Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2012. Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Infrastruktur Egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Övergripande Bygglov Mark Detaljplanering Mätning Karta Lantmäteri Verksamhetsmått Samhällsbyggnad Personal och Utveckling Personalförändringar Personalstruktur Arbetstid och frånvaro Hälsa Bilagor Bilaga 1: DB-blanketter Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(24)

3 1 Inledning var ett år som präglades av ett stort antal ny rekryteringar. Förvaltningen har haft många 40- talister och deras pensionsavgångar har bidragit till detta. Den allmänt goda konjunkturen för byggkonsultbranchen har medfört att det varit brist på utbildade ingenjörer, arkitekter och lantmätare, men mot slutet av året har vi fyllt de flesta vakanserna på ett alldeles utmärkt sätt. Trots byggkonsultbranchens goda läge har byggverksamheten i Sverige haft en kännbar nedgång. För Borås del har nedgången dock inte varit lika omfattande och nämnden arbetar för närvarande med många viktiga projekt för Borås utveckling. Behovet av bostäder är fortfarande inte täckt och under har produktionen av bostadslägenheter i flerbostadshus ökat markant jämfört med den sista 10 års perioden i Borås. Årets arbete har präglats av entusiasm och intensiva diskussioner om aktuella stadsbyggnadsfrågor för att nämna några exempel: Simonsland - Efter några turer i Samhällsbyggnadsnämnden blev det bygglov för nybyggnad i kv Västindien, kvarteret som kommer att rymma samlingslokaler samt restaurang i anknytning till Viskan. Kv Nejlikan vid Druvefors - ca. 100 lägenheter. Det blev byggstart för nytt höghus på 22 våningar. Läget är alldeles vid Viskans strand och 500 m från Södra Torget. Kv Vitsippan - Arbetet med detaljplanen för punkthus för bostadsändamål samt 3 våningar kommersiella lokaler har tagit fart under hösten. Planförslaget medger även hotell. Byggnaden kommer att förstärka "porten" mellan centrum och stadsmotorvägen. Kv Pallas - Planering och utredning för ombyggnad av köpgalleria samt påbyggnad/ tillbyggnad med bostäder /hotell har pågått hela året. Kv Kantaten - Bostadsprojekt vid Hestra Sjukhem samt två punkthus vid Hestra Ringväg. Kv Sibelius - Byggstart av två mycket energieffektiva punkthus med bostäder i Hestra Parkstad Kv Solrosen - byggstart 100 lägenheter med hyresrätt Planprogram för Nedre Norrby, en ny stadsdel mellan Norrby och centrum. Nära samarbete med Högskolan i Borås, SP- Samhällsbyggnad och Borås Energi och miljö. Byggstart 160 nya studentlägenheter i anslutning till Högskolan och Simomsland. Samhällsbyggnadsförvaltningen är engagerad genom Markavdelningen i iordningställande av industrimark på Västra Viared och Norra Viared. Detaljplanerna van laga kraft och det blev byggstart för dessa markområden. Stadsbyggnadspriset delades ut. Priset delas ut vart tredje år inom olika kategorier. Vinnarna utsågs i stark konkurrens och visade som vanligt på mycket hög arkitektonisk kvalitet. Tomas Rossing Samhällsbyggnadschef / Stadsarkitekt Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(24)

4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Infrastruktur Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. 92% 73% Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. Målvärdet har inte kunnat uppnås. Främsta skälet är den fortfarande höga arbetsbelastningen. Nya personalrekryteringar har genomförts under hösten vilket innebär förbättrade förutsättningar för att klara målvärdet redan första tertialet Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,7% 2,7% 4,3% Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % ,8 Sjukfrånvaron har ökat pga nya långtidssjukskrivningar. Därför blev utfallet för högre och målet kunde inte uppnås. Antalet sjukfall över 60 dagar. Antalet sjukfall har ökat på grund av långtidssjukskrivningar. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Utvecklingen är positivit med ett utfall som ligger något under målet. Det finns fortfarande behov av timanställningar för speciell kompetens och avlastning, men i mindre skala. Förvaltningen har under också använt sig av bemanningsföretag för att överbrygga längre vakansperioder. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 4(24)

5 3 Nämndens verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden Ansvar Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har kommunen ;;; det fulla ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Samhällsbygnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet med ansvar för den fysiska samhällsplaneringen. Nämnden skall verka för att planeringen styrs i riktning mot ett hållbart samhälle. I ansvaret ligger också att verka för en god byggnads-, stadsoch landskapskultur. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar också för kommunens samlade kartproduktion och ansvarar för kommunens lantmäteriverksamhet samt samverkar med kommunstyrelsen i översiktliga planeringsfrågor. Nämnden ansvarar genom Samhällsbyggnadsförvaltnignen för stadsbyggnadsutveckling, sektorsövergripande projektverksamhet, planlägg ning, bygglov givning, inspektionsverksamhet, fastig hetsbild ning, fastighetsregistrering, mätning och kart produktion. Uppgifter nas omfattning och de intäkter som är konjunkturberoende, och samm anhänger med sam hällsbyggandets för ändrings takt och aktuell byggverksamhet. Nämnden är ansvarig för att kommu nens kartproduktion samordnas och att ett gemensamt kartprogram med digital teknik införs vid kommunens för valtningar. Uppgift Samhällsbyggnadsnämnden har som huvudupp gift att bevaka hur kom munens område bebyggs. Verksamheten är dels knuten till aktuell byggverksamhet dels långsiktig, strategisk och framåtsyftande Samhällets grundläggande krav skall uppfyllas när beslut fattas om ianspråktagande av mark för bebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att bygg herrarnas önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutveck lingen, med den kommunala ekonomin, nöjda innevånare och med kraven på den lokala miljön. Mål Målet är att Borås skall vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i. Kommunen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och rättvisa sociala förutsättningar och villkor för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. Mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska användas så att ett hållbart samhälle kan utvecklas ur miljömässig, ekologisk, social och samhällsekono miskt synpunkt. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att förena målen för dessa områden till en helhet i all planering och allt byggande. Ansvaret ställer krav på att kontoret har ett effektivt kontinuerligt och långsiktigt planeringsarbete med kommuninnevånarnas bästa som främsta mål. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utveckla myndighetsrollen i samverkan med andra. Detta innebär också att vårda, leda och styra stadsbyggandet för att få sunda, vackra hus och miljöer i Borås. Arbetet ska bedrivas med kvalitet, kreativitet, resultatinriktning och långsiktighet, och ha betoning på slutresultatet, den byggda miljön. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 5(24)

6 Samhällsutvecklingen ska ske med helhetssyn. Miljö och kretsloppsanpassning ska ingå som naturlig del i hela processen. Den fysiska planeringen är ett utomordentligt viktigt instrument för att nå effektiv resurshushåll ning. Byggnadsnämndens ledamöter var: Bertil Myhrberg, ordförande, M Lennart Malmerfors, 2:e vice ordförande, Kd Björn Olsson, M Maj-Britt Eckerström, C Lars Gustaf Andersson, Fp Kjell Classon 1:e vice ordförande, S Marie Söderhagen, S Tommy Josefsson, V Thomas Wingren, Mp Ersättare: Håkan Ågren, M Daniel Heder, M Wiwi Roswall, M Andreas Tammjärv, M Bente Fernow, Fp Magnus Carlsson, S Maria Oscarson, S Lisa Tjärner, V Markus Hermansson, Väg 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 6(24)

7 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Samhällsbyggnadsnämndens resultat (mot ordinarie budget Kommunbidrag tkr)) är tkr.. Nämnden hade även godkända medel från ackumulerat resultat på 412 tkr. Intäkterna budgeterades till tkr och utfallet blev tkr. Detta är tkr högre än budgeterat. Orsaken beror främst på att effekten av taxan var större än väntat, men även på några större mer intäktsgivande ärenden. Kostnaderna var budgeterade till tkr medan utfallet blev tkr. Det är en positiv avvikelse på tkr. Den budgeterade bufferten på 330 tkr har givetvis inte utnyttjats. Den stora anledningen till den positiva budgetavvikelsen är vakanser. Förvaltningen har haft svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Framförallt till plan- och markverksamheten. Trenden de senaste tre åren visar på att det är vakanserna som står för besparingen. Förvaltningen kommer trots detta lyckas med att återbesätta de flesta av tjänsterna under våren 2013, men personalomsättningen förväntas ändå fortsätta att öka. Detta påverkar självklart verksamheten. 3.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Politisk verksamhet Intäkter Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Kostnader Resultat Gemensam administration Intäkter Kostnader Resultat Bygglov Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 7(24)

8 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Mark och exploatering Intäkter Kostnader Resultat Planering Intäkter Kostnader Resultat Mätningsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Kartverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Lantmäteri Intäkter Kostnader Resultat Buffert Intäkter Kostnader Resultat Flygfotografering Intäkter Kostnader Resultat Digitalt styrsystem Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 8(24)

9 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Politisk verksamhet Under genomfördes en studieresa till Vejle, Danmark, som ett led i löpande kompetensutbildning för nämnden. Glädjande är att det är mycket hög närvaro vid sammanträden, både för ledamöter och ersättare. Dessutom är medelåldern låg, vilket gör att kostnaderna för förlorad arbetsinkomst är relativt höga. Under ändrades förvaltningens bemanning för nämndsekreterarskapet. Med en nyrekrytering av administrativ chef så lades även uppgiften som nämndsekreterare på den tjänsten. I redovisningen har därför delvis inte personalkostnaderna för nämndadministration tagits ut Staben/Gemensam administration Staben understödjer hela verksamheten, genom att ha huvudansvaret för förvaltningens ekonomi, personalfrågor, information såväl internt som externt, samt GIS/IT-frågor. Avdelningen har ansvar för kundmottagningen genom Byggnadsnämndens expedition och arkiv. Staben ansvarar för nämndadministrationen. Analys av budgetuppföljning Intäkterna blev 519 tkr högre än budgeterat. Till största del beror det på att avsättningen till projektet "digitalt arkiv" (avsättning från 2010 på balanskonto) inte utnyttjades under året och därför fick ca. 300 tkr sättas in i driften på. Inskanningen av bygglovsarkivet påbörjades men försenades och kommer förhoppningsvis vara klart sommaren Intäkterna har också ökat pga kurser som avdelningen hållit i intramap och täckning av kostnaderna för dessa. Personalkostnaderna är lägre, framför allt till följd av en långtidssjukskrivning. De egentliga lönekostnaderna har dock ökat då staben anlitat rekryteringsföretag för bemanning av expedition under tiden som det skett en översyn av framtida tjänster. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 9(24)

10 Materialkostnaderna påverkades av det nya Hyr-PC-konceptet, vilket gjorde att kostnader för datautrustning inte förs som materialkostnader. Analys av verksamheten Information. Under året har Tjänstemodellen börjat tillämpas på IntraMap, den interna digitala karttjänsten i Borås Stad. Det har medfört ökade datakostnader samtidigt som vi har debiterat ut kostnader för IntraMap på övriga förvaltningar. Under delades Stadsbyggnadspriset ut, denna gång på Konstmuseet. Det är ett stort arbete att både väga samman lämpliga objekt och skapa en rättvisande presentation i BT:s bilaga samt för utställningen. Förvaltningen deltog i Bomässan på Åhaga, vilket var årets stora informationssatsning. et av detta är fortfarande oklart, då det är en satsning på sikt. Ekonomi. Den löpande redovisningen har löpt på enligt fastlagda rutiner och internkontrollen visar att vi når goda resultat. Bygglovsfaktureringen har förbättrats och har idag en bättre kvalitet vid överlämnande till stabsfunktionen. Kvalitet. Förvaltningen har sagt upp sin ISO 9001-certifiering för att gå över till det kvalitetssystem som tagits i drift: VerkSam. En kvalitetsgrupp har startats för kontinuerligt kvalitetsarbete. Friskvårdsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhets/ mångfaldsarbete har bedrivits enligt de planer som finns. Trästad har avslutats under året. Förvaltningen har varit delaktig i seminarier och studieresor Bygglov Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, anmälan, OVK, olovligt byggande och andra ingripandeärenden, hissanordningar samt lämplighetsbedömning i frågor om energiförsörjning och energihushållning. En viktig del är information och rådgivning till allmänheten och byggbranschen. Samverkan sker med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i frågor om brandfarliga och explosiva varor. Analys av budgetuppföljning Intäkterna har överskridit budget med över 30 % trots att uppdragsvolymen antalsmässigt blev lägre än beräknat. Främsta skälen är att det utfärdats flera bygglov för större bostadshus och industribyggnader än vad som kunnat förutses. Även en del större tillbyggnader inom industrisidan har bidragit. Antalet nya småhus har däremot minskat. Inför antog kommunfullmäktige en justering av uppdragstaxan vilket har inneburit att intäkterna för verksamheten står i en mer rimlig proportion till avdelningens arbetsinsats än vad fallet varit tidigare. Inom utgiftssidan har personalkostnaderna hamnat under budget medan kostnader för tjänster har överskridits. Den naturliga förklaringen har, för att snabbt möta den hastigt ökande arbetsbelastningen, varit att tillfälligt lösa situationen genom att anlita ett bemanningsföretag (det kan noteras att lösningen lett till en tillsvidareanställning vilken blev klar i slutet av året). I samband med rekrytering av nya medarbetare, har utrustning av nya arbetsplatser varit nödvändig. Detta tillsammans med investering i modern telefoni och erforderlig skyddsutrustning för fältpersonal (byggnadsinspektörer), har fått till konsekvens att materialkostnaderna överstigit budget. Totalt har ändå ekonomiska resultatet för avdelningen givit ett överskott på drygt 1,6 mkr. Analys av verksamheten Den 2 maj 2011 infördes en ny Plan- och bygglag (2010:900). Under det gångna året har den nya lagen Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 10(24)

11 börjat få genomslag framförallt inom teknikdelen som i första hand omfattas av byggnadsinspektionens verksamhet. Avdelningens administration har också drabbats av en kraftigt ökad arbetsbelastning. Genom att avdelningen getts möjlighet att rekrytera nya medarbetare har antalet bygglovhandläggare inför 2013 fördubblats från 2 till 4 och förstärkning inom både byggnadsinspektion och administration betyder att den ökade arbetsbördan kan bemötas med en förstärkt medarbetarstab. Förbättringsarbete för effektivare och tryggare arbetsrutiner har systematiskt genomförts. Detta arbete är ständigt pågående för att kunna svara upp emot nya situationer och krav som hela tiden uppstår i takt med tillämpning, tolkning och ökad erfarenhet av den nya lagen.under 2011 infördes ärendehanteringssystemet ByggR. Systemet har under ytterligare anpassats till verksamheten med det finns fortfarande behov av komplettering i form av kartkoppling och statistikredovisning. Nya PBL ställer högre krav på tillgänglighetsfrågorna och samhällsbyggnadsförvaltningen har i hög grad arbetat med dessa Mark och exploatering Markavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde rör exploatering, köp -och försäljning av fastigheter samt fastighetsförvaltning (mark). Markavdelningen tillhör organisatoriskt Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningens ärenden ligger dock under kommunstyrelsens ansvar. Analys av budgetavvikelse Den främsta förklaringen till att kostnaderna är lägre än budgeterade är att tjänster på avdelningen varit helt eller delvis vakanta. Analys av verksamheten Arbetet med att få en tydligare struktur i planeringen av kommande exploateringsprojekt har påbörjats tillsammans med Samhällsplaneringsavdelningen. Under året har en stomme till redovisning av exploateringprojekt tagits fram. Denna är upprättad enligt de principer som är gänse på marknaden. Markavdelningen skall fungera som projektledare i exploateringsprojekt. Detta arbetssätt har prövats i en detaljplan. Under har digitaliseringen av tomträtter påbörjats. Markavdelningen har en mycket ansträngd personal -och arbetssituation. Vid ingången av 2013 var bara hälften (4,5) av avdelningens av nio arbetstagare på plats. Resterande tjänster var antingen inte besatta eller påverkade av sjukfrånvaro. Arbetsförhållandet på avdelningen har bl a resulterat i sjukskrivningar. Under året har två personer varit sjukskrivna helt eller delvis. På marknaden råder en mycket stor efterfrågan på personal inom de yrkesgrupper som verkar på mark - och exploateringsavdelningar. Det är således mycket svårt att rekrytera personal. Tjänster som projektledare/exploateringsingenjörer och markingenjör har varit utannonserade i olika omgångar, delvis för att återbesätta de två ingenjörer som avslutade sina anställningar under året. Utbyggnaden av bl a Västra och Norra Viared kräver stora insatser från avdelningen. En nyinrättad tjänst som projektledare, som särskilt avser dessa exploateringsområden, har också varit utannonserad i omgångar och en rekryteringsfirma anlitades också då annonsering inte gav resultat. Ej heller detta ledde till att tjänsten kunde tillsättas. En förnyad utannonsering gjordes i slutet av året och tjänsten har tillsatts i januari Rekrytering av resterande tjänster fortsätter. Därutöver har två personer, en fastighetsadministratör och en exploateringsingenjör/projektledare påbörjat sina anställningar i början av. Om inte avdelningen har tillräckligt med resurser kommer det förr eller senare påverka kommunens tillväxtarbete. Avdelningen har en central del i detta arbete. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 11(24)

12 3.3.5 Planering Planavdelningens huvuduppgift är att upprätta detaljplaner, att handlägga övergripande trafikplanering samt att upprätta bestämmelser och riktlinjer för den kulturhistoriska bebyggelsemiljön. Analys av budgetuppföljningen Planavdelningens resultat för visar på en positiv budgetavvikelse.. Det positiva utfallet beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat. Avdelningen har haft en del vakanser under året. Budgeterade medel för olika konsultinsatser som t. ex geotekniska utredningar har inte heller utnyttjats fullt ut. Att intäkterna underskrider budgeten beror dels på planavtalens utformning och dels på att antalet antagna detaljplaner understiger det förväntade antalet. Åtgärder För att förstärka avdelningen har en planadministratörstjänst inrättats, tanken är att administratören ska bistå och avlasta planarkitekterna i det dagliga arbetet för att på så sätt frigöra resurser till planframställning. Administratören kommer att finnas på plats andra kvartalet Avdelningen har även utökat antalet planarkitekttjänster med ytterligare en tjänst. Analys av verksamheten Under ett verksamhetsår pågår aktivt arbete med drygt 40 olika planuppdrag. Under har antalet tillkommande planuppdrag minskat jämfört med 2011, 9 nya uppdrag mot 11 uppdrag Antalet antagna detaljplaner är 6 st, lika många som under Orsakerna till att antalet antagna detaljplaner är så få beror dels på bristande personalresurser och dels på planuppdragens omfattning. Personalomsättningen har varit relativt stor på planavdelningen under ett antal år vilket speglar den rådande trenden på arbetsmarknaden. Avdelningen har även saknat en ordinarie planchef under året. Den relativt höga personalomsättningen förväntas hålla i sig under nästkommande år. Att lära upp nya medarbetare tar tid och kraft från verksamheten och är en av orsakerna till det minskade antalet antagna detaljplaner Mätning Mätningsavdelningens uppgifter är att samla in geografisk information som ligger till grund för den kommunala kartdatabasen, ansvara för stomnäten i plan och höjd och för transformationsförutsättningarna mellan lokala och nationella referenssystem. Avdelningen utför även utsättning vid bygglov samt viss uppdragsverksamhet. Analys av budgetuppföljning Intäkterna ligger över budget vilket beror på den höjda bygglovstaxan. Avdelningen har tidigarelagt ett inköp av mätinstrument för 2013 och därför är kostnaderna högre än i budget. Analys av verksamheten Under första halvan av året har det saknats personal på grund av svårigheter att rekrytera. De tjänsterna är nu tillsatta. Det utvecklingsarbete som påbörjats för att höja kompetensen hos personalen har lett till att fyra mätningstekniker har bytt tjänst till mätningsingenjör. Kompetensutvecklingen kommer även att fortsätta under 2013 med interna utbildningar och kompetensåterföring Kartor Kartavdelningen är kommunens huvud leverantör av kartprodukter och digitala kartdata. Hög Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 12(24)

13 aktualiteten och kvalité är två faktorer som inte kan frångås. Vid en försämring av dessa faktorer minskar användbarheten snabbt. Kartdatabasen är grunden till vårt GIS-system IntraMap som kan nås av alla användare inom Borås Stad. I IntraMap kan man tadel av ett ständigt utökat utbud av information. Analys av budgetuppföljning Vi lider fortfarande av kommunens omorganisation då nya avtal inte kunnat tecknas med tekniska förvaltningen och Borås Energi och Miljö. Detta har inneburit att endast en lägre summa kunnat debiterats. Genom att IntraMap har avgiftsbelagts har intäkterna för denna delvis kompenserat underskottet för ovan nämnda kartavtal. Intäkter och utgifter för IntraMap balanserar i övrigt varan. Åtgärder Skrivelse och mail har sänts till berörda parter samt ekonomistyrning och politiskt ansvariga avseende avtalen. Efter ett möte sent i höst har vi nått ömsesidig förståelse vilket ger hopp om att avtal kan tecknas Analys av verksamheten Under 2011 påbörjades ett projekt där aktualiteten i kartdatabasen och beredskapen för framtida uppdrag ökas. Detta har genom projektpengar kunnat fortsätta. Genom att använda fotogrammetri och färska flygbilder kan traditionella fångstmetoder av kartdata rationaliseras. Idag återstår ca 1/3 av kommunen att flygfotografera från denna låga höjd. Inom 3D projektet har en programvara som gör om 2D till 3D data färdigställts. Målet är att tillhanda hålla 3D-data över hela kommunen. Inom avdelningen finns även en reprofunktion som utöver plottning, kopiering och montage även är involverad i uppbyggnaden av digitala registrerings och dokumentationssystem. Uppgiften är i första hand att bistå med skanning. Under året har markavdelningens tomtavtal delvis skannats. En storformats färgskrivare har under året ersatts Lantmäteri Lantmäteriavdelningens verksamhet omfattar handläggning av lantmäteriförrättningar såsom kommunal lantmäterimyndighet, förande av fastighetsregister med tillhörande digital registerkarta, arkivservice mot såväl allmänhet som andra förvaltningar, förande av adress-, plan-, byggnads- och lägenhetsregister, liksom ajourhållning av baskartan avseende bl.a. gränser, fastighetsbeteckningar och servitut, beredning av namnärenden för den kommunala namnberedningen, upprättande av fastighetsförteckningar till detaljplaner m.m., upprättande av förslag till detaljplan avseende nya, ändrade eller upphävda fastighetsindelningsbestämmelser, övrig uppdragsverksamhet såsom t ex upprättande av avtalshandlingar för lagfart, gränsutvisning etc. Analys av budgetuppföljning Intäkterna uppgick till tkr, vilket är högre än budgeterade tkr. Under har lantmäterichefen avslutat sin anställning och har i samband med detta avslutat ett stort antal "gamla" förrättningar. Kostnaderna uppgick till tkr, vilket är något lägre än budgeterade tkr beroende på ett stort antal vakanser under året. Analys av verksamheten Avdelningens intäkter härrör främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från lantmäteriet enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation, samt viss uppdragsverksamhet. Avdelningens nettokostnad, som finansieras genom kommunbidrag, avser ersättning för avdelningens service till Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 13(24)

14 allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor m.m. Självfinansieringsgraden blev 84 %, jämfört med ca 80 % för år Under inkom 129 fastighetsbildningsärenden, vilket är lägre än genomsnittet för åren (142). Under 2011 avslutades 130 lantmäteriförrättningar, vilket är lägre än genomsnittet för åren (147). Ärendebalansen minskade från 127 till 126 ärenden. Tidigare uppgifter om ärendebalans på ca 150 ärenden före en justering av orderstocken. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 14(24)

15 Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 15(24)

16 4 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 4.1 Övergripande Uppdrag Status Kommentar Under kan övriga förvaltningar successivt börja använda sig av IntraMap en webbaserad kartfunktion som kan kombinera olika informationsskikt och register. Upprätthålla god effektivitet avseende elektronisk fakturahantering och e-handel Utveckla verksamhet och personalpolitik för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av nya bussgator i staden. Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl a användas till att förstärka Mark och planeringsverksamheterna. Ej genomfört Delvis genomfört Återkoppling till tidigare utvecklingsprogram under har inneburit att 33% av tjänsterna har fått ny innehavare bland annat genom pensionsavgångar och utökning av tjänster. Uppdraget fick avbrytas 4.2 Bygglov Uppdrag Status Kommentar Handläggning av bygglov skall effektiviseras genom att sökande får tidig hjälp i processen. Ej genomfört Under hösten har rekryteringar utförts vilket betyder att vi till 2013 kommer att ha 4 bygglovhandläggare istället för 2, vilket kommer att leda till en effektivisering. Rutiner för kundmottagning är under bearbetning. Utveckla nya arbetsformer anpassade till nya PBL Utbilda medarbetare och konsultbranschen i nya PBL Mäta kundnöjdhet Delvis genomfört Ej genomfört Har inte genomförts ännu p g a tidsbrist. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 16(24)

17 4.3 Mark Uppdrag Status Kommentar Arbetet med att digitalisera arrendeavtalen skall vara klart under året 4.4 Detaljplanering Uppdrag Status Kommentar Upprätta en verksamhetsplan, med prioriterade uppdrag för planavdelningen För att upprätthålla produktionstakten kan externa plankonsulter anlitas Plankostnadsavtal tillämpas gentemot enskild exploatör vid upprättande av detaljplan. Planuppdrag på kommunal mark finansieras inom nämndens kommunbidrag Förteckna och bevaka uppdrag med lägre angelägenhetsgrad Kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas med planbestämmelser 4.5 Mätning Uppdrag Status Kommentar Leverera fältdata till ett förväntat antal om grundkartor för detaljplanverksamheten Tillgodose behovet av bygglovkartor vilka tillsammans förväntas uppgå till cirka 400 produkter Leverera fältdata till förväntade 50 ha övriga kartprodukter Utföra cirka 200 förväntade utsättningar och lägeskontroller Utföra cirka 125 förväntade övriga mätningsuppdrag Påbörja arbetet med byte av det kommunala höjdstomnätet Delvis genomfört Den totala mängden bygglovkartor under uppgick till 490 st. Antalet utsättningar uppgick inte till det förväntade antalet i budget. Antal övriga uppdrag uppgick till 220 stycken. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 17(24)

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

årsredovisning höganäs kommun

årsredovisning höganäs kommun 09 årsredovisning höganäs kommun 1 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015.

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum -09-11 Diarienummer /FF0190 808 Mona Carlbom, 033-35 71 50 Sommardoppet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer