Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2012. Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Infrastruktur Egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Övergripande Bygglov Mark Detaljplanering Mätning Karta Lantmäteri Verksamhetsmått Samhällsbyggnad Personal och Utveckling Personalförändringar Personalstruktur Arbetstid och frånvaro Hälsa Bilagor Bilaga 1: DB-blanketter Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(24)

3 1 Inledning var ett år som präglades av ett stort antal ny rekryteringar. Förvaltningen har haft många 40- talister och deras pensionsavgångar har bidragit till detta. Den allmänt goda konjunkturen för byggkonsultbranchen har medfört att det varit brist på utbildade ingenjörer, arkitekter och lantmätare, men mot slutet av året har vi fyllt de flesta vakanserna på ett alldeles utmärkt sätt. Trots byggkonsultbranchens goda läge har byggverksamheten i Sverige haft en kännbar nedgång. För Borås del har nedgången dock inte varit lika omfattande och nämnden arbetar för närvarande med många viktiga projekt för Borås utveckling. Behovet av bostäder är fortfarande inte täckt och under har produktionen av bostadslägenheter i flerbostadshus ökat markant jämfört med den sista 10 års perioden i Borås. Årets arbete har präglats av entusiasm och intensiva diskussioner om aktuella stadsbyggnadsfrågor för att nämna några exempel: Simonsland - Efter några turer i Samhällsbyggnadsnämnden blev det bygglov för nybyggnad i kv Västindien, kvarteret som kommer att rymma samlingslokaler samt restaurang i anknytning till Viskan. Kv Nejlikan vid Druvefors - ca. 100 lägenheter. Det blev byggstart för nytt höghus på 22 våningar. Läget är alldeles vid Viskans strand och 500 m från Södra Torget. Kv Vitsippan - Arbetet med detaljplanen för punkthus för bostadsändamål samt 3 våningar kommersiella lokaler har tagit fart under hösten. Planförslaget medger även hotell. Byggnaden kommer att förstärka "porten" mellan centrum och stadsmotorvägen. Kv Pallas - Planering och utredning för ombyggnad av köpgalleria samt påbyggnad/ tillbyggnad med bostäder /hotell har pågått hela året. Kv Kantaten - Bostadsprojekt vid Hestra Sjukhem samt två punkthus vid Hestra Ringväg. Kv Sibelius - Byggstart av två mycket energieffektiva punkthus med bostäder i Hestra Parkstad Kv Solrosen - byggstart 100 lägenheter med hyresrätt Planprogram för Nedre Norrby, en ny stadsdel mellan Norrby och centrum. Nära samarbete med Högskolan i Borås, SP- Samhällsbyggnad och Borås Energi och miljö. Byggstart 160 nya studentlägenheter i anslutning till Högskolan och Simomsland. Samhällsbyggnadsförvaltningen är engagerad genom Markavdelningen i iordningställande av industrimark på Västra Viared och Norra Viared. Detaljplanerna van laga kraft och det blev byggstart för dessa markområden. Stadsbyggnadspriset delades ut. Priset delas ut vart tredje år inom olika kategorier. Vinnarna utsågs i stark konkurrens och visade som vanligt på mycket hög arkitektonisk kvalitet. Tomas Rossing Samhällsbyggnadschef / Stadsarkitekt Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(24)

4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Infrastruktur Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. 92% 73% Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. Målvärdet har inte kunnat uppnås. Främsta skälet är den fortfarande höga arbetsbelastningen. Nya personalrekryteringar har genomförts under hösten vilket innebär förbättrade förutsättningar för att klara målvärdet redan första tertialet Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,7% 2,7% 4,3% Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % ,8 Sjukfrånvaron har ökat pga nya långtidssjukskrivningar. Därför blev utfallet för högre och målet kunde inte uppnås. Antalet sjukfall över 60 dagar. Antalet sjukfall har ökat på grund av långtidssjukskrivningar. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Utvecklingen är positivit med ett utfall som ligger något under målet. Det finns fortfarande behov av timanställningar för speciell kompetens och avlastning, men i mindre skala. Förvaltningen har under också använt sig av bemanningsföretag för att överbrygga längre vakansperioder. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 4(24)

5 3 Nämndens verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden Ansvar Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har kommunen ;;; det fulla ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Samhällsbygnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet med ansvar för den fysiska samhällsplaneringen. Nämnden skall verka för att planeringen styrs i riktning mot ett hållbart samhälle. I ansvaret ligger också att verka för en god byggnads-, stadsoch landskapskultur. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar också för kommunens samlade kartproduktion och ansvarar för kommunens lantmäteriverksamhet samt samverkar med kommunstyrelsen i översiktliga planeringsfrågor. Nämnden ansvarar genom Samhällsbyggnadsförvaltnignen för stadsbyggnadsutveckling, sektorsövergripande projektverksamhet, planlägg ning, bygglov givning, inspektionsverksamhet, fastig hetsbild ning, fastighetsregistrering, mätning och kart produktion. Uppgifter nas omfattning och de intäkter som är konjunkturberoende, och samm anhänger med sam hällsbyggandets för ändrings takt och aktuell byggverksamhet. Nämnden är ansvarig för att kommu nens kartproduktion samordnas och att ett gemensamt kartprogram med digital teknik införs vid kommunens för valtningar. Uppgift Samhällsbyggnadsnämnden har som huvudupp gift att bevaka hur kom munens område bebyggs. Verksamheten är dels knuten till aktuell byggverksamhet dels långsiktig, strategisk och framåtsyftande Samhällets grundläggande krav skall uppfyllas när beslut fattas om ianspråktagande av mark för bebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att bygg herrarnas önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutveck lingen, med den kommunala ekonomin, nöjda innevånare och med kraven på den lokala miljön. Mål Målet är att Borås skall vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i. Kommunen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och rättvisa sociala förutsättningar och villkor för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. Mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska användas så att ett hållbart samhälle kan utvecklas ur miljömässig, ekologisk, social och samhällsekono miskt synpunkt. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att förena målen för dessa områden till en helhet i all planering och allt byggande. Ansvaret ställer krav på att kontoret har ett effektivt kontinuerligt och långsiktigt planeringsarbete med kommuninnevånarnas bästa som främsta mål. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utveckla myndighetsrollen i samverkan med andra. Detta innebär också att vårda, leda och styra stadsbyggandet för att få sunda, vackra hus och miljöer i Borås. Arbetet ska bedrivas med kvalitet, kreativitet, resultatinriktning och långsiktighet, och ha betoning på slutresultatet, den byggda miljön. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 5(24)

6 Samhällsutvecklingen ska ske med helhetssyn. Miljö och kretsloppsanpassning ska ingå som naturlig del i hela processen. Den fysiska planeringen är ett utomordentligt viktigt instrument för att nå effektiv resurshushåll ning. Byggnadsnämndens ledamöter var: Bertil Myhrberg, ordförande, M Lennart Malmerfors, 2:e vice ordförande, Kd Björn Olsson, M Maj-Britt Eckerström, C Lars Gustaf Andersson, Fp Kjell Classon 1:e vice ordförande, S Marie Söderhagen, S Tommy Josefsson, V Thomas Wingren, Mp Ersättare: Håkan Ågren, M Daniel Heder, M Wiwi Roswall, M Andreas Tammjärv, M Bente Fernow, Fp Magnus Carlsson, S Maria Oscarson, S Lisa Tjärner, V Markus Hermansson, Väg 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 6(24)

7 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Samhällsbyggnadsnämndens resultat (mot ordinarie budget Kommunbidrag tkr)) är tkr.. Nämnden hade även godkända medel från ackumulerat resultat på 412 tkr. Intäkterna budgeterades till tkr och utfallet blev tkr. Detta är tkr högre än budgeterat. Orsaken beror främst på att effekten av taxan var större än väntat, men även på några större mer intäktsgivande ärenden. Kostnaderna var budgeterade till tkr medan utfallet blev tkr. Det är en positiv avvikelse på tkr. Den budgeterade bufferten på 330 tkr har givetvis inte utnyttjats. Den stora anledningen till den positiva budgetavvikelsen är vakanser. Förvaltningen har haft svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Framförallt till plan- och markverksamheten. Trenden de senaste tre åren visar på att det är vakanserna som står för besparingen. Förvaltningen kommer trots detta lyckas med att återbesätta de flesta av tjänsterna under våren 2013, men personalomsättningen förväntas ändå fortsätta att öka. Detta påverkar självklart verksamheten. 3.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Politisk verksamhet Intäkter Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Kostnader Resultat Gemensam administration Intäkter Kostnader Resultat Bygglov Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 7(24)

8 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Mark och exploatering Intäkter Kostnader Resultat Planering Intäkter Kostnader Resultat Mätningsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Kartverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Lantmäteri Intäkter Kostnader Resultat Buffert Intäkter Kostnader Resultat Flygfotografering Intäkter Kostnader Resultat Digitalt styrsystem Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 8(24)

9 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Politisk verksamhet Under genomfördes en studieresa till Vejle, Danmark, som ett led i löpande kompetensutbildning för nämnden. Glädjande är att det är mycket hög närvaro vid sammanträden, både för ledamöter och ersättare. Dessutom är medelåldern låg, vilket gör att kostnaderna för förlorad arbetsinkomst är relativt höga. Under ändrades förvaltningens bemanning för nämndsekreterarskapet. Med en nyrekrytering av administrativ chef så lades även uppgiften som nämndsekreterare på den tjänsten. I redovisningen har därför delvis inte personalkostnaderna för nämndadministration tagits ut Staben/Gemensam administration Staben understödjer hela verksamheten, genom att ha huvudansvaret för förvaltningens ekonomi, personalfrågor, information såväl internt som externt, samt GIS/IT-frågor. Avdelningen har ansvar för kundmottagningen genom Byggnadsnämndens expedition och arkiv. Staben ansvarar för nämndadministrationen. Analys av budgetuppföljning Intäkterna blev 519 tkr högre än budgeterat. Till största del beror det på att avsättningen till projektet "digitalt arkiv" (avsättning från 2010 på balanskonto) inte utnyttjades under året och därför fick ca. 300 tkr sättas in i driften på. Inskanningen av bygglovsarkivet påbörjades men försenades och kommer förhoppningsvis vara klart sommaren Intäkterna har också ökat pga kurser som avdelningen hållit i intramap och täckning av kostnaderna för dessa. Personalkostnaderna är lägre, framför allt till följd av en långtidssjukskrivning. De egentliga lönekostnaderna har dock ökat då staben anlitat rekryteringsföretag för bemanning av expedition under tiden som det skett en översyn av framtida tjänster. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 9(24)

10 Materialkostnaderna påverkades av det nya Hyr-PC-konceptet, vilket gjorde att kostnader för datautrustning inte förs som materialkostnader. Analys av verksamheten Information. Under året har Tjänstemodellen börjat tillämpas på IntraMap, den interna digitala karttjänsten i Borås Stad. Det har medfört ökade datakostnader samtidigt som vi har debiterat ut kostnader för IntraMap på övriga förvaltningar. Under delades Stadsbyggnadspriset ut, denna gång på Konstmuseet. Det är ett stort arbete att både väga samman lämpliga objekt och skapa en rättvisande presentation i BT:s bilaga samt för utställningen. Förvaltningen deltog i Bomässan på Åhaga, vilket var årets stora informationssatsning. et av detta är fortfarande oklart, då det är en satsning på sikt. Ekonomi. Den löpande redovisningen har löpt på enligt fastlagda rutiner och internkontrollen visar att vi når goda resultat. Bygglovsfaktureringen har förbättrats och har idag en bättre kvalitet vid överlämnande till stabsfunktionen. Kvalitet. Förvaltningen har sagt upp sin ISO 9001-certifiering för att gå över till det kvalitetssystem som tagits i drift: VerkSam. En kvalitetsgrupp har startats för kontinuerligt kvalitetsarbete. Friskvårdsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhets/ mångfaldsarbete har bedrivits enligt de planer som finns. Trästad har avslutats under året. Förvaltningen har varit delaktig i seminarier och studieresor Bygglov Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, anmälan, OVK, olovligt byggande och andra ingripandeärenden, hissanordningar samt lämplighetsbedömning i frågor om energiförsörjning och energihushållning. En viktig del är information och rådgivning till allmänheten och byggbranschen. Samverkan sker med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i frågor om brandfarliga och explosiva varor. Analys av budgetuppföljning Intäkterna har överskridit budget med över 30 % trots att uppdragsvolymen antalsmässigt blev lägre än beräknat. Främsta skälen är att det utfärdats flera bygglov för större bostadshus och industribyggnader än vad som kunnat förutses. Även en del större tillbyggnader inom industrisidan har bidragit. Antalet nya småhus har däremot minskat. Inför antog kommunfullmäktige en justering av uppdragstaxan vilket har inneburit att intäkterna för verksamheten står i en mer rimlig proportion till avdelningens arbetsinsats än vad fallet varit tidigare. Inom utgiftssidan har personalkostnaderna hamnat under budget medan kostnader för tjänster har överskridits. Den naturliga förklaringen har, för att snabbt möta den hastigt ökande arbetsbelastningen, varit att tillfälligt lösa situationen genom att anlita ett bemanningsföretag (det kan noteras att lösningen lett till en tillsvidareanställning vilken blev klar i slutet av året). I samband med rekrytering av nya medarbetare, har utrustning av nya arbetsplatser varit nödvändig. Detta tillsammans med investering i modern telefoni och erforderlig skyddsutrustning för fältpersonal (byggnadsinspektörer), har fått till konsekvens att materialkostnaderna överstigit budget. Totalt har ändå ekonomiska resultatet för avdelningen givit ett överskott på drygt 1,6 mkr. Analys av verksamheten Den 2 maj 2011 infördes en ny Plan- och bygglag (2010:900). Under det gångna året har den nya lagen Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 10(24)

11 börjat få genomslag framförallt inom teknikdelen som i första hand omfattas av byggnadsinspektionens verksamhet. Avdelningens administration har också drabbats av en kraftigt ökad arbetsbelastning. Genom att avdelningen getts möjlighet att rekrytera nya medarbetare har antalet bygglovhandläggare inför 2013 fördubblats från 2 till 4 och förstärkning inom både byggnadsinspektion och administration betyder att den ökade arbetsbördan kan bemötas med en förstärkt medarbetarstab. Förbättringsarbete för effektivare och tryggare arbetsrutiner har systematiskt genomförts. Detta arbete är ständigt pågående för att kunna svara upp emot nya situationer och krav som hela tiden uppstår i takt med tillämpning, tolkning och ökad erfarenhet av den nya lagen.under 2011 infördes ärendehanteringssystemet ByggR. Systemet har under ytterligare anpassats till verksamheten med det finns fortfarande behov av komplettering i form av kartkoppling och statistikredovisning. Nya PBL ställer högre krav på tillgänglighetsfrågorna och samhällsbyggnadsförvaltningen har i hög grad arbetat med dessa Mark och exploatering Markavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde rör exploatering, köp -och försäljning av fastigheter samt fastighetsförvaltning (mark). Markavdelningen tillhör organisatoriskt Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningens ärenden ligger dock under kommunstyrelsens ansvar. Analys av budgetavvikelse Den främsta förklaringen till att kostnaderna är lägre än budgeterade är att tjänster på avdelningen varit helt eller delvis vakanta. Analys av verksamheten Arbetet med att få en tydligare struktur i planeringen av kommande exploateringsprojekt har påbörjats tillsammans med Samhällsplaneringsavdelningen. Under året har en stomme till redovisning av exploateringprojekt tagits fram. Denna är upprättad enligt de principer som är gänse på marknaden. Markavdelningen skall fungera som projektledare i exploateringsprojekt. Detta arbetssätt har prövats i en detaljplan. Under har digitaliseringen av tomträtter påbörjats. Markavdelningen har en mycket ansträngd personal -och arbetssituation. Vid ingången av 2013 var bara hälften (4,5) av avdelningens av nio arbetstagare på plats. Resterande tjänster var antingen inte besatta eller påverkade av sjukfrånvaro. Arbetsförhållandet på avdelningen har bl a resulterat i sjukskrivningar. Under året har två personer varit sjukskrivna helt eller delvis. På marknaden råder en mycket stor efterfrågan på personal inom de yrkesgrupper som verkar på mark - och exploateringsavdelningar. Det är således mycket svårt att rekrytera personal. Tjänster som projektledare/exploateringsingenjörer och markingenjör har varit utannonserade i olika omgångar, delvis för att återbesätta de två ingenjörer som avslutade sina anställningar under året. Utbyggnaden av bl a Västra och Norra Viared kräver stora insatser från avdelningen. En nyinrättad tjänst som projektledare, som särskilt avser dessa exploateringsområden, har också varit utannonserad i omgångar och en rekryteringsfirma anlitades också då annonsering inte gav resultat. Ej heller detta ledde till att tjänsten kunde tillsättas. En förnyad utannonsering gjordes i slutet av året och tjänsten har tillsatts i januari Rekrytering av resterande tjänster fortsätter. Därutöver har två personer, en fastighetsadministratör och en exploateringsingenjör/projektledare påbörjat sina anställningar i början av. Om inte avdelningen har tillräckligt med resurser kommer det förr eller senare påverka kommunens tillväxtarbete. Avdelningen har en central del i detta arbete. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 11(24)

12 3.3.5 Planering Planavdelningens huvuduppgift är att upprätta detaljplaner, att handlägga övergripande trafikplanering samt att upprätta bestämmelser och riktlinjer för den kulturhistoriska bebyggelsemiljön. Analys av budgetuppföljningen Planavdelningens resultat för visar på en positiv budgetavvikelse.. Det positiva utfallet beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat. Avdelningen har haft en del vakanser under året. Budgeterade medel för olika konsultinsatser som t. ex geotekniska utredningar har inte heller utnyttjats fullt ut. Att intäkterna underskrider budgeten beror dels på planavtalens utformning och dels på att antalet antagna detaljplaner understiger det förväntade antalet. Åtgärder För att förstärka avdelningen har en planadministratörstjänst inrättats, tanken är att administratören ska bistå och avlasta planarkitekterna i det dagliga arbetet för att på så sätt frigöra resurser till planframställning. Administratören kommer att finnas på plats andra kvartalet Avdelningen har även utökat antalet planarkitekttjänster med ytterligare en tjänst. Analys av verksamheten Under ett verksamhetsår pågår aktivt arbete med drygt 40 olika planuppdrag. Under har antalet tillkommande planuppdrag minskat jämfört med 2011, 9 nya uppdrag mot 11 uppdrag Antalet antagna detaljplaner är 6 st, lika många som under Orsakerna till att antalet antagna detaljplaner är så få beror dels på bristande personalresurser och dels på planuppdragens omfattning. Personalomsättningen har varit relativt stor på planavdelningen under ett antal år vilket speglar den rådande trenden på arbetsmarknaden. Avdelningen har även saknat en ordinarie planchef under året. Den relativt höga personalomsättningen förväntas hålla i sig under nästkommande år. Att lära upp nya medarbetare tar tid och kraft från verksamheten och är en av orsakerna till det minskade antalet antagna detaljplaner Mätning Mätningsavdelningens uppgifter är att samla in geografisk information som ligger till grund för den kommunala kartdatabasen, ansvara för stomnäten i plan och höjd och för transformationsförutsättningarna mellan lokala och nationella referenssystem. Avdelningen utför även utsättning vid bygglov samt viss uppdragsverksamhet. Analys av budgetuppföljning Intäkterna ligger över budget vilket beror på den höjda bygglovstaxan. Avdelningen har tidigarelagt ett inköp av mätinstrument för 2013 och därför är kostnaderna högre än i budget. Analys av verksamheten Under första halvan av året har det saknats personal på grund av svårigheter att rekrytera. De tjänsterna är nu tillsatta. Det utvecklingsarbete som påbörjats för att höja kompetensen hos personalen har lett till att fyra mätningstekniker har bytt tjänst till mätningsingenjör. Kompetensutvecklingen kommer även att fortsätta under 2013 med interna utbildningar och kompetensåterföring Kartor Kartavdelningen är kommunens huvud leverantör av kartprodukter och digitala kartdata. Hög Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 12(24)

13 aktualiteten och kvalité är två faktorer som inte kan frångås. Vid en försämring av dessa faktorer minskar användbarheten snabbt. Kartdatabasen är grunden till vårt GIS-system IntraMap som kan nås av alla användare inom Borås Stad. I IntraMap kan man tadel av ett ständigt utökat utbud av information. Analys av budgetuppföljning Vi lider fortfarande av kommunens omorganisation då nya avtal inte kunnat tecknas med tekniska förvaltningen och Borås Energi och Miljö. Detta har inneburit att endast en lägre summa kunnat debiterats. Genom att IntraMap har avgiftsbelagts har intäkterna för denna delvis kompenserat underskottet för ovan nämnda kartavtal. Intäkter och utgifter för IntraMap balanserar i övrigt varan. Åtgärder Skrivelse och mail har sänts till berörda parter samt ekonomistyrning och politiskt ansvariga avseende avtalen. Efter ett möte sent i höst har vi nått ömsesidig förståelse vilket ger hopp om att avtal kan tecknas Analys av verksamheten Under 2011 påbörjades ett projekt där aktualiteten i kartdatabasen och beredskapen för framtida uppdrag ökas. Detta har genom projektpengar kunnat fortsätta. Genom att använda fotogrammetri och färska flygbilder kan traditionella fångstmetoder av kartdata rationaliseras. Idag återstår ca 1/3 av kommunen att flygfotografera från denna låga höjd. Inom 3D projektet har en programvara som gör om 2D till 3D data färdigställts. Målet är att tillhanda hålla 3D-data över hela kommunen. Inom avdelningen finns även en reprofunktion som utöver plottning, kopiering och montage även är involverad i uppbyggnaden av digitala registrerings och dokumentationssystem. Uppgiften är i första hand att bistå med skanning. Under året har markavdelningens tomtavtal delvis skannats. En storformats färgskrivare har under året ersatts Lantmäteri Lantmäteriavdelningens verksamhet omfattar handläggning av lantmäteriförrättningar såsom kommunal lantmäterimyndighet, förande av fastighetsregister med tillhörande digital registerkarta, arkivservice mot såväl allmänhet som andra förvaltningar, förande av adress-, plan-, byggnads- och lägenhetsregister, liksom ajourhållning av baskartan avseende bl.a. gränser, fastighetsbeteckningar och servitut, beredning av namnärenden för den kommunala namnberedningen, upprättande av fastighetsförteckningar till detaljplaner m.m., upprättande av förslag till detaljplan avseende nya, ändrade eller upphävda fastighetsindelningsbestämmelser, övrig uppdragsverksamhet såsom t ex upprättande av avtalshandlingar för lagfart, gränsutvisning etc. Analys av budgetuppföljning Intäkterna uppgick till tkr, vilket är högre än budgeterade tkr. Under har lantmäterichefen avslutat sin anställning och har i samband med detta avslutat ett stort antal "gamla" förrättningar. Kostnaderna uppgick till tkr, vilket är något lägre än budgeterade tkr beroende på ett stort antal vakanser under året. Analys av verksamheten Avdelningens intäkter härrör främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från lantmäteriet enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation, samt viss uppdragsverksamhet. Avdelningens nettokostnad, som finansieras genom kommunbidrag, avser ersättning för avdelningens service till Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 13(24)

14 allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor m.m. Självfinansieringsgraden blev 84 %, jämfört med ca 80 % för år Under inkom 129 fastighetsbildningsärenden, vilket är lägre än genomsnittet för åren (142). Under 2011 avslutades 130 lantmäteriförrättningar, vilket är lägre än genomsnittet för åren (147). Ärendebalansen minskade från 127 till 126 ärenden. Tidigare uppgifter om ärendebalans på ca 150 ärenden före en justering av orderstocken. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 14(24)

15 Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 15(24)

16 4 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 4.1 Övergripande Uppdrag Status Kommentar Under kan övriga förvaltningar successivt börja använda sig av IntraMap en webbaserad kartfunktion som kan kombinera olika informationsskikt och register. Upprätthålla god effektivitet avseende elektronisk fakturahantering och e-handel Utveckla verksamhet och personalpolitik för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av nya bussgator i staden. Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl a användas till att förstärka Mark och planeringsverksamheterna. Ej genomfört Delvis genomfört Återkoppling till tidigare utvecklingsprogram under har inneburit att 33% av tjänsterna har fått ny innehavare bland annat genom pensionsavgångar och utökning av tjänster. Uppdraget fick avbrytas 4.2 Bygglov Uppdrag Status Kommentar Handläggning av bygglov skall effektiviseras genom att sökande får tidig hjälp i processen. Ej genomfört Under hösten har rekryteringar utförts vilket betyder att vi till 2013 kommer att ha 4 bygglovhandläggare istället för 2, vilket kommer att leda till en effektivisering. Rutiner för kundmottagning är under bearbetning. Utveckla nya arbetsformer anpassade till nya PBL Utbilda medarbetare och konsultbranschen i nya PBL Mäta kundnöjdhet Delvis genomfört Ej genomfört Har inte genomförts ännu p g a tidsbrist. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 16(24)

17 4.3 Mark Uppdrag Status Kommentar Arbetet med att digitalisera arrendeavtalen skall vara klart under året 4.4 Detaljplanering Uppdrag Status Kommentar Upprätta en verksamhetsplan, med prioriterade uppdrag för planavdelningen För att upprätthålla produktionstakten kan externa plankonsulter anlitas Plankostnadsavtal tillämpas gentemot enskild exploatör vid upprättande av detaljplan. Planuppdrag på kommunal mark finansieras inom nämndens kommunbidrag Förteckna och bevaka uppdrag med lägre angelägenhetsgrad Kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas med planbestämmelser 4.5 Mätning Uppdrag Status Kommentar Leverera fältdata till ett förväntat antal om grundkartor för detaljplanverksamheten Tillgodose behovet av bygglovkartor vilka tillsammans förväntas uppgå till cirka 400 produkter Leverera fältdata till förväntade 50 ha övriga kartprodukter Utföra cirka 200 förväntade utsättningar och lägeskontroller Utföra cirka 125 förväntade övriga mätningsuppdrag Påbörja arbetet med byte av det kommunala höjdstomnätet Delvis genomfört Den totala mängden bygglovkartor under uppgick till 490 st. Antalet utsättningar uppgick inte till det förväntade antalet i budget. Antal övriga uppdrag uppgick till 220 stycken. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 17(24)

Årsredovisning facknämnder 2013. Samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Infrastruktur... 4 2.2 Egen organisation...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden 1 Inledning Samhällsbyggnadsnämnden har under året fått fram 500 nya byggrätter för bostäder vilket är i nivå med målet om 500-700 bostäder i detaljplaner

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2016

Årsredovisning facknämnder 2016 Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden - Fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 2.1 Människor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-04-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Kjell

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet ansvarar för att genomföra fastighetsbildning, förmedla och utveckla geografisk

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS -01-09 Åsa Dryselius, avdelningschef HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med s medarbetare och utgår ifrån verksamhetsplan för (GF), GF:s plan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Underlag för taxekonstruktion

Underlag för taxekonstruktion Underlag för taxekonstruktion Kristina Isacsson, SKL Kommunala Lantmäteridagarna 2016-11-24 Kommunen väljer metod och upprättar taxa Måste taxan se ut på ett visst sätt? Nej! SKL tar fram underlag till

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun

Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun Kallelse/Samrådshandling KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-05-08 Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun Planbeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-03-17 Arbetsunderlag/Samråd 2016-05-12 Samrådshandlingar Dnr 87/2016-214 1 (7) Kvarteret Läkaren Ändring av detaljplan: Tillägg till stadsplan arkiv nr D42, samt detaljplanerna arkiv nr D79

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2009-08-25 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Byggnadsnämnden Granskning av hantering av bygglovsärenden De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-09-26 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägder rum torsdagen den 26 september 2013 kl 14.00-20.05 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen. Godkännande/antagandehandling Upprättad oktober 2010 Detaljplan för SIGMA i Vilunda i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer