Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter"

Transkript

1 Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012 Gävleborgs län Rapport 2012:16 Del 2

2 Projektledare: Sanne Godow Bratt Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Gävleborg E-post: Tel: vx, Beräkningar och sammanställning av rapport: Gustav Persson Projektmedarbetare, Högskolan i Gävle E-post: Tel: Brf Stensötan och Delsbo även Mathias Cehlin Universitetslektor, Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle/Länsstyrelsen Gävleborg, 2012.

3 Innehåll Gästrike-Hammarby, sid 1 Sandviken, sid 13 Gävle, sid 29 Gävle, sid 43 Ockelbo, sid 57 Ljusne, sid 71 Segersta, sid 85 Hudiksvall, sid 99 Delsbo, sid 113 Ljusdal, sid 127 Ilsbo, sid 139 BILAGOR A: Grundläggande om energianvändning i byggnader sid 155 B: Ordförklaringar och förtydliganden sid 161

4

5 Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Sandviken, Gästrike-Hammarby, Allén 5 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober

6 Allén 5, Gästrike-Hammarby 1 Allmänt Fastighetsägare: Ribacken AB Typ av ägande: Privat fastighetsbolag Antal lägenheter: 4 st Byggår: Genomförda energibesparande åtgärder: Bergvärme 2008 Placering: Rural Energideklaration gjord: Ja OVK-besiktning: ok Radon: ok PCB-inventering: ok Planerade åtgärder: Injustering värme Övrigt: Ritad av arkitekten Ralph Erskine (se bilaga F). Kulturhistoriskt värde. Konstruktion: Stomme i murad lättbetong, takbjälklag i trä, platta på mark. 1 plan. Uppvärmningssätt: Bergvärme, elpanna spets Uppvärmningssätt varmvatten: Bergvärme, VVB (el) Ventilation: Självdrag Uppvärmd area (A temp ): 190 m 2 Uppvärmd volym: 451 m 3 VVC: Ja Klimat som använts vid simulering: Större köldbryggor: Gävle Utkragande lägenhetsavskiljande lättbetongväggar Notering Denna rapport avser låghuset, Allén 5. Bergvärmepumpen förser totalt 4 byggnader (1764 m 2 ) med värme och varmvatten via ett kulvertsystem. Antagen årssystemverkningsgrad (SPF) för värmepumpen och elpanna inkl cirkulationspumpar är 2,8. 2 Nuläge energianvändning Köpt energi 2011, faktisk (exkl hushållsel): Köpt energi 2011, normalårskorrigerad: Köpt energimängd är beräknad/fördelad: Beräknad energianvändning för varmvatten: Fastighetsel: Schablonmässigt beräknad hushållsel: Beräknade omvandlingsförluster: Byggnadens specifika energianvändning: Byggnadens effektbehov vid -22 º C: 40 MWh bergvärme/el 45 MWh bergvärme/el, 0,8 MWh fastighetsel fördelad på Atemp (osäker siffra) 8 MWh/år 0,8 MWh/år 5,6 MWh/år kulvertförluster, ca 40 MWh/år för hela kulvertsystemet ~250 kwh/m 2 år 89 W/m 2 (för 21 º C inomhus) 2

7 Allén 5, Gästrike-Hammarby 3 Uppmätta parametrar Uppmätt luftläckage är 0,62 l/s,m 2 vid 50 Pa undertryck för en lägenhet. En god lufttäthet är viktigt för att undvika ofrivillig ventilation och ökad energianvändning. Särskilt viktigt vid installation av FTX-ventilation. Tätheten är likvärdig med andra deltagande hus i projektet med liknande byggnadsteknik. Notering: lägenheten har en stor genomgående spricka i badrummet som troligen påverkar tätheten. Uppmätt 25,5 º C medeltemperatur vid långtidsmätning i en lägenhet. Rekommendationen är 21 º C. En högre temperatur medför ökad energiförbrukning. Notering: spridningen i temperaturmätningen är stor; som lägst är innetemp 3,5 grader (!), som högst 31 grader. Uppmätt luftomsättning i lägenhet är 0,57 oms/h. Kravet på luftflöde är 0,35 l/s m 2 golvarea enligt Boverket vilket motsvarar 0,5 oms/h vid en takhöjd på 2,5 m. Ventilationsgraden är tillfredställande. Notering: troligen är den undersökta lägenheten frekvent vädrad med tanke på temperaturskiftningarna ovan och den relativt sett höga luftomsättningen, vilket gör att den troligen inte är helt representativ för byggnaden som helhet. Sprickan i badrummet kan också påverka luftomsättningen. Byggnadens beräknade specifika energianvändning (för värme, varmvatten och fastighetsel) är ca 240 kwh/m 2 år, vilket är högre än riksgenomsnittet för flerbostadshus. 3

8 Allén 5, Gästrike-Hammarby 4 Nuläge energibalans, årssimulering Energiförluster Energitillförsel 9,1% 10,2% 16,5% 10,8% 1,3% 7,2% 26,9% 18,0% Väggar Fönster Dörrar Golv Tak Ventilation/luftläckage Avlopp 7% 6% 7% 13% 1% 66% Köpt värme till radiatorer Gratis värme från solinstrålning Gratis värme från personer Gratis värme från apparater Köpt värme till varmvatten Köpt fastighetsel Vädring 5 Några möjliga åtgärder, energibesparing med nuläge som utgångspunkt Typ av åtgärd Beräknad energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Pay off tid (år) Brukstid (år) Besparing under hela åtgärdens brukstid (kr) Blir åtgärden lönsam inom brukstiden? Åtgärd nödvändig pga nuvarande skick? Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad Vägg: utvändig tilläggsisolering 200 mm mineralull, ny putsfasad Vind: tilläggsisolering vindsbjälklag 200 mm lösull Vind: tilläggsisolering vindsbjälklag 400 mm lösull % % % % Fönster: LE-glas invändigt (U-värde 1,8) % Fönster: Nya effektiva fönster (U-värde 1,3) Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) % % Ventilation: FTX-system utan lufttätning 300-1% Ventilation: FTX-system med lufttätning % Solfångare: behövs ca 10 m2 plansolfångare, ack.tank % Injustering av värmesystemet % Sänkning av innetemp en grad % Värmeåtervinning av duschspillvatten % Byte av dörrar (U=0,9) % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) NEJ JA NEJ JA JA NJA NEJ NJA NEJ NJA NEJ NJA NEJ NJA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NJA Solceller ca 70 m2, 10 kwt % El JA NEJ Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad MERKOSTNAD % Bergvärme (El) JA JA Beräknad investeringskostnad i tabellen ovan avser hela kostnaden för åtgärden. Om en liknande åtgärd behöver vidtas oavsett energibesparingen pga. byggdelens nuvarande skick, bör endast merkostnaden för att välja ett mer energieffektivt alternativ upptas som investeringskostnad. I dessa fall kommer det innebära en avsevärt förbättrad lönsamhet för åtgärden. Detta synsätt är främst tillämpbart för fasad- och fönsterrenoveringar. I tabellens sista rad visas ett exempel på detta avseende fasadrenovering. 4

9 Allén 5, Gästrike-Hammarby 6 Åtgärdspaket Åtgärdspaket 1 Åtgärd Beräknad total energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig total besparing (kr/år), nuvarande energipris Vind: tilläggsisolering vindsbjälklag 200 mm lösull Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad Fönster: Nya effektiva fönster (U-värde 1,3) % % % Byte av dörrar (U=0,9) % Injustering av värmesystemet % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Solceller ca 70 m2, 10 kwt % El Totalt % kr Kommentar till åtgärdspaketet: Endast åtgärder på klimatskärm och reglering, samt solceller för elproduktion. Inga åtgärder på ventilation. Viktigt att injustering av värmesystemet görs efter eventuella åtgärder på klimatskalet. Solceller i detta paket avser endast det som kan få plats på byggnadens tak, men större solcellsarea kan monteras om samtliga hus används för ändamålet. Troligen kan totalt ca 250 m2 solceller monteras vilket skulle ge ca 30 MWh el/år. Kan användas för att driva bergvärmepumpen. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 57 W/m 2 Åtgärdspaketet når mer än en halvering, men den totala lönsamheten är dålig. 5

10 Allén 5, Gästrike-Hammarby Åtgärdspaket 2 Åtgärd Beräknad total energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig total besparing (kr/år), nuvarande energipris Vägg: utvändig tilläggsisolering 100 mm mineralull, ny putsfasad % Ventilation: FTX-system med lufttätning % Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Solceller ca 70 m2, 10 kwt % El Totalt % kr Kommentar till åtgärdspaketet: Här görs en åtgärd på ventilation; installation av FTX. Energibesparingen med FTX förutsätter att klimatskärmen kan lufttätas till motsvarande ca 0,1 oms/h pga otätheter. Kan göras i samband med tilläggsisoleringen. Troligen är det lämpligast att använda en separat värmeväxlare för ventilation i varje lägenhet eftersom utrymmet att placera ett centralt aggregat är begränsat och byggnaden är liten. Solceller även i detta åtgärdspaket skapar ett nettoöverskott av el. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 55 W/m 2 Även här nås en halvering, med färre åtgärder, men med mycket dålig lönsamhet. 6

11 Allén 5, Gästrike-Hammarby Åtgärdspaket Egen Åtgärd Beräknad total energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig total besparing (kr/år), nuvarande energipris Tilläggsisolering endast gavlar 100 mm % Tilläggsisolering vind 200 mm lösull % Nya fönster (U=1,3) % Injustering av värmesystemet % Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Bergvärme (El) Totalt % kr Kommentar till åtgärdspaketet: Åtgärder som fastighetsägaren själv har för avsikt att gå vidare med helt eller delvis. På byggnadens gavlar finns ett behov av renovering pga fasadens skick. En samtidig tilläggsisolering ger en viss energibesparing. Investeringskostnaden här avser hela fasadarbetet. Om endast merkostnaden för isoleringen och inte putsskikt hänförs till energieffektiviseringen blir kostnaden betydligt lägre. 7 IR-bilder Köldbryggeverkan ovanför dörr Köldbryggeverkan vid tak/vägg Köldbryggeverkan hörn Spricka i vägg orsakar köldbrygga Luftläckage vid dörr Spricka i vägg orsakar köldbrygga 7

12 Allén 5, Gästrike-Hammarby 8 Övriga kommentarer Enligt fastighetsägaren finns klagomål på ojämn temperatur i byggnaden. Den bilden bekräftas delvis av den höga uppmätta innetemperaturen i en lägenhet 25,5 grader, men den höga temperaturen uppträder i lägenheten belägen längst bort från värmekällan. Förhållandet brukar vara det omvända. Dock saknas mätningar i övriga lägenheter. För simuleringen har antagits en medelinnetemperatur på 21 grader. Att bestämma kulvertförlusterna kräver noggrannare mätningar, men uppskattningen på 40 MWh/år bygger på antagandet att förlusten är 400 kwh/m år samt att det finns totalt 100 löpmeter kulvert. För fyrarörskulvert byggd före 1975 är den schablonmässiga förlusten ca 700 kwh/m år. Nya PEX-rör har nyligen dragits i befintlig kulvert vilket troligen sänker värmeförlusterna något, men antagandet på 400 kwh/m år kan ändå vara i underkant. Med detta antagande kostar alltså förlusterna ca kr/år. Eftersom bergvärmepumpen producerar värme som med dagens elpris och givna antaganden kostar ca 0,30 kr/kwh vilket är billigt jämfört med andra energislag - är det svårt att hitta åtgärder som kan anses lönsamma. En injustering av värmesystemet kan dock vara både lönsam och leda till bättre inneklimat. Injustering bör göras med högflödesmetoden då bergvärmepumpen inte producerar värme med tillräckligt hög temperatur för att lågflödesmetoden ska vara tillämpbar. Termostatventiler bör ses över/installeras för att optimera rumstempereringen. I beräkningarna har antagits en10 %-ig besparing av uppvärmningsenergin vid en injustering, men den kan bli ännu högre. 8

13 Indata till simulering Gästrike Hammarby Använd programvara: BV Parameter Värde Enhet Atemp 188 m2 Genomsnittlig takhöjd 2,4 m2 Antal plan 1 st Uppvärmd volym 451 m3 Klimatdata, ort Gävle - Varmvatten 7,9 MWh/år Byggnadens termiska vikt Medel - Byggnadens medelinomhustemperatur 21 ºC Area vägg söder (inkl fönster och dörrar) 70 m2 Area vägg öster (inkl fönster och dörrar) 26 m2 Area vägg väster (inkl fönster och dörrar) 26 m2 Area vägg norr (inkl fönster och dörrar) 70 m2 Genomsnittligt U-värde vägg 0,66 W/m2ºC Area fönster söder 22,2 m2 Area fönster öster 0 m2 Area fönster väster 0 m2 Area fönster norr 4,92 m2 Glasandel fönster 85 % G-värde fönster (innan solavskärmning) 0,76 - Genomsnittligt U-värde fönster 2,5 W/m2ºC Area dörr söder 7,9 m2 Area dörr öster 0 m2 Area dörr väster 0 m2 Area dörr norr 7,9 m2 Genomsnittligt U-värde dörrar 2 W/m2ºC Area tak 188 m2 Genomsnittligt U-värde tak 0,2 W/m2ºC Area mark/grund 190 m2 Genomsnittligt U-värde mark/grund 0,33 W/m2ºC Årsmedeltemperatur för grundberäkning 4 ºC Byggnadens medelluftomsättning 0,33 oms/h Forcerad ventilation/hygienventilation 0 l/s U A-värde för linjära köldbryggor 23,92 W/ºC Byggnadens medelluftomsättning pga luftotäthet (vid FTX) 0,2 oms/h Värmetillskott från personer 2,36 W/m2 Värmetillskott från apparater (hushållsel) och varmvatten 2,4 W/m2 Resulterande UA-värde 322 W/ºC Summa omslutande areor 570 m2 Um 0,565 W/m2ºC 9

14 Anteckningar från platsbesök - Gästrike-Hammarby 28/ BYGGNADEN UTVÄNDIGT RADHUSLÄGENHETEN Markkonstruktionen. Initial markplatta har tilläggsisolerats med 50 mm markskiva (mineralull) och därefter har ett tunt skikt betong gjutits ovanpå. Plastmatta har satts ovanpå. Fönster består av kopplade 2-g fönster träbågar/träkarmar. Vindsbjälklaget har 20 cm mineralull (konstruktion som i L-husets lgh). I vindsutrymmet mättes 10 C, 630 ppm oh RH 53,3 %. Marklutning ner mot hus, asfaltyta intill fasad, växter mot vägg Tak tegelpannor, ok skick Ingen takfot på kortsidor, försvårar tilläggsisolering 2-glasfönster på de flesta. Gammal isolerruta i stora fönster, delvis läckage Planerad för rivning innan fastigheterna köptes av Ribacken AB Ej K-märkt?? Kallförråd mellan L-byggnad och café där kulvert löper i vägg med isolering. Inget anmärkningsvärt värmeläckage. 9 borrhåll för bergvärme, under nybyggda garage LED-belysning i garage samt motorvärmare, går på samma elcentral som Berg-VP Vindsbjälklaget består av (underifrån räknat): träbaserad board (tjocklek okänt, max 10 mm), spontat plank (tjocklek okänt) och 200 mm mineralull (försedd med vindskyddande papp). Yttertak av råspont, takpapp och betongtakpannor. Yttertaket i gott skick. BYGGNADEN INVÄNDIGT Spaltventil i två av fönstrena (v-rum/sov). Lufttätheten det finns en genomgående spricka (synlig utifårn från golv till tak) längs med anslutning mellanvägg/yttervägg i WC. Kraftig luftläckage. Spisfläkt har imkanal. Omslutande area lägenhet - låghus: 155,9 m2 Lägenhetsvolym: 109,2 m3 Soligt, lätt vind, 6 grader på fm, 9 grader på em Mellanbjälklag av betong. Balkong består av utkragad betongplatta. Uttag för taklampor finns centralt i varje rum. I köket finns två lysrörsarmaturer (ena ovanför diskho, 1 rör, och övrig i taket, 2 rör). Nytt kyl/frys och spis finns, Cylinda. Inga termostater finns på radiatorerna annat än ett gamalt på köksradiatorn (verkar inte fungera eftersom radiatorn var kall trots inställd läge 3). VÄRMECENTRALEN Cirk pump Grundfos (inställd läge III = 165 W) försörjer gamla stammar (lgh i L- huset). Framledning 40 C och retur 28 7,7 C ute. Cirk pump till kaféet etc (nydragna PEX-rör i gamla fjärrvärmen), Grundfos UPE inställd på halvfart min 40 W, max 250 W. Framledning 38 C, retur 28 C. VVC cirk pump UPE halvfart, min 40 W, max 100 W. Varmvatten framledning (tank) 55 grader OK Cirkulationspump låghusdel till på kulvert 250 W max, inställd på ca 50% Framledning kulvert låghus: 44 grader (utetemp +5 grader) Retur kulvert från låghus: 31 grader (lågt flöde -> hög tempdiff, höja flödet dvs höj pumpens effekt kan vara en åtgärd?) VVC framledning: 42 grader/47 grader (olika husdelar). Lågt? Berg-vp: IVT Greenline F55 (kallas E21) Drifttid enligt meny timmar, Tillskott 4138 tim (elpanna??) Elpanna som spets/backup: 88 kw som regleras in i 6 kw-steg. Dess c-pump: 100 W max VVB (Grön) 9 kw, 500 l 2-rörsystem, endast termostater på en handfull radiatorer, annars TA-vred. 10

15 L-HUSET Loftgång med längsgående utkragad betongplatta på L-hus. Yttervägg: Lättbetong (grå) 32 cm inkl puts. L-hus Innervägg: Lättbetong 29 cm. L-hus Momentan lufttemp trapphus L-hus: 16 grader, 38% RF Momentan lufttemp källare L-hus: 17,3 grader, 36% RF Belysning källare: 12st LE 13W (någon enstaka glödlampa kvar). Närvarosensor i förrådsdel. Belysning trapphus: 5st LE 13 W, tidsstyrd strömbrytare (avslagsfördröjning) Belysning entré/loftgångar: 19 st LE(?). Styrning? Momentan lufttemp i lägenhet L-hus: 21 grader Spårgasmätning start: 28/2 kl Sker i två lägenheter, inkl temploggning Frånluftflöde uppmätt i badrum låghus-lägenhet: 4l/s Lägenheten i L-huset, 2 vån. Lägenheten har genomgått invändig uppfräschning eftersom nya hyresgäster flyttar in den 1:a mars. Fönster är försedda med tätningslister, förutom WC-fönstret som saknar sådana. Bågar öppnas inåt. Utvändigt har både karm och båge försetts med vitlackerade aluminiumprofiler. Skicket är gott. Många fönster är avskärmade utifrån förlängd takfot/balkonger/balkongvindskydd. Solen strålar dock in vid besöket solinstrålning torde fungera på våren och hösten. Lägenhetens bärande väggar består av putsat tegel (tjockväggar, ca 150 mm lägenhetskiljande 230 mm). Övriga icke-bärande väggar är av putsad lättbetong (tjocklek ca 100 mm). Ytterväggar av putsad lättbetong, tjocklek totalt 320 mm. Tryckprovning: Tvättmaskinens avloppsvattenlås var inte fylld med vatten (upptäcktes efter test). Ventilationsflödesmätning gjordes ej pga av renoveringen samtliga don utom WC:ns var stängda. 11

16 12

17 Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Sandviken, Polhemsgatan 9 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober

18 Polhemsgatan 9, Sandviken 1 Allmänt Fastighetsägare: BRF Stensötan Typ av ägande: Bostadsrättförening Antal lägenheter: 18 Byggår: 1950 Genomförande energibesparande åtgärder: Fjärrvärme, fönsterbyte (1980) Placering: Centralt Energideklaration gjord: Ja OVK-besiktning: Information saknas Radon: Information saknas PCB-inventering: Information saknas Planerade åtgärder: Vindisolering, kapning av balkonger, nytt system undercentralen, dränering i källaren. Konstruktion: Stomme tegel fasad + luftspalt + lättbetong, takbjälklag i betong och okänd isolering, platta på mark. Halv källare är under marken. Uppvärmningssätt: Uppvärmningssätt varmvatten: Ventilation: Uppvärmd area (Atemp): Stomme: Uppvärmd volym: VVC: Klimat som använts vid simulering: Större köldbryggor: 2 Nuläge energianvändning Köpt energi 2011, faktisk, (exkl.hushållsel): Köpt energi, normalårskorrigerad (exkl.hushållsel): Köpt energimängd är beräknad/fördelad: Beräknad energianvändning för varmvatten: Fastighetsel (normalt år): Schablonmässigt beräknad hushållsel: Beräknade omvandlingsförluster: Byggnadens specifika energianvändning (normalår): Byggnadens effektbehov vid DUT (-22 º C): Fjärrvärme Fjärrvärme Självdrag 1378m2 Tegel, lättbetong 2695 m3 Ja Gävle Balkong, tak, ytterväggar 235 MWh 242 MWh värme (197 MWh uppvärmning, 38 MWh varmvatten samt 7 MWh fastighetsel) ja, fördelad på A temp 38 MWh/år 7 MWh/år 37 MWh/år kulvertförluster 176 kwh/m2 år 58 W/m 2 (för 21 C inomhus) 14

19 Polhemsgatan 9, Sandviken 3 Uppmätta parametrar 0,33 0,3 Uppmätt för byggnaden Lufttäthet (l/s m2 vid 50 Pa) 0,8 0,63 Krav för passivhus Referensvärde enligt Medelvärde för tidigare byggregler deltagande hus i projektet med liknande byggteknik Uppmätt luftläckage är 0,33 l/s,m 2 vid 50 Pa undertryck. En god lufttäthet är viktig för att undvika ofrivilligt ventilation och ökad energianvändning. Särskilt viktig vid installation av FTX-ventilation. Byggnadens lufttäthet anses bra. (0.62 är snittet för deltagande byggnader i projektet med liknande byggteknik). Taksprånget är rejält och möjliggör utvändig tilläggsisolering. 0,23 Luftomsättning ventilation (oms/timme) 0,5 0,52 0,39 Byggnaden använder självdrag för att ventilera. Den uppmätta luftomsättningen är 0,23 oms/timme. Kravet på luftflöde är 0,35 l/s.m 2 enligt Boverket vilket motsvarar 0,5 oms/h vid en takhöjd på 2,5 m. Den uppmätta luftomsättningen indikerar att byggnaden har för låg luftomsättning. Uppmätt för byggnaden Lägsta krav enligt Boverket Medelvärde för flerbostadshus enligt studien BETSI Medelvärde för deltagande hus i projektet 19,6 Uppmätt för byggnaden Innetemperatur (º C) 22,3 Medelvärde för flerbostadshus enligt studien BETSI 21 Rekommendation enligt Sveby 22,4 Medel för deltagande hus i projektet Uppmätt 19,6 o C medeltemperaturen vid långtidsmätning i en lägenhet. Rekommendationen är 21 o C. En högre temperatur medför ökad energiförbrukning. Det uppmätta värdet anses vara generellt lågt för fastigheten. Ty hyresgästen från lägenheten där mätningen utfördes angav att lägenheten vädras ofta, detta kan påverka resultaten av långtidsmätningen. Momentan mätning av lufttemperaturen i en annan lägenhet gav värdet 22,5 o C. Byggnadens beräknade specifika energianvändning (för värme, varmvatten och fastighetsel) är ca 176 kwh/m 2.år, vilket är något högre än riksgenomsnittet för flerbostadshus. 15

20 Polhemsgatan 9, Sandviken 4 Nuläge energibalans, årssimulering Energiförluster under uppvärmningssäsongen vädring 3% Energitillförsel under uppvärmningssäsongen ventilation 17% avlopp 12% köldbryggor 10% fönster 16% väggar 25% golv 4% tak 13% 2% 5% 5% 8% 13% 67% Radiatorer Solinstrålning Personvärme Apparatvärme Fastighetsel Varmvatten De största och flesta köldbryggorna finns i väggarna (t.ex. balkonganslutning), därav sker en högre total energiförlust än 25 % genom väggarna (inkl. källarväggar). Energiförlusterna bara genom utkragande balkongplattor är ca kwh/år. 5 Några möjliga åtgärder, energibesparing med nuläge som utgångspunkt Typ av åtgärd Väggar: Tilläggsisolering, 100 mm mineralull (ej källarväggar) Väggar: Tilläggsisolering, 200 mm mineralull (ej källarväggar) Beräknad energibesparing (kwh/år) Procentuell minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), Pay off tid (år) Brukstid (år) nuvarande energipris Besparing under hela åtgärdens brukstid (kr) Blir åtgärden lönsam inom brukstiden? Åtgärd nödvändig pga nuvarande skick? % Fjärrvärme NEJ NEJ % Fjärrvärme NEJ NEJ Vindsbjälklag: Tilläggsisolering, 100 mm % Fjärrvärme JA NEJ Vindsbjälklag: Tilläggsisolering, 200 mm % Fjärrvärme JA NEJ Fönster: Nya effektiva fönster (U-värde 1,2) exkl. källare Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) exkl. källare Dränering/isolering 100m källarväggar + sockel % Fjärrvärme NEJ NEJ % Fjärrvärme NEJ NEJ % Fjärrvärme NEJ NEJ Individuell mätning och debitering % Fjärrvärme NEJ NEJ Injustering värmesystem % Fjärrvärme JA JA En grad sänkning av inomhustemperatur % Fjärrvärme JA NEJ Återvinning av duschspillvatten (1) % Fjärrvärme NEJ NEJ Solfångare 39m % Fjärrvärme NEJ NEJ Solceller 50m 2 (8 kw toppeffekt) % El JA NEJ Snålspolade blandare (2) % Fjärrvärme JA NEJ FTX-system % Fjärrvärme NEJ NEJ Fönster: Nya högeffektiva fönster (U-värde 0,85) exkl. källare MERKOSTNAD % Fjärrvärme NEJ NEJ Beräknad investeringskostnad i tabellen ovan avser hela kostnaden för åtgärden. Om en liknande åtgärd behöver vidtas oavsett energibesparingen pga. byggdelens nuvarande skick, bör endast merkostnaden för att välja ett mer energieffektivt alternativ upptas som investeringskostnad. I dessa fall kommer det innebära en avsevärt förbättrad lönsamhet för åtgärden. Detta synsätt är främst tillämpbart för fasad- och fönsterrenoveringar. I tabellens sista rad visas ett exempel på detta avseende fönsterbyte. I fallet med tilläggsisolering av vindsbjälklag inkluderas dock inte kostnaden för att flytta förråden. 16

21 Polhemsgatan 9, Sandviken 6 Åtgärdspaket Åtgärdspaket 1 Åtgärd Beräknad total energibesparing (MWh/år) Procentuell total minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad per åtgärd (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Utvändig tilläggsisolering vägg, % Fjärrvärme mm Isolering vind 200mm lösull 66 27% Fjärrvärme Nya högeffektiva fönster (U-värde 84 35% Fjärrvärme ,85) Dränering/isolering 100m 92 38% Fjärrvärme källarväggar + sockel Injustering värmesystem 102,5 42% Fjärrvärme Solfångare 39m2 121,5 50% Fjärrvärme Total. 121,5 MWh/år 50% Fjärrvärme kr kr/år Kommentar till åtgärdspaketet: Endast åtgärder på klimatskärm, injustering, samt solfångare för tappvarmvattenuppvärmning. Inga åtgärder på ventilation. Viktigt att injustering av värmesystemet görs efter eventuella åtgärder på klimatskalet. Genom att genomföra åtgärderna kan energianvändningen minskas från 242 MWh/år till 120,5 MWh/år. Den specifika energianvändningen per uppvärmda area (A temp ) kommer att minskas från 176 KWh/m 2 till 87 kwh/m 2. Här nås en halvering, men med mycket dålig lönsamhet. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 34 W/m 2. Tilläggsisolering av en yttervägg med tegelfasad är rätt komplicerat, beroende på vad man får göra med fasaden utifrån byggnadsnämndens beslut. Oftast krävs att man återställer en tegelfasad om det fanns en sådan ursprungligen. En ny tegelfasad kan innebära nya problem, t.ex bärigheten hos den befintliga ytterväggen. Ibland måste man förstärka marken och på den sätta ett ny murparti som bär upp fasaden. Det enklaste är att riva teglet, tilläggsisolera och sedan putsa. Men då ska kommunens bostadsnämnd kontaktas för att få tillstånd, eftersom en ny fasad ändrar hela byggnadens/områdets utseende. Tilläggisolering av fasaden bör endast genomföras när fasaden är i så dåligt skikt att den behöver bytas. Installation av nya fönster är ej ekonomiskt lönsamt eftersom de befintliga fönstren är energieffektiva och i acceptabelt skick. 17

22 Polhemsgatan 9, Sandviken Tilläggsisolering av vinden är en mycket god ekonomiskt investering med kort pay-off tid. I denna kalkyl antas att tilläggisolering sker med lösull, dvs. hyresgästerna förlorar sina förråd som finns på vinden. Ett annat sätt är att lägga reglar på vindsbjälklagen och sedan fyll mellanrummet med minerallull. Detta alternativ är dyrare (priset måste ni rådfråga byggföretag). Vindsbjälklagen kommer att höjas några centimeter, höjden på dörrarna hos förråden får justeras för att anpassas till den förhöjda golvnivån. Man kan även isolera taket, men risken finns att byggnaden drabbas av fuktskador. En injustering av värmesystemet kan vara både lönsam och leda till bättre termiskt inneklimat. När åtgärder har genomfört på klimatskal eller ventilation bör en injustering ske för att anpassa värmesystemet efter de nya förutsättningarna. Installation av solfångare gör att hälften av den energi som används till varmvattnet kan sparas på årsbasis. Åtgärdspaket 2 Åtgärd Beräknad total energibesparing (MWh/år) Procentuell total minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad per åtgärd (kr) Utvändig tilläggsisolering vägg, % Fjärrvärme mm Isolering vind 200mm lösull % Fjärrvärme Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Nya högeffektiva fönster (U-värde % Fjärrvärme ,85) FTX-system 90,1 37 % Fjärrvärme Injustering värmesystem 100,8 42 % Fjärrvärme Snålspolande blandare 108,4 45 % Fjärrvärme Individuell mätning och debitering 114,5 47 % Fjärrvärme Solceller 50m2 120,6 50 % El Total. 120,6 MWh/år 50 % Fjärrvärme kr kr/år Kommentar till åtgärdspaketet: Här görs åtgärder på klimatskärm, injustering, solenergi (solceller för egenproduktion av el), installation of FTX-system samt effektivisering av tappvarmvattenförbrukningen. Här nås återigen en halvering, men med mycket dålig lönsamhet. Totalt effektbehov efter åtgärdspaket (vid -22 grader): 36 W/m 2. 18

23 Polhemsgatan 9, Sandviken Efter genomförda åtgärder kommer energianvändningen minskas från 242 MWh/år till 121,4 MWh/år. Den specifika energianvändningen per uppvärmda area (A temp ) kommer att minskas från 176 KWh/m 2 till 88 kwh/m 2. Enligt spårgasmätningar är ventilationen bristfällig och behöver åtgärdas. Om åtgårder på ventilation görs för att öka ventilationsflödet utan att införa någon typ av värmeåtervinning från frånluften kommer energiförbrukningen att öka (venitlationsförlusterna ökar). Ett korrekt installerat och dimensionerat från- och tilluftsystem med värmeåtervinning (FTX system) ger möjlighet till bra luftkvalitet och ett bra termiskt klimat. Dock är installation av FTX ej ekonomiskt lönsamt i denna kalkyl eftersom ventilationsflödet ansätts till 0.35 l/s,m 2 (för att uppnå minimikrav på ventilationsflödet) vilket är dubblering jämfört med dagsläget. Åtgärdspaket fastighetsägarens önskemål Åtgärd Beräknad total energibesparing (MWh/år) Procentuell total minskning mot nuvarande energianvändning (%/år) Sparat energislag Beräknad investeringskostnad per åtgärd (kr) Beräknad årlig besparing (kr/år), nuvarande energipris Isolering vind 200mm lösull % Fjärrvärme Dränering/isolering 100m % Fjärrvärme källarväggar + sockel Kapning av balkongplattor % Fjärrvärme Total. 38 MWh/år 16 % kr kr/år Kommentar till åtgärdspaketet: Efter genomförda åtgärder kommer energianvändningen minskas från 242 MWh/år till 204 MWh/år. Den specifika energianvändningen per uppvärmda area (A temp ) kommer att minskas från 176 KWh/m 2 till 148 kwh/m 2. Den procentuella besparingen av byggnadens energianvändning blir 16 %. Kapning och ditsättning av nya balkongplattor är kostsamt och bör endast beaktas i kombination med utvändig isolering av fasad eller intermittent isolering av plattan. Vid intermittent isolering borrar man hål invid ytterväggar, i plattan, och fyller dessa med isolering. Värmeförlusten genom källarväggarna är förhållandevis ganska låg vilket gör isolering av källarväggarna olönsamma. Dock ifall omdränering ska genomföras blir merkostnaden för isolering marginell och åtgärden lönsam. 19

Sammanställning platsbesök Objekt: Sandviken, brf Stensötan, Polhemsgatan 9 Datum: 2012-02-14, kl 10.00 16.30

Sammanställning platsbesök Objekt: Sandviken, brf Stensötan, Polhemsgatan 9 Datum: 2012-02-14, kl 10.00 16.30 Allmänt Deltagande vid platsbesöket: Utetemperatur vid besöket: Väderförhållanden: Jan Akander, Mathias Cehlin, Linn Liu, Sanne Godow Bratt, Svante Lindström, Gustav Persson +2,5 grader vindstilla, växlande

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Gävle, Staketgatan 9

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Gävle, Staketgatan 9 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Gävle, Staketgatan 9 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Ljusdal, Ringvägen 18

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Ljusdal, Ringvägen 18 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Ljusdal, Ringvägen 18 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Sandviken, Gästrike-Hammarby, Allén 5

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Sandviken, Gästrike-Hammarby, Allén 5 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Sandviken, Gästrike-Hammarby, Allén 5 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Hudiksvall, Delsbo, Smedjegatan 4

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Hudiksvall, Delsbo, Smedjegatan 4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Hudiksvall, Delsbo, Smedjegatan 4 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Bilaga G Indata Energiberäkningar

Bilaga G Indata Energiberäkningar Bilaga G Indata Energiberäkningar Reviderad 2011-05-13 med avseende på värmeledningstal för lättbetong, vilket resulterar i ett högre U-värde för några av fasaderna och en något högre energianvändning.

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Ockelbo, Marstrandsvägen 68

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Ockelbo, Marstrandsvägen 68 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Ockelbo, Marstrandsvägen 68 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Bollnäs, Segersta, Stora vägen 33

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Bollnäs, Segersta, Stora vägen 33 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Bollnäs, Segersta, Stora vägen 33 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent

Läs mer

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Fastighetsägare: Helsingborgshem AB Kontaktperson: John Nielsen, telefon: 042 20 82 20, mobil: 0730 70 09 20 Anders Olsson, telefon: 042 20 82 37 Total antal

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Hudiksvall, Sanna, Hallstaåsvägen 40

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Hudiksvall, Sanna, Hallstaåsvägen 40 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Hudiksvall, Sanna, Hallstaåsvägen 40 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering

Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering Stefan Rönnberg Energiretur i Umeå AB Kylgränd 6 A 906 20 Umeå Tel 090-181010, 070-256 26 29 Giraffhus Mariedal Vargvägen Vargskinnet Energiinventering Stefan Rönnberg 2009-05-27 VARGVÄGEN GIRAFFHUS Allmänt

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Stöcksjö 14:34 Stöcksjö Kustväg 41

Energideklaration av fastigheten Umeå Stöcksjö 14:34 Stöcksjö Kustväg 41 Energideklaration av fastigheten Umeå Stöcksjö 14:34 Stöcksjö Kustväg 41 Datum 2015-10-15 Energiexpert Besiktningsdatum Linus Sandström 2015-10-12 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Stöcksjö 14:34

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 Sida 1 av 6 Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Lärbro

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 1/12-2014 Fastighetsbeteckning: Eskilstorp 8:6 Adress/ort: Pilgatan 5, Getinge Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Fjäderskruden 28 Bofinksvägen 18 E

Energideklaration av fastigheten Umeå Fjäderskruden 28 Bofinksvägen 18 E Energideklaration av fastigheten Umeå Fjäderskruden 28 Bofinksvägen 18 E Datum 2015-04-20 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Fjäderskruden 28

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Smedjan 8 Kvarnvägen 8

Energideklaration av fastigheten Umeå Smedjan 8 Kvarnvägen 8 Energideklaration av fastigheten Umeå Smedjan 8 Kvarnvägen 8 Bild från energideklaration utförd 2010-05-03 Datum 2015-04-15 Energiexpert Linus Sandström Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Smedjan 8

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 14:2 Stenhuggarvägen 1

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 14:2 Stenhuggarvägen 1 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 14:2 Stenhuggarvägen 1 Datum 2015-05-25 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 14:2 Kalkylerna

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Ön 6:67 Muddervägen 16

Energideklaration av fastigheten Umeå Ön 6:67 Muddervägen 16 Energideklaration av fastigheten Umeå Ön 6:67 Muddervägen 16 Datum 2015-10-01 Energiexpert Besiktningsdatum Linus Sandström 2015-10-01 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Ön 6:67 Kalkylerna grundas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 26/1-2015 Fastighetsbeteckning: Stora Hässlehult 2:33 Adress/ort: Hässlehultsgatan 26, Hyltebruk Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer