BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 25 februari 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott -- -- -- 3. Datum: Onsdag 25 februari 2015."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 25 februari 2015 Tid: Plats: 09:00 - Sammanträde Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: -- I tur att justera: Christer de la Motte. Ersättare: Kerstin Gustafsson. Justeringen äger rum tisdagen den 3 mars kl Upprop 3. Godkännande av dagordningen Informationsärenden: Handläggare Beslutsinstans Sid a). Information om lagändringar fr.o.m för detaljplaner och planprocesser (Lisa Rönnberg) b). Fördelning av kulturbidrag (Helene Steinlein) c). Ny regional kulturplan : Information+ bildspel (Helene Steinlein) d). Försörjningsstöd (Henrik Andersson) Stående info. varje månad e). Boende för ensamkommande barn (Henrik Andersson) f). Stormskador efter "Egon", bilaga (Jenny Hertsgård) g). OVK: Sammanställning 2014, bilaga (Mia Lindell/Båstadhem AB) h). Villa Böske (Mia Lindell) i). Maskinhall i Svenstad (Mia Lindell) j). Ny städupphandling, bilaga (Monika Lindkvist) k). Kattegattleden, cykelled Gbg-Hbg (Andreas Jansson) I). Information om årsredovisning 2014 (Johan Linden) m). Möte med Laholm om Skottorps vattenverk, bilaga (Bo Wendt) n). Ev. avtal ang. simbassängen i Torekov (till KF samma dag) 5. Delgivningar Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens Catharina arbetsutskott Elofsson 7. Uppföljning av intern kontroll 2014 Johan Linden 8. Överföring av investerings- och exploateringsmedel Johan Linden från 2014 till Programprocess för ny översiktsplan Lisa Rönnberg 10. Svar på medborgarförslag Lisa Rönnberg - Kommunala tomter i Lindströms backe /Fredrik Jönsson 11. Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. Emma Johansson - Beslut om granskning KS KS KS KF KF KS 43-67

2 2 (2) 12. Gatunamn: Grevie Kyrkby, Grevie 28:1 Helene Steinlein 13. Gatunamn: Glimminge Plantering, Glimminge 48:2 Helene Steinlein 14. Gatunamn: Heden, Hemmeslöv 10:10 Helene Steinlein 15. Svar på medborgarförslag Helene Steinlein - Namn på Båstads nya stadsdel 16. Kvinnaböske Krog - Omprövning av serveringtillstånd Per-Martin Boklund 17. Malens Krog - Ansökan om serveringstillstånd Per-Martin Boklund 18. Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot Anders Nilsson fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen 19. VA-ledningar i Öllövsstrand Fredrik Jönsson 20. Svar på medborgarförslag-avfallspåsar och Fredrik Jönsson brottsförebyggande arbete i Båstads kommun 21. Bjäre Challenge - Ansökan om evenemangs bidrag Jenny Hertsgård 22. Svar på medborgarförslag Andreas Jansson - Trafikreglering på strandpromenaden 23. Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn Sven-Inge Aterremiss {rån KS Granlund 24. Svar på motion från Bjärepartiet - Öppethållande Mia Lundström av ungdomsgårdar i Båstads kommun 25. Malen badets cafä - Ny hyresgäst och nytt hyresavtal Mia Lundström Aterremiss {rån KS Ärendet kompletteras senare! 26. Exploatering av Böske 37:1 27. Uppdatering av bi dragsnormer för föreningar 28. Program för idrott och det rörliga friluftslivet 29. Kommunens näringslivspolicy 30. Kommunikation: "Hela Bjäre ska leva" 31. Återvinningscentralen i Svenstad Teknik & Service Ärendet kompletteras senare! /NSR 32. Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun Teknik & Service Ärendet kompletteras senare! /NSR KS KS KS KF KS au KS au KF KS KF KS Kf KF KF KS au KF -- KF -- Båstad 18 februari 2015 Bo Wendt Ordförande ~~ Henrik Andersson, e.u. N ämndsekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau Godkännande av dagordningen Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande I) -

4 fru BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau lnformationsärenden a) Information om lagändringar fr.o.m för detaljplaner och planprocesser (Lisa Rönnberg) b) Fördelning av kulturbidrag (Helene Steinlein) c) Ny regional kulturplan : Information+ bildspel (Helene Steinlein) d) Försörjningsstöd (Henrik Andersson) Stående info. varje månad e) Boende för ensamkommande barn (Henrik Andersson) f) Stormskador efter "Egon", bilaga (Jenny Hertsgård) g) OVK: Sammanställning 2014, bilaga (Mia Lindell/Båstadhem AB) h) Villa Böske (Mia Lindell) i) Maskinhall i Svenstad (Mia Lindell) j) Ny städupphandling, bilaga (Monika Lindkvist) k) Kattegattleden, cykelled Gbg-Hbg (Andreas Jansson) 1) Information om årsredovisning 2014 (Johan Linden) m) Möte med Laholm om Skottorps vattenverk, bilaga (Bo Wendt) n) Ev. avtal ang. simbassängen i Torekov (till KF samma dag) Utskott/presidium I usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -4-

5 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Datum: Handläggare: Jenny Hertsgård Dnr: Till: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1 (1) Bilagor til I tjänsteskrivelsen: Bildbilaga Information - Stormen Egon De senaste åren har stormar i kombination med förhöjt vattenstånd orsakat skador på kommunens infrastruktur och stränder. Återställning av skadorna är kostsamma. Den 10 januari i år drabbades Båstads kommun återigen av en storm kombinerad med förhöjt vattenstånd - Stormen Egon. Aktuellt Teknik och service informerar om kostnader i samband med reperationer och återställningsarbeten efter stormen Egons framfart. Strandpromenaden överspolades på en stäcka vid Lejontrappan och ytskiktet förstördes. Kostnad för återställning uppskattas till 50 tkr. Pirbryggan skadades på en sträcka av totalt 30 meter. Kostnad för reperation uppskattas till 70 tkr. Malenbryggan skadades på en sträcka av totalt 12 meter. Kostnad för reperation uppskattas till 10 tkr. Öllövs brygga skadades ordentligt. Bryggan är byggd av 6 st. 6,4 ton tunga betongblock som lyftes av stormens och vågornas krafter. Kostnad för reperation uppskattas med viss osäkerhet till ca. 60 tkr. Uppskattat pris förutsätter att arbetet kan utföras enligt plan samt att befintligt material är helt och användbart. Övrigt förutom ovan nämnda skador har stormen orsakat oreda med uppspolad tång, sten och grus, blandat med skräp, vilket medför kostnader om ca 150 tkr för städning av grönytor och stränder. Totalt uppskattar Teknik och service att reperationskostnaderna uppgår till 350 tkr. Pengarna tas initialt ur befintlig budget. Men om vi belastas med ytterligare kostnader får en omfördelning i budget genomföras. Övervägande/framtid Teknik och service har för avsikt att tillsammans med grannkommuner genomföra en Kustinventering samt en åtgärdsplan. Utredningen är tänkt som en handledning för hur vi i framtiden ska skydda oss mot stormar och arbeta med klimatsäkrande åtgärder. Båstad :3 _f) c?~i Jennf H~ ~ård Parkingenjör \?df\jh -5-

6 Stormskador efter Stormen Egon Strandpromenaden Malen bryggan Pirbryggan Öllövs brygga Gulstad -6-

7 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Mia Lindell Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kent Zackrisson Båstadhem Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. OVK sammanställning 2014 Samråd har skett med: Kent Zackrisson samt Dennis Karlsson Båstadhem OVK Sammanställning 2014 Information Båstadhem har i sitt avtal med Båstads kommun uppdraget att utföra OVK besiktningar (obligatorisk ventilations kontroll) på kommunens fastigheter var tredje år. Flertalet besiktningar är utförda på skolor och förskolor under hösten 2014 och har resulterat i ett antal objekt utan godkänd OVK. Båstadhem vill med bilaga 1 visa vilka skolor och förskolor som är godkända/icke godkända. Diskussioner förs med miljöavdelningen på Båstads kommun löpande vilka anser att tidsplanerna är realistiska. Många olika faktorer spelar in för att få en godkänd OVK och de punkter som är återkommande på många av fastigheterna är att ritningarna inte stämmer, tillgängligheten på aggregaten fö r service, otillräckligt luftflöde samt att lokaler används på annat vis än ursprunget. Båstad ~/~ Projektingenjör \c:\users\mialln2\desktop\tjänsteskrivelse ovk båstadhem.doc\ml - 7-

8 Bilaga 1 -('sastadhem OVK sammanställning 2014 Objekt med godkänd OVK: Strandängsskolan Äppelbyns Förskola Päronbyns Förskola Malens Förskola Klockarebyns Förskola Östra Karups Förskola Lyan Objekt med underkänd OVK: Dillen Fontänhuset Kommunkontoret Post/polis Plommonet Biografen Brandstationen-Båstad Centralförrådet Musteriet Kunskapscentrum Skutan Östra Karups skola Förslövs skola Skogs byn Ängs byn Brandstation- Förslöv Omsorgsboende Vistorp Backaskolan Backaskolans förskola Villa böske Sandlyckeskolan Västra Karups skola BÄSTADHEM AB Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon Fax Postgiro Bankgiro SABO Org.nr Båstad Båstad

9 Bilaga 1..('sASTADHEM Generella anmärkningar: Ritningar stämmer ej Tillgänglighet (aggregaten står på vinden med dålig åtkomst) Otillräckligt luftflöde Lokalerna används på annat vis än den ursprungliga projekteringen Vi jobbar löpande med att åtgärda alla anmärkningar för att få detta godkänt fortast möjligt. Vi har regelbundet kontakt med miljö och hälsa för att följa våra tidsplaner för att åtgärda anmärkningarna. SABO BÅSTADHEM AB Fridhemsv. 7A Box 1116 Telefon Fax Postgiro Org.nr Båstad Båstad Bankgiro

10 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Mia Lindell Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Sven-Inge Granlund, Kent Zackrisson Båstadhem Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. Karta Böske 37:1 2. Karta Svenstad 4:6 Samråd har skett med: Sven-Inge Granlund Rivning av villa samt lada Böske 37:1 samt maskinhall Svenstad 4:6 Information Diskussion har uppkommit beträffande rivning av boningshus, lada samt garage på fastighet Böske 37:1bilaga1, även kallad villa Böske. Tidigare har boningshuset använts för vårdboende men har stått tomt de senaste 3 åren och samtliga byggnader är i mycket dåligt skick Frågan har diskuterats i utvecklingsgruppen där alla varit överens om att en rivning är att föredra och inte en försäljning då Båstads kommun har tänk att exploatera denna mark för nytt villaområde och vid försäljning mister kommunen kontrollen över fastigheten samt försvårar planläggningsarbetet. Det finns asbest i takplattorna på ladan vilket fördyrar rivningen och den är beräknad till 900 tkr. Boningshuset på Svenstad 4:6 är rivet sedan länge och nu har diskussion uppkommit angående rivning av en liten maskinhall som är i mycket dåligt skick Takplattor har lossnat i stormarna och hamnat på marken och då dessa innehåller asbest måste samering ske. Beräknad kostnad för rivning och sanering uppgår till 175 tkr. Det finns inga medel avsatta för rivning under 2015 utan kan tas med i budget för Båstad /~~~ ~ialindell Projektingenjör \ c:\ users\ mia lin2\desktop \ tjänsteskrivelse rivning vi lla böske samt svenstad maskinhall.doc\m I -10-

11 " / - + Bilaga 1 1:17 f8:1 I 1:13 \ 32:44 32:46 J 32:43 \. L..J' 3" 46 - \ 32:42 \.- \,.. => I 2:60 / -._ 1:23 // / ; / / _ G i i r~ le '1 ~ / ~ / / / ---/, I 12 :10 r _ 13_1:13 I ~~ I --j ~- Sftl.OMONI- J 7:_0 I 37 ~!6 7 / / 31:11 r 37:12.' 37 :18 f I I r j 3LJ 1. I 37:_1, 37:10 I 37:20 I.-, J - - I I - 1 ~ 1 I 37 :9 ~ 37: J.,:=) I - J BO SKE I ~ j -::.0'.. 1, \./ ~... th 37:22 I 37:8 \!;.~.: L. / \ - - \ :.~ - ' 37:89. - \ 37:1 ' I 31:1 3?=23 ' _ \ \.' :.: 37:87 \ \- / '' ' 37:82 \. --i:_f - - \ J 37:B \. 37: \ ' ' <;.!. 37:86 - ". ',,.. 37:81 \,,.z_ \\ ' < 37 :76.'.'' ' 80 ' ';;";''. ; , 37:5 ' \ 37:25 37:.,,.~-s _.- I, '.- 'i ' - ' ' <D" J7:73 I r, 37:7 _:i _- J r 37:79 <L' 37: I :::;_ I '1/ ::J[jv[Jgen I..,I :.'- 37:74 I 37:78, I 37:83 I - \ I - I 37:4 37:26 L. ) - - I I 37 :3 37:21 (.jung-..,.. a~1 2 1 Gir n12 va~1 en 37:2 _fl t L_ I 2:69 _ tj ; B ~ - -\ - 2'60 I I I 2:12 \ Grevie I, 2:108 -~\ \- \ --~ - -'\\ \ ~~I 4 : 109 \ ~:JH \ \ \ \ ' \ - - ~. ~ ' \ 4:31.. ;..4:199 \ " 4:39 \\ \ ' '\\-' - -'\. ' \ 4:114 \._4:198 ' ~- -, 4:46.\ , 4;86 \ - \ ;::;\~.- - I 4:85, _. -\ ' 4:49 \ \ ""' :"~ 1 ~ ~tjb'å~ta b~ <tbi KdMMu Nlz', - _.. '(;!, ~} \ '. -.._ ~ -> f_ I l\artan har ingen rättslig_ verkan och är ett arbetsm~ ~ för ~nt:nt~ ruk _s -- 4:155 S '"

12 Bilaga 2 _, "'\ I 't,., :' \ \_,.. ~- \ \ I ' / ~.,, I ) '. I /. I.,, ' J, _,.,,,,..,. \ -~ t ~, \ } I _,.,. \ \ I ' I.,;. ~ t -_,1 1-- j) o~ t\. j-- l,. JI \,,.,- ' - \ I,.,_ I I --...J I !_ t.. - / _ 1 _...- -,.. I I ---1 ' " I / _ - ).....,.. J' I I... "';-- ~ -. - / ' I :. / I I. ' / I / I I I... ' I fr-.-j~:t.;n ~ ~ ~!... I J~ _:;/ -/ / ' I -.. ~ ----,_,.. -1, I I ~ I '/..., -, - _;\ I Ti ill'- - 1 >.:i~e' -r ~ I I I,_.... I --~ < I I \ \ j,< I,.. '.. ;.)' / ' \.. I \ f."-... ' \ r \.. '-"'\ ', ~ ' \ I \ \ ' \,.,..., -' - ~, " JJ..._ I',,,. ~ l--!",.. >-.-::t I a! '/ I \ <8; -_. -,, I lfi.... :J.. J - I \ : I artan ha_r inge P- ~ rätt~lig_ verkan och är ett arbetsrrlalerial -för internt br ~ k - I { - 12-

13 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Monika Lindqvist Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Information om ny städupphandling Bakgrund Ks fattade beslut om att lägga ut 50% av lokalvården på entreprenad. Beslutet verkställdes genom att städningen av 'de kommunala lokalerna i Båstad tätort lades ut på entreprenad. Skolor, Förskolor, Kommunhus, Centralförråd, Räddningstjänst, Offentliga toaletter, Servicehus Tångvägen/Havsbaden ingick i entreprenaden med olika variationer av mindre lokaler som tillkommit alternativt försvunnit. Målet med entreprenaden var att göra en ekonomisk besparing samt att utmana den lokalvård som blev kvar i egen regi. Aktuellt I och med att gällande avtal löper ut och en ny upphandling avseende samma område är under bearbetning vill förvaltningen informera om detta. Grunden för upphandlingen är den Städpolicy som antogs av Kommunstyrelsen 2009 och som gäller över sai;ntliga städobjekt oavsett entreprenad eller egen regi. De olika verksamheterna kan här utöver köpa till ytterligare tjänster. Översyn av egen städverksamhet pågår fortlöpande. Under 2014 har det skett stora förändringar inom den lokalvård som förs i egen regi på grund av stängning av Backaskolan och Skogs byn samt tillkommande av moduler och utökning av lokaler i Västra Karups skola. Vid utvärdering a:v lokalvård i egen regi alternativt som entreprenad visar nyckeltalen för 2014 Städentreprenör 168 kr/kvm Egen regi 184 kr/kvm En förklaring till mellanskillnaden, 16 kr /kvm, är att den utlagda städningen är koncentrerad till städobjekt med gångavstånd mellan städobjekten samt att de utgör större objekt. Städning i egen regi är utspridd i de mindre tätorterna och har större spridning mellan städobjekten som där utöver är mindre enheter och mer tungstädade. Övervägande/framt.id Nuvarande entreprenör har utfört sitt uppdrag enligt gällande städpolicy och samarbetet har fungerat väl, eventuella fel och missnöjen har hanterats genom täta underhandskontakter. Dock upplever kommunens personal på skolor och förskolor att tidsåtgången är knapp och städpersonalen stressad. Detta kommer att tas i beaktande vid ny städupphandling \7df\ml -13-

14 2 (2) Städentreprenören följer gällande städpolicy, konsekvensen blir att flexibiliteten ej är lika stor som i egen regi. Detta påverkar även nyckeltalet. En positiv effekt med städentreprenör är att den även påverkar städning i egen regi till att bli effektivare. B 0 st dk~m Ull rij, I C/ '!'--/ 0 ;;J;,,tflli#'i)::f ka" indqvist / ~ V Teknik & Service -14-

15 fj:ij BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -6 ;~ /j. lis' ad Kommunstyrelsen KS 29 dnr. KS 83/ Skottorps vattenverk, avbrutet samarbete Beskrivning av ärendet Beslut Ingela Stefansson (S) väcker nytt ärende ang. Skottorps vattenverk. Se bilaga. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande w»hf -15-

16 ! (S) yrkar på att Skottorps vattenverk blir ett ärende och inte bara ligger som en delgivning. (2011 slöts ett avtal mellan Båstad och Laholm enligt skrivelsen från Laholm) Kf har tagit ett beslut om ett gemensamt vattenverk med Laholms kommun. Kf skall få möjlighet att ta ställning till om det är lämpligt att avbryta detta samarbete. Det,,. bör även göras en konsekvensanalys, vad det innebär att avbryta de långt framskridna planerna. Enskilda politiker skall inte få avgöra en så stor fråga själva, det är i högsta grad odemokratiskt. ~~p/ci, ~ In~a Stefansson ~v "" i~ CV\\.\ Göran Klang ~ f 16.-

17 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau Delgivningar a) Ärendestatistik, IOF Vuxna. Dnr: KS 245/ j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 -,_

18 ~ BÅSTADS KOMMUN ' ~rendestatistik/månad individ och familj, vuxna 1 (2) uxna tredningar isatserl oendebistånd dec-14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec :5 ~o - ~ Utredningar Insatser Boendebistånd f v I., co I dec-14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec ~ :? 0 I r- 5

19 2 (2) )rsörjningsstöd :redningar /Insats tredning/lnsats flyktingar verklagan ter krav ådgivning rnldsanering '>rmedlingsmedel dec-14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nav Dec so '.00 Utredningar/Insats LSO Utredning/Insats flyktingar Överklagan Återkrav 100 Rådgivning i::i Skuldsanering so Förmedlingsmedel ~ dec-14 I ~ Jan Feb ' Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nav Dec )atum: I... c:o I Upp giftslämnare:

20 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 201/ Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Kerstin Gustafsson (M) väckte ett nytt ärende på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte Hon önskar att ledamöterna i styrelsens arbetsutskott får låna en dator under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, bilaga. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: j usterandes signaturer - Utskott/presidium KS/närnnd KF Utdrags bestyrkande _,,n_ --

21 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL p;; tzf ~ _± Kommunstyrelsens arbetsutskott KS au 33 Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende på dagens sammanträde. Kerstin önskar att ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska få låna en dator under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Utskott/presidium ~ w j usterandes sij~naturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -21-

22 BÅSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Catharina Elofsson Dnr: 201/15 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Anders Björk Datorer till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott Bakgrund Kerstin Gustafsson (M) väckte ett nytt ärende på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 28 januari Hon önskar att ledamöterna i styrelsens arbetsutskott får låna en dator under mandatperioden för att kunna arbeta effektivt. Ekonomisk konsekvens I 2015 års investerings- och driftsbudget för IT-avdelningen saknas medel för datorer till kommunstyrelsens arbetsutskott. Inköp av datorer är en investeringskostnad som även genererar kostnader i drift genom arbete i helpdesk och kostnader för utbildning. Förslag till beslut \t:\kka\1 person\catharina\aktuellt!\2015\tjänsteskrivelser\tjsk datorer ti ll ks auledarnöter feb 2015.docx\ce -22-

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS 1859/ Uppföljning av intern kontroll 2014 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet I reglementet för intern kontroll stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. Förvaltningen har utfört kontroller enligt antagen plan för 2014 för varje verksamhetsområde inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad rapportering. Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår av den bifogade rapporteringen samt i förekommande fall separat skrivelse från verksamhetsområdet. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppföljningen av 2014 års interna kontroll läggs till handlingarna och delges kommunrevisionen. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -?~- --

24 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Samtliga verksamhetsområdeschefer, kommunrevisionen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Uppföljning av intern kontroll 2014 per verksamhetsområde Uppföljning av intern kontroll 2014 I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, 23) stadgas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. Förvaltningen har utfört kontroller enligt antagen plan för 2014 för varje verksamhetsområde inom kommunstyrelsen. Resultatet av utförda kontroller presenteras av bifogad rapportering. Kommentarer till eventuella avvikelser och åtgärdsplaner framgår av den bifogade rapporteringen samt i förekommande fall separat skrivelse från verksamhetsområdet. Förslag till beslut Uppföljningen av 2014 års interna kontroll läggs till handlingarna och delges kommunrevisionen Båstad och Johan Linden Ekonomichef -24-

25 BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS au dnr. KS Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 till 2015 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2014 till tkr inkl. exploateringsutgifter. Utfallet uppgår till tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på tkr. Avvikelsen fördelar sig tkr på VA-investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och tkr på exploateringsutgifter. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Budgeterade investeringsmedel om tkr överförs från 2014 till 2015 varav tkr avser VA-investeringar, tkr avser skattefinansierade investeringar och tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur. Därtill överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 tkr från 2014 till J usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -?~-

26 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Specificering av investeringar och omföringar 2014 Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetschefer Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 till 2015 Bakgrund Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2014 till tkr inkl. exploateringsutgifter. Utfallet uppgår till tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på tkr. Avvikelsen fördelar sig tkr på VA-investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och tkr på exploateringsutgifter. Budget Resultat Avvikelse Begärs över fört till 2015 Skattefinansierade investeringar Medfinansiering statlig infrastruktursatsning VA-i nveste ringar Exploateringsutgifter I Summa Aktuellt Av avvikelsen på tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas ombudgeteringsblanketter att tkr överförs till 2015, varav tkr avser VAinvesteringar, tkr avser skattefinansierade investeringar, tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur och -600 tkr exploateringsutgifter. Efter föreslagen överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 skulle investeringsbudgeten 2015 uppgå till: -26-

27 2 (2) Ursprunglig budget 2015 Skattefinansierad verksamhet Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Avgiftsfinansierad verksamhet tkr Överföringar från 2014 Skattefinansierad verksamhet Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Avgiftsfinansierad verksamhet Ny budget 2015 Skattefinansierad verksamhet Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Avgiftsfinansierad verksamhet Ex loaterin sut ifter Summa ny bud et Överväganden Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) ska finansieras fullt ut av skattemedel, d.v.s. kunna finansieras genom medel från budgeterade avskrivningar och budgeterat resultat. I den ursprungliga budgettm för 2015 ligger självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna på 49 %. Det innebär att utrymmet för skattefinansierade investeringar enligt finansieringsmålet redan överskridits med ca 60 mkr. Detta förutsatt att ursprungligt budgeterat resultat kvarstår. Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investeringsmedel om 841 tkr ( ) från 2014 till 2015 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden förbättras marginellt. Förslag till beslut Budgeterade investeringsmedel om tkr överförs från 2014 till 2015 varav tkr avser VA-investeringar, tkr avser skattefinansierade investeringar och tkr avser medel för finansiering av statlig infrastruktur. Därtill överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 tkr från 2014 till Båstad och ~«6c' Johan Linden Ekonomichef -27-

28 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau dnr. KS 318/12-315, 207 / Programprocess för ny översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag. Planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, med tillhörande bilagor. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Programmet till översiktsplanen ska utarbetas med stöd av en arbetsgrupp/styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. 2. Redovisad process genomförs för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan, Vision och framtidsbild Båstad Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -?Q_

29 BÅSTADS KOMMUN Samhäl Is byggnad Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Lisa Rönnberg/Olof Sellden Dnr: Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Samtliga verksamhetsområdeschefer Samråd har skett med: Katarina Pelin Bilagor till tjänsteskrivelsen: Båstads kommuns översiktsplan KF , dnr KS 318/ Uppdragsbeskrivning- Program för ny översiktsplan KF , dnr KS 207 / Programprocess för ny översiktsplan Bakgrund beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om upp drags beskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag. Planeringsstrategiema för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripade cykelstrategi har utarbetats. Aten-apportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Aktuellt I samband med den nya politiska organisationen, from 1januari2015, har kommunstyrelsen följande ansvar; Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt planväsendet ( enl 5 punkt 6 i reglemente för KS). Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiering av övrig fysisk planering och sektorsplanering (en 6 punkt 1 i reglemente för kommunstyrelsen). Eftersom ansvaret för det operativa arbetet med den strategiska fysiska planeringen flyttats över från Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad under kommunfullmäktige i den tidigare politiska organisationen till att nu ligga under kommunstyrelsen i den nya politiska organisationen behöver processen för arbetet med kommunens översiktsplan lyftas på nytt och formaliseras utifrån nuvarande organisationsmodell. Fokus läggs nedan på det första inledande skedet som handlar om att arbeta fram ett program till kommunens översiktsplan. Programmet utgör den politiska visionen för kommunens fysiska utveckling för att Båstads kommun långsiktigt skall nå de mål som kommunfullmäktige beslutat. "I. Båstads kommun skall vara attraktivt att leva, bo och verka i, 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig, 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans".... Utifrån var ansvaret ligger för den strategiska planeringen i nuvarande politisk organisation föreslås arbetet med att utarbeta ett program till översiktsplanen ske med stöd av en arbetsgrupp/styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. Föreslag till programprocess; Den 3 mars inleds arbetet med programmet för översiktsplanen genom en inspirationsfylld förmiddag som fokuserar på omvärld och framtid, väsentliga frågor för Båstad utifrån regionala och delregionala planerings \7ed\ha -29-

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92

14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92 14. Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Birgitte Dahlin KF 86-92 15. Svar på motion angående "Vita jobb" Jeanette Hall KF 93-96 16. Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. Camilla

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 29 april 2015 Tid: Plats: 08.15 - Studiebesök på Karlslund och Äppeldalen: Samling vid kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.00) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26 Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l9.00-22.30. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars 2012 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med

Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 162 Blad Ekonomiutskottet 2014-10-22 9 KS eu 106 dnr. KS 1539/14-315 Planprioritering Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1{2) 2014~02-26 KAllElSE Jlll ROOS DIREKT: 0224-74 70 52 LEDNlNGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 1 Sponsringspolicy

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer