Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer"

Transkript

1 Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer Mats Liljerehn Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet Examensarbete 15 hp Kandidatuppsats Pedagogik III VT 2011 Handledare: Marianne Döös Examinator: Klas Roth English title: A powerful future for social intranets? Exchange of experiences in physical and virtual environments. Publicerad: Denna revision:

2 Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer Sammanfattning Erfarenhetsutbyte sker på alla arbetsplatser och pågår hela tiden, i både virtuella och fysiska miljöer, och kan leda till ett lärande och ibland även till kompetensutveckling. Syftet med studien var att bidra till ökad förståelse kring erfarenhetsutbyte via virtuella miljöer och empirin bestod av fem semistrukturerade intervjuer av chefer i organisationer i Sverige. Ett antal teman valdes och sammanställdes i en intervjuguide som sedan användes dels vid intervjutillfället och dels i resultatredovisningen. Fokus har legat på att cheferna mer förutsättningslöst ska (a) beskriva hur de upplever att erfarenhetsutbyten går till idag samt (b) ge en bild av hur de relaterar till termen socialt intranät. Resultatet redovisas med utdrag ur intervjuerna, som ska ge en samlad bild av hur cheferna uppfattat frågorna och valt att svara på dem. Intervjumallens delar, ett antal teman, kommenteras med en analys av varje del. Vidare diskuteras det faktum att de chefer som deltagit i denna studie har haft svårt att ha en samlad bild av erfarenhetsutbyte, men betydligt lättare att relatera till de delar som intervjumallen fokuserar på: delaktighet, kompetensutveckling, nyfikenhet/motivation och virtuella miljöer. Empirin verkar stödja det som bl.a. tagits upp av Ellström (1992) och Kock (2010) att informellt lärande, som t.ex. ett erfarenhetsutbyte, kräver stöd av en formell utbildningsinsats. Det virtuella erfarenhetsutbytet verkar behöva kompletteras med fysiska möten, s.k. face2face, för att kunna bli den viktigaste formen av kunskapsöverföring i kunskapsintensiva organisationer i Sverige. Slutsatsen är att det fysiska mötet mellan människor fortfarande är centralt, men att det sociala intranätet är framtiden och styrkan kommer att vara när dessa två ytterligheter samverkar. Nyckelord Erfarenhetsutbyte, socialt intranät, sociala medier, virtuella miljöer, intranät, kompetensutveckling, lärande, formellt lärande, informellt lärande.

3 A powerful future for social intranets? Exchange of experiences in physical and virtual environments. Abstract Exchange of experiences is constantly on-going in workplaces, both in virtual and physical environments, which may lead to some sort of learning and/or competence development. The aim of this study is to add knowledge and understanding of exchange of experiences in virtual environments. This was done by five semi structured interviews with managers at five different organizations in Sweden. A number of themes were chosen, focusing on exchange of experiences in virtual environments and how that relates to a social intranet, if applicable. The themes included participation, competence development, motivation, and virtual environments. The results are presented with excerpts from interviews, which forms a coherent picture of how the themes were interpreted by the managers. The fact that the managers have had difficulties in relating to exchange of experiences as such, is discussed, and compared to the ease in which the managers relates to the themes of this study. The main contribution of this study is the finding that informal learning requires some sort of formal education. Also, virtual exchanges of experiences need to be supplemented by physical meetings, and findings conclude when combined with a virtual environment setting, such as a social intranet, learning will become even more effective and powerful. Keywords Exchange of experiences, social intranet, social media, virtual environments, competence, competence development, learning, formal learning, informal learning.

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Abstract... 4 Förord... 6 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Syfte och frågeställningar... 8 Begrepp... 9 Teoretisk bakgrund Metod Resultat och analys Diskussion och slutsats Referenser Bilagor... 39

5 Förord Einstein, den okrönte mästaren av one-liners, brukar citeras med sitt lakoniska kunskaper är erfarenheter, allt annat är information. Kunskaper är sällan något som vi skapar helt på egen hand, och många menar att i dagens arbetsliv är kunskaper ingenting utan ett socialt sammanhang. Alldeles oavsett, så bygger våra egna kunskaper på andra individers erfarenheter och att dessa individer dessutom delat med sig. Idag har de sociala medierna gjort sitt intåg i våra liv och dessa gör att vi kan dela kunskaper på ett sätt som vi inte upplevt förut - vi genomgår just nu ett paradigmskifte som vissa påstår är lika stort som Gutenberg. Kanske är det så, att utbyte av erfarenheter med hjälp av sociala medier, kan få dina kunskaper att växa - trots att utbytet inte är direkt sammankopplat, varken i tid eller rum? Det senare skulle Einstein ha gillat. Tack till min handledare Marianne Döös och mina kontakter på Twitter för idéer och delade erfarenheter. Följ efterdyningarna av detta projekt på Detta arbete tillägnas Ylva, min stora inspiration. Stockholm, januari 2011 Mats Liljerehn 5

6 Inledning I denna inledning tecknas en bakgrund till studien och varför begreppet erfarenhetsutbyte används. Syfte och frågeställningar redovisas innan inledningen avslutas med en kort genomgång av några relevanta begrepp. Erfarenhetsutbyte sker på alla arbetsplatser, i olika former och på olika sätt, ibland är det fysiska möten korridorsnack, informationsmöten, kaffepauser, avdelningsmöten och ibland en aktivitet i virtuella miljöer e-post, nätbaserade diskussioner/diskussionsgrupper. I båda dessa fall pågår en generering av kunskap, ett betydande erfarenhetsutbyte där kunskaper växer fram mellan deltagarna. Detta erfarenhetsutbyte kan leda till ett lärande, kompetensutveckling eller en känsla av samhörighet. Vad skälet än är, så verkar det pågå hela tiden (Jobring & Bergenholtz, 2006; Heide, 2008). Denna studie vill bidra till ökad förståelse kring erfarenhetsutbyte via virtuella miljöer, men tar sin utgångspunkt i erfarenhetsutbytet som sådant. Hur går det till idag och hur kan det sättas i relation till medarbetares delaktighet och kompetensutveckling? Hur beskriver en chef erfarenhetsutbyten och dess potential? Är det något som uppfattas som en möjlighet och tror cheferna att detta kommer att påverka det virtuella erfarenhetsutbytet i framtiden? Bakgrunden till studien Det finns flera skäl till att jag använder begreppet erfarenhetsutbyte i denna studie. Låt mig börja med en bakgrund. Om jag använder Google 1 och söker på begreppet erfarenhetsutbyte får jag över träffar. De översta 30 träffarna handlar uteslutande om nätverksträffar, benchmarking, konferenser, dvs. fysiska, mänskliga kontakter. Det gemensamma för dessa är att de är övergripande ämnen som erfarenheter av företagande, företagsledning, internationella kontakter etc. Men enligt Jobring och Bergenholtz (2006) så finns det ett informellt lärande, ett erfarenhetsutbyte, som inte är lika övergripande och sker oftare. De tänker på utbytet mellan medarbetare på en arbetsplats, kopplat till det dagliga arbetet och där erfarenheter delas vid behov. Jobring och Bergenholtz menar att i en arbetstagares kompetensutveckling finns det (a) en formell del (t.ex. utbildning och kurser) och (b) en informell del (där vi lär oss kontinuerligt). Det informella lärandet består av tre delar: - erfarenhetsutbyte - återkoppling - självvärdering 1 Sökning på ordet erfarenhetsutbyte via Hämtat Se skärmbild av sökningen i Bilaga 2. 6

7 Det sistnämnda skulle kunna vara en reflektion över den egna insatsen och återkopplingen kan t.ex. vara i form av ett utvecklingssamtal och dessa båda bidrar till ett lärande på sitt sätt. Enligt Jobring och Bergenholtz kan erfarenhetsutbyte vara något som pågår informellt ett exempel på det kan vara kollegor som diskuterar ett problem som uppstått och hur det ska lösas. Poängen är att om de utbyter erfarenheter, och om dessa erfarenheter kan kombineras, kan en lösning uppstå ur dessa delar som var för sig inte var tillräckliga. Detta liknar det som Runsten (2010) kallar en förlängning av sin egen kunskapsbas när kollegor använder sig av varandras kunskaper. Mitt eget intresse av studien ligger i att se om termerna sociala medier och socialt intranät har fått genomslag hos organisationer i Sverige och om det är något som uppfattas som en möjlighet. Med hjälp av sociala intranät kanske kaffeborden och informationsmötena alltmer omvandlas till virtuella möten miljön må ha ändrats, men påverkar det erfarenhetsutbytet som sådant? Syfte och frågeställningar Syfte Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse kring chefers syn på erfarenhetsutbyte via virtuella miljöer. Frågeställningar Syftet med studien ska belysas med hjälp av fyra teman: 1. Hur beskriver chefer det dagliga erfarenhetsutbytet? 2. Bidrar delaktighet och nyfikenhet till erfarenhetsutbyte? 3. Vad upplever chefer är fördelen med erfarenhetsutbyte i en virtuell miljö? 4. Hur ser chefer på det framtida erfarenhetsutbytet i en virtuell miljö? 7

8 Begrepp Några av de begrepp som används i denna studie, torde vinna på att förklaras närmre. Dock är inte ambitionen med detta avsnitt att ge några uttömmande beskrivningar eller definitioner, utan att förse läsaren med en bakgrund inför vidare läsning. Sociala medier Sociala medier är en grupp av internet-applikationer som bygger på grunderna för Web 2.0 samt att dessa applikationer tillåter utbyte av material enligt begreppet User Generated Content (UGC) 2. Begreppet Web 2.0 uppstod 2004 och var ett sätt att beskriva ett (på den tiden) nytt sätt att använda internet, där det inte längre endast var en avsändare som producerade material och gjorde det tillgängligt. Det blev mer av ett tillstånd med ständigt pågående förändring och modifiering av material i en anda av gemenskap och samarbete. Begreppet UGC kan ses som summan av alla de sätt som deltagare begagnar sig av sociala medier (Kaplan & Haenlien, 2010) och kan liknas vid interaktionen i distansutbildningar och nätverk. Deltagare konsumerar inte bara material utan agerar även som producenter och gör sitt material tillgängligt för andra deltagare (Lindqvist & Södervall, 2009; Carlén, 2010). Intranät Det existerar ingen konsensus kring begreppet intranät, men Heide (2002) hävdar att en definition är att betrakta ett intranät som ett företags internet som endast är tillgängligt för de anställda på just det företaget. Heide lutar sig mot Steven Telleens definition från 1998 och citerar: An intranet is a set of content shared by a well-defined group within a single organization (Heide, 2002, s.88). Här ligger alltså fokus på innehållet och avgränsningen av tillgängligheten och de tekniska aspekterna hamnar i bakgrunden, menar Heide. Av detta följer att definitionen blir tämligen vag, men målet med ett intranät blir tydligare; att stödja utbytet av information och underlätta tillgången på kunskap. 2 För att ytterligare skärpa möjligheterna att studera sociala medier behöver vi även hålla isär vilka typer av applikationer som ingår i gruppen. Kaplan och Haenlien använder sig då av begreppen media research (som innebär social närvaro och innehållsrik media) och social process (som avser självpresentation i ett sammanhang där vi delar med oss av den i enlighet med vissa regler (de engelska begreppen är social presentation och self disclosure). Författarna vill använda dessa begrepp för att dela upp de sociala medierna i olika grupper, det är intressant ur studiesynpunkt att kunna skilja sociala medier som Facebook och Youtube från LinkedIn. Jag har själv funderat mycket på hur man ska klassificera Twitter och bloggar, som hamnar i olika kategorier beroende på användare och användarens mål och avsikter. 8

9 Socialt intranät Mycket av det virtuella informationsutbytet sker idag via e-post och intranät. Termen sociala medier i företagssammanhang, för ofta tankarna till extern marknadsföring och kundkontakt, så en mer relevant term skulle kunna vara socialt intranät som bättre beskriver möjligheterna till interaktion via företagsspecifika virtuella nätverk. Termen socialt intranät saknar vetenskaplig definition, men på engelska finns termen Enterprise 2.0. För att beskriva Enterprise 2.0 lyfter McAfee (2006) fram fyra ledord kommunikation, samarbete, kreativitet, transparens för att ytterligare beskriva det sociala intranätet och gör ett ambitiöst försök att sammanställa en definition för vad ett socialt intranät kan vara. Han beskriver grundtanken som [Using] wikis, blogs, group-messaging software ( ) can make a corporate intranet into a constantly changing structure built by distributed, autonomous peers - a collaborative platform that reflects the way work really gets done. (McAfee, 2006, s. 1) Den teknologi som ryms inom sociala intranät och Enterprise 2.0 är inte ny. Sättet att använda sig av den är inte heller ny, men det medför ett nytt sätt att förhålla sig till arbetssätt och formerna för samarbete. McAfees beskrivning av Enterprise 2.0 kan sammanfattas som the use of emergent social software platforms within companies, or between companies and their customers (Mackeviciute & Iacubiţchi, 2010, s. 3). Virtuella miljöer Ursprunget till virtuella miljöer finns bl.a. inom fordonsindustrin och kan dateras tillbaka till 1960-talet. Med virtuella miljöer avses en interaktiv, virtuell bild som stöds av bl.a. ljud, och som har som mål att skapa en illusion för användaren att denne befinner sig på en annan plats. (Ellis, 1994; Bergius & Sandell, 2005). Denna studie koncentrerar sig på virtuell miljö i organisationssammanhang och menar med virtuell miljö en datorstödd kommunikation via videokonferens, sociala medier eller sociala intranät dvs. text, ljud och bild kombinerat. Studien jämför erfarenhetsutbyte i fysiska och virtuella miljöer, dock torde det framgå i texten vad distinktionen mellan dessa är, men kort kan sägas att en fysisk miljö är en sådan där människor möts öga-mot-öga (kallas även ansikte-mot-ansikte eller face2face) i enskilda samtal eller i grupp. 9

10 Teoretisk bakgrund Avsnittet redovisar teorier som hjälper till att skissera det teoretiska ramverk som kan behövas för att förstå erfarenhetsutbyte ur en teoretisk synvinkel, relaterat till begrepp och arbetssätt, såsom delaktighet, drivkraft, kompetensutveckling, motivation/nyfikenhet, lärande och lärandeprocess. Inledning Denna studie intresserar sig för erfarenhetsutbyte i virtuella miljöer, men även hur den kan yttra sig i traditionell, fysisk form. Gemensamt är dock att erfarenhetsutbyte kan stimulera lärandet, bl.a. genom problembearbetning och problemlösning, men även med diskussion och dialog. Informella diskussioner kring utformning av arbetsuppgifter och möjligheter/begränsningar, kan ske mellan kollegor, vid en kaffepaus eller spontant t.ex. i en korridor. Dessutom får detta erfarenhetsutbyte en mer kontinuerlig karaktär om det sker via en virtuell miljö (Jobring & Bergenholtz, 2006). Delaktighet En komponent som är intressant i detta sammanhang är delaktighet. Ellström (1996) konstaterar att delaktighet på arbetsplatsen, t.ex. i utvecklingen av verksamheten genom målformulering och planering, ibland leder till en kompetenshöjande effekt. Ellström konstaterar att detta gäller om (a) uppgiftens lärandepotential är tillräckligt stor (b) kompetenskravet är nog högt. Dessa förutsättningar är i sin tur beroende av möjligheterna till lärande, som inte får begränsas av bristen på lättillgänglig information i verksamheten (Ellström, 1996; Ahl, 2004). Drivkraft Bristen på t.ex. lättillgänglig information (eller en bristfällig organisation) kan kompenseras av drivkraft. Drivkraften och dess betydelse för individens lärande har fångat forskningsvärldens intresse, bl.a. Illeris (2007) talar om störningar, konflikter och obalans som motivation och drivkraft för lärande. En individ som upplever att något inte överensstämmer med de föreställningar denne har, upplever en drivkraft för lärande som ska (kan) rätta till det bristande samband som finns. Daniel Berlynes 3 teori om nyfikenhet 4 som motivation är central för Illeris (2007) i detta sammanhang, där känslan av att något som inte överensstämmer kan ses som ett tillstånd hos individen, ett tillstånd som Illeris liknar vid någon form av kunskapslucka. Denna lucka ska vara utmanande men inte överväldigande, enligt Illeris, för då leder nyfikenheten till ett utforskande eller kunskapssökande beteende. NE länkar denna typ av motivation samman 3 En presentation av Daniel Berlyne finns på Universty of Torontos webbplats hämtad Nyfiken är den som är angelägen om att få veta hur saker och ting förhåller sig och nyfikenhet definieras som det att vara nyfiken Nationalencyklopedin, hämtad

11 med aspirationsnivå 5 och tillägger att det speglar till stor del individens tidigare erfarenheter av liknande situationer. Motivation Detta kan ses som ett relationellt begrepp, människan är alltid motiverad (eller omotiverad) i förhållande till något. Men om individen är motiverad (eller omotiverad) att göra något, och sedan (inte) gör det, då finns inget motivationsproblem, utan problemet uppstår när någon annan vill att någon ska göra något och de två inte är överens (Ahl, 2004). Begreppet motivation är trubbigt, men det används i vardagsspråk för att förklara beteenden. Enligt SAOL är motiv en bevekelsegrund eller ett skäl, medan motivation beskrivs som ett system av motiv för handlingar 6. I NE så är motivation en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål 7. Kompetens och kompetensutveckling Begreppet är inte exakt definierat och betyder olika i olika sammanhang. Yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation är närbesläktade och har en gemensam innebördskärna. Att definiera att vara yrkeskunnig, kompetent eller kvalificerad kräver att begreppen relateras till en uppgift (Ellström, 1992). Ackommodation ger lärandet en mer hållbar och generell användbarhet i en arbetssituation och gör den till en central komponent i kompetensbegreppet. Kompetens innebär att kunna dra lärdom av sina erfarenheter och den förståelse man utvecklat, och om detta sammanfaller med det önskade resultatet av lärandet, kan detta kallas kompetensutveckling (Illeris, 2007). Kompetensutveckling kan också beskrivas som en sammanfattande beteckning på de olika typer av planerade åtgärder, som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden (Ellström, 1992, s. 16) 8. Formellt och informellt lärande Formellt lärande kan vara planerade och organiserade, i t.ex. kurser och utbildningar i anslutning till arbetet. Informellt lärande är inbakade i konkreta sammanhang, inuti en arbetsuppgift och sker i små steg och är generellt sett något som sker när du är fokuserad på annat, t.ex. möten, projekt, diskussioner. Dessa begrepp är inga motsatser, utan är ömsesidigt beroende av varandra: informellt lärande kräver oftast stöd av ett formellt lärande, där det formella lärandet kan öka förmågan att tillgodogöra sig det informella lärandet (Ellström, 1992; Fåhræus & Döös, 2006; Kock, 2010). Det informella lärandet kan bestå av erfarenhetsutbyte 5 aspirationsnivå, Nationalencyklopedin, hämtad SAOL, Svenska Akademiens ordlista, s Motivation: Litteraturanvisning. Nationalencyklopedin, hämtad Med den interna arbetsmarknaden använder Ellström en definition från Osterman (1988): Med ett företags eller en myndighets interna arbetsmarknad förstås den praxis, informell samt formella regelsystem och de beslutsprocesser, som styr bl a arbetsbeskrivningar (och därmed formellt föreskrivna kvalifikationskrav), rekrytering, befordran och lönesättning för ett yrke eller en grupp yrken. Det kan således finnas ett flertal interna arbetsmarknader inom ett företag eller myndighet 11

12 med kollegor, återkoppling från chefer och egen reflektion över arbetsuppgifter och resultat (Jobring & Bergenholtz, 2006). Lärande och lärandeprocess Illeris (2007) beskriver lärandets fundamentala processer som samspelet mellan individen och dess omgivning. Det pågår en bearbetning under hela vår vakna tid: vi tillägnar oss intryck, impulser läggs till tidigare infångade impulser och vi bygger på det viset vidare på vårt eget lärande. Även om Illeris är ambivalent till Kolbs lärocirkel så erkänner han trots det att Kolb vidareutvecklat Piagets förståelse av lärandet. Kolbs cirkel utgör en systematisering av lärprocesserna, som sammanfattar teorier av Dewey, Lewin och Piaget och definierar lärande som en omvandling, en transformation av erfarenhet (Illeris, 2007). Kolb definierar ett sätt att, genom lärande, göra erfarenheter och omgivningar begripliga (Ohlsson, 2004). De olika stegen i Kolbs lärocirkel (se Fig 1) förhåller sig till olika människors lärstilar, vilket innebär att dessa människor är olika effektiva i olika stadier i cirkeln; olika individer har olika preferenser för olika erfarenheter vid inlärning, där - konkret upplevelse är kopplat till praktiska, realistiska övningar - reflekterande observationer relaterar till möjligheter att lyssna till andra individers redovisningar/föreläsningar - abstrakt begreppsbildning är kopplat till teoretiserande - aktivt experimenterande är något som fokuserar på problemlösning i grupp och diskussioner (Lundmark, 1998) Det viktiga med Kolbs cirkel är att lärandet är ständigt pågående och visar på just den transformation av erfarenhet som Ohlsson (2004) lyft fram. Fig 1: Kolbs lärocirkel, efter Illeris (2007). Fig 2: Lärandets tre dimensioner (Illeris 2007). Illeris (2007) tes kring lärande inbegriper tre dimensioner; innehåll, drivkraft och samspel (Fig 2) och han knyter också an till erfarenheten, som här signalerar ett lärande som är mer djupgående än vardagligt lärande, eftersom erfarenhet indikerar att individen har en personlig kännedom om något. Samspelsdimensionen består enligt Illeris av individens samspel med omgivningen och nyckelorden är handling, kommunikation och samarbete. Illeris cirkel 12

13 omsluter de tre dimensionerna och benämns samhälle vilket i detta fall är liktydigt med det sociala sammanhang där ett lärande försiggår, exempelvis en arbetsplats. Om Kolb står för lärprocessen, Illeris för sammanhanget, så lyfter Lundmark (1998) fram det tidsmässiga skeendet i lärandet och beskriver sekvensen i följande figur (Fig 3): Fig 3: Förändringar vid pedagogisk påverkan. Lundmark (1998) efter Wallin, Söderström & Hede Notera särskilt den dubbelriktade pilen mellan (3) och (4). Lundmark beskriver den individuella lärandeprocessen över tid. Processen initieras av det som Lundmark kallar en formell påverkan, exempelvis en formellt initierad utbildningsinsats, samt individens motivation eller drivkraft, vadhelst som påverkar individen att påbörja lärprocessen. Kunskapsutvecklingen påverkar aktivt kunskapsanvändningen, och vice versa, när individen aktivt utnyttjar sina kunskaper i en arbetssituation. Enligt Granberg (2000) är det individer som lär, genom att utveckla kunskaper i interaktion med sin omgivning och där en viktig del av detta resonemang är att individen är en del av den kontext där lärandet sker. Döös (2005) menar att det dessutom finns en skiljelinje; kunskapen är individburen men konstruktionen är social, för den senare sker i handling och interaktion med andra individer. Svedberg (2007) å sin sida talar om att det är en dialektisk process med utgångspunkt i individens förståelse av omgivningen, en personlig referensram. Utbyter vi inte erfarenheter så finns inget som föder processen som Svedberg skisserar, men utbyter vi erfarenheter så kan vi lära, ett erfarenhetslärande (Fig 4). Fig 4: Erfarenhetslärande, efter Svedberg (2007). 13

14 Detta erfarenhetslärande som Svedberg talar om måste stödjas dels av formella (planerade) utbildningsinsatser, dels genom informella tillfällen för erfarenhetsutbyte som är en naturlig del av arbetet och arbetsuppgifterna. Ellström (1996) beskriver att ett IT-baserat system är också en förutsättning för ett lyckat resultat beroende på de stora informationsmängder som finns tillgängliga i dagens samhälle. Detta kan kopplas till det som Säljö (2009) framhåller: en samlade kunskapen finns samlad i externa minnessystem. Heide (2002) pekar på att ett ITbaserat system också ger andra möjligheter för att virtuella organisationer kan byggas upp och fungera, men det finns inga empiriska bevis för att tekniken i sig förändrar det mänskliga beteendet. Tidigare forskning Jag har inte lyckats finna någon i detta sammanhang relevant tidigare forskning, inom området erfarenhetsutbyte i virtuella miljöer eller sociala intranät på företag i Sverige i arbets- och utbildningssammanhang. Sökning har skett via kontakter i eget nätverk samt databaser på Stockholms universitets webbplats. Detta följdes upp med sökningar via Google Scholar 9. Troligtvis är det så, att det sociala intranätet är för ungt för att ha kunnat vara föremål för några vetenskapliga studier. Flera studier rör sig i området kring erfarenhetsutbyte och delaktighet, t.ex. Carlén (2010), Hrastinski (2007) och Fåhræus (2003). Carlén studerade erfarenhetsutbyte med hjälp av en e-postlista, Hrastinski tittade på delaktighet i e-utbildning och Fåhræus undersökte inlärnningsprocesser bland distanslärande personer. Dessa berör erfarenhetsutbyten, men inte i en virtuell miljö som liknar det sociala intranätet som jag valt att definiera det. Empirin i dessa studier är mer än 5 år gammal (i vissa fall från nittiotalet), en tid då sociala intranät inte existerade i den omfattningen så att de var föremål för intresse från forskare. Vissa aspekter av dessa studier är dock relevanta inom området för denna studie och de berörs också på några ställen i denna studie. Det kan tänkas att vi inom en snar framtid får ta del av vetenskapliga studier inom detta område, men än dess tid inte kommen. Tills dess kan resultaten från denna studie tjäna som en pusselbit i den kartläggning som säkerligen kommer att publiceras de kommande åren. 9 Webbplats för ökning på vetenskapliga publikationer: Google Scholar 14

15 Metod Denna del beskriver vilka metoder som använts i denna studie och hur de kan kopplas till teoriavsnittet. Vidare ges en genomgång av hur valda metoder kan kopplas mot syfte och frågeställning. Jag har valt att använda en kvalitativ metod för insamling av empiri, där intervjuer har utförts med chefer i arbetsledande ställning på fem stycken organisationer i Sverige. Intervjuerna har varit semistrukturerade och intervjuguiden har utformats efter Bryman (2007) för att framkalla en bild av vad informanterna uppfattar som betydelsefullt kring det sammanhang, som undersökningens teman anger. Målet var att få intervjun att likna ett samtal, där informanten berättar om sina erfarenheter och hur denne tolkar situationen (se Kvale & Brinkmann, 2009). För att inte påverka informanterna i någon särskild riktning, inleds intervjuerna med breda och generella frågor (Bryman, 2007), för att sedan röra sig mot det som är studiens syfte; att bidra till förståelsen kring erfarenhetsutbyten i virtuella miljöer. Detta förfarande grundar sig på mina förkunskaper inom området och att jag uppfattade att få svenska organisationer idag använder ett socialt intranät. Eftersom användandet av sociala intranät ännu är i sin linda inom arbetslivet, bedömde jag det som väsentligt att se hur erfarenhetsutbyte går till mer förutsättningslöst. Dessutom skulle det vara intressant i sig, ifall sociala intranät skulle nämnas av informanterna själva och inte enbart som svar på en direkt fråga. Vid intervjutillfället grupperas frågorna i olika avdelningar, eftersom detta ger en mer konsekvent och fokuserad intervju, då man undviker att växla mellan olika teman och områden. En intervjuguide skapades med teman och generella frågor, baserat på de forskningsfrågor som studien söker att belysa. Frågorna är författade med avsikt att uppmuntra informanten att bredda sitt svar, så att svaren innehåller resonemang och djupare information än vad som skulle kunna vara fallet om endast en enkät användes. Hade en kvantitativ metod använts, t.ex. med enkäter, skulle inga följdfrågor kunna ställas och informantens fördjupande information hade då riskerat att gå förlorad (Johannessen & Tufte, 2003; Bryman, 2007). Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse kring chefers syn på erfarenhetsutbyte i virtuella miljöer, med ett särskilt intresse för sociala intranät. Valet att låta chefer i arbetsledande ställning uttala sig om ämnet grundade sig i, att det hösten 2010 föreföll finnas få medelstora eller stora organisationer 10 i Sverige som använde ett socialt intranät. Däremot finns det organisationer som hade planer, som initierat förstudier och/eller som hade funderingar på sociala medier Egen undersökning i eget nätverk, samt eftersökningar i forskningsdatabaser tillgängliga via Stockholms Universitetsbiblioteks webbplats, % av alla företag [i USA] planerar att använda sociala medier i någon form under (Williamson, 2010). 15

16 Hur skall då detta undersökas? Det fanns anledning att tro, att cheferna skulle kunna tänkas ha svårt att obehindrat relatera till frågan om erfarenhetsutbyte i virtuella miljöer. Däremot var det mer troligt, att de skulle kunna diskutera och uttrycka egna funderingar om de ingående delarna 12 var för sig. Enligt Johannessen och Tufte (2003) ska frågorna i en kvalitativ intervju vara öppna och utan fasta svarsalternativ, vilket ger mindre påverkan från forskaren och en tydligare bild av hur informanten har uppfattat frågan/problemställningen. Bryman (2007) menar att betoningen ska ligga på generella frågeställningar i början av intervjun, vilket lyfter fram informanternas egna synsätt och tolkningar. Avgränsning Enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär att arbeta med forskningsfrågor att hitta relevanta nyckelbegrepp som kan användas för att beskriva det fenomen som ska undersökas. Några begrepp hittades i litteratur, t.ex. nyfikenhet som Lundmark (1998) menar kan vara en förklaring till varför lärandet går olika lätt och motivation som enligt Ahl (2004) är det som på olika sätt aktivera en individ att lära sig något. Fenomenet socialt intranät kan på ett sätt betyda att erfarenheter utbyts mellan medarbetare, vilket också lyfts fram av bl.a. Jobring och Bergenholtz (2006) som talar om utbyte via en virtuell miljö får en mer kontinuerlig karaktär. Lärande, kollektivt lärande, kompetens och kompetensutveckling är stora begrepp som inte låter sig omfattas i en enda studie. Att avgränsa är därför nödvändigt enligt Johannessen & Tufte (2003) och de föreslår att vissa begrepp dekomponeras vilket ger studien en möjlighet att systematisera ett omfattande fenomen genom att dela upp det i olika komponenter, t.ex. erfarenhetsutbyte delas upp i denna studie upp i fysiskt och virtuellt erfarenhetsutbyte, lärande i formellt och informellt lärande. Datainsamling En semi-strukturerad intervjuguide skapades baserad på Bryman (2007) med ett antal teman, då detta ger en viss standardisering som ger fördelen att svaren blir lättare att jämföra och tiden används effektivt. Intervjuguiden testades sedan i en pilotintervju som användes för att pröva frågorna och försöka avgöra om författarens förförståelse om ämnet påverkat frågeställning och formulering. Erfarenheterna från denna pilotintervju användes för att korrigera frågorna och frågeställningarna. Denna korrigerade intervjuguide användes sedan till de intervjuer som ligger till grund för empirin. En introducerande förklaring skrevs för att användas som en inledning till intervjun, för att förklara författarens bakgrund och roll och för att redogöra för studiens ursprung och syfte (Bryman, 2007; Johannessen & Tufte, 2003). För att påverka informanternas svar i så liten grad som möjligt, kommer vi in på virtuella miljöer tämligen sent i intervjun. Detta för att den kvalitativa studien bör inleda en intervju med mer generella frågeställningar (Bryman, 2007). Jag antog att begrepp som delaktighet, kompetens och motivation var välkända begrepp för informanterna och för att följa den metodik som Bryman förslår, så ville jag inleda intervjuerna med att informanterna själva får lägga ut 12 Se teori-avsnittet s. 10ff. och Intervjuguiden i Bilaga 1. 16

17 texten om dessa begrepp, utan att jag (via intervjumallen) styr samtalet mot just virtuella miljöer. En semistrukturerad intervjuteknik valdes, då betydelsen på begreppet sociala intranät är olika för olika människor. Som Bryman (2007) påpekar så kan det antas att det fanns behov av att hjälpa informanten att förstå sammanhanget samt att det i intervjun fanns möjligheter att ställa uppföljningsfrågor. Urval Fem informanter valdes ur mitt eget nätverk, eller via kontakt i mitt eget nätverk, och urvalet styrdes av vilka som just vid detta tillfälle var tillgängliga för en intervju ett bekvämlighetsurval som Bryman (2007) definierar det. Informanterna är spridda i ålder, från 30 till 59 år, vilket gör att de har olika bakgrund och erfarenheter, men samtliga är män vilket skulle kunna tänkas påverka resultaten. Informanternas bakgrund är inte homogen; antalet tjänstgöringsår, akademisk bakgrund och erfarenheter av sociala intranät varierar. Dessutom är det olika typer av organisationer; små och stora, offentliga och privata, centralstyrda och självständiga. Att valet föll på chefer med personalansvar beror på att undertemat i undersökningen är socialt intranät, vilket det är få företag som använder idag och därmed är det följaktligen också få medarbetare som använt ett socialt intranät. Däremot har många chefer funderat på, initierat en förstudie kring eller inlett pilottester med ett sådant nät och denna studie koncentrerar sig på hur cheferna ser på dessa frågor kring det eventuella framtida införandet av socialt intranät som bärare av erfarenhetsutbyte. I mångt och mycket ligger utvecklingen av virtuella erfarenhetsutbyten i händerna på cheferna själva och om de anser att det är en framkomlig väg. En informant har valt att offentliggöra den intervju som denne medverkade i, med ljud och rörlig bild, vilket har varit helt i linje med min egen övertygelse, att transparens är av godo. Mitt eget arbete har löpande uppdaterats och kommenterats via min egen hemsida, blogg och kontakter via sociala media (främst Twitter) 13. Jag har trots detta valt att anonymisera personerna och företagen, för att fokus ska hamna på hur chefen som person uppfattar situationen. Vissa av företagen/organisationerna är välkända och har i andra fall en speciell profil. För att inte detta ska påverka läsaren har jag valt att ta bort namn på personer och organisationer. Intervjuprocedur Intervjuerna utfördes på informantens arbetsplats, utom i ett fall, och de spelades in elektroniskt. Informanten informerades innan intervjun startade, om hur den skulle gå till, ungefär hur lång tid det skulle ta och vilka teman som skulle beröras. Information lämnades om att intervjun var frivillig, att den kunde avbrytas när som helst (och utan motivering) och även att informanten kunde välja att undvika att svara på vissa frågor. Vidare informerades om forskningsetiska krav, hur det inspelade materialet skulle behandlas och hur materialet skulle användas och bearbetas. 13 Författarens hemsida och blogg: 17

18 Sedan följde en redovisning av anonymitet, där huvuddragen var att informantens identitet skulle anonymiseras lika väl som företaget/organisationen. Varje intervju tog cirka 45 minuter i anspråk. Efter att frågorna i intervjuguiden var avklarade inbjöds informanten till att diskutera frågeställningar fritt där det fanns chans att beröra ämnen som ligger utanför studien men som ändå kunde kännas relevanta. Samtliga informanter accepterade och syntes intresserade av både ämnet och möjligheterna att få referera till egna funderingar och erfarenheter utan att vara styrd av intervjuguiden. Gemensamt för hela intervjuoch diskussionstillfället var att intervjuaren sökte att koncentrera sig på att lyssna och inte påverka informantens svar och eventuella associationer. Efter intervjun tackades informanten för att de ställt upp på intervjun och så generöst delat med sig av sin tid och sina erfarenheter. I detta läge antyddes en tidplan för studien och hur uppföljningen skulle gå till. Intervjuer Eftersom denna studies syfte inte är att undersöka hur informanterna uttrycker sig språkligt, kan man enligt Kvale & Brinkman (2009) göra en viss justering av informantens utläggningar redan vid transkriberingen, då fokus ligger på att förmedla informantens tankegångar kring studiens frågeställningar. Analysen har fokuserat på företeelser, egenskaper och innebörder, vilket enligt Starrin & Svensson (1994) är ett sätt för att upptäcka skillnader och nyanser. Bearbetning och etik I enlighet med Bryman (2007) så har målet med bearbetningen varit att behålla informanternas ordalag och uttryckssätt men utan att refererade citat får drag av talspråk. Jag har valt att anonymisera såväl informant som företag/organisation. Detta för att förvissa informanten om att de kunde uttrycka sig fritt, samt att analysen inte behöver ta hänsyn till något/någon, om det skulle framkomma något informanten inte vill offentliggöra under eget eller företagets namn. Reliabilitet och validitet Data som framkommer ur intervjuer är inte själva verkligheten, utan en representation av den, menar Johannessen & Tufte (2003). Om studiens syfte är att bidra till ökad förståelse kring erfarenhetsutbyte i virtuella medier, så är detta inte något som kan fångas i absoluta tal. Om vi följer Brymans (2007) resonemang kring reliabilitet och validitet, så reliabiliteten är svår att bedöma, men torde vara tämligen god, då en del av tankegångarna kring ämnet delvis överensstämde mellan informanterna. Detta trots att de egentligen har tämligen begränsade utläggningar om just erfarenhetsutbyte i virtuella miljöer, men väl kring de ingående delarna. Validiteten å sin sida kan antas vara låg, då empirin består av fem intervjuer och baserar sig på specifika erfarenheter och antaganden. Intern validitet kan vara svårare att bedöma, då studien inte jämför med en kontrollgrupp som inte använder virtuella miljöer. 18

19 Resultat och analys I denna del av studien kommer vi till resultat- och analysdelen. Först beskrivs bakgrunden och några av de centrala begrepp som ligger till grund för intervjufrågorna, sedan presenteras informanterna och sist presenteras intervjusvaren. Enligt Johannessen & Tufte (2003) kan då informanternas svar redovisas tematiskt tillsammans med en analys och med hänvisningar till metod- och teoriavsnitten. Denna studie vill bidra till ökad förståelse kring erfarenhetsutbyte via virtuella miljöer. Fokus ligger på begreppet erfarenhetsutbyte och i vilka sammanhang detta fenomen förekommer på fem stycken organisationer i Sverige. Jag har också valt att ta med begreppen motivation och nyfikenhet. Om vi börjar med det senare, så kan detta vara en förklaring till varför lärandet går olika lätt, påpekar Lundmark (1998) och menar vidare att beroende på vad som ska läras, hur och när det ska läras, så är nyfikenhet en viktig komponent. Finns det dessutom gynnsamma betingelser, som aktiv bearbetning av lärostoffet, samt att innebörden är meningsfull, så har individen bättre förutsättningar att lära sig nytt och dessutom minnas vad den lärt sig. När det gäller motivation så kommer Ahl (2004) fram till att begreppet kan ses som det som får människan att göra något (Ahl, 2004, s. 20) samt hur detta går till, men pekar samtidigt på att motivation är ett objekt, något man saknar, skaffar sig eller förmedlar till tredje part. För att samla in data kring erfarenhetsutbyte, har jag valt att formulera frågeställningarna enligt detta mönster: - hur beskriver chefer det dagliga erfarenhetsutbytet? - bidrar delaktighet och nyfikenhet till erfarenhetsutbyte? - vad upplever chefer är fördelen med erfarenhetsutbyte i en virtuell miljö? - hur ser chefer på det framtida erfarenhetsutbytet i en virtuell miljö? Presentation av informanterna Här följer en kort presentation av samtliga informanter. Samtliga har chefsansvar, vilket jag valt att definiera som en person i arbetsledande ställning som har utvecklingssamtal med underställda medarbetare. Presentationen består av dessa delar: - Ålder, anges i spann om 10 år. - Chefserfarenhet som anges i år, i spannen 1-5, 6-9, Vilken titel och/eller roll informanten har - Hur många anställda 14 de har ansvar för - Chefserfarenhet, antal år, anges i spann 14 Denna siffra anger hur många anställda de har ansvar för, dvs håller utvecklingssamtal med. 19

20 - Hur många anställda det finns på företaget/organisationen? - Branschtillhörighet Informant A Man, ålder mellan år, socionom. Är chef för mellanstor kommun, dvs är chef för verksamheten, inte politiskt tillsatt. Chef för 1-10 personer och har mer än 10 års chefserfarenhet. I kommunen finns totalt 3000 anställda. Informant B Man, ålder mellan 30-39, högskolestudier utan examen, VD för företag inom juridiksektorn, chef för anställda och med 1-5 års chefserfarenhet. Informant C Man, ålder mellan år, ekonomiska studier på högskolenivå, teknisk chef med ansvar för 1-10 personer. 1-5 år chefserfarenhet. Företaget har 850 anställda och ingår i en stor koncern Informant D Man, år, civilekonom, chef för 1-10 personer, mer än 10 års chefserfarenhet. Det finns totalt 360 anställda på företaget som verkar i fastighetsbranschen. Informant E Man, år, chef för enhet med personer, mer än 10 års chefserfarenhet. Enheten är en del av en central funktion på totalt c:a 300 personer, som i sin tur ingår i en stor ickekommersiell organisation. Intervjuerna Detta är en sammanställning av svaren från de fem intervjuer som genomfördes inom ramen för denna studie. De är redovisade enligt den tematiska uppställning som arbetats fram i intervjuguiden. En språklig bearbetning skedde vid transkriberingen, för att undvika talspråk och risken för att tvetydigheter smyger sig in, eftersom en del av kommunikationen mellan intervjuare och informant går förlorad vid överföringen till text. I vissa fall har resonemangen varit långa och vissa tankegångar splittrade, då har istället svaren redovisats som sammanhängande text i skriftspråk i enlighet med vad Bryman (2007) samt Kvale och Brinkman (2009) föreslår. De ingående temana har markerats med versal bokstav inom parantes och följer uppställningen i intervjuguiden (se Bilaga 1). Informanternas svar redovisas per tema, och de olika informanterna benämns A, B, C,... etc, För att underlätta läsningen, så framgår informanternas titlar i respektive citat eller sammanfattning. Alla informanter är inte nödvändigtvis 20

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet?

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Ylva Forslund Mats Liljerehn Pedagogiska Institutionen Examensarbete 7,5 hp Integrationsuppsats Vårterminen 2010 Handledare: Eva Edström

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Det Sociala Intranätet

Det Sociala Intranätet Det Sociala Intranätet Dess effekter och hur de infriar beslutsfattares förväntningar The Social Intranet Its effects and how it meets executive s expectations Emil Bengtsson Johan Larsson Kandidatuppsats

Läs mer

Att lära av förändringar

Att lära av förändringar Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Att lära av förändringar - en studie av yrkesverksammas upplevelser av lärande i och med förändringar på arbetsplatsen To learn from changes a study of employees

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet Rapport 2013vt00546 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Studie av chefers kompetensutveckling vid ett

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning. Yordanos Gebremariam & Matilda Waltin. Rapport 2013ht00763

Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning. Yordanos Gebremariam & Matilda Waltin. Rapport 2013ht00763 Rapport 2013ht00763 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik C, 15 hp Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning Yordanos

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Babels torn återuppstår Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet med inriktning

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Man måste kunna forma en butikssäljare!

Man måste kunna forma en butikssäljare! Pedagogik, Växjö Man måste kunna forma en butikssäljare! - En fallstudie av detaljhandeln i Kronobergs län Kristin Drabe Emma Sjödell Uppsats i pedagogik med inriktning mot Arbetslivet Höstterminen 2010

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

VAD ÖNSKAR CHEFEN HOS DEN NYA CHEFEN? En studie om chefers syn på kompetens i rekryteringsprocesser.

VAD ÖNSKAR CHEFEN HOS DEN NYA CHEFEN? En studie om chefers syn på kompetens i rekryteringsprocesser. Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i Arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2009 VAD ÖNSKAR CHEFEN HOS DEN NYA CHEFEN? En studie om

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Tillväxt i småföretag

Tillväxt i småföretag Urbana studier Malmö Högskola Tillväxt i småföretag - Utifrån ett medarbetarperspektiv - Med exempel från ett småföretag Kandidatuppsats i Ledarskap & Organisation, 61-90 hp Författare: Fatmir Maloku 860720,

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Linjeledare och projektledare

Linjeledare och projektledare Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Stefan Henriksson Linjeledare och projektledare -En kvalitativ studie om mönster mellan och inom ledaruppdragen Magisteruppsats Industriell Projektledning

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer