Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010"

Transkript

1 Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010 Vasakronan, Vasagatan 7 Pia Öhrling, Piacon Therese Malm, WSP Environmental

2 Miljöklassning -Bakgrund -Klassningssystem -Hur beaktas material

3 Intresset för grönt byggande ökar kraftigt över hela världen Green Building Councils finns i 21 länder På gång att starta i 76 länder till, bl a Sverige Mål: Hållbar byggsektor Främja kunskapsdelning Stödja klassningssystem som medel för att nå hållbarhet World GBC

4 Lösa stora miljöproblemen till nästa generation 25 september 2009 Earth Overshoot day

5 Förenklar! Källsortering Operativ temperatur Energimål R1-an Legionella LCC Dagsljusstyrd belysning OVK Fuktsäkerhetsprojektering Vindkraft på taket Roterande värmeväxlare Snålspolande toa 50 kwh/m2 År Busshållplats VAV-system Återbruka Låga emissioner PVC-fria golvmattor Miljöprogram G-värde Energisimulering Sedum Värmegenomgångskoefficient Cykelställ LCA TVOC Solvärmelasttal Byggbuller Luftkvalitet

6 Deklarerar!

7 Källa: USGBC

8 Källa: BRE

9 JA 59% Källa: Hans Wallström, Skanska

10 Standard CEN/TC 350

11 Miljöklassning/Miljömärkning av byggnader I Sverige Nationella Miljöklassad byggnad EcoEffect Miljöstatus för byggnader P-märkning MIBB mfl Internationella LEED BREEAM Nordiska Svanen Europeiska Green Building

12

13 På gång i Sverige Green Building 150 byggnader, 40 Företag Miljöklassad Byggnad Många pågår BREEAM 2 certifierade Toyota Very Good, Axfast Pass Minst 10 påbörjade certifieringar Toyota, NCC, UnibailRodamco, Diligentia, Axfast LEED 3 certifierade: 2 Nordea Certified, Citycon Platina Minst 25 påbörjade certifieringar Vasakronan, Skanska, Areim, Citycon, Nordea, AFA, Haugengruppen, Karlstad Bostads AB, ABB

14 Helhetssyn Farliga ämnen Utvinning till färdig produkt Rekommenderas (2 nivåer) Rekommenderas ej (3 nivåer) Licens Farliga ämnen Färdig produkt Betaversion Öppen databas Helhetssyn Farliga ämnen Utvinning till rivning av byggnad Rekommenderas Accepteras Undviks Licens

15 Miljöklassad Byggnad

16 Miljöklassad Byggnad Klassningssystem för alla byggnadstyper För nya krävs uppföljning under drift Gäller i 5 år Flat Iron, Skanska Bedömer bara byggnad Energi Innemiljö Material och Kemikalier Klassning genom aggregering av betyg Guld (brukarenkät obligatorisk) Silver Brons - motsvarar nybyggnadskrav Klassad

17 Miljöklassad Byggnad

18 Material - Miljöklassad Byggnad Material ska inte innehålla farliga ämnen För guld ska inga utfasningsämnen enl. Kemikalieinspektionens kriterier förekomma i byggnaden Dokumentation i avvikelselista för silver Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljöklassningsmodul och Basta godkända (ej Beta) Loggbok över material Typ av vara, namn, tillverkare, årtal, ingående ämnen Byggvarudeklaration (BVD 3) och Säkerhetsdatablad Om silver eller guld ska loggboken vara digital Guld kräver även mängd & placering i byggnad Loggboken ska följa med fastighetsägaren/fastigheten

19 Miljöklassad byggnad - Farliga ämnen Cancerframkallande, kategori 1 och 2 Mutagent, kategori 1 och 2 Reproduktionstoxiskt, kategori 1 och 2 Hormonstörande Kadmium och kadmiumföreningar Kvicksilver och kvicksilverföreningear Bly och blyföreningar PBT persistenta bioackumulerande och toxiska vpvb mycket persistenta och mycket bioackumulerande Ozonstörande ämnen Haltgränser finns

20 Hur kan en loggbok se ut? Brons: Typ av vara, namn, tillverkare, årtal samt deklaration av ingående ämnen Silver: Brons + digital Guld: Silver + mängd & placering i byggnad Loggboken ska följa fastighetsägaren Projektplatserna i t ex Sunda Hus eller Byggvarubedömningen Egna system får användas, viktigt att man då ger ev. ny fastighetsägare tillträde till systemet alternativt att man för över information till ett enklare digitalt system Granskare för miljöklassad byggnad måste få tillgång till den databas som används.

21 Svanen

22 Svanen Nordisk miljömärkning Småhus, flerbostadshus, dagis Bedömer byggnad: Skanska Uniqhus Skanska ModernaHus Energi & ventilation lufttäthet, energianvändning, ljuskällor, vitvaror, snålspolande & individuell mätning, ventilation, dagsljus, belysning Material förteckning, säkerhetsdatablad, ej farliga ämnen, lagligt avverkat trä, undvika tryckimpregnerat & att sopsorteringsutrymme/kärl finns Kvalitetsledning och kontroll av byggprocess radon, fukt, byggavfall, kontroll & besiktning, kvalitetsledning Instruktioner för boende/förvaltare Obligatoriska frågor och poängsatta frågor

23 Svanenkrav på material Produktförteckning Obligatoriskt Lista över produkter/material (ej beslag och spik) Extra Poäng Svanen eller EU-ecolabel byggprodukter Kemiskt innehåll i kemiska produkter och byggprodukter Obligatoriskt Omfattande förbudslistor (miljöfarliga, CMR, PBT, giftiga, halogenerade, bromerade, ftalater tungmetaller, nanopartiklar mm) SundaHus har spärrlista Extra Poäng Svanen eller EU-ecolabel byggprodukter

24 Svanenkrav på material Trä- och fibermaterial Obligatoriskt Ska komma från hållbart skogsbruk Obligatoriskt FSC el likn för takstolar, stommar invändiga paneler och fasader mm Extra poäng Om mer trä är FSC eller liknande Obligatoriskt Ej tryckimpregenerat utom markkontakt/fuktkällor Obligatoriskt Formaldehydbaserade tillsatser max innehåll 3 viktprocent Ytterligare krav Obligatoriskt Max 10% koppar el zink i fasad- och takbeklädnad Obligatoriskt Ej klorerad plast i invändiga ytskikt Obligatoriskt Fönster & dörrar i polymermaterial ska vara minst 30% återvunnet Obligatoriskt Snålspolande toaletter max 3/6 liter

25 The European GreenBuilding Programme

26 The European GreenBuilding Programme Partneringprogram (Klassningssystem) för Kommersiella Fastigheter Krav på energiledningssystem Bedömer Energi Stockholm Waterfront Fastighetsnivå Befintliga: sänka 25% eller 25% lägre än BBR Nybyggnation: 25% lägre än BBR Företagsnivå Minst 10 fastigheter Mer än 30% av befintliga fastigheter GreenBuilding 75 % av nyproduktion GreenBuilding

27 LEED Leadership in Energy and Environmental Design

28 LEED Klassningssystem för alla byggnadstyper även stadsdelar

29 LEED Bygger på amerikanska krav, samma nivå hela världen Skallkrav & poängsatta frågor 100baspoäng + 6 Innovation Pennfäktaren, Vasakronan

30 LEED New Construction -Krav minimiluftflöde och tobaksrök -VOC, Luftflöde, luftkvalitet -Individuell styrning -Dagsljus, utblick -Termisk komfort -Krav Återvinningsrum -Återvinna Byggavfall -Återbruka/Återvinna/Regionalt -Spara byggdelar vid ombyggnad -Rätt tomt -Kollektivtrafik & service - Exploaterad, förorenad -Alternativa transportsätt, begränsa parkering - Ekologi, spara natur -Dagvattenhantering - Värmeeffekt tak, asfalt -Krav på att minimera spridning av jord och damm i byggskedet -Krav på låg energianvändning -Förnyelsebar energi, grön el -Köldmedier - Mätning och uppföljning - Krav på energisamordnare som följer upp samordnad provning, energianvändning & köldmedier mm -Minska vattenanvändning -Inne -Ute -Innovativa avloppslösningar -Krav snålspolande

31 Material - LEED MR -Material & Resources Spara stomme och/eller icke bärande delar Källsortera bygg & rivningsavfall Återbruka material Återvunnet innehåll Tillverkat och processat inom 80 mil Snabbt förnyelsebara material -10 år (ex linoleum, kork, bambu) FSC-märkt trä, minst 50% IEQ Indoor Environmental Quality Lågemitterande material: färg, lim, fog, golv, träskivor

32 Material LEED Återvunnet innehåll 1 Postconsumer + ½ Preconsumer Postconsumer = konsumentavfall tex gipsavfall från bygge, stålskrot Preconsumer = restprodukt från industri tex flygaska från kolkraftverk. Eget processpill får ej räknas 10% 1p 20% 2p 30% 3 p (exemplary performance) Procenten är baserad på kostnad dvs aktuellt materials kostnad mot totala materialkostnaden i projektet. Endast den andel av produkten som är återvunnen räknas. VVS, vent, el, hissar är undantaget.

33 Material LEED Regionala material/produkter Utvunnet/skördat/återvunnet och tillverkat inom 80 mil (500 miles) 10% 1p 20% 2p 30% +1p exemplary performance Procenten baserad på kostnad, dvs aktuellt materials kostnad mot totala materialkostnaden i projektet. Endast den andel av produkten som är regional räknas. VVS, vent, el, hissar är undantaget.

34 LEED- Materialdata som behöver samlas in Tillverkare: Tillverkat inom 80 mil från Stockholm: JA/NEJ Gips AB JA 60 mil Innehåll: Gips Andel viktprocent mil Utvunnet/återvunnet inom 80 mil från Stockholm: Återvunnet Postconsumer Återvunnet Preconsumer % JA = x mil JA = x JA = x Återvunnen bygge/rivning 5,0% x max 30 mil x Industrigips 80,0% x 58 mil x Naturgips 5,0% 100 mil Spill egen tillverkning 5,0% x 55 mil Kartong Tillverkare 1 3,0% x 40 mil x Tillverkare 2 1,0% 70 mil x Övrigt 1,0% x max 80 mil Summa (ska bli 100%) 100,0% SAMMANSTÄLLNING: Andel Återvunnet Postconsumer 100% 9,0% Preconsumer 50% 80,0% Summa återvunnet 49,0% Andel Regionalt Tillverkad inom 80 mil JA Andel utvunnen inom 80 mil 94%

35 LEED kan påverka vilken leverantör som väljs Gipsskivor* Tillverkare Andel återvunnet Utvunnet/tillverkat regionalt 1 52% 100% 2, produktionsort 1 31% 38% 2, produktionsort 2 54% 99% 3 52% 17% *Data erhållet från resp. leverantör Slutsats: Ur LEED synpunkt är tillverkare 2 produktionsort 2 och Tillverkare 1 bäst om man förutsätter att priset är detsamma.

36 Innemiljö - emissioner LEED Färger, limmer, fogmassor, mattor mm VOC i materialet räknas (g/l exkl. vatten) och inte de faktiska emissionerna Amerikanska standarder ska följas Skivmaterial får ej innehålla tillsatt ureaformaldehyd. I USA använder man till exempel material innehållande vete istället för trä. Totalt kan man få 4 + 1p (4 credits)

37 FCS-märkt trä 50 % av trämaterial baserat på kostnad ska vara FSCmärkt Stomme, reglar, golvmaterial, dörrar, skivmaterial mm Chain of Custody krävs (COC-certification)

38 BREEAM BRE Environmental Assessment Method

39 BREEAM Klassningssystem för alla byggnadstyper även bostadsområde Projektering & byggskede eller Drift BREEAM anpassas till respektive land, dock miniminivå Alltid högre krav än landets lagstiftning BREEAM Europe Commercial 2009 Offices, retail, industrial Anpassning till Sverige pågår se BREEAM In-use (Drift), Community & Bespoke (skräddarsydd) Toyota, Bäckebol

40 BREEAM Skallkrav & poäng Skallkrav ju högre klassning desto fler Poängsatta frågor, viktas per område Innovation Klassning Godkänd Pass Bra Good Mycket bra Very Good Excellent Excellent 85- Enastående Outstanding Mall Of Scandinavia, Unibail-Rodamco

41 BREEAM Europe Offices -Ljud & ljusförorening -Reducera påverkan ekologiska värden & biodiversitet - Rätt tomt, exploaterad, förorenad - Minska, återbruka, återvinna byggavfall -Återvinningsrum -Översvämningsrisk -Köldmedier -NOx - Energiledare som följer upp -Socialt & miljömässigt hållbar byggplats -LCC -Dagsljus, utblick, belysning -Luftkvalitet, vädring, VOC -Termisk komfort -Akustik -Legionella -Individuell styrning -Materialval LCA -Responsible sourcing -Spara/återvinna byggnadsdelar vid ombyggnad -Reduktion av CO2/Energianvändning -Tekniska lösningar 0/låg CO2 - Mätning -Hissar -Snålspolande -Läckindikering -Mätning -Nära kollektivtrafik & service -Premiera cykel- & gångtrafik -Begränsa parkering

42 Materials - BREEAM Materials 12,5% Välja byggnadsmaterial på LCA-basis Green Guide to Specification el annan godkänd Ytterväggar, Fönster, Tak, Mellanbjälklag, Innerväggar, Golvbeläggning Hårdgjorda ytor, staket mm Isolering LCA Green Guide to Specifikation el annan godkänd Hållbart tillverkad Isoleringens effektivitet (lambda-värde)

43 Materials - BREEAM Materials 12,5% fortsättning Hållbart Utvunna och/eller Tillverkade 80% av: Stomme, Bottenvåning, Övervåningar, Ytterväggar, Innerväggar, Grund, Trappa Cert Återvunna material, FSC-märkt trä mm Miljöledningssystem tillverkning och utvinning Miljöledningssystem tillverkning Design som tål slitage Skydda ytor med hårt slitage (entréer, korridorer, påkörning) Återanvända fasad och stomme

44 Materials - BREEAM Management 12% LCC-analys i projektering 25 el 30 och 60 år Uppförande, Drift, Underhåll, Rivning Minst två av: Stomme, Fasad & tak, Installationer, Ytskikt

45 Material - BREEAM Waste 7,5% Källsortera bygg- & rivningsavfall Återanvänd ballast 25% av ballast i Stomme, bjälklag, grund, hårdgjorda ytor, fyllning, rörbäddar, grus Från site Bygg-, rivningsavfall, schaktmassor från tipp inom 3 mil Restprodukt från Industri: Flygaska, Slagg, Bottenaska, Gjuterisand, Återvunnet glas & Plast, Däck,

46 Material - BREEAM Flyktiga organiska föreningar Färg & lack ska klara EUs gränsvärden för VOC-innehåll Dekorativa färger/lacker ska vara mögel & algresistenta

47 Material - BREEAM VOC-krav 5 alt 7 av produktområdena: Träskivor Limträ Trägolv Golvbeläggningar Undertak Golvlim Väggbeklädnader Formaldehyd E1, impregn Formaldehyd E1 Formaldehyd E1, impregn Formaldehyd E1, tillsatser Formaldehyd E1, asbest Inga Farliga VOC, cancer Formaldehyd, VCM, tungmetaller mm inom EN-standard

48 Jämförelse

49 TACK! 25 september 2009 Earth Overshoot day

50 Likheter & skillnader GreenBuilding Inget miljöklassningssystem, bedömer bara energi Jämförelsevis låga krav, relativt enkelt Krav på partnerskap med årsavgift Miljöklassad Byggnad Helt anpassat till svenska förhållanden Inte i samma utsträckning ett projekteringsverktyg Varje fråga får ett betyg och går därför inte att strunta i något om man vill ha en bra klassning Omfattar färre områden och i princip bara byggnaden Material: begränsat till dokumentation och kemiska ämnen (men stor tyngd på det) Radon finns med Inte så dyrt

51 Likheter & skillnader BREEAM & LEED är lika Lika uppbyggnad, samma övergripande frågor, lika viktning Ej anpassade till Sverige Projekteringsverktyg Men ändå olika LEED bygger på ASHRAE och amerikanska kravdokument samma klassning över hela världen BREEAM Europe jämför mot landets krav Green Guide (materialval, LCA) ej Europaanpassat Energi bedöms och beräknas helt olika. Olika detaljfrågor BREEAM tuffare materialkrav LCA och Responsible Sourcing Inomhusmiljö BREEAM: Legionella, akustik LEED: Luftflöde

52 Fördelar med miljöklassning Resultatet av klassningssystemen, dvs betyget är lätt att förstå även för ej insatta t ex kunder, hyresgäster, VD, projektledning Driver på utvecklingen och ökar intresset för miljövänliga byggnader/bostadsområden Synliggör goda exempel Möjliggör benchmarking, Sverige eller hela världen Ett tydligt gemensamt mål för ett projekt BREEAM & LEED har internationell genomslagskraft Möjliggör Incitament, som t ex: Att inte bygga på känsliga platser Lån, bidrag

53 Nackdelar med miljöklassning De förenklar verkligheten Globala miljöfrågor & Inomhusmiljö viktas till ett betyg De är omfattande men ändå saknas mycket Risk för suboptimering och missa det övergripande Olika nivå på åtgärder: 1p cykelställ+omklädningsrum eller 1 p för avancerat styrsystem I Sverige kanske för lätt att få bra betyg i LEED BREEAM & LEED krångliga och dyra att använda

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus material

Miljöcertifiering av byggnader fokus material Miljöcertifiering av byggnader fokus material Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 237 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 I certifieringssystemen finns svar på vad som ska

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Materialdokumentation BREEAM Europe Commercial 2009 SD 5066A: ISSUE 1.1

Materialdokumentation BREEAM Europe Commercial 2009 SD 5066A: ISSUE 1.1 Materialdokumentation BREEAM Europe Commercial 2009 SD 5066A: ISSUE 1.1 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för att

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Materialdokumentation - LEED NC, CS, Schools 2009

Materialdokumentation - LEED NC, CS, Schools 2009 Materialdokumentation - LEED NC, CS, Schools 2009 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för att styra mot ett mer hållbart

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Certifieringssystem och energikrav

Certifieringssystem och energikrav Certifieringssystem och energikrav Robert af Wetterstedt WSP Environmental, Byggnadsfysik 2012-01-26 Historisk överblick certifieringssystem Internationellt CEEQUAL Passiv Haus Energy Star LEED GreenStar

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöstatusmetoden Per Lilliehorn Lite historik 1[2] 1997 kom första versionen av MFB. Syftet var att uppnå ett gemensamt synsätt vid miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader Koppling finns

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård - ett plusenergikontor Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård vårt mörkgröna kontor med högst LEED-poäng i Europa Netto noll energianvändning Noll farliga kemiska

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Kan man Svanen-märka byggnader? Presenterad av David Lindgren Ramböll Projektledning AB Syfte med miljöklassning Samhälle: Allt fler människor ställer krav på en ökad miljö-

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

Kollektionssammanställning. Riksbyggen Kemikalielista, Lim. Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16

Kollektionssammanställning. Riksbyggen Kemikalielista, Lim. Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16 Kollektionssammanställning Riksbyggen Kemikalielista, Lim Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16 SundaHus Miljödata Alfabetiskt index - Lim Artikel Varumärke Aqua Montage 295 Dana Lim

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassningssystemet en hjälp att förbättra miljön och människors hälsa samt att spara energi och pengar Miljöklassning av byggnader Bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Hushålla med energi,

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Ehrenborg Checker Varunamn

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID 1:1 Varunamn Stockholm (LIB Direktlaminerad laserkantad kökslucka och stomme) Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror www.byggvarubedomningen.se Nu behöver du bara känna till ett system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning LÅGAN Rapport juni 2014 Helena Lidelöw Sammanfattning Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Framtidens byggvarudeklaration. Enkäter och Intervjuer

Framtidens byggvarudeklaration. Enkäter och Intervjuer Framtidens byggvarudeklaration Enkäter och Intervjuer Viktiga aspekter Information som efterfrågas Hur informationen upprättas och uppdateras Tillgänglighet och effektivitet i användandet Finansiering

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANGELICA WALLENTIN Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Miljöprogram 2010. Sammanfattning av remissvar. Remissutskick 2005-12-20. Inkomna remissvar

Miljöprogram 2010. Sammanfattning av remissvar. Remissutskick 2005-12-20. Inkomna remissvar Miljöprogram 2010 Förslag till Handbok med mall och anvisningar för att upprätta byggvarudeklarationer Sammanfattning av remissvar Rev 06-06-20 Remissutskick 2005-12-20 Sändlista för remissen, se bilaga

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. Hemsida: www.tmprogress.se

Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. Hemsida: www.tmprogress.se (1/5) BYGGVARUDEKLARATION Varugrupp: Kort varubeskrivning Golv: Handspackel Naturgipsbaserad justerspackel, för justering av t.ex. TM Gipsavjämning i bostäder, sjukhus, kontor mm. A. Produktnamn: TM Justerspackel

Läs mer

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION

Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum BYGGVARUDEKLARATION Miljöhandbok Avser Dokumentnr Sida MH12 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2009-04-14 Lars Åberg/Tommy Liefvendahl 1998-03-17 2009-04- 14 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Medlemskap. EnergiPulser Studiebesök Energifaktadatabasen Rabatt på Energiledarkonferensen. Årsavgiften för 2008 är 3 500 kr

Medlemskap. EnergiPulser Studiebesök Energifaktadatabasen Rabatt på Energiledarkonferensen. Årsavgiften för 2008 är 3 500 kr -EnergiPuls- Så byggs Sveriges bästa kontorslokaler Helena Sjögren, ÅF Vad är EnergiledarGruppen? Ideell förening Bildades 1982 Drygt 120 medlemmar Mål: Forum energifrågor Kunskapsspridning Branschöverskridande

Läs mer

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg.

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg. ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB www.laganbygg.se Förord Klassning eller certifiering av byggnader kan både vara ett

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

KORT OM MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMET LEED OCH DE MILJÖ- OCH ENERGIMÄSSIGA EGENSKAPERNA FÖR: Vasagatan 7

KORT OM MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMET LEED OCH DE MILJÖ- OCH ENERGIMÄSSIGA EGENSKAPERNA FÖR: Vasagatan 7 KORT OM MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMET LEED OCH DE MILJÖ- OCH ENERGIMÄSSIGA EGENSKAPERNA FÖR: Vasagatan 7 Grattis, du sitter i ett LEED GOLD hus sid 2-9 Grattis, du sitter i ett LEED - certifierat hus Från

Läs mer

SundaHus-bedömningar av VVSprodukter. Miljöseminarium om VVS-produkter 27 augusti 2014 Jane Wigren 013-21 40 90 jane@sundahus.se

SundaHus-bedömningar av VVSprodukter. Miljöseminarium om VVS-produkter 27 augusti 2014 Jane Wigren 013-21 40 90 jane@sundahus.se SundaHus-bedömningar av VVSprodukter Miljöseminarium om VVS-produkter 27 augusti 2014 Jane Wigren 013-21 40 90 jane@sundahus.se Varför medvetna materialval? Fastighetsägaren/beställaren vill: Undvika/fasa

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper Miljöbyggnad En översikt- och strategiguide för Schneider Electric White Paper Make the most of your energy Miljöbyggnad SAMMANFATTNING Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer