Administrativa föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A /2013 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Projekt: Nybyggnad av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge, Polismyndigheten i Stockholms län Objekt: Kv Telegrafen 1, Kommunalvägen 27B, Huddinge Förfrågningsunderlag Framtagning: Projektengagemang AB Georg Stübben Projektledning Hus

2 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för funktionsentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06. ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Murmeldjurets Fastighets AB, Östersund Beställare Polismyndigheten i Stockholms län, Stockholm; se dock AFB.15 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till beställarens ombud under anbudstiden: Rikspolisstyrelsen Naida Culum Box Stockholm E-post: Inkomna frågor och svar publiceras löpande på: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Arbetsområdet är offentligt och tillgängligt samt kan självständigt och när som helst inspekteras. För visning av arbetsområdet kontakta: Georg Stübben Projektengagemang AB Box Stockholm Tel E-post: Eller den som denne förordnar. AFA.13 Projektörer Arkitekt Henrik Tell Projektengagemang AB Box STOCKHOLM AFA.14 AFA.141 Utsedda entreprenörer Sidoentreprenader Nordic Alarm AB: larmanläggning

3 AFA.15 AFA.151 AFA.152 Nätägare Nätägare - va Stockholm Vatten AB Torsgatan Stockholm Nätägare - värme Södertörns Fjärrvärme AB Box 3073, Norsborg AFA.155 Nätägare - el Vattenfall AB Stockholm Tel: AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Polismyndigheten i Stockholms län är i behov av nytt garage för närpolisområde (NÄPO) Huddinge. Hyresavtal har tecknats med Murmeldjurets Fastighets AB avseende garagelokal i fastigheten Kv Telegrafen 1 med adress Kommunalvägen 27 B, Huddinge. Objektet avser uppförande av garage och markanläggningar i anslutning till nyproduktion av garaget. Garaget är beläget centralt i närheten av Huddinge Station. I anslutning till garaget ligger närpolisens övriga kontorslokaler och garage. En grusplan mellan klubbhuset och kansliet tjänar som parkering. Tomten har en sluttande infart och utomhusparkering på gårdsplan. Garaget ersätter där utomhusparkeringen. Ny parkering uppförs i infartsrampen. Ett befintligt servitut för ledningsdragning ska om disponeras och förläggas i infartsrampens körbana. Fastigheten är ansluten till kommunalt spillvatten- och dagvattensystem. Garaget ansluts till befintliga system. Polisen har för avsikt att tillträda det nya garaget Se AFD.44. Omfattning i detalj framgår av handlingar förtecknade under AFB.22. AFA.22 Objektets läge Kommunalvägen 27B, Huddinge Situationsplan enligt handlingar upptagna under AFB.22 AFA.29 Översiktlig information om entreprenaden Totalentreprenad enligt ABT 06. Under entreprenaden kommer identifikationssystemet ID 06 att tillämpas. TE rekommenderas att införskaffa byggvaror med tillämpning av ABM 07 om inte annat överenskommes med BH.

4 Byggvaror bör uppfylla BASTA eller likvärdigt om inte annat överenskommes med BH. Förekommer det förslag på vara eller material i förfrågningsunderlaget skall det tolkas som att det alltid efterföljs av eller likvärdigt. AFA.3 Förkortningar I handlingar förekommande förkortningar B BAS-U BAS-P BE BH BHO BO RPS TE UE SE = Beställare/Hyresgäst; se även AFB.15 = Byggarbetsmiljösamordnare för utförande = Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering = Beställarens ombud = Byggherre = Byggherrens ombud = Beställarens ombud = Rikspolisstyrelsen = Totalentreprenör = Underentreprenör = Sidoentreprenör AFA.4 Begreppsförklaringar Begreppsbestämningar enligt ABT 06 och AMA 07. LOU = Lag (2007:1091) om offentlig upphandling ID 06 = Obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. För mer information se.

5 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas. Upphandlande myndighet är: Polismyndigheten i Stockholms län. Former m.m. för upphandling Då Polismyndigheten i Stockholms län är en statlig myndighet och byggnationerna ska göras efter deras anvisningar sker denna upphandling i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt kapitel 15 LOU (SFS 2007:1091). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT06. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Upphandling sker under förutsättning att: - Erforderliga tillstånd och bygglov erhålles - Kostnaden för vinnande anbud ryms inom Polisens kostnadsramar, - BH:s styrelse kan fatta investeringsbeslut, - Förhållanden som inträffar under anbudstiden och som inte kunnat förutses vid upphandlingsstart, - Polisen i samband med kontraktsskrivningen överför hela sin ansvarsdel för entreprenadkontraktet på Beställaren. Polisen blir därefter bara hyresgäst och endast förpliktigad enligt då gällande genomförandekontrakt och hyreskontrakt med BH. Övrigt: - Anbudsgivarna ersätts ej om upphandling ej kan slutföras och kontrakt ej erhålles. AFB.2 AFB.21 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget tillhandahålls som dokumentfiler. Distributionen sker via polisens upphandlarprofil: Annonsering sker även via Dock kan förfrågningsunderlaget enbart inhämtas via polisens upphandlarprofil enligt ovan. Eventuell kopiering och distribution av ytterligare omgångar ombesörjes och bekostas av anbudsgivaren. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligen till Beställarens ombud under anbudstiden, se AFA 121. Beställarens ombud under anbudstiden kommer att publicera alla inkomna frågor och svar. Dessa publiceras löpande på polisens upphandlarprofil:

6 Anbudsgivare är själv skyldig att hålla sig uppdaterad i ärendet via polisens upphandlarprofil. Frågor inkomna senare än sju (7) dagar innan anbudstidens utgång kan av administrativa skäl inte garanteras att de blir till fullo besvarade. Kompletterande uppgift, som lämnats av andra personer, får ej av TE göras gällande mot beställaren. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag, uppställt enligt ABT 06 kap Ändringar i ABT 06 Sammanställning under AFD.111 i dessa administrativa föreskrifter. 03 ABT 06 (bifogas inte)

7 06 Förfrågningsunderlag Daterad Ändringsdatum 0.1 Dessa Administrativa Föreskrifter BILAGA 1: Anbudsformulär Blankett från Skatteverket (utl. Företag) Mät- och ersättningsregler: MER 2002 Hus och MER 2002 Anläggning tillämpas. (bifogas ej) Beskrivningar 0.4 Nybyggnadskarta Garage Huddinge Handlingsförteckning Garage Huddinge Lokalförteckning Garage Huddinge Programbeskrivning Garage Huddinge Ritningar 0.8 Situationsplan, ritn.nr. A Markplanering, ritn.nr. A Plan, sektion A-A, ritn.nr. A Fasader, ritn.nr. A Bygglovhandling Situationsplan, ritn.nr A A.13 Bygglovhandling Markplanering, ritn.nr A Bygglovhandling Plan, sektion A-A, ritn.nr A A.15 Bygglovhandling Fasader, ritn.nr. A A Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.

8 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall förfrågan skriftligen ställas till beställarens ombud under anbudstiden. Kontakt enligt AFA.121. Endast skriftligen kompletterad uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för parterna och anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Frågor upprättas skriftligen på svenska eller engelska och skickas till ansvarig upphandlare på följande e-postadress: Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till ansvarig upphandlare senast Sista dag för Rikspolisstyrelsen att publicera svar på inkomna frågor är Det är anbudsgivares ansvar att på egen hand hålla sig uppdaterad genom att regelbundet gå in på Polisens upphandlarprofil: Kompletterande uppgift, som lämnats av andra personer, får ej av TE göras gällande mot beställaren. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget behöver inte återställas och får därför behållas av anbudsgivaren. AFB.3 Anbudsgivning Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. Anbudsgivaren är skyldig att före anbudets avlämnande genom besiktning av entreprenadområdet in- och utvändigt skaffa sig kännedom om de arbeten som erfordras för entreprenadens fullföljande samt övriga förhållanden som kan inverka på anbudssumman. Entreprenören äger således inte rätt till extra ersättning för utförande av arbeten som föranleds av sådana förhållanden varom han genom okulärbesiktning kunnat skaffa sig kännedom. Ovanstående skrivning medför att anbudsgivaren har större undersökningsplikt än vad som föreskrivs i ABT 06. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudsgivaren skall till anbudet foga undertecknad och i alla delar ifylld bilaga Anbudsformulär, BILAGA 1. Anbud skall upprättas skriftligen i ett förslutet omslag. Anbud skall lämnas på svenska. Detta innebär att alla handlingar som är av betydelse för utvärderingen

9 och som är författade på annat språk än svenska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Eventuella reservationer skall vara prissatta. Om reservationer som lämnas ej är prissatta kommer anbudet att förkastas. Det är önskvärt att anbud struktureras på så vis att efterfrågade bilagor etc. läggs i den ordning som de efterfrågas i denna Anbudsförfrågan. Information och dokumentation som inte efterfrågats men som anbudsgivaren ändå önskar bilägga placeras förslagsvis sist. Anbud skall inges i ett (1) kopieringsvänligt original. Det är även önskvärt att hålat A4-papper används samt att pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande undviks. Eventuella ritningar och skisser ombeds vara i A3-format. Telefax eller elektronisk post godtas inte som anbud. Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran godtas som undertecknat anbud. Anbudssumma och andra priser Anbudspriser skall anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Avseende huvudanbud se AFB.311. OVK och injustering av värme skall ingå i anbudspriset. Rese- och traktamentskostnader skall vara inkluderade i anbudssumman. Eventuell begäran om sekretess Eventuell begäran avseende sekretessuppgifter, i enlighet med AFB.42, bifogas anbudet. AFB.311 AFB.312 Huvudanbud Huvudanbud skall alltid avges enligt förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget och får inte innehålla prissatta reservationer, förutsättningar och dylikt. Anbudsgivare svarar för att anbudet uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav. Sidoanbud För att sidoanbud ska kunna tas upp till prövning skall även ett fullständigt huvudanbud ha lämnats. Eventuella sidoanbud skall kunna jämföras med huvudanbudet och uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget. Med sidoanbud avses anbud, för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändrad konstruktion eller vara, ändrad arbetsmetod,

10 ändrad byggtid eller organisation, annan avvikelse, s.k. reservation eller dylikt. Som sidoanbud betraktas här även anbud som innehåller reservationer gällande tider. Sidoanbud skall vara så preciserat och prissatt att jämförelse med huvudanbud är möjligt. I annat fall kommer sidoanbud ej att tas upp till prövning. Anbudsgivare svarar för alla kostnader, inklusive egna och beställarens kostnader för eventuella ändringar av ritningar och beskrivningar, som uppstår vid avvikelse från förfrågningsunderlaget. AFB.32 AFB.33 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Rikspolisstyrelsen tillhanda, i enlighet med AFB.34, senast Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 180 dagar om inte annat överenskommes och trots att upplysning om beslut om val av entreprenör och anbud har meddelats enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Jfr även SANNINGSFÖRSÄKRAN ANBUDSGIVAREN i BILAGA 1. Överenskommelse om förlängning av anbudets giltighetstid initieras av Rikspolisstyrelsen. Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran godtas som accept av anbudets giltighetstid. AFB.34 Adressering Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud: "PVS-A / ANBUD Nybyggnad av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge, Polismyndigheten i Stockholms län" Anbud som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Observera att sista anbudsdag är Anbud som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas. AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning sker snarast efter anbudstidens utgång i närvaro av de som B utsett att handlägga ärendet.

11 AFB.41 Förtydligande Beställaren kan begära att anbudsgivaren förtydligar informationen i sitt anbud i enlighet med LOU. AFB.42 Sekretess Upphandling sker för B:s räkning. B omfattas som myndighet av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 19 kap 1 följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Det ankommer på B att pröva om en begäran om att få ta del av anbud. För att underlätta sekretessprövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet skriftligen: a) begära om att viss uppgift ska hållas hemlig. b) ange vilken/a uppgift som ska gälla som skyddsvärda. c) Var i anbudet de skyddsvärda uppgifterna står. d) ange vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgiften röjs. En sekretessprövning kan endast ske i samband med en begäran från allmänheten om att få ta del av anbud. Ett beslut om att sekretessbelägga anbud eller vissa uppgifter i ett anbud kan överklagas och prövas i domstol. AFB.5 Anbudsprövning Endast de krav som ställts i Förfrågningsunderlaget kommer att utvärderas. Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. En förutsättning för att anbud ska kunna antas är att samtliga skall-krav är uppfyllda. Beställaren kommer att pröva samtliga inkomna anbud i två (2) på varandra följande steg enligt nedan. Kvalificering (steg 1) Vid kvalificeringen sker en prövning om anbudsgivare uppfyller de ställda skallkraven (kvalifikationskraven) i punkten AFB.51 Prövning av anbudsgivare samt om anbud är korrekt inlämnade och innehåller all den dokumentation och de uppgifter som infordrats. De anbudsgivare som uppfyller Kvalificeringen (steg 1) går vidare till Anbudsprövning (steg 2).

12 Anbudsprövning (steg 2) Vid anbudsprövningen kommer de anbud som uppfyllt skall-kraven att genomgå en bedömning av vilket anbud som innebär det lägsta priset enligt punkten AFB.52. Det anbud med lägst pris är det anbud som vid anbudsutvärderingen är lägst efter att anbudssumman har adderats med summan för fiktiv ÄTA med hänsyn tagen till nedan angivna och rangordnade utvärderingskriterier: 1. Anbudssumma 2. Summa Fiktiv ÄTA AFB.51 AFB.511 Prövning av anbudsgivare Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Anbudsgivare och eventuella underentreprenörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Utländska anbudsgivare och underleverantörer skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller motsvarande uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilagd Blankett från Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet ersätts dessa av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. AFB.512 Företagsuppgifter Anbudsgivaren och eventuella UE skall lämna sina företagsuppgifter, förslagsvis i Anbudsformulär, BILAGA 1 och foga till anbudet. AFB.513 Uteslutningsgrunder Rikspolisstyrelsen kommer att utesluta anbudsgivare och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudsgivare och underleverantörer skall skriftligen intyga att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger.

13 Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran Anbudsgivare och eventuella Sanningsförsäkran Underentreprenör i Anbudsformulär, BILAGA 1 godtas som skriftligt intyg härom. I det fall anbudsgivaren avser anlita fler UE för uppdragets fullgörande får anbudsgivaren kopiera den del av Sanningsförsäkran som avser UE. AFB.514 Register- och tillståndskontroll Anbudsgivaren och eventuella underentreprenörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Anbudsgivaren och eventuella UE ska inneha F-skattsedel. RPS kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudssökanden och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som RPS inhämtar från Bolagsverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som ha avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den siste dagen att inkomma med anbuds, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudssökandens respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. AFB.515 Anbudsgivarens ekonomiska ställning Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk ställning att anbudsgivaren kan upprätthålla det kontrakt som den upphandlande myndigheten avser tilldela. Rikspolisstyrelsen kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivares ekonomiska ställning i syfte att utröna detta. Anbudsgivaren skall styrka att denne uppfyller kravet genom att bifoga anbudet ett utdrag från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB (som visar att anbudsgivaren har erhållit riskklass 3 eller högre, beräknat på värden redovisade vid utgången av det senast registrerade och avslutade räkenskapsåret) eller utdrag från likvärdigt affärs- och kreditupplysningsföretag (som visar att anbudsgivaren har erhållit motsvarande riskklass).

14 I det fall anbudsgivaren har godtagbara skäl för att inte inkomma med efterfrågade handlingar eller om anbudssökandens erhållna riskklass är lägre än 3 eller motsvarande kan anbudsgivaren istället visa sin ekonomiska kapacitet genom att bifoga antingen: a) en moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudssökandens moderbolag eller annan garant som uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, i vilken anbudssökandens åtaganden enligt avtalet garanteras som för eget åtagande; eller b) en redovisning av anbudsgivarens revisor, eller annan fysisk eller juridisk person med insyn i anbudssökandens ekonomi, som visar att anbudsgivarens kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Begärda handlingar i denna punkt får ej vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbudsansökan. RPS kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivarens redovisade ekonomiska kapacitet. AFB.516 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall ha en sådan teknisk och yrkesmässig kapacitet att denne på ett tillfredsställande sätt kan upprätthålla ett kontrakt med BH. Nedan redovisas de krav som ställs på anbudsgivaren. UE får användas för uppfyllande av krav. Teknisk kapacitet Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga: två (2) Referensblad 1-2, BILAGA 1, som styrker att anbudsgivaren har utfört två (2) byggentreprenader (total-, eller utförande(general)entreprenader eller inom ramavtal), under de senaste fem (5) åren och att dessa skall ha har utförts på ett tillfredsställande sätt. För att uppfylla kravet om att byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredställande sätt skall snittbetyget för vartdera Referensblad vara tre (3) poäng eller högre. Respektive byggentreprenad skall motsvara ett värde om kr (tio miljoner kronor) eller mer. Referensbladen skall innehålla samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren skall själv ombesörja för att referenternas omdömen fylls i formuläret. Rikspolisstyrelsen kan komma att ringa angivna referensföretag för att verifiera lämnade uppgifter. Yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall ha en projektorganisation som består av minst följande nyckelroller:

15 En arbetschef 1 En arbetsledare 2 Miljöansvarig Bas-P Bas-U Kvalitetsansvarig Anbudsgivaren skall i anbudet (förslagsvis i Anbudsformulär, BILAGA 1) namnge de personer som erbjuds på respektive nyckelposition. Samma person får erbjudas flera roller. Föreslagna nyckelpersoner får efter anbudsförfarandet endast bytas ut på grund av tvingande omständigheter och ersättare skall uppfylla samtliga krav som ställs avseende ifrågavarande nyckelpersoner. Anbudsgivaren skall styrka behörighet/kunskap hos Bas-P och Bas-U genom att till anbudet foga intyg eller likvärdigt. Anbudsgivarens yrkeskunnande: Utbildnings- och yrkeskrav för arbetschef och arbetsledare Anbudsgivaren skall till anbudet foga CV för offererad arbetschef och arbetsledare. Arbetschef 3 Offererad arbetschef skall kunna skriva samt kommunicera på svenska samt skall uppfylla minst ett (1) av nedanstående krav: 1. ha minst tvåårig yrkesutbildning inom byggverksamhet eller motsvarande utbildning och ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetschef i uppdrag som omfattat byggnation. 2. ha minst tio (10) års erfarenhet i byggbranschen varav minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetschef i uppdrag som omfattat byggnation. Arbetsledare 4 Offererad arbetsledare skall kunna skriva samt kommunicera på svenska samt skall uppfylla minst ett (1) av nedanstående krav: 1. ha minst tvåårig yrkesutbildning inom byggverksamhet eller motsvarande utbildning och ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare i uppdrag som omfattas av byggnation. 2. ha minst fem (5) års erfarenhet i byggbranschen varav minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare i uppdrag som omfattat byggnation. 1 Med arbetschef avses en person med övergripande ansvar för projekt, vilket bl.a. omfattar ansvar för projektering, planering, budget och personal. 2 Med arbetsledare avses person som leder arbetet på plats. 3 Se fotnot nr 1. 4 Se fotnot nr 2.

16 AFB.517 Kvalitets- och miljösystem Anbudsgivaren skall inneha väl dokumenterat och fungerande kvalitets- och miljöledningssystem uppbyggt enl. ISO 9001 respektive eller likvärdigt system. Till anbudet skall anbudsgivarens gällande bevis om ISO 9001och ISO eller likvärdigt fogas till anbudet. För det fall likvärdigt system, enligt ovan, åberopas skall också information om systemets innehåll fogas till anbudet (så att likvärdighet enligt nedan kan utredas). Ett likvärdigt miljöledningssystem Ett likvärdigt miljöledningssystem skall minst omfatta nedanstående: Miljöpolicy för verksamheten Rutiner för internrevision eller egenkontroll Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa Namn på företagets miljöansvarig Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget Ett likvärdigt kvalitetsledningssystem Ett likvärdigt kvalitetsledningssystem skall minst omfatta nedanstående: Kvalitetspolicy för verksamheten Rutiner för internrevision eller egenkontroll Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa Namn på kvalitetsansvarig Beskrivning på hur företaget systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet AFB.518 Tidplan Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga förslag på preliminär tidplan för att utföra aktuellt uppdrag. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud I denna upphandling avser den upphandlande myndigheten att tilldela kontrakt till den anbudsgivare som lämnat anbudet med det lägsta priset. Det anbud med det lägsta priset är det anbud som vid anbudsutvärderingen är lägst efter att anbudssumman har adderats med summan för fiktiv ÄTA (i enlighet med Anbudsformulär anbudsgivare, BILAGA 1). AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudslämnare kommer att meddelas skriftligen via e-post om utgången av

17 anbudsprövningen. Tilldelningsbeslut publiceras även på polisens upphandlarprofil:

18 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFD.1 AFD.11 Omfattning Entreprenaden omfattar rivnings- byggnads- och installationsarbeten beträffande nybyggnation av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge. Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Kontraktshandlingar Kontraktshandlingar ersätts av avtal. Avtal anses träffat genom anbud - beställning. När begreppet "kontraktet" etc. förekommer i dessa administrativa föreskrifter, avses avtal genom anbud/beställning. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Avvikelser från ABT 06 har gjorts enligt följande: AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 3 föreskrivs att beställaren är oförhindrad att anlita annan entreprenör för utförandet av arbeten som inte ingår i kontraktsarbetena. AFD.321 Startmöte Startmöte hålles enligt ABT 06 kap 3 2. Beställaren kommer att kalla till startmöte vid entreprenadens inledning. Entreprenören skall vid dessa möten redovisa oklarheter som upptäckts vid produktionsplaneringen. AFD.45 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Med avvikelse från ABT 06 kap 4 2 gäller: Ändringar eller tilläggsarbeten under entreprenadtiden som sammanlagt värdemässigt ej överstiger 20% av entreprenadsumman skall aldrig föranleda tidsförlängning eller påverka tidpunkten för färdigställandet, se AFD.23. Om ändrings- och tilläggsarbetena överstiger 20% skall endast därutöver överskjutande del beaktas vid bedömning av om rätt till tidsförlängning föreligger. AFD.5 Ansvar Med ändring av ABT 06 kap 5 15 och kap 5 17 gäller att entreprenören även efter entreprenadens godkännande har att omedelbart och även vid muntlig begäran avhjälpa fel på entreprenaden. Detta gäller om felet påverkar brukandet av entreprenaden på avsett sätt som medför olägenhet för beställaren eller brukaren. AFD.54 Försäkring Entreprenören ska teckna entreprenad- och ansvarsförsäkringar enligt kapitel 5, 23 i allmänna bestämmelser ABT 06. Med ändring av bestämmelserna ska självrisken vara högst 1 basbelopp. Entreprenören ska innan entreprenaden påbörjas styrka att hans försäkringar lägst uppfyller "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som ska tecknas enligt ABT 06 kap Om försäkringen förfaller under entreprenad- eller garantitiden ska entreprenören hålla beställaren underrättad att förnyelse skett genom att tillsända nytt intyg. Med ändring av kapitel 5, 23 i allmänna bestämmelser ABT 06 gäller att entreprenören även ska teckna åtkomst- och återställandeförsäkring. Försäkringsbeloppet ska vara lägst 20 basbelopp och självrisken högst 1 basbelopp. Vid skada åligger part att utnyttja avtalad försäkring.

19 AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Vid tillämpning av självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6, 9 skall följande gälla: Se tabell under detta avsnitt AFD.611 AFD.624 Fakturering Med ändring av ABT 06 kap 6 12 gäller: Innehållna medel 5 % (gäller budget) med mervärdesskatt på denna del, får faktureras tidigast då besiktningsmannen meddelat att samtliga fel enligt utlåtande över slutbesiktning avhjälpts och avhjälpandet godkänts. Övrig slutlig ersättning för entreprenaden inklusive mervärdesskatt, utbetalas inom tre månader efter slutbesiktning mot fakturering. AFD.8 Hävande Näst sista stycket i ABT 06 kap 8 5 utgår och ersätts med: "Tvist i värderingsfrågor hänskjuts till allmän domstol med tillämpning av svensk rätt såvida parterna inte överenskommer om annat." De ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underentreprenörer i alla led, ansvar och kontroll åligger entreprenören. Beställaren kommer stickprovsmässigt att kontrollera att föreskrifterna efterlevs. AFD.9 Tvist Med ändring av ABT 06 kap 9 1 gäller att tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän svensk domstol om inte annat överenskommes mellan parterna. AFD.121 AFD.122 AFD.13 Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av handlingar enligt AFB.22. Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn av arbets- och etableringsområdet utförs efter kallelse från entreprenören. Syn skall även ske inom angränsande område som kan bli berört av arbetet och transporter. Vid synen skall beställarens representant upprätta protokoll utvisande vilka som varit närvarande, samt vid synen iakttagna förhållanden. Förutsättningar Rökning är inte tillåten inom byggnaden. Radioapparater, bandspelare o d får ej användas inom arbetsområdet. Containrar för rivningsmassor placeras på av beställaren anvisad plats. Material och befintlig byggnad skall skyddas från väder och vind så att fuktskador ej kan uppstå. E kan inte använda mark inom entreprenadområdet som etableringsyta. Etableringen måste lösas utanför fastigheten av E. Tillfart till befintliga byggnaden skall hållas fri så långt det är möjligt. Jfr ritningar markplanering och situationsplan över befintligt utseende. Beställaren tillhandahåller inga parkeringsplatser inom området.

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1.

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1. 1 (10) Datum 2015-07-10 Diarienr (åberopas) Saknr A283.369/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Naida Culum Ansökningsinbjudan: Ombyggnation av lokalerna i fastigheten Solna Karlsro 1, Solna (Ombyggnation

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvalls kommun DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD MED FUNKTIONSKRAV 2012-09-15 Handläggare: Roland Wallström Målsättning

Läs mer