Energianalys av fastighet Brynäs 12:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys av fastighet Brynäs 12:1"

Transkript

1 AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik Energianalys av fastighet Brynäs 12:1 Energikartläggning med effektiviseringsåtgärder inriktning mot ventilation Sofia Blomqvist Dennis Sundby VT 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Energisystem Energisystemingenjör Handledare: Roland Forsberg,Hans Wigö Examinator: Nawzad Mardan

2

3 Sammanfattning Energianvändningen i Sverige och världen förväntas öka och bostads- och servicesektorn står för 40 % av världens totala energibehov. Det är viktigt att energieffektivisera redan befintliga byggnader och optimera dess system då en lägre energianvändning gynnar både miljön och ekonomin. En byggnads ventilationssystem står för en stor del av en fastighets energianvändning och det finns ofta stor potential för systemet att optimeras och effektiviseras. En fastighetsägare vill inte ha fastigheter som står outhyrda. Outhyrda lokaler betyder minskade intäkter i hyror och i vissa fall tillkommer energianvändning för de tomma lokalerna i form av uppvärmning och ventilation som fastighetsägaren måste betala. System som helt kan stängas av eller styras beroende på ventilationsbehov behövs för att den sistnämnda kostnaden ska reduceras helt under tiden lokalen är outhyrd och för att den totala energianvändningen ska minska när en hyresgäst flyttar in. Ventilationens syfte är att ventilera bort fukt, värme, partiklar och koldioxid så att ett bra inomhusklimat skapas för de personer som vistas i byggnaden. Den vanligaste ventilationsprincipen för offentliga byggnader är att ventilera luft med ett konstant luftflöde genom ett constant air volume- system. Med behovsanpassad ventilation i form av ett variable air volume- system kan stora besparingar göras då man anpassar luftflödet efter det verkliga ventilationsbehovet istället för att ventilera byggnaden med ett konstant maxflöde. En installation av ett VAV- system i form av CO 2 - eller närvarostyrning sänker ventilationens energianvändning samtidigt som kvaliteten på inomhusmiljön bibehålls. Arbetet som har utförts innefattar en energikartläggning av fastigheten Brynäs 12:1 då en energikartläggning hjälper till att förstå en byggnads energianvändning och identifierar möjliga energisparåtgärder. Energianvändningen för fastighetens delsystem har kartlagts och analyserats för att ta fram förslag på besparingsåtgärder. Resultatet av energikartläggningen visade att det fanns stor besparingspotential för ventilationsaggregat TA1, TA2 och TA3:s el- och värmeanvändning. Om de åtgärder rörande ventilationen som presenteras i arbetet som till exempel flödes- och tidsreducering vidtas kan en energibesparing på 333 MWh/år uppnås, vilket är 28 % av fastighetens totala årliga energianvändning.

4

5 Abstract Energy use in Sweden and the world is expected to increase and the residential and services account for 40% of total world energy demand. It is important that the energy efficiency of existing buildings and optimizing its systems as a lower energy benefits both the environment and the economy. A building's ventilation system account for a large proportion of a property's energy use, and there is often great potential for the system to be optimized and streamlined. A property owner does not want properties that are vacant. Vacant premises mean less income in rent and in some cases there will be increased energy costs for the empty space in form of heating and ventilation, for the property owner to pay. Systems that can completely shut off or controlled depending on ventilation requirements needed for the latter cost will be reduced completely when the premises are vacant and that the total energy will decrease when a tenant moves out. Ventilating purpose is to divert moisture, heat, particulates and carbon dioxide so that a good indoor climate is created for the people staying in the building. The most common ventilation principle for public buildings is to vent air with a constant air flow through a CAV system. With demand- based ventilation in the form of a VAV system, huge savings can be made when one adjusts airflow to the actual ventilation requirement instead of ventilating the building with a constant maximum flow. An installation of a VAV system in the form of CO 2 or presence control, reduces ventilation energy consumption, while the quality of the indoor environment is maintained. The work that has been carried out includes an energy survey of the property Brynäs 12:1 as an energy survey helps to understand a building's energy use, and identifies potential energy savings. The energy use for the building subsystems have been identified and analyzed in order to develop proposals for cost cutting measures. The results of the energy audit revealed that there was great potential for savings for ventilation units TA1, TA2 and TA3's electricity and heat use. If the measures for ventilation as presented in the work, such as flow and time reduction is taken, an energy saving of 333 MWh/year is achieved, which is 28% of the property's total annual energy consumption.

6

7 Förord Examensarbetet behandlar ämnet energikartläggning och energieffektivisering och utfördes under vårterminen 2014 med hjälp av företaget Bravida. Bravida är Skandinaviens största totalleverantör av installations- och servicetjänster för fastigheter. Arbetet avslutar en högskoleingenjörsutbildning inom Energisystem vid Högskolan i Gävle och omfattar 15 högskolepoäng samt är skrivet på C- nivå. Arbetet har hjälpt författarna att få en större förståelse av en fastighets energisystem och hur en energikartläggning utförs. Vi vill rikta ett stort tack till följande personer: Dan Björsell Projektledare Bravida Roland Forsberg Frida Johansson Fastighetsskötare Diös Handledare och uppdragsgivare från Bravida. Tack för bra handledning, med bra förutsättningar har examensarbetet varit väldigt givande för oss som studenter. Ämneshandledare från Högskolan i Gävle. Roland har varit till otroligt stor hjälp och har med stort engagemang uppmuntrat och stöttat oss under arbetets gång. Fastighetsskötare för Brynäs 12:1. Hon har med stort intresse för arbetet och positiv inställning varit till stor hjälp för oss. Hans Wigö Universitetslektor inomhusmiljö Handledare från Högskolan i Gävle som med stor kunskap inom ämnet hjälpt oss med det akademiska skrivandet. Stort tack! Gävle, maj 2014 Sofia Blomqvist Dennis Sundby

8 Disposition Rapporten är uppdelad i sju kapitel. En ord- och teckenförklaring presenteras i den första delen av arbetet. Kapitlet är till för att underlätta för en läsare med begränsade förkunskaper inom området energi. I kapitel 1 ges en inledning till arbetet som innehåller en grundläggande introduktion om dagens energiläge i Sverige och världen samt fakta om energianvändningen för byggnader och ventilation där även syfte, begränsningar och bakgrund till rapporten beskrivs. I kapitel 2 ges en grundlig förklaring av den teori som är bakomliggande för arbetet. Teori om energi, ventilation, fjärrvärme och de beräkningar som kommer utföras finns att hitta där. I kapitel 3 beskrivs metoden som följts för att utföra arbetet och rapporten. Efter metoden kommer kapitel 4 med en redogörelse för fastigheten i form av en systembeskrivning. Kapitel 5, resultat, summerar det insamlade materialet och beskrivningar om olika resultat ges. Kapitel 6 tar upp en diskussion om arbetet. Efter diskussionen följer kapitel 7, där det beskrivs vad författarna kommit fram till i form av en slutsats.

9 Ordförklaring Energieffektivisering: "en ökning av förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster eller varor eller energi och insatsen av energi, som ett resultat av tekniska, beteendemässiga och/eller ekonomiska förändringar" (Adilipour, 2013). Energikartläggning: "ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, kommersiell verksamhet, industrianläggning eller kommersiell anläggning eller privata eller offentliga tjänster. Resultatet ska presenteras i en rapport som även ska innehålla förslag på åtgärder för att minska energianvändningen" (Adilipour, 2013). Energibesparing: "en mängd sparad energi som fastställs genom mätning och/eller uppskattning av användningen före och efter genomförandet av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten, med normalisering för yttre förhållanden som påverkar energianvändningen" (Europeiska Unionens oficiella tidning, 2012). Kraftvärmeverk: kombinerad produktion av elektricitet och värme i samma anläggning. Genom att kombinera produktionen av elektricitet och värme i en anläggning blir hela systemet effektivare. Energiprestanda: "I lagen om energideklaration definieras energiprestanda som: 'Den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år. Energiprestanda har samma betydelse som 'byggnadens specifika energianvändning'. " (Boverket, Energiprestanda).

10 Teckenförklaring P effekt [W] E energi [Wh] [J] h t temperaturverkningsgrad [%] T temperatur [ C] ρ densitet [kg/m 3 ] c p specifik värmekapacitet [J/kg K] q flöde [m 3 /s] G t gradtimmar [ h] I ström [A] U spänning [V] t tid [sek] e energiflöde [Wh/vecka] n varvtal [varv/min] ÅBT återbetalningstid [år]

11 Innehållsförteckning 1. INLEDNING INTRODUKTION SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING BAKGRUND FASTIGHETSÄGAREN DIÖS FASTIGHET BRYNÄS 12: BEGRÄNSNINGAR TEORI ENERGI VENTILATION CAV - CONSTANT AIR VOLUME VAV - VARIABLE AIR VOLUME VÄRMEÅTERVINNING FÖRVÄRMNING OCH KYLNING AV TILLUFT OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL VÄRMEÖVERSKOTT UPPVÄRMNINGSSYSTEM FJÄRRVÄRME RUMSVÄRMARE TAKVÄRME FLÄKTLUFTVÄRMARE TAPPVARMVATTEN BERÄKNINGAR GRADTIMMAR BERÄKNING AV VÄRME- OCH KYLBEHOV FÖR VENTILATION BERÄKNING AV FASTIGHETENS ELANVÄNDNING ÅTERBETALNINGSTID METOD BERÄKNINGAR SYSTEMBESKRIVNING FASTIGHET BRYNÄS 12: ÅRLIG ENERGIANVÄNDNING TA1/FF1, VENTILATIONSAGGREGAT TA2/FF2,FF4, VENTILATIONSAGGREGAT TA3/FF3, VENTILATIONSAGGREGAT KYLAGGREGAT SFP- VÄRDE FÖR VENTILATIONSAGGREGAT TA1, TA2 OCH TA3 38

12 5. RESULTAT TOTAL ENERGIFÖRDELNING ELKARTLÄGGNING VENTILATION TA ÅTGÄRDER TA TA ÅTGÄRDER TA KOSTNAD PLAN 1, DSB UPPLAND AB OCH ARKIV GÄVLEBORG PLAN 2, RELACOM TA ÅTGÄRDER TA EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER VENTILATIONSAGGREGAT KYLAGGREGAT ÅTGÄRDER KYLAGGREGAT DISKUSSION ARBETE FÖR VIDARE STUDIER SLUTSATS REFERENSER BILAGEFÖRTECKNING 63 BILAGA 1. FJÄRRVÄRMEPRISER BILAGA 2. ELPRISER BILAGA 3. ELKARTLÄGGNING BILAGA 4. DATA FÖR EL, VÄRME OCH TAPPVARMVATTEN BILAGA 5. OVK- PROTOKOLL BILAGA 6. RITNINGAR ÖVER FASTIGHET BRYNÄS 12:1 BILAGA 7. PRISEXEMPEL FÖR VENTILATIONSÅTGÄRD RELACOM BILAGA 8. DISTRIBUTIONSOMRÅDEN FÖR TA1 BILAGA 9. DIAGRAM ÖVER EFFEKTKURVA BILAGA 10. FORMELBLAD MED UTRÄKNINGAR BILAGA 11. FÖRSLAG PÅ VIDARE ARBETE

13 1. Inledning 1.1. Introduktion Energi används konstant och samhället vi lever i idag är beroende av energi för bland annat uppvärmning av bostäder, för transporter och till apparater som är nödvändiga för att upprätthålla den levnadsstandarden som existerar i världen just nu. För att förenkla bilden av Sveriges energianvändning kan den delas upp i tre sektorer. De två största energianvändande sektorerna är bostads- och servicesektorn samt industrisektorn, där 144 TWh energi årligen utnyttjas av respektive del. Den tredje sektorn är transportsektorn vilken använder sig av 90 TWh energi årligen (Statens energimyndighet, 2013). Den stora skillnaden mellan de olika sektorerna är uppdelningen av energibärare vilket illustreras i figur 1 nedan. Figur 1. Sveriges totala energianvändning, uppdelat på tre sektorer (Statens energimyndighet, 2013). Den totala energianvändningen i Sverige uppgick år 2011 till 577 TWh. All den energin användes inte effektivt, en stor del av den producerade energin gick förlorad i omvandlings- och distributionsförluster i kärnkraftverk, elnät och fjärrvärmenät. En stor del av den producerade energin användes även till icke- energiändamål, såsom industriell användning av olja för framställning av plast, råvaror till kemiindustrin samt till utrikesflyg och sjöfart. De totala förlusterna uppgick år 2011 till 198 TWh av den totala användningen vilket betyder att endast 379 TWh återstår till de tre sektorerna (Statens energimyndighet, 2013). Energieffektivisering av befintliga byggnader är en viktig del i strävan efter att uppnå de internationella klimatmålen som EU har satt upp då en existerande byggnad har en livslängd på flera decennier. EU har ett energieffektiviseringsmål som avser minska energianvändningen med 20 % av den mängd energi som användes under början av talet fram till år Mycket tyder dock på 13

14 att de direktiv som sattes upp 2004 och 2006 inte kommer uppfyllas då energianvändningen inte har följt den förutspådda kurvan och därför upphävdes och ändrades dessa direktiv. År 2012 antogs nya direktiv vars mål tyder på en minskning av energianvändningen med 17 % istället för tidigare 20 % (Statens energimyndighet, 2013; Europeiska Unionens tidning,2012). Att sträva efter lägre energianvändning gynnar både miljön och ekonomin. Vakiloraya m.fl. (2013) betonar att de flesta människor spenderar mer än 90 % av sin tid inomhus och eftersom värme- och ventilationssystem står för en stor del av energianvändningen i hushållen är utvecklingen av mer energieffektiva system viktig om det ska finnas en möjlighet att minska utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. Bostads- och servicesektorn står för 40 % av världens totala energibehov och i Sverige motsvarar det 38 % av den totala slutliga energianvändningen. I bostads- och servicesektorn ingår bostäder och lokaler, övrig service och areella näringar som till exempel jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och fiske. Energibehovet i världen förväntas öka och en god energiprestanda inom bostadssektorn är ett centralt verktyg för att reducera det växande energibehovet (Nunes, m.fl. 2013; Statens energimyndighet, 2013). Med nyare teknik och en ökad medvetenhet hos fastighetsägare kan byggnaders energibehov minskas med relativt enkla metoder. Genom att utföra en energieffektivisering och investera i effektivare system kan energianvändningen reduceras. Ett verktyg för att genomföra en energieffektivisering är att göra en energikartläggning över den valda byggnaden. En energikartläggning kan genomföras av flera anledningar. Enligt författarna till artikeln skriven av Wang, m.fl. (2013) är en energikartläggning en process som hjälper till att förstå en byggnads energianvändning och som identifierar möjliga energisparåtgärder i form av bland annat investeringar och ombyggnationer som är kostnadseffektivt för byggnaden och dess system. En energikartläggning består av beräkningar för energibesparingar, kostnadsbesparingar, genomförandekostnader samt beräkning av återbetalningstiden. Det är viktigt att inomhusmiljön i en byggnad uppfyller olika krav menar Bluyssen, m.fl. (2011) för att de personer som arbetar där ska må bra. I en studie med 5732 deltagare var syftet att få en bättre förståelse mellan byggnadsförhållanden, sociala- och personliga faktorer och den upplevda komforten. Resultatet av studien påvisar att upplevd komfort är starkt influerad av sociala faktorer och byggnadsfaktorer samt att dess relation är väldigt komplex. 14

15 1.2. Syfte och frågeställning Fastighetsägaren Diös ska i fastighet Brynäs 12:1 utreda energianvändningen och förutsättningarna för en effektivisering då verksamheten i fastigheten har förändrats sedan byggnaden konstruerades. Med nya hyresgäster och andra behov bör det totala energi- och effektbehovet inte vara så stort som det är i dagsläget. För att kunna förbättra fastighetens energiprestanda fordras en energikartläggning som kommer att användas som grund för att kunna planera och utföra förbättringar och effektiviseringsåtgärder. För att uppnå arbetets mål ställs tre frågeställningar: Hur fördelas fastighetens energianvändning och vart används den? Vilka ventilationssystem har störst potential för att energieffektiviseras? Vilka effektiviseringsåtgärder kan utföras för de systemen? 1.3. Bakgrund För examensarbetet och de kommande installationerna användes företaget Bravida som handledare och entreprenör. Författarna som utför examensarbetet och energikartläggningen kommer att få god insikt i två olika verksamheter där de dels kommer att lära sig förstå en förvaltares uppdrag och dels en entreprenörs vardag. Att få insikt i båda verksamheterna kommer ge mycket goda förutsättningar i att lyckas hitta smarta, konkreta och energisparande lösningar Fastighetsägaren Diös Fastighetsägaren Diös är norra Sveriges största privata fastighetsägare med lokaler från Borlänge i söder till Luleå i norr. Företaget bildades våren 2005 och har idag ca 360 fastigheter med en uthyrningsbar yta som uppgår till ca m 2 med ett marknadsvärde på ca 11,8 miljarder kronor. Diös vision är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren på marknaden och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen (Diös,a), u.å). 15

16 Fastighet Brynäs 12:1 Fastigheten byggdes på talet och användes ursprungligen som postterminal. Det är en stor byggnad på 6241 m 2 uppdelat på fyra våningsplan och när fastigheten användes till posthantering nyttjades hela lokalen för samma ändamål. Nu när Diös är fastighetsförvaltare av byggnaden är den uppdelad i olika sektioner med kontor, butiker, lager samt övriga utrymmen (Diös,b),u.å). Verksamheterna i byggnaden har olika arbetstider och olika behov för uppvärmning och ventilation, därför vill Diös se över hur de bäst kan anpassa sina lokaler efter nuvarande hyresgäster samtidigt som de strävar efter en energibesparing Begränsningar Begränsningar för arbetet Fastighetens byggnadsskal kommer att lämnas utanför arbetet, det vill säga att ingen förändring av byggnadens väggar, tak eller fönster kommer att genomföras. Ventilationsaggregat LA5, som betjänar Arkiv Gävleborg, kommer inte att undersökas för effektiviseringsåtgärder eftersom aggregatet anses vara för nytt. Aggregatet betjänar en lokal där inga ventilationsändringar ska göras. De elmätningar som utfördes av Greencon, som är ett konsultföretag med omfattande kompetens inom energi och miljö, ägde rum under sju dagar, från tisdag till måndag Under mätperioden inträffade påskledighet som påverkar närvaro- och drifttider vilket måste tas i beaktande vid utvärdering av framtagen mätdata. De totala luftflödena och effekt för tre olika ventilationsaggregaten hämtades från ett protokoll med mätningar utförda år 2013 varav slutsatsen drogs att flödena i protokollet stämmer överens med nuvarande flöden. Protokollet finns att hitta i bilaga 5. Mätningar av effektiviteten för den roterande värmeväxlaren ägde rum då utomhusklimatet var relativt varmt vilket medför att värmeutbytet för värmeväxlaren inte är optimalt och därför sjunker verkningsgraden något. 16

17 2. Teori 2.1. Energi Inom både den offentliga och privata sektorn har politiska beslut ofta stått som grund för en energieffektivisering. Drivkrafter för att investera i energieffektiva lösningar och tekniker kan utöver politiska beslut vara att höja lönsamheten och öka konkurrenskraften för att attrahera nya kunder och behålla befintliga kunder. Fastigheter har ofta ett bristfälligt underhåll och brister i inomhusklimatet vilket leder till att enklare energieffektiviseringar ofta kan göras och få goda resultat. Inom bostads- och servicesektorn används nästan 60 % av energin till uppvärmning av bostäder och lokaler samt uppvärmning av varmvatten. Energianvändningen varierar från år till år beroende på hur klimatet ser ut där ett exempel är långa, kalla vintrar som ger upphov till större energianvändning. Sedan talet har en övergång från olja till el, fjärrvärme och biobränslen skett vilket bland annat beror på prisförhållandet mellan olika energibärare och det påverkar vilken energibärare som används. Priset på olika energibärare påverkas av tillgång och nya styrmedel (Statens energimyndighet, 2013) Ventilation Ventilation används för att skapa en bra inomhusmiljö för de personer som vistas i byggnaden. Syftet med ventilation är att transportera bort luft som är förorenad med fukt, värme, damm, partiklar, koldioxid (CO 2 ) och dålig lukt för att ersätta den med frisk luft. Tilluftsdon placeras i de rum där det ofta vistas personer och frånluftsdon placeras vid dusch- och wc- utrymmen samt i kök och korridorer. En bra installerad ventilation ska varken ge drag eller störande ljud (Warfvinge, 2012). Ventilation har en stor påverkan på en byggnads energieffektivitet. Inomhusluftens kvalitet är ett komplext samspel mellan faktorer som personernas aktiviteter, hur föroreningarna i byggnaden uppkommer och hur föroreningarna transporteras bort. Även utomhusväder, utomhustemperatur och ventilationsluftens kvalitet påverkar hur ventilationen används och med det även hur energieffektiv ventilationen är (Sherman, 2011). 17

18 CAV - constant air volume Ett CAV- system har konstant luftflöde under drifttiden oavsett om rummet står tomt eller om det är maximalt belastat med personer som avger mycket värme. CAV- system används främst för att förse ett utrymme med frisk luft och anpassas efter den maximala föroreningslast som kan förväntas i utrymmet (Mysen, 2003), vilket ger att ett utrymme med CAV- ventilation ofta är överventilerat VAV - variable air volume VAV- system är ett system som kan variera sitt luftflöde under drifttiden. VAV- system lämpar sig bra när uppvärmningen i lokalen tillgodoses av ventilationen eller när antal personer i lokalen varierar. Ventilationen kan regleras efter temperatur, koldioxidhalt eller styras efter personnärvaro i lokalen. När rummen står tomma ventileras de minimalt vilket minskar energianvändningen. Det vanligaste sättet att reglera flödet är genom varvtalsreglering av fläktmotorn. Sedan regleras ventilationen med motordrivna spjäll eller motordrivna tilluftsdon ut i lokalen. Det krävs att luftflödet i ventilationskanalen kan varieras för att få en total flödesminskning i hela systemet och inte bara en minskning i ett rum (Larsson, 2012). 18

19 Värmeåtervinning För att minska energianvändningen och uppvärmningskostnaderna för uppvärmning av ventilationens tilluft används oftast värmeåtervinning där frånluftens värmeinnehåll tas tillvara. En bra värmeåtervinning av frånluften bidrar till ekonomiska besparingar och reducerar samtidigt den totala energianvändningen. Inomhusklimatet upprätthåller samma kvalitet och kan till och med förbättras med en installation av värmeåtervinning (Fan, 2014). En teknik som användes mycket i kontorslokaler fram till slutet av talet var återluft. Det innebär att en del av frånluften tas tillvara genom att filtrera bort partiklar och återföra frånluften i systemet som återluft. Återluften blandas sedan med lämplig andel uteluft för att bibehålla en god luftkvalitet. Numera är inte återluftssystem så vanligt i norra Europa eftersom de kräver byte av filter, systemet släpper igenom gaser och den allmänna uppfattningen är att de är ohygieniska. En annan värmeåtervinningsmetod är FTX- ventilation vilket står för från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Dock är återluftföring en billig lösning om man jämför med FTX- system. Ett FTX- system återvinner den värme frånluften bär med sig och överför den värmen till tilluften utan att luftmassorna beblandas och därmed stiger temperaturen på tilluften. Med olika värmeåtervinningssystem kan man minska energibehovet för uppvärmningen av tilluften mycket, för ett FTX- system kan behovet minskas med ända upp till 80 % (Warfvinge, 2012; Abel, 2006). Temperaturverkningsgraden för värmeåtervinningsaggregat kan enkelt beräknas utifrån tre temperaturer enligt formeln nedan (Warfvinge, 2012): η t = T 2 T 1 T 3 T 1 η! = temperaturverkningsgraden T! = temperatur uteluft T! = temperatur tilluft T! = temperatur frånluft 19

20 Roterande värmeväxlare I en roterande värmeväxlare leds ventilationssystemets frånluft genom ett roterande filter bestående av små kanaler i metallplåt. Filtret har god värmeledningsförmåga och plåten är lindad volanglikt i flera lager för att ge en så stor värmeavgivningsyta som möjligt. I plåten lagras värmen från frånluften och värmeväxlaren roterar sedan över till tilluftskanalen och avger värmen till uteluften. Det krävs en motor för att driva en roterande värmeväxlare vilket betyder att en liten elanvändning uppstår. Temperaturverkningsgraden för en roterande värmeväxlare har i laboratorium uppmätts till 85 % men i verkligheten är verkningsgraden något lägre. För att en värmeväxlare ska fungera optimalt bör partikelfilter placeras i både tilluftskanalen och frånluftskanalen innan luften passerar värmeväxlaren. Minsta damm eller smuts försämrar temperaturverkningsgraden drastiskt, därför bör värmeväxlaren vara enkel att nå för rengöring. Det förekommer en viss partikelöverföring mellan frånluften och tilluften vid den här sortens värmeväxling men den är mycket liten. Eftersom värmeåtervinningen ger upphov till ett tryckfall över värmeväxlaren ökar fläktarbetet något. Det krävs att tilluftskanalen och frånluftskanalen dras till samma fläktrum, därför är det nödvändigt att det finns god plats i ett fläktrum för en roterande värmeväxlare (Warfvinge, 2012). Figur 2. Teknik för roterande värmeväxlare (Svensk ventilation, u.å). 20

21 Plattvärmeväxlare Till skillnad från en roterande värmeväxlare består en plattvärmeväxlare inte av några rörliga delar och till- och frånluften kommer aldrig i kontakt. Tunna plåtar med hög värmeledningsförmåga ligger parallellt med varandra så att tunna spalter bildas. Genom spalterna passerar luften antingen motströms eller med vinkelrät riktning mot varandra. En plattvärmeväxlare har en teoretisk temperaturverkningsgrad på 50-60%. Även för den här typen av värmeväxlare påverkas verkningsgraden negativt av damm och smuts och därför är partikelfilter för både uteluften och frånluften att föredra. Ett tryckfall över värmeväxlaren uppstår även här vilket kräver ett större fläktarbete. Om två plattvärmeväxlare kopplas i serie ökar temperaturverkningsgraden något men samtidigt uppstår ett större tryckfall över värmeväxlarna (Warfvinge, 2012). Figur 3. Teknik för en korsplattvärmeväxlare (Svensk ventilation, u.å). 21

22 Förvärmning och kylning av tilluft Tilluftens inblåsningstemperatur efter värmeväxlaren eller annan värmeåtervinning varierar vanligtvis från +15 till +18 C vilket betyder att värme behöver tillföras luften under en större del av året innan ventilationsluften distribueras ut i tilluftssystemet. Under kalla dagar då ventilationens värmeåtervinning inte räcker till krävs ett värmebatteri för att värma luften till en temperatur som uppfyller systemets satta gränser för ett behagligt inomhusklimat. På samma sätt finns ett behov för kylning av tilluften då temperaturen ute är varmare än den önskade temperaturen för tilluften till lokalen. I Sverige är det dock väldigt få dagar som tilluften har ett kylbehov och de dagarna uppstår oftast under sommarmånaderna. Luftvärmebatteri Ett luftvärmebatteri är oftast placerat efter ett ventilationssystems värmeåtervinning och utnyttjar en värmekälla som ett fjärrvärmesystem för uppvärmning av tilluften. Luftvärmebatterier använder ett varmt medium för att överföra värme till luften via värmeöverförande ytor, vanligtvis lameller monterade vertikalt mot luftens riktning. Storlek och effekt på luftvärmebatteriet beror på ventilationsflödets storlek samt vilken temperatur luften har före och efter batteriet. På sommaren när temperaturen stiger behöver man reglera värmeeffekten på batteriet. Det sker antingen genom en minskning av varmvattenflödet, en minskning av temperaturen på varmvattnet eller både och. Eftersom vattenburna värmebatterier löper risk att frysa sönder vid extrem kyla ute finns system som ska förhindra det genom att stänga intagspjäll och stoppa fläkten (Warfvinge, 2012). P = ρ c! q (T! T! ) P = effekt [W] ρ = densitet, vatten ca 1000 kg m! c! = specifik värmekapacitet, vatten ca 4190 J kg K q = vattenflöde genom batteriet m! s T! = framledningstemperatur till batteri C T! = returledningstemperatur från batteri [ C] 22

23 Luftkylningsbatteri Kylbatteriet används då temperaturen på tilluften behöver sänkas under varma sommardagar och fungerar som komfortkyla. Konstruktionen och principen är densamma som för värmebatteriet, förutom att det tillförda mediet är kallt istället för varmt. Mediet kyls av en kylmaskin som använder sig av el för att omvandla värme till kyla (Warfvinge, 2012) Specific Fan Power Ventilationssystemets eleffektivitet kan beskrivas med nyckeltalet specifik fläkteffekt, vilket förkortas SFP (specific fan power). Genom att beräkna en fläkts SFP- värde kan olika system jämföras med varandra oavsett storlek. Specifik fläkteffekt är den sammanlagda eleffekten för ventilationsaggregatets fläktar, i kw, dividerat med det högsta luftflödet i systemet, i enheten m 3 /s. En fläkt med ett lågt SFP- värde använder mindre energi för fläktarbetet än vad en fläkt med högt SFP- värde gör. SFP- värdet beror på ventilationssystemets utformning och dimensionering av kanalsystem, luftbehandlingsaggregat samt val och montering av fläkt. Ett bra SFP- värde bör ligga mellan 1,5-2,0 och riktvärdena beror på om det finns värmeåtervinning i systemet eller inte (Boverket, 2008). Genom att reducera tryckfallet över de ovan nämnda komponenterna kan SFP- talet minskas. Som en följd av detta har fläktar i värmeåtervinningssystem, till exempel FTX- system, högre SFP- värde än vad fläktar i frånluftssystem har då de har lägre tryckfall. För att beräkna en fläkts SFP- värde används formeln nedan(warfvinge, 2012): SFP = P!"## + P!"å! q!"# [kw/(m! /s)] P!"## = tillförd el, tilluftsfläkt kw P!"å! = tillförd el, frånluftsfläkt kw q!"# = det flöde som är störst av till och frånluftsflödena [m! /s] Vid effektreducering för fläkten på grund av en flödesminskning i systemet kan formeln nedan användas: P!" = SFP q!"# [kw] 23

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Ventilation - Energieffektivisering

Ventilation - Energieffektivisering Ventilation - Energieffektivisering 2013-02-19 www.exergi.net Nenet, Testpilot LEO 1 Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Föredragshållare Energikartläggningar och - deklarationer Marcel Berkelder,

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Åsa Wahlström CIT Energy Management 2011-10-19 Sammanfattning Denna förstudie behandlar ett koncept

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

Bengt Dahlgren Göteborg AB

Bengt Dahlgren Göteborg AB Fastighet: Stampen 26:2 Fastighetsadress: Odinsgatan 9-11 Fastighetsägare: Stena Fastigheter AB Konsulter: S. Örjenfelt F. Olsson Bengt Dahlgren Göteborg AB Sammanfattning Val av energieffektiviserande

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Mari-Liis Maripuu CIT Energy Swegon Air Academy, 2010 11 Innehåll Inledning Begreppet Behovsstyrd Ventilation Tillämpning av behovsstyrning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer