SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Kathrine Alriksson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Karl Lind PRO-Backaryd Stig Pettersson PRO-Ronneby Arne Svensson SPF-Ronneby Karl-Erik Karlsson SKPF Ersättare Lennart Andersson PRO-B-Hoby Kurt Krafve PRO-Listerb-J-hus Rickard Karlsson PRO-Ronneby Lars Svensson SPF Johannishus Tjänstgörande ersättare Nils Olofsson SPRF-Ronneby Tjänstgörande ersättare Bengt Andersson SKPF Övriga deltagare Marie Gustafsson May-Gull Hensche Ann-Helene Nilsson Margareta Petersson Karin Widekrantz Utvecklingssamordnare Sekreterare Systemförvaltare Enhetschef MAS Utses att justera Nils-Otto Olsson Justeringens plats/tid Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Justerande: May-Gull Hensche Bo Johansson Nils-Otto Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Ronneby Kommunala Pensionärsråd Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift May-Gull Hensche

2 1 30. Ordförande Bo Johansson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Utsänd kallelse och dagordning godkändes. 31. Till justerare utses Nils-Otto Olsson 32. OVK = Obruten vårdkedja Ann-Helene Nilsson ger följande information: I januari 1997 trädde socialstyrelsens föreskrifter om informationsöverföring och samordnad vårdplanering av medicinskt färdigbehandlade patienter i kraft. (SOSFS 1996:32) Socialstyrelsens föreskrifter säger bl.a. följande: För att trygga enskilda patienters rätt att få en god och säker vård och omsorg krävs i vissa fall samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En grundläggande förutsättning för att denna samverkan skall fungera genom hela vårdkedjan, är att den information som behövs för att planera patientens vård och omsorg finns tillgänglig och kan överföras mellan vårdgivare i samband med att patienten flyttar från en vårdform till en annan. I samband med detta startades projektet OBRUTEN VÅRDKEDJA (OVK) där en medicinsk avdelning på Blekingesjukhuset i Karlskrona, primärvården i Ronneby och Rödeby samt ett hemtjänstområde i centrala Ronneby och ett i Rödeby deltog. Syftet var att på elektronisk väg skapa ett informationsutbyte mellan berörda vårdgivare. Projektet resulterade i att OVK nu används på båda Blekingesjukhusen och i samtliga primärvårdsområden och kommuner. Den psykiatriska vården, med undantag av psykogeriatriska kliniken, är ännu inte med men diskussioner kring detta pågår. OVK är unikt i landet och har uppmärksammats även internationellt. Förutsättningen för ett informationsutbyte är att vårdtagaren eller dennes närstående ger sitt samtycke. All information överförs via datakommunikation och når alla berörda parter samtidigt. Alla meddelande skall kvitteras.

3 2 Forts 32. Inom kommunen skickas meddelande till o Enhetschefer o Kommunsjuksköterskor o Sjukgymnaster o arbetsterapeuter o Omvårdnadspersonal ( f.n. endast till två vårdbiträdesgrupper men på sikt skall det bli fullt utbyggt.) Med utgångspunkt från befolkningsregistret och nyckelkoder så går meddelandet ut till rätt hemtjänstområde eller särskilt boende. Informationsutbytet sker via 5 olika typer av blanketter AKTUELL HÄNDELSE Skall vara ifylld av enhetschefen beträffande hemtjänstinsatser m.m. I ordinärt boende skall distriktssköterskan fylla i uppgifter av medicinsk karaktär och i särskilda boende görs detta av kommunsjuksköterskan. Denna blankett bör finnas hemma hos den enskilde och skickas med vid inläggning på sjukhus. Den kan också sändas via data. INTAGNINGSMEDDELANDE Skickas till alla berörda parter om patienten har insatser från kommunen eller primärvården. Om patienten inte har några insatser, så skickas ett intagningsmeddelande om det görs en bedömning av att sådana kan bli aktuella. SAMORDNAD VÅRDPLANERING Skickas till alla berörda parter som kan bli aktuella för kommande vårdinsatser. Är personen väl känd inom äldreomsorgen och eller primärvården så kan vårdplanering ske via telefon om vårdbehovet ej ökat påtagligt. Mer omfattande vårdplaneringar sker på sjukhuset och oftast är då också närstående med. Försök har även gjorts med videokonferenser. MEDICINSKT FÄRDIGBEHANDLAD Skickas till alla berörda parter efter det att patientansvarig läkare har bedömt att patienten är medicinskt färdigbehandlad. Kommunernas betalningsansvar träder i kraft tidigast 5 dagar efter det att meddelandet om SAMORDNAD VÅRDPLANERING har skickats. ( samordnad vårdplanering och medicinskt färdigbehandlad kan skickas samma dag ). Kommunerna får betala följande för medicinskt färdigbehandlade: Vårdavdelningar: 2990:- / dygn Rehabavdelningar: 2158:-/dygn Psykogeriatriken: 1528:-/dygn

4 3 Forts 32 UTSKRIVNINGSMEDDELANDE Skickas till alla berörda parter. Här anges bl.a patientens diagnos, vidtagna och planerade åtgärder, ADL-Status, överenskommelser vid vårdplaneringen, kontakt med sjukgymnast/arbetsterapeut m.m. Vårdtagaren får en kopia av utskrivningsmeddelandet. Epikris (slutanteckningar) skickas i kuvert till den enskildes läkare och distriktssköterska/kommunsköterska inom en vecka från utskrivningsdagen. Efter informationen ställdes följande frågor: Nils-Otto Olsson undrar om det äskade tilläggsanslaget på :- för betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade, beror på ombyggnaden av Vidablick. Om så är fallet anser han att denna kostnad bör ingå i budgeten för ombyggnaden. Svar från Bo Johansson: Tillgången på korttidsplatser kommer att minska under den tid som ombyggnationen pågår och detta medför sannolikt ett ökat betalningsansvar. Stig Pettersson undrar om sjukgymnast alltid blir inkopplad via OVK. Svar från Ann-Helene Nilsson: Det är patientansvarig läkare som avgör om sjukgymnast skall kopplas in. Arne Svensson undrar om det har hänt att någon vårdtagare har glömts bort sedan OVK infördes. Svar från Ann-Helene Nilsson: Det är ej troligt. Kurt Krafve framför att han har erfarenhet av att OVK fungerar bra.

5 4 33 Evakueringsplaner för Vidablick Enhetschef Margareta Petersson ansvarar för den planerade evakueringen av de boende i låghusdelen på Vidablick inför ombyggnationen. Hon redovisar en aktivitetsplan över äldreboende för tiden Idag bor totalt 62 personer i låghusdelen. 38 av dessa har hyreskontrakt och 24 är korttidsboende. Av de 38 som har hyreskontrakt bor 18 på demensavdelningar. Evakueringsplanerna är följande: o 18 platser finns på plan 5 i höghusdelen o 28 platser kan ordnas i ett studenthus på Påtorp. o 26 platser kan ordnas på Hjorthöjden. Det är rumslägenheter som kan användas. Totalt 15 st. 34 Läkemedelsförråd på särskilda boende MAS Karin Widekrantz informerar om läkemedelsförråd i särskilda boende. Man kan tillhandahålla gratis medicin från ett läkemedelsförråd på särskilda boende, under förutsättning att där finns sjuksköterska under hela dygnet. Det är därför inte aktuellt i Ronneby. Det skrivs ut medicin i dosförpackningar = APODOS till de flesta som bor i våra särskilda boende. Medicinen distribueras var 14:e dag från Växjö. Vid förändringar i medicineringar så faxar eller mailar läkare eller sjuksköterska till distributören. Kommunsjuksköterskorna har ett akutförråd av mediciner som bekostas av Landstinget. Där finns bl.a. antibiotica, vätskedrivande mediciner samt allergimediciner. Dessa får ges efter läkarordination.. Sjuksköterskan kan i vissa fall själv ta beslut när det gäller vanliga läkemedel. Varje sjuksköterska ansvarar för en egen liten medicinlåda.

6 5 Forts 33 Kurt Krafve ställer följande frågor: Finns det någon lag som säger att det skall finnas läkemedelsförråd på särskilda boende? Vem som skriver ut medicin? Svar från Karin Widekrantz: Nej detta regleras ej i lagen. Behandlande läkare skriver ut mediciner. Vid inflyttning till särskilt boende så går sjuksköterskan igenom medicinkortet tillsammans med den enskilde om han/hon så önskar. Man har rätt att sköta sin medicinering själv. Ansvarig sjuksköterska kan delegera till ett vårdbiträde att ge medicin. Varje överlämnande av medicin skall signeras på en lista som finns på boendet. Detta gäller även insulingivning och sondmat. Dessa listor kontrolleras regelbundet av ansvarig sjuksköterska. Nils-Otto Olsson undrar om alla ordinationer av medicin dokumenteras så att distriktsläkare lasarett kan utläsa detta. Svar från Karin Widekrantz: Primärvården och Blekingesjukhusen använder olika datasystem. Därför kan man ej läsa varandras dokumentering. Karl-Erik Karlsson undrar om man kan delegera bort ansvar. Svar från Karin Widekrantz: Det vårdbiträde som har delegation för att ge medicin har också ansvaret för detta, men det är sjuksköterskan som ansvarar för att delegationen ges till rätt person. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) samt lokala instruktioner för läkemedelshantering i primärvården och kommunerna i Blekinge skall bifogas protokollet. 34 Omsorgsnämndens inriktnings- och verksamhetsmål Ärendet anses föredraget genom utskickad handling. Kurt Krafve undrar vad de andra partier menade med anmärkningen på ordvalet drivna offentligt? Svar från Bo Johansson: Om detta tas bort så kan det tolkas som att det finns andra alternativ.

7 6 35 Budget 2004 Bo Johansson ger följande information: Planeringsramarna är kända av alla nämnder och många har inkommit med äskande utöver ram till budgetberedningen. Alla stora nämnder behöver mer pengar. Totalt skulle detta innebära ett äskande på 30 mkr. Minskat skatteunderlag samt kostnadsutjämning för LSS innebär ett underskott på 20 mkr. Ökade lönekostnader innebär också ett underskott. Målsättningen är att ha 1 % överskott samt en budgetreserv på 15 mkr. Totalt innebär detta mkr i ökade kostnader för år Dessa pengar finns ej inom budgetramarna. Alla nämnder har fått i uppdrag att minska sina budgetramar med 2 %. Detta skall redovisas i september till budgetberedningen = kommunfullmäktiges arbetsutskott. Stor vikt läggs vid skola och omsorg. För omsorgsnämndens del så innebär det 5, 6 mkr i äskande utöver budgetram + innevarande budgetunderskott = ca 10 mkr samt 2 % minskning av budgetramen. Totalt 15 mkr. Omsorgsnämndens au skall tillsammans med en ekonom ta fram förslag och idéer på vad som skall tas bort. Det skall vändas på alla stenar : Personalkostnader, antal platser i särskilda boende, matdistribution, avgifter, antal ledamöter i omsorgsnämnden m.m. En utredning av behovet av särskilda boende är beställd. En kartläggning av personer som flyttat till särskilda boende under tiden visar att tiden mellan beslut och verkställighet ej var så lång som befarats. Bo Johansson anser att dagcentraler och heminstruktör för synskadade bör finnas kvar, även om det inte är lagstadgade verksamheter. Efter informationen görs följande inlägg: Stig Pettersson undrar om det blir ett extra sammanträde med KPR innan förslagen om besparingar lämnas till budgetberedningen. Svar från Bo Johansson: Förslaget bör vara klart till KPR:s ordinarie sammanträde den 10/9.

8 7 Forts 35 Nils Olofsson undrar om budgetramarna är = driftsbudget samt om det går att flytta fram investeringar t.ex byggande av rondeller. Svar från Bo Johansson: kapitaltjänstkostnader läggs in i ramen. Nämnderna har fått i uppdrag att ev. skjuta investeringar på framtiden. Omsorgsnämnden har endast räknat med låghusdelen på Vidablick. Denna investering bör inte flyttas fram i tiden. 36 Aktuella biståndsbeslut till särskilda boende Marie Gustafsson föredrar aktuell förteckning per Antalet personer är 34 varav 6 är till korttidsboende. 4 av dessa är bosatta i andra kommuner. 3 personer har erbjudits permanent boende from 1/6 och 4 har erbjudits korttidsboende inom någon vecka. Karl Lind undrar om man har rätt att söka till särskilt boende i vilken kommun man önskar samt om det utgår stadsbidrag. Svar från Bo Johansson: Enligt lag så har man rätt att söka till vilken kommun man vill. Många äldre väljer att flytta med sina barn. Skatteutjämningsbidrag ingår i det generella statsbidraget. Pensionärsrådet beslutar att notera redovisningen till protokollet.

9 8 37 Utmärkelse för god arbetsmiljö Bo Johansson och Marie Gustafsson informerar om HUMANA-priset, ett pris som delas ut av arbetsmiljögruppen för god arbetsmiljö. Bo Johansson hade blivit ombedd att nominera tänkbara kandidater och han valde då ut 2 privata företag och 2 hemtjänstgrupper i Kallinge. Det inkom 6-7 förslag och priset på :- gick till ett IT-företag med ca 100 anställda. Valet skedde genom att en jury ställde frågor till både personalen och till arbetsledningen om bl.a sjuktal och rehabiliteringsinsatser. Vallmogruppen i Kallinge fick ett hedersomnämnande därför att man med små resurser har en mycket god arbetsmiljö. Årsarbetstid tillämpas. Karl-Erik Karlsson säger att det är första gången som priset delas ut. Prissumman är avkastning av kapital som uppstod vid försäljningen av arbetsmiljögruppen Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet 38 SBU-rapporter Bo Arnesjö har anhållit om att KPR:s medlemmar skall delges nedanstående SBU- rapporter. = Statens beredning för medicinsk utvärdering o Kapitel 19: Geriatrisk rehabilitering, teamarbete o Kapitel 20:Samordnad vårdplanering inom geriatrik och kommunal äldreomsorg o Kapitel 21: Palliativ vård Rapporterna delas ut. Samtliga rapporter finns att hämta under Web-adress: Htp://www.sbu.se/admin/index.asp Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet 39

10 9 Projekt Kollektivtrafik för alla i Blekinge Minnesanteckningar från Blekingetrafikens referensgrupps möte är utskickade till KPR:s medlemmar. Stig Pettersson är med i referensgruppen. Han säger att svaren på den enkätundersökning som har gjorts är överraskande positiva. Referensgruppen kommer att följa utvecklingen noga. Bo Johansson säger att det är värdefullt med rapporter om färdtjänsten även kommunen inte längre ansvarar för denna. Karl Lind säger att det inte hörs några klagomål längre när det gäller färdtjänsten. 40 Inga övriga frågor väcktes. Bo Johansson förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en Skön och trevlig sommar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: 044-136815 E-post: charlotta.sandahl@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 31 oktober

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hemtjänsten i Stockholm

Hemtjänsten i Stockholm Rapport från ett seminarium om Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Bild: Robert Nyberg Torsdagen den 15 mars 2012 1 2 Seminariet Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Hemtjänsten för

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer