BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 25 februari 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott -- -- -- 3. Datum: Onsdag 25 februari 2015."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 25 februari 2015 Tid: Plats: 09:00 - Sammanträde Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: -- I tur att justera: Christer de la Motte. Ersättare: Kerstin Gustafsson. Justeringen äger rum tisdagen den 3 mars kl Upprop 3. Godkännande av dagordningen Informationsärenden: Handläggare Beslutsinstans Sid a). Information om lagändringar fr.o.m för detaljplaner och planprocesser (Lisa Rönnberg) b). Fördelning av kulturbidrag (Helene Steinlein) c). Ny regional kulturplan : Information+ bildspel (Helene Steinlein) d). Försörjningsstöd (Henrik Andersson) Stående info. varje månad e). Boende för ensamkommande barn (Henrik Andersson) f). Stormskador efter "Egon", bilaga (Jenny Hertsgård) g). OVK: Sammanställning 2014, bilaga (Mia Lindell/Båstadhem AB) h). Villa Böske (Mia Lindell) i). Maskinhall i Svenstad (Mia Lindell) j). Ny städupphandling, bilaga (Monika Lindkvist) k). Kattegattleden, cykelled Gbg-Hbg (Andreas Jansson) I). Information om årsredovisning 2014 (Johan Linden) m). Möte med Laholm om Skottorps vattenverk, bilaga (Bo Wendt) n). Ev. avtal ang. simbassängen i Torekov (till KF samma dag) 5. Delgivningar Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens Catharina arbetsutskott Elofsson 7. Uppföljning av intern kontroll 2014 Johan Linden 8. Överföring av investerings- och exploateringsmedel Johan Linden från 2014 till Programprocess för ny översiktsplan Lisa Rönnberg 10. Svar på medborgarförslag Lisa Rönnberg - Kommunala tomter i Lindströms backe /Fredrik Jönsson 11. Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. Emma Johansson - Beslut om granskning KS KS KS KF KF KS 43-67

2 2 (2) 12. Gatunamn: Grevie Kyrkby, Grevie 28:1 Helene Steinlein 13. Gatunamn: Glimminge Plantering, Glimminge 48:2 Helene Steinlein 14. Gatunamn: Heden, Hemmeslöv 10:10 Helene Steinlein 15. Svar på medborgarförslag Helene Steinlein - Namn på Båstads nya stadsdel 16. Kvinnaböske Krog - Omprövning av serveringtillstånd Per-Martin Boklund 17. Malens Krog - Ansökan om serveringstillstånd Per-Martin Boklund 18. Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot Anders Nilsson fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen 19. VA-ledningar i Öllövsstrand Fredrik Jönsson 20. Svar på medborgarförslag-avfallspåsar och Fredrik Jönsson brottsförebyggande arbete i Båstads kommun 21. Bjäre Challenge - Ansökan om evenemangs bidrag Jenny Hertsgård 22. Svar på medborgarförslag Andreas Jansson - Trafikreglering på strandpromenaden 23. Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn Sven-Inge Aterremiss {rån KS Granlund 24. Svar på motion från Bjärepartiet - Öppethållande Mia Lundström av ungdomsgårdar i Båstads kommun 25. Malen badets cafä - Ny hyresgäst och nytt hyresavtal Mia Lundström Aterremiss {rån KS Ärendet kompletteras senare! 26. Exploatering av Böske 37:1 27. Uppdatering av bi dragsnormer för föreningar 28. Program för idrott och det rörliga friluftslivet 29. Kommunens näringslivspolicy 30. Kommunikation: "Hela Bjäre ska leva" 31. Återvinningscentralen i Svenstad Teknik & Service Ärendet kompletteras senare! /NSR 32. Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun Teknik & Service Ärendet kompletteras senare! /NSR KS KS KS KF KS au KS au KF KS KF KS Kf KF KF KS au KF -- KF -- Båstad 18 februari 2015 Bo Wendt Ordförande ~~ Henrik Andersson, e.u. N ämndsekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau Godkännande av dagordningen Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande I) -

4 fru BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau lnformationsärenden a) Information om lagändringar fr.o.m för detaljplaner och planprocesser (Lisa Rönnberg) b) Fördelning av kulturbidrag (Helene Steinlein) c) Ny regional kulturplan : Information+ bildspel (Helene Steinlein) d) Försörjningsstöd (Henrik Andersson) Stående info. varje månad e) Boende för ensamkommande barn (Henrik Andersson) f) Stormskador efter "Egon", bilaga (Jenny Hertsgård) g) OVK: Sammanställning 2014, bilaga (Mia Lindell/Båstadhem AB) h) Villa Böske (Mia Lindell) i) Maskinhall i Svenstad (Mia Lindell) j) Ny städupphandling, bilaga (Monika Lindkvist) k) Kattegattleden, cykelled Gbg-Hbg (Andreas Jansson) 1) Information om årsredovisning 2014 (Johan Linden) m) Möte med Laholm om Skottorps vattenverk, bilaga (Bo Wendt) n) Ev. avtal ang. simbassängen i Torekov (till KF samma dag) Utskott/presidium I usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -4-

5 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Datum: Handläggare: Jenny Hertsgård Dnr: Till: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1 (1) Bilagor til I tjänsteskrivelsen: Bildbilaga Information - Stormen Egon De senaste åren har stormar i kombination med förhöjt vattenstånd orsakat skador på kommunens infrastruktur och stränder. Återställning av skadorna är kostsamma. Den 10 januari i år drabbades Båstads kommun återigen av en storm kombinerad med förhöjt vattenstånd - Stormen Egon. Aktuellt Teknik och service informerar om kostnader i samband med reperationer och återställningsarbeten efter stormen Egons framfart. Strandpromenaden överspolades på en stäcka vid Lejontrappan och ytskiktet förstördes. Kostnad för återställning uppskattas till 50 tkr. Pirbryggan skadades på en sträcka av totalt 30 meter. Kostnad för reperation uppskattas till 70 tkr. Malenbryggan skadades på en sträcka av totalt 12 meter. Kostnad för reperation uppskattas till 10 tkr. Öllövs brygga skadades ordentligt. Bryggan är byggd av 6 st. 6,4 ton tunga betongblock som lyftes av stormens och vågornas krafter. Kostnad för reperation uppskattas med viss osäkerhet till ca. 60 tkr. Uppskattat pris förutsätter att arbetet kan utföras enligt plan samt att befintligt material är helt och användbart. Övrigt förutom ovan nämnda skador har stormen orsakat oreda med uppspolad tång, sten och grus, blandat med skräp, vilket medför kostnader om ca 150 tkr för städning av grönytor och stränder. Totalt uppskattar Teknik och service att reperationskostnaderna uppgår till 350 tkr. Pengarna tas initialt ur befintlig budget. Men om vi belastas med ytterligare kostnader får en omfördelning i budget genomföras. Övervägande/framtid Teknik och service har för avsikt att tillsammans med grannkommuner genomföra en Kustinventering samt en åtgärdsplan. Utredningen är tänkt som en handledning för hur vi i framtiden ska skydda oss mot stormar och arbeta med klimatsäkrande åtgärder. Båstad :3 _f) c?~i Jennf H~ ~ård Parkingenjör \?df\jh -5-

6 Stormskador efter Stormen Egon Strandpromenaden Malen bryggan Pirbryggan Öllövs brygga Gulstad -6-

7 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Mia Lindell Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kent Zackrisson Båstadhem Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. OVK sammanställning 2014 Samråd har skett med: Kent Zackrisson samt Dennis Karlsson Båstadhem OVK Sammanställning 2014 Information Båstadhem har i sitt avtal med Båstads kommun uppdraget att utföra OVK besiktningar (obligatorisk ventilations kontroll) på kommunens fastigheter var tredje år. Flertalet besiktningar är utförda på skolor och förskolor under hösten 2014 och har resulterat i ett antal objekt utan godkänd OVK. Båstadhem vill med bilaga 1 visa vilka skolor och förskolor som är godkända/icke godkända. Diskussioner förs med miljöavdelningen på Båstads kommun löpande vilka anser att tidsplanerna är realistiska. Många olika faktorer spelar in för att få en godkänd OVK och de punkter som är återkommande på många av fastigheterna är att ritningarna inte stämmer, tillgängligheten på aggregaten fö r service, otillräckligt luftflöde samt att lokaler används på annat vis än ursprunget. Båstad ~/~ Projektingenjör \c:\users\mialln2\desktop\tjänsteskrivelse ovk båstadhem.doc\ml - 7-

8 Bilaga 1 -('sastadhem OVK sammanställning 2014 Objekt med godkänd OVK: Strandängsskolan Äppelbyns Förskola Päronbyns Förskola Malens Förskola Klockarebyns Förskola Östra Karups Förskola Lyan Objekt med underkänd OVK: Dillen Fontänhuset Kommunkontoret Post/polis Plommonet Biografen Brandstationen-Båstad Centralförrådet Musteriet Kunskapscentrum Skutan Östra Karups skola Förslövs skola Skogs byn Ängs byn Brandstation- Förslöv Omsorgsboende Vistorp Backaskolan Backaskolans förskola Villa böske Sandlyckeskolan Västra Karups skola BÄSTADHEM AB Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon Fax Postgiro Bankgiro SABO Org.nr Båstad Båstad

9 Bilaga 1..('sASTADHEM Generella anmärkningar: Ritningar stämmer ej Tillgänglighet (aggregaten står på vinden med dålig åtkomst) Otillräckligt luftflöde Lokalerna används på annat vis än den ursprungliga projekteringen Vi jobbar löpande med att åtgärda alla anmärkningar för att få detta godkänt fortast möjligt. Vi har regelbundet kontakt med miljö och hälsa för att följa våra tidsplaner för att åtgärda anmärkningarna. SABO BÅSTADHEM AB Fridhemsv. 7A Box 1116 Telefon Fax Postgiro Org.nr Båstad Båstad Bankgiro

10 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Mia Lindell Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Sven-Inge Granlund, Kent Zackrisson Båstadhem Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. Karta Böske 37:1 2. Karta Svenstad 4:6 Samråd har skett med: Sven-Inge Granlund Rivning av villa samt lada Böske 37:1 samt maskinhall Svenstad 4:6 Information Diskussion har uppkommit beträffande rivning av boningshus, lada samt garage på fastighet Böske 37:1bilaga1, även kallad villa Böske. Tidigare har boningshuset använts för vårdboende men har stått tomt de senaste 3 åren och samtliga byggnader är i mycket dåligt skick Frågan har diskuterats i utvecklingsgruppen där alla varit överens om att en rivning är att föredra och inte en försäljning då Båstads kommun har tänk att exploatera denna mark för nytt villaområde och vid försäljning mister kommunen kontrollen över fastigheten samt försvårar planläggningsarbetet. Det finns asbest i takplattorna på ladan vilket fördyrar rivningen och den är beräknad till 900 tkr. Boningshuset på Svenstad 4:6 är rivet sedan länge och nu har diskussion uppkommit angående rivning av en liten maskinhall som är i mycket dåligt skick Takplattor har lossnat i stormarna och hamnat på marken och då dessa innehåller asbest måste samering ske. Beräknad kostnad för rivning och sanering uppgår till 175 tkr. Det finns inga medel avsatta för rivning under 2015 utan kan tas med i budget för Båstad /~~~ ~ialindell Projektingenjör \ c:\ users\ mia lin2\desktop \ tjänsteskrivelse rivning vi lla böske samt svenstad maskinhall.doc\m I -10-

11 " / - + Bilaga 1 1:17 f8:1 I 1:13 \ 32:44 32:46 J 32:43 \. L..J' 3" 46 - \ 32:42 \.- \,.. => I 2:60 / -._ 1:23 // / ; / / _ G i i r~ le '1 ~ / ~ / / / ---/, I 12 :10 r _ 13_1:13 I ~~ I --j ~- Sftl.OMONI- J 7:_0 I 37 ~!6 7 / / 31:11 r 37:12.' 37 :18 f I I r j 3LJ 1. I 37:_1, 37:10 I 37:20 I.-, J - - I I - 1 ~ 1 I 37 :9 ~ 37: J.,:=) I - J BO SKE I ~ j -::.0'.. 1, \./ ~... th 37:22 I 37:8 \!;.~.: L. / \ - - \ :.~ - ' 37:89. - \ 37:1 ' I 31:1 3?=23 ' _ \ \.' :.: 37:87 \ \- / '' ' 37:82 \. --i:_f - - \ J 37:B \. 37: \ ' ' <;.!. 37:86 - ". ',,.. 37:81 \,,.z_ \\ ' < 37 :76.'.'' ' 80 ' ';;";''. ; , 37:5 ' \ 37:25 37:.,,.~-s _.- I, '.- 'i ' - ' ' <D" J7:73 I r, 37:7 _:i _- J r 37:79 <L' 37: I :::;_ I '1/ ::J[jv[Jgen I..,I :.'- 37:74 I 37:78, I 37:83 I - \ I - I 37:4 37:26 L. ) - - I I 37 :3 37:21 (.jung-..,.. a~1 2 1 Gir n12 va~1 en 37:2 _fl t L_ I 2:69 _ tj ; B ~ - -\ - 2'60 I I I 2:12 \ Grevie I, 2:108 -~\ \- \ --~ - -'\\ \ ~~I 4 : 109 \ ~:JH \ \ \ \ ' \ - - ~. ~ ' \ 4:31.. ;..4:199 \ " 4:39 \\ \ ' '\\-' - -'\. ' \ 4:114 \._4:198 ' ~- -, 4:46.\ , 4;86 \ - \ ;::;\~.- - I 4:85, _. -\ ' 4:49 \ \ ""' :"~ 1 ~ ~tjb'å~ta b~ <tbi KdMMu Nlz', - _.. '(;!, ~} \ '. -.._ ~ -> f_ I l\artan har ingen rättslig_ verkan och är ett arbetsm~ ~ för ~nt:nt~ ruk _s -- 4:155 S '"

12 Bilaga 2 _, "'\ I 't,., :' \ \_,.. ~- \ \ I ' / ~.,, I ) '. I /. I.,, ' J, _,.,,,,..,. \ -~ t ~, \ } I _,.,. \ \ I ' I.,;. ~ t -_,1 1-- j) o~ t\. j-- l,. JI \,,.,- ' - \ I,.,_ I I --...J I !_ t.. - / _ 1 _...- -,.. I I ---1 ' " I / _ - ).....,.. J' I I... "';-- ~ -. - / ' I :. / I I. ' / I / I I I... ' I fr-.-j~:t.;n ~ ~ ~!... I J~ _:;/ -/ / ' I -.. ~ ----,_,.. -1, I I ~ I '/..., -, - _;\ I Ti ill'- - 1 >.:i~e' -r ~ I I I,_.... I --~ < I I \ \ j,< I,.. '.. ;.)' / ' \.. I \ f."-... ' \ r \.. '-"'\ ', ~ ' \ I \ \ ' \,.,..., -' - ~, " JJ..._ I',,,. ~ l--!",.. >-.-::t I a! '/ I \ <8; -_. -,, I lfi.... :J.. J - I \ : I artan ha_r inge P- ~ rätt~lig_ verkan och är ett arbetsrrlalerial -för internt br ~ k - I { - 12-

13 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Monika Lindqvist Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Information om ny städupphandling Bakgrund Ks fattade beslut om att lägga ut 50% av lokalvården på entreprenad. Beslutet verkställdes genom att städningen av 'de kommunala lokalerna i Båstad tätort lades ut på entreprenad. Skolor, Förskolor, Kommunhus, Centralförråd, Räddningstjänst, Offentliga toaletter, Servicehus Tångvägen/Havsbaden ingick i entreprenaden med olika variationer av mindre lokaler som tillkommit alternativt försvunnit. Målet med entreprenaden var att göra en ekonomisk besparing samt att utmana den lokalvård som blev kvar i egen regi. Aktuellt I och med att gällande avtal löper ut och en ny upphandling avseende samma område är under bearbetning vill förvaltningen informera om detta. Grunden för upphandlingen är den Städpolicy som antogs av Kommunstyrelsen 2009 och som gäller över sai;ntliga städobjekt oavsett entreprenad eller egen regi. De olika verksamheterna kan här utöver köpa till ytterligare tjänster. Översyn av egen städverksamhet pågår fortlöpande. Under 2014 har det skett stora förändringar inom den lokalvård som förs i egen regi på grund av stängning av Backaskolan och Skogs byn samt tillkommande av moduler och utökning av lokaler i Västra Karups skola. Vid utvärdering a:v lokalvård i egen regi alternativt som entreprenad visar nyckeltalen för 2014 Städentreprenör 168 kr/kvm Egen regi 184 kr/kvm En förklaring till mellanskillnaden, 16 kr /kvm, är att den utlagda städningen är koncentrerad till städobjekt med gångavstånd mellan städobjekten samt att de utgör större objekt. Städning i egen regi är utspridd i de mindre tätorterna och har större spridning mellan städobjekten som där utöver är mindre enheter och mer tungstädade. Övervägande/framt.id Nuvarande entreprenör har utfört sitt uppdrag enligt gällande städpolicy och samarbetet har fungerat väl, eventuella fel och missnöjen har hanterats genom täta underhandskontakter. Dock upplever kommunens personal på skolor och förskolor att tidsåtgången är knapp och städpersonalen stressad. Detta kommer att tas i beaktande vid ny städupphandling \7df\ml -13-

14 2 (2) Städentreprenören följer gällande städpolicy, konsekvensen blir att flexibiliteten ej är lika stor som i egen regi. Detta påverkar även nyckeltalet. En positiv effekt med städentreprenör är att den även påverkar städning i egen regi till att bli effektivare. B 0 st dk~m Ull rij, I C/ '!'--/ 0 ;;J;,,tflli#'i)::f ka" indqvist / ~ V Teknik & Service -14-

15 fj:ij BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -6 ;~ /j. lis' ad Kommunstyrelsen KS 29 dnr. KS 83/ Skottorps vattenverk, avbrutet samarbete Beskrivning av ärendet Beslut Ingela Stefansson (S) väcker nytt ärende ang. Skottorps vattenverk. Se bilaga. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande w»hf -15-

16 ! (S) yrkar på att Skottorps vattenverk blir ett ärende och inte bara ligger som en delgivning. (2011 slöts ett avtal mellan Båstad och Laholm enligt skrivelsen från Laholm) Kf har tagit ett beslut om ett gemensamt vattenverk med Laholms kommun. Kf skall få möjlighet att ta ställning till om det är lämpligt att avbryta detta samarbete. Det,,. bör även göras en konsekvensanalys, vad det innebär att avbryta de långt framskridna planerna. Enskilda politiker skall inte få avgöra en så stor fråga själva, det är i högsta grad odemokratiskt. ~~p/ci, ~ In~a Stefansson ~v "" i~ CV\\.\ Göran Klang ~ f 16.-

17 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau Delgivningar a) Ärendestatistik, IOF Vuxna. Dnr: KS 245/ j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 -,_

18 ~ BÅSTADS KOMMUN ' ~rendestatistik/månad individ och familj, vuxna 1 (2) uxna tredningar isatserl oendebistånd dec-14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec :5 ~o - ~ Utredningar Insatser Boendebistånd f v I., co I dec-14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec ~ :? 0 I r- 5

19 2 (2) )rsörjningsstöd :redningar /Insats tredning/lnsats flyktingar verklagan ter krav ådgivning rnldsanering '>rmedlingsmedel dec-14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nav Dec so '.00 Utredningar/Insats LSO Utredning/Insats flyktingar Överklagan Återkrav 100 Rådgivning i::i Skuldsanering so Förmedlingsmedel ~ dec-14 I ~ Jan Feb ' Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nav Dec )atum: I... c:o I Upp giftslämnare:

20 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 201/ Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Kerstin Gustafsson (M) väckte ett nytt ärende på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte Hon önskar att ledamöterna i styrelsens arbetsutskott får låna en dator under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, bilaga. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: j usterandes signaturer - Utskott/presidium KS/närnnd KF Utdrags bestyrkande _,,n_ --

21 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL p;; tzf ~ _± Kommunstyrelsens arbetsutskott KS au 33 Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende på dagens sammanträde. Kerstin önskar att ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska få låna en dator under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Utskott/presidium ~ w j usterandes sij~naturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -21-

22 BÅSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Catharina Elofsson Dnr: 201/15 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Anders Björk Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott Bakgrund Kerstin Gustafsson (M) väckte ett nytt ärende på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 28 januari Hon önskar att ledamöterna i styrelsens arbetsutskott får låna en dator under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. Ekonomisk konsekvens I 2015 års investerings- och driftsbudget för IT-avdelningen saknas medel för datorer till kommunstyrelsens arbetsutskott. Inköp av datorer är en investeringskostnad som även genererar kostnader i drift genom arbete i helpdesk och kostnader för utbildning. Förslag till beslut \t:\kka\1 person\catharina\aktuellt!\2015\tjänsteskrivelser\tjsk datorer ti ll ks auledarnöter feb 2015.docx\ce -22-

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 1859/ Uppföljning av intern kontroll 2014 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet I reglementet för intern kontroll stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. Förvaltningen har utfört kontroller enligt antagen plan för 2014 för varje verksamhetsområde inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad rapportering. Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår av den bifogade rapporteringen samt i förekommande fall separat skrivelse från verksamhetsområdet. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppföljningen av 2014 års interna kontroll läggs till handlingarna och delges kommunrevisionen. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -?~- --

24 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Samtliga verksamhetsområdeschefer, kommunrevisionen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Uppföljning av intern kontroll 2014 per verksamhetsområde Uppföljning av intern kontroll 2014 I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, 23) stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. Förvaltningen har utfört kontroller enligt antagen plan för 2014 för varje verksamhetsområde inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad rapportering. Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår av den bifogade rapporteringen samt i förekommande fall separat skrivelse från verksamhetsområdet. Förslag till beslut Uppföljningen av 2014 års interna kontroll läggs till handlingarna och delges kommunrevisionen Båstad och Johan Linden Ekonomichef -24-

25 BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 till 2015 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2014 till tkr inkl. exploateringsutgifter. Utfallet uppgår till tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på tkr. Avvikelsen fördelar sig tkr på VA-investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och tkr på exploateringsutgifter. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Budgeterade investeringsmedel om tkr överförs från 2014 till 2015 varav tkr avser VA-investeringar, tkr avser skattefinansierade investeringar och tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur. Därtill överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 tkr från 2014 till J usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -?~-

26 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Specificering av investeringar och omföringar 2014 Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetschefer Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 till 2015 Bakgrund Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2014 till tkr inkl. exploateringsutgifter. Utfallet uppgår till tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på tkr. Avvikelsen fördelar sig tkr på VA-investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och tkr på exploateringsutgifter. Budget Resultat Avvikelse Begärs över fört till 2015 Skattefinansierade investeringar Medfinansiering statlig infrastruktursatsning VA-i nveste ringar Exploateringsutgifter I Summa Aktuellt Av avvikelsen på tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas ombudgeteringsblanketter att tkr överförs till 2015, varav tkr avser VAinvesteringar, tkr avser skattefinansierade investeringar, tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur och -600 tkr exploateringsutgifter. Efter föreslagen överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 skulle investeringsbudgeten 2015 uppgå till: -26-

27 2 (2) Ursprunglig budget 2015 Skattefinansierad verksamhet Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Avgiftsfinansierad verksamhet tkr Överföringar från 2014 Skattefinansierad verksamhet Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Avgiftsfinansierad verksamhet Ny budget 2015 Skattefinansierad verksamhet Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Avgiftsfinansierad verksamhet Ex loaterin sut ifter Summa ny bud et Överväganden Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) ska finansieras fullt ut av skattemedel, d.v.s. kunna finansieras genom medel från budgeterade avskrivningar och budgeterat resultat. I den ursprungliga budgettm för 2015 ligger självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna på 49 %. Det innebär att utrymmet för skattefinansierade investeringar enligt finansieringsmålet redan överskridits med ca 60 mkr. Detta förutsatt att ursprungligt budgeterat resultat kvarstår. Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investeringsmedel om 841 tkr ( ) från 2014 till 2015 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden förbättras marginellt. Förslag till beslut Budgeterade investeringsmedel om tkr överförs från 2014 till 2015 varav tkr avser VA-investeringar, tkr avser skattefinansierade investeringar och tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur. Därtill överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 tkr från 2014 till Båstad och ~«6c' Johan Linden Ekonomichef -27-

28 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau dnr. KS 318/12-315, 207 / Programprocess för ny översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag. Planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, med tillhörande bilagor. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Programmet till översiktsplanen ska utarbetas med stöd av en arbetsgrupp/styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. 2. Redovisad process genomförs för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan, Vision och framtidsbild Båstad Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -?Q_

29 BÅSTADS KOMMUN Samhäl Is byggnad Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Lisa Rönnberg/Olof Sellden Dnr: Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Samtliga verksamhetsområdeschefer Samråd har skett med: Katarina Pelin Bilagor till tjänsteskrivelsen: Båstads kommuns översiktsplan KF , dnr KS 318/ Uppdragsbeskrivning- Program för ny översiktsplan KF , dnr KS 207 / Programprocess för ny översiktsplan Bakgrund beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om upp drags beskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag. Planeringsstrategiema för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripade cykelstrategi har utarbetats. Aten-apportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Aktuellt I samband med den nya politiska organisationen, from 1januari2015, har kommunstyrelsen följande ansvar; Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt planväsendet ( enl 5 punkt 6 i reglemente för KS). Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiering av övrig fysisk planering och sektorsplanering (en 6 punkt 1 i reglemente för kommunstyrelsen). Eftersom ansvaret för det operativa arbetet med den strategiska fysiska planeringen flyttats över från Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad under kommunfullmäktige i den tidigare politiska organisationen till att nu ligga under kommunstyrelsen i den nya politiska organisationen behöver processen för arbetet med kommunens översiktsplan lyftas på nytt och formaliseras utifrån nuvarande organisationsmodell. Fokus läggs nedan på det första inledande skedet som handlar om att arbeta fram ett program till kommunens översiktsplan. Programmet utgör den politiska visionen för kommunens fysiska utveckling för att Båstads kommun långsiktigt skall nå de mål som kommunfullmäktige beslutat. "I. Båstads kommun skall vara attraktivt att leva, bo och verka i, 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig, 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans".... Utifrån var ansvaret ligger för den strategiska planeringen i nuvarande politisk organisation föreslås arbetet med att utarbeta ett program till översiktsplanen ske med stöd av en arbetsgrupp/styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. Föreslag till programprocess; Den 3 mars inleds arbetet med programmet för översiktsplanen genom en inspirationsfylld förmiddag som fokuserar på omvärld och framtid, väsentliga frågor för Båstad utifrån regionala och delregionala planerings \7ed\ha -29-

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

KS au 154 Dnr KS 000820/2015-200

KS au 154 Dnr KS 000820/2015-200 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 360 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-26 24 av 31 KS au 154 Dnr KS 000820/2015-200 Remiss avseende förslag på mark- och boendeprogram för Helsingborgs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ITiJ BÅSTADS ~ 2015-04-29 Sammanträdesdatum 1 (26) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, kl. 10.00-15.10 Bo Wendt (BP), ordförande Uno Johansson (C), tjg. ersättare för Gösta Gebauer (C)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet.

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 21 /9. Ny översiktsplan för information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Dnr KS

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005 Kommunstyrelsen den 10 april 2006 Ks 51 Dnr KS06/126 040 Årsredovisning 2005 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2005. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Efter hörande av

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer