Administrativa föreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A /2013 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Projekt: Nybyggnad av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge, Polismyndigheten i Stockholms län Objekt: Kv Telegrafen 1, Kommunalvägen 27B, Huddinge Förfrågningsunderlag Framtagning: Projektengagemang AB Georg Stübben Projektledning Hus

2 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för funktionsentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06. ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Murmeldjurets Fastighets AB, Östersund Beställare Polismyndigheten i Stockholms län, Stockholm; se dock AFB.15 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar under anbudstiden skall ställas till beställarens ombud under anbudstiden: Rikspolisstyrelsen Naida Culum Box Stockholm E-post: Inkomna frågor och svar publiceras löpande på: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Arbetsområdet är offentligt och tillgängligt samt kan självständigt och när som helst inspekteras. För visning av arbetsområdet kontakta: Georg Stübben Projektengagemang AB Box Stockholm Tel E-post: Eller den som denne förordnar. AFA.13 Projektörer Arkitekt Henrik Tell Projektengagemang AB Box STOCKHOLM AFA.14 AFA.141 Utsedda entreprenörer Sidoentreprenader Nordic Alarm AB: larmanläggning

3 AFA.15 AFA.151 AFA.152 Nätägare Nätägare - va Stockholm Vatten AB Torsgatan Stockholm Nätägare - värme Södertörns Fjärrvärme AB Box 3073, Norsborg AFA.155 Nätägare - el Vattenfall AB Stockholm Tel: AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Polismyndigheten i Stockholms län är i behov av nytt garage för närpolisområde (NÄPO) Huddinge. Hyresavtal har tecknats med Murmeldjurets Fastighets AB avseende garagelokal i fastigheten Kv Telegrafen 1 med adress Kommunalvägen 27 B, Huddinge. Objektet avser uppförande av garage och markanläggningar i anslutning till nyproduktion av garaget. Garaget är beläget centralt i närheten av Huddinge Station. I anslutning till garaget ligger närpolisens övriga kontorslokaler och garage. En grusplan mellan klubbhuset och kansliet tjänar som parkering. Tomten har en sluttande infart och utomhusparkering på gårdsplan. Garaget ersätter där utomhusparkeringen. Ny parkering uppförs i infartsrampen. Ett befintligt servitut för ledningsdragning ska om disponeras och förläggas i infartsrampens körbana. Fastigheten är ansluten till kommunalt spillvatten- och dagvattensystem. Garaget ansluts till befintliga system. Polisen har för avsikt att tillträda det nya garaget Se AFD.44. Omfattning i detalj framgår av handlingar förtecknade under AFB.22. AFA.22 Objektets läge Kommunalvägen 27B, Huddinge Situationsplan enligt handlingar upptagna under AFB.22 AFA.29 Översiktlig information om entreprenaden Totalentreprenad enligt ABT 06. Under entreprenaden kommer identifikationssystemet ID 06 att tillämpas. TE rekommenderas att införskaffa byggvaror med tillämpning av ABM 07 om inte annat överenskommes med BH.

4 Byggvaror bör uppfylla BASTA eller likvärdigt om inte annat överenskommes med BH. Förekommer det förslag på vara eller material i förfrågningsunderlaget skall det tolkas som att det alltid efterföljs av eller likvärdigt. AFA.3 Förkortningar I handlingar förekommande förkortningar B BAS-U BAS-P BE BH BHO BO RPS TE UE SE = Beställare/Hyresgäst; se även AFB.15 = Byggarbetsmiljösamordnare för utförande = Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering = Beställarens ombud = Byggherre = Byggherrens ombud = Beställarens ombud = Rikspolisstyrelsen = Totalentreprenör = Underentreprenör = Sidoentreprenör AFA.4 Begreppsförklaringar Begreppsbestämningar enligt ABT 06 och AMA 07. LOU = Lag (2007:1091) om offentlig upphandling ID 06 = Obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. För mer information se.

5 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas. Upphandlande myndighet är: Polismyndigheten i Stockholms län. Former m.m. för upphandling Då Polismyndigheten i Stockholms län är en statlig myndighet och byggnationerna ska göras efter deras anvisningar sker denna upphandling i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt kapitel 15 LOU (SFS 2007:1091). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad enligt ABT06. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Upphandling sker under förutsättning att: - Erforderliga tillstånd och bygglov erhålles - Kostnaden för vinnande anbud ryms inom Polisens kostnadsramar, - BH:s styrelse kan fatta investeringsbeslut, - Förhållanden som inträffar under anbudstiden och som inte kunnat förutses vid upphandlingsstart, - Polisen i samband med kontraktsskrivningen överför hela sin ansvarsdel för entreprenadkontraktet på Beställaren. Polisen blir därefter bara hyresgäst och endast förpliktigad enligt då gällande genomförandekontrakt och hyreskontrakt med BH. Övrigt: - Anbudsgivarna ersätts ej om upphandling ej kan slutföras och kontrakt ej erhålles. AFB.2 AFB.21 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget tillhandahålls som dokumentfiler. Distributionen sker via polisens upphandlarprofil: Annonsering sker även via Dock kan förfrågningsunderlaget enbart inhämtas via polisens upphandlarprofil enligt ovan. Eventuell kopiering och distribution av ytterligare omgångar ombesörjes och bekostas av anbudsgivaren. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligen till Beställarens ombud under anbudstiden, se AFA 121. Beställarens ombud under anbudstiden kommer att publicera alla inkomna frågor och svar. Dessa publiceras löpande på polisens upphandlarprofil:

6 Anbudsgivare är själv skyldig att hålla sig uppdaterad i ärendet via polisens upphandlarprofil. Frågor inkomna senare än sju (7) dagar innan anbudstidens utgång kan av administrativa skäl inte garanteras att de blir till fullo besvarade. Kompletterande uppgift, som lämnats av andra personer, får ej av TE göras gällande mot beställaren. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag, uppställt enligt ABT 06 kap Ändringar i ABT 06 Sammanställning under AFD.111 i dessa administrativa föreskrifter. 03 ABT 06 (bifogas inte)

7 06 Förfrågningsunderlag Daterad Ändringsdatum 0.1 Dessa Administrativa Föreskrifter BILAGA 1: Anbudsformulär Blankett från Skatteverket (utl. Företag) Mät- och ersättningsregler: MER 2002 Hus och MER 2002 Anläggning tillämpas. (bifogas ej) Beskrivningar 0.4 Nybyggnadskarta Garage Huddinge Handlingsförteckning Garage Huddinge Lokalförteckning Garage Huddinge Programbeskrivning Garage Huddinge Ritningar 0.8 Situationsplan, ritn.nr. A Markplanering, ritn.nr. A Plan, sektion A-A, ritn.nr. A Fasader, ritn.nr. A Bygglovhandling Situationsplan, ritn.nr A A.13 Bygglovhandling Markplanering, ritn.nr A Bygglovhandling Plan, sektion A-A, ritn.nr A A.15 Bygglovhandling Fasader, ritn.nr. A A Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.

8 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall förfrågan skriftligen ställas till beställarens ombud under anbudstiden. Kontakt enligt AFA.121. Endast skriftligen kompletterad uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för parterna och anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Frågor upprättas skriftligen på svenska eller engelska och skickas till ansvarig upphandlare på följande e-postadress: Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till ansvarig upphandlare senast Sista dag för Rikspolisstyrelsen att publicera svar på inkomna frågor är Det är anbudsgivares ansvar att på egen hand hålla sig uppdaterad genom att regelbundet gå in på Polisens upphandlarprofil: Kompletterande uppgift, som lämnats av andra personer, får ej av TE göras gällande mot beställaren. AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget behöver inte återställas och får därför behållas av anbudsgivaren. AFB.3 Anbudsgivning Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. Anbudsgivaren är skyldig att före anbudets avlämnande genom besiktning av entreprenadområdet in- och utvändigt skaffa sig kännedom om de arbeten som erfordras för entreprenadens fullföljande samt övriga förhållanden som kan inverka på anbudssumman. Entreprenören äger således inte rätt till extra ersättning för utförande av arbeten som föranleds av sådana förhållanden varom han genom okulärbesiktning kunnat skaffa sig kännedom. Ovanstående skrivning medför att anbudsgivaren har större undersökningsplikt än vad som föreskrivs i ABT 06. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudsgivaren skall till anbudet foga undertecknad och i alla delar ifylld bilaga Anbudsformulär, BILAGA 1. Anbud skall upprättas skriftligen i ett förslutet omslag. Anbud skall lämnas på svenska. Detta innebär att alla handlingar som är av betydelse för utvärderingen

9 och som är författade på annat språk än svenska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Eventuella reservationer skall vara prissatta. Om reservationer som lämnas ej är prissatta kommer anbudet att förkastas. Det är önskvärt att anbud struktureras på så vis att efterfrågade bilagor etc. läggs i den ordning som de efterfrågas i denna Anbudsförfrågan. Information och dokumentation som inte efterfrågats men som anbudsgivaren ändå önskar bilägga placeras förslagsvis sist. Anbud skall inges i ett (1) kopieringsvänligt original. Det är även önskvärt att hålat A4-papper används samt att pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande undviks. Eventuella ritningar och skisser ombeds vara i A3-format. Telefax eller elektronisk post godtas inte som anbud. Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran godtas som undertecknat anbud. Anbudssumma och andra priser Anbudspriser skall anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Avseende huvudanbud se AFB.311. OVK och injustering av värme skall ingå i anbudspriset. Rese- och traktamentskostnader skall vara inkluderade i anbudssumman. Eventuell begäran om sekretess Eventuell begäran avseende sekretessuppgifter, i enlighet med AFB.42, bifogas anbudet. AFB.311 AFB.312 Huvudanbud Huvudanbud skall alltid avges enligt förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget och får inte innehålla prissatta reservationer, förutsättningar och dylikt. Anbudsgivare svarar för att anbudet uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav. Sidoanbud För att sidoanbud ska kunna tas upp till prövning skall även ett fullständigt huvudanbud ha lämnats. Eventuella sidoanbud skall kunna jämföras med huvudanbudet och uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget. Med sidoanbud avses anbud, för vilket anbudsgivare i förhållande till förfrågningsunderlaget förutsatt ändrad konstruktion eller vara, ändrad arbetsmetod,

10 ändrad byggtid eller organisation, annan avvikelse, s.k. reservation eller dylikt. Som sidoanbud betraktas här även anbud som innehåller reservationer gällande tider. Sidoanbud skall vara så preciserat och prissatt att jämförelse med huvudanbud är möjligt. I annat fall kommer sidoanbud ej att tas upp till prövning. Anbudsgivare svarar för alla kostnader, inklusive egna och beställarens kostnader för eventuella ändringar av ritningar och beskrivningar, som uppstår vid avvikelse från förfrågningsunderlaget. AFB.32 AFB.33 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Rikspolisstyrelsen tillhanda, i enlighet med AFB.34, senast Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 180 dagar om inte annat överenskommes och trots att upplysning om beslut om val av entreprenör och anbud har meddelats enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Jfr även SANNINGSFÖRSÄKRAN ANBUDSGIVAREN i BILAGA 1. Överenskommelse om förlängning av anbudets giltighetstid initieras av Rikspolisstyrelsen. Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran godtas som accept av anbudets giltighetstid. AFB.34 Adressering Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud: "PVS-A / ANBUD Nybyggnad av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge, Polismyndigheten i Stockholms län" Anbud som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Observera att sista anbudsdag är Anbud som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas. AFB.4 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning sker snarast efter anbudstidens utgång i närvaro av de som B utsett att handlägga ärendet.

11 AFB.41 Förtydligande Beställaren kan begära att anbudsgivaren förtydligar informationen i sitt anbud i enlighet med LOU. AFB.42 Sekretess Upphandling sker för B:s räkning. B omfattas som myndighet av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 19 kap 1 följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Det ankommer på B att pröva om en begäran om att få ta del av anbud. För att underlätta sekretessprövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet skriftligen: a) begära om att viss uppgift ska hållas hemlig. b) ange vilken/a uppgift som ska gälla som skyddsvärda. c) Var i anbudet de skyddsvärda uppgifterna står. d) ange vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgiften röjs. En sekretessprövning kan endast ske i samband med en begäran från allmänheten om att få ta del av anbud. Ett beslut om att sekretessbelägga anbud eller vissa uppgifter i ett anbud kan överklagas och prövas i domstol. AFB.5 Anbudsprövning Endast de krav som ställts i Förfrågningsunderlaget kommer att utvärderas. Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. En förutsättning för att anbud ska kunna antas är att samtliga skall-krav är uppfyllda. Beställaren kommer att pröva samtliga inkomna anbud i två (2) på varandra följande steg enligt nedan. Kvalificering (steg 1) Vid kvalificeringen sker en prövning om anbudsgivare uppfyller de ställda skallkraven (kvalifikationskraven) i punkten AFB.51 Prövning av anbudsgivare samt om anbud är korrekt inlämnade och innehåller all den dokumentation och de uppgifter som infordrats. De anbudsgivare som uppfyller Kvalificeringen (steg 1) går vidare till Anbudsprövning (steg 2).

12 Anbudsprövning (steg 2) Vid anbudsprövningen kommer de anbud som uppfyllt skall-kraven att genomgå en bedömning av vilket anbud som innebär det lägsta priset enligt punkten AFB.52. Det anbud med lägst pris är det anbud som vid anbudsutvärderingen är lägst efter att anbudssumman har adderats med summan för fiktiv ÄTA med hänsyn tagen till nedan angivna och rangordnade utvärderingskriterier: 1. Anbudssumma 2. Summa Fiktiv ÄTA AFB.51 AFB.511 Prövning av anbudsgivare Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Anbudsgivare och eventuella underentreprenörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Utländska anbudsgivare och underleverantörer skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller motsvarande uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilagd Blankett från Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet ersätts dessa av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. AFB.512 Företagsuppgifter Anbudsgivaren och eventuella UE skall lämna sina företagsuppgifter, förslagsvis i Anbudsformulär, BILAGA 1 och foga till anbudet. AFB.513 Uteslutningsgrunder Rikspolisstyrelsen kommer att utesluta anbudsgivare och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudsgivare och underleverantörer skall skriftligen intyga att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger.

13 Behörigen undertecknad Sanningsförsäkran Anbudsgivare och eventuella Sanningsförsäkran Underentreprenör i Anbudsformulär, BILAGA 1 godtas som skriftligt intyg härom. I det fall anbudsgivaren avser anlita fler UE för uppdragets fullgörande får anbudsgivaren kopiera den del av Sanningsförsäkran som avser UE. AFB.514 Register- och tillståndskontroll Anbudsgivaren och eventuella underentreprenörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Anbudsgivaren och eventuella UE ska inneha F-skattsedel. RPS kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudssökanden och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som RPS inhämtar från Bolagsverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som ha avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den siste dagen att inkomma med anbuds, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudssökandens respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. AFB.515 Anbudsgivarens ekonomiska ställning Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk ställning att anbudsgivaren kan upprätthålla det kontrakt som den upphandlande myndigheten avser tilldela. Rikspolisstyrelsen kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivares ekonomiska ställning i syfte att utröna detta. Anbudsgivaren skall styrka att denne uppfyller kravet genom att bifoga anbudet ett utdrag från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB (som visar att anbudsgivaren har erhållit riskklass 3 eller högre, beräknat på värden redovisade vid utgången av det senast registrerade och avslutade räkenskapsåret) eller utdrag från likvärdigt affärs- och kreditupplysningsföretag (som visar att anbudsgivaren har erhållit motsvarande riskklass).

14 I det fall anbudsgivaren har godtagbara skäl för att inte inkomma med efterfrågade handlingar eller om anbudssökandens erhållna riskklass är lägre än 3 eller motsvarande kan anbudsgivaren istället visa sin ekonomiska kapacitet genom att bifoga antingen: a) en moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudssökandens moderbolag eller annan garant som uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, i vilken anbudssökandens åtaganden enligt avtalet garanteras som för eget åtagande; eller b) en redovisning av anbudsgivarens revisor, eller annan fysisk eller juridisk person med insyn i anbudssökandens ekonomi, som visar att anbudsgivarens kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Begärda handlingar i denna punkt får ej vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbudsansökan. RPS kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivarens redovisade ekonomiska kapacitet. AFB.516 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall ha en sådan teknisk och yrkesmässig kapacitet att denne på ett tillfredsställande sätt kan upprätthålla ett kontrakt med BH. Nedan redovisas de krav som ställs på anbudsgivaren. UE får användas för uppfyllande av krav. Teknisk kapacitet Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga: två (2) Referensblad 1-2, BILAGA 1, som styrker att anbudsgivaren har utfört två (2) byggentreprenader (total-, eller utförande(general)entreprenader eller inom ramavtal), under de senaste fem (5) åren och att dessa skall ha har utförts på ett tillfredsställande sätt. För att uppfylla kravet om att byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredställande sätt skall snittbetyget för vartdera Referensblad vara tre (3) poäng eller högre. Respektive byggentreprenad skall motsvara ett värde om kr (tio miljoner kronor) eller mer. Referensbladen skall innehålla samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren skall själv ombesörja för att referenternas omdömen fylls i formuläret. Rikspolisstyrelsen kan komma att ringa angivna referensföretag för att verifiera lämnade uppgifter. Yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall ha en projektorganisation som består av minst följande nyckelroller:

15 En arbetschef 1 En arbetsledare 2 Miljöansvarig Bas-P Bas-U Kvalitetsansvarig Anbudsgivaren skall i anbudet (förslagsvis i Anbudsformulär, BILAGA 1) namnge de personer som erbjuds på respektive nyckelposition. Samma person får erbjudas flera roller. Föreslagna nyckelpersoner får efter anbudsförfarandet endast bytas ut på grund av tvingande omständigheter och ersättare skall uppfylla samtliga krav som ställs avseende ifrågavarande nyckelpersoner. Anbudsgivaren skall styrka behörighet/kunskap hos Bas-P och Bas-U genom att till anbudet foga intyg eller likvärdigt. Anbudsgivarens yrkeskunnande: Utbildnings- och yrkeskrav för arbetschef och arbetsledare Anbudsgivaren skall till anbudet foga CV för offererad arbetschef och arbetsledare. Arbetschef 3 Offererad arbetschef skall kunna skriva samt kommunicera på svenska samt skall uppfylla minst ett (1) av nedanstående krav: 1. ha minst tvåårig yrkesutbildning inom byggverksamhet eller motsvarande utbildning och ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetschef i uppdrag som omfattat byggnation. 2. ha minst tio (10) års erfarenhet i byggbranschen varav minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetschef i uppdrag som omfattat byggnation. Arbetsledare 4 Offererad arbetsledare skall kunna skriva samt kommunicera på svenska samt skall uppfylla minst ett (1) av nedanstående krav: 1. ha minst tvåårig yrkesutbildning inom byggverksamhet eller motsvarande utbildning och ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare i uppdrag som omfattas av byggnation. 2. ha minst fem (5) års erfarenhet i byggbranschen varav minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare i uppdrag som omfattat byggnation. 1 Med arbetschef avses en person med övergripande ansvar för projekt, vilket bl.a. omfattar ansvar för projektering, planering, budget och personal. 2 Med arbetsledare avses person som leder arbetet på plats. 3 Se fotnot nr 1. 4 Se fotnot nr 2.

16 AFB.517 Kvalitets- och miljösystem Anbudsgivaren skall inneha väl dokumenterat och fungerande kvalitets- och miljöledningssystem uppbyggt enl. ISO 9001 respektive eller likvärdigt system. Till anbudet skall anbudsgivarens gällande bevis om ISO 9001och ISO eller likvärdigt fogas till anbudet. För det fall likvärdigt system, enligt ovan, åberopas skall också information om systemets innehåll fogas till anbudet (så att likvärdighet enligt nedan kan utredas). Ett likvärdigt miljöledningssystem Ett likvärdigt miljöledningssystem skall minst omfatta nedanstående: Miljöpolicy för verksamheten Rutiner för internrevision eller egenkontroll Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa Namn på företagets miljöansvarig Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget Ett likvärdigt kvalitetsledningssystem Ett likvärdigt kvalitetsledningssystem skall minst omfatta nedanstående: Kvalitetspolicy för verksamheten Rutiner för internrevision eller egenkontroll Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa Namn på kvalitetsansvarig Beskrivning på hur företaget systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet AFB.518 Tidplan Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga förslag på preliminär tidplan för att utföra aktuellt uppdrag. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud I denna upphandling avser den upphandlande myndigheten att tilldela kontrakt till den anbudsgivare som lämnat anbudet med det lägsta priset. Det anbud med det lägsta priset är det anbud som vid anbudsutvärderingen är lägst efter att anbudssumman har adderats med summan för fiktiv ÄTA (i enlighet med Anbudsformulär anbudsgivare, BILAGA 1). AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudslämnare kommer att meddelas skriftligen via e-post om utgången av

17 anbudsprövningen. Tilldelningsbeslut publiceras även på polisens upphandlarprofil:

18 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFD.1 AFD.11 Omfattning Entreprenaden omfattar rivnings- byggnads- och installationsarbeten beträffande nybyggnation av garagebyggnad för Närpolisen i Huddinge. Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Kontraktshandlingar Kontraktshandlingar ersätts av avtal. Avtal anses träffat genom anbud - beställning. När begreppet "kontraktet" etc. förekommer i dessa administrativa föreskrifter, avses avtal genom anbud/beställning. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Avvikelser från ABT 06 har gjorts enligt följande: AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 3 föreskrivs att beställaren är oförhindrad att anlita annan entreprenör för utförandet av arbeten som inte ingår i kontraktsarbetena. AFD.321 Startmöte Startmöte hålles enligt ABT 06 kap 3 2. Beställaren kommer att kalla till startmöte vid entreprenadens inledning. Entreprenören skall vid dessa möten redovisa oklarheter som upptäckts vid produktionsplaneringen. AFD.45 Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Med avvikelse från ABT 06 kap 4 2 gäller: Ändringar eller tilläggsarbeten under entreprenadtiden som sammanlagt värdemässigt ej överstiger 20% av entreprenadsumman skall aldrig föranleda tidsförlängning eller påverka tidpunkten för färdigställandet, se AFD.23. Om ändrings- och tilläggsarbetena överstiger 20% skall endast därutöver överskjutande del beaktas vid bedömning av om rätt till tidsförlängning föreligger. AFD.5 Ansvar Med ändring av ABT 06 kap 5 15 och kap 5 17 gäller att entreprenören även efter entreprenadens godkännande har att omedelbart och även vid muntlig begäran avhjälpa fel på entreprenaden. Detta gäller om felet påverkar brukandet av entreprenaden på avsett sätt som medför olägenhet för beställaren eller brukaren. AFD.54 Försäkring Entreprenören ska teckna entreprenad- och ansvarsförsäkringar enligt kapitel 5, 23 i allmänna bestämmelser ABT 06. Med ändring av bestämmelserna ska självrisken vara högst 1 basbelopp. Entreprenören ska innan entreprenaden påbörjas styrka att hans försäkringar lägst uppfyller "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som ska tecknas enligt ABT 06 kap Om försäkringen förfaller under entreprenad- eller garantitiden ska entreprenören hålla beställaren underrättad att förnyelse skett genom att tillsända nytt intyg. Med ändring av kapitel 5, 23 i allmänna bestämmelser ABT 06 gäller att entreprenören även ska teckna åtkomst- och återställandeförsäkring. Försäkringsbeloppet ska vara lägst 20 basbelopp och självrisken högst 1 basbelopp. Vid skada åligger part att utnyttja avtalad försäkring.

19 AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Vid tillämpning av självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6, 9 skall följande gälla: Se tabell under detta avsnitt AFD.611 AFD.624 Fakturering Med ändring av ABT 06 kap 6 12 gäller: Innehållna medel 5 % (gäller budget) med mervärdesskatt på denna del, får faktureras tidigast då besiktningsmannen meddelat att samtliga fel enligt utlåtande över slutbesiktning avhjälpts och avhjälpandet godkänts. Övrig slutlig ersättning för entreprenaden inklusive mervärdesskatt, utbetalas inom tre månader efter slutbesiktning mot fakturering. AFD.8 Hävande Näst sista stycket i ABT 06 kap 8 5 utgår och ersätts med: "Tvist i värderingsfrågor hänskjuts till allmän domstol med tillämpning av svensk rätt såvida parterna inte överenskommer om annat." De ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underentreprenörer i alla led, ansvar och kontroll åligger entreprenören. Beställaren kommer stickprovsmässigt att kontrollera att föreskrifterna efterlevs. AFD.9 Tvist Med ändring av ABT 06 kap 9 1 gäller att tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän svensk domstol om inte annat överenskommes mellan parterna. AFD.121 AFD.122 AFD.13 Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av handlingar enligt AFB.22. Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn av arbets- och etableringsområdet utförs efter kallelse från entreprenören. Syn skall även ske inom angränsande område som kan bli berört av arbetet och transporter. Vid synen skall beställarens representant upprätta protokoll utvisande vilka som varit närvarande, samt vid synen iakttagna förhållanden. Förutsättningar Rökning är inte tillåten inom byggnaden. Radioapparater, bandspelare o d får ej användas inom arbetsområdet. Containrar för rivningsmassor placeras på av beställaren anvisad plats. Material och befintlig byggnad skall skyddas från väder och vind så att fuktskador ej kan uppstå. E kan inte använda mark inom entreprenadområdet som etableringsyta. Etableringen måste lösas utanför fastigheten av E. Tillfart till befintliga byggnaden skall hållas fri så långt det är möjligt. Jfr ritningar markplanering och situationsplan över befintligt utseende. Beställaren tillhandahåller inga parkeringsplatser inom området.

20 AFD.131 AFD.132 AFD.133 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Nordic Alarm AB: larmanläggning. Arbetstider Byggnadsarbete får bedrivas mellan och om inte annan överenskommelse träffas med beställarens representant. Eftersom Närpolisens verksamhet kommer att pågå i byggnaderna intill arbetsområdet kan särskilt bullrande arbeten behöva begränsas till vissa tider. Även av- och pålarmning av arbetsområdet kan kräva beaktande av särskilda tider. Om larm se vidare under AFD.133. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet E ska svara för erforderliga skyddsarbeten, avstängningar, hänvisningar mm, som kan erfordras p.g.a. pågående verksamhet av Närpolisen i intilliggande lokaler och byggnader. Allt arbete som berör angränsande lokaler och byggnader eller gator ska ske i samråd med B:s ombud. E ska i samråd med B noggrant avskilja de delar av fastigheten där arbeten pågår från andra delar av fastigheten, och tillse att obehöriga ej kan komma in på arbetsområdet. Sopcontainers ska vara stängda bakom inhägnad under icke arbetstid. Följande skall gälla när det gäller inpassering och larmrutiner: Närpolisen skyddas av ett antal olika larmsystem som behöver vara igång under hela entreprenaden. Hantering av dessa system kommer att beröra samtliga inblandade. Utbildning och information i dessa system kommer att tillhandahållas av beställaren. Om larm av slarv eller oförsiktighet ändå utlöses och väktarutryckning krävs kommer kostnaden att bäras av respektive företag. Behov av tillträde för entreprenören skall planeras i god tid med beställaren. Rivningsmassor och material får ej uppställas eller förvaras i intilliggande byggnader. In- och utpassering skall inte hindras. AFD.134 Entreprenören är skyldig att följa de säkerhets- och brandföreskrifter som gäller eller kan komma att utfärdas med anledning av entreprenaden. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för el, tele/säk, data, va, luft, styr & övervakning mm skall vara i drift under entreprenadtiden för att försörja Närpolisens pågående verksamhet i intilliggande byggnader. Systemen får brytas endast kortvarig tid för arbeten av typen inkopplingar. Eventuella omläggningar eller avbrott får endast ske efter avstämning med B:s ombud och ska anmälas enligt AFD.153. Arbeten med inkoppling etc. av installationer som medför driftavbrott, utföres under icke ordinarie arbetstid. Entréer som är i bruk får enbart stängas kortvarigt. Utrymningsvägar skall alltid hållas tillgängliga och får på inga villkor blockeras eller äventyras då berörd byggnad används. Det åligger E att kontrollera detta och anordna eventuella erforderliga avstängningar. Se även AFD.121.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2013-09-30 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg.

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg. Handläggare Datum Cassandra Utas Stokic 2015-06-05 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Diarienummer A213.913/2014 Upphandling av polisbåt understigande 15 meter 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-34/12 2013-01-25 Ärendebeteckning Upphandlande myndigheter Polismyndigheten

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (11) Datum 2017-06-27 Diarienr (åberopas) 792-A229.119/2017 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Louise Evaldsson E-post louise.evaldsson@polisen.se UPPHANDLING AV MEDALJER (6

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD

OMBYGGNATION Närpolisområde (NÄPO) GLOBEN TOTALENTREPRENAD 1101 Anbudsförfrågan 1 (37) Datum Rikspolisstyrelsen 2012-12-14 Polisens verksamhetsstöd/affärsenheten Upphandlingssektionen Anna Sivert Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-913-428/12 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor)

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 (9) Datum 2016-09-23 Diarienr (åberopas) 918-A120.896/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektion 1 Ansvarig upphandlare Anna Sivert Datum 2014-09-15 Diarienr (åberopas vid korresp) A375.370/2014 Saknr 910

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal

7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal Datum 1 (2) 2015-06-08 Diarienr (åberopas) A244-641/2015 Saknr 7.6 Inbjudan avseende upphandling av demontering m m av arrestenheten i Mölndal På uppdrag av Polismyndigheten, Polisregion Väst (Polisen)

Läs mer

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02.01 UPPHANDLINGS- FÖRESKRIFTER 2015-05-12 Datum Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 1 (15) 02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Upphandling av lokalvårds-

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Philip Rasch Telefon 010-564 16 51 E-post philip.rasch@polisen.se Datum 2013-11-06 Diarienr (åberopas

Läs mer

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Arash Jahani 2014-02-27 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och Diarienummer 931-A137.934/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Rikspolisstyrelsen 06.01 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Rikspolisstyrelsen 06.01 ANBUDSFÖRFRÅGAN Rikspolisstyrelsen 06.01 ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ombyggnation av herrarnas omklädningsrum, Norrköpings Polishus, Polismyndigheten i Östergötlands län Daterad 2014-04-15 Totalentreprenad

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK 1 (9) Datum 04.00 2015-12-03 Diarienummer (åberopas) A263.723/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara-Maj Nielsen E-post sara-maj.nielsen@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN Taktiska

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

2 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

2 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2012-03-20 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering 1 (11) Datum 04.00 2016-12-12 Diarienr (åberopas) 939-A242.907/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Bjarne Norrgård E-post bjarne.norrgard@polisen.se Upphandling av värdetransporter

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor)

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-03-13 Saknr och diarienummer 959-A390.502/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer