Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff"

Transkript

1 Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff Den 25 november 2014, Sölvesborg Deltagare: Anneli Elf, Alvesta kommun Annika Sandberg, Älmhults kommun Caroline Nilsson, Miljöförbundet Blekinge Väst Dragana Vojsson, Växjö kommun Emilia Hansen, Uppvidinge kommun Fredrik Martinsson, Tingsryds kommun Heléne Gårdebrink, Växjö kommun Jennie Saleskog, Karlskrona kommun Josef Larsson, Ljungby kommun Malin Augustsson, samordnare Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Maria Malmros, Miljöförbundet Blekinge Väst Maria Osgyani, Ronneby kommun Marie Karlsson, Karlskrona kommun Ylva Zimmerbäck, Markaryds kommun Nätverksträffen inleddes med en presentationsrunda och Malin Augustsson berättade vad som är på gång inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge inom hälsoskyddsområdet. Förslag inför verksamhetsplanen är ett informationsprojekt om radon, bullerutbildning, utbildning om tillsyn av bostäder, utbildning om migrationsboende/tillfälliga boenden. Malin har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som förmodligen har möjlighet att närvara på en utbildning eller nätverksträff. Inom andra regionala miljösamverkan i Sverige är migrationsboende, inomhusmiljö och idrottshallar/gym aktuella ämnen inom hälsoskyddsområdet, antingen som utbildning eller projekt under 2014 eller Under eftermiddagen delades nätverksgruppen in i tre mindre grupper för att diskutera behov av utbildning och projekt. Eftersom det eventuellt kommer att tas fram riktlinjer eller förslag på hur nätverksträffarna kan utformas för att uppnå syftet, fick grupperna även

2 diskutera behov och syfte samt önskemål kring nätverksträffarna. Malin delade ut information om en webbsänd bullerutbildning som anordnas av Miljösamverkan Västerbotten, programmet för Miljösamverkan Skånes senaste hälsoskyddsdag och en sammanställning av Folkhälsomyndighetens och regionala miljösamverkans projekt inom hälsoskyddsområdet under Gruppdiskussioner Sammanställning av anteckningar från gruppdiskussioner. Utbildning Bullerutbildning: Förslaget är bullerutbildning kring industri, vibrationer och hälsoskydd vad vill ni?. Miljösamverkan Västerbotten anordnar en bullerkurs som även spelas in kan de komplettera varandra? Gruppernas behov: Hur fungerar akustiken? Vad påverkar buller? Hur rör sig ljud? Hur mäter och bedömer man buller? Lite olika på vilken nivå man kan och gör indikerande mätningar idag vad är en rimlig nivå att kunna/mäta? Tillräckligt med fortsatt diskussion från det webbsända? Inrikta på hälsoskydd: inomhusbuller, bullermätning praktisk inriktning. Hur gör man? T.ex. vilken typ av bullermätare? Vad göra om det är höga bullernivåer? Jobba förebyggande. Bullerkonsult/erfaren inspektör. Jurist? Stockholm/Göteborg. Handläggning: komplettera kurs med praktiskt arbete. Ordningslagen. Vidareutveckling av den webbsända bullerkursen kompletterande. Ta med trafikbuller, värmepumpar. Utbildning om bostadstillsyn: Inriktning? Gruppernas behov: Ex. Malmös bostadstillsyn. Ventilation, lukter, mögel/fukt, tvångsförvaltning. Tillsyn av fastighetsägare, lukter, ventilation, legionella Lite mer tankar på att man inte bara ska kolla egenkontroll utan mer förebyggande tillsyn på eget initiativ, görs olika i olika kommuner. Allmänna utrymmen. Samköra flera innemiljöaspekter/tillsyn när man pratar radon? Ev. önskemål fokus ventilation som påverkar många innemiljöproblem.

3 Regional hälsoskyddsdag: har kommit upp som ett önskemål. Hur skulle den i så fall se ut? Gruppernas önskemål: Bra att ha en hälsoskyddsdag. Skånes program har varit väldigt bra. Hälsoskyddsträff med inbjuden kompetens. Jämför med Skånes hälsoskyddsdag. Gärna samordning med nätverksträff för att inte ha flera tillfällen. Upplägget i Skåne var bra men för lite utrymme för diskussion/frågor på passen och att föreläsare håller tid. Gärna inskickade frågor/diskussion på de olika passen. Rent spontant känns det jättespännande, kan t.ex. vara en halvdag med nätverksträff (typ frågor) halva dagen. Tillsynsvägledning: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är inbjudna 2015 hur utnyttjar vi det bäst? Gruppernas synpunkter: Folkhälsomyndigheten badtunnor m.m., legionella/vattensystem/kylsystem, asylboende, inomhusmiljö. Socialstyrelsen stickande och skärande. Ställ frågorna innan och få svar på plats. Samordna Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen (vid nätverk eller utbildning) gärna! Ex. diskussion kring tidigare inskickade frågor. Ev. välja visst tema att fråga kring. Ex. andra behandlingstyper : laserborttagning av tatuering, gränsdragning hygien/vård. Information om nya NTP (behov av diskussion kring bad/bassäng/badtunna). Övrig kompetensutveckling: Behov? Gruppernas förslag: Ev. diskussion kring tillsynsmetodik, hur för man fram budskapet, info till verksamheter? Allergier i skolan och hemmet. Projekt Informationsprojekt radon: är ett förslag inför Hur skulle det kunna utformas? Gruppernas synpunkter: Information till hushållen, gärna en trevlig broschyr. Det är lite olika hur man jobbar med radon idag, olika om man har samarbete med laboratorier eller inte. Ofta ges information om åtgärd vid förhöjd halt, men någon kommun betalar även första provet. Det är även olika hur mycket kunskap man har och hur väl sammanställd bilden är. Det är viktigt att man i så fall har samma hantering efter informationen i så fall (när den som fått informationen kontaktar kommunen). Skolor/flerbostadshus borde kunna tvingas eller föreläggas direkt.

4 Vem äger frågan? (villaägare), miljöstrateg, Folkhälsomyndigheten ingår i fastighetstillsyn. Tillsynsprojekt: Intresse och resurser? Går det att samordna tillsynen på annat sätt än projekt? Gruppernas synpunkter: Gym/idrottshallar? Hjälpas åt att fixa inspektionen, t.ex. målgrupp. Behov/resurser, gemensam tillsynsplan? Samordna i god tid med utökning/fördjupning i NTP kan vara en idé, men det är svårt att vara i fas och förbereda/samordna tillsyn på samma sak i alla kommuner samtidigt. Förslag: kosmetiska produkter, med info från läkemedelsverket på förmiddagen och diskussion/samsyn på eftermiddagen på en nätverksträff. Sedan kunna använda nätverket för diskussioner, svårigheter. Förslag: Solarier, det är lite olika hur många och hur stora man har. Samsyn/projekt eller utbildning? Motsvarande upplägg som kosmetiska produkter. Behöver bestämmas i god tid så att tillsynen kan planeras in i ordinarie tillsynsarbete. Se behovet av tillsyn tidigt för att samordna och komma i fas för egen/respektive tillsyn på viss bransch för att kunna diskutera/dra nytta av att flera är ute samtidigt (ex. flera miljösamverkan har haft idrott/gym och Växjö ska ut på tillsyn 2015, fler ser behovet och hade vi pratat om det hade fler kunnat planerat för att vara ute samtidigt). Nätverksträffar Utgå från nätverksträffen på handläggarträffen i Ronneby. Finns det fler syften med träffarna? Hur uppnår vi syftet? Vad vill vi få ut av träffarna och hur ska de utformas? Räcker det med minnesanteckningar som resultat? Gruppernas synpunkter: Det är skönt att få prata med andra som förstår, att träffa kollegor i andra kommuner och byta erfarenheter. Minnesanteckningar räcker. Fastställd och förankrad dagordning, utse sekreterare, projektplats för domar, info, mallar m.m. Syften: lära känna varandra, få ansikten på maillistan, veta vad som är aktuellt i de olika kommunerna, bra att diskutera konkreta frågor och exempel, mailgrupp där man ställer frågor/lyfter diskussion till alla för att öka kunskapen, kunna följa och få info även om man inte själv är direkt berörd just då. Diskutera prioriteringsordning vilka ärenden behöver inte utredas/är inte en olägenhet? Gör vi lika? Hur mycket ska enklare ärenden utredas? Eventuellt utbildning/info/seminariepass i samband med nätverksträff, t.ex. en ren diskussionsträff och en mer seminariedag per år. Önskemål: en träff per halvår.

5 Frågor Kan tillväxt av Pseudomonas Aeruginosa provtas ske i samtliga bassänger eller bara i varmvatten? Ronneby kommun ställde frågan om det är rimligt att kräva provtagning i samtliga bassänger, vilket alla var överens om att det är. Oftast ingår Pseudomonas A i provtagningspaketet hos laboratoriet. I Växjö och Alvesta har det skett tillväxt i den vanliga bassängen respektive vid ca 30 grader. Vilka krav ställs på utredning och mätning av operativ temperatur vid klagomål på kyla? Älmhults kommun ställde frågan om utredning och mätning av operativ temperatur bör ske om termometern visar godtagbar temperatur, men lägenheten känns kall, som om kalluft strålar från alla håll (många ytterväggar). Ingen av deltagarna har varit med om att ställa krav på mätning av operativ temperatur. Enligt Folkhälsomyndigheten är det svårt att mäta och de funderar på att ändra formuleringen i sina allmänna råd. Till dess används begreppet och situationen som beskrivs kan enligt deltagarna vara en sådan då operativ temperatur bör mätas. Hänsyn bör tas till extra känsliga personer. Andra alternativ som kan vara lämpligt i vissa fall är loggmätning av temperaturen eller mätning av temperatur på väggarna. Det bör inte heller vara för stor temperaturskillnad mellan 10, 60 respektive 110 cm från golvet. Det ansågs vara lämpligt att mäta temperaturen när det är ca 0 grader ute. Fastighetsägaren bör redogöra för varför hen inte får upp temperaturen, om fastighetsägaren har några förslag på åtgärder. Fastighetsägaren har bevisbördan. Eventuell mätning bör ske av en oberoende. Hänsyn bör även tas till övriga lägenheter har de rimlig temperatur? Höjs temperaturen hos den klagande, kanske övriga boende får för varmt. Ett extra element är i så fall ett alternativ. Är det någon som begär in protokoll från radonmätning för flerfamiljshus? Miljöförbundet Blekinge Väst har årlig tillsyn av flerbostadshus och har då begärt in radonmätning. Karlskrona har inte begärt in från alla, men där de haft tillsyn. Flera kommuner på olika sätt försökt ta reda på vilka flerbostadshus som finns i kommunen, och det bedöms vara detta som tar mest tid. Ibland har kartavdelningen eller lantmäteriet kunnat hjälpa till. Någon kommun har tagit reda på flerbostadshus via OVK-register. Andra saker som flera upplever som problematiskt är att få fastighetsägarna att förstå varför radonmätning görs och att få mätningen korrekt utförd. Det händer att mätning görs på för

6 få platser för att få en representativ bild av hela huset. Det kan även bli ohanterligt om alla skickar in radonrapporter och någon kommun har därför begärt rapporter endast när de överskrider riktvärden. Någon kommun poängterade att det ibland skickas in sammanställning in i t.ex. excel, vilket inte är tillräckligt. Mätrapporter behövs. Samtliga var inte överens om vad som gäller för sekretess av mätrapporter. Växjö och Alvesta kommun har båda rådfrågat jurister/sakkunniga men har fått två olika svar om när sekretessen bryts. I Växjö lämnas resultatet ut om det finns risk för olägenhet för t.ex. fastighetsägare eller spekulant, men grupper av mätningar lämnas in ut och i Alvesta görs tvärtom. De flesta övriga kommuner var osäkra på vad som gäller. Det finns åtminstone ett företag som ringer till kunder och hävdar att kommunerna kräver mätningar av radon och på så vis lurar kunden. Det diskuterades därför vilka företag som var aktiva i kommunerna och vilka som har upphandlat för rabatterade priser. Strålskyddsmyndigheten har som mål att alla kommuner har en plan för mätning av radon till Vilka erfarenheter finns kring asylboende? I Älmhult håller man på att utreda i vilken utsträckning kommunen måste tillgodose vattenbehovet när området är detaljplanerat för verksamhet. Frågan gällde även vilka krav man kan ställa till verksamhetsutövaren vid tillfälliga boenden, när det gäller tvätthantering och städning, vad som sköts av de boende själva och vad verksamhetsutövaren har skyldighet att göra. I vissa kommuner finns inga asylboenden, men boenden med något längre vistelsetid. I Växjö har man sett ett ökat slitage på boenden och begärt skriftlig redovisning av rutiner för att höja städnivån vid bristfällig städning eller om rutinerna inte kan beskrivas muntligt. Alla var överens om att förebyggande skadedjursavtal kan krävas. Var går gränsen för anmälningsplikt för stickande och skärande verksamheter Frågan gällde om barberare är anmälningspliktiga. Tidigare har Socialstyrelsen ansett att rakning och liknande inte är anmälningspliktigt eftersom syftet inte är att tränga igenom huden, men vid Ronnebys senaste kontakt med Socialstyrelsen så meddelade de att rakning är anmälningspliktigt eftersom det finns en risk för blodvite med den typen av verktyg. Deltagarna beslutade att en enskild handläggares ståndpunkt inte kan ligga till grund för att kräva anmälan av samtliga, i stort sett alla frisörer, som använder rakblad. Till dess att det

7 anges i vägledning att rakning är anmälningspliktigt bör en anmälan inte krävas i normalfallet. Miljösamverkan bör skicka en gemensam skrivelse till Socialstyrelsen för att utreda frågan. Att sticka nålar genom skinnet bedömdes däremot av deltagarna vara anmälningspliktigt. I Markaryd har nya maskiner installerats på skönhetssalonger, där rening sker med UV-ljus i en behållare. Verksamhetsutövaren lyckas inte hitta någon som kan göra sporprov, men det kan utföras på t.ex. sjukhus. I Växjö finns en dom från MÖD om att det är verksamhetsutövaren som ska visa att instrumenten är tillräckligt rena, där sporprov inte är tillräckligt för ihåliga instrument. För detta finns andra metoder. UV-ljus är en desinfektion på höggradig nivå snarare än steril nivå, men oftast krävs endast höggradig nivå för t.ex. fotvårdare. Ofta steriliseras instrument i ugn, men packas ej sterilt och då räknas det som höggradig nivå. Vilka krav bör ställas på verksamhet med fiskspa Enligt Socialstyrelsen och Hälsomyndigheten i England är det låg smittrisk om man inte har nedsatt immunförsvar och det är inte anmälningspliktigt. Enligt leverantör av fisken ska fötterna vara rena och friska och man ska inte nyligen ha vaxat/rakat benen. Det finns olika sorters fisk och någon sort kan bitas. Hur sker förebyggande arbete mot råttor i kommunerna? Finns det risk för att man skrämmer upp folk om man informerar och uppmanar allmänheten att vidta åtgärder för att förebygga problem? Få kommuner informerar allmänheten. Problemen brukar lösa sig genom att kommunen vidtar åtgärder av avfallshantering och betesstationer, och att de större fastighetsbolagen och restaurangerna ser över sin avfallshantering. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta och skadedjurssäkra sina fastigheter, alltså även kommunen, det är därför sällan eller aldrig som det går så långt att miljökontoren behöver bedriva tillsyn. Finns det hälsorisker med asbest i kakelfogar? De flesta deltagarna var överens om att den största risken med asbest är när man river materialet. Så länge fogarna är hela bör det vara lämpligast att de sitter kvar tills det är dags för renovering eller underhåll. Det kan däremot vara lämpligt att prov tas, för att ta reda på om det är asbest eller inte. På så vis vet man i förväg hur det ska hanteras när det är dags för rivning. Då kan man även göra en skälighetsbedömning.

8 Vilka krav kan ställas vid diffusa dofter? Ett tips är att lukta mellan golv och vägg. Om det inte misstänks vara mögel är det relativt vanligt med lukt från linoleumgolv. I Växjö åker man två inspektörer om det rör sig om otydliga dofter. Kan de inte själva känna lukt eller vilken typ av lukt får fastighetsägaren först och främst undersöka om det finns dubbla mattor limmade på varande, eftersom det är en relativt vanlig orsak. Miljöförbundet Blekinge Väst har erfarenhet av yrsel och illamående från klagomål med linoleumgolv från 60-talet. Lukten beskrivs som halvdålig frukt-doft. När är lampor och ljus en olägenhet? Det bedöms vara en olägenhet om bl.a. ljuset riktas rakt in i sovrummet och inte går att skärma av med persienner. Krävs flödesmätning av luften på skolor? Skolan måste ha koll på hur många som får vara i lokalerna och kontrollera med OVK om ventilationen fungerar som det var tänkt. OVK görs dock inte i alla utrymmen, utan som stickprov. Vissa kommuner har krävt stickprovsmätning av luftomsättningen för specifika klassrum, t.ex. där lärare upplever störst problem. Det är ofta rengöringen av ventilationskanaler är bristfällig. Likaså kan städrutiner för textilier saknas. Äldre textilmöbler kan leda till täppta näsor m.m. hos barn. Ingen av kommunerna har erfarenhet av vägglöss och hur lätt de sprider sig från hem till skola. Vid årsmötet för Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge utses en kommun som ansvarar för nätverket nästa år och som ansvarar för att bjuda in till träffen. Datum är bestämt till den 25 mars. Minnesanteckningar förda av Malin Augustsson, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer