Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2004"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(253) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2004 AM 0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) * Avsnitt fem och sex är endast avsedda för internt bruk och saknar innehåll i denna version av SCBdok.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(253) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Arbetsmarknad 0.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet Kontaktperson: Christina Eurén Telefon : Telefax: e-post: 0.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Kontaktperson: Sofia Nilsson Telefon: Telefax: e-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen om den officiella statistiken, SFS : Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) samt datalagen (1973:289) för behandling som påbörjas före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(253) Ej relevant. 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering av undersökningen Syfte och historik Denna undersökning ingår i SCB:s löpande strukturlönestatistik och avser löner och sysselsättning i primärkommunal sektor Syftet är att årligen belysa löner och sysselsättning inom Sveriges kommuner i termer av nivå, struktur och utveckling. Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting (fd Svenska Kommunförbundet) har sedan 1965 samarbetat med att ta fram statistik över primärkommunal personal Statistikanvändning Statistiken används som utvärderings- och planeringsunderlag på såväl riks- som regionalnivå men även för analyser av lönestruktur och annan jämförande lönestatistik. Huvudsakliga användare av statistiken är Medlingsinstitutet, massmedia, departement, landsting, primärkommuner med flera offentliga organ samt forskare och organisationer. Materialet används även som underlag för internationell rapportering Uppläggning och genomförande Undersökningen är en totalundersökning. Sveriges Kommuner och Landsting samlar in individuppgifter från samtliga kommuner. Efter granskning och bearbetning köper SCB dessa uppgifter Planerade förändringar i kommande undersökningar Insamlingen sköts av Sveriges Kommuner och Landsting som producerar egen statistik av det insamlade materialet. Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken och tar ställning till om SCB ska försöka påverka Sveriges Kommuner och Landsting att förändra något i insamlingen.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(253) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Målobjekt Målobjekten utgörs av anställda i kommuner eller kommunalförbund (som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Pacta) den 1 november Följande objekt är dock exkluderde: Arvodesanställda Förtroendevalda Deltidsanställda brandmän och brandbefäl Anställda i kommunalägda stiftelser och bolag Målpopulation I undersökningen definieras två olika målpopulationer. En för statistiken över sysselsättning och en för statistiken över löner. Dessa populationer är inte identiska och definieras enligt följande: Sysselsättningspopulation: I sysselsättningspopulationen ingår månadsanställda den 1 november samt timanställda som fått lön utbetald i november (minst 100 kronor exklusive rörliga lönetillägg). De timanställdas löner avser tid arbetad under oktober månad. Heltidstjänstlediga är ej med. År 2004 ingick totalt poster i sysselsättningspopulationen. Lönepopulation: Lönepopulationen utgår från sysselsättningspopulationen men avgränsas vidare genom att endast anställda som under mätmånaden fyllt 18 men ej 65 år ingår. Dessutom exkluderas anställda för vilka tjänstgöringens omfattning är mindre än fem procent samt arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. År 2004 ingick totalt poster i lönepopulationen. Anställningsform Det förekommer tre olika anställningsformer i redovisningen, Heltid, Deltid och Övriga. Övriga består huvudsakligen av timanställda där ersättning utgår per arbetad timme. Observera att heltidsanställda ibland kan vara deltidstjänstgörande p.g.a. partiell tjänstledighet. De som tillhör anställningsformerna Deltid och Övriga kan ibland vara heltidstjänstgörande. Grundlön Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. I de fall tjänstgöringens omfattning ej avser heltid räknas grundlönen om till heltid. Fasta lönetillägg

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(253) Med fasta lönetillägg avses huvudsakligen tillägg som är knutna till anställningens tjänst och oberoende av arbetstidens förläggning. Heltidspersoner Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen i undersökningsmaterialet. Kön Kvinna, man. Månadslön Med månadslön avses anställningens sammanlagda grundlön plus rörliga lönetillägg samt naturaförmåner. Övertidsersättning ingår ej. I de fall tjänstgöringens omfattning ej avser heltid räknas grundlönen och de rörliga lönetilläggen om till att avse heltid. Nyanställda/avgångna Med Nyanställda avses de individer som tillkommit i årets undersökning, med Avgångna avses de individer som fanns med i föregående års undersökning men som saknas i årets. Rörliga lönetillägg Med rörliga lönetillägg avses tillägg knutna till arbetstidens förläggning, t.ex. OB., jour- och beredskapsersättning. Även vissa övriga, svårklassificerade tillägg förs hit. Tjänstgöringens omfattning Med tjänstgöringens omfattning avses faktisk tjänstgöringstid i förhållande till heltid under mätmånaden. Utbildning Klassificering av utbildningens nivå och inriktning för den högsta utbildningen har skett enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN). Uppgift om individernas utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister, 2004 års version. Yrke Klassificering av yrke har skett enligt SSYK som nära ansluter till den internationella yrkesnomenklaturen ISCO-88. Redovisning sker enligt SSYK:s undergrupper på fysiffernivå.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(253) 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Lön Sysselsättning kön, yrke, region, verksamhetsområde, anställningsform, näringsgren, tjänstgöringsomfattning och utbildning kön, yrke, region, verksamhetsområde, anställningsform, näringsgren, tjänstgöringsomfattning och utbildning Lön Medelvärde, median, undre och övre kvartil, förändringstal Antal, förändringstal, heltidspersoner 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Årligen publiceras materialet som Statistiskt Meddelande Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor AM 0106, såväl i pappers- som i elektronisk form, samt i Sveriges statistiska databaser. Materialet ingår i databasen Lönestrukturstatistik, hela ekonomin som from år 2004 ersätter Lönestatistisk årsbok. Diverse mindre uppdrag görs på materialet och dokumenteras tillsammans med andra uppdrag som görs på enheten. 1.4 Dokumentation och metadata Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration finns på SCB:s hemsida. Variablerna finns dokumenterade med hjälp av applikationen METADOK. Eftersom insamlingen av datamaterialet utförs av Sveriges Kommuner och Landsting så finns ingen processdata från SCB att tillgå.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(253) 2 Uppgiftsinsamling Undersökningen är en totalundersökning. Sveriges Kommuner och Landsting samlar in individuppgifter från samtliga kommuner. Efter granskning och bearbetning köper SCB dessa uppgifter. Uppgift om högsta utbildning matchas på från SCB:s utbildningsregister. 2.1 Ram och ramförfarande Rampopulationen omfattar samtliga anställda inom kommunerna och kommunalförbund som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega den 1 november. Anställda i kommunalägda bolag och stiftelser ingår inte i ramen. Undertäckning utgörs av anställda som tillhör målpopulationen men som inte kommit med i undersökningen. Timavlönad personal som anställdes från och med 1 november samt ett mindre antal anställda under övriga centrala överenskommelser berörs. Några beräkningar på undertäckningen är inte gjorda. Övertäckning utgörs av anställda som inte tillhör målpopulationen men som ändå kommit med i undersökningen. Timavlönad personal som var anställd under oktober men ej från och med 1 november tillhör denna kategori. Några beräkningar på den typen av övertäckning är inte gjorda. Övertäckning inbegriper även dubbelredovisad personal, d.v.s. arbetstagare som uppehåller mer än en tjänst medförde den del av övertäckningen som berodde på dubbelredovisning en överskattning med ca personer. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar för personalstatistiken. 2.4 Insamlingsförfarande Insamling sker genom uttag ur kommunernas lönesystem. Materialet levereras från Sveriges Kommuner och Landsting på CD-skiva. Uppgifter om bortfall finns inte. SCB gör rimlighetskontroller och återkontaktar Sveriges Kommuner och Landsting vid behov. 2.5 Databeredning Vissa av de variabler som används i undersökningen härleds från variabler som inkommer från Sveriges Kommuner och Landstings datainsamling. Nedan beskrivs hur några av dessa härleds/beräknas.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(253) Överenskommen sysselsättningsgrad För månadsanställda är variabeln lika med den inrapporterade sysselsättningsgraden. För timanställda inrapporteras ingen sysselsättningsgrad. Om värdet på variabeln antal arbetade timmar är positivt beräknas sysselsättningsgraden för timanställda som: arbetade timmar Om värdet på variabeln antal arbetade timmar saknas eller är lika med 0 så beräknas sysselsättningsgraden för timanställda istället som: utbetald lön - övertidstillägg 100 ˆ μ 03 ij Tjänstgöringens omfattning Variabeln beräknas enligt följande formel: sysselsätt ningsgrad, där ˆμ 03 ij är medellönen året innan inom yrke i för kön j. sysselsättningsgrad tjänstledighetens omfattning 100 Således är värdet på variabeln tjänstgöringens omfattning lika med värdet på variabeln överenskommen sysselsättningsgrad då tjänstledighetens omfattning uppgår till 0 procent. Heltids- eller deltidstjänstgörande Om tjänstgöringens omfattning uppgår till 100 procent är variabeln lika med "1" (heltidstjänstgörande). Annars är variabeln lika med "2"(deltidstjänstgörande). Rörliga tillägg Rörliga tillägg beräknas som summan av ob-, jour-, beredskapstillägg samt övriga tillägg och tantiem. För deltidstjänstgörande räknas tilläggen upp till heltid med hjälp av variabeln tjänstgöringens omfattning. Månadslön Månadslön beräknas som grundlön inklusive fasta tillägg plus rörliga tillägg. För deltidstjänstgörande räknas samtliga komponenter ingående i summan upp till heltid med hjälp av variabeln tjänstgöringens omfattning.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(253) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn SLPK Beskrivning Beskriver löner och sysselsättning inom den primärkommunala sektorn Version Namn SLPKsql Beskrivning Innehåller samtliga variabler lagrat i sql Presentationstext Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Registertyp administrativt register Presentationstext Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn SLO2004 Första tid 2004 Presentationstext Referenstid Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor november Beskrivning Fullständigt innehåll, sql-version. Innehåller samtliga variabler lagrat i sql Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Eventuellt utlämnande kan endast ske efter särskild prövning. Senaste tid 2004

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(253) Tabell / flat fil Presentationstext Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Objekttyp Personer Beskrivning Population Anställda i primärkommunal sektor 1 november 2004, år, anställda i kommunalägda bolag, heltidstjänstlediga, arvodesanställda, förtroendevalda, deltidsanställda brandmän och brandbefäl ingår ej Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personnummer ej summerbar PersonNr04 organisationsnummer ej summerbar Peorgnr04 kön ej summerbar Kön03 löpnummer ej summerbar Lopnr kommunkod ej summerbar Kommun04 verksamhetskod ej summerbar vkod04 kommunal ej summerbar befk befattningskod personalkategori ej summerbar Pkat04 faktisk ej summerbar ISYS04 sysselsättningsgrad löneform ej summerbar Löneform03 faktisk sysselsättningsgrad, hänsyn tagen till partiell tjänstledighet ej summerbar Fsys överenskommen ej summerbar Osysly sysselsättningsgrad för månadsavlönade arbetade timmar ej summerbar arbh04

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(253) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd timlön för timanställda ej summerbar Hlon04 avtal ej summerbar avtal03 avtalsområde ej summerbar avom04 fast kontant lön summerbar kr Flon04 fasta lönetillägg summerbar kr FTill04 totalt utbetald lön summerbar kr Ulon04 tillägg för ob summerbar kr Ob04 tillägg för jour summerbar kr Jour04 tillägg för beredskap summerbar kr bered04 tillägg för övertid summerbar kr OverT04 övriga rörliga tillägg summerbar kr ovr04 sjuklön dag 1-21 summerbar kr Sjuk1_04 sjuklön för dag 22- summerbar kr Sjuk2_04 föräldrarpenningstillägg summerbar kr FPen04 ledighetsmarkering ej summerbar Tjlk ledighetstyp ej summerbar Tjtyp04 ledighetens omfattning ej summerbar Tjlom uppehållslönefaktor ej summerbar Upfak avtalsenlig summerbar timmar Varbh04 veckoarbetstid faktiskt arbetad tid summerbar timmar Arbh heltidslön summerbar kr HelLon04 skolform ej summerbar skolf standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) ålder yrkeskod enligt SSYK 96 uppnådd ålder under mätmånaden ej summerbar SSYK summerbar år Alder överenskommen ej summerbar procent Osys04 sysselsättningsgrad för alla faktisk ej summerbar procent Tjomf tjänstgöringsomfattning arbetare eller tjänstemän ej summerbar arbtjm tjänstledighetskod, SCB ej summerbar tjlscb månadslön fast lön + rörliga tillägg uppräknade till summerbar kr Mlon04

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(253) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd heltid lönepopulation L om tjänsten tillhör ej summerbar lpop lönepopulationen län ej summerbar Län04 utbilsningsnivå SCB:s ej summerbar Sun2000niva utbildningsregister utbildningsinriktning SCB:s utbildningsregister ej summerbar Sun2000inr Värdemängder Namn Alder Namn Arbh Namn arbh04 Namn arbtjm Kod A T Ö Namn avom04 Kod A B Beskrivning Ålder vid mättillfälle Beskrivning Arbetade timmar Beskrivning Beskrivning Arbetare, tjänstemän eller övriga Benämning Arbetare Tjänstemän Övriga Beskrivning Benämning HÖK ÖLA

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(253) Z Avtal 17, 20 Namn avtal03 Beskrivning Avtalskod Kod Benämning 01 AB (Allmänna bestämmelser) 17 Pan-avtalet (Personliga assistenter och anhörigvårdare) 20 Bea-avtalet (Arbetsmarknadspolitiska åtgärder) Namn befk Beskrivning Kommunala befattningskoden Kod Benämning 0001 STADSDIREKTÖR 0002 DRÄTSELDIREKTÖR 0003 DRÄTSELCHEF 0004 KOMMUNALDIREKTÖR 0005 ÖVERFÖRMYNDARE 0006 KOMMUNALRÅD 0007 FÖRVALTNINGSDIREKTÖR 0008 BORGARRÅD 0009 FINANSCHEF 0010 FÖRBUNDSDIREKTÖR 0011 KOMMUNDIREKTÖR 0012 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 0013 OPPOSITIONSRÅD 0014 FINANSDIREKTÖR 0015 KOMMUNSTYRELSENS VICE ORDF 0016 PROJEKTDIREKTÖR 0017 SERVICEDIREKTÖR 0018 FINANSIERINGSCHEF 0019 ÖVERFÖRMYNDARCHEF 0020 STADSSEKRETERARE 0021 FINANSSEKRETERARE FÖ 0022 FINANSSEKRETERARE 0023 DRÄTSELSEKRETERARE 0024 BOSTADSCHEF

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(253) 0025 BORGARRÅDSSEKRETERARE 0026 PROGRAMADMINISTRATÖR 0027 KOMMUNRÅDSSEKRETERARE 0028 POLITISK SEKRETERARE 0029 PARTISEKRETERARE 0030 FINANSSEKRETERARE BI 0031 BORGARRÅDSSEKRETERARE BI 0032 FINANSCHEF BI 0033 FINANSKAMRER 0034 HYRESSEKRETERARE 0035 PLAN- OCH UTREDNINGSEXPERT 0036 PLANERINGS/UTVECKLINGSCHEF 0037 CHEF PLANERINGSAVDELNING 0038 PLANLÄGGNINGSHANDLEDARE 0039 CHEF FÖRVALTNINGSDRIFT 0040 KOMMUNALBORGMÄSTARE 0041 KOMMUNDELSCHEF 0042 KOMMUNDELSSAMORDNARE 0043 KOMMUNCHEF 0044 GENERALSEKRETERARE 0045 CHEFSJURIST 0046 BUDGETDIREKTÖR 0047 FINANSEKONOM 0048 AU-SAMORDNARE 0049 AU-CHEF 0050 STADSOMBUDSMAN FÖ 0051 STADSSEKRETERARE FÖ 0052 STADSJURIST FÖ 0053 FÖRBUNDSJURIST 0054 KOMMUNJURIST 0055 STADSDELSCHEF 0056 KANSLIENHETSCHEF 0057 PROJEKTCHEF 0058 PARTIFÖRETRÄDARE 0059 CHEF SERVICEKONTORET 0060 STADSJURIST 0061 STADSOMBUDSMAN

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(253) 0062 STADSOMBUDSMAN/KANSLICHEF 0063 KANSLICHEF 0064 KOMMUNALDIREKTÖR BI 0065 KANSLICHEF BI 0066 DRÄTSELCHEF BI 0067 KONTORSCHEF/KANSLICHEF 0068 STABSCHEF 0069 DRÄTSELDIREKTÖR BI 0070 STADSJURIST VI 0071 STADSOMBUDSMAN BI 0072 STADSADVOKAT 0073 STADSJURIST BI 0074 ADVOKAT 0075 KOMMUNJURIST BI 0076 STABSAMORDNARE 0077 KOMMUNALRÅDSSEKRETERARE 0078 FÖRBUNDSDIREKTÖR VICE 0079 SEKRETERARE MED UPPEHÅLL 0080 SEKRETERARE FÖ 0081 INTERNKONSULT 0082 SEKRETERARE/ÖVERFÖRMYNDARFRÅ 0083 KOMMUNDELSSEKRETERARE 0084 OMRÅDESADMINISTRATÖR 0085 PR-CHEF 0086 DISTRIKTSSEKRETERARE 0087 KOMMUNPLANERARE 0088 KOMMUNDELSNÄMNDSSEKRETERARE 0089 ARKIVSEKRETERARE 0090 SEKRETERARE 0091 INFORMATIONSSEKRETERARE 0092 KOMMUNSEKRETERARE 0093 INFORMATIONSASSISTENT 0094 STADSKANSLIST 0095 SEKRETERARE/OMBUDSMAN 0096 UTRUSTNINGSSEKRETERARE 0097 UTRUSTNINGSKONSULENT 0098 SJUKVÅRDSSEKRETERARE

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(253) 0099 VALFÖRRÄTTARE 0100 STADSSEKRETERARE BI 0101 STADSADVOKAT BI 0102 FÖRVALTNINGSJURIST FÖ 0103 STADSDIREKTÖR VICE 0104 KOMMUNDIREKTÖR BI 0105 STADSSEKRETERARE VI 0106 SEKRETARIATSCHEF 0107 STADSNOTARIE FÖ 0108 KONSULT OCH SERVICECHEF 0109 PRESSEKRETERARE 0110 STADSASSESSOR 0111 STADSNOTARIE 0112 KANSLINOTARIE 0113 NOTARIE 0114 KANSLIJURIST 0115 FÖRVALTNINGSJURIST 0116 ARBETSRÄTTSKONSULT 0117 BISTÅNDSBEDÖMARE 0118 KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE 0119 ARBETSMARKNADSCHEF 0120 BESÖKSCHEF 0121 KONSULT 0122 INFORMATIONSKONSULENT 0123 CHEFSKONSULT 0124 AU-KONSULT 0125 BOUTREDARE 0126 KONSULTCHEF 0127 DIREKTÖR NÄMNDKONTORET 0128 CHEF PRODUKTIONSFUNKTIONEN 0129 INFORMATIONSDIREKTÖR 0130 CHEF-KONSULTGRUPP 0131 KONSULT JURIDIK 0132 FAKTURERINGSCHEF 0133 SKATTEEXPERT 0134 CHEFSUTVECKLARE 0135 FINANSDIREKTÖR BI

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(253) 0136 PERSONAL/KANSLICHEF 0137 KOMMUNDELSDIREKTÖR BI 0138 CHEF FÖR LEDNINGSSTÖD 0139 CHEF FÖR STADSHUSSERVICE 0140 HOTELLCHEF 0141 KONFERENSCHEF 0142 CHEF KONTORSSERVICE 0143 STADSJURIST/SÄKERHETSCHEF 0144 KOMMUNDELSDIREKTÖR 0145 ENTREPRENADDIREKTÖR 0146 VERKSAMHETSDIREKTÖR 0147 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR BI 0148 KOMMUNIKATIONSCHEF 0149 CHEF HUSAVDELNING 0150 ARBETSUTBILDNINGSKONSULENT 0151 ARBETSMARKNADSPROJEKTSEKRETE 0152 ADMINISTRATIV LEDARE 0153 GENERALIST 0154 CHEF FÖR KONSULT O SERVICE 0155 FESTIVALSEKRETERARE 0156 MARKNADSRELATIONSANSVARIG 0157 BESTÄLLARE 0158 VERKSAMHETSCHEF BI 0159 DELGIVNINGSMAN 0160 TEMACHEF RÅD OCH STÖD 0161 CHEF FÖR FOU-KANSLIET 0162 MARKNADSEKONOM 0163 KOMMUNSERVICECHEF 0164 AVDELNINGSCHEF ÖVRIG 0165 SÄKERHETSCHEF BI 0166 CHEF KONSULTENHET 0167 ADMINISTRATIV KONSULT 0168 INKASSOHANDLÄGGARE 0169 CHEF STRATEGISK PLANERING 0170 EU-SAMORDNARE 0171 TELECHEF 0172 HYRESINTENDENT

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(253) 0173 UTVECKLINGSSAMORDNARE 0174 KOMPETENSUTVECKLARE 0175 FÖRSÄLJARE/RÅDGIVARE 0176 STABSEKRETERARE 0177 PERSONALCONTROLLER 0178 KOMMUNCHEFSSEKRETERARE 0180 INTERNATIONELL SEKRETERARE 0181 AR-UTVECKLARE 0182 MARKNADSUNDERSÖKARE 0183 MARKNADSSTRATEG 0184 RESULTATENHETSCHEF SÄLJSTÖD 0185 MEDIASAMORDNARE 0186 PLACERINGSSAMORDNARE 0187 KÖRKORTSHANDLÄGGARE 0188 ÖVERFÖRMYNDARHANDLÄGGARE 0189 BOSTADSANPASSNINGSBIDRHANDL 0190 TELECOMSAMORDNARE 0191 RÅDGIVARE 0192 CHEF MEDBORGARKONTOR 0193 FÖRTURSANSVARIG 0194 MÄKLARANSVARIG 0195 RESULTATENHCHEF MEDELST KUND 0196 KOSTEKONOM 0197 KVALITETSLEDARE 0198 HANDLÄGGARE INTERNAT FRÅGOR 0199 PRODUKTIONSKONSULENT 0201 JURIST FÖ 0204 ARBETSRÄTTSJURIST 0205 RÄTTSHJÄLPSJURIST 0207 JURIST 0208 SKOLJURIST 0210 BOLAGSJURIST 0211 JURIST BI 0212 JURIST ANDRE 0213 SJUKHUSJURIST 0215 JURIS KANDIDAT 0220 KYRKOJURIST

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(253) 0221 STIFTSJURIST 0225 KYRKOJURIST BI 0230 TAXERINGSREVISOR FÖ 0238 TAXERINGSREVISOR 0245 TAXERINGSREVISOR BI 0250 MILJÖREVISOR 0251 APPLIKATIONSANSVARIG 0252 SYSTEMANSVARIG 0253 IT-BIBLIOTEKARIE 0254 NÄTVERKSCHEF 0255 PC-SUPPORTER 0256 IT-SAMORDNARE 0257 ADB-CHEF BI 0258 IT-INGENJÖR 0259 DATAPEDAGOG 0260 IT-KONSULT 0261 IT-TEKNIKER 0262 TEKNIKER DATAKOMMUNIKATION 0263 IT-SEKRETERARE 0264 AU/ADB-UTREDARE 0265 ADB-HANDLEDARE 0266 NÄTVERKSADMINISTRATÖR 0267 SYSTEMINTEGRATÖR 0268 DATALOG 0269 IT-MEDARBETARE 0270 SYSTEMÖVERVAKARE 0271 NÄTVERKSOPERATÖR 0272 BANDBIBLIOTEKARIE 0273 SYSTEMOPERATÖR 0274 ADB-OPERATÖR 0275 PC-SAMORDNARE 0276 NÄTÖVERVAKARE 0277 SYSTEMERARE/PROGRAMMERARE 0278 NÄTOPERATÖR 0279 NÄTOPERATÖR FÖ 0280 SYSTEMKONSULENT 0281 ADB-UTBILDARE

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(253) 0282 PRODUKTCHEF 0283 PRODUKTCHEF BI 0284 TEKNIKCHEF 0285 TELEMATIKCHEF 0286 SYSTEMASSISTENT 0287 SYSTEMUTVECKLARE 0288 DRIFT- OCH TEKNIKCHEF 0289 SYSTEMADMINISTRATÖR 0290 ADB/UTREDNINGSLEDARE 0291 ADB-DESIGNER 0292 DATASEKRETERARE 0293 SYSTEMFÖRVALTARE 0294 ADB-HANDLÄGGARE 0295 SYSTEMANSVARIG/UTVECKLINGLED 0296 ADB- OCH ORGANISATIONSCHEF 0297 PC-KONSULT 0298 DATABASADMINISTRATÖR 0299 DATAADMINISTRATÖR 0300 LÖNEDIREKTÖR 0301 FÖRHANDLINGSCHEF 0302 PERSONALUTVECKLINGSCHEF 0303 UTBILDNINGSDIREKTÖR 0304 PERSONALUTVECKLINGSLEDARE 0305 LÖNE- OCH FÖRHANDLINGSCHEF 0306 PA-LÖNECHEF 0307 CHEF FÖR PERSONALSERVICE 0308 CHEF PA-SERVICE 0309 RESULTATENHETSCHEF BI 0310 AVDELNINGSDIREKTÖR 0311 SEKTIONSCHEF 0312 FÖRHANDLINGSCHEF BI 0313 SEKTIONSCHEF/FÖRHANDLINGSEKR 0314 PENSIONSKONSULT 0315 AVDELNINGSDIREKTÖR BI 0316 PERSONALAVDELNINGSCHEF 0317 FÖRHANDLINGSLEDARE 0318 PERSONALKONSULT

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(253) 0319 FRISKVÅRDSKONSULT 0320 FÖRHANDLINGSSEKRETERARE 0321 LÖNESEKRETERARE 0322 PENSIONSSEKRETERARE 0323 AVTALSSEKRETERARE 0324 FÖRSÄKRINGSSEKRETERARE 0325 FÖRHANDLINGSSEKRETERARE FÖ 0326 ARBETSMILJÖSEKRETERARE 0327 ARBETSLIVSSEKRETERARE 0328 REKRYTERINGSKONSULT 0329 FÖRHANDLARE 0330 PERSONALFÖRSÖRJARE 0331 OMBUDSMAN 0332 PA-LöNEKONSULT 0333 INTERN ARBETSFÖRMEDLARE 0334 CHEF ADMINISTRATIVT SERVKONT 0335 UPPHANDLINGSLEDARE 0336 VERKSAMHETSHANDLÄGGARE 0337 VERKSAMHETSANSVARIG 0338 SEKTIONSCHEF/LÖNECHEF 0339 SEKTIONSCHEF/FÖRHANDLCHEF 0340 KOMMUNKONSULT 0341 POLITISK SAMORDNARE 0342 CHEF EKONOMISERVICE 0343 DELOMRÅDESCHEF 0345 PRIMÄROMRÅDESCHEF 0346 RESURSCHEF 0347 PROGRAMOMRÅDESCHEF 0348 PLANERINGSSEKR HÄLSO/SJUKVÅR 0349 KONSULT FÖRHANDLARE PERSONAL 0350 SEKTIONSCHEF BI 0351 PENSIONSHANDLÄGGARE 0352 UTVÄRDERARE 0353 PLANERINGS/UTVECKLINGSSEKRET 0354 CHEF ADMINISTRATIVA ENHETEN 0355 UTBILDNINGSKONSULT 0356 KONSULT EKONOMI

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(253) 0357 KONSULT PERSONAL 0358 CHEFSFÖRHANDLARE 0359 UTVECKLINGSEKONOM 0360 DISTRIKTSKAMRER 0361 EKONOM/PERSONALEKONOM 0362 BUDGETRÅDGIVARE 0363 EKONOMI-/PERSONALSEKRETERARE 0364 ARBETSLIVSKONSULENT 0365 LÖNESAMORDNARE 0366 LÖNEHANDLÄGGARE 0367 PA-RÅDGIVARE 0368 FÖRHANDLINGSANSVARIG 0369 EKONOM/KONTORSCHEF 0370 PERSONALHANDLÄGGARE 0371 PERSONALPLANERARE 0372 PERSONALSTRATEG 0373 UTVECKLINGSANSVARIG 0374 RESURSSAMORDNARE 0375 PA-SAMORDNARE 0376 PA-ASSISTENT 0377 UTREDNINGS/UTVECKLINGSSEKR 0378 PERSONALSAMORDNARE 0379 PERSONALEKONOM 0380 ORIGINALARE 0381 KVALITETSANSVARIG 0382 PERSONALPLANERINGSCHEF 0383 UTREDNINGSEKONOM 0384 UPPHANDLARE 0385 UPPHANDLINGSKONSULT 0386 KONSULT UPPHANDLING 0387 CHEFSINFORMATÖR 0388 GRUPPCHEF ADMINISTRATIV 0389 LÖNE/SYSTEMSAMORDNARE 0390 PENSIONSASSISTENT 0391 FÖRSÄKRINGSHANDLÄGARE 0392 EKONOM/GRUPPLEDARE 0393 PERSONALSEKRETERARE/GRUPPLED

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(253) 0394 UPPHANDLINGSKONSULENT 0395 INFORMATIONSMÄKLARE 0396 PROJEKTMEDARBETARE 0397 KVALITETSKOORDINATOR 0398 NÄMNDRÅD 0399 EKONOM/CHEF 0400 ORGANISATIONSDIREKTÖR 0401 ORGANISATIONSCHEF 0402 UTREDNINGSDIREKTÖR 0403 ORGANISATIONSINTENDENT 0404 ORGANISATIONSKONSULT 0405 ORGANISATIONSDIREKTÖR BI 0406 ORGANISATIONSCHEF BI 0407 UTVECKLINGSCHEF 0408 UTREDNINGSDIREKTÖR BI 0409 UTREDNINGSSEKRETERARE FÖ 0410 UTREDNINGSCHEF 0411 UTREDNINGSLEDARE 0412 UTREDNINGSSEKRETERARE 0413 UTREDNINGS/PLANERINGSSEKR 0414 UTREDNINGSCHEF BI 0415 UTREDNINGSSEKR/AVDELNCHEF 0416 UTREDARE FÖ 0417 FÖRSÄKRINGSKONSULT 0418 CHEF ADMINISTRATIV FUNKTION 0419 CHEF/HANDLÄGGARE 0420 AR-CHEF 0421 UTREDARE 0422 UPPDRAGSLEDARE 0423 UPPDRAGSLEDARE BI 0424 PROJEKTSAMORDNARE 0425 PROJEKTADMINISTRATÖR 0426 PROJEKTSAMORDNARE BI 0427 PERSONAL/ORGANISATIONSUTVECK 0428 INFORMATIOMSASSISTENT FÖ 0429 PROJEKTANSTÄLLD 0430 ORGANISATIONSSEKRETERARE FÖ

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(253) 0431 MARKNADSANSVARIG 0432 RESULTATCHEF 0433 ARBETSMARKNADSCHEF VERKSAMHETSCONTROLER 0435 ORGANISATIONSUTREDARE 0436 MARKNADSANALYTIKER 0437 UTVECKLINGSKONSULT 0438 ARBETSMARKNADSKONSULENT 0439 KOMMUNSKYDDSCHEF 0440 ORGANISATIONSSEKRETERARE 0441 SYSSELSÄTTNINGSSEKRETERARE 0442 ÖVERFÖRMYNDARSEKRETERARE 0443 OPPOSITIONSSEKRETERARE 0444 JÄMSTÄLLDHETSKONSULT 0445 JÄMNSTÄLLDHETSSEKRETERARE 0446 SAMHÄLLSPLANERING 0447 SAMHÄLLSPLANERARE 0448 RESULTATENHETSCHEF 0449 INTEGRATIONSSEKRETERARE 0450 JÄMNSTÄLLDHETSHANDLÄGGARE 0451 ORGANISATIONSKONSULENT 0452 DISKRIMINERINGSSEKRETERARE 0453 EKONOMI- KANSLISEKRETERARE 0454 KOMMUNEKONOM/BUDGETSEKRETER 0455 KOMMUNSEKRETERARE BI 0456 AVDELNINGSSEKRETERARE 0457 SÄKERHETSPLANERARE 0458 KOMMUNDELSCHEF BI 0459 VERKSAMHETSOMRÅDESCHEF 0460 ARBETSMARKNADSSEKRETERARE 0461 BEREDNINGSCHEF 0462 BEREDSKAPSINTENDENT 0463 ARBETSMARKNADSASSISTENT 0464 ARBETSMILJÖINTENDENT 0465 PLANERINGSANSVARIG 0466 UTREDNINGSSAMORDNARE 0467 SEKRETERARE ADMINISTRATIV

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(253) 0468 OMRÅDESSAMORDNARE 0469 OBA-CHEF 0470 UTREDNINGSASSISTENT FÖ 0471 ORGANISATIONSASSISTENT FÖ 0472 MARKNADSSEKRETERARE 0473 PLANERINGS/UTREDNINGSSEKRETE 0474 REMITTERINGSSEKRETERARE 0475 STABSINFORMATÖR 0476 BYGGNADSNÄMNDSSEKRETERARE 0477 PLANSEKRETERARE 0478 EKONOMISEKRETERARE FÖ 0479 INFORMATIONSANSVARIG 0480 UTREDNINGSASSISTENT 0481 ORGANISATIONSASSISTENT 0482 SKADEREGLERARE 0483 SKADECHEF 0484 KOMMUNHANDLÄGGARE 0485 UTREDNINGSBITRÄDE 0486 UTREDNINGSBITRÄDE UTÖVER BUD 0487 EXPERT 0488 NÄMNDSAMORDNARE 0489 BESTÄLLARCHEF 0490 EKONOMIANSVARIG 0491 CHEF EKONOMI/BUDGETENHETEN 0492 TRAFIKEKONOM 0493 VERKSAMHETSLEDNINGSCHEF 0494 CHEF BESTÄLLARKONTOR 0495 EKONOMISAMORDNARE 0496 STABSEKONOM 0497 BUDGETCHEF STÄLLFÖRETRÄDANDE 0498 FASTIGHETSEKONOM 0499 ADM-SAMORDNARE 0500 STADSREVISOR 0501 REVISIONSCHEF 0502 INTERNREVISIONSCHEF 0503 REVISIONSDIREKTÖR 0510 STADSREVISOR BI

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(253) 0511 REVISIONSCHEF BI 0515 AUKTORISERAD REVISOR 0520 REVISOR FÖ 0530 REVISOR 0531 REVISIONSKONSULT RR 0532 REVISIONSKONSULT FR 0540 KOMMUNREVISOR 0541 PROCESSSAMORDNARE 0545 INTERNREVISOR 0547 INTERNETREDAKTÖR 0548 WEB-MASTER 0550 REVISORSASSISTENT 0551 IT-SEKTOSCHEF 0557 HELPDESKANSVARIG 0558 DATASERVICEMAN 0559 IT-OPERATÖR 0560 IT-VÄRD 0561 DRIFTSAMORDNARE IT 0562 IT-SUPPORT 0564 IT-UTREDARE 0565 SYSTEMFÖRVALTARE/CONTROLLER 0569 WEB-DESIGNER 0570 GRANSKARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 0571 IT-STRATEG 0572 IT-UTVECKLARE 0573 IT-DIREKTÖR 0574 NÄTANSVARIG 0575 IT-HANDLÄGGARE 0576 ADB-ANSVARIG 0577 WEB-REDAKTÖR 0578 IT-PEDAGOG 0579 DATAKONSULT 0580 PC-TEKNIKCHEF 0581 PROGRAMVARUTEKNIKER 0582 SYSTEMUTVECKLINGSCHEF 0583 PROCESSLEDARE/PROJEKTLEDARE 0584 DATAOPERATÖR/PREPARATÖR

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(253) 0585 ADB-PEDAGOG 0586 IT-ANSVARIG 0587 NÄTVERKSANSVARIG 0588 AU/IT-STRATEG 0589 SYSTEMERARE/PROJEKTLEDARE 0590 IT-LEDARE 0600 STATISTIKCHEF 0601 KREDITHANDLÄGGARE 0602 PLANERINGSSAMORDNARE 0603 AVTALSCHEF 0604 CHEF RESETJÄNST 0605 HYRESEKONOM 0606 BUDGETEKONOM M STYRFUNKTION 0607 FÖRETAGSMARKNADSCHEF 0608 PRIVATMARKNADSCHEF 0609 PRIVATMARKNADSCHEF BI 0610 TELEKOMMUNIKATIONSKONSULT 0611 MARKNADSKONSULENT 0612 MARKNADSKOMMUNIKATÖR 0613 MARKNADSINFORMATÖR 0614 PLAN- O LOVSEKRETERARE 0615 KUNDTJÄNSTCHEF 0616 ARBETSMARKNADSANSVARIG 0617 CHEF EKONOMI/PA-SERVICE 0618 SCHEMALÄGGARE 0619 KUNDTJÄNSTANSVARIG 0620 AKTUARIE FÖ 0621 STATISTIKER 0622 STATISTIKMAN 0623 EU-REPRESENTANT 0624 SYSSELSÄTTNINGSSAMORDNARE 0625 UTVECKLINGS- O KONSULTCHEF 0626 SENIORKONSULT 0627 TEKNISK EKONOM 0629 SERVICENÄMNDCHEF 0630 AKTUARIE 0631 MÅL-O UTVÄRDERINGSENHETSCHEF

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(253) 0632 ARRANGEMANGSKONSULENT 0633 PERSONALKONSULENT/SAMORDNARE 0634 ARBETSMARKNADSSAMORDNARE 0635 HANDLÄGGARE ALKOHOLÄRENDEN 0636 CASH MANAGER 0637 PORTFÖLJFÖRVALTARE 0638 ADMINISTRATIV CHEF/FÖRVCH BI 0639 SAMORDNARE BI 0640 PLATSSAMORDNARE 0641 ALU-ADMINISTRATÖR 0642 AVDELNINGSCH EKONOMISERVICE 0643 BISTÅNDSBEDÖMARE FÖ 0644 PEDAGOG/UTREDNINGSKONSULT 0645 PRAKTIKANSKAFFARE 0646 CHEF/PERSONALKONSULENT 0647 BOENDEKONSULENT 0648 BYRÅSEKRETERARE M SAMORDNUPP 0649 KANSLI- O UTREDNINGSSEKRETER 0650 RISKMANAGER 0651 ÖVERFÖRMYNDARE/ARBETSMSEKR 0652 EU-RÅDGIVARE 0653 STRATEG BARN-O UNGDOMSFRÅGOR 0654 INFORMATIONSSEKR/UTREDNSEKR 0655 RESULTATENHETSSEKRETERARE 0656 NÄRINGSLIVS-O ARBETSMARKNANS 0657 FÖRBUNDSCHEF 0658 LÖNESEKRETERARE BI 0659 ANSTÄLLNINGSINTERVJUARE 0660 AVDELNINGSCHEF/KOMMUNSEKRETE 0661 CHEF KONSULT O SERVICE 0662 SKOLINFORMATÖR 0664 EKONOM/ADMINISTRATÖR 0665 INFORMATIONSKONSULT/REDAKTÖR 0666 BOKNINGSANSVARIG 0667 INTRODUKTIONSSEKRETERARE 0668 UTREDNINGSKONSULT 0669 MARKNADSFÖRINGSKONSULT

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2005

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(267) Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2005 AM 0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2008

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(316) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2008 AM0106 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2007

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(316) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2007 AM0106 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK)

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) 2014 AM0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL)

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) 2014 AM0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL)

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLL) 2013 AM0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(246) Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004 AM0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 ES/LA 2015-05-05 1(10) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2008 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2008 AM0105 ES/LA 2009-05-14 1(11) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2008 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 Statistisk a central byrån SCBD OK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009 AM0104

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009 AM0104 ES/LA 20-05-25 1() Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009 AM04 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 AM0109 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105 ES/LA 2016-05-20 1(11) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor 2007

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Konjunkturstatistik, löner ör privat och oentlig sektor 2007 AM0306 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgiter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2005

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2005 Konjunkturstatistik, löner för landsting 2005 AM0109 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 UF0116 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2014 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kommunalskatter 2015 OE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Allmänna val, valresultat

Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Allmänna val, valresultat 2014 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2013 AM0104

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2013 AM0104 ES/LA 2014-05-21 1(11) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2013 AM0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-02-26 1(7) Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 Avdelningen för Statistik och Utvärdering/ 2010-10-19 1(6) Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(14) 2002 BE0001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Referensår: legitimerade: 2007 arbetsmarknadsstatus: 2006 HS0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) 2015 AM0209 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2016 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2004 SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Referensår : vårdtillfällen, vårdtid, operationer: 2001 och 2002 läkarbesök: 2002 och 2003 HS0205 A. Allmänna

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner

Dagersättning sjukförmåner Dagersättning sjukförmåner Referensår 2005 SF0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Regionala räkenskaper 2012 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 2010-03-31 1(6) Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2005 SO0310 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2009 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner 2004

Konjunkturstatistik, löner för kommuner 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(32) Konjunkturstatistik, löner för kommuner 2004 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet 2015:3 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Utdömda miljösanktionsavgifter

Utdömda miljösanktionsavgifter Utdömda miljösanktionsavgifter 2002 MI0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Miljöbalkens tillämpning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Sjukfall. Referensår A. Allmänna uppgifter SF0203

Sjukfall. Referensår A. Allmänna uppgifter SF0203 Sjukfall Referensår 2005 SF0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja

Läs mer

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter SF0102

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter SF0102 Underhållsstöd Referensår 2007 SF0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd till barnfamiljer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2014 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20121217 1(7) Fordonsgas 2012månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer 2013:2 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 2011-12-30 1(5) Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2007

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2007 AM0108 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 MI0807 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 Statistik och jämförelser/statistik 2 2015-10-29 1(6) Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Kommunalskatter 2017 OE0101

Kommunalskatter 2017 OE0101 NR/OEM 2016-12-19 1(7) Kommunalskatter 2017 OE0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2006

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Konjunkturstatistik, löner för kommuner, KLK 2006 AM0108 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) AM0101 1 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) 2016 AM0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Regionala räkenskaper 2010 NR0105

Regionala räkenskaper 2010 NR0105 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Regionala räkenskaper 2010 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer