Mötesanteckning Knutmöte i mars Telefonmöte antecknat i Nacka kl , den 9 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckning Knutmöte i mars Telefonmöte antecknat i Nacka kl.10.15-12.00, den 9 mars 2015"

Transkript

1 (9) PM Kristian Kristiansson Kommunarkiv, Kontaktcenter Mötesanteckning Knutmöte i mars Telefonmöte antecknat i Nacka kl , den 9 mars 2015 Deltagande Inbjudna: Caspar Almalander Anja Helldal Ann-Christine Heimonen Gillquist Anna Anneli Brattgård Johansson, Bo Caspar Almalander Dan Lundh Dan Malmsten Katarina Thurell Kristiansson Kristian Deltog: Sammankallande POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (9) Stigsson Karin Andersson Mariella Sara Salkvist Thomas Sandh Hedenblad Pia Ulrika Gustafsson Nils Mossberg Frida Sandgren Karin Widholm Henrik Erngren Othén Möteskallelse + Agendaförslag Agendaförslag Den preliminära agendan är enligt nedan: 1. Upprop 2. Utse sekreterare 3. Minnesanteckningar förra mötet Sammanfattning uppvaktningsmöte SKL Laget runt, hänt sedan sista mötet 6. E-arkiv karta Övrig utskickad information Skicka gärna eventuella egna agendapunkter till Elin eller undertecknad helst innan måndag.

3 3 (9) Tack till Anja Helldal i Ockelbo som skrev minnesanteckningarna på förra mötet. Anteckningarna kan hämtas här (inloggning krävs) : =getfile&id=30 Minnesanteckningar Egna minnesanteckningar tagna ifrån möte inklusive i texten invävda bilagor ifrån Caspar Almalander, Dan Lundh, Anna Gillquist och Andreas Rönnqvist. Upprop 10 deltagare, men några varskodde att de inte kunde delta hela mötet, lägesrapporter ifrån 9 personer. En uppdaterad agenda med en extra agendapunkt, vilket är en fråga ifrån KNUTmötet den 9/2 om utdrag ifrån skolsystem. Utse sekreterare Kristian Kristiansson utsedd på förslag av Caspar A. Minnesanteckningar förra mötet Inga frågor - Tack till Anja Helldal i Ockelbo! Sammanfattning uppvaktningsmöte SKL Ett inledande anförande för att summera mötet gjordes av Caspar Almalander (se bilaga 1 nedan), som Dan Lundh (bilaga 2), Dan Malmsten och Anki Heinonen kommenterade. De ovan nämnda hade mött SKL/SKI:s representanter. SKLs representanter var Anna Gillquist(SKL, bilaga 3), Germud Persson(chefsjurist) och Pia Hedenblad (säljchef). Bilaga 1 Anförande/summering av Caspar Almalander Här är hela listan: gemensam syn/ samsyn e-arkiv information från ett hål gemensam utveckling FGS + mappning verktyg samordning naturlig samlingsplats (Projectplace?) gemensam plats, arena wikin systemdokumentation mall arkivreglemente, dokumenthanteringsplaner leveranshandledning marknadsföring e-arkiv + ramavtal utbildning utredning digitala signaturer samarbete uttag från molntjänster gemensam träff 2x per år: ska vara behovsstyrd Knytgruppen som ett programråd

4 4 (9) Dessutom talade Caspar, med inlägg av Anna Gillquist om ersättare till Ulrika Gustavsson (25% tjänst, oklart om tillsvidare eller tidsbegränsad tillsättning). Bilaga 2 Anna Gillquist minnesanteckningar Här kommer mina anteckningar från uppvakningsmötet med SKL. Jag återkommer när jag fått svar angående Ulrikas tjänst. Problemområden * Vi saknar samordning mellan projekten * Förankring hos kommunledningen * Teknik - samordning kring uttag av info FGSer * Sprida kunskap - organisationskunskap * Ineffektivt arbete - mer samordning - alla gör samma sak var för sig * Informationssäkerhet * Mer samarbete * Det finns kommuner och landstinget i kronoberg och blekinge som inte har en arkivarie. * Samarbete på ledningsnivå finns inte. * e-förvaltning och digitala arkiv hänger ihop * Vi är i en brytpunkt på hur man ser på off. verksamhet. Detta förutsätter ett horisontellt perspektiv istället för de stuprör verksamheterna lever i idag. * Digital samverkan kräver översyn hur det ska fungera med de lagrum som finns inom resp. myndighet. Kommuner registrerar t.ex ibland ärenden i landstingens system. * Det behövs en metodik för hur e-arkiv, öppna data och e-tjänster hänger ihop. Behov som gruppen ser * Samarbetsplattform för möten, dialog och kunskapspsdelning, förmedla kontakter Projektplatsen kan funka- eller annan samarbetsplattform. * Naturlig plats dela vad man har gjort. * Dela framtagen systemdokumentation som ofta arkivarierna tar fram eftersom leverantörerna inte delar sin dokumentation * Samordna leveransutredning för verksamhetssystem och dela med andra * Samordnad leverantörskontakt ang. uttag * Samverkan kring mappning (översättning) av termer. * Vägledning kring hur man ska ta sig an arkiv och e-arkiv i en e-förvaltning- enkel e- förvaltning och" e-arkiv for dummies". * Samordnande funktion för att sälja in frågan till kommunledning och politik. * FGSer måste fastställas och ta fram nya. Ställ krav på riksarkivet. Vilka bör prioriteras? * Samordning kring informationssäkerhet - autencitet, kontinuitet, säkerhet * Kompetens - juridik, infosäkerhet, teknik, organisation. ersättare för ulrika. * Samordning kring teknik - FGSer, uttag, mappning, digitala signaturer, molntjänster. * Ekonomi: införande, anslutning, utbildning, drift, utveckling FGSer, nyttor med e- arkiv, * Samarbete: extern och internt. mellan kommuner och inom kommuner

5 5 (9) Vänlig hälsning Anna Gillquist/Programansvarig gemensamma tjänster & funktioner Avdelningen för digitalisering SKL Bilaga 3 - Dan Lundh tillägg Det jag tog upp på SKL-mötet var ungefär det här: De flesta kommunarkiv kommer att ta sig an digital arkivering för första gången i och med sitt e-arkivinförande. Det finns stora vinster med en kommunsamverkan kring aktiviteter som bör föregå mottagandet av digitala leveranser. Lämpliga samverkanspunkter är t.ex. arbetet med att ta fram styrdokument (t.ex. riktlinjer för digitala leveranser och arkivkrav i systemupphandlingar), ta fram och samla in förståelsedokumentation för gemensamma system och underhålla arkiveringsplaner. Det kommer också att finnas stora behov att samordna leveransutredningar och få kontakter förmedlade i fråga om vad som görs i andra kommuner. Det finns ingen anledning att jobba ensam med ett system när samma arbete görs på andra håll. Det är dessutom bättre för både kommuner och leverantörer att leverantörskontakterna samordnas. Och det kräver förstås en samarbetsplattform. /Mvh Dan Sedan diskuterades vad som menades med samarbetsplattform. Om man syftade till endast den tekniska eller även den som är grundad på 2009:1, dvs. en systembeskrivning. Syftet var behovet av tabeller och fältbeskrivningar (som inte begränsas av företagssekretess). Ett utpekat arbete var det som konsulten Bengt Källman (i samverkan med Bo Johansson) tagit fram under 2012 (och eventuellt uppdaterat senare). Anna Gillquist söker vidare efter detta dokument. Anna Gillquist framförde behovet av en vägledning i enklare form, ett så kallat kom igång guide, med enkelt förklarade nyttor. Anki Heinonen tryckte på behovet av att kunna läsa all information fritt (och inte som nu, där även att läsandet på SKL:s webbsida är inloggningssäkrad, vilket bara borde gälla redigeringsmöjligheten). GRATTIS Caspar Almalander, till din utnämning som SKLs Nationell samordnare för e- arkiv under resterande del av 2015! Detta redovisades av Anna Gillquist Utdrag ifrån skolsystemet, en uppföljningsfråga ifrån 9/2. Caspar redovisade de aktiva epostdiskussionerna och ställde han frågan om Skolområdet är redo att bli till ett nästa område till en framtida FGS-specifikation. Johanna Karlén (SKLs Projekt ledare) gör viktiga framsteg. Borde Samverkansgruppen informeras? SKL anser att det inte bör ske innan arbetsmaterialet är i en mer färdig form.

6 6 (9) Laget runt, hänt sedan sista mötet Lägesrapporter ifrån 9 personer ifrån 7 regioner samt SKL. 1. Anja H(Ockelbo) Äntligen projektstart med ett samlingsmöte inför kommunsamverkan i regionen vilket benämns Framtidens arkiv. Drivande är Gävle kommun med sin projektledare Andreas Rönnqvist som kan beskriva mer. 2. Andreas Rönnqvist (Gävle kommun) Framtidens arkiv regional samverkan i Gävleborg, med upp till 10 kommuner. Andreas redogjorde för projektplanerna, samverkansformen där Gävle kommun tar täten, budgetfördelning utslaget per invånarantal, beslut efter hand per projektfas (troligen i avtalsform) med ett avrop och upphandling av e-arkiv tidigast under Han fick en hel del frågor, som nog täcks upp av det mailsvar bifogat nedan. Bilaga 4 Andreas Rönnqvist (Framtidens arkiv - epost) Hur mycket information är bra mängd? Jag sitter ju på en del dokumentation, men ett förslag kan vara Gävles förstudie samt den projektspecifikation som godkändes förra veckan inför planeringsprojektet som ska genomföras i sommar? Kan även bifoga det gemensamma avtalet som gick ut till kommunerna, om det är av intresse? Bifogar enligt mitt förslag och om du känner att mer behövs så kan du bara säga till. Lite grovt om vad som hänt under projektet och en mycket grov framtidsplan: 2013 genomförde systemgenomlysning, omvärldsbevakning samt förstudie efter beslut om att söka samverkan med regionens kommuner genomfördes presentationer för kommunchefer och IT-chefer med bifall och sedan individuella besök hos varje kommunledning för att presentera samverkan initiering av planeringsprojekt och förhoppningsvis initiering av pilottesterna under hösten 2015 under förutsättning att planeringsprojektet genomförts. Någon form av förslag på hur samverkansdriften skall genomföras ska ha tagits fram pilottesterna slutförs och förhoppningsvis genomförs upphandling under året projektet övergår till införandefas och införs i de samverkande kommunerna e-arkivet är fullt infört i alla kommunerna och deras verksamheter Vi hade styrgruppsmöte i slutet av februari och vårt första projektgruppsmöte på torsdag den 12:e mars. Vi har en student som gör sitt examensarbete inom ramarna för projektet som kommer att se över FGS-strukturer i relation till skolmaterial för de deltagande kommunerna, vilket kan vara av intresse med tanke på vad Anna & Caspar tog upp.

7 7 (9) Förstudie_Framtidens Preliminär Samverkansavtal _Arkiv_ do cx Projektspecifikation Framtidens Arkiv Arkiv i i Samverkan ( ).docx ( ).docx Andreas Rönnqvist/Projektledare Framtidens Arkiv/Gävle Kommun/ 3. Dan Lundh (Örebro Kommun) Äntligen projektstart med första arbetsmöte 10/3, med nyutsedd IT-projektledare. Ledning och IT nu mer osäkra på det tidigare direktivet mot e-arkiv som produkt, så valet e-arkiv som produkt eller tjänst kvarstår. 4. Anki Heinonen (ITSAM) Väntar in samverkan mellan Linköping/Norrköping, där diskussioner pågår. I Kalmar län arbetar man med att ta fram ett förslagsutskick till kommuncheferna, där man nyss avslutat en utbildningsverksamhet med alla kommunchefer (i 2 timmars sessioner). Målet är en slutkonferens med uppföljande slutrapport e-arkiv Kalmar län. 5. Dan Malmsten (Linköping) Valt ut piloterna utifrån principen av de system som innehåller det mesta materialet. Projektet strävar efter öppenhet och transparens och all dokumentation finns på hemsidan. Granskning görs redan i samverkan med andra kommuner, som bl.a. Stefan Nilsson (Örebro). Förra veckan första samverkansmötet med Norrköping (e-arkivsatsningen ENOK är den enda kommun i Östra Götalandsregionen som aktivt tagit tag i e- arkivfrågan) som på sitt håll i mycket kommit lika långt som Linköping (med sin satsning ELIN). Samsyn om att få till en upphandling hösten 2015 och nu söker man samverkansformer utifrån principen; 1. Finna samverkan inom kravarbetet 2. Enas om en gemensam kravspecifikation 3. Enas om tidsmässig samordnade avrop, med gemensamma avställningsfördelar 4. Ta fram ett gemensamt e-arkiv Lovande samarbetsstart, men i dagsläget troligen inte en gemensam drift eller samordnade avställningar. Efter dialog med Pia Hedenvall så har denna bild inte förändrats, eller möjligheten med att verka genom det kommunalförbund som redan finns. Anna Gillquist (SKL) inlägg om att Frågan om samverkansformer har lett till ett juridiskt arbete (inom SKL) för att ta fram stödjande dokumentation i hur man kan samverka mellan kommuner i samband med avrop ifrån SKI:s ramavtal e-arkiv 2013.

8 8 (9) 6. Kristian Kristiansson(Nacka kommun) Förstudie e-arkiv i Nacka kommun klar under veckan och publiceras då på egen webbplats och SKLs hemsida (Tack Anna G för instruerande mail ) Samverkan med Värmdö går vidare, där vi just nu samverkar i olika samverkansämnen och parallellt förbereder oss som Nacka kommun med utskickade RFI-frågor (till samtliga e- arkivleverantörer på såväl produkt, som tjänst, där svaren kommit in ifrån 11 av 15 leverantörer). Värmdö leder leverantörsträffar av 6 utvalda leverantörer den april i samverkan med oss i Nacka. Vi siktar på ett avrop under andra halvåret Då vi har en vakant arkivarietjänst i Nacka kommun, så anpassar vi just nu tidplaner och projekt därefter. 7. Anna Gillquist (SKL) Efter flertalet inlägg och svar så inget mer att tillägga just nu. 8. Caspar Almalander (Eskilstuna + 4M-gruppen) Utsedd som Projektledare att införa e-arkiv i Eskilstuna kommun, samt att delta i 4Mgruppens samverkan. E-arkivarbetet inom 4M-gruppen är numera bara 3 kommuner då Strängnäs kommun dragit sig ur samverkan. Detta gäller för tillfället, då både resurser och ekonomi saknas. Strängnäs kommun gör dock vissa förberedelser, för att vid ett senare tillfälle kunna ingå i samverkan, då både vilja och intresse finns ifrån deras arkiv och ITorganisationer. Västerås kommun leder 4M-samverkan genom att under 2015, kvartal 2 ta fram dokumentation och upphandlingsunderlag inför ramavtalsavrop ifrån ramavtalet e-arkiv En utmaning är att kommunerna inte delar ärendehanteringssystem. E arkiv karta Caspar Almalander har efter dialog med Anna Gillquist, Göran Kristiansson (Riksarkivet) med flera tagit fram en e-arkivkarta vilken bifogas nedan. Den beskriver informationsflöden mellan olika e-arkivintressenter. earkivkarta.pdf Frågan till gruppen om den kan hjälpa till att rita denna e-arkivkarta? Caspar uppdaterar efter kommentarer kring att lägga till Regional samverkansformer till den Nationella/digitala informationen (Anna G, Dan Lundh). Övrigt Kristian K frågade om det vid senare tillfälle fanns möjlighet att ta upp hur leverantörerna aktivt går ut med direkta e-arkiverbjudanden (marknadsförda som prövoperioder eller

9 9 (9) påbyggnadsrabatter till befintliga existerande kunder). Han undrade hur vi kommuner tar emot och relaterar oss till dessa i samband med SKLs ramavtal e-arkiv Dan Lundh kände igen de erbjudanden som ligger på nivåer som möjliggör direktupphandling och Anna Gillquist kommenterade (utan att ha sett) dessa erbjudanden som tveksamma eftersom relaterade upphandlingar under upphandlingsavtalsnivån inte får/kan staplas på varandra om de då övergår den magiska summan ( kr enligt LOU 1/7 2014), enligt dagens upphandlingsregler. Mer att läsa kring LOU Annons i Offentliga Affärer Nästa KNUT-möte Den 13 april kl (1,5 timmar) Caspar Almalander bjuder in via mail (inklusive agenda). Vid Pennan /Kristian Kristiansson Nacka kommun

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer