1(16) Brf Naturvetaren BRF NATURVETAREN 1. Org nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(16) Brf Naturvetaren 1 769600-1176 BRF NATURVETAREN 1. Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 1(16) BRF NATURVETAREN 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

2 2(16) Styrelsen för Brf Naturvetaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Föreningen registrerades och fick sin nuvarande form och funktion i och med att föreningen blev ägare till fastigheten Naturvetaren 1. Föreningens stadgar reviderades år 2006 och registrerades vid Bolagsverket Föreningens fastighet Fastighetsbeteckning: Naturvetaren 1, Stockholms kommun, med adress Docentbacken Fastigheten består av två byggnader, båda uppförda åren , och markareal på m 2. Antal Total yta Lägenheter med bostadsrätt m 2 Uthyrda lägenheter m 2 Total lägenhetsyta = m 2 Garageplatser, samt lokal 162 Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Trygg-Hansa. Fastighetens taxeringsvärde för år kronor. - varav markvärde kronor. Beslut om taxeringsvärde gäller för åren Av föreningens uthyrda lägenheter disponeras 31 st av University Accomodation Center (UAC) för andrahandsuthyrning till utländska gästforskare tillfälligt knutna till universitetet. Under året har åtta medlemslägenheter överlåtits. Förvaltning Den tekniska förvaltningen har under året skötts av Fastighetsinstallationer i Stockholm AB. Fastighetsskötseln har ombesörjts av Teoge förvaltnings AB. Driften av pannrummet har varit anförtrodd ILC CAD & Driftteknik. Den ekonomiska förvaltningen gällande avgifter/hyror m.m. har under året skötts av ISS Ekonomiförvaltning, medan fakturaregistrering, betalningar och övrig redovisning handlagts av styrelsens ekonomiansvarige. Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning (anges ingen mandatperiod avses hela 2012): Kjell Schmidt ordförande 1/1-22/5 Stephan Norrmén ordinarie ledamot, ordförande 22/5-31/12 Lars Magnus Hedin sekreterare, vice ordförande 1/1-22/5 Mats Embertsén ordinarie ledamot, vice ordförande 22/5-31/12 Daniel Olofsson ordinarie ledamot 22/5-31/12 Stefan Lindström ordinarie ledamot Birgit Marklund Beijer ordinarie ledamot Marie Skogs ordinarie ledamot Johanna Karlgren suppleant Matilda Lindgren suppleant 22/5-31/12 Patricia Vilchis Tella suppleant 1/1-22/5

3 3(16) Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandattiden ut för ordföranden Stephan Norrmén, för de ordinarie ledamöterna Mats Embertsén, Birgit Marklund Beijer och Marie Skogs samt för suppleanterna Johanna Karlgren och Matilda Lindgren. Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden och sammankallat till ordinarie föreningsstämma den 22 maj. Styrelsen har i övrigt haft kontinuerlig kontakt och arbetat i flera mindre arbetsgrupper kring diverse projekt, upphandlingar och övriga föreningsangelägenheter. Till styrelsen har under året utgått kronor. Revisorer Revisorer har varit Mats Ivarsson, auktoriserad revisor, samt Lars Blomgren, föreningsrevisor. Revisorssuppleant har varit Kjell Andersson. Valberedning Valberedning inför ordinarie föreningsstämma år 2013 består av Birgitta Bergquist, Sofia Bering, Elisabet Kahlmann och Eve Suurvee. Fastighetens tekniska status Alltsedan föreningen övertog fastigheten år 1997 har fortlöpande upprustning och förbättringar genomförts med renovering av fasad, inre utrymmen och tomtmark samt åtgärder för att förbättra värmeekonomi, säkerhet, m.m. Särskilt märkbara projekt var den omfattande fasadrenoveringen under år 2000, den i januari 2007 i drift tagna värmepumpsanläggningen (bergvärme- och frånlufts-återvinning), det sommaren 2009 färdigställda terrassprojektet samt det stora fönsterprojektet, med utbyte av samtliga fönster på husens norrsida och gavlar, vilket stod klart hösten Det planmässiga arbetet har fortsatt även under år 2012: 1. Hissar. Projektering för renovering av samtliga hissar har påbörjats och renoveringen av de första hissarna beräknas starta sommar/höst Tak. En statusinventering gällande taken har utförts. Resultatet visade på vissa brister som är mer eller mindre akuta. Åtgärder för de mest akuta är planerade att utföras vår/sommar Balkonger översta planet. Då det under en tid har visat sig läcka in vatten via balkongerna på översta planen gjordes en utredning på vad som orsakade detta och hur det skulle kunna förhindras. Utredningen visade att tätningen mellan balkongolvet och lägenhetens bjälklag endast utgjordes av en mjukfog som under årens lopp mist sin funktion. Ett åtgärdsförslag togs fram vilket bygger på att en sockel om ca 30mm gjuts i balkongnischen och balkongdörrarna höjs upp motsvarande höjd. Detta förslag har tillämpats på en av balkongerna och funktionen har utvärderats. Resterande balkonger kommer att åtgärdas motsvarande under vår/sommar Garage. Som de flesta har märkt så kommer det in vatten i garaget vid kraftig nederbörd. Det har konstaterats att det beror på flera olika saker som måste åtgärdas i tur och ordning. Arbetet med detta har påbörjats och beräknas att pågå under 2013.

4 4(16) 5. Ventilation garage. Garaget ventileras via ett antal fläktar och luftintag i respektive garage. Detta leder, vintertid, till att det är svårt att upprätthålla temperaturen i garagen vilket gör att vissa angränsande lägenheter blir kalla. Vi har under vinter/våren 2012 laborerat med att stänga av fläktarna och täta några av luftintagen i samband övervakning av [CO 2 ]. Det visade sig vara positivt ur varmhållningssynpunkt och [CO 2 ] överskred inte gränsvärdena. Vi arbetar nu på ett mer sofistikerat system där luftintagen och fläktarna styrs av CO 2 -givare vilket kan göra att vi kan hålla ännu högre temperatur i garagen för att minimera påverkan på angränsande lägenheter 6. Ventilation tvättstugor. Frånluften från torktumlarna har kopplats bort från återvinningssystemet då det medförde stora ansamlingar av damm i filter och kanaler vilket hade en negativ inverkan på återvinningen och orsakade kondens i tvättstugorna. 7. Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK). Då de nya fönstren på norr-, ost- och västsidan är installerade har vi under våren 2012 påbörjat OVK-arbetet. Arbetet innebär att samtliga lägenheter ses över med avseende på luftdon, fönsterventiler och eventuella felkonstruktioner, t ex i samband med köksrenoveringar. Fläktaggregat, sugkammare och kanaler ses över och rengörs och hela systemet injusteras så att samtliga luftdon i lägenheterna har det flöde som krävs. OVKarbetet i lilla huset är i dagsläget inte helt färdigställt då det visade sig att det i några lägenheter var svårt att få det önskade flödet. Problemet är nu löst och OVK-arbetet i stora huset är beräknat att påbörjas våren Det stora fönsterprojektet har medfört en del problem, vilka styrelsen försökt lösa med hjälp av förvaltare och entreprenör. Det har dock under året varit mycket svårt att upprätta kontakt med entreprenören. Styrelsen har därför sett sig tvungen att själv lägga ned avsevärd tid på att hitta en teknisk lösning på problemen, och en sådan lösning finns redan idag. Ett kvarstående problem är fortsatt att leverantören av de nya fönstren ifrågasätter sin skyldighet att utföra vissa garantiarbeten. Styrelsen hoppas kunna lösa problemet snarast. 9. Under 4.kvartalet påbörjades en upphandling av ekonomisk förvaltning för föreningen. När alla offerter inkommit föll styrelsens val på ISS, som redan tidigare handhar hyresförvaltningen i föreningen. Avtalet är på ett år för att sedan utvärderas. 10. Under året har STOKAB dragit in fiberkabel som gör det möjligt för föreningen att koppla in sig på stadens fibernät. Indragningen av fibern har inte medfört någon kostnad för föreningen. Planerad investerings- och underhållsverksamhet under år 2013 Inom ramen för föreningens egna finansiella resurser kommer verksamheten att inriktas på fortsatt förbättring av teknisk standard och trivsel. Ombyggnad av hissar kommer att fortsätta med hänsyn till ålder och nya säkerhetskrav. Maskinparken ses över löpande. Kvarvarande hyresrätter med orenoverade badrum kommer successivt att åtgärdas, inklusive de som är kopplade till Stockholms Universitet. Balkonger högst upp planeras att förses med tak, framför allt som skydd mot vattenskador. Detta kommer att ske i samråd med de boende.

5 5(16) Bredband Föreningens fastighet är sedan slutet av år 2004 försedd med bredbandsanslutning via fiberkabel. Föreningen har fr.o.m. juli 2008 ett fyraårigt avtal med Tele2 om gruppanslutning av samtliga 170 lägenheter. I avtalet ingår överföringskapacitet upp till 100 Mbps och e-postserver naturvetaren.se. Kostnaden för tjänsten ingår i avgiften respektive i hyran. Förberedelse för ny upphandling påbörjas under året. Föreningen har egen hemsida Kabel-TV Fr.o.m. januari 2009 har föreningen ett femårigt avtal med Tele2 om ett kollektivt abonnemang, gällande föreningens samtliga 170 lägenheter. I tjänsten ingår Tele2:s grundutbud samt för varje lägenhet fritt val av åtta kanaler ur det s.k. intressepaketet. Kostnaden för tjänsten ingår i avgiften/hyran. Under det kommande året kommer ny upphandling påbörjas. Brevlådor Under 2013 kommer styrelsen att undersöka möjligheterna att sätta upp brevlådor nere i trapphusen. Detta innebär att de boende hämtar sin post nere i entrén - morgontidningen kommer dock att levereras utanför lägenhetsdörren. De som så önskar kan alltså ha ytterdörrar utan brevinkast för ökad säkerhet. Brevlådor i entrén innebär också att mindre paket o.dyl. inte behöver hämtas på ICA utan finns att hämta ut i någon av de större lådorna i entrén som kommer att sättas upp samtidigt. Uthyrningsrum Styrelsen har f.n. tillgång till två lokaler för sitt arbete: dels expeditionen på Doc 9:bv, dels styrelserummet i källarplanet på Doc 1 A. Styrelsen överväger att flytta all verksamhet till nuvarande styrelserummet för att därefter se om det är möjligt att göra om expeditionen till ett övernattningsrum. Tanken är att br-havare i föreningen ska kunna hyra övernattningsrummet för sina gäster för några dagar till ett rimligt pris. Föreningens ekonomi 2012 har varit ett stabilt år ekonomiskt för föreningen.ett lån placerades om, som en sista del i de ränteswapar styrelsen förhandlade fram under verksamhetsåret Det omplacerade lånet förhandlades till en ränta 2,80 % mot tidigare 5,01 % på beloppet kr. Föreningens räntebindningar på dess lån, gör att föreningen står sig stark inför kommande år och de kostnader investerings- och underhållsverksamheten under år 2013, kan så ledes bekostas med föreningens egna likvida medel.

6 6(16) Flerårsjämförelse Bokfört fastighetsvärde per kvm total lägenhetyta kr kr kr kr 5765 kr Taxeringsvärde per kvm total lägenhetyta kr kr kr kr kr Årsavgift per kvm bostadsrättslägenhet 519 kr 519 kr 519 kr 519 kr 505 kr Årshyra per kvm hyreslägenhetsyta kr kr kr 1246 kr kr Genomsnitslig skuldränta under året 3,3 % 3,7 % 2,7 % 3,1 % 4,7 % Fastighetens belåningsgrad vid årsslutet 16,7 % 17 % 17 % 19 % 20 % (lån dividerat med taxeringsvärdet)

7 7(16) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat kronor Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs kronor

8 8(16) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Hyres- och avgiftsintäkter Övriga rörelseintäkter Föreningens kostnader Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Löpande reparationer Planerat underhåll Fastighetsskatt Försäkringspremier Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Driftsnetto Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets vinst

9 9(16) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10(16) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad resultat Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del fastighetslån Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 11(16) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningsed. Föreningens anläggningstillgångar består av byggnad och mark. Avskrivning på byggnad görs över den beräknade livslängden med 1 % per år på årets utgående anskaffningsvärde. Markvärdet är inte föremål för avskrivning.

12 12(16) Noter Not 1 Intäkternas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Hyresintäkter lägenheter Hyresintäkterer lokal/förråd Hyresintäkter garage Avgifter medlemmar Summa I övriga intäkter ingår intäkter från: Överlåtelse- & Pantsättningsavgifter Påminnelse- & inkassointäkter Summa Not 2 Förvaltningsarvoden Teknisk förvaltare Teknisk konsult (I.Carlsson) Fastighetsskötsel Markskötsel Trapp- & garagestädning Ekonomisk förvaltning

13 13(16) Not 3 Övriga driftskostnader Fastighetsel Uppvärmning el Uppvärmning olja Vatten & avlopp Sophämtning Grovsopor Snöröjning/sandning Hissbesiktning Bevakningskostnader Kabel-TV Bredband Övriga driftskostnader Summa Not 4 Planerat underhåll Injustering radioatorsystemen Varmvattensystem Nya maskiner i tvättstugor Fönsterrenovering norrsidan Not 5 Personalkostnader Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelsearvoden Föreningsrevisor Övriga personalkostnader Sociala avgifter enligt lag och avtal Totalt

14 14(16) Not 6 Räntekostnader Räntekostnader på fastighetslån Snittränta per år % 3,34 3,71 Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden - byggnad Ingående anskaffningsvärden - mark Aktivering fönsterrenovering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Fastighetens taxeringsvärde varav mark Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Oljelager Förutbetalda avgifter för bredband och kabel-tv Förutbetalda försäkringspremier

15 15(16) Not 9 Förändring av eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga skulder Nordea bundet, 3,55% Nordea bundet, 3,40% Nordea bundet, 2,80% Nordea bundet, 3,15% Nordea bundet, 3,05% Nordea rörlig ränta, 2,65% Nordea rörlig ränta, 2,65% Nordea rörlig ränta, 2,65% Summa Kortfristiga skulder Nordea Nordea Summa Summa räntebärande skulder Räntesäkring sker genom att ingå ränteswap avtal gällande lånen 55685, 55715, Ränteswap avtalen innebär att föreningen betalar en fastårlig ränta exkl bankens marginal.

16

17

18

BRF NATURVETAREN 1. Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING

BRF NATURVETAREN 1. Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING BRF NATURVETAREN 1 Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 769600-1176 Sid 2 (11) Styrelsen för Brf Naturvetaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Brf Nordostpassagen 3659 1 Brf Nordostpassagen 3659 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 -

Läs mer

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2007 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(13) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LÖJVIK 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LÖJVIK 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LÖJVIK 2 Årsredovisning

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnkranen

Årsredovisning. Brf Hamnkranen Årsredovisning för Brf Hamnkranen Räkenskapsåret 2012 Brf Hamnkranen 1(13) Styrelsen för Brf Hamnkranen, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 DOMHERREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 DOMHERREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen DOMHERREN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer