PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2011"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret Lantmäterikontoret PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 2011 Gäller från 1 juli 2011 Beslutad av Sundsvalls kommunfullmäktige Sid 1 (42)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna regler om kommunala avgifter 4 Administrativa rutiner 6 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 6 Allmänt 7 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa 8 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 10 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 11 Avräkning 13 BYGGLOV 14 Tabell 1 Objektsfaktor (OF) 14 Tabell 2 Underrättelse till berörda sakägare och andra 15 Tabell 3 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 16 Tabell 4 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 17 Tabell 5 Justering av bygglovsavgifter 18 Tabell 6 Avgift för besked 19 Tabell 7 Godkännande av sakkunnig och kontrollansvarig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 19 Tabell 8 Hissar och andra anordningar 19 Tabell 9 Nybyggnad - Bygglovavgift 20 Tabell 10 Tillbyggnad 22 Tabell 11 Övriga åtgärder 23 Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 24 Tabell 13 Rivningslov inklusive startbesked 24 Tabell 14 Bygglov för skyltar 25 Tabell 15 Marklov inklusive startbesked 27 Tabell 16 Master, torn, vindkraftverk 27 Tabell 17 Bygglov för anläggningar 28 Tabell 18 Övriga ärenden 29 DETALJ- OCH FASTIGHETSPLAN SAMT OMRÅDESBESTÄMMELSER 30 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 31 Tabell 19 Grundformel för planavgift 32 Tabell 20 Nybyggnadskarta 33 Utstakning 34 Lägeskontroll 34 NYTTJANDERÄTT, FÖRSÄLJNING OCH ÖVRIGA UPPDRAG 34 Tabell 21 Nyttjanderätt och försäljning av kartor, kartbaser och foton 35 Tabell 22 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 37 Sid 2 (42)

3 KOPIERING 38 Tabell 23 Kopiering av kartor och handlingar 38 TIDSERSÄTTNING 39 Tabell 24 Tidsersättning för personal 39 UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS 40 Tabell 25 Upplåtelse av offentlig plats 40 TILLSTÅND/DISPENSER AVSEENDE TRAFIK OCH TRANSPORTER 42 Tabell 26 Tillståndsärenden 42 ELPRISER 42 Sid 3 (42)

4 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även frivilliga uppgifter som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. Självkostnadsprincipen För stadsbyggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap 10 PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). Likställighetsprincipen Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 kommunallagen. Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Sid 4 (42)

5 Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor. Retroaktivitetsförbudet Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 kommunallagen: Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det. I 12 kap. 10 PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 att stadsbyggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2. beslut om lov, 3. tekniska samråd och slutsamråd, 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 5. upprättande av nybyggnadskartor, 6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 7. kungörelser enligt 9 kap. 41 tredje stycket, och 8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Stadsbyggnadsnämnden får även enligt 9 ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap 7 (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommun fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunen är därför inte skyldig att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunen bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det Sid 5 (42)

6 Administrativa rutiner Kommunfullmäktiges beslut om taxa Det framgår direkt av 12 kap. 10 plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Överklagande av beslut om taxa Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. Mervärdesskatt Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. Vad avgiftsbeslut bör innehålla I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. Hur stor avgift som debiteras. När betalning ska ske. Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i förvaltningslagen). Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner stadsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Sid 6 (42)

7 Stadsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Antagande av taxan Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. Betalning av avgift Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift. Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. Allmänt Upplåtelse av offentlig plats inom detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap sker enligt Ordningslag (1993:1617), genom tillstånd av polismyndighet. Polismyndighet inhämtar yttrande från kommunen som har vetorätt. Enligt den kommunala avgiftslagen (SFS 1957:259) (KAL) har kommunen rätt att ta ut avgift för upplåtelsen. Därutöver har kommunen rätt att ta ut ersättning för användning av salutorg. Utanför detaljplanelagt område tecknas separata avtal. Ärenden om tillstånd eller dispenser (undantag) från meddelade föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer behandlas av stadsbyggnadsnämnden enligt 1 Lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, LTN. Rätt att ta ut avgift av sökande i sådana ärenden grundas på 4-5 LTN. Vid förtursärenden tas en förhöjd avgift ut. Kommunen har möjlighet att ta ut avgiften i förskott. Kopiering. Enligt den s.k. offentlighetsprincipen har var och en rätt att hos kommunal myndighet få ta del av allmänna handlingar som inte har sekretessbelagts (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 2 ). Denna del av verksamheten regleras i huvudsak i "Taxa för kopior av allmänna handlingar inom Sundsvalls kommun". Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 15 december 1995, reviderad senast i kommunstyrelsen 9 februari Justering m h t konsumentprisindex fastställs årligen av kommunstyrelsen. Kopiering där ovan angiven taxa inte är tillämplig regleras i denna taxa. Sid 7 (42)

8 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Enligt kommunfullmäktigebeslut 16 december 1996 gäller denna taxa, förutom stadsbyggnadsnämndens verksamhet, även lantmäterinämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av PBL (2010:900) eller kommunallagen (1991:900) om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Avgifter avrundas till närmaste hundratal kronor. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för * upprättande av detalj- och fastighetsplaner samt områdesbestämmelser * ärenden gällande lov och förhandsbesked * ärenden föranledda av bygganmälan * ärenden föranledda av rivningsanmälan * ärenden gällande strandskydd enligt miljöbalken * upprättande av nybyggnadskarta, utförande av utstakning, mätning, besiktning, * framställning av arkivbeständiga handlingar * ärenden enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem * ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar * ärenden om upplåtelse av offentlig plats * ärenden om trafiktillstånd * ärenden om tillstånd eller dispenser (undantag) från meddelade föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer * kopiering av kartor och handlingar * nyttjanderätt av kartor och kartbaser * annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag Ändring av belopp i taxan Ändring av justeringsfaktorn (N) kan beslutas årligen av kommunfullmäktige. Vid beslut om ändring av faktor N ska alltid självkostnadsprincipen beaktas. Även i vissa fall som anges under Upplåtelse av offentlig plats samt tillstånd/dispenser avseende trafik och transporter beslutar stadsbyggnadsnämnden. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Avgiftens erläggande Avgift enligt denna taxa skall erläggas av sökanden eller beställaren i samband med att denne tillställts stadsbyggnadsnämndens beslut, beställd handling eller att av nämnden utförd åtgärd vidtagits. Vid begäran om förhandsbesked om lov skall avgiften erläggas innan ärendehandläggningen påbörjas. Sid 8 (42)

9 Vid bygganmälan uttas avgiften normalt i samband med nämndens bekräftelse på bygganmälan. Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta, utstakning och upprättande av detaljplaner kan, om stadsbyggnadsnämnden finner det lämpligt, debiteras separat. Vid kontinuerligt nyttjande av primärkarta upprättas normalt avtal med respektive användare (s.k. MBK-avtal) eller vid nyttjande av andra kartverk (licensavtal). Även vid större beställningar eller beställningar av digital bas för nyttjande kan avtal tecknas. För annan än i tabellerna angiven information tillämpas anbudsförfarande. Avgifter får även uttas i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och ersätts av lovavgift. Delfakturering Delfakturering sker i samförstånd med sökanden/beställaren. När utförande av delfaktura övervägs ska hänsyn tas bl.a. till när ärendet beräknas avslutas, beräknad ränteförlust jämförd med kostnaderna för fakturakostnaden och mängden arbete som utförts. Delfaktura får endast avse kostnader för utfört arbete. Fast pris För att en överenskommelse om fast pris ska komma till stånd krävs att det finns möjlighet att göra en bedömning om arbetets omfattning och kostnader. Överenskommelse om fast pris ska dokumenteras. Vid stora belopp eller i övrigt osäkra förhållanden bör skriftligt anbud och skriftlig acceptans tillämpas. Överenskommelsen ska godtas av samtliga som bedöms bli betalningsskyldiga. Sid 9 (42)

10 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. Beräkning av avgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som stadsbyggnadsnämnden vidtar i samband med lov- och anmälningsärenden (t.ex. avgift för kommunicering, lovprövning, byggsamråd, kontrollplan, utfärdande av slutbevis). I övriga fall anges i respektive tabell hur avgiften beräknas. Då ärendet är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att stadsbyggnadsnämnden finner sig nödsakad att anlita särskild sakkunnig eller anlita annan myndighet skall ersättning åt denne tas ut av sökanden. Detsamma gäller kostnad för kungörelse enligt 9 kap 41 PBL. Avräkning Om projekt, för vilket bygganmälan fullgjorts, ej fullföljts inom föreskriven tid ska preliminärt erlagda avgifter för åtgärder som ej vidtagits, på sökandes begäran återbetalas. Om insatser i samband med bygganmälan och utstakning utan sökandens förskyllan inte fullföljts i den utsträckning som beslutats eller att slutlig avgift för byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker ifrån preliminärt erlagd avgift ska slutavräkning, på sökandens begäran, ske senast i samband med utfärdandet av slutbevis. Avdrag på återbetalningsbelopp får göras för det arbete och övriga kostnader som nämnden lagt ner i ärendet. Framställs inte sådan begäran inom sex månader från det att ärendet har förfallit är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen skall fullgöras. Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. Avgift vid otillåtet byggande m.m. Avgifter vid överträdelser av bygglagstiftningen bestäms av stadsbyggnadsnämnden i varje enskilt fall enligt bestämmelserna i 11 kap PBL. Kan tidpunkten för överträdelsen inte klarläggas tillämpas det grundbelopp vid beräkningen som råder när överträdelsen kommer till nämndens kännedom. Sid 10 (42)

11 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AF HF KOM KF LF MF mpbb N OF PLF UF ÅF Bygganmälansfaktor Handläggningsfaktor Faktor för kommunicering Kartfaktor Bygglovfaktor Mätningsfaktor Milliprisbasbelopp, en tusendels prisbasbelopp Justeringsfaktor av grundbeloppet för avgift Objektfaktor. Beror normalt av byggnads eller anläggnings storlek Planavgiftsfaktor Utstakningsfaktor Åtgärdsfaktor Justeringsfaktor (N) = 1.2 (beräkningsfaktor för kommun med fler än invånare). Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Beräkning av avgifter utförs enligt följande princip: Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N. Planavgift beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean. Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. Tidsersättning Tidsersättning (timdebitering) tas ut för nedlagd handläggningstid med minst en timme. Timavgift beräknas enligt formel i tabell 24. Sid 11 (42)

12 Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet, föredragning och beslut. Reseersättning Vid timdebitering utgår i förekommande fall ersättning för resa om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal om milersättning. Kopiering Avgift för kopiering av allmänna handlingar såväl som handlingar som upplåtes med nyttjanderätt (digitala och analoga kartor m.m.) inkluderar kostnader för kopiering, utplottning samt maskinkostnader. Övriga kostnader Kostnader för nödvändig annonsering, remisser samt underrättelse till berörda sakägare och andra kan tillkomma i samtliga ärendetyper. Ikraftträdande Denna taxa börjar gälla från och med 1 juli Sid 12 (42)

13 Avräkning För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. Sid 13 (42)

14 BYGGLOV Tabell 1. Objektsfaktorer (OF) Borttaget: Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt byggnader och anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. Area (m 2 ) BTA + OPA Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Bruttoarea OF Härutöver + 3/1000 m 2 Mycket enkla byggnader < 50 m 2 * 2 Förhandsbesked enbostadshus 12 *) I separat ärende, t.ex. garage, carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt 9 kap 4-6 PBL), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. Sid 14 (42)

15 Tabell 2. Remisser samt underrättelse till berörda sakägare och andra Avgift = KOM x mpbb x N Remiss Antal Kommentarer KOM + faktiskt kostnad debiterad av remissinstansen Sakägare 1 10 Sakägare 2 - avser varje tillkommande sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning + faktisk annonskostnad Sid 15 (42)

16 Tabell 3. Handläggningsfaktor för bygglov HF1 Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mpbb x N (OF enligt tabell 1) Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 Administration inkl arkivering 7 Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning Se tabell 2 och 5 för eventuellt tillkommande avgifter Sid 16 (42)

17 Tabell 4. Handläggningsfaktor för startbesked HF2 Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mpbb (OF enligt tabell 1 alternativt tabell x tidsersättning) Åtgärder Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig Handläggningsfaktor HF2 7 Startbesked Tekniskt samråd 10 Startbesked och beslut om kontrollplan 5 Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3 Arbetsplatsbesök 5 Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 Slutsamråd inkl slutbesked 6 Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 Sid 17 (42)

18 Tabell 5. Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan Tillägg för prövning av liten avvikelse Varsamhet Ombyggnad Ändring Tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsat bygglov, förlängning Tidsbegränsat bygglov, säsong Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning Förnyelse av lov = ny prövning Avgift 25 % påslag på bygglovavgiften 20 % påslag på bygglovavgiften 10 % påslag på bygglovavgiften 100 % av bygglovavgiften 70 % av bygglovavgiften (berörd del) 75 % av bygglovavgift 50 % av bygglovavgift 75 % av bygglovavgift 50 % av bygglovavgift 80 % av bygglovavgift Sid 18 (42)

19 Tabell 6. Avgift för besked Handläggningsfaktor, HF, för förhandsbesked = 12 Typ av besked Beskrivning Förhandsbesked utanför planlagt område 1 tomt mpbb x OF x HF x N 2 tomter och fler +50 % för varje tillkommande utöver den första Ingripandebesked Antal timmar (minst 1) Planbesked Villkorsbesked Strandskyddsdispens Fristående ärende Som del i bygglov eller förhandsbesked Min kr 5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid beräkning av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid bygglovprövningen) 150 x mpbb x N 75 x mpbb x N Tabell 7. Godkännande av sakkunnig och kontrollansvarig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Avgift = HF x mpbb x N Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser Åtgärd Ny sakkunnig 25 HF Tabell 8. Hissar och andra motordrivna anordningar Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). Åtgärd Medgivande eller förbud att använda hiss tidsersättning Antal timmar (minst 1 tim) Sid 19 (42)

20 Tabell 9. Nybyggnad Bygglovavgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. Se tabell 3 och 4 angående tillämpliga HF. Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Area (m 2 ) BTA + OPA OF HF1 HF2 Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Mycket enkla byggnader < 49 m Stor, enkel byggnad, oisolerad lagerhall 500 m 2 OF se intervall ovan Sid 20 (42)

21 Vindsinredning m 2 Komplementbyggnad Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus < 50 m > 50 m Enkla byggnader Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Typ Yta BTA OF HF1 HF2 Kolonistuga < 50 m Nätstation/pumpstation Oavsett storlek Växthus, lusthus och likn. oisolerat > 15 m 2 men m 2 Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek Sid 21 (42)

22 Tabell 10. Tillbyggnad Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N OF HF1 HF2 Typ: garage, carport, förråd, växthus, lusthus m.m. Oavsett storlek men 50 % av ursprunglig byggnads BTA Burspråk Takkupa Sid 22 (42)

23 Tabell 11. Övriga åtgärder För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2. Bygglovavgift = mpbb x OF x HF1 x N Yta BTA HF1 + HF2 Balkong 1-5 st 65 Balkong > 5 st 130 Inglasning av balkong 1-5 st 65 Inglasning av balkong > 5 st 130 Inglasning av uteplats/uterum oavsett storlek 65 Skärmtak m 2 50 Skärmtak 31 m Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Övrigt utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 Fasadändring, mindre Fasadändring, större Mur och eller plank vid enbostadshus Mur och/eller plank bullerplank/stabilitet oavsett material Solfångare ej på en- och tvåbostadshus Frivilligt bygglov Avgift enl. normalt bygglov Sid 23 (42)

24 Tabell 12. Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) Avgift = HF2 x mpbb x N HF2 Eldstad/st 25 Grundförstärkning enbostadshus 90 Grundförstärkning 200 Ventilationsanläggning enbostadshus 50 Ventilationsanläggning övriga 140 Håltagning/bärande konstruktion, mindre 30 Håltagning/bärande konstruktion, större 140 Stambyte 90 Sopsug 90 Fettavskiljare 30 Tabell 13. Rivningslov inklusive startbesked Avgift = HF x mpbb x N Rivning HF < 250 m 2 BTA m 2 BTA 200 > 1000 m 2 BTA 400 Sid 24 (42)

25 Tabell 14. Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. Åtgärd HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden Stor skylt, stor vepa 20 m Vepa 20 m 2 80 HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden Skyltprogramgranskning Prövning mot skyltprogram 20 m Därutöver per skylt Prövning utan gällande skyltprogram Placering, Utformning, Miljö- och omgivningspåverkan Därutöver per skylt Skylt, skyltpelare, stadspelare Skylt, skyltpelare, stadspelare, 10 m m 2 vid busskur Ljusramp Ny/ny front Ljusramp utöver den första 20 - Ljusanordning vid idrottsplats eller likn. > 5 st 100 Sid 25 (42)

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Bilaga PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-04-14, 49 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-31, 46 2 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2014:229 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Nummer: 20:2 Blad: (1) Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet A Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller för ärenden enligt för beslut och åtgärder inom byggnadsnämndens myndighetsutövning

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017 med planering för åren 2016-2017 Beslutas i KS Innehållsförteckning Budgetplanering 2015-2017 3 Inledning 3 Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2015 5 Nämndernas ramjusteringar och äskanden 7 Budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2013-12-19 10:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-19 kl 10.00 i PB-hallen, Folkets hus/osd Gruppmöte Majoriteten Restaurangen kl 09.00 Gruppmöte Alliansen Sonaten kl 09.00 -2,

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer