Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2004"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(253) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2004 AM 0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) * Avsnitt fem och sex är endast avsedda för internt bruk och saknar innehåll i denna version av SCBdok.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(253) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Arbetsmarknad 0.2 Statistikområde Löner och arbetskostnader 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet Kontaktperson: Christina Eurén Telefon : Telefax: e-post: 0.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Kontaktperson: Sofia Nilsson Telefon: Telefax: e-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen om den officiella statistiken, SFS : Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) samt datalagen (1973:289) för behandling som påbörjas före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(253) Ej relevant. 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering av undersökningen Syfte och historik Denna undersökning ingår i SCB:s löpande strukturlönestatistik och avser löner och sysselsättning i primärkommunal sektor Syftet är att årligen belysa löner och sysselsättning inom Sveriges kommuner i termer av nivå, struktur och utveckling. Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting (fd Svenska Kommunförbundet) har sedan 1965 samarbetat med att ta fram statistik över primärkommunal personal Statistikanvändning Statistiken används som utvärderings- och planeringsunderlag på såväl riks- som regionalnivå men även för analyser av lönestruktur och annan jämförande lönestatistik. Huvudsakliga användare av statistiken är Medlingsinstitutet, massmedia, departement, landsting, primärkommuner med flera offentliga organ samt forskare och organisationer. Materialet används även som underlag för internationell rapportering Uppläggning och genomförande Undersökningen är en totalundersökning. Sveriges Kommuner och Landsting samlar in individuppgifter från samtliga kommuner. Efter granskning och bearbetning köper SCB dessa uppgifter Planerade förändringar i kommande undersökningar Insamlingen sköts av Sveriges Kommuner och Landsting som producerar egen statistik av det insamlade materialet. Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken och tar ställning till om SCB ska försöka påverka Sveriges Kommuner och Landsting att förändra något i insamlingen.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(253) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Målobjekt Målobjekten utgörs av anställda i kommuner eller kommunalförbund (som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Pacta) den 1 november Följande objekt är dock exkluderde: Arvodesanställda Förtroendevalda Deltidsanställda brandmän och brandbefäl Anställda i kommunalägda stiftelser och bolag Målpopulation I undersökningen definieras två olika målpopulationer. En för statistiken över sysselsättning och en för statistiken över löner. Dessa populationer är inte identiska och definieras enligt följande: Sysselsättningspopulation: I sysselsättningspopulationen ingår månadsanställda den 1 november samt timanställda som fått lön utbetald i november (minst 100 kronor exklusive rörliga lönetillägg). De timanställdas löner avser tid arbetad under oktober månad. Heltidstjänstlediga är ej med. År 2004 ingick totalt poster i sysselsättningspopulationen. Lönepopulation: Lönepopulationen utgår från sysselsättningspopulationen men avgränsas vidare genom att endast anställda som under mätmånaden fyllt 18 men ej 65 år ingår. Dessutom exkluderas anställda för vilka tjänstgöringens omfattning är mindre än fem procent samt arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. År 2004 ingick totalt poster i lönepopulationen. Anställningsform Det förekommer tre olika anställningsformer i redovisningen, Heltid, Deltid och Övriga. Övriga består huvudsakligen av timanställda där ersättning utgår per arbetad timme. Observera att heltidsanställda ibland kan vara deltidstjänstgörande p.g.a. partiell tjänstledighet. De som tillhör anställningsformerna Deltid och Övriga kan ibland vara heltidstjänstgörande. Grundlön Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. I de fall tjänstgöringens omfattning ej avser heltid räknas grundlönen om till heltid. Fasta lönetillägg

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(253) Med fasta lönetillägg avses huvudsakligen tillägg som är knutna till anställningens tjänst och oberoende av arbetstidens förläggning. Heltidspersoner Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen i undersökningsmaterialet. Kön Kvinna, man. Månadslön Med månadslön avses anställningens sammanlagda grundlön plus rörliga lönetillägg samt naturaförmåner. Övertidsersättning ingår ej. I de fall tjänstgöringens omfattning ej avser heltid räknas grundlönen och de rörliga lönetilläggen om till att avse heltid. Nyanställda/avgångna Med Nyanställda avses de individer som tillkommit i årets undersökning, med Avgångna avses de individer som fanns med i föregående års undersökning men som saknas i årets. Rörliga lönetillägg Med rörliga lönetillägg avses tillägg knutna till arbetstidens förläggning, t.ex. OB., jour- och beredskapsersättning. Även vissa övriga, svårklassificerade tillägg förs hit. Tjänstgöringens omfattning Med tjänstgöringens omfattning avses faktisk tjänstgöringstid i förhållande till heltid under mätmånaden. Utbildning Klassificering av utbildningens nivå och inriktning för den högsta utbildningen har skett enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN). Uppgift om individernas utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister, 2004 års version. Yrke Klassificering av yrke har skett enligt SSYK som nära ansluter till den internationella yrkesnomenklaturen ISCO-88. Redovisning sker enligt SSYK:s undergrupper på fysiffernivå.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(253) 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Lön Sysselsättning kön, yrke, region, verksamhetsområde, anställningsform, näringsgren, tjänstgöringsomfattning och utbildning kön, yrke, region, verksamhetsområde, anställningsform, näringsgren, tjänstgöringsomfattning och utbildning Lön Medelvärde, median, undre och övre kvartil, förändringstal Antal, förändringstal, heltidspersoner 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Årligen publiceras materialet som Statistiskt Meddelande Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor AM 0106, såväl i pappers- som i elektronisk form, samt i Sveriges statistiska databaser. Materialet ingår i databasen Lönestrukturstatistik, hela ekonomin som from år 2004 ersätter Lönestatistisk årsbok. Diverse mindre uppdrag görs på materialet och dokumenteras tillsammans med andra uppdrag som görs på enheten. 1.4 Dokumentation och metadata Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration finns på SCB:s hemsida. Variablerna finns dokumenterade med hjälp av applikationen METADOK. Eftersom insamlingen av datamaterialet utförs av Sveriges Kommuner och Landsting så finns ingen processdata från SCB att tillgå.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(253) 2 Uppgiftsinsamling Undersökningen är en totalundersökning. Sveriges Kommuner och Landsting samlar in individuppgifter från samtliga kommuner. Efter granskning och bearbetning köper SCB dessa uppgifter. Uppgift om högsta utbildning matchas på från SCB:s utbildningsregister. 2.1 Ram och ramförfarande Rampopulationen omfattar samtliga anställda inom kommunerna och kommunalförbund som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega den 1 november. Anställda i kommunalägda bolag och stiftelser ingår inte i ramen. Undertäckning utgörs av anställda som tillhör målpopulationen men som inte kommit med i undersökningen. Timavlönad personal som anställdes från och med 1 november samt ett mindre antal anställda under övriga centrala överenskommelser berörs. Några beräkningar på undertäckningen är inte gjorda. Övertäckning utgörs av anställda som inte tillhör målpopulationen men som ändå kommit med i undersökningen. Timavlönad personal som var anställd under oktober men ej från och med 1 november tillhör denna kategori. Några beräkningar på den typen av övertäckning är inte gjorda. Övertäckning inbegriper även dubbelredovisad personal, d.v.s. arbetstagare som uppehåller mer än en tjänst medförde den del av övertäckningen som berodde på dubbelredovisning en överskattning med ca personer. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar för personalstatistiken. 2.4 Insamlingsförfarande Insamling sker genom uttag ur kommunernas lönesystem. Materialet levereras från Sveriges Kommuner och Landsting på CD-skiva. Uppgifter om bortfall finns inte. SCB gör rimlighetskontroller och återkontaktar Sveriges Kommuner och Landsting vid behov. 2.5 Databeredning Vissa av de variabler som används i undersökningen härleds från variabler som inkommer från Sveriges Kommuner och Landstings datainsamling. Nedan beskrivs hur några av dessa härleds/beräknas.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(253) Överenskommen sysselsättningsgrad För månadsanställda är variabeln lika med den inrapporterade sysselsättningsgraden. För timanställda inrapporteras ingen sysselsättningsgrad. Om värdet på variabeln antal arbetade timmar är positivt beräknas sysselsättningsgraden för timanställda som: arbetade timmar Om värdet på variabeln antal arbetade timmar saknas eller är lika med 0 så beräknas sysselsättningsgraden för timanställda istället som: utbetald lön - övertidstillägg 100 ˆ μ 03 ij Tjänstgöringens omfattning Variabeln beräknas enligt följande formel: sysselsätt ningsgrad, där ˆμ 03 ij är medellönen året innan inom yrke i för kön j. sysselsättningsgrad tjänstledighetens omfattning 100 Således är värdet på variabeln tjänstgöringens omfattning lika med värdet på variabeln överenskommen sysselsättningsgrad då tjänstledighetens omfattning uppgår till 0 procent. Heltids- eller deltidstjänstgörande Om tjänstgöringens omfattning uppgår till 100 procent är variabeln lika med "1" (heltidstjänstgörande). Annars är variabeln lika med "2"(deltidstjänstgörande). Rörliga tillägg Rörliga tillägg beräknas som summan av ob-, jour-, beredskapstillägg samt övriga tillägg och tantiem. För deltidstjänstgörande räknas tilläggen upp till heltid med hjälp av variabeln tjänstgöringens omfattning. Månadslön Månadslön beräknas som grundlön inklusive fasta tillägg plus rörliga tillägg. För deltidstjänstgörande räknas samtliga komponenter ingående i summan upp till heltid med hjälp av variabeln tjänstgöringens omfattning.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(253) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn SLPK Beskrivning Beskriver löner och sysselsättning inom den primärkommunala sektorn Version Namn SLPKsql Beskrivning Innehåller samtliga variabler lagrat i sql Presentationstext Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Registertyp administrativt register Presentationstext Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn SLO2004 Första tid 2004 Presentationstext Referenstid Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor november Beskrivning Fullständigt innehåll, sql-version. Innehåller samtliga variabler lagrat i sql Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Eventuellt utlämnande kan endast ske efter särskild prövning. Senaste tid 2004

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(253) Tabell / flat fil Presentationstext Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Objekttyp Personer Beskrivning Population Anställda i primärkommunal sektor 1 november 2004, år, anställda i kommunalägda bolag, heltidstjänstlediga, arvodesanställda, förtroendevalda, deltidsanställda brandmän och brandbefäl ingår ej Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personnummer ej summerbar PersonNr04 organisationsnummer ej summerbar Peorgnr04 kön ej summerbar Kön03 löpnummer ej summerbar Lopnr kommunkod ej summerbar Kommun04 verksamhetskod ej summerbar vkod04 kommunal ej summerbar befk befattningskod personalkategori ej summerbar Pkat04 faktisk ej summerbar ISYS04 sysselsättningsgrad löneform ej summerbar Löneform03 faktisk sysselsättningsgrad, hänsyn tagen till partiell tjänstledighet ej summerbar Fsys överenskommen ej summerbar Osysly sysselsättningsgrad för månadsavlönade arbetade timmar ej summerbar arbh04

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(253) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd timlön för timanställda ej summerbar Hlon04 avtal ej summerbar avtal03 avtalsområde ej summerbar avom04 fast kontant lön summerbar kr Flon04 fasta lönetillägg summerbar kr FTill04 totalt utbetald lön summerbar kr Ulon04 tillägg för ob summerbar kr Ob04 tillägg för jour summerbar kr Jour04 tillägg för beredskap summerbar kr bered04 tillägg för övertid summerbar kr OverT04 övriga rörliga tillägg summerbar kr ovr04 sjuklön dag 1-21 summerbar kr Sjuk1_04 sjuklön för dag 22- summerbar kr Sjuk2_04 föräldrarpenningstillägg summerbar kr FPen04 ledighetsmarkering ej summerbar Tjlk ledighetstyp ej summerbar Tjtyp04 ledighetens omfattning ej summerbar Tjlom uppehållslönefaktor ej summerbar Upfak avtalsenlig summerbar timmar Varbh04 veckoarbetstid faktiskt arbetad tid summerbar timmar Arbh heltidslön summerbar kr HelLon04 skolform ej summerbar skolf standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) ålder yrkeskod enligt SSYK 96 uppnådd ålder under mätmånaden ej summerbar SSYK summerbar år Alder överenskommen ej summerbar procent Osys04 sysselsättningsgrad för alla faktisk ej summerbar procent Tjomf tjänstgöringsomfattning arbetare eller tjänstemän ej summerbar arbtjm tjänstledighetskod, SCB ej summerbar tjlscb månadslön fast lön + rörliga tillägg uppräknade till summerbar kr Mlon04

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(253) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd heltid lönepopulation L om tjänsten tillhör ej summerbar lpop lönepopulationen län ej summerbar Län04 utbilsningsnivå SCB:s ej summerbar Sun2000niva utbildningsregister utbildningsinriktning SCB:s utbildningsregister ej summerbar Sun2000inr Värdemängder Namn Alder Namn Arbh Namn arbh04 Namn arbtjm Kod A T Ö Namn avom04 Kod A B Beskrivning Ålder vid mättillfälle Beskrivning Arbetade timmar Beskrivning Beskrivning Arbetare, tjänstemän eller övriga Benämning Arbetare Tjänstemän Övriga Beskrivning Benämning HÖK ÖLA

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(253) Z Avtal 17, 20 Namn avtal03 Beskrivning Avtalskod Kod Benämning 01 AB (Allmänna bestämmelser) 17 Pan-avtalet (Personliga assistenter och anhörigvårdare) 20 Bea-avtalet (Arbetsmarknadspolitiska åtgärder) Namn befk Beskrivning Kommunala befattningskoden Kod Benämning 0001 STADSDIREKTÖR 0002 DRÄTSELDIREKTÖR 0003 DRÄTSELCHEF 0004 KOMMUNALDIREKTÖR 0005 ÖVERFÖRMYNDARE 0006 KOMMUNALRÅD 0007 FÖRVALTNINGSDIREKTÖR 0008 BORGARRÅD 0009 FINANSCHEF 0010 FÖRBUNDSDIREKTÖR 0011 KOMMUNDIREKTÖR 0012 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 0013 OPPOSITIONSRÅD 0014 FINANSDIREKTÖR 0015 KOMMUNSTYRELSENS VICE ORDF 0016 PROJEKTDIREKTÖR 0017 SERVICEDIREKTÖR 0018 FINANSIERINGSCHEF 0019 ÖVERFÖRMYNDARCHEF 0020 STADSSEKRETERARE 0021 FINANSSEKRETERARE FÖ 0022 FINANSSEKRETERARE 0023 DRÄTSELSEKRETERARE 0024 BOSTADSCHEF

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(253) 0025 BORGARRÅDSSEKRETERARE 0026 PROGRAMADMINISTRATÖR 0027 KOMMUNRÅDSSEKRETERARE 0028 POLITISK SEKRETERARE 0029 PARTISEKRETERARE 0030 FINANSSEKRETERARE BI 0031 BORGARRÅDSSEKRETERARE BI 0032 FINANSCHEF BI 0033 FINANSKAMRER 0034 HYRESSEKRETERARE 0035 PLAN- OCH UTREDNINGSEXPERT 0036 PLANERINGS/UTVECKLINGSCHEF 0037 CHEF PLANERINGSAVDELNING 0038 PLANLÄGGNINGSHANDLEDARE 0039 CHEF FÖRVALTNINGSDRIFT 0040 KOMMUNALBORGMÄSTARE 0041 KOMMUNDELSCHEF 0042 KOMMUNDELSSAMORDNARE 0043 KOMMUNCHEF 0044 GENERALSEKRETERARE 0045 CHEFSJURIST 0046 BUDGETDIREKTÖR 0047 FINANSEKONOM 0048 AU-SAMORDNARE 0049 AU-CHEF 0050 STADSOMBUDSMAN FÖ 0051 STADSSEKRETERARE FÖ 0052 STADSJURIST FÖ 0053 FÖRBUNDSJURIST 0054 KOMMUNJURIST 0055 STADSDELSCHEF 0056 KANSLIENHETSCHEF 0057 PROJEKTCHEF 0058 PARTIFÖRETRÄDARE 0059 CHEF SERVICEKONTORET 0060 STADSJURIST 0061 STADSOMBUDSMAN

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(253) 0062 STADSOMBUDSMAN/KANSLICHEF 0063 KANSLICHEF 0064 KOMMUNALDIREKTÖR BI 0065 KANSLICHEF BI 0066 DRÄTSELCHEF BI 0067 KONTORSCHEF/KANSLICHEF 0068 STABSCHEF 0069 DRÄTSELDIREKTÖR BI 0070 STADSJURIST VI 0071 STADSOMBUDSMAN BI 0072 STADSADVOKAT 0073 STADSJURIST BI 0074 ADVOKAT 0075 KOMMUNJURIST BI 0076 STABSAMORDNARE 0077 KOMMUNALRÅDSSEKRETERARE 0078 FÖRBUNDSDIREKTÖR VICE 0079 SEKRETERARE MED UPPEHÅLL 0080 SEKRETERARE FÖ 0081 INTERNKONSULT 0082 SEKRETERARE/ÖVERFÖRMYNDARFRÅ 0083 KOMMUNDELSSEKRETERARE 0084 OMRÅDESADMINISTRATÖR 0085 PR-CHEF 0086 DISTRIKTSSEKRETERARE 0087 KOMMUNPLANERARE 0088 KOMMUNDELSNÄMNDSSEKRETERARE 0089 ARKIVSEKRETERARE 0090 SEKRETERARE 0091 INFORMATIONSSEKRETERARE 0092 KOMMUNSEKRETERARE 0093 INFORMATIONSASSISTENT 0094 STADSKANSLIST 0095 SEKRETERARE/OMBUDSMAN 0096 UTRUSTNINGSSEKRETERARE 0097 UTRUSTNINGSKONSULENT 0098 SJUKVÅRDSSEKRETERARE

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(253) 0099 VALFÖRRÄTTARE 0100 STADSSEKRETERARE BI 0101 STADSADVOKAT BI 0102 FÖRVALTNINGSJURIST FÖ 0103 STADSDIREKTÖR VICE 0104 KOMMUNDIREKTÖR BI 0105 STADSSEKRETERARE VI 0106 SEKRETARIATSCHEF 0107 STADSNOTARIE FÖ 0108 KONSULT OCH SERVICECHEF 0109 PRESSEKRETERARE 0110 STADSASSESSOR 0111 STADSNOTARIE 0112 KANSLINOTARIE 0113 NOTARIE 0114 KANSLIJURIST 0115 FÖRVALTNINGSJURIST 0116 ARBETSRÄTTSKONSULT 0117 BISTÅNDSBEDÖMARE 0118 KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE 0119 ARBETSMARKNADSCHEF 0120 BESÖKSCHEF 0121 KONSULT 0122 INFORMATIONSKONSULENT 0123 CHEFSKONSULT 0124 AU-KONSULT 0125 BOUTREDARE 0126 KONSULTCHEF 0127 DIREKTÖR NÄMNDKONTORET 0128 CHEF PRODUKTIONSFUNKTIONEN 0129 INFORMATIONSDIREKTÖR 0130 CHEF-KONSULTGRUPP 0131 KONSULT JURIDIK 0132 FAKTURERINGSCHEF 0133 SKATTEEXPERT 0134 CHEFSUTVECKLARE 0135 FINANSDIREKTÖR BI

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(253) 0136 PERSONAL/KANSLICHEF 0137 KOMMUNDELSDIREKTÖR BI 0138 CHEF FÖR LEDNINGSSTÖD 0139 CHEF FÖR STADSHUSSERVICE 0140 HOTELLCHEF 0141 KONFERENSCHEF 0142 CHEF KONTORSSERVICE 0143 STADSJURIST/SÄKERHETSCHEF 0144 KOMMUNDELSDIREKTÖR 0145 ENTREPRENADDIREKTÖR 0146 VERKSAMHETSDIREKTÖR 0147 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR BI 0148 KOMMUNIKATIONSCHEF 0149 CHEF HUSAVDELNING 0150 ARBETSUTBILDNINGSKONSULENT 0151 ARBETSMARKNADSPROJEKTSEKRETE 0152 ADMINISTRATIV LEDARE 0153 GENERALIST 0154 CHEF FÖR KONSULT O SERVICE 0155 FESTIVALSEKRETERARE 0156 MARKNADSRELATIONSANSVARIG 0157 BESTÄLLARE 0158 VERKSAMHETSCHEF BI 0159 DELGIVNINGSMAN 0160 TEMACHEF RÅD OCH STÖD 0161 CHEF FÖR FOU-KANSLIET 0162 MARKNADSEKONOM 0163 KOMMUNSERVICECHEF 0164 AVDELNINGSCHEF ÖVRIG 0165 SÄKERHETSCHEF BI 0166 CHEF KONSULTENHET 0167 ADMINISTRATIV KONSULT 0168 INKASSOHANDLÄGGARE 0169 CHEF STRATEGISK PLANERING 0170 EU-SAMORDNARE 0171 TELECHEF 0172 HYRESINTENDENT

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(253) 0173 UTVECKLINGSSAMORDNARE 0174 KOMPETENSUTVECKLARE 0175 FÖRSÄLJARE/RÅDGIVARE 0176 STABSEKRETERARE 0177 PERSONALCONTROLLER 0178 KOMMUNCHEFSSEKRETERARE 0180 INTERNATIONELL SEKRETERARE 0181 AR-UTVECKLARE 0182 MARKNADSUNDERSÖKARE 0183 MARKNADSSTRATEG 0184 RESULTATENHETSCHEF SÄLJSTÖD 0185 MEDIASAMORDNARE 0186 PLACERINGSSAMORDNARE 0187 KÖRKORTSHANDLÄGGARE 0188 ÖVERFÖRMYNDARHANDLÄGGARE 0189 BOSTADSANPASSNINGSBIDRHANDL 0190 TELECOMSAMORDNARE 0191 RÅDGIVARE 0192 CHEF MEDBORGARKONTOR 0193 FÖRTURSANSVARIG 0194 MÄKLARANSVARIG 0195 RESULTATENHCHEF MEDELST KUND 0196 KOSTEKONOM 0197 KVALITETSLEDARE 0198 HANDLÄGGARE INTERNAT FRÅGOR 0199 PRODUKTIONSKONSULENT 0201 JURIST FÖ 0204 ARBETSRÄTTSJURIST 0205 RÄTTSHJÄLPSJURIST 0207 JURIST 0208 SKOLJURIST 0210 BOLAGSJURIST 0211 JURIST BI 0212 JURIST ANDRE 0213 SJUKHUSJURIST 0215 JURIS KANDIDAT 0220 KYRKOJURIST

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(253) 0221 STIFTSJURIST 0225 KYRKOJURIST BI 0230 TAXERINGSREVISOR FÖ 0238 TAXERINGSREVISOR 0245 TAXERINGSREVISOR BI 0250 MILJÖREVISOR 0251 APPLIKATIONSANSVARIG 0252 SYSTEMANSVARIG 0253 IT-BIBLIOTEKARIE 0254 NÄTVERKSCHEF 0255 PC-SUPPORTER 0256 IT-SAMORDNARE 0257 ADB-CHEF BI 0258 IT-INGENJÖR 0259 DATAPEDAGOG 0260 IT-KONSULT 0261 IT-TEKNIKER 0262 TEKNIKER DATAKOMMUNIKATION 0263 IT-SEKRETERARE 0264 AU/ADB-UTREDARE 0265 ADB-HANDLEDARE 0266 NÄTVERKSADMINISTRATÖR 0267 SYSTEMINTEGRATÖR 0268 DATALOG 0269 IT-MEDARBETARE 0270 SYSTEMÖVERVAKARE 0271 NÄTVERKSOPERATÖR 0272 BANDBIBLIOTEKARIE 0273 SYSTEMOPERATÖR 0274 ADB-OPERATÖR 0275 PC-SAMORDNARE 0276 NÄTÖVERVAKARE 0277 SYSTEMERARE/PROGRAMMERARE 0278 NÄTOPERATÖR 0279 NÄTOPERATÖR FÖ 0280 SYSTEMKONSULENT 0281 ADB-UTBILDARE

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(253) 0282 PRODUKTCHEF 0283 PRODUKTCHEF BI 0284 TEKNIKCHEF 0285 TELEMATIKCHEF 0286 SYSTEMASSISTENT 0287 SYSTEMUTVECKLARE 0288 DRIFT- OCH TEKNIKCHEF 0289 SYSTEMADMINISTRATÖR 0290 ADB/UTREDNINGSLEDARE 0291 ADB-DESIGNER 0292 DATASEKRETERARE 0293 SYSTEMFÖRVALTARE 0294 ADB-HANDLÄGGARE 0295 SYSTEMANSVARIG/UTVECKLINGLED 0296 ADB- OCH ORGANISATIONSCHEF 0297 PC-KONSULT 0298 DATABASADMINISTRATÖR 0299 DATAADMINISTRATÖR 0300 LÖNEDIREKTÖR 0301 FÖRHANDLINGSCHEF 0302 PERSONALUTVECKLINGSCHEF 0303 UTBILDNINGSDIREKTÖR 0304 PERSONALUTVECKLINGSLEDARE 0305 LÖNE- OCH FÖRHANDLINGSCHEF 0306 PA-LÖNECHEF 0307 CHEF FÖR PERSONALSERVICE 0308 CHEF PA-SERVICE 0309 RESULTATENHETSCHEF BI 0310 AVDELNINGSDIREKTÖR 0311 SEKTIONSCHEF 0312 FÖRHANDLINGSCHEF BI 0313 SEKTIONSCHEF/FÖRHANDLINGSEKR 0314 PENSIONSKONSULT 0315 AVDELNINGSDIREKTÖR BI 0316 PERSONALAVDELNINGSCHEF 0317 FÖRHANDLINGSLEDARE 0318 PERSONALKONSULT

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(253) 0319 FRISKVÅRDSKONSULT 0320 FÖRHANDLINGSSEKRETERARE 0321 LÖNESEKRETERARE 0322 PENSIONSSEKRETERARE 0323 AVTALSSEKRETERARE 0324 FÖRSÄKRINGSSEKRETERARE 0325 FÖRHANDLINGSSEKRETERARE FÖ 0326 ARBETSMILJÖSEKRETERARE 0327 ARBETSLIVSSEKRETERARE 0328 REKRYTERINGSKONSULT 0329 FÖRHANDLARE 0330 PERSONALFÖRSÖRJARE 0331 OMBUDSMAN 0332 PA-LöNEKONSULT 0333 INTERN ARBETSFÖRMEDLARE 0334 CHEF ADMINISTRATIVT SERVKONT 0335 UPPHANDLINGSLEDARE 0336 VERKSAMHETSHANDLÄGGARE 0337 VERKSAMHETSANSVARIG 0338 SEKTIONSCHEF/LÖNECHEF 0339 SEKTIONSCHEF/FÖRHANDLCHEF 0340 KOMMUNKONSULT 0341 POLITISK SAMORDNARE 0342 CHEF EKONOMISERVICE 0343 DELOMRÅDESCHEF 0345 PRIMÄROMRÅDESCHEF 0346 RESURSCHEF 0347 PROGRAMOMRÅDESCHEF 0348 PLANERINGSSEKR HÄLSO/SJUKVÅR 0349 KONSULT FÖRHANDLARE PERSONAL 0350 SEKTIONSCHEF BI 0351 PENSIONSHANDLÄGGARE 0352 UTVÄRDERARE 0353 PLANERINGS/UTVECKLINGSSEKRET 0354 CHEF ADMINISTRATIVA ENHETEN 0355 UTBILDNINGSKONSULT 0356 KONSULT EKONOMI

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(253) 0357 KONSULT PERSONAL 0358 CHEFSFÖRHANDLARE 0359 UTVECKLINGSEKONOM 0360 DISTRIKTSKAMRER 0361 EKONOM/PERSONALEKONOM 0362 BUDGETRÅDGIVARE 0363 EKONOMI-/PERSONALSEKRETERARE 0364 ARBETSLIVSKONSULENT 0365 LÖNESAMORDNARE 0366 LÖNEHANDLÄGGARE 0367 PA-RÅDGIVARE 0368 FÖRHANDLINGSANSVARIG 0369 EKONOM/KONTORSCHEF 0370 PERSONALHANDLÄGGARE 0371 PERSONALPLANERARE 0372 PERSONALSTRATEG 0373 UTVECKLINGSANSVARIG 0374 RESURSSAMORDNARE 0375 PA-SAMORDNARE 0376 PA-ASSISTENT 0377 UTREDNINGS/UTVECKLINGSSEKR 0378 PERSONALSAMORDNARE 0379 PERSONALEKONOM 0380 ORIGINALARE 0381 KVALITETSANSVARIG 0382 PERSONALPLANERINGSCHEF 0383 UTREDNINGSEKONOM 0384 UPPHANDLARE 0385 UPPHANDLINGSKONSULT 0386 KONSULT UPPHANDLING 0387 CHEFSINFORMATÖR 0388 GRUPPCHEF ADMINISTRATIV 0389 LÖNE/SYSTEMSAMORDNARE 0390 PENSIONSASSISTENT 0391 FÖRSÄKRINGSHANDLÄGARE 0392 EKONOM/GRUPPLEDARE 0393 PERSONALSEKRETERARE/GRUPPLED

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(253) 0394 UPPHANDLINGSKONSULENT 0395 INFORMATIONSMÄKLARE 0396 PROJEKTMEDARBETARE 0397 KVALITETSKOORDINATOR 0398 NÄMNDRÅD 0399 EKONOM/CHEF 0400 ORGANISATIONSDIREKTÖR 0401 ORGANISATIONSCHEF 0402 UTREDNINGSDIREKTÖR 0403 ORGANISATIONSINTENDENT 0404 ORGANISATIONSKONSULT 0405 ORGANISATIONSDIREKTÖR BI 0406 ORGANISATIONSCHEF BI 0407 UTVECKLINGSCHEF 0408 UTREDNINGSDIREKTÖR BI 0409 UTREDNINGSSEKRETERARE FÖ 0410 UTREDNINGSCHEF 0411 UTREDNINGSLEDARE 0412 UTREDNINGSSEKRETERARE 0413 UTREDNINGS/PLANERINGSSEKR 0414 UTREDNINGSCHEF BI 0415 UTREDNINGSSEKR/AVDELNCHEF 0416 UTREDARE FÖ 0417 FÖRSÄKRINGSKONSULT 0418 CHEF ADMINISTRATIV FUNKTION 0419 CHEF/HANDLÄGGARE 0420 AR-CHEF 0421 UTREDARE 0422 UPPDRAGSLEDARE 0423 UPPDRAGSLEDARE BI 0424 PROJEKTSAMORDNARE 0425 PROJEKTADMINISTRATÖR 0426 PROJEKTSAMORDNARE BI 0427 PERSONAL/ORGANISATIONSUTVECK 0428 INFORMATIOMSASSISTENT FÖ 0429 PROJEKTANSTÄLLD 0430 ORGANISATIONSSEKRETERARE FÖ

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(253) 0431 MARKNADSANSVARIG 0432 RESULTATCHEF 0433 ARBETSMARKNADSCHEF VERKSAMHETSCONTROLER 0435 ORGANISATIONSUTREDARE 0436 MARKNADSANALYTIKER 0437 UTVECKLINGSKONSULT 0438 ARBETSMARKNADSKONSULENT 0439 KOMMUNSKYDDSCHEF 0440 ORGANISATIONSSEKRETERARE 0441 SYSSELSÄTTNINGSSEKRETERARE 0442 ÖVERFÖRMYNDARSEKRETERARE 0443 OPPOSITIONSSEKRETERARE 0444 JÄMSTÄLLDHETSKONSULT 0445 JÄMNSTÄLLDHETSSEKRETERARE 0446 SAMHÄLLSPLANERING 0447 SAMHÄLLSPLANERARE 0448 RESULTATENHETSCHEF 0449 INTEGRATIONSSEKRETERARE 0450 JÄMNSTÄLLDHETSHANDLÄGGARE 0451 ORGANISATIONSKONSULENT 0452 DISKRIMINERINGSSEKRETERARE 0453 EKONOMI- KANSLISEKRETERARE 0454 KOMMUNEKONOM/BUDGETSEKRETER 0455 KOMMUNSEKRETERARE BI 0456 AVDELNINGSSEKRETERARE 0457 SÄKERHETSPLANERARE 0458 KOMMUNDELSCHEF BI 0459 VERKSAMHETSOMRÅDESCHEF 0460 ARBETSMARKNADSSEKRETERARE 0461 BEREDNINGSCHEF 0462 BEREDSKAPSINTENDENT 0463 ARBETSMARKNADSASSISTENT 0464 ARBETSMILJÖINTENDENT 0465 PLANERINGSANSVARIG 0466 UTREDNINGSSAMORDNARE 0467 SEKRETERARE ADMINISTRATIV

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(253) 0468 OMRÅDESSAMORDNARE 0469 OBA-CHEF 0470 UTREDNINGSASSISTENT FÖ 0471 ORGANISATIONSASSISTENT FÖ 0472 MARKNADSSEKRETERARE 0473 PLANERINGS/UTREDNINGSSEKRETE 0474 REMITTERINGSSEKRETERARE 0475 STABSINFORMATÖR 0476 BYGGNADSNÄMNDSSEKRETERARE 0477 PLANSEKRETERARE 0478 EKONOMISEKRETERARE FÖ 0479 INFORMATIONSANSVARIG 0480 UTREDNINGSASSISTENT 0481 ORGANISATIONSASSISTENT 0482 SKADEREGLERARE 0483 SKADECHEF 0484 KOMMUNHANDLÄGGARE 0485 UTREDNINGSBITRÄDE 0486 UTREDNINGSBITRÄDE UTÖVER BUD 0487 EXPERT 0488 NÄMNDSAMORDNARE 0489 BESTÄLLARCHEF 0490 EKONOMIANSVARIG 0491 CHEF EKONOMI/BUDGETENHETEN 0492 TRAFIKEKONOM 0493 VERKSAMHETSLEDNINGSCHEF 0494 CHEF BESTÄLLARKONTOR 0495 EKONOMISAMORDNARE 0496 STABSEKONOM 0497 BUDGETCHEF STÄLLFÖRETRÄDANDE 0498 FASTIGHETSEKONOM 0499 ADM-SAMORDNARE 0500 STADSREVISOR 0501 REVISIONSCHEF 0502 INTERNREVISIONSCHEF 0503 REVISIONSDIREKTÖR 0510 STADSREVISOR BI

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(253) 0511 REVISIONSCHEF BI 0515 AUKTORISERAD REVISOR 0520 REVISOR FÖ 0530 REVISOR 0531 REVISIONSKONSULT RR 0532 REVISIONSKONSULT FR 0540 KOMMUNREVISOR 0541 PROCESSSAMORDNARE 0545 INTERNREVISOR 0547 INTERNETREDAKTÖR 0548 WEB-MASTER 0550 REVISORSASSISTENT 0551 IT-SEKTOSCHEF 0557 HELPDESKANSVARIG 0558 DATASERVICEMAN 0559 IT-OPERATÖR 0560 IT-VÄRD 0561 DRIFTSAMORDNARE IT 0562 IT-SUPPORT 0564 IT-UTREDARE 0565 SYSTEMFÖRVALTARE/CONTROLLER 0569 WEB-DESIGNER 0570 GRANSKARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 0571 IT-STRATEG 0572 IT-UTVECKLARE 0573 IT-DIREKTÖR 0574 NÄTANSVARIG 0575 IT-HANDLÄGGARE 0576 ADB-ANSVARIG 0577 WEB-REDAKTÖR 0578 IT-PEDAGOG 0579 DATAKONSULT 0580 PC-TEKNIKCHEF 0581 PROGRAMVARUTEKNIKER 0582 SYSTEMUTVECKLINGSCHEF 0583 PROCESSLEDARE/PROJEKTLEDARE 0584 DATAOPERATÖR/PREPARATÖR

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(253) 0585 ADB-PEDAGOG 0586 IT-ANSVARIG 0587 NÄTVERKSANSVARIG 0588 AU/IT-STRATEG 0589 SYSTEMERARE/PROJEKTLEDARE 0590 IT-LEDARE 0600 STATISTIKCHEF 0601 KREDITHANDLÄGGARE 0602 PLANERINGSSAMORDNARE 0603 AVTALSCHEF 0604 CHEF RESETJÄNST 0605 HYRESEKONOM 0606 BUDGETEKONOM M STYRFUNKTION 0607 FÖRETAGSMARKNADSCHEF 0608 PRIVATMARKNADSCHEF 0609 PRIVATMARKNADSCHEF BI 0610 TELEKOMMUNIKATIONSKONSULT 0611 MARKNADSKONSULENT 0612 MARKNADSKOMMUNIKATÖR 0613 MARKNADSINFORMATÖR 0614 PLAN- O LOVSEKRETERARE 0615 KUNDTJÄNSTCHEF 0616 ARBETSMARKNADSANSVARIG 0617 CHEF EKONOMI/PA-SERVICE 0618 SCHEMALÄGGARE 0619 KUNDTJÄNSTANSVARIG 0620 AKTUARIE FÖ 0621 STATISTIKER 0622 STATISTIKMAN 0623 EU-REPRESENTANT 0624 SYSSELSÄTTNINGSSAMORDNARE 0625 UTVECKLINGS- O KONSULTCHEF 0626 SENIORKONSULT 0627 TEKNISK EKONOM 0629 SERVICENÄMNDCHEF 0630 AKTUARIE 0631 MÅL-O UTVÄRDERINGSENHETSCHEF

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(253) 0632 ARRANGEMANGSKONSULENT 0633 PERSONALKONSULENT/SAMORDNARE 0634 ARBETSMARKNADSSAMORDNARE 0635 HANDLÄGGARE ALKOHOLÄRENDEN 0636 CASH MANAGER 0637 PORTFÖLJFÖRVALTARE 0638 ADMINISTRATIV CHEF/FÖRVCH BI 0639 SAMORDNARE BI 0640 PLATSSAMORDNARE 0641 ALU-ADMINISTRATÖR 0642 AVDELNINGSCH EKONOMISERVICE 0643 BISTÅNDSBEDÖMARE FÖ 0644 PEDAGOG/UTREDNINGSKONSULT 0645 PRAKTIKANSKAFFARE 0646 CHEF/PERSONALKONSULENT 0647 BOENDEKONSULENT 0648 BYRÅSEKRETERARE M SAMORDNUPP 0649 KANSLI- O UTREDNINGSSEKRETER 0650 RISKMANAGER 0651 ÖVERFÖRMYNDARE/ARBETSMSEKR 0652 EU-RÅDGIVARE 0653 STRATEG BARN-O UNGDOMSFRÅGOR 0654 INFORMATIONSSEKR/UTREDNSEKR 0655 RESULTATENHETSSEKRETERARE 0656 NÄRINGSLIVS-O ARBETSMARKNANS 0657 FÖRBUNDSCHEF 0658 LÖNESEKRETERARE BI 0659 ANSTÄLLNINGSINTERVJUARE 0660 AVDELNINGSCHEF/KOMMUNSEKRETE 0661 CHEF KONSULT O SERVICE 0662 SKOLINFORMATÖR 0664 EKONOM/ADMINISTRATÖR 0665 INFORMATIONSKONSULT/REDAKTÖR 0666 BOKNINGSANSVARIG 0667 INTRODUKTIONSSEKRETERARE 0668 UTREDNINGSKONSULT 0669 MARKNADSFÖRINGSKONSULT

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2007

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(316) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2007 AM0106 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner

Dagersättning sjukförmåner Dagersättning sjukförmåner Referensår 2005 SF0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2009 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 UF0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning samt Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Labour Cost Survey (LCS)

Labour Cost Survey (LCS) Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (12) Labour Cost Survey (LCS) 2008 AM0117 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 200 kronor år 2011 Den

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Föräldraförsäkring 2014 SF0101

Föräldraförsäkring 2014 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2015-01-26 1(8) Föräldraförsäkring 2014 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 SO0211 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 PR0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens inköpsplaner A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2013 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Aktieägarstatistik 2013 FM0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning Enheten för demokratistatistik 2015-03-06 1(10) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID Hälso- och sjukvård 010101 Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl - - - - 010102 Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl - - - - 010103 Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl - - - - 010104 Bitr

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Partisympatiundersökningen (PSU)

Partisympatiundersökningen (PSU) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) Partisympatiundersökningen (PSU) 2015 ME0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 MP/BFM 2010-01-26 1(8) Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2014 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Skatter och taxerade inkomster 2007

Skatter och taxerade inkomster 2007 STATISTISKA CENTRALYRÅN 1(14) Skatter och taxerade inkomster 2007 HE0110 (HE0107) Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 2003 HE0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Hälsoräkenskaper. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) NR0109. Innehåll

Hälsoräkenskaper. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) NR0109. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Hälsoräkenskaper 2011 NR0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Innehåll 1. Övergripande... 3 1.1 Mestkriteriet... 3 1.2 Projektledare... 4 2. Organisation... 4 3. Tillfälligt anställda... 5 4. Kodning av politiskt tillsatta

Läs mer

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 ES/LA 2014-06-11 1(14) Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2008

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(242) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2008 AM0104 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Personalutbildningsstatistik Första halvåret 2010

Personalutbildningsstatistik Första halvåret 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(62) Personalutbildningsstatistik Första halvåret 2010 UF0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Specialskolan: elever per 15 oktober 2014 UF0122

Specialskolan: elever per 15 oktober 2014 UF0122 BV/UA 2015-02-17 1(10) Specialskolan: elever per 15 oktober 2014 UF0122 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Bilaga 2 1 (6) Jämförbarhet Personalstatistiken som funnits sedan 1960-talet har ständigt utvecklats och förändrats för att kunna spegla de förhållanden som gäller vid det aktuella undersökningstillfället.

Läs mer

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syftet med dokumentet Förtydliganden... 3 1.2. Kort om AID... 3 1.3. Det löpande arbetet med AID-kodning... 3 1.4.

Läs mer

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2001

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2001 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(425) Yrkesregistret med yrkesstatistik 2001 AM0208 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Fakta om löner - löneutveckling

Fakta om löner - löneutveckling 2012-06-05 Fakta om löner - löneutveckling Löneutveckling i ekonomin t o m mars 2012 1 Fakta om löneutveckling mars 2012. Rapport över löneutveckling baserat på statistik från Medlingsinstitutet/SCB. Löneutvecklingstalen

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Uppläggning och genomförande

Uppläggning och genomförande Uppläggning och genomförande Statistiska storheter Resultaten från undersökningarna redovisas i form av skattningar av genomsnittliga månadslöner, konfidensintervall, relativ lönespridning, lönespridning

Läs mer

Folkhögskolan vår- och hösttermin 2011 UF0510

Folkhögskolan vår- och hösttermin 2011 UF0510 BV/UA 2012-05-04 1(11) Folkhögskolan vår- och hösttermin 2011 UF0510 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150017, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa,

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

Nystartade företag 2002

Nystartade företag 2002 Nystartade företag 2002 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer