Administrativa föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A /2013 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Projekt: Nybyggnad av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge, Polismyndigheten i Stockholms län Objekt: Kv Telegrafen 1, Kommunalvägen 27B, Huddinge Förfrågningsunderlag Framtagning: Projektengagemang AB Georg Stübben Projektledning Hus

2 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för funktionsentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06. ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Murmeldjurets Fastighets AB, Östersund Beställare Polismyndigheten i Stockholms län, Stockholm; se dock AFB.15 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till beställarens ombud under anbudstiden: Rikspolisstyrelsen Naida Culum Box Stockholm E-post: Inkomna frågor och svar publiceras löpande på: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Arbetsområdet är offentligt och tillgängligt samt kan självständigt och när som helst inspekteras. För visning av arbetsområdet kontakta: Georg Stübben Projektengagemang AB Box Stockholm Tel E-post: Eller den som denne förordnar. AFA.13 Projektörer Arkitekt Henrik Tell Projektengagemang AB Box STOCKHOLM AFA.14 AFA.141 Utsedda entreprenörer Sidoentreprenader Nordic Alarm AB: larmanläggning

3 AFA.15 AFA.151 AFA.152 Nätägare Nätägare - va Stockholm Vatten AB Torsgatan Stockholm Nätägare - värme Södertörns Fjärrvärme AB Box 3073, Norsborg AFA.155 Nätägare - el Vattenfall AB Stockholm Tel: AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Polismyndigheten i Stockholms län är i behov av nytt garage för närpolisområde (NÄPO) Huddinge. Hyresavtal har tecknats med Murmeldjurets Fastighets AB avseende garagelokal i fastigheten Kv Telegrafen 1 med adress Kommunalvägen 27 B, Huddinge. Objektet avser uppförande av garage och markanläggningar i anslutning till nyproduktion av garaget. Garaget är beläget centralt i närheten av Huddinge Station. I anslutning till garaget ligger närpolisens övriga kontorslokaler och garage. En grusplan mellan klubbhuset och kansliet tjänar som parkering. Tomten har en sluttande infart och utomhusparkering på gårdsplan. Garaget ersätter där utomhusparkeringen. Ny parkering uppförs i infartsrampen. Ett befintligt servitut för ledningsdragning ska om disponeras och förläggas i infartsrampens körbana. Fastigheten är ansluten till kommunalt spillvatten- och dagvattensystem. Garaget ansluts till befintliga system. Polisen har för avsikt att tillträda det nya garaget Se AFD.44. Omfattning i detalj framgår av handlingar förtecknade under AFB.22. AFA.22 Objektets läge Kommunalvägen 27B, Huddinge Situationsplan enligt handlingar upptagna under AFB.22 AFA.29 Översiktlig information om entreprenaden Totalentreprenad enligt ABT 06. Under entreprenaden kommer identifikationssystemet ID 06 att tillämpas. TE rekommenderas att införskaffa byggvaror med tillämpning av ABM 07 om inte annat överenskommes med BH.

4 Byggvaror bör uppfylla BASTA eller likvärdigt om inte annat överenskommes med BH. Förekommer det förslag på vara eller material i förfrågningsunderlaget skall det tolkas som att det alltid efterföljs av eller likvärdigt. AFA.3 Förkortningar I handlingar förekommande förkortningar B BAS-U BAS-P BE BH BHO BO RPS TE UE SE = Beställare/Hyresgäst; se även AFB.15 = Byggarbetsmiljösamordnare för utförande = Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering = Beställarens ombud = Byggherre = Byggherrens ombud = Beställarens ombud = Rikspolisstyrelsen = Totalentreprenör = Underentreprenör = Sidoentreprenör AFA.4 Begreppsförklaringar Begreppsbestämningar enligt ABT 06 och AMA 07. LOU = Lag (2007:1091) om offentlig upphandling ID 06 = Obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. För mer information se.

5 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas. Upphandlande myndighet är: Polismyndigheten i Stockholms län. Former m.m. för upphandling Då Polismyndigheten i Stockholms län är en statlig myndighet och byggnationerna ska göras efter deras anvisningar sker denna upphandling i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt kapitel 15 LOU (SFS 2007:1091). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT06. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Upphandling sker under förutsättning att: - Erforderliga tillstånd och bygglov erhålles - Kostnaden för vinnande anbud ryms inom Polisens kostnadsramar, - BH:s styrelse kan fatta investeringsbeslut, - Förhållanden som inträffar under anbudstiden och som inte kunnat förutses vid upphandlingsstart, - Polisen i samband med kontraktsskrivningen överför hela sin ansvarsdel för entreprenadkontraktet på Beställaren. Polisen blir därefter bara hyresgäst och endast förpliktigad enligt då gällande genomförandekontrakt och hyreskontrakt med BH. Övrigt: - Anbudsgivarna ersätts ej om upphandling ej kan slutföras och kontrakt ej erhålles. AFB.2 AFB.21 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget tillhandahålls som dokumentfiler. Distributionen sker via polisens upphandlarprofil: Annonsering sker även via Dock kan förfrågningsunderlaget enbart inhämtas via polisens upphandlarprofil enligt ovan. Eventuell kopiering och distribution av ytterligare omgångar ombesörjes och bekostas av anbudsgivaren. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligen till Beställarens ombud under anbudstiden, se AFA 121. Beställarens ombud under anbudstiden kommer att publicera alla inkomna frågor och svar. Dessa publiceras löpande på polisens upphandlarprofil:

6 Anbudsgivare är själv skyldig att hålla sig uppdaterad i ärendet via polisens upphandlarprofil. Frågor inkomna senare än sju (7) dagar innan anbudstidens utgång kan av administrativa skäl inte garanteras att de blir till fullo besvarade. Kompletterande uppgift, som lämnats av andra personer, får ej av TE göras gällande mot beställaren. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag, uppställt enligt ABT 06 kap Ändringar i ABT 06 Sammanställning under AFD.111 i dessa administrativa föreskrifter. 03 ABT 06 (bifogas inte)

7 06 Förfrågningsunderlag Daterad Ändringsdatum 0.1 Dessa Administrativa Föreskrifter BILAGA 1: Anbudsformulär Blankett från Skatteverket (utl. Företag) Mät- och ersättningsregler: MER 2002 Hus och MER 2002 Anläggning tillämpas. (bifogas ej) Beskrivningar 0.4 Nybyggnadskarta Garage Huddinge Handlingsförteckning Garage Huddinge Lokalförteckning Garage Huddinge Programbeskrivning Garage Huddinge Ritningar 0.8 Situationsplan, ritn.nr. A Markplanering, ritn.nr. A Plan, sektion A-A, ritn.nr. A Fasader, ritn.nr. A Bygglovhandling Situationsplan, ritn.nr A A.13 Bygglovhandling Markplanering, ritn.nr A Bygglovhandling Plan, sektion A-A, ritn.nr A A.15 Bygglovhandling Fasader, ritn.nr. A A Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.

8 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall förfrågan skriftligen ställas till beställarens ombud under anbudstiden. Kontakt enligt AFA.121. Endast skriftligen kompletterad uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för parterna och anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Frågor upprättas skriftligen på svenska eller engelska och skickas till ansvarig upphandlare på följande e-postadress: Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till ansvarig upphandlare senast Sista dag för Rikspolisstyrelsen att publicera svar på inkomna frågor är Det är anbudsgivares ansvar att på egen hand hålla sig uppdaterad genom att regelbundet gå in på Polisens upphandlarprofil: Kompletterande uppgift, som lämnats av andra personer, får ej av TE göras gällande mot beställaren. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget behöver inte återställas och får därför behållas av anbudsgivaren. AFB.3 Anbudsgivning Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. Anbudsgivaren är skyldig att före anbudets avlämnande genom besiktning av entreprenadområdet in- och utvändigt skaffa sig kännedom om de arbeten som erfordras för entreprenadens fullföljande samt övriga förhållanden som kan inverka på anbudssumman. Entreprenören äger således inte rätt till extra ersättning för utförande av arbeten som föranleds av sådana förhållanden varom han genom okulärbesiktning kunnat skaffa sig kännedom. Ovanstående skrivning medför att anbudsgivaren har större undersökningsplikt än vad som föreskrivs i ABT 06. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudsgivaren skall till anbudet foga undertecknad och i alla delar ifylld bilaga Anbudsformulär, BILAGA 1. Anbud skall upprättas skriftligen i ett förslutet omslag. Anbud skall lämnas på svenska. Detta innebär att alla handlingar som är av betydelse för utvärderingen

9 och som är författade på annat språk än svenska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Eventuella reservationer skall vara prissatta. Om reservationer som lämnas ej är prissatta kommer anbudet att förkastas. Det är önskvärt att anbud struktureras på så vis att efterfrågade bilagor etc. läggs i den ordning som de efterfrågas i denna Anbudsförfrågan. Information och dokumentation som inte efterfrågats men som anbudsgivaren ändå önskar bilägga placeras förslagsvis sist. Anbud skall inges i ett (1) kopieringsvänligt original. Det är även önskvärt att hålat A4-papper används samt att pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande undviks. Eventuella ritningar och skisser ombeds vara i A3-format. Telefax eller elektronisk post godtas inte som anbud. Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran godtas som undertecknat anbud. Anbudssumma och andra priser Anbudspriser skall anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Avseende huvudanbud se AFB.311. OVK och injustering av värme skall ingå i anbudspriset. Rese- och traktamentskostnader skall vara inkluderade i anbudssumman. Eventuell begäran om sekretess Eventuell begäran avseende sekretessuppgifter, i enlighet med AFB.42, bifogas anbudet. AFB.311 AFB.312 Huvudanbud Huvudanbud skall alltid avges enligt förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget och får inte innehålla prissatta reservationer, förutsättningar och dylikt. Anbudsgivare svarar för att anbudet uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav. Sidoanbud För att sidoanbud ska kunna tas upp till prövning skall även ett fullständigt huvudanbud ha lämnats. Eventuella sidoanbud skall kunna jämföras med huvudanbudet och uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget. Med sidoanbud avses anbud, för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändrad konstruktion eller vara, ändrad arbetsmetod,

10 ändrad byggtid eller organisation, annan avvikelse, s.k. reservation eller dylikt. Som sidoanbud betraktas här även anbud som innehåller reservationer gällande tider. Sidoanbud skall vara så preciserat och prissatt att jämförelse med huvudanbud är möjligt. I annat fall kommer sidoanbud ej att tas upp till prövning. Anbudsgivare svarar för alla kostnader, inklusive egna och beställarens kostnader för eventuella ändringar av ritningar och beskrivningar, som uppstår vid avvikelse från förfrågningsunderlaget. AFB.32 AFB.33 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Rikspolisstyrelsen tillhanda, i enlighet med AFB.34, senast Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 180 dagar om inte annat överenskommes och trots att upplysning om beslut om val av entreprenör och anbud har meddelats enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Jfr även SANNINGSFÖRSÄKRAN ANBUDSGIVAREN i BILAGA 1. Överenskommelse om förlängning av anbudets giltighetstid initieras av Rikspolisstyrelsen. Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran godtas som accept av anbudets giltighetstid. AFB.34 Adressering Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud: "PVS-A / ANBUD Nybyggnad av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge, Polismyndigheten i Stockholms län" Anbud som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Observera att sista anbudsdag är Anbud som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas. AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning sker snarast efter anbudstidens utgång i närvaro av de som B utsett att handlägga ärendet.

11 AFB.41 Förtydligande Beställaren kan begära att anbudsgivaren förtydligar informationen i sitt anbud i enlighet med LOU. AFB.42 Sekretess Upphandling sker för B:s räkning. B omfattas som myndighet av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 19 kap 1 följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Det ankommer på B att pröva om en begäran om att få ta del av anbud. För att underlätta sekretessprövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet skriftligen: a) begära om att viss uppgift ska hållas hemlig. b) ange vilken/a uppgift som ska gälla som skyddsvärda. c) Var i anbudet de skyddsvärda uppgifterna står. d) ange vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgiften röjs. En sekretessprövning kan endast ske i samband med en begäran från allmänheten om att få ta del av anbud. Ett beslut om att sekretessbelägga anbud eller vissa uppgifter i ett anbud kan överklagas och prövas i domstol. AFB.5 Anbudsprövning Endast de krav som ställts i Förfrågningsunderlaget kommer att utvärderas. Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. En förutsättning för att anbud ska kunna antas är att samtliga skall-krav är uppfyllda. Beställaren kommer att pröva samtliga inkomna anbud i två (2) på varandra följande steg enligt nedan. Kvalificering (steg 1) Vid kvalificeringen sker en prövning om anbudsgivare uppfyller de ställda skallkraven (kvalifikationskraven) i punkten AFB.51 Prövning av anbudsgivare samt om anbud är korrekt inlämnade och innehåller all den dokumentation och de uppgifter som infordrats. De anbudsgivare som uppfyller Kvalificeringen (steg 1) går vidare till Anbudsprövning (steg 2).

12 Anbudsprövning (steg 2) Vid anbudsprövningen kommer de anbud som uppfyllt skall-kraven att genomgå en bedömning av vilket anbud som innebär det lägsta priset enligt punkten AFB.52. Det anbud med lägst pris är det anbud som vid anbudsutvärderingen är lägst efter att anbudssumman har adderats med summan för fiktiv ÄTA med hänsyn tagen till nedan angivna och rangordnade utvärderingskriterier: 1. Anbudssumma 2. Summa Fiktiv ÄTA AFB.51 AFB.511 Prövning av anbudsgivare Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Anbudsgivare och eventuella underentreprenörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Utländska anbudsgivare och underleverantörer skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller motsvarande uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilagd Blankett från Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet ersätts dessa av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. AFB.512 Företagsuppgifter Anbudsgivaren och eventuella UE skall lämna sina företagsuppgifter, förslagsvis i Anbudsformulär, BILAGA 1 och foga till anbudet. AFB.513 Uteslutningsgrunder Rikspolisstyrelsen kommer att utesluta anbudsgivare och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudsgivare och underleverantörer skall skriftligen intyga att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger.

13 Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran Anbudsgivare och eventuella Sanningsförsäkran Underentreprenör i Anbudsformulär, BILAGA 1 godtas som skriftligt intyg härom. I det fall anbudsgivaren avser anlita fler UE för uppdragets fullgörande får anbudsgivaren kopiera den del av Sanningsförsäkran som avser UE. AFB.514 Register- och tillståndskontroll Anbudsgivaren och eventuella underentreprenörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Anbudsgivaren och eventuella UE ska inneha F-skattsedel. RPS kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudssökanden och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som RPS inhämtar från Bolagsverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som ha avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den siste dagen att inkomma med anbuds, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudssökandens respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. AFB.515 Anbudsgivarens ekonomiska ställning Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk ställning att anbudsgivaren kan upprätthålla det kontrakt som den upphandlande myndigheten avser tilldela. Rikspolisstyrelsen kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivares ekonomiska ställning i syfte att utröna detta. Anbudsgivaren skall styrka att denne uppfyller kravet genom att bifoga anbudet ett utdrag från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB (som visar att anbudsgivaren har erhållit riskklass 3 eller högre, beräknat på värden redovisade vid utgången av det senast registrerade och avslutade räkenskapsåret) eller utdrag från likvärdigt affärs- och kreditupplysningsföretag (som visar att anbudsgivaren har erhållit motsvarande riskklass).

14 I det fall anbudsgivaren har godtagbara skäl för att inte inkomma med efterfrågade handlingar eller om anbudssökandens erhållna riskklass är lägre än 3 eller motsvarande kan anbudsgivaren istället visa sin ekonomiska kapacitet genom att bifoga antingen: a) en moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudssökandens moderbolag eller annan garant som uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, i vilken anbudssökandens åtaganden enligt avtalet garanteras som för eget åtagande; eller b) en redovisning av anbudsgivarens revisor, eller annan fysisk eller juridisk person med insyn i anbudssökandens ekonomi, som visar att anbudsgivarens kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Begärda handlingar i denna punkt får ej vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbudsansökan. RPS kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivarens redovisade ekonomiska kapacitet. AFB.516 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall ha en sådan teknisk och yrkesmässig kapacitet att denne på ett tillfredsställande sätt kan upprätthålla ett kontrakt med BH. Nedan redovisas de krav som ställs på anbudsgivaren. UE får användas för uppfyllande av krav. Teknisk kapacitet Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga: två (2) Referensblad 1-2, BILAGA 1, som styrker att anbudsgivaren har utfört två (2) byggentreprenader (total-, eller utförande(general)entreprenader eller inom ramavtal), under de senaste fem (5) åren och att dessa skall ha har utförts på ett tillfredsställande sätt. För att uppfylla kravet om att byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredställande sätt skall snittbetyget för vartdera Referensblad vara tre (3) poäng eller högre. Respektive byggentreprenad skall motsvara ett värde om kr (tio miljoner kronor) eller mer. Referensbladen skall innehålla samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren skall själv ombesörja för att referenternas omdömen fylls i formuläret. Rikspolisstyrelsen kan komma att ringa angivna referensföretag för att verifiera lämnade uppgifter. Yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall ha en projektorganisation som består av minst följande nyckelroller:

15 En arbetschef 1 En arbetsledare 2 Miljöansvarig Bas-P Bas-U Kvalitetsansvarig Anbudsgivaren skall i anbudet (förslagsvis i Anbudsformulär, BILAGA 1) namnge de personer som erbjuds på respektive nyckelposition. Samma person får erbjudas flera roller. Föreslagna nyckelpersoner får efter anbudsförfarandet endast bytas ut på grund av tvingande omständigheter och ersättare skall uppfylla samtliga krav som ställs avseende ifrågavarande nyckelpersoner. Anbudsgivaren skall styrka behörighet/kunskap hos Bas-P och Bas-U genom att till anbudet foga intyg eller likvärdigt. Anbudsgivarens yrkeskunnande: Utbildnings- och yrkeskrav för arbetschef och arbetsledare Anbudsgivaren skall till anbudet foga CV för offererad arbetschef och arbetsledare. Arbetschef 3 Offererad arbetschef skall kunna skriva samt kommunicera på svenska samt skall uppfylla minst ett (1) av nedanstående krav: 1. ha minst tvåårig yrkesutbildning inom byggverksamhet eller motsvarande utbildning och ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetschef i uppdrag som omfattat byggnation. 2. ha minst tio (10) års erfarenhet i byggbranschen varav minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetschef i uppdrag som omfattat byggnation. Arbetsledare 4 Offererad arbetsledare skall kunna skriva samt kommunicera på svenska samt skall uppfylla minst ett (1) av nedanstående krav: 1. ha minst tvåårig yrkesutbildning inom byggverksamhet eller motsvarande utbildning och ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare i uppdrag som omfattas av byggnation. 2. ha minst fem (5) års erfarenhet i byggbranschen varav minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare i uppdrag som omfattat byggnation. 1 Med arbetschef avses en person med övergripande ansvar för projekt, vilket bl.a. omfattar ansvar för projektering, planering, budget och personal. 2 Med arbetsledare avses person som leder arbetet på plats. 3 Se fotnot nr 1. 4 Se fotnot nr 2.

16 AFB.517 Kvalitets- och miljösystem Anbudsgivaren skall inneha väl dokumenterat och fungerande kvalitets- och miljöledningssystem uppbyggt enl. ISO 9001 respektive eller likvärdigt system. Till anbudet skall anbudsgivarens gällande bevis om ISO 9001och ISO eller likvärdigt fogas till anbudet. För det fall likvärdigt system, enligt ovan, åberopas skall också information om systemets innehåll fogas till anbudet (så att likvärdighet enligt nedan kan utredas). Ett likvärdigt miljöledningssystem Ett likvärdigt miljöledningssystem skall minst omfatta nedanstående: Miljöpolicy för verksamheten Rutiner för internrevision eller egenkontroll Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa Namn på företagets miljöansvarig Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget Ett likvärdigt kvalitetsledningssystem Ett likvärdigt kvalitetsledningssystem skall minst omfatta nedanstående: Kvalitetspolicy för verksamheten Rutiner för internrevision eller egenkontroll Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa Namn på kvalitetsansvarig Beskrivning på hur företaget systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet AFB.518 Tidplan Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga förslag på preliminär tidplan för att utföra aktuellt uppdrag. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud I denna upphandling avser den upphandlande myndigheten att tilldela kontrakt till den anbudsgivare som lämnat anbudet med det lägsta priset. Det anbud med det lägsta priset är det anbud som vid anbudsutvärderingen är lägst efter att anbudssumman har adderats med summan för fiktiv ÄTA (i enlighet med Anbudsformulär anbudsgivare, BILAGA 1). AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudslämnare kommer att meddelas skriftligen via e-post om utgången av

17 anbudsprövningen. Tilldelningsbeslut publiceras även på polisens upphandlarprofil:

18 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFD.1 AFD.11 Omfattning Entreprenaden omfattar rivnings- byggnads- och installationsarbeten beträffande nybyggnation av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge. Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Kontraktshandlingar Kontraktshandlingar ersätts av avtal. Avtal anses träffat genom anbud - beställning. När begreppet "kontraktet" etc. förekommer i dessa administrativa föreskrifter, avses avtal genom anbud/beställning. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Avvikelser från ABT 06 har gjorts enligt följande: AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 3 föreskrivs att beställaren är oförhindrad att anlita annan entreprenör för utförandet av arbeten som inte ingår i kontraktsarbetena. AFD.321 Startmöte Startmöte hålles enligt ABT 06 kap 3 2. Beställaren kommer att kalla till startmöte vid entreprenadens inledning. Entreprenören skall vid dessa möten redovisa oklarheter som upptäckts vid produktionsplaneringen. AFD.45 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Med avvikelse från ABT 06 kap 4 2 gäller: Ändringar eller tilläggsarbeten under entreprenadtiden som sammanlagt värdemässigt ej överstiger 20% av entreprenadsumman skall aldrig föranleda tidsförlängning eller påverka tidpunkten för färdigställandet, se AFD.23. Om ändrings- och tilläggsarbetena överstiger 20% skall endast därutöver överskjutande del beaktas vid bedömning av om rätt till tidsförlängning föreligger. AFD.5 Ansvar Med ändring av ABT 06 kap 5 15 och kap 5 17 gäller att entreprenören även efter entreprenadens godkännande har att omedelbart och även vid muntlig begäran avhjälpa fel på entreprenaden. Detta gäller om felet påverkar brukandet av entreprenaden på avsett sätt som medför olägenhet för beställaren eller brukaren. AFD.54 Försäkring Entreprenören ska teckna entreprenad- och ansvarsförsäkringar enligt kapitel 5, 23 i allmänna bestämmelser ABT 06. Med ändring av bestämmelserna ska självrisken vara högst 1 basbelopp. Entreprenören ska innan entreprenaden påbörjas styrka att hans försäkringar lägst uppfyller "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som ska tecknas enligt ABT 06 kap Om försäkringen förfaller under entreprenad- eller garantitiden ska entreprenören hålla beställaren underrättad att förnyelse skett genom att tillsända nytt intyg. Med ändring av kapitel 5, 23 i allmänna bestämmelser ABT 06 gäller att entreprenören även ska teckna åtkomst- och återställandeförsäkring. Försäkringsbeloppet ska vara lägst 20 basbelopp och självrisken högst 1 basbelopp. Vid skada åligger part att utnyttja avtalad försäkring.

19 AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Vid tillämpning av självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6, 9 skall följande gälla: Se tabell under detta avsnitt AFD.611 AFD.624 Fakturering Med ändring av ABT 06 kap 6 12 gäller: Innehållna medel 5 % (gäller budget) med mervärdesskatt på denna del, får faktureras tidigast då besiktningsmannen meddelat att samtliga fel enligt utlåtande över slutbesiktning avhjälpts och avhjälpandet godkänts. Övrig slutlig ersättning för entreprenaden inklusive mervärdesskatt, utbetalas inom tre månader efter slutbesiktning mot fakturering. AFD.8 Hävande Näst sista stycket i ABT 06 kap 8 5 utgår och ersätts med: "Tvist i värderingsfrågor hänskjuts till allmän domstol med tillämpning av svensk rätt såvida parterna inte överenskommer om annat." De ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underentreprenörer i alla led, ansvar och kontroll åligger entreprenören. Beställaren kommer stickprovsmässigt att kontrollera att föreskrifterna efterlevs. AFD.9 Tvist Med ändring av ABT 06 kap 9 1 gäller att tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän svensk domstol om inte annat överenskommes mellan parterna. AFD.121 AFD.122 AFD.13 Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av handlingar enligt AFB.22. Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn av arbets- och etableringsområdet utförs efter kallelse från entreprenören. Syn skall även ske inom angränsande område som kan bli berört av arbetet och transporter. Vid synen skall beställarens representant upprätta protokoll utvisande vilka som varit närvarande, samt vid synen iakttagna förhållanden. Förutsättningar Rökning är inte tillåten inom byggnaden. Radioapparater, bandspelare o d får ej användas inom arbetsområdet. Containrar för rivningsmassor placeras på av beställaren anvisad plats. Material och befintlig byggnad skall skyddas från väder och vind så att fuktskador ej kan uppstå. E kan inte använda mark inom entreprenadområdet som etableringsyta. Etableringen måste lösas utanför fastigheten av E. Tillfart till befintliga byggnaden skall hållas fri så långt det är möjligt. Jfr ritningar markplanering och situationsplan över befintligt utseende. Beställaren tillhandahåller inga parkeringsplatser inom området.

20 AFD.131 AFD.132 AFD.133 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Nordic Alarm AB: larmanläggning. Arbetstider Byggnadsarbete får bedrivas mellan och om inte annan överenskommelse träffas med beställarens representant. Eftersom Närpolisens verksamhet kommer att pågå i byggnaderna intill arbetsområdet kan särskilt bullrande arbeten behöva begränsas till vissa tider. Även av- och pålarmning av arbetsområdet kan kräva beaktande av särskilda tider. Om larm se vidare under AFD.133. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet E ska svara för erforderliga skyddsarbeten, avstängningar, hänvisningar mm, som kan erfordras p.g.a. pågående verksamhet av Närpolisen i intilliggande lokaler och byggnader. Allt arbete som berör angränsande lokaler och byggnader eller gator ska ske i samråd med B:s ombud. E ska i samråd med B noggrant avskilja de delar av fastigheten där arbeten pågår från andra delar av fastigheten, och tillse att obehöriga ej kan komma in på arbetsområdet. Sopcontainers ska vara stängda bakom inhägnad under icke arbetstid. Följande skall gälla när det gäller inpassering och larmrutiner: Närpolisen skyddas av ett antal olika larmsystem som behöver vara igång under hela entreprenaden. Hantering av dessa system kommer att beröra samtliga inblandade. Utbildning och information i dessa system kommer att tillhandahållas av beställaren. Om larm av slarv eller oförsiktighet ändå utlöses och väktarutryckning krävs kommer kostnaden att bäras av respektive företag. Behov av tillträde för entreprenören skall planeras i god tid med beställaren. Rivningsmassor och material får ej uppställas eller förvaras i intilliggande byggnader. In- och utpassering skall inte hindras. AFD.134 Entreprenören är skyldig att följa de säkerhets- och brandföreskrifter som gäller eller kan komma att utfärdas med anledning av entreprenaden. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för el, tele/säk, data, va, luft, styr & övervakning mm skall vara i drift under entreprenadtiden för att försörja Närpolisens pågående verksamhet i intilliggande byggnader. Systemen får brytas endast kortvarig tid för arbeten av typen inkopplingar. Eventuella omläggningar eller avbrott får endast ske efter avstämning med B:s ombud och ska anmälas enligt AFD.153. Arbeten med inkoppling etc. av installationer som medför driftavbrott, utföres under icke ordinarie arbetstid. Entréer som är i bruk får enbart stängas kortvarigt. Utrymningsvägar skall alltid hållas tillgängliga och får på inga villkor blockeras eller äventyras då berörd byggnad används. Det åligger E att kontrollera detta och anordna eventuella erforderliga avstängningar. Se även AFD.121.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-34/12 2013-01-25 Ärendebeteckning Upphandlande myndigheter Polismyndigheten

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektion 1 Ansvarig upphandlare Anna Sivert Datum 2014-09-15 Diarienr (åberopas vid korresp) A375.370/2014 Saknr 910

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1.

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1. 1 (10) Datum 2015-07-10 Diarienr (åberopas) Saknr A283.369/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Naida Culum Ansökningsinbjudan: Ombyggnation av lokalerna i fastigheten Solna Karlsro 1, Solna (Ombyggnation

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Ansvarig upphandlare Anna Sivert Datum 2013-10-22 Diarienr (åberopas vid korresp) A052.573/2013 Saknr 910

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV)

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV) Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se Saknr och diarienummer A120.033/2014 Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Ombyggnation av fastighet Totten 1:68 till Polishus i Åre. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal nivå 3

Ombyggnation av fastighet Totten 1:68 till Polishus i Åre. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal nivå 3 Af AMA 12 1 (77) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Anna Sivert Entreprenadupphandlare Datum 2014-12-12 Diarienr (åberopas) Saknr PVS-913-430/12 910 6.1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Michael Erilane E-post michael.erilane@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer