Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010"

Transkript

1 Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010 Vasakronan, Vasagatan 7 Pia Öhrling, Piacon Therese Malm, WSP Environmental

2 Miljöklassning -Bakgrund -Klassningssystem -Hur beaktas material

3 Intresset för grönt byggande ökar kraftigt över hela världen Green Building Councils finns i 21 länder På gång att starta i 76 länder till, bl a Sverige Mål: Hållbar byggsektor Främja kunskapsdelning Stödja klassningssystem som medel för att nå hållbarhet World GBC

4 Lösa stora miljöproblemen till nästa generation 25 september 2009 Earth Overshoot day

5 Förenklar! Källsortering Operativ temperatur Energimål R1-an Legionella LCC Dagsljusstyrd belysning OVK Fuktsäkerhetsprojektering Vindkraft på taket Roterande värmeväxlare Snålspolande toa 50 kwh/m2 År Busshållplats VAV-system Återbruka Låga emissioner PVC-fria golvmattor Miljöprogram G-värde Energisimulering Sedum Värmegenomgångskoefficient Cykelställ LCA TVOC Solvärmelasttal Byggbuller Luftkvalitet

6 Deklarerar!

7 Källa: USGBC

8 Källa: BRE

9 JA 59% Källa: Hans Wallström, Skanska

10 Standard CEN/TC 350

11 Miljöklassning/Miljömärkning av byggnader I Sverige Nationella Miljöklassad byggnad EcoEffect Miljöstatus för byggnader P-märkning MIBB mfl Internationella LEED BREEAM Nordiska Svanen Europeiska Green Building

12

13 På gång i Sverige Green Building 150 byggnader, 40 Företag Miljöklassad Byggnad Många pågår BREEAM 2 certifierade Toyota Very Good, Axfast Pass Minst 10 påbörjade certifieringar Toyota, NCC, UnibailRodamco, Diligentia, Axfast LEED 3 certifierade: 2 Nordea Certified, Citycon Platina Minst 25 påbörjade certifieringar Vasakronan, Skanska, Areim, Citycon, Nordea, AFA, Haugengruppen, Karlstad Bostads AB, ABB

14 Helhetssyn Farliga ämnen Utvinning till färdig produkt Rekommenderas (2 nivåer) Rekommenderas ej (3 nivåer) Licens Farliga ämnen Färdig produkt Betaversion Öppen databas Helhetssyn Farliga ämnen Utvinning till rivning av byggnad Rekommenderas Accepteras Undviks Licens

15 Miljöklassad Byggnad

16 Miljöklassad Byggnad Klassningssystem för alla byggnadstyper För nya krävs uppföljning under drift Gäller i 5 år Flat Iron, Skanska Bedömer bara byggnad Energi Innemiljö Material och Kemikalier Klassning genom aggregering av betyg Guld (brukarenkät obligatorisk) Silver Brons - motsvarar nybyggnadskrav Klassad

17 Miljöklassad Byggnad

18 Material - Miljöklassad Byggnad Material ska inte innehålla farliga ämnen För guld ska inga utfasningsämnen enl. Kemikalieinspektionens kriterier förekomma i byggnaden Dokumentation i avvikelselista för silver Byggvarubedömningen, Sunda Hus Miljöklassningsmodul och Basta godkända (ej Beta) Loggbok över material Typ av vara, namn, tillverkare, årtal, ingående ämnen Byggvarudeklaration (BVD 3) och Säkerhetsdatablad Om silver eller guld ska loggboken vara digital Guld kräver även mängd & placering i byggnad Loggboken ska följa med fastighetsägaren/fastigheten

19 Miljöklassad byggnad - Farliga ämnen Cancerframkallande, kategori 1 och 2 Mutagent, kategori 1 och 2 Reproduktionstoxiskt, kategori 1 och 2 Hormonstörande Kadmium och kadmiumföreningar Kvicksilver och kvicksilverföreningear Bly och blyföreningar PBT persistenta bioackumulerande och toxiska vpvb mycket persistenta och mycket bioackumulerande Ozonstörande ämnen Haltgränser finns

20 Hur kan en loggbok se ut? Brons: Typ av vara, namn, tillverkare, årtal samt deklaration av ingående ämnen Silver: Brons + digital Guld: Silver + mängd & placering i byggnad Loggboken ska följa fastighetsägaren Projektplatserna i t ex Sunda Hus eller Byggvarubedömningen Egna system får användas, viktigt att man då ger ev. ny fastighetsägare tillträde till systemet alternativt att man för över information till ett enklare digitalt system Granskare för miljöklassad byggnad måste få tillgång till den databas som används.

21 Svanen

22 Svanen Nordisk miljömärkning Småhus, flerbostadshus, dagis Bedömer byggnad: Skanska Uniqhus Skanska ModernaHus Energi & ventilation lufttäthet, energianvändning, ljuskällor, vitvaror, snålspolande & individuell mätning, ventilation, dagsljus, belysning Material förteckning, säkerhetsdatablad, ej farliga ämnen, lagligt avverkat trä, undvika tryckimpregnerat & att sopsorteringsutrymme/kärl finns Kvalitetsledning och kontroll av byggprocess radon, fukt, byggavfall, kontroll & besiktning, kvalitetsledning Instruktioner för boende/förvaltare Obligatoriska frågor och poängsatta frågor

23 Svanenkrav på material Produktförteckning Obligatoriskt Lista över produkter/material (ej beslag och spik) Extra Poäng Svanen eller EU-ecolabel byggprodukter Kemiskt innehåll i kemiska produkter och byggprodukter Obligatoriskt Omfattande förbudslistor (miljöfarliga, CMR, PBT, giftiga, halogenerade, bromerade, ftalater tungmetaller, nanopartiklar mm) SundaHus har spärrlista Extra Poäng Svanen eller EU-ecolabel byggprodukter

24 Svanenkrav på material Trä- och fibermaterial Obligatoriskt Ska komma från hållbart skogsbruk Obligatoriskt FSC el likn för takstolar, stommar invändiga paneler och fasader mm Extra poäng Om mer trä är FSC eller liknande Obligatoriskt Ej tryckimpregenerat utom markkontakt/fuktkällor Obligatoriskt Formaldehydbaserade tillsatser max innehåll 3 viktprocent Ytterligare krav Obligatoriskt Max 10% koppar el zink i fasad- och takbeklädnad Obligatoriskt Ej klorerad plast i invändiga ytskikt Obligatoriskt Fönster & dörrar i polymermaterial ska vara minst 30% återvunnet Obligatoriskt Snålspolande toaletter max 3/6 liter

25 The European GreenBuilding Programme

26 The European GreenBuilding Programme Partneringprogram (Klassningssystem) för Kommersiella Fastigheter Krav på energiledningssystem Bedömer Energi Stockholm Waterfront Fastighetsnivå Befintliga: sänka 25% eller 25% lägre än BBR Nybyggnation: 25% lägre än BBR Företagsnivå Minst 10 fastigheter Mer än 30% av befintliga fastigheter GreenBuilding 75 % av nyproduktion GreenBuilding

27 LEED Leadership in Energy and Environmental Design

28 LEED Klassningssystem för alla byggnadstyper även stadsdelar

29 LEED Bygger på amerikanska krav, samma nivå hela världen Skallkrav & poängsatta frågor 100baspoäng + 6 Innovation Pennfäktaren, Vasakronan

30 LEED New Construction -Krav minimiluftflöde och tobaksrök -VOC, Luftflöde, luftkvalitet -Individuell styrning -Dagsljus, utblick -Termisk komfort -Krav Återvinningsrum -Återvinna Byggavfall -Återbruka/Återvinna/Regionalt -Spara byggdelar vid ombyggnad -Rätt tomt -Kollektivtrafik & service - Exploaterad, förorenad -Alternativa transportsätt, begränsa parkering - Ekologi, spara natur -Dagvattenhantering - Värmeeffekt tak, asfalt -Krav på att minimera spridning av jord och damm i byggskedet -Krav på låg energianvändning -Förnyelsebar energi, grön el -Köldmedier - Mätning och uppföljning - Krav på energisamordnare som följer upp samordnad provning, energianvändning & köldmedier mm -Minska vattenanvändning -Inne -Ute -Innovativa avloppslösningar -Krav snålspolande

31 Material - LEED MR -Material & Resources Spara stomme och/eller icke bärande delar Källsortera bygg & rivningsavfall Återbruka material Återvunnet innehåll Tillverkat och processat inom 80 mil Snabbt förnyelsebara material -10 år (ex linoleum, kork, bambu) FSC-märkt trä, minst 50% IEQ Indoor Environmental Quality Lågemitterande material: färg, lim, fog, golv, träskivor

32 Material LEED Återvunnet innehåll 1 Postconsumer + ½ Preconsumer Postconsumer = konsumentavfall tex gipsavfall från bygge, stålskrot Preconsumer = restprodukt från industri tex flygaska från kolkraftverk. Eget processpill får ej räknas 10% 1p 20% 2p 30% 3 p (exemplary performance) Procenten är baserad på kostnad dvs aktuellt materials kostnad mot totala materialkostnaden i projektet. Endast den andel av produkten som är återvunnen räknas. VVS, vent, el, hissar är undantaget.

33 Material LEED Regionala material/produkter Utvunnet/skördat/återvunnet och tillverkat inom 80 mil (500 miles) 10% 1p 20% 2p 30% +1p exemplary performance Procenten baserad på kostnad, dvs aktuellt materials kostnad mot totala materialkostnaden i projektet. Endast den andel av produkten som är regional räknas. VVS, vent, el, hissar är undantaget.

34 LEED- Materialdata som behöver samlas in Tillverkare: Tillverkat inom 80 mil från Stockholm: JA/NEJ Gips AB JA 60 mil Innehåll: Gips Andel viktprocent mil Utvunnet/återvunnet inom 80 mil från Stockholm: Återvunnet Postconsumer Återvunnet Preconsumer % JA = x mil JA = x JA = x Återvunnen bygge/rivning 5,0% x max 30 mil x Industrigips 80,0% x 58 mil x Naturgips 5,0% 100 mil Spill egen tillverkning 5,0% x 55 mil Kartong Tillverkare 1 3,0% x 40 mil x Tillverkare 2 1,0% 70 mil x Övrigt 1,0% x max 80 mil Summa (ska bli 100%) 100,0% SAMMANSTÄLLNING: Andel Återvunnet Postconsumer 100% 9,0% Preconsumer 50% 80,0% Summa återvunnet 49,0% Andel Regionalt Tillverkad inom 80 mil JA Andel utvunnen inom 80 mil 94%

35 LEED kan påverka vilken leverantör som väljs Gipsskivor* Tillverkare Andel återvunnet Utvunnet/tillverkat regionalt 1 52% 100% 2, produktionsort 1 31% 38% 2, produktionsort 2 54% 99% 3 52% 17% *Data erhållet från resp. leverantör Slutsats: Ur LEED synpunkt är tillverkare 2 produktionsort 2 och Tillverkare 1 bäst om man förutsätter att priset är detsamma.

36 Innemiljö - emissioner LEED Färger, limmer, fogmassor, mattor mm VOC i materialet räknas (g/l exkl. vatten) och inte de faktiska emissionerna Amerikanska standarder ska följas Skivmaterial får ej innehålla tillsatt ureaformaldehyd. I USA använder man till exempel material innehållande vete istället för trä. Totalt kan man få 4 + 1p (4 credits)

37 FCS-märkt trä 50 % av trämaterial baserat på kostnad ska vara FSCmärkt Stomme, reglar, golvmaterial, dörrar, skivmaterial mm Chain of Custody krävs (COC-certification)

38 BREEAM BRE Environmental Assessment Method

39 BREEAM Klassningssystem för alla byggnadstyper även bostadsområde Projektering & byggskede eller Drift BREEAM anpassas till respektive land, dock miniminivå Alltid högre krav än landets lagstiftning BREEAM Europe Commercial 2009 Offices, retail, industrial Anpassning till Sverige pågår se BREEAM In-use (Drift), Community & Bespoke (skräddarsydd) Toyota, Bäckebol

40 BREEAM Skallkrav & poäng Skallkrav ju högre klassning desto fler Poängsatta frågor, viktas per område Innovation Klassning Godkänd Pass Bra Good Mycket bra Very Good Excellent Excellent 85- Enastående Outstanding Mall Of Scandinavia, Unibail-Rodamco

41 BREEAM Europe Offices -Ljud & ljusförorening -Reducera påverkan ekologiska värden & biodiversitet - Rätt tomt, exploaterad, förorenad - Minska, återbruka, återvinna byggavfall -Återvinningsrum -Översvämningsrisk -Köldmedier -NOx - Energiledare som följer upp -Socialt & miljömässigt hållbar byggplats -LCC -Dagsljus, utblick, belysning -Luftkvalitet, vädring, VOC -Termisk komfort -Akustik -Legionella -Individuell styrning -Materialval LCA -Responsible sourcing -Spara/återvinna byggnadsdelar vid ombyggnad -Reduktion av CO2/Energianvändning -Tekniska lösningar 0/låg CO2 - Mätning -Hissar -Snålspolande -Läckindikering -Mätning -Nära kollektivtrafik & service -Premiera cykel- & gångtrafik -Begränsa parkering

42 Materials - BREEAM Materials 12,5% Välja byggnadsmaterial på LCA-basis Green Guide to Specification el annan godkänd Ytterväggar, Fönster, Tak, Mellanbjälklag, Innerväggar, Golvbeläggning Hårdgjorda ytor, staket mm Isolering LCA Green Guide to Specifikation el annan godkänd Hållbart tillverkad Isoleringens effektivitet (lambda-värde)

43 Materials - BREEAM Materials 12,5% fortsättning Hållbart Utvunna och/eller Tillverkade 80% av: Stomme, Bottenvåning, Övervåningar, Ytterväggar, Innerväggar, Grund, Trappa Cert Återvunna material, FSC-märkt trä mm Miljöledningssystem tillverkning och utvinning Miljöledningssystem tillverkning Design som tål slitage Skydda ytor med hårt slitage (entréer, korridorer, påkörning) Återanvända fasad och stomme

44 Materials - BREEAM Management 12% LCC-analys i projektering 25 el 30 och 60 år Uppförande, Drift, Underhåll, Rivning Minst två av: Stomme, Fasad & tak, Installationer, Ytskikt

45 Material - BREEAM Waste 7,5% Källsortera bygg- & rivningsavfall Återanvänd ballast 25% av ballast i Stomme, bjälklag, grund, hårdgjorda ytor, fyllning, rörbäddar, grus Från site Bygg-, rivningsavfall, schaktmassor från tipp inom 3 mil Restprodukt från Industri: Flygaska, Slagg, Bottenaska, Gjuterisand, Återvunnet glas & Plast, Däck,

46 Material - BREEAM Flyktiga organiska föreningar Färg & lack ska klara EUs gränsvärden för VOC-innehåll Dekorativa färger/lacker ska vara mögel & algresistenta

47 Material - BREEAM VOC-krav 5 alt 7 av produktområdena: Träskivor Limträ Trägolv Golvbeläggningar Undertak Golvlim Väggbeklädnader Formaldehyd E1, impregn Formaldehyd E1 Formaldehyd E1, impregn Formaldehyd E1, tillsatser Formaldehyd E1, asbest Inga Farliga VOC, cancer Formaldehyd, VCM, tungmetaller mm inom EN-standard

48 Jämförelse

49 TACK! 25 september 2009 Earth Overshoot day

50 Likheter & skillnader GreenBuilding Inget miljöklassningssystem, bedömer bara energi Jämförelsevis låga krav, relativt enkelt Krav på partnerskap med årsavgift Miljöklassad Byggnad Helt anpassat till svenska förhållanden Inte i samma utsträckning ett projekteringsverktyg Varje fråga får ett betyg och går därför inte att strunta i något om man vill ha en bra klassning Omfattar färre områden och i princip bara byggnaden Material: begränsat till dokumentation och kemiska ämnen (men stor tyngd på det) Radon finns med Inte så dyrt

51 Likheter & skillnader BREEAM & LEED är lika Lika uppbyggnad, samma övergripande frågor, lika viktning Ej anpassade till Sverige Projekteringsverktyg Men ändå olika LEED bygger på ASHRAE och amerikanska kravdokument samma klassning över hela världen BREEAM Europe jämför mot landets krav Green Guide (materialval, LCA) ej Europaanpassat Energi bedöms och beräknas helt olika. Olika detaljfrågor BREEAM tuffare materialkrav LCA och Responsible Sourcing Inomhusmiljö BREEAM: Legionella, akustik LEED: Luftflöde

52 Fördelar med miljöklassning Resultatet av klassningssystemen, dvs betyget är lätt att förstå även för ej insatta t ex kunder, hyresgäster, VD, projektledning Driver på utvecklingen och ökar intresset för miljövänliga byggnader/bostadsområden Synliggör goda exempel Möjliggör benchmarking, Sverige eller hela världen Ett tydligt gemensamt mål för ett projekt BREEAM & LEED har internationell genomslagskraft Möjliggör Incitament, som t ex: Att inte bygga på känsliga platser Lån, bidrag

53 Nackdelar med miljöklassning De förenklar verkligheten Globala miljöfrågor & Inomhusmiljö viktas till ett betyg De är omfattande men ändå saknas mycket Risk för suboptimering och missa det övergripande Olika nivå på åtgärder: 1p cykelställ+omklädningsrum eller 1 p för avancerat styrsystem I Sverige kanske för lätt att få bra betyg i LEED BREEAM & LEED krångliga och dyra att använda

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Projektengagemang -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Infrastruktur Byggnader Affärsidé Vi skapar mervärde för kunden genom att leverera

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus material

Miljöcertifiering av byggnader fokus material Miljöcertifiering av byggnader fokus material Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 237 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 I certifieringssystemen finns svar på vad som ska

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet New Karolinska Solna - Sustainability Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar:

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

Materialdokumentation BREEAM Europe Commercial 2009 SD 5066A: ISSUE 1.1

Materialdokumentation BREEAM Europe Commercial 2009 SD 5066A: ISSUE 1.1 Materialdokumentation BREEAM Europe Commercial 2009 SD 5066A: ISSUE 1.1 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för att

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

Miljöklassning av befintliga byggnader.

Miljöklassning av befintliga byggnader. Daniel Edenborgh Stab 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-11-10 Miljöklassning av befintliga byggnader. Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader B? A? C? Miljöklassning av byggnader Torbjörn Lindholm, Chalmers tekniska högskola Klassning av byggnader ett ByggaBo-åtagande Parterna i ByggaBo-dialogen - Regering - Företag - Kommuner har åtagit sig

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Borås 161115 Åsa Wahlström Catarina Warfvinge Projektledare Miljöbyggnad är populärt! 2011 2013 2015 1 populärt men behöver ses över 2004: ByggaBo-dialogen

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

Sammanställning av EPD enkät

Sammanställning av EPD enkät Sammanställning av EPD enkät Svensk Betongs Hållbarhetsutskott juli 2013 / Kajsa Byfors Sammanfattning och slutsatser Underlaget är endast 9 enkätsvar från entreprenörer samt 2 från tillverkare vilket

Läs mer

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöstatusmetoden Per Lilliehorn Lite historik 1[2] 1997 kom första versionen av MFB. Syftet var att uppnå ett gemensamt synsätt vid miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader Koppling finns

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

SABOs miljörapport 2015

SABOs miljörapport 2015 Sida 0 av 14 2016-10-24 SABOs miljörapport 2015 Resultat från SABOs miljöenkät Sida 1 av 14 Innehåll Om SABOs miljöenkät... 2 SABOs miljörapport 2015 i korthet... 3 Tabell 1. Ett urval av resultat från

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

2010-10-08 1 Vad bygger vi med idag? 2010-10-08 2 Inköp har stort ansvar: Fel produktval är förenat med risker Lagstiftning Hälsorisker Innemiljörisker Arbetsmiljörisker Farligt avfall Miljögifter Fastighetsvärde

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Certifieringssystem och energikrav

Certifieringssystem och energikrav Certifieringssystem och energikrav Robert af Wetterstedt WSP Environmental, Byggnadsfysik 2012-01-26 Historisk överblick certifieringssystem Internationellt CEEQUAL Passiv Haus Energy Star LEED GreenStar

Läs mer

Materialdokumentation - LEED NC, CS, Schools 2009

Materialdokumentation - LEED NC, CS, Schools 2009 Materialdokumentation - LEED NC, CS, Schools 2009 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för att styra mot ett mer hållbart

Läs mer

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Mari-Louise Persson Energistrateg 2016-11-15 Riksbyggen - Vår verksamhet Utvecklar och bygger bostäder med bostadsrätt Förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning 1 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Nackdelar med analog informationshantering...4 Fördelar

Läs mer

Slutsatser från dag 4

Slutsatser från dag 4 Slutsatser från dag 4 Vid fjärde utbildningstillfället den 12 december 2011 ska frågor om material och kemikaliefrågor tas upp. Inledningsvis diskuterades också klassningsfrågor där undertecknad fått uppdrag

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Materialinventering sammanställning

Materialinventering sammanställning 1 (6) Miljöförvaltningen Materialinventering sammanställning Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Byggherre Kontaktperson Telefon Byggnads- och fastighetsbeskrivning Byggnadstyp (t.ex.

Läs mer

Att välja varor och material...

Att välja varor och material... Att välja varor och material... 1 Materialval Byggsektorn är sannolikt den sektor som omsätter störst mängd farliga ämnen. Sektorns syfte med materialvalsarbetet är att: Undvik att bygga in miljöoch hälsofarliga

Läs mer

Miljöcertifieringssystem 140318

Miljöcertifieringssystem 140318 Certifiering av byggnader 18 mars 2014 Catarina Warfvinge 040-6351795 Teknisk chef Sweden Green Building Council 1 225 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Klassningssystem för byggnader och hållbara städer Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamen 42BK07 Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Tentamensdatum:

Läs mer

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifieringar och innovativa lösningar Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifiering av byggnader i Sverige Certifieringar av byggnader påverkar fjärrvärmen Sänker energianvändningen ytterligare jämfört med

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Omfattning... 3 Revidering...

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

SundaHus Miljödata. Jonsson dubbel. Sammanfattning

SundaHus Miljödata. Jonsson dubbel. Sammanfattning Artikel SundaHus Miljödata Jonsson dubbel Tillverkare / Leverantör Varumärke: oxit design Namn: Jonsson dubbel eskrivning: Fastighetsbox Artikelnr: SA-kod: XD.8 - Diverse förvaringsenheter K04: 04599 -

Läs mer

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård - ett plusenergikontor Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård vårt mörkgröna kontor med högst LEED-poäng i Europa Netto noll energianvändning Noll farliga kemiska

Läs mer

Varför Svanenmärkta byggnader? Miljömärkning Sverige Sara Bergman 4 juni 2013

Varför Svanenmärkta byggnader? Miljömärkning Sverige Sara Bergman 4 juni 2013 Varför Svanenmärkta byggnader? Miljömärkning Sverige Sara Bergman 4 juni 2013 Märk skillnaden med Nordens officiella miljömärke Skapades 1989 Statligt ägt bolag och drivs utan vinstintresse Miljöfrågor

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Energieffektivisering av befintliga byggnader

Energieffektivisering av befintliga byggnader av befintliga byggnader Jörgen Wallin Tekn. Dr. Energiteknik 15-04-15 Inledning Bakgrund Jörgen Wallin Utbildning - Tekn. Dr. Energiteknik Energieffektivisering - M.Sc. Energiteknik - Kraft och värme -

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Kan man Svanen-märka byggnader? Presenterad av David Lindgren Ramböll Projektledning AB Syfte med miljöklassning Samhälle: Allt fler människor ställer krav på en ökad miljö-

Läs mer

Fastighetsförvaltning och miljö

Fastighetsförvaltning och miljö Fastighetsförvaltning och miljö Per Lilliehorn Skyddsobjekten Skyddsobjekt naturresurser Skyddsobjekt ekosystem Skyddsobjekt människors hälsa 2 Flyttat fokus Från fabriken Till konsumtionen 3 1 Utgångspunkter

Läs mer

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: HÅLLBARHET Att som tillverkare av byggprodukter ägna sig åt hållbarhet innebär idag att man behöver arbeta med en lång rad olika miljösystem. Dessutom

Läs mer

Upphandlingsmyndighetens stöd inom samhällsbyggnadsområdet

Upphandlingsmyndighetens stöd inom samhällsbyggnadsområdet Upphandlingsmyndighetens stöd inom samhällsbyggnadsområdet 2015-12-08 Jens Johansson & Josefin Sporrong, Heini-Marja Suvilehto Ett samlat upphandlingsstöd Miljöstyrningsrådet, stöd i hållbarhetsfrågor

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Prestige 444 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

SABOs miljörapport 2014

SABOs miljörapport 2014 2015-09-14 SABOs miljörapport 2014 SABOs miljörapport baseras på den miljöenkät som skickas ut varje år till alla SABOs medlemmar. Trender i 2014 års miljöenkät solceller, förnybar el och tjänstecyklar.

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning Kvalitetssäkring av Innemiljö och Energianvändning p Annika Ekstrand-Tobin Sammanfattning God innemiljö är ett självklart mål som eftersträvas vid byggande och förvaltning men som alltför ofta inte uppfylls

Läs mer

Kollektionssammanställning. Riksbyggen Kemikalielista, Lim. Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16

Kollektionssammanställning. Riksbyggen Kemikalielista, Lim. Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16 Kollektionssammanställning Riksbyggen Kemikalielista, Lim Kollektionsägare: Riksbyggen EK Rapportdatum: 2013-12-16 SundaHus Miljödata Alfabetiskt index - Lim Artikel Varumärke Aqua Montage 295 Dana Lim

Läs mer

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Theres Kvarnström Energikonsult Fastighetsägarna Stockholm AB 2012-01-31 Fastighetsägarnas Hus Byggnadsår 1956 Ombyggnadsår 2007/2008 Kontorslokal A temp 7 400 m

Läs mer

SundaHus Miljödata. Larsson dubbel. Sammanfattning

SundaHus Miljödata. Larsson dubbel. Sammanfattning Artikel SundaHus Miljödata Larsson dubbel Tillverkare / Leverantör Varumärke: oxit design Namn: Larsson dubbel eskrivning: Fastighetsbox Artikelnr: SA-kod: XD.8 - Diverse förvaringsenheter K04: 04599 -

Läs mer

Vi har gjort det enkelt att välja rätt.

Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Miljögranskat sortiment Vi miljögranskar hela vårt sortiment, så att du som kund tryggt ska kunna handla hos oss. Hur går miljögranskningen till? Vi går först igenom

Läs mer

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB Miljöcertifiering Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Erfarenheter av projektering Integrera med förvaltning Hur gör man? Vad kan man

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID IBD-2014-008 Varunamn ECOsurfaces - Studio Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Gummigolv

Läs mer

Bedömning av byggnadsmaterial inom miljöcertifiering för byggnader

Bedömning av byggnadsmaterial inom miljöcertifiering för byggnader ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2014/27-SE Examensarbete 15 hp September 2014 Bedömning av byggnadsmaterial inom miljöcertifiering för byggnader En jämförelse mellan BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen Maria Rosvall

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Att bygga för framtiden om hållbart byggande.

Att bygga för framtiden om hållbart byggande. Att bygga för framtiden om hållbart byggande Sara.bergman@svanen.se Disposition Om Svanen -Nordens officiella miljömärke Svanenmärkta byggnader - vad kännetecknar dem? Miljökrav och brandskydd Fråga gärna!

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Trägolv Viva, Viva Line lackat Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

BVD3 Byggvarudeklaration Gyproc Normal

BVD3 Byggvarudeklaration Gyproc Normal BVD3 Byggvarudeklaration Gyproc Normal Gyproc AB Box 153 746 24 Bålsta tel 0171-41 54 60 Order/Kundservice tel 0171-41 54 80 Technical Sales & Support www.gyproc.se 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn

Läs mer

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Linda Hägerhed Engman Byggnadsfysik och Innemiljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i siffror 2010 SP-koncernen ägs till 100% RISE Nettoomsättning

Läs mer