgjorda ytor, staket mm Isolering LCA Green Guide to Specifikation el annan godkänd Hållbart tillverkad Isoleringens effektivitet (lambda-värde)

43 Materials - BREEAM Materials 12,5% fortsättning Hållbart Utvunna och/eller Tillverkade 80% av: Stomme, Bottenvåning, Övervåningar, Ytterväggar, Innerväggar, Grund, Trappa Cert Återvunna material, FSC-märkt trä mm Miljöledningssystem tillverkning och utvinning Miljöledningssystem tillverkning Design som tål slitage Skydda ytor med hårt slitage (entréer, korridorer, påkörning) Återanvända fasad och stomme

44 Materials - BREEAM Management 12% LCC-analys i projektering 25 el 30 och 60 år Uppförande, Drift, Underhåll, Rivning Minst två av: Stomme, Fasad & tak, Installationer, Ytskikt

45 Material - BREEAM Waste 7,5% Källsortera bygg- & rivningsavfall Återanvänd ballast 25% av ballast i Stomme, bjälklag, grund, hårdgjorda ytor, fyllning, rörbäddar, grus Från site Bygg-, rivningsavfall, schaktmassor från tipp inom 3 mil Restprodukt från Industri: Flygaska, Slagg, Bottenaska, Gjuterisand, Återvunnet glas & Plast, Däck,

46 Material - BREEAM Flyktiga organiska föreningar Färg & lack ska klara EUs gränsvärden för VOC-innehåll Dekorativa färger/lacker ska vara mögel & algresistenta

47 Material - BREEAM VOC-krav 5 alt 7 av produktområdena: Träskivor Limträ Trägolv Golvbeläggningar Undertak Golvlim Väggbeklädnader Formaldehyd E1, impregn Formaldehyd E1 Formaldehyd E1, impregn Formaldehyd E1, tillsatser Formaldehyd E1, asbest Inga Farliga VOC, cancer Formaldehyd, VCM, tungmetaller mm inom EN-standard

48 Jämförelse

49 TACK! 25 september 2009 Earth Overshoot day

50 Likheter & skillnader GreenBuilding Inget miljöklassningssystem, bedömer bara energi Jämförelsevis låga krav, relativt enkelt Krav på partnerskap med årsavgift Miljöklassad Byggnad Helt anpassat till svenska förhållanden Inte i samma utsträckning ett projekteringsverktyg Varje fråga får ett betyg och går därför inte att strunta i något om man vill ha en bra klassning Omfattar färre områden och i princip bara byggnaden Material: begränsat till dokumentation och kemiska ämnen (men stor tyngd på det) Radon finns med Inte så dyrt

51 Likheter & skillnader BREEAM & LEED är lika Lika uppbyggnad, samma övergripande frågor, lika viktning Ej anpassade till Sverige Projekteringsverktyg Men ändå olika LEED bygger på ASHRAE och amerikanska kravdokument samma klassning över hela världen BREEAM Europe jämför mot landets krav Green Guide (materialval, LCA) ej Europaanpassat Energi bedöms och beräknas helt olika. Olika detaljfrågor BREEAM tuffare materialkrav LCA och Responsible Sourcing Inomhusmiljö BREEAM: Legionella, akustik LEED: Luftflöde

52 Fördelar med miljöklassning Resultatet av klassningssystemen, dvs betyget är lätt att förstå även för ej insatta t ex kunder, hyresgäster, VD, projektledning Driver på utvecklingen och ökar intresset för miljövänliga byggnader/bostadsområden Synliggör goda exempel Möjliggör benchmarking, Sverige eller hela världen Ett tydligt gemensamt mål för ett projekt BREEAM & LEED har internationell genomslagskraft Möjliggör Incitament, som t ex: Att inte bygga på känsliga platser Lån, bidrag

53 Nackdelar med miljöklassning De förenklar verkligheten Globala miljöfrågor & Inomhusmiljö viktas till ett betyg De är omfattande men ändå saknas mycket Risk för suboptimering och missa det övergripande Olika nivå på åtgärder: 1p cykelställ+omklädningsrum eller 1 p för avancerat styrsystem I Sverige kanske för lätt att få bra betyg i LEED BREEAM & LEED krångliga och dyra att använda

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012-03-29 Maria Skarrie, Bengt Dahlgren maria.skarrie@bengtdahlgren.se Miljöklassningssystem är ett verktyg för byggoch

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat?

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Erica Bengtsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för växt-

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Återbruk var dag Klara Mörk Anna Gustafsson Göteborg 2015 Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Förord Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som delat med er av kunskap

Läs mer

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader RAPPORT Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader Jenny Arnell Fredrik Martinsson B 2094 Oktober 2013 Rapporten godkänd: 2013-10-18 John Munthe Forskningsdirektör miljöklassningssystem för

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet Bilaga till genomförandeavtal Miljö och hållbarhet HANDLINGSPROGRAM Vid planering, projektering, byggande och förvaltning av lokaler och anläggningar i utvecklingsprojekt Värtapiren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld Sara Nilsson Copyright Sara Nilsson, 2014 Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

Certifieringssystem och energikrav

Certifieringssystem och energikrav Certifieringssystem och energikrav Robert af Wetterstedt WSP Environmental, Byggnadsfysik 2012-01-26 Historisk överblick certifieringssystem Internationellt CEEQUAL Passiv Haus Energy Star LEED GreenStar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Miljöklassning av byggnader -

Miljöklassning av byggnader - Miljöklassning av byggnader - Inventering av metoder och intressenters behov Åsa Sundkvist 1, Ola Eriksson 2, Mauritz Glaumann 2, Sara Bergman 3, Göran Finnveden 1, Sten Stenbeck 3, 4, Helene Wintzell

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG Fastställd av fastighetsnämnden 2009-05-04 Projektorganisationen för Miljöanpassat byggande i Göteborg: Styrgrupp Peter Junker, Fastighetskontoret Stephan

Läs mer

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader UPTEC STS 15006 Examensarbete 30 hp Juni 2015 Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader En jämförande fallstudie på Swecos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Sara Johansson

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer