Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter"

Transkript

1 Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012 Gävleborgs län Rapport 2012:16 Del 2

2 Projektledare: Sanne Godow Bratt Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Gävleborg E-post: Tel: vx, Beräkningar och sammanställning av rapport: Gustav Persson Projektmedarbetare, Högskolan i Gävle E-post: Tel: Brf Stensötan och Delsbo även Mathias Cehlin Universitetslektor, Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle/Länsstyrelsen Gävleborg, 2012.

3 Innehåll Gästrike-Hammarby, sid 1 Sandviken, sid 13 Gävle, sid 29 Gävle, sid 43 Ockelbo, sid 57 Ljusne, sid 71 Segersta, sid 85 Hudiksvall, sid 99 Delsbo, sid 113 Ljusdal, sid 127 Ilsbo, sid 139 BILAGOR A: Grundläggande om energianvändning i byggnader sid 155 B: Ordförklaringar och förtydliganden sid 161

4

5 Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Sandviken, Gästrike-Hammarby, Allén 5 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober

6 Allén 5, Gästrike-Hammarby 1 Allmänt Fastighetsägare: Ribacken AB Typ av ägande: Privat fastighetsbolag Antal lägenheter: 4 st Byggår: Genomförda energibesparande åtgärder: Bergvärme 2008 Placering: Rural Energideklaration gjord: Ja OVK-besiktning: ok Radon: ok PCB-inventering: ok Planerade åtgärder: Injustering värme Övrigt: Ritad av arkitekten Ralph Erskine (se bilaga F). Kulturhistoriskt värde. Konstruktion: Stomme i murad lättbetong, takbjälklag i trä, platta på mark. 1 plan. Uppvärmningssätt: Bergvärme, elpanna spets Uppvärmningssätt varmvatten: Bergvärme, VVB (el) Ventilation: Självdrag Uppvärmd area (A temp ): 190 m 2 Uppvärmd volym: 451 m 3 VVC: Ja Klimat som använts vid simulering: Större köldbryggor: Gävle Utkragande lägenhetsavskiljande lättbetongväggar Notering Denna rapport avser låghuset, Allén 5. Bergvärmepumpen förser totalt 4 byggnader (1764 m 2 ) med värme och varmvatten via ett kulvertsystem. Antagen årssystemverkningsgrad (SPF) för värmepumpen och elpanna inkl cirkulationspumpar är 2,8. 2 Nuläge energianvändning Köpt energi 2011, faktisk (exkl hushållsel): Köpt energi 2011, normalårskorrigerad: Köpt energimängd är beräknad/fördelad: Beräknad energianvändning för varmvatten: Fastighetsel: Schablonmässigt beräknad hushållsel: Beräknade omvandlingsförluster: Byggnadens specifika energianvändning: Byggnadens effektbehov vid -22 º C: 40 MWh bergvärme/el 45 MWh bergvärme/el, 0,8 MWh fastighetsel fördelad på Atemp (osäker siffra) 8 MWh/år 0,8 MWh/år 5,6 MWh/år kulvertförluster, ca 40 MWh/år för hela kulvertsystemet ~250 kwh/m 2 år 89 W/m 2 (för 21 º C inomhus) 2

7 Allén 5, Gästrike-Hammarby 3 Uppmätta parametrar Uppmätt luftläckage är 0,62 l/s,m 2 vid 50 Pa undertryck för en lägenhet. En god lufttäthet är viktigt för att undvika ofrivillig ventilation och ökad energianvändning. Särskilt viktigt vid installation av FTX-ventilation. Tätheten är likvärdig med andra deltagande hus i projektet med liknande byggnadsteknik. Notering: lägenheten har en stor genomgående spricka i badrummet som troligen påverkar tätheten. Uppmätt 25,5 º C medeltemperatur vid långtidsmätning i en lägenhet. Rekommendationen är 21 º C. En högre temperatur medför ökad energiförbrukning. Notering: spridningen i temperaturmätningen är stor; som lägst är innetemp 3,5 grader (!), som högst 31 grader. Uppmätt luftomsättning i lägenhet är 0,57 oms/h. Kravet på luftflöde är 0,35 l/s m 2 golvarea enligt Boverket vilket motsvarar 0,5 oms/h vid en takhöjd på 2,5 m. Ventilationsgraden är tillfredställande. Notering: troligen är den undersökta lägenheten frekvent vädrad med tanke på temperaturskiftningarna ovan och den relativt sett höga luftomsättningen, vilket gör att den troligen inte är helt representativ för byggnaden som helhet. Sprickan i badrummet kan också påverka luftomsättningen. Byggnadens beräknade specifika energianvändning (för värme, varmvatten och fastighetsel) är ca 240 kwh/m 2 år, vilket är högre än riksgenomsnittet för flerbostadshus. 3

8 Allén 5, Gästrike-Hammarby 4 Nuläge energibalans, årssimulering Energiförluster Energitillförsel 9,1% 10,2% 16,5% 10,8% 1,3% 7,2% 26,9% 18,0% Väggar Fönster Dörrar Golv Tak Ventilation/luftläckage Avlopp 7% 6% 7% 13% 1% 66% Köpt värme till radiatorer Gratis värme från solinstrålning Gratis värme från personer Gratis värme från apparater Köpt värme till varmvatten Köpt fastighetsel Vädring 5 Några möjliga åtgärder, energibesparing med nuläge som utgångspunkt Typ av åtgärd Beräknad energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Pay off tid (år) Brukstid (år) Besparing under hela åtgärdens brukstid (kr) Blir åtgärden lönsam inom brukstiden? Åtgärd nödvändig pga nuvarande skick? Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad Vägg: utvändig tilläggsisolering 200 mm mineralull, ny putsfasad Vind: tilläggsisolering vindsbjälklag 200 mm lösull Vind: tilläggsisolering vindsbjälklag 400 mm lösull % % % % Fönster: LE-glas invändigt (U-värde 1,8) % Fönster: Nya effektiva fönster (U-värde 1,3) Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) % % Ventilation: FTX-system utan lufttätning 300-1% Ventilation: FTX-system med lufttätning % Solfångare: behövs ca 10 m2 plansolfångare, ack.tank % Injustering av värmesystemet % Sänkning av innetemp en grad % Värmeåtervinning av duschspillvatten % Byte av dörrar (U=0,9) % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) NEJ JA NEJ JA JA NJA NEJ NJA NEJ NJA NEJ NJA NEJ NJA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NJA Solceller ca 70 m2, 10 kwt % El JA NEJ Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad MERKOSTNAD % Bergvärme (El) JA JA Beräknad investeringskostnad i tabellen ovan avser hela kostnaden för åtgärden. Om en liknande åtgärd behöver vidtas oavsett energibesparingen pga. byggdelens nuvarande skick, bör endast merkostnaden för att välja ett mer energieffektivt alternativ upptas som investeringskostnad. I dessa fall kommer det innebära en avsevärt förbättrad lönsamhet för åtgärden. Detta synsätt är främst tillämpbart för fasad- och fönsterrenoveringar. I tabellens sista rad visas ett exempel på detta avseende fasadrenovering. 4

9 Allén 5, Gästrike-Hammarby 6 Åtgärdspaket Åtgärdspaket 1 Åtgärd Beräknad total energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig total besparing (kr/år), nuvarande energipris Vind: tilläggsisolering vindsbjälklag 200 mm lösull Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad Fönster: Nya effektiva fönster (U-värde 1,3) % % % Byte av dörrar (U=0,9) % Injustering av värmesystemet % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Solceller ca 70 m2, 10 kwt % El Totalt % kr Kommentar till åtgärdspaketet: Endast åtgärder på klimatskärm och reglering, samt solceller för elproduktion. Inga åtgärder på ventilation. Viktigt att injustering av värmesystemet görs efter eventuella åtgärder på klimatskalet. Solceller i detta paket avser endast det som kan få plats på byggnadens tak, men större solcellsarea kan monteras om samtliga hus används för ändamålet. Troligen kan totalt ca 250 m2 solceller monteras vilket skulle ge ca 30 MWh el/år. Kan användas för att driva bergvärmepumpen. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 57 W/m 2 Åtgärdspaketet når mer än en halvering, men den totala lönsamheten är dålig. 5

10 Allén 5, Gästrike-Hammarby Åtgärdspaket 2 Åtgärd Beräknad total energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig total besparing (kr/år), nuvarande energipris Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad % Ventilation: FTX-system med lufttätning % Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Solceller ca 70 m2, 10 kwt % El Totalt % kr Kommentar till åtgärdspaketet: Här görs en åtgärd på ventilation; installation av FTX. Energibesparingen med FTX förutsätter att klimatskärmen kan lufttätas till motsvarande ca 0,1 oms/h pga otätheter. Kan göras i samband med tilläggsisoleringen. Troligen är det lämpligast att använda en separat värmeväxlare för ventilation i varje lägenhet eftersom utrymmet att placera ett centralt aggregat är begränsat och byggnaden är liten. Solceller även i detta åtgärdspaket skapar ett nettoöverskott av el. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 55 W/m 2 Även här nås en halvering, med färre åtgärder, men med mycket dålig lönsamhet. 6

11 Allén 5, Gästrike-Hammarby Åtgärdspaket Egen Åtgärd Beräknad total energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig total besparing (kr/år), nuvarande energipris Tilläggsisolering endast gavlar 100 mm % Tilläggsisolering vind 200 mm lösull % Nya fönster (U=1,3) % Injustering av värmesystemet % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Totalt % kr Kommentar till åtgärdspaketet: Åtgärder som fastighetsägaren själv har för avsikt att gå vidare med helt eller delvis. På byggnadens gavlar finns ett behov av renovering pga fasadens skick. En samtidig tilläggsisolering ger en viss energibesparing. Investeringskostnaden här avser hela fasadarbetet. Om endast merkostnaden för isoleringen och inte putsskikt hänförs till energieffektiviseringen blir kostnaden betydligt lägre. 7 IR-bilder Köldbryggeverkan ovanför dörr Köldbryggeverkan vid tak/vägg Köldbryggeverkan hörn Spricka i vägg orsakar köldbrygga Luftläckage vid dörr Spricka i vägg orsakar köldbrygga 7

12 Allén 5, Gästrike-Hammarby 8 Övriga kommentarer Enligt fastighetsägaren finns klagomål på ojämn temperatur i byggnaden. Den bilden bekräftas delvis av den höga uppmätta innetemperaturen i en lägenhet 25,5 grader, men den höga temperaturen uppträder i lägenheten belägen längst bort från värmekällan. Förhållandet brukar vara det omvända. Dock saknas mätningar i övriga lägenheter. För simuleringen har antagits en medelinnetemperatur på 21 grader. Att bestämma kulvertförlusterna kräver noggrannare mätningar, men uppskattningen på 40 MWh/år bygger på antagandet att förlusten är 400 kwh/m år samt att det finns totalt 100 löpmeter kulvert. För fyrarörskulvert byggd före 1975 är den schablonmässiga förlusten ca 700 kwh/m år. Nya PEX-rör har nyligen dragits i befintlig kulvert vilket troligen sänker värmeförlusterna något, men antagandet på 400 kwh/m år kan ändå vara i underkant. Med detta antagande kostar alltså förlusterna ca kr/år. Eftersom bergvärmepumpen producerar värme som med dagens elpris och givna antaganden kostar ca 0,30 kr/kwh vilket är billigt jämfört med andra energislag - är det svårt att hitta åtgärder som kan anses lönsamma. En injustering av värmesystemet kan dock vara både lönsam och leda till bättre inneklimat. Injustering bör göras med högflödesmetoden då bergvärmepumpen inte producerar värme med tillräckligt hög temperatur för att lågflödesmetoden ska vara tillämpbar. Termostatventiler bör ses över/installeras för att optimera rumstempereringen. I beräkningarna har antagits en10 %-ig besparing av uppvärmningsenergin vid en injustering, men den kan bli ännu högre. 8

13 Indata till simulering Gästrike Hammarby Använd programvara: BV Parameter Värde Enhet Atemp 188 m2 Genomsnittlig takhöjd 2,4 m2 Antal plan 1 st Uppvärmd volym 451 m3 Klimatdata, ort Gävle - Varmvatten 7,9 MWh/år Byggnadens termiska vikt Medel - Byggnadens medelinomhustemperatur 21 ºC Area vägg söder (inkl fönster och dörrar) 70 m2 Area vägg öster (inkl fönster och dörrar) 26 m2 Area vägg väster (inkl fönster och dörrar) 26 m2 Area vägg norr (inkl fönster och dörrar) 70 m2 Genomsnittligt U-värde vägg 0,66 W/m2ºC Area fönster söder 22,2 m2 Area fönster öster 0 m2 Area fönster väster 0 m2 Area fönster norr 4,92 m2 Glasandel fönster 85 % G-värde fönster (innan solavskärmning) 0,76 - Genomsnittligt U-värde fönster 2,5 W/m2ºC Area dörr söder 7,9 m2 Area dörr öster 0 m2 Area dörr väster 0 m2 Area dörr norr 7,9 m2 Genomsnittligt U-värde dörrar 2 W/m2ºC Area tak 188 m2 Genomsnittligt U-värde tak 0,2 W/m2ºC Area mark/grund 190 m2 Genomsnittligt U-värde mark/grund 0,33 W/m2ºC Årsmedeltemperatur för grundberäkning 4 ºC Byggnadens medelluftomsättning 0,33 oms/h Forcerad ventilation/hygienventilation 0 l/s U A-värde för linjära köldbryggor 23,92 W/ºC Byggnadens medelluftomsättning pga luftotäthet (vid FTX) 0,2 oms/h Värmetillskott från personer 2,36 W/m2 Värmetillskott från apparater (hushållsel) och varmvatten 2,4 W/m2 Resulterande UA-värde 322 W/ºC Summa omslutande areor 570 m2 Um 0,565 W/m2ºC 9

14 Anteckningar från platsbesök - Gästrike-Hammarby 28/ BYGGNADEN UTVÄNDIGT RADHUSLÄGENHETEN Markkonstruktionen. Initial markplatta har tilläggsisolerats med 50 mm markskiva (mineralull) och därefter har ett tunt skikt betong gjutits ovanpå. Plastmatta har satts ovanpå. Fönster består av kopplade 2-g fönster träbågar/träkarmar. Vindsbjälklaget har 20 cm mineralull (konstruktion som i L-husets lgh). I vindsutrymmet mättes 10 C, 630 ppm oh RH 53,3 %. Marklutning ner mot hus, asfaltyta intill fasad, växter mot vägg Tak tegelpannor, ok skick Ingen takfot på kortsidor, försvårar tilläggsisolering 2-glasfönster på de flesta. Gammal isolerruta i stora fönster, delvis läckage Planerad för rivning innan fastigheterna köptes av Ribacken AB Ej K-märkt?? Kallförråd mellan L-byggnad och café där kulvert löper i vägg med isolering. Inget anmärkningsvärt värmeläckage. 9 borrhåll för bergvärme, under nybyggda garage LED-belysning i garage samt motorvärmare, går på samma elcentral som Berg-VP Vindsbjälklaget består av (underifrån räknat): träbaserad board (tjocklek okänt, max 10 mm), spontat plank (tjocklek okänt) och 200 mm mineralull (försedd med vindskyddande papp). Yttertak av råspont, takpapp och betongtakpannor. Yttertaket i gott skick. BYGGNADEN INVÄNDIGT Spaltventil i två av fönstrena (v-rum/sov). Lufttätheten det finns en genomgående spricka (synlig utifårn från golv till tak) längs med anslutning mellanvägg/yttervägg i WC. Kraftig luftläckage. Spisfläkt har imkanal. Omslutande area lägenhet - låghus: 155,9 m2 Lägenhetsvolym: 109,2 m3 Soligt, lätt vind, 6 grader på fm, 9 grader på em Mellanbjälklag av betong. Balkong består av utkragad betongplatta. Uttag för taklampor finns centralt i varje rum. I köket finns två lysrörsarmaturer (ena ovanför diskho, 1 rör, och övrig i taket, 2 rör). Nytt kyl/frys och spis finns, Cylinda. Inga termostater finns på radiatorerna annat än ett gamalt på köksradiatorn (verkar inte fungera eftersom radiatorn var kall trots inställd läge 3). VÄRMECENTRALEN Cirk pump Grundfos (inställd läge III = 165 W) försörjer gamla stammar (lgh i L- huset). Framledning 40 C och retur 28 7,7 C ute. Cirk pump till kaféet etc (nydragna PEX-rör i gamla fjärrvärmen), Grundfos UPE inställd på halvfart min 40 W, max 250 W. Framledning 38 C, retur 28 C. VVC cirk pump UPE halvfart, min 40 W, max 100 W. Varmvatten framledning (tank) 55 grader OK Cirkulationspump låghusdel till på kulvert 250 W max, inställd på ca 50% Framledning kulvert låghus: 44 grader (utetemp +5 grader) Retur kulvert från låghus: 31 grader (lågt flöde -> hög tempdiff, höja flödet dvs höj pumpens effekt kan vara en åtgärd?) VVC framledning: 42 grader/47 grader (olika husdelar). Lågt? Berg-vp: IVT Greenline F55 (kallas E21) Drifttid enligt meny timmar, Tillskott 4138 tim (elpanna??) Elpanna som spets/backup: 88 kw som regleras in i 6 kw-steg. Dess c-pump: 100 W max VVB (Grön) 9 kw, 500 l 2-rörsystem, endast termostater på en handfull radiatorer, annars TA-vred. 10

15 L-HUSET Loftgång med längsgående utkragad betongplatta på L-hus. Yttervägg: Lättbetong (grå) 32 cm inkl puts. L-hus Innervägg: Lättbetong 29 cm. L-hus Momentan lufttemp trapphus L-hus: 16 grader, 38% RF Momentan lufttemp källare L-hus: 17,3 grader, 36% RF Belysning källare: 12st LE 13W (någon enstaka glödlampa kvar). Närvarosensor i förrådsdel. Belysning trapphus: 5st LE 13 W, tidsstyrd strömbrytare (avslagsfördröjning) Belysning entré/loftgångar: 19 st LE(?). Styrning? Momentan lufttemp i lägenhet L-hus: 21 grader Spårgasmätning start: 28/2 kl Sker i två lägenheter, inkl temploggning Frånluftflöde uppmätt i badrum låghus-lägenhet: 4l/s Lägenheten i L-huset, 2 vån. Lägenheten har genomgått invändig uppfräschning eftersom nya hyresgäster flyttar in den 1:a mars. Fönster är försedda med tätningslister, förutom WC-fönstret som saknar sådana. Bågar öppnas inåt. Utvändigt har både karm och båge försetts med vitlackerade aluminiumprofiler. Skicket är gott. Många fönster är avskärmade utifrån förlängd takfot/balkonger/balkongvindskydd. Solen strålar dock in vid besöket solinstrålning torde fungera på våren och hösten. Lägenhetens bärande väggar består av putsat tegel (tjockväggar, ca 150 mm lägenhetskiljande 230 mm). Övriga icke-bärande väggar är av putsad lättbetong (tjocklek ca 100 mm). Ytterväggar av putsad lättbetong, tjocklek totalt 320 mm. Tryckprovning: Tvättmaskinens avloppsvattenlås var inte fylld med vatten (upptäcktes efter test). Ventilationsflödesmätning gjordes ej pga av renoveringen samtliga don utom WC:ns var stängda. 11

16 12

17 Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Sandviken, Polhemsgatan 9 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober

18 Polhemsgatan 9, Sandviken 1 Allmänt Fastighetsägare: BRF Stensötan Typ av ägande: Bostadsrättförening Antal lägenheter: 18 Byggår: 1950 Genomförande energibesparande åtgärder: Fjärrvärme, fönsterbyte (1980) Placering: Centralt Energideklaration gjord: Ja OVK-besiktning: Information saknas Radon: Information saknas PCB-inventering: Information saknas Planerade åtgärder: Vindisolering, kapning av balkonger, nytt system undercentralen, dränering i källaren. Konstruktion: Stomme tegel fasad + luftspalt + lättbetong, takbjälklag i betong och okänd isolering, platta på mark. Halv källare är under marken. Uppvärmningssätt: Uppvärmningssätt varmvatten: Ventilation: Uppvärmd area (Atemp): Stomme: Uppvärmd volym: VVC: Klimat som använts vid simulering: Större köldbryggor: 2 Nuläge energianvändning Köpt energi 2011, faktisk, (exkl.hushållsel): Köpt energi, normalårskorrigerad (exkl.hushållsel): Köpt energimängd är beräknad/fördelad: Beräknad energianvändning för varmvatten: Fastighetsel (normalt år): Schablonmässigt beräknad hushållsel: Beräknade omvandlingsförluster: Byggnadens specifika energianvändning (normalår): Byggnadens effektbehov vid DUT (-22 º C): Fjärrvärme Fjärrvärme Självdrag 1378m2 Tegel, lättbetong 2695 m3 Ja Gävle Balkong, tak, ytterväggar 235 MWh 242 MWh värme (197 MWh uppvärmning, 38 MWh varmvatten samt 7 MWh fastighetsel) ja, fördelad på A temp 38 MWh/år 7 MWh/år 37 MWh/år kulvertförluster 176 kwh/m2 år 58 W/m 2 (för 21 C inomhus) 14

19 Polhemsgatan 9, Sandviken 3 Uppmätta parametrar 0,33 0,3 Uppmätt för byggnaden Lufttäthet (l/s m2 vid 50 Pa) 0,8 0,63 Krav för passivhus Referensvärde enligt Medelvärde för tidigare byggregler deltagande hus i projektet med liknande byggteknik Uppmätt luftläckage är 0,33 l/s,m 2 vid 50 Pa undertryck. En god lufttäthet är viktig för att undvika ofrivilligt ventilation och ökad energianvändning. Särskilt viktig vid installation av FTX-ventilation. Byggnadens lufttäthet anses bra. (0.62 är snittet för deltagande byggnader i projektet med liknande byggteknik). Taksprånget är rejält och möjliggör utvändig tilläggsisolering. 0,23 Luftomsättning ventilation (oms/timme) 0,5 0,52 0,39 Byggnaden använder självdrag för att ventilera. Den uppmätta luftomsättningen är 0,23 oms/timme. Kravet på luftflöde är 0,35 l/s.m 2 enligt Boverket vilket motsvarar 0,5 oms/h vid en takhöjd på 2,5 m. Den uppmätta luftomsättningen indikerar att byggnaden har för låg luftomsättning. Uppmätt för byggnaden Lägsta krav enligt Boverket Medelvärde för flerbostadshus enligt studien BETSI Medelvärde för deltagande hus i projektet 19,6 Uppmätt för byggnaden Innetemperatur (º C) 22,3 Medelvärde för flerbostadshus enligt studien BETSI 21 Rekommendation enligt Sveby 22,4 Medel för deltagande hus i projektet Uppmätt 19,6 o C medeltemperaturen vid långtidsmätning i en lägenhet. Rekommendationen är 21 o C. En högre temperatur medför ökad energiförbrukning. Det uppmätta värdet anses vara generellt lågt för fastigheten. Ty hyresgästen från lägenheten där mätningen utfördes angav att lägenheten vädras ofta, detta kan påverka resultaten av långtidsmätningen. Momentan mätning av lufttemperaturen i en annan lägenhet gav värdet 22,5 o C. Byggnadens beräknade specifika energianvändning (för värme, varmvatten och fastighetsel) är ca 176 kwh/m 2.år, vilket är något högre än riksgenomsnittet för flerbostadshus. 15

20 Polhemsgatan 9, Sandviken 4 Nuläge energibalans, årssimulering Energiförluster under uppvärmningssäsongen vädring 3% Energitillförsel under uppvärmningssäsongen ventilation 17% avlopp 12% köldbryggor 10% fönster 16% väggar 25% golv 4% tak 13% 2% 5% 5% 8% 13% 67% Radiatorer Solinstrålning Personvärme Apparatvärme Fastighetsel Varmvatten De största och flesta köldbryggorna finns i väggarna (t.ex. balkonganslutning), därav sker en högre total energiförlust än 25 % genom väggarna (inkl. källarväggar). Energiförlusterna bara genom utkragande balkongplattor är ca kwh/år. 5 Några möjliga åtgärder, energibesparing med nuläge som utgångspunkt Typ av åtgärd Väggar: Tilläggsisolering, 100 mm mineralull (ej källarväggar) Väggar: Tilläggsisolering, 200 mm mineralull (ej källarväggar) Beräknad energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), Pay off tid (år) Brukstid (år) nuvarande energipris Besparing under hela åtgärdens brukstid (kr) Blir åtgärden lönsam inom brukstiden? Åtgärd nödvändig pga nuvarande skick? % Fjärrvärme NEJ NEJ % Fjärrvärme NEJ NEJ Vindsbjälklag: Tilläggsisolering, 100 mm % Fjärrvärme JA NEJ Vindsbjälklag: Tilläggsisolering, 200 mm % Fjärrvärme JA NEJ Fönster: Nya effektiva fönster (U-värde 1,2) exkl. källare Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) exkl. källare Dränering/isolering 100m källarväggar + sockel % Fjärrvärme NEJ NEJ % Fjärrvärme NEJ NEJ % Fjärrvärme NEJ NEJ Individuell mätning och debitering % Fjärrvärme NEJ NEJ Injustering värmesystem % Fjärrvärme JA JA En grad sänkning av inomhustemperatur % Fjärrvärme JA NEJ Återvinning av duschspillvatten (1) % Fjärrvärme NEJ NEJ Solfångare 39m % Fjärrvärme NEJ NEJ Solceller 50m 2 (8 kw toppeffekt) % El JA NEJ Snålspolade blandare (2) % Fjärrvärme JA NEJ FTX-system % Fjärrvärme NEJ NEJ Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) exkl. källare MERKOSTNAD % Fjärrvärme NEJ NEJ Beräknad investeringskostnad i tabellen ovan avser hela kostnaden för åtgärden. Om en liknande åtgärd behöver vidtas oavsett energibesparingen pga. byggdelens nuvarande skick, bör endast merkostnaden för att välja ett mer energieffektivt alternativ upptas som investeringskostnad. I dessa fall kommer det innebära en avsevärt förbättrad lönsamhet för åtgärden. Detta synsätt är främst tillämpbart för fasad- och fönsterrenoveringar. I tabellens sista rad visas ett exempel på detta avseende fönsterbyte. I fallet med tilläggsisolering av vindsbjälklag inkluderas dock inte kostnaden för att flytta förråden. 16

21 Polhemsgatan 9, Sandviken 6 Åtgärdspaket Åtgärdspaket 1 Åtgärd Beräknad total energibesparing (MWh/år) Procentuell total minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad per åtgärd (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Utvändig tilläggsisolering vägg, % Fjärrvärme mm Isolering vind 200mm lösull 66 27% Fjärrvärme Nya högeffektiva fönster (U-värde 84 35% Fjärrvärme ,85) Dränering/isolering 100m 92 38% Fjärrvärme källarväggar + sockel Injustering värmesystem 102,5 42% Fjärrvärme Solfångare 39m2 121,5 50% Fjärrvärme Total. 121,5 MWh/år 50% Fjärrvärme kr kr/år Kommentar till åtgärdspaketet: Endast åtgärder på klimatskärm, injustering, samt solfångare för tappvarmvattenuppvärmning. Inga åtgärder på ventilation. Viktigt att injustering av värmesystemet görs efter eventuella åtgärder på klimatskalet. Genom att genomföra åtgärderna kan energianvändningen minskas från 242 MWh/år till 120,5 MWh/år. Den specifika energianvändningen per uppvärmda area (A temp ) kommer att minskas från 176 KWh/m 2 till 87 kwh/m 2. Här nås en halvering, men med mycket dålig lönsamhet. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 34 W/m 2. Tilläggsisolering av en yttervägg med tegelfasad är rätt komplicerat, beroende på vad man får göra med fasaden utifrån byggnadsnämndens beslut. Oftast krävs att man återställer en tegelfasad om det fanns en sådan ursprungligen. En ny tegelfasad kan innebära nya problem, t.ex bärigheten hos den befintliga ytterväggen. Ibland måste man förstärka marken och på den sätta ett ny murparti som bär upp fasaden. Det enklaste är att riva teglet, tilläggsisolera och sedan putsa. Men då ska kommunens bostadsnämnd kontaktas för att få tillstånd, eftersom en ny fasad ändrar hela byggnadens/områdets utseende. Tilläggisolering av fasaden bör endast genomföras när fasaden är i så dåligt skikt att den behöver bytas. Installation av nya fönster är ej ekonomiskt lönsamt eftersom de befintliga fönstren är energieffektiva och i acceptabelt skick. 17

22 Polhemsgatan 9, Sandviken Tilläggsisolering av vinden är en mycket god ekonomiskt investering med kort pay-off tid. I denna kalkyl antas att tilläggisolering sker med lösull, dvs. hyresgästerna förlorar sina förråd som finns på vinden. Ett annat sätt är att lägga reglar på vindsbjälklagen och sedan fyll mellanrummet med minerallull. Detta alternativ är dyrare (priset måste ni rådfråga byggföretag). Vindsbjälklagen kommer att höjas några centimeter, höjden på dörrarna hos förråden får justeras för att anpassas till den förhöjda golvnivån. Man kan även isolera taket, men risken finns att byggnaden drabbas av fuktskador. En injustering av värmesystemet kan vara både lönsam och leda till bättre termiskt inneklimat. När åtgärder har genomfört på klimatskal eller ventilation bör en injustering ske för att anpassa värmesystemet efter de nya förutsättningarna. Installation av solfångare gör att hälften av den energi som används till varmvattnet kan sparas på årsbasis. Åtgärdspaket 2 Åtgärd Beräknad total energibesparing (MWh/år) Procentuell total minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad per åtgärd (kr) Utvändig tilläggsisolering vägg, % Fjärrvärme mm Isolering vind 200mm lösull % Fjärrvärme Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Nya högeffektiva fönster (U-värde % Fjärrvärme ,85) FTX-system 90,1 37 % Fjärrvärme Injustering värmesystem 100,8 42 % Fjärrvärme Snålspolande blandare 108,4 45 % Fjärrvärme Individuell mätning och debitering 114,5 47 % Fjärrvärme Solceller 50m2 120,6 50 % El Total. 120,6 MWh/år 50 % Fjärrvärme kr kr/år Kommentar till åtgärdspaketet: Här görs åtgärder på klimatskärm, injustering, solenergi (solceller för egenproduktion av el), installation of FTX-system samt effektivisering av tappvarmvattenförbrukningen. Här nås återigen en halvering, men med mycket dålig lönsamhet. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 36 W/m 2. 18

23 Polhemsgatan 9, Sandviken Efter genomförda åtgärder kommer energianvändningen minskas från 242 MWh/år till 121,4 MWh/år. Den specifika energianvändningen per uppvärmda area (A temp ) kommer att minskas från 176 KWh/m 2 till 88 kwh/m 2. Enligt spårgasmätningar är ventilationen bristfällig och behöver åtgärdas. Om åtgårder på ventilation görs för att öka ventilationsflödet utan att införa någon typ av värmeåtervinning från frånluften kommer energiförbrukningen att öka (venitlationsförlusterna ökar). Ett korrekt installerat och dimensionerat från- och tilluftsystem med värmeåtervinning (FTX system) ger möjlighet till bra luftkvalitet och ett bra termiskt klimat. Dock är installation av FTX ej ekonomiskt lönsamt i denna kalkyl eftersom ventilationsflödet ansätts till 0.35 l/s,m 2 (för att uppnå minimikrav på ventilationsflödet) vilket är dubblering jämfört med dagsläget. Åtgärdspaket fastighetsägarens önskemål Åtgärd Beräknad total energibesparing (MWh/år) Procentuell total minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad per åtgärd (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Isolering vind 200mm lösull % Fjärrvärme Dränering/isolering 100m % Fjärrvärme källarväggar + sockel Kapning av balkongplattor % Fjärrvärme Total. 38 MWh/år 16 % kr kr/år Kommentar till åtgärdspaketet: Efter genomförda åtgärder kommer energianvändningen minskas från 242 MWh/år till 204 MWh/år. Den specifika energianvändningen per uppvärmda area (A temp ) kommer att minskas från 176 KWh/m 2 till 148 kwh/m 2. Den procentuella besparingen av byggnadens energianvändning blir 16 %. Kapning och ditsättning av nya balkongplattor är kostsamt och bör endast beaktas i kombination med utvändig isolering av fasad eller intermittent isolering av plattan. Vid intermittent isolering borrar man hål invid ytterväggar, i plattan, och fyller dessa med isolering. Värmeförlusten genom källarväggarna är förhållandevis ganska låg vilket gör isolering av källarväggarna olönsamma. Dock ifall omdränering ska genomföras blir merkostnaden för isolering marginell och åtgärden lönsam. 19

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse RAPPORT Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Livscykelkostnader och energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus Erik Prejer, Daniel Holm, Jacob Lindblom och Kaisa Svennberg B1985

Läs mer

Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive

Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive Anna Sand Therese Vegehall EXAMENSARBETE 2012 Byggnadsteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer