Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2012. Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Infrastruktur Egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Övergripande Bygglov Mark Detaljplanering Mätning Karta Lantmäteri Verksamhetsmått Samhällsbyggnad Personal och Utveckling Personalförändringar Personalstruktur Arbetstid och frånvaro Hälsa Bilagor Bilaga 1: DB-blanketter Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(24)

3 1 Inledning var ett år som präglades av ett stort antal ny rekryteringar. Förvaltningen har haft många 40- talister och deras pensionsavgångar har bidragit till detta. Den allmänt goda konjunkturen för byggkonsultbranchen har medfört att det varit brist på utbildade ingenjörer, arkitekter och lantmätare, men mot slutet av året har vi fyllt de flesta vakanserna på ett alldeles utmärkt sätt. Trots byggkonsultbranchens goda läge har byggverksamheten i Sverige haft en kännbar nedgång. För Borås del har nedgången dock inte varit lika omfattande och nämnden arbetar för närvarande med många viktiga projekt för Borås utveckling. Behovet av bostäder är fortfarande inte täckt och under har produktionen av bostadslägenheter i flerbostadshus ökat markant jämfört med den sista 10 års perioden i Borås. Årets arbete har präglats av entusiasm och intensiva diskussioner om aktuella stadsbyggnadsfrågor för att nämna några exempel: Simonsland - Efter några turer i Samhällsbyggnadsnämnden blev det bygglov för nybyggnad i kv Västindien, kvarteret som kommer att rymma samlingslokaler samt restaurang i anknytning till Viskan. Kv Nejlikan vid Druvefors - ca. 100 lägenheter. Det blev byggstart för nytt höghus på 22 våningar. Läget är alldeles vid Viskans strand och 500 m från Södra Torget. Kv Vitsippan - Arbetet med detaljplanen för punkthus för bostadsändamål samt 3 våningar kommersiella lokaler har tagit fart under hösten. Planförslaget medger även hotell. Byggnaden kommer att förstärka "porten" mellan centrum och stadsmotorvägen. Kv Pallas - Planering och utredning för ombyggnad av köpgalleria samt påbyggnad/ tillbyggnad med bostäder /hotell har pågått hela året. Kv Kantaten - Bostadsprojekt vid Hestra Sjukhem samt två punkthus vid Hestra Ringväg. Kv Sibelius - Byggstart av två mycket energieffektiva punkthus med bostäder i Hestra Parkstad Kv Solrosen - byggstart 100 lägenheter med hyresrätt Planprogram för Nedre Norrby, en ny stadsdel mellan Norrby och centrum. Nära samarbete med Högskolan i Borås, SP- Samhällsbyggnad och Borås Energi och miljö. Byggstart 160 nya studentlägenheter i anslutning till Högskolan och Simomsland. Samhällsbyggnadsförvaltningen är engagerad genom Markavdelningen i iordningställande av industrimark på Västra Viared och Norra Viared. Detaljplanerna van laga kraft och det blev byggstart för dessa markområden. Stadsbyggnadspriset delades ut. Priset delas ut vart tredje år inom olika kategorier. Vinnarna utsågs i stark konkurrens och visade som vanligt på mycket hög arkitektonisk kvalitet. Tomas Rossing Samhällsbyggnadschef / Stadsarkitekt Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(24)

4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Infrastruktur Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. 92% 73% Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. Målvärdet har inte kunnat uppnås. Främsta skälet är den fortfarande höga arbetsbelastningen. Nya personalrekryteringar har genomförts under hösten vilket innebär förbättrade förutsättningar för att klara målvärdet redan första tertialet Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Målvärde Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,7% 2,7% 4,3% Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % ,8 Sjukfrånvaron har ökat pga nya långtidssjukskrivningar. Därför blev utfallet för högre och målet kunde inte uppnås. Antalet sjukfall över 60 dagar. Antalet sjukfall har ökat på grund av långtidssjukskrivningar. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Utvecklingen är positivit med ett utfall som ligger något under målet. Det finns fortfarande behov av timanställningar för speciell kompetens och avlastning, men i mindre skala. Förvaltningen har under också använt sig av bemanningsföretag för att överbrygga längre vakansperioder. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 4(24)

5 3 Nämndens verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden Ansvar Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har kommunen ;;; det fulla ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Samhällsbygnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet med ansvar för den fysiska samhällsplaneringen. Nämnden skall verka för att planeringen styrs i riktning mot ett hållbart samhälle. I ansvaret ligger också att verka för en god byggnads-, stadsoch landskapskultur. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar också för kommunens samlade kartproduktion och ansvarar för kommunens lantmäteriverksamhet samt samverkar med kommunstyrelsen i översiktliga planeringsfrågor. Nämnden ansvarar genom Samhällsbyggnadsförvaltnignen för stadsbyggnadsutveckling, sektorsövergripande projektverksamhet, planlägg ning, bygglov givning, inspektionsverksamhet, fastig hetsbild ning, fastighetsregistrering, mätning och kart produktion. Uppgifter nas omfattning och de intäkter som är konjunkturberoende, och samm anhänger med sam hällsbyggandets för ändrings takt och aktuell byggverksamhet. Nämnden är ansvarig för att kommu nens kartproduktion samordnas och att ett gemensamt kartprogram med digital teknik införs vid kommunens för valtningar. Uppgift Samhällsbyggnadsnämnden har som huvudupp gift att bevaka hur kom munens område bebyggs. Verksamheten är dels knuten till aktuell byggverksamhet dels långsiktig, strategisk och framåtsyftande Samhällets grundläggande krav skall uppfyllas när beslut fattas om ianspråktagande av mark för bebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att bygg herrarnas önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutveck lingen, med den kommunala ekonomin, nöjda innevånare och med kraven på den lokala miljön. Mål Målet är att Borås skall vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i. Kommunen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och rättvisa sociala förutsättningar och villkor för människor i dagens samhälle och för kommande generationer. Mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska användas så att ett hållbart samhälle kan utvecklas ur miljömässig, ekologisk, social och samhällsekono miskt synpunkt. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att förena målen för dessa områden till en helhet i all planering och allt byggande. Ansvaret ställer krav på att kontoret har ett effektivt kontinuerligt och långsiktigt planeringsarbete med kommuninnevånarnas bästa som främsta mål. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utveckla myndighetsrollen i samverkan med andra. Detta innebär också att vårda, leda och styra stadsbyggandet för att få sunda, vackra hus och miljöer i Borås. Arbetet ska bedrivas med kvalitet, kreativitet, resultatinriktning och långsiktighet, och ha betoning på slutresultatet, den byggda miljön. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 5(24)

6 Samhällsutvecklingen ska ske med helhetssyn. Miljö och kretsloppsanpassning ska ingå som naturlig del i hela processen. Den fysiska planeringen är ett utomordentligt viktigt instrument för att nå effektiv resurshushåll ning. Byggnadsnämndens ledamöter var: Bertil Myhrberg, ordförande, M Lennart Malmerfors, 2:e vice ordförande, Kd Björn Olsson, M Maj-Britt Eckerström, C Lars Gustaf Andersson, Fp Kjell Classon 1:e vice ordförande, S Marie Söderhagen, S Tommy Josefsson, V Thomas Wingren, Mp Ersättare: Håkan Ågren, M Daniel Heder, M Wiwi Roswall, M Andreas Tammjärv, M Bente Fernow, Fp Magnus Carlsson, S Maria Oscarson, S Lisa Tjärner, V Markus Hermansson, Väg 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 6(24)

7 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Samhällsbyggnadsnämndens resultat (mot ordinarie budget Kommunbidrag tkr)) är tkr.. Nämnden hade även godkända medel från ackumulerat resultat på 412 tkr. Intäkterna budgeterades till tkr och utfallet blev tkr. Detta är tkr högre än budgeterat. Orsaken beror främst på att effekten av taxan var större än väntat, men även på några större mer intäktsgivande ärenden. Kostnaderna var budgeterade till tkr medan utfallet blev tkr. Det är en positiv avvikelse på tkr. Den budgeterade bufferten på 330 tkr har givetvis inte utnyttjats. Den stora anledningen till den positiva budgetavvikelsen är vakanser. Förvaltningen har haft svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Framförallt till plan- och markverksamheten. Trenden de senaste tre åren visar på att det är vakanserna som står för besparingen. Förvaltningen kommer trots detta lyckas med att återbesätta de flesta av tjänsterna under våren 2013, men personalomsättningen förväntas ändå fortsätta att öka. Detta påverkar självklart verksamheten. 3.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Politisk verksamhet Intäkter Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Kostnader Resultat Gemensam administration Intäkter Kostnader Resultat Bygglov Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 7(24)

8 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Mark och exploatering Intäkter Kostnader Resultat Planering Intäkter Kostnader Resultat Mätningsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Kartverksamhet Intäkter Kostnader Resultat Lantmäteri Intäkter Kostnader Resultat Buffert Intäkter Kostnader Resultat Flygfotografering Intäkter Kostnader Resultat Digitalt styrsystem Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 8(24)

9 Tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Politisk verksamhet Under genomfördes en studieresa till Vejle, Danmark, som ett led i löpande kompetensutbildning för nämnden. Glädjande är att det är mycket hög närvaro vid sammanträden, både för ledamöter och ersättare. Dessutom är medelåldern låg, vilket gör att kostnaderna för förlorad arbetsinkomst är relativt höga. Under ändrades förvaltningens bemanning för nämndsekreterarskapet. Med en nyrekrytering av administrativ chef så lades även uppgiften som nämndsekreterare på den tjänsten. I redovisningen har därför delvis inte personalkostnaderna för nämndadministration tagits ut Staben/Gemensam administration Staben understödjer hela verksamheten, genom att ha huvudansvaret för förvaltningens ekonomi, personalfrågor, information såväl internt som externt, samt GIS/IT-frågor. Avdelningen har ansvar för kundmottagningen genom Byggnadsnämndens expedition och arkiv. Staben ansvarar för nämndadministrationen. Analys av budgetuppföljning Intäkterna blev 519 tkr högre än budgeterat. Till största del beror det på att avsättningen till projektet "digitalt arkiv" (avsättning från 2010 på balanskonto) inte utnyttjades under året och därför fick ca. 300 tkr sättas in i driften på. Inskanningen av bygglovsarkivet påbörjades men försenades och kommer förhoppningsvis vara klart sommaren Intäkterna har också ökat pga kurser som avdelningen hållit i intramap och täckning av kostnaderna för dessa. Personalkostnaderna är lägre, framför allt till följd av en långtidssjukskrivning. De egentliga lönekostnaderna har dock ökat då staben anlitat rekryteringsföretag för bemanning av expedition under tiden som det skett en översyn av framtida tjänster. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 9(24)

10 Materialkostnaderna påverkades av det nya Hyr-PC-konceptet, vilket gjorde att kostnader för datautrustning inte förs som materialkostnader. Analys av verksamheten Information. Under året har Tjänstemodellen börjat tillämpas på IntraMap, den interna digitala karttjänsten i Borås Stad. Det har medfört ökade datakostnader samtidigt som vi har debiterat ut kostnader för IntraMap på övriga förvaltningar. Under delades Stadsbyggnadspriset ut, denna gång på Konstmuseet. Det är ett stort arbete att både väga samman lämpliga objekt och skapa en rättvisande presentation i BT:s bilaga samt för utställningen. Förvaltningen deltog i Bomässan på Åhaga, vilket var årets stora informationssatsning. et av detta är fortfarande oklart, då det är en satsning på sikt. Ekonomi. Den löpande redovisningen har löpt på enligt fastlagda rutiner och internkontrollen visar att vi når goda resultat. Bygglovsfaktureringen har förbättrats och har idag en bättre kvalitet vid överlämnande till stabsfunktionen. Kvalitet. Förvaltningen har sagt upp sin ISO 9001-certifiering för att gå över till det kvalitetssystem som tagits i drift: VerkSam. En kvalitetsgrupp har startats för kontinuerligt kvalitetsarbete. Friskvårdsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhets/ mångfaldsarbete har bedrivits enligt de planer som finns. Trästad har avslutats under året. Förvaltningen har varit delaktig i seminarier och studieresor Bygglov Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, anmälan, OVK, olovligt byggande och andra ingripandeärenden, hissanordningar samt lämplighetsbedömning i frågor om energiförsörjning och energihushållning. En viktig del är information och rådgivning till allmänheten och byggbranschen. Samverkan sker med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i frågor om brandfarliga och explosiva varor. Analys av budgetuppföljning Intäkterna har överskridit budget med över 30 % trots att uppdragsvolymen antalsmässigt blev lägre än beräknat. Främsta skälen är att det utfärdats flera bygglov för större bostadshus och industribyggnader än vad som kunnat förutses. Även en del större tillbyggnader inom industrisidan har bidragit. Antalet nya småhus har däremot minskat. Inför antog kommunfullmäktige en justering av uppdragstaxan vilket har inneburit att intäkterna för verksamheten står i en mer rimlig proportion till avdelningens arbetsinsats än vad fallet varit tidigare. Inom utgiftssidan har personalkostnaderna hamnat under budget medan kostnader för tjänster har överskridits. Den naturliga förklaringen har, för att snabbt möta den hastigt ökande arbetsbelastningen, varit att tillfälligt lösa situationen genom att anlita ett bemanningsföretag (det kan noteras att lösningen lett till en tillsvidareanställning vilken blev klar i slutet av året). I samband med rekrytering av nya medarbetare, har utrustning av nya arbetsplatser varit nödvändig. Detta tillsammans med investering i modern telefoni och erforderlig skyddsutrustning för fältpersonal (byggnadsinspektörer), har fått till konsekvens att materialkostnaderna överstigit budget. Totalt har ändå ekonomiska resultatet för avdelningen givit ett överskott på drygt 1,6 mkr. Analys av verksamheten Den 2 maj 2011 infördes en ny Plan- och bygglag (2010:900). Under det gångna året har den nya lagen Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 10(24)

11 börjat få genomslag framförallt inom teknikdelen som i första hand omfattas av byggnadsinspektionens verksamhet. Avdelningens administration har också drabbats av en kraftigt ökad arbetsbelastning. Genom att avdelningen getts möjlighet att rekrytera nya medarbetare har antalet bygglovhandläggare inför 2013 fördubblats från 2 till 4 och förstärkning inom både byggnadsinspektion och administration betyder att den ökade arbetsbördan kan bemötas med en förstärkt medarbetarstab. Förbättringsarbete för effektivare och tryggare arbetsrutiner har systematiskt genomförts. Detta arbete är ständigt pågående för att kunna svara upp emot nya situationer och krav som hela tiden uppstår i takt med tillämpning, tolkning och ökad erfarenhet av den nya lagen.under 2011 infördes ärendehanteringssystemet ByggR. Systemet har under ytterligare anpassats till verksamheten med det finns fortfarande behov av komplettering i form av kartkoppling och statistikredovisning. Nya PBL ställer högre krav på tillgänglighetsfrågorna och samhällsbyggnadsförvaltningen har i hög grad arbetat med dessa Mark och exploatering Markavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde rör exploatering, köp -och försäljning av fastigheter samt fastighetsförvaltning (mark). Markavdelningen tillhör organisatoriskt Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningens ärenden ligger dock under kommunstyrelsens ansvar. Analys av budgetavvikelse Den främsta förklaringen till att kostnaderna är lägre än budgeterade är att tjänster på avdelningen varit helt eller delvis vakanta. Analys av verksamheten Arbetet med att få en tydligare struktur i planeringen av kommande exploateringsprojekt har påbörjats tillsammans med Samhällsplaneringsavdelningen. Under året har en stomme till redovisning av exploateringprojekt tagits fram. Denna är upprättad enligt de principer som är gänse på marknaden. Markavdelningen skall fungera som projektledare i exploateringsprojekt. Detta arbetssätt har prövats i en detaljplan. Under har digitaliseringen av tomträtter påbörjats. Markavdelningen har en mycket ansträngd personal -och arbetssituation. Vid ingången av 2013 var bara hälften (4,5) av avdelningens av nio arbetstagare på plats. Resterande tjänster var antingen inte besatta eller påverkade av sjukfrånvaro. Arbetsförhållandet på avdelningen har bl a resulterat i sjukskrivningar. Under året har två personer varit sjukskrivna helt eller delvis. På marknaden råder en mycket stor efterfrågan på personal inom de yrkesgrupper som verkar på mark - och exploateringsavdelningar. Det är således mycket svårt att rekrytera personal. Tjänster som projektledare/exploateringsingenjörer och markingenjör har varit utannonserade i olika omgångar, delvis för att återbesätta de två ingenjörer som avslutade sina anställningar under året. Utbyggnaden av bl a Västra och Norra Viared kräver stora insatser från avdelningen. En nyinrättad tjänst som projektledare, som särskilt avser dessa exploateringsområden, har också varit utannonserad i omgångar och en rekryteringsfirma anlitades också då annonsering inte gav resultat. Ej heller detta ledde till att tjänsten kunde tillsättas. En förnyad utannonsering gjordes i slutet av året och tjänsten har tillsatts i januari Rekrytering av resterande tjänster fortsätter. Därutöver har två personer, en fastighetsadministratör och en exploateringsingenjör/projektledare påbörjat sina anställningar i början av. Om inte avdelningen har tillräckligt med resurser kommer det förr eller senare påverka kommunens tillväxtarbete. Avdelningen har en central del i detta arbete. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 11(24)

12 3.3.5 Planering Planavdelningens huvuduppgift är att upprätta detaljplaner, att handlägga övergripande trafikplanering samt att upprätta bestämmelser och riktlinjer för den kulturhistoriska bebyggelsemiljön. Analys av budgetuppföljningen Planavdelningens resultat för visar på en positiv budgetavvikelse.. Det positiva utfallet beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat. Avdelningen har haft en del vakanser under året. Budgeterade medel för olika konsultinsatser som t. ex geotekniska utredningar har inte heller utnyttjats fullt ut. Att intäkterna underskrider budgeten beror dels på planavtalens utformning och dels på att antalet antagna detaljplaner understiger det förväntade antalet. Åtgärder För att förstärka avdelningen har en planadministratörstjänst inrättats, tanken är att administratören ska bistå och avlasta planarkitekterna i det dagliga arbetet för att på så sätt frigöra resurser till planframställning. Administratören kommer att finnas på plats andra kvartalet Avdelningen har även utökat antalet planarkitekttjänster med ytterligare en tjänst. Analys av verksamheten Under ett verksamhetsår pågår aktivt arbete med drygt 40 olika planuppdrag. Under har antalet tillkommande planuppdrag minskat jämfört med 2011, 9 nya uppdrag mot 11 uppdrag Antalet antagna detaljplaner är 6 st, lika många som under Orsakerna till att antalet antagna detaljplaner är så få beror dels på bristande personalresurser och dels på planuppdragens omfattning. Personalomsättningen har varit relativt stor på planavdelningen under ett antal år vilket speglar den rådande trenden på arbetsmarknaden. Avdelningen har även saknat en ordinarie planchef under året. Den relativt höga personalomsättningen förväntas hålla i sig under nästkommande år. Att lära upp nya medarbetare tar tid och kraft från verksamheten och är en av orsakerna till det minskade antalet antagna detaljplaner Mätning Mätningsavdelningens uppgifter är att samla in geografisk information som ligger till grund för den kommunala kartdatabasen, ansvara för stomnäten i plan och höjd och för transformationsförutsättningarna mellan lokala och nationella referenssystem. Avdelningen utför även utsättning vid bygglov samt viss uppdragsverksamhet. Analys av budgetuppföljning Intäkterna ligger över budget vilket beror på den höjda bygglovstaxan. Avdelningen har tidigarelagt ett inköp av mätinstrument för 2013 och därför är kostnaderna högre än i budget. Analys av verksamheten Under första halvan av året har det saknats personal på grund av svårigheter att rekrytera. De tjänsterna är nu tillsatta. Det utvecklingsarbete som påbörjats för att höja kompetensen hos personalen har lett till att fyra mätningstekniker har bytt tjänst till mätningsingenjör. Kompetensutvecklingen kommer även att fortsätta under 2013 med interna utbildningar och kompetensåterföring Kartor Kartavdelningen är kommunens huvud leverantör av kartprodukter och digitala kartdata. Hög Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 12(24)

13 aktualiteten och kvalité är två faktorer som inte kan frångås. Vid en försämring av dessa faktorer minskar användbarheten snabbt. Kartdatabasen är grunden till vårt GIS-system IntraMap som kan nås av alla användare inom Borås Stad. I IntraMap kan man tadel av ett ständigt utökat utbud av information. Analys av budgetuppföljning Vi lider fortfarande av kommunens omorganisation då nya avtal inte kunnat tecknas med tekniska förvaltningen och Borås Energi och Miljö. Detta har inneburit att endast en lägre summa kunnat debiterats. Genom att IntraMap har avgiftsbelagts har intäkterna för denna delvis kompenserat underskottet för ovan nämnda kartavtal. Intäkter och utgifter för IntraMap balanserar i övrigt varan. Åtgärder Skrivelse och mail har sänts till berörda parter samt ekonomistyrning och politiskt ansvariga avseende avtalen. Efter ett möte sent i höst har vi nått ömsesidig förståelse vilket ger hopp om att avtal kan tecknas Analys av verksamheten Under 2011 påbörjades ett projekt där aktualiteten i kartdatabasen och beredskapen för framtida uppdrag ökas. Detta har genom projektpengar kunnat fortsätta. Genom att använda fotogrammetri och färska flygbilder kan traditionella fångstmetoder av kartdata rationaliseras. Idag återstår ca 1/3 av kommunen att flygfotografera från denna låga höjd. Inom 3D projektet har en programvara som gör om 2D till 3D data färdigställts. Målet är att tillhanda hålla 3D-data över hela kommunen. Inom avdelningen finns även en reprofunktion som utöver plottning, kopiering och montage även är involverad i uppbyggnaden av digitala registrerings och dokumentationssystem. Uppgiften är i första hand att bistå med skanning. Under året har markavdelningens tomtavtal delvis skannats. En storformats färgskrivare har under året ersatts Lantmäteri Lantmäteriavdelningens verksamhet omfattar handläggning av lantmäteriförrättningar såsom kommunal lantmäterimyndighet, förande av fastighetsregister med tillhörande digital registerkarta, arkivservice mot såväl allmänhet som andra förvaltningar, förande av adress-, plan-, byggnads- och lägenhetsregister, liksom ajourhållning av baskartan avseende bl.a. gränser, fastighetsbeteckningar och servitut, beredning av namnärenden för den kommunala namnberedningen, upprättande av fastighetsförteckningar till detaljplaner m.m., upprättande av förslag till detaljplan avseende nya, ändrade eller upphävda fastighetsindelningsbestämmelser, övrig uppdragsverksamhet såsom t ex upprättande av avtalshandlingar för lagfart, gränsutvisning etc. Analys av budgetuppföljning Intäkterna uppgick till tkr, vilket är högre än budgeterade tkr. Under har lantmäterichefen avslutat sin anställning och har i samband med detta avslutat ett stort antal "gamla" förrättningar. Kostnaderna uppgick till tkr, vilket är något lägre än budgeterade tkr beroende på ett stort antal vakanser under året. Analys av verksamheten Avdelningens intäkter härrör främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från lantmäteriet enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation, samt viss uppdragsverksamhet. Avdelningens nettokostnad, som finansieras genom kommunbidrag, avser ersättning för avdelningens service till Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 13(24)

14 allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor m.m. Självfinansieringsgraden blev 84 %, jämfört med ca 80 % för år Under inkom 129 fastighetsbildningsärenden, vilket är lägre än genomsnittet för åren (142). Under 2011 avslutades 130 lantmäteriförrättningar, vilket är lägre än genomsnittet för åren (147). Ärendebalansen minskade från 127 till 126 ärenden. Tidigare uppgifter om ärendebalans på ca 150 ärenden före en justering av orderstocken. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 14(24)

15 Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 15(24)

16 4 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 4.1 Övergripande Uppdrag Status Kommentar Under kan övriga förvaltningar successivt börja använda sig av IntraMap en webbaserad kartfunktion som kan kombinera olika informationsskikt och register. Upprätthålla god effektivitet avseende elektronisk fakturahantering och e-handel Utveckla verksamhet och personalpolitik för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av nya bussgator i staden. Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl a användas till att förstärka Mark och planeringsverksamheterna. Ej genomfört Delvis genomfört Återkoppling till tidigare utvecklingsprogram under har inneburit att 33% av tjänsterna har fått ny innehavare bland annat genom pensionsavgångar och utökning av tjänster. Uppdraget fick avbrytas 4.2 Bygglov Uppdrag Status Kommentar Handläggning av bygglov skall effektiviseras genom att sökande får tidig hjälp i processen. Ej genomfört Under hösten har rekryteringar utförts vilket betyder att vi till 2013 kommer att ha 4 bygglovhandläggare istället för 2, vilket kommer att leda till en effektivisering. Rutiner för kundmottagning är under bearbetning. Utveckla nya arbetsformer anpassade till nya PBL Utbilda medarbetare och konsultbranschen i nya PBL Mäta kundnöjdhet Delvis genomfört Ej genomfört Har inte genomförts ännu p g a tidsbrist. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 16(24)

17 4.3 Mark Uppdrag Status Kommentar Arbetet med att digitalisera arrendeavtalen skall vara klart under året 4.4 Detaljplanering Uppdrag Status Kommentar Upprätta en verksamhetsplan, med prioriterade uppdrag för planavdelningen För att upprätthålla produktionstakten kan externa plankonsulter anlitas Plankostnadsavtal tillämpas gentemot enskild exploatör vid upprättande av detaljplan. Planuppdrag på kommunal mark finansieras inom nämndens kommunbidrag Förteckna och bevaka uppdrag med lägre angelägenhetsgrad Kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas med planbestämmelser 4.5 Mätning Uppdrag Status Kommentar Leverera fältdata till ett förväntat antal om grundkartor för detaljplanverksamheten Tillgodose behovet av bygglovkartor vilka tillsammans förväntas uppgå till cirka 400 produkter Leverera fältdata till förväntade 50 ha övriga kartprodukter Utföra cirka 200 förväntade utsättningar och lägeskontroller Utföra cirka 125 förväntade övriga mätningsuppdrag Påbörja arbetet med byte av det kommunala höjdstomnätet Delvis genomfört Den totala mängden bygglovkartor under uppgick till 490 st. Antalet utsättningar uppgick inte till det förväntade antalet i budget. Antal övriga uppdrag uppgick till 220 stycken. Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning facknämnder 17(24)

Årsredovisning facknämnder 2013. Samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Infrastruktur... 4 2.2 Egen organisation...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning facknämnder Samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna...

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2009-08-25 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926 sid 1 (5) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Verksamhet Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom verksamheterna plan- och bygg, lantmäteri, trafikplanering, trafiksäkerhet och Karlstadsbuss. Den allra största

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-09-12 Innehållsförteckning Ärende Sida 74 Budget 2013 - tertialavstämning 2... 164 75 Budget 2014... 165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN 2011-0024 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Bil. 5 121130 SPF-scenario

Bil. 5 121130 SPF-scenario Bil. 5 121130 SPF-scenario Steg 1-4 1. Exploatören AB Bygg Fort avser att uppföra ca 260 nya lägenheter inom stadsdelen Vacker Strand i Örby stad. Bolaget har förvärvat mark på villkor att kommunen ger

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer