Kunskapsöverföring vid en global strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsöverföring vid en global strategi"

Transkript

1 Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT10 Kunskapsöverföring vid en global strategi Oriflame Pakistan Författare: Tamila Kerimova Victoria Sjöblom Handledare: Christine Holmström Lind Inlämningsdatum:

2 Sammanfattning I denna uppsats undersöks hur ett företag med global strategi, Oriflame, överför kunskap om sin kärnkompetens: försäljning. Företaget som har en global strategi förutsätter att alla enheter inom företaget ska agera likadant oberoende av marknad. För att denna strategi ska lyckas blir kunskapsöverföringen avgörande. Nationell kultur, organisationsdesign samt kunskapstyp kan alla utgöra hinder för en lyckad kunskapsöverföring. För att komma förbi dessa hinder kan företag använda sig av olika verktyg. I uppsatsen delas verktygen in i skriftliga och rika kommunikationskanaler. För att ta reda på vilka verktyg som används för att komma förbi vilka hinder, samt om ett och samma verktyg kan användas för att bemästra alla tre hinder, gjordes kvalitativa intervjuer med flera anställda på olika kontor inom Oriflame. Det framkom att Oriflame för att lösa det första hindret, nationell kultur, främst använde verktygen ansikte mot ansikte och överföring av personal. För att överkomma det andra hindret, organisationsdesign, användes telefoni, IP-telefoni, interna utbildningar, intranät och e-post. Det sista hindret överkoms med verktygen ansikte mot ansikte, videokonferenser, överföring av personal och interna utbildningar. Det fanns inget verktyg som bemästrade alla tre hinder, däremot har Oriflame skapat ett eget verktyg, Oriflame University, som är en kombination av flera, redan existerande verktyg.

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING LITTERATURÖVERSIKT STRATEGIER FÖR INTERNATIONELISERING KUNSKAPSÖVERFÖRING HINDER FÖR KUNSKAPSÖVERFÖRING Nationell kultur som hinder Organisationsdesign som hinder Kunskapstyp som hinder VERKTYG FÖR KUNSKAPSÖVERFÖRING Två typer av kanaler för kunskapsöverföring Verktyg som är anpassade till Rika kommunikationskanaler Verktyg som är anpassade till Skriftliga kommunikationskanaler INTRODUKTION AV MODELLEN METOD UNDERSÖKNINGSMETOD FORSKNINGSMETOD: KVALITATIV UNDERSÖKNING PRIMÄRDATA Respondenterna Utformningen av intervjufrågor SEKUNDÄRDATA TILLFÖRLITLIGHET EMPIRISK DISKUSSION RESPONDENTERNAS BAKGRUND ORIFLAMES STRATEGI Oriflames affärsmodell Oriflames struktur KUNSKAPSÖVERFÖRING INOM ORIFLAME NATIONELL KULTUR Nationell kultur och Oriflame ORGANISATIONSDESIGN I ORIFLAME KUNSKAPSTYPER INOM ORIFLAME VERKTYG INOM ORIFLAME Rika kommunikationskanaler Skriftliga kommunikationskanaler... 22

4 5. ANALYS GLOBAL STRATEGI OCH ORIFLAME KUNSKAPSÖVERFÖRING SOM PROCESS HINDER FÖR KUNSKAPSÖVERFÖRING Nationell kultur och verktyg Organisationsdesign och verktyg Kunskapstyp och verktyg MODELL ÖVER ORIFLAMES KUNSKAPSÖVERFÖRING SLUTSATS & FORSKNINGSFÖRSLAG SLUTSATS FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING REFERENSLISTA Bilagor

5 1 INLEDNING Under 1980-talet då globaliseringens era startade försökte ledare i många organisationer både förstå de drivande krafterna bakom förändringarna och hur företagen skulle välja en lämplig strategi utifrån dessa (Bartlett & Ghoshal, 1989, s. ix). Det finns idag ett flertal internationaliseringsstrategier att välja mellan men den mest komplicerade för ett företag är den globala strategin. Att välja den globala strategin är mest komplicerat då företaget ska ta hänsyn till de individuella länder, samtidigt som alla dotterbolag ska följa moderbolagets strategi (Lynch, 2008). Att följa moderbolagets strategi innebär att alla dotterbolag i världen följer samma riktlinjer och att affärsmodellen ser likadan ut i hela världen. Detta leder till att det inte finns många företag som har en global strategi i den benämning som definieras inom international business litteratur (Lynch, 2008). Men hur gör de företag som har en global strategi för att alla ska göra likadant överallt, hur går dessa företag tillväga? Eftersom dessa företag har en strategi där alla kontor inom företaget ska göra likadant är det avgörande med en lyckad kunskapsöverföring så att alla får den kunskap som behövs. Kunskap ses som ett av de viktigaste strategiska medlen för att skapa och behålla en komparativ fördel i en organisation (Grant & Baden-Fuller, 2004; Johannessen & Olsen, 2003). Kunskapsöverföring är ett stort område inom international business och mycket forskning kring ämnet har gjorts. Inte bara inom forskning utan även i praktiken anser ledare i många organisationer att i dagens konkurrensutsatta omgivning är förmågan att lyckas överföra kunskap nyckeln till framgång (Goh, 2002). Detta blir ännu viktigare i ett företag med den globala strategin (Ghoshal, 1987). Ett svenskt företag som har denna globala strategi och som används som exempel i denna uppsats är Oriflame. Valet av just Oriflame kan symbolisera ett företag som satsar på att överföra samma kunskap om sin kärnkompetens: försäljning, globalt inom företaget. Kunskapsöverföringen undersöks i uppsatsen med hjälp av en kvalitativ studie av Oriflame Pakistan. Att förstå hur kunskapsöverföring fungerar i verkligheten är kritiskt för att kunna utveckla kunskapsöverföring och göra den mer effektiv. För att överföra kunskap så effektivt som möjligt finns det flera faktorer som behöver tas med i beräkning. Dessa faktorer kan utgöra hinder för en lyckad kunskapsöverföring om de inte tas hänsyn till. Tre olika hinder som diskuteras i litteraturen är: nationell kultur, organisationsdesign och kunskapstyp (Riege, 2007). Beroende på vilka hinder som finns för kunskapsöverföringen måste företaget sedan välja mellan ett flertal olika verktyg vid överföringen (Goh, 2002). Verktyg att välja mellan kan exempelvis vara: ansikte mot ansikte, videokonferenser eller dokument. Uppsatsens problemformulering och frågeställningar är: Då ett internationellt företag, Oriflame, har en global strategi, hur överförs kunskap om försäljning från Oriflame till dotterbolaget i Pakistan? Givet vissa hinder för kunskapsöverföring, vilka verktyg använder 5

6 företaget för att komma förbi dessa hinder? Finns det verktyg som lyckas övervinna alla hinder? Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka verktyg ett företag med global strategi använder för att komma förbi hinder som uppstår vid kunskapsöverföring inom företaget. Uppsatsen är uppdelad i fem olika delar. Först kommer teorikapitlet, med exempel på tidigare forskning inom kunskapsöverföring och vilka hinder som finns för att kunskapsöverföringen ska fungera. Teorikapitlet avslutas med vilka verktyg som kan användas vid kunskapsöverföring. Nästa del i uppsatsen består av metodkapitlet där tas det upp vilken empiri vi valde samt varför och hur empiriinsamlingen gick till. Nästa del är empirisk diskussion, i denna del finns all datainsamling i form av primär- och sekundärdata. Det redogörs för hur det ser ut i verkligheten, finns de hinder som presenterades i teorin i praktiken, samt vilka verktyg Oriflame använder för att överföra kunskap. Fjärde delen av uppsatsen består av analys. I denna del redogörs det för likheter och skillnader mellan teorioch empirdelen och det diskuteras varför det är så, samt en diskussion om vilka verktyg som överkommer vilka hinder. Sist i uppsatsen kommer en slutsats och förslag på framtida forskning. 2 LITTERATURÖVERSIKT 2.1. STRATEGIER FÖR INTERNATIONELISERING Under 1980-talet hade de flesta stora företag runt om i världen stött på problem. Globaliseringens era hade startat och ledare i många organisationer hade försökt förstå de drivande krafter bakom förändringarna och hur man skulle välja en lämplig strategi utifrån dessa (Bartlett & Ghoshal, 1989, s ix). Det finns olika strategier för internationalisering, de tre mest återkommande är: global, internationell och multinationell strategi (Bartlett & Ghoshal, 1989; Lynch, 2008). Valet av strategi beror på flera olika faktorer så som företagets resurser, kapacitet och nuvarande position på den internationella marknaden (Lynch, 2008). Dessa tre strategier kan tänkas vara likvärdiga, dock säger forskningen att välja den globala strategin är mycket mer komplicerat då företaget ska ta hänsyn till de individuella länderna, samtidigt som alla dotterbolag ska följa moderbolagets strategi (Lynch, 2008). När ett företags verksamhet på den internationella marknaden har utvecklats till den nivån att företaget uppfattar hela världen som en marknad, med bara ett fåtal variationer i varje region eller land kan deras strategi kallas för global strategi (Lynch, 2008). Bartlett och Ghoshal (1989, s 14) beskriver företag som väljer global strategi som företag som vill uppnå global effektivitet och som är centraliserade när det kommer till strategiska och operativa beslut. För sådana företag är det den globala konsumenten och den globala omgivningen som står i centrum och inte den lokala marknadens specifika drag. Produkter och strategier utformas så att de kan dra nytta av den globala enhetliga marknaden. Detta styrker även Lynch (2008) 6

7 genom att hävda att den konkurrensfördel som utvecklas inom företaget ofta utvecklas på global basis och inte på den lokala marknaden. Ofta så behöver företag som har valt den globala strategin ha tillverkningsanläggningar i lågkostnadsländer, global marknadsföring, reklam och säljsupport på varje stor marknad och dyra patent och licensavtal i flera länder, även detta göra att en global strategi är komplicerad (Lynch, 2008). Utformningen av företagsstrukturen vid en global strategi kännetecknas av en delad bas av resurser och tillgångar, vilka är centraliserade (Bartlett & Ghoshal, 1989, s51). Den utländska verksamheten är till för att nå nya marknader och till för att kunna bygga upp en global plattform och uppnå skalfördelar (Bartlett &Ghoshal, 1989, s51). Därför är det inte många företag som har en global strategi i den benämning som definieras inom international business litteratur (Lynch, 2008). 2.2 KUNSKAPSÖVERFÖRING Ledare i många organisationer anser att i dagens konkurrensutsatta omgivning är kunskapshantering en nyckel till en organisations framgång. En kritisk faktor i denna kunskapshantering är organisationens förmåga att lyckas överföra kunskap (Goh, 2002). Tanken att kunskap hjälper en organisation att få en konkurrensfördel är inte ny. Bland annat skrev Nonaka (1991) om hur kunskapsskapande aktiviteter hjälper en organisation att förnya sig och på det sättet vara konkurrenskraftiga. När en organisation väl har skapat kunskap måste de även lära sig att använda denna nya kunskap. Som Argote och Ingram (2000) observerade: [ in the field of business strategy, more effort has gone into identifying knowledge as the basis of competitive advantage than into explaining how organizations can develop, retain, and transfer that knowledge.] Senare forskning har ägnat sig åt detta genom att både titta på hur ny kunskap kan skapas i en organisation men även hur organisationen ska använda sig av och överföra kunskapen. (Goh, 2002; Argote & Ingram, 2000). Kunskapsöverföring inom organisationen är en process genom vilken en enhet (grupp, avdelning eller division) påverkas av erfarenheter som en annan enhet besitter. (Argote & Ingram, 2000). Till skillnad från Argote och Ingram, som tittar på intern kunskapsöverföring (2000), är det mesta av forskningen om kunskapsöverföring inriktad på överföring mellan olika företag (Goh, 2002). Det är kunskapen som företaget tillhandahåller som ger organisationen en framstående ställning och utgör det främsta källan till konkurrensfördelar (Spender & Grant, 1996). 2.3 HINDER FÖR KUNSKAPSÖVERFÖRING Det finns flera olika hinder för en lyckad kunskapsöverföring inom ett internationellt företag. Vissa hinder har sitt ursprung i individer i organisationen och deras uppfattning av kunskapen. Till exempel kan det vara problematiskt att överföra kunskap om individerna inom organisationen skiljer sig i sin mentalitet, uppfattningar eller erfarenheter och om 7

8 kunskapsöverföring sker på olika språk (Riege, 2007). Därför kan den nationella kulturen, speciellt skillnader mellan kulturer, vara ett hinder för kunskapsöverföring (Riege, 2007; Roberts, 2000). Det organisatoriska hindret skapas när företag är hierarkiska, när kunskapsflöden är begränsade till en specifik riktning, när företag misslyckas med att skapa förutsättningar för en effektiv kunskapsöverföring och när organisationsdesignen inte uppmuntrat till kunskapsöverföring (Riege, 2007). Tredje hindret är vilken kunskapstyp som överförs, tyst eller objektiv. Det kan uppkomma svårigheter att både överföra och ta till sig den tysta kunskapen (Gupta & Govindarajan, 2000) Nationell kultur som hinder Ett lands nationella kultur kan utgöra ett hinder för kunskapsöverföring (Chen m.fl., 2010). Nationell kultur kan definieras som de värderingar, övertygelser och antaganden individer lär sig i tidig barndom och som skiljer en grupp av människor från en annan (Newman & Nollen, 1996; Hofstede, 1991). Nationell kultur är djupt rotad i individens dagliga liv och väldigt svår att ändra (Newman & Nollen, 1996). Hofstede (1991) har sett fem olika arbetsrelaterade dimensioner som påverkas av den nationella kulturen: Liten mot stor maktdistans, detta handlar om i vilken utsträckning människorna i en kultur accepterar ojämnlikhet inom en organisation. Individualism mot kollektivism, detta handlar om i vilken utsträckning en person ser sig själv som individ snarare än att tillhöra en grupp. Maskulinitet mot femininitet, handlar om vilja att främja samhällsenliga värden. Osäkerhetsundvikande handlar om till vilken grad människor i en kultur känner sig illa tillmods med osäkerhet och tvetydighet. Lång mot kort tidsorientering, handlar om vilket tidsperspektiv individer inom kulturen har när de tar beslut. Den nationella kulturen är viktig att titta på när ett företag är internationellt och ska överföra kunskap mellan olika länder (Roberts, 2000). Den kunskapen som fungerar bra i ett land, en kontext, kanske på grund av skillnader i kultur inte fungerar bra alls i ett annat land (Pedersen m.fl., 2003.). Faktorer så som affärskultur, språk och regleringar kan skapa en psykisk distans mellan olika länder (Johanson & Vahlne, 1977). Ju större det psykiska avståndet blir mellan länder desto svårare blir det att skaffa sig kunskap från det landet (Mowery, m.fl., 1996). Talar aktörerna i kunskapsöverföringen exempelvis inte samma språk blir överföringen svår att lyckas med (Mowery m.fl., 1996). Om de anställda inom ett företag har olika kulturella bakgrunder kan även detta bli ett hinder för kunskapsöverföringen. Exempelvis kan ett dokument eller en PowerPoint tolkas olika beroende på vilka värderingar och antaganden en person besitter (Roberts, 2000). Sådana sprickor mellan nationers kultur kan förstöra kunskapsöverföringen över landsgränser (Pedersen m.fl., 2003) Organisationsdesign som hinder För att lyckas med kunskapsöverföringen behövs en lämplig organisationsdesign som förstärker och underlättar överföringen (Goh, 2002). Organisationer som upprätthåller hierarkiska nivåer uppmuntrar inte genom sin struktur till kunskapsöverföring. Dessa hierarkiska nivåer utgör ett hinder för kunskapsöverföringen. I hierarkiska organisationer kan kunskapen lätt fastna på samma nivå i hierarkin och inte överföras vidare (Goh, 2002). 8

9 Organisationens struktur kan också vara ett hinder vid kunskapsöverföringen om organisationsdesignen inte uppmuntrar till samarbete (Goh, 2002). Goh menar att organisationen måste ha en organisationsstruktur där samarbete och team är viktigt annars finns det en chans att olika grupper inte hjälper varandra och inte överför kunskap mellan sig. Detta tyder på att organisationsstrukturer som inte framhäver vikten av internt samarbete är ett hinder för kunskapsöverföring (Reige, 2007). Förutom samarbete diskuterar Reige också hinder som kan uppkomma om inte individer inom företaget förstår värdet av den kunskap de besitter och uppmuntras inte av organisationsdesignen att dela med sig av sin kunskap Kunskapstyp som hinder Det finns två olika typer av kunskap: tyst och objektiv kunskap. Objektiv kunskap är lätt att kodifiera, det vill säga att skriva ner i rapporter, dokument och så vidare och därmed lätt att överföra (Havens & Knapp, 1999). Tyst kunskap däremot är högst personlig och är inbyggd i både hur saker och ting görs samt kultur. Den tysta kunskapen kan också vara djupt rotad i individens sätt att se på saker (Nonaka, 1991) och påverkas även av underliggande värderingar, uppfattningar och andra perspektiv som är så självklara och givna för individen att de blir svåra att artikulera (Havens & Knapp, 1999). Detta kan leda till att det inte går att överför kunskapen till en annan kontext och en annan individ som har andra värderingar (Nonaka, 1991). Denna typ av kunskap överförs ofta mellan människor i tal (Goh, 2002). På grund av de tidigare nämnda aspekterna är denna kunskap svår att avkoda och speciellt svår att skriva ner. Vissa individer kanske inte ens vet att de besitter denna kunskap, därför blir det svårt att överföra kunskap (Zander & Kogut, 1995). 2.4 VERKTYG FÖR KUNSKAPSÖVERFÖRING Överföring av kunskap sker genom olika kommunikationskanaler, dessa kallas verktyg eller mekanismer för kunskapsöverföring (Ghoshal m.fl., 1994). De verktyg som diskuteras i detta avsnitt är exempelvis: dokument, intranät och videokonferenser. Beroende på hur företag är organiserade och vilken företagskultur som råder, kan förutsättningar för en framgångsrik kunskapsöverföring variera. (Gold m.fl., 2001). Dock är det viktigt att förstå att företag kan skapa möjligheter för en framgångsrik överföring av kunskap genom att välja och använda lämpliga verktyg (Persson, 2006) Två typer av kanaler för kunskapsöverföring Verktyg för kunskapsöverföring varierar i sin art, dock kan vissa likheter urskiljas när det kommer till verktyg för kunskapsöverföring. Beroende på kunskapstyp används olika kanaler, inom dessa kanaler är vissa verktyg effektivare än andra. Pedersen m.fl. (2003) diskuterar två kanaler för kunskapsöverföring: rika kommunikationskanaler (framöver RKK) samt skriftliga kanaler (framöver SK). RKK innefattar verktyg så som kommunikation ansikte mot ansikte (Daft, 1986). RKK kräver möten på individuell- eller teamnivå, utbyte av kunskap genom ansikte mot ansikte eller socialisering (Nonaka, 1987). Denna typ av kunskapsöverföringskanal underlättar överföring av kunskap som är baserad på erfarenhet och tillåter interaktiv kommunikation, anpassning, 9

10 flexibilitet och skapar forum för frågor (Daft & Huber, 1987; Bresman m.fl., 1999). RKK är också lämplig för överföring av kunskap som kräver ansiktsuttryck och tillit mellan sändaren och mottagaren (Huber, 1991; Sharma, 1998). Dock finns det nackdelar med RKK, det är kostsamt, kan vara svårt att ordna på grund av långa reseavstånd samt annorlunda organisationskulturer och språk (Pedersen, m.fl., 2003). Den andra kanalen för kunskapsöverföring är den skriftliga kanalen, med verktyg som manualer, databaser och skriftliga instruktioner (Pedersen, m.fl., 2003). Till skillnad från RKK, är SK en mindre kostsam överföringskanal. Detta på grund av att interaktionen på individnivå är begränsad och för att kostnader att replikera kunskapen är marginella. Stora företag kan uppnå skalfördelar genom att använda SK. Dock finns det en nackdel med denna typ av överföringskanal, om en viss kunskap är tyst eller kontextspecifik kommer användning av SK inte vara effektiv (Pedersen, m.fl., 2003) Verktyg som är anpassade till Rika kommunikationskanaler Ansikte mot ansikte kan vara ett bra verktyg att använda när personen som utvecklade kunskapen och/eller vet mest om den kan överföra den direkt till andra människor på ett personligt sätt (Hansen m.fl., 1999). Ansikte mot ansikte ger personer chansen att fråga om sådant som är förvirrande. En annan fördel med att kommunicera kunskap ansikte mot ansikte är att personerna i samtalet befinner sig i samma kontext, då är chansen större att de har liknande sätt att se på saker. Videokonferenser är ett verktyg som liknar ansikte mot ansikte och som genom teknikens framfart har ökat i användning (Hansen m.fl., 1999). Genom videokonferenser kan personerna som har en dialog fortfarande se varandras ansikten, skillnaden är dock att deras kontexter är olika vilket kan försvåra överföringen av viss typ av kontextspecifik kunskap. Telefoni och IP-telefoni (ex. Skype) är också ett verktyg som är vanligt när individer inom företaget ska överföra kunskap (Hansen m.fl., 1999). Dessa verktyg används ofta när det geografiska avståndet hindrar verktyget ansikte mot ansikte (Jasimuddin, 2007). I dialoger som kommer från detta verktyg kan medlemmarna både överföra kunskap och även tillsammans skapa ny kunskap (Ballantyne, 2004). Överföring av personal ses som ett kraftfullt verktyg för att underlätta kunskapsöverföring inom organisationer (Galbraith, 1990). Både individer inom företaget och teknologier ses som kunskapsreservoar. Generellt kan kunskap överföras genom att flytta personal från en enhet till en annan. (Argote & Ingram, 2000). Individer kan anpassa och omstrukturera kunskap så den gäller inom nya kontexter (Allen, 1977). Interna utbildningar kan vara ett verktyg för att effektivt överföra kunskap. Utbildningar kan uppmuntra anställda att dela med sig av sin kunskap och lära sig ny kunskap (Gilbert & Levine, 1998). Chefer och ledare inom organisationen får möjlighet att delta i utbildningar för att lära sig utvärdera de nya idéer och kunskap som skapas inom företaget. Utbildningar används också för att fördela och tillämpa kunskap. Anställda kan ha problem att tillämpa 10

11 kunskap om de inte får stöd och förklaringar genom interna utbildningar (Gilbert & Levine, 1998) Verktyg som är anpassade till Skriftliga kommunikationskanaler Ritningar, dokument, patent, manualer och licensavtal är greppbara verktyg för kodifierad kunskap (Roberts, 2000). Kunskap kodifieras genom användning av människor-tilldokument teknik. Denna kunskap är hämtad från personen som har utvecklat den, den frigörs sedan från den personen och återanvänds för olika ändamål (Hansen m.fl., 1999). Dessa verktyg kompletteras ofta med stark IT support, då den är kritisk för kodifieringsstrategin. E-post och Intranät omfattas båda av ICT-verktyget. Information och kommunikationsteknologier (ICT) är ett omtalat verktyg som används för att underlätta kunskapsöverföring (Goh, 2002). Förutom att förvara information och kunskap kan ICTtjänster användas för direkt kommunikation, som exempel kan e-post nämnas (Roberts, 2000). Detta verktyg möjliggör att många människor kan hitta och använda kodifierad kunskap utan att behöva kontakta personen som ursprungligen har utvecklat den (Hansen m.fl., 1999) INTRODUKTION AV MODELLEN Nedan ses en modell över hur de olika teoridelarna som tagits upp i teoriavsnittet hör ihop. Modell 1: Intern kunskapsöverföring: hinder och verktyg 11

12 I modellen (se modell 1) ses hur en del av ett företag kan överföra kunskap till ett dotterbolag. För att kunskapsöverföringen ska lyckas måste den först komma förbi de olika hinder som kan finnas. I modellen syns att hinder kan uppkomma redan innan kunskap har nått den slutgilltiga destinationen, alltså dotterbolaget. Efter hindren ligger verktygen, verktygen är placerade i den kanal de passar bäst ihop med. För att lyckas med kunskapsöverföringen måste verktygen för att överföra kunskap väljas utifrån vilket hinder företaget måste övervinna. Hindren kan uppkomma vid olika led i kunskapsöverföringsprocessen. Sammanfattningsvis illustrerar modellen hur kunskapsöverföring går till från företaget till ett dotterbolag givet tre typer av hinder för kunskapsöverföring samt olika typer av verktyg som kan användas för att komma förbi hindren. 3 METOD 3.1 UNDERSÖKNINGSMETOD Varför vi valde att titta på företaget Oriflame i uppsatsen berodde på att detta företag använder sig av den globala strategin som vi ville undersöka. Att det blev just Oriflame var för att det var ganska svårt att få tag på lämpliga kontakter på företag med global strategi och Oriflame lovade att ställa upp med intervjupersonerna. Att det sedan blev dotterbolaget i Pakistan som stod i fokus har två anledningar. För det första var detta ett bra land att undersöka, Oriflame har bara ett kontor i Pakistan och all kunskap kommer till detta kontor. Det andra skälet var att vi tidigt fick bra kontakter på Oriflame Pakistan. Eftersom kunskap är ett stort begrepp och det överförs mängder av kunskap inom företag insåg vi att det behövdes en avgränsning. För att avgränsa arbetet valde vi att titta på Oriflames överförande av kunskap gällande försäljning. Valet kändes naturligt eftersom försäljning är Oriflames kärnkompetens och den kunskap som därför är viktig för företaget att överföra. Hädanefter i uppsatsen när vi använder ordet kunskap, menar vi kunskap om försäljning. I teoridelen tittade vi på olika hinder för kunskapsöverföringen. De hinder som vi valde att titta på var nationell kultur, organisationsdesign och kunskapstypen. Kunskapstypen som hinder var viktig att titta på eftersom den påverkade vilka verktyg som används vid kunskapsöverföringen, men det kan även hjälpa till att förklara varför vissa verktyg fungerar medan andra inte lyckas lika bra. Nationell kultur var med som hinder eftersom det är ett av de största hindrena i ett internationellt företag, och efter att ha gjort efterforskningar om Oriflame insåg vi att nationell kultur skulle kunna vara ett problem för kunskapsöverföringen inom företaget. Organisationsdesign var intressant som hinder på grund av Oriflame är ett stort företag med en global strategi och tydlig struktur. Empirin innehåller både primärdata i form av intervjuer via Skype och e-post och sekundärdata i form av olika dokument. Vi valde att inte översätta titlarna på Oriflames anställda som intervjuats på grund av att vi inte hittade några bra översättningar, men även på grund av att huvudkontoret i Sverige använder de engelska titlarna. 12

13 3.2 FORSKNINGSMETOD: KVALITATIV UNDERSÖKNING Vi gjorde en kvalitativ studie för att kunna få en djupare förståelse vad som händer i Oriflame. Det fanns ingen information tillgänglig om hur Oriflame valde att överföra kunskap inom företaget och vilka hinder som fanns för att lyckas, därför fick vi lov att genomföra intervjuer för att få fram den information vi behövde. De för uppsatsen valda frågeställningarna förutsatte djupare förståelse av kunskapsöverföringsprocessen, därför valde vi att göra kvalitativa intervjuer. Att få en helhetsbild av kunskapsöverföringen inom Oriflame utifrån de Pakistanska dotterbolagets perspektiv var en förutsättning för analysen. Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen och ger en helhetsbild, det möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997, s 79). För att göra en kvalitativ studie görs oftast intervjuer med frågor utan fasta svarsalternativ eller djupintervjuer (Holme & Solvang, 1997, s 78). Det är på detta sätt våra intervjuer gjordes och därför kan de definieras som kvalitativa. Utifrån intervjuerna fick vi djupare förståelse för hur kunskapsöverföringen fungerar i verkligheten. 3.3 PRIMÄRDATA För att göra uppsatsens empiridel hade vi kontakt med sex respondenter på Oriflame. Tre respondenter hade vi telefonintervjuer med via Skype och tre intervjuer gjorde vi via e-post Respondenterna Vi gjorde tre kvalitativa telefonintervjuer med: Managing Director på dotterbolaget Pakistan, Sales Support Manager på Asiens huvudkontor i Bangkok och Area Manager Guwahati India. Anledningen till att vi valde att intervjua Managing Director i Pakistan berodde på att fokus i vår uppsats låg på Pakistan och denna person var den som hade bäst uppfattning om hur kunskapsöverföringen sker till dotterbolaget. Vi ville även intervjua en person på supportkontoret (Pakistans länk till huvudkontoret) och en på ett annat av Oriflames dotterbolag för att kunna se hur kunskap överförs både horisontellt och vertikalt inom företaget. Att valet föll på dotterbolaget i Indien berodde på att det var det kontoret som Pakistan enligt Managing Director hade mest kontakt med. Indien och Pakistan tillhörde även en gemsam grupp av dotterbolag i Asien och hade därför mycket gemensamt, vilket innebar att det som framkom om Indien ofta passade bra in även på Pakistan. Det visade sig att Oriflames supportkontor för både Pakistan och Indien låg i Bangkok, och personen som vi intervjuade där var den person som man både i Pakistan och Indien tyckte var den som överförde mest kunskap till dem. Alla intervjuer gjordes via Skype och höll på cirka 45 minuter var. Vi skicka även vissa kompletterande frågor via e-post efter intervjuerna genomförts. Vi hade e-postsamtal med tre andra anställda på Oriflame. Två av dessa var anställda på huvudkontoret i Stockholm, dessa två svarade på frågor om den globala kunskapsöverföringen med fokus på Oriflames interna utbildningar. Den sista respondent vi hade kontakt med ansvarade för försäljning inom Indien, denna respondent hade vi kontakt 13

14 med på grund av hennes överföring av kunskap till Pakistan. Respondenter vi hade e- postkonversation med hjälpte oss att svara på frågor de telefonintervjuade respondenterna inte hade kunskap att besvara. Anledningen till att vi valde att inte telefonintervjua dessa personer utan skicka e-post till dem var på grund av att de oftast var få korta frågor som var mer faktamässiga till grunden och därför lätta att svara på skriftligt (se bilaga 4-6) Utformningen av intervjufrågor Intervjufrågorna utformades med grund i teoriavsnittet. Eftersom vi hade Pakistanskt perspektiv på uppsatsen använde vi inte exakt samma frågor till alla intervjuer, då alla intervjuade inte hade samma relation till Oriflame Pakistan. I de tre telefonintervjuerna som vi gjorde via Skype (bilaga 1-3) delade vi i intervjuguiden upp alla tre hinder i varsin underrubrik för att det skulle bli lättare att få en överblick, detta är ingen som respondenterna visste om. Första intervjun gjordes med Fredrik, Managing Director för Oriflame Pakistan (för intervjuguiden se bilaga 1). I början av intervjun frågade vi om honom och hans karriär på Oriflame, vilka ansvarsområden han hade, vilka enheter kommunicerade han med och lite om företagets uppbyggnad. Första delen var tänkt att undersöka kunskapsflöden inom Oriflame (fråga 1-13) samt få veta vilka andra personer som skulle kunna vara intressanta att intervjua längre fram. Efter detta handlade frågorna om verktygen som används av anställda på Oriflame Pakistan (fråga 14-27). Fredrik diskuterade kring de olika verktyg som förslagits baserat på teoridelen. Sista delen av intervjun innehöll frågor om hinder. De tre hindren från teorin diskuterades (fråga 28-44). Andra intervjun gjordes med Erik, Area Manager Guwahati India på Oriflame Indien (se Bilaga 2). Syftet med intervjun var att ta reda på mer allmänt om regionen Södra Asien samt hur kunskapsöverföring går till inom regionen. Intervjun inleddes med frågor kring Eriks ansvarsområden, karriärväg och hur mycket han kommunicerar med andra enheter inom Oriflame (fråga 1-10). I andra delen av intervjun bad vi honom bland annat utvärdera verktygen som han använde för kunskapsöverföring (fråga 10-14). Hur pass bra anpassade var de globala verktyg till verksamheten inom regionen Södra Asien samt till vilken grad skulle de modifieras? Sista delen av intervjun dedikerades till diskussionen kring de tre hindren för kunskapsöverföring (fråga 15-25). Eftersom Pakistan och Indien var ett land fram till 1947 var det relevant för vår frågeställning att kunna se om kulturskillnader fungerar som hinder i Indien på samma sätt som de gör i Pakistan. Tredje intervjun gjordes med Joacim, Regional Sales Support Manager Asia som sitter på supportkontoret i Bangkok (se Bilaga 3). För att kunna bedöma vilken sorts kunskap som överfördes och genom vilka kanaler ställdes i början av intervjun frågor om vilka kontor som supportkontoret i Bangkok kommunicerar med samt allmänna frågor om honom och supportkontoret (fråga 1-7). Vi frågade sedan om kunskapsöverföringen och om den sker globalt (fråga 8-9). Eftersom Sales Support Managern har daglig kontakt med ett flertal kontor var det viktigt för oss att veta vilka verktyg som används och till vilken utsträckning (fråga 10 och 11). Sist i intervjun frågade vi kring de tre olika hindren (fråga 12-27). 14

15 3.5. SEKUNDÄRDATA För att besvara våra frågeställningar innehåller uppsatsen både primär- och sekundärdata. Sekundärdatan består av dokument från Oriflame. Dessa dokument är bland annat faktablad, årsredovisningar och även information från företagets hemsida. Sekundärdatan innehåller även resultat på studier baserade på kulturdimensioner. Från dessa resultat, i form av diagram, framkom hur ländernas nationella kultur ser ut. Landet som undersöktes var främst Pakistan. 3.6 TILLFÖRLITLIGHET Vi inser att genom att vi har så få intervjuer och genom att vissa av frågorna besvarades av bara ett fåtal eller endast en person kan det skapa problem med tillförlitligheten i uppsatsens empiri och analys. Det kan vara så att det bara är personen som vi intervjuat som uppfattar situationen på ett visst sätt. Detta kan vara problematiskt och det är något vi måste ta hänsyn till i vårt skrivande. Men vi tror dock att eftersom Oriflame har en global strategi att göra likadant överallt är det sannolikt att de åsikter som finns på ett kontor även finns på andra dotterbolag inom Oriflame. Eftersom vi intervjuat managers på allt från huvudkontoret till dotterbolag och eftersom personerna befinner sig på olika ställen i kunskapsöverföringsprocessen anser vi att studien därmed fått högre reliabilitet. Vi är även medvetna om att på grund av vår avgränsning, att enbart titta på överföring av kunskap gällande försäljning, kan resultatet ha blivit annorlunda jämfört med om vi hade tittat på all kunskapsöverföring inom företaget. 4. EMPIRISK DISKUSSION 4.1. RESPONDENTERNAS BAKGRUND Sales Support Manager Bangkok, hädanefter kallad Joacim, jobbar på det regionala supportkontoret i Bangkok (hädanefter kallat supportkontor). Här har han startat och är ansvarig för en helt ny avdelning för säljsupport för Asien. Joacim överför mycket kunskap till dotterbolagen i Asien, exempelvis Pakistan och Indien. Joacim är svensk och har jobbat på Oriflames kontor runt om i världen. Area Manager Guwahati India, hädanefter kallad Erik, är ansvarig för ett av kontoren i Indien. Detta kontor ingår i samma region som Pakistan och de har därför många likheter när det gäller kunskapsöverföringen i Oriflame. Erik är svensk och har jobbat på flera olika Oriflame kontor i Asien. Managing Director Pakistan, hädanefter kallad Fredrik, är ansvarig för Oriflame Pakistan. Fredrik är även han svensk och han har jobbat på flera olika positioner runt om i världen för Oriflame. International Sales Support Coordinator hädanefter kallad Anna och People Developement Manager hädanefter kallad Ulrika är de två anställda på huvudkontoret i Stockholm 15

16 Sales Manager India, hädanefter kallad Shilpa är ansvarig för försäljning i Indien och är en en av de högre uppsatta cheferna inom Oriflame ORIFLAMES STRATEGI Oriflame startades i Sverige 1967 med visionen att erbjuda högkvalitativa naturliga produkter samt ge möjligheten att tjäna pengar för de som valde att sälja Oriflames produkter (Annual report 2009, Oriflame Cosmetics). I nuläget ligger Oriflames försäljning på 1,3 miljard Euro och företaget har en säljstyrka på 3,2 miljoner oberoende säljkonsulenter. Oriflame har verksamhet i 62 länder och har 7500 anställda. Oriflame är ett globalt företag och ser hela världen som arena (Faktablad Oriflame Cosmetics, 2009). Oriflame växer fort, de senaste fem åren har företaget fördubblat sin storlek. Det som VD:n Magnus Brännström ser som den största utmaning är att kunna bibehålla Oriflames värderingar togetherness, spirit and passion och kärnkompetensen i och med den snabba tillväxten (Annual report 2009, Oriflame Cosmetics). Oriflame använder sig av en affärsmodell som fungerar globalt, nedan redogörs det för vad den går ut på Oriflames affärsmodell Oriflames affärsmodell bygger på direktförsäljning av kosmetika. Försäljningen sker enbart via säljkonsulenter. Säljkonsulenterna är inte anställda på Oriflame, dock får de all marknadsföringsmaterial (kataloger, affischer osv.) skickat till dem från företaget. De får också möjlighet att delta gratis i utbildningar som Oriflame anordnar. Utbildningarna innefattar allt från produktkunskap, till sälj- och rekryteringstekniker. För Oriflame är utbildning av säljkonsulenter och överföring av kunskap till dem av strategisk betydelse. Oriflames affärsmodell är anpassad för en global marknad och globaliseringen har skapat ännu fler möjligheter för Oriflame, där affärsmodellen passar in Oriflames struktur Oriflames huvudkontor ligger sedan hösten 2007 i Stockholm, där funktioner som katalogverksamhet, produktutveckling och forskning är samlade. Oriflames verksamhet är under huvudkontoret uppdelat i fyra olika regioner: CIS och Baltics (innefattar bland annat Baltikum och Ryssland), Asia (innefattar bland annat Indien och Pakistan), EMEA (innefattar Europas länder samt området kring Medelhavet) och Latin America (innefattar bland annat Mexico och Chilie)(Annual Report 2009, Oriflame Cosmetics). Alla fyra regioner har en egen VD samt ett tillhörande supportkontor. Supportkontoren har som uppgift att bistå sina dotterbolag med nödvändig hjälp, kunskap och material om försäljning. I varje land där Oriflame finns är företaget presenterat med ett dotterbolag. Dotterbolaget kan vara uppdelat i flera olika säljkontor. Varje dotterbolag har en Managing Director i spetsen och varje kontor har en ansvarig Area Manager. Erik beskrev Asiens struktur: Vi har olika regioner, Asien regionen har sitt supportkontor i Bangkok och har en chef i Asien. Det finns numera en subgrupp i Asien regionen som heter South Asia. Denna subgrupp består av Pakistan, Sri Lanka och Indien. Vi har kontakt med ganska många olika kontor, det sitter ju olika funktioner på olika ställen. Det stora globala kontoret som ligger i Stockholm har de flesta globala 16

17 supportfunktionerna. Det skickas e-post fram och tillbaka mellan olika funktioner. Bangkok kontoret är det stora supportkontoret för oss. Chefen för South Asia regionen sitter i Bangkok är den personen som vi har mest kontakt med. 4.3 KUNSKAPSÖVERFÖRING INOM ORIFLAME Det mesta av kunskapen som överförs inom Oriflame utformas globalt i Stockholm. Det utformas även kunskap i andra delar av Oriflame som ska överföras. Både dotterbolag och supportkontoret skapar själva kunskap som de överför. Denna kunskap är oftast anpassad för den lokala regionen där den kommer ifrån. Joacim, som är ansvarig för säljsupport, är den person som överför mest kunskap till dotterbolaget i Pakistan. Joacim skickar ut mycket kunskap genom att hjälpa kontoren med vad de behöver, exempelvis överförande av guide-lines och policys, dessa är globala och kommer från Stockholm. Joacim berättade att 50 % av kunskapen han överför vidare till Asiens alla kontor, så som kontoret i Pakistan, kommer direkt ifrån huvudkontoret. Denna kunskap är utformad på ett globalt sätt så att kunskapen ska kunna passa över hela världen. Enligt Joacim behöver supportkontoret inte anpassa kunskapen mycket innan han överför den vidare till dotterbolagen så som Pakistan. Störst anpassningar måste han göra i kunskap rörande marknadsföringen, men annars fungerar kunskapen oftast som den är. De resterande 50 % av kunskapen som supportkontoret i Bangkok överför till Pakistan kommer från andra delar av Oriflame, så som från andra dotterbolag. Exempelvis är det så mestadels av kunskapen överförs från Indien till Pakistan. Ett exempel på detta är att varje månad får alla kontor i Asien ett malldokument som de ska fylla i. De ska bland annat skriva om de har gjort en bra säljkampanj den senaste tiden, lite kommentarer kring hur den gick till och bilder. Sedan skickar kontoret in detta till Joacim på supportkontoret som sedan sätter ihop den kunskap som är viktig och skickar ut till alla i Asien. Erik beskriver hur han kan använda kunskapen i detta dokument:... så kollar jag på det, ja det här verkar jättekul så här borde vi också göra. Så antingen om jag förstår direkt i e-post meddelandet vad de har gjort så kopierar jag det eller så skickar jag en e-post eller ringer upp den som är ansvarig och frågar: hur gjorde ni? Hur tänkte ni? Är det något speciellt som gick bra som gick dåligt? Så kopierar jag det och gör samma sak här. Så fungerar det även på internationell nivå (utanför Asien) till viss del. Inte lika mycket naturligtvis den kommunikationen går ju mer via olika Sales Directors och så skickar vår Sales Director här ut de sakerna som tycker verkar bra ut till oss. ( Erik) Fredrik anser att kunskapsöverföring är viktig eftersom den sparar mycket tid. Genom kommunikation med andra delar av Oriflame kan man lära sig från deras framgångar och problem. Alla intervjuade anser att i det långa loppet skulle inte Oriflame överleva utan denna kunskapsöverföring. De flesta tycker vidare att Oriflame är väldigt duktiga på att överföra kunskap inom organisationen: 17

18 Man skäms inte att dela med sig. Det är väldigt högt i tak på Oriflame. Är det något som är framgångsrikt och fungerar bra så är det i allas intresse att dela med sig av dessa erfarenheter. (Fredrik) 4.4. NATIONELL KULTUR Nationell kultur diskuterades i teorin utifrån Hofstedes fem dimensioner och International Business Center är en organisation som har gjort empiriska undersökningar av olika länder med utgångspunkt från dessa dimensioner. Pakistan är ett land som visar höga poäng på makdistans (PDI) samt osäkerhetsundvikande (UAI) (se diagram 1). Kombinationen av höga värden på maktdistans (se diagram 2) och osäkerhetsundvikande skapar regelstyrda samhällen med lagar, regler, och kontroll för att minska graden av osäkerhet (Taylor, 2009). Samtidigt kan skillnader i välstånd och makt tillåts att öka i samhället. När dessa två dimensioner är kombinerade skapas förutsättning där chefer och ledare innehar nästan ultimata makten och auktoriteten. Diagram 1: Hofstedes dimensioner i Pakistan Källa: ITIM International, 2010 Diagram 2: Hofstedes dimensioner i muslimiska länder Källa: ITIM International, Nationell kultur och Oriflame Viss kunskap som överförs inom Oriflame går att använda globalt. Som exempel kan utbildningar nämnas, dessa utformas globalt på huvudkontoret i Stockholm och Anna som jobbar med att utforma dem beskriver att huvudkontoret inte brukade ha några problem med att implementera de globala utbildningarna lokalt. Detta eftersom Anna och hennes kollegor har det globala och lokala i åtanke när de utformar utbildningarna och träningarna. Är det ändå något som inte funkar lokalt får det lokala dotterbolaget anpassa det. Då handlar det oftast om att byta bilder till något som passar bättre lokalt, texten är oftast densamma över hela världen. Informationen skickas sen vidare från huvudkontoret till supportkontor för vidare spridning till regionens dotterbolag. Enligt Joacim går den mesta av kunskapen som kommer till supportkontoret från huvudkontoret att använda rakt av eller så görs bara små modifikationer innan den skickas vidare till dotterbolag. 18

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken

Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT2003 EKONOMI HÖGSKOLAN Lunds universitet Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken Uppsatsförfattare: Caroline Andersson Magnus

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering?

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt Returns Management-arbete med sina konsumentreturer

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret MKV C/HT06 Handledare: Bodil Eriksson Högskolan Dalarna Institutionen för kultur, media och data C-uppsats av Vincent de Deugd Intern Kommunikation En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Kommunikation med outsourcad funktion

Kommunikation med outsourcad funktion Kommunikation med outsourcad funktion av Johannes Blackne MF112x - Fördjupningsarbete i Integrerad Produktutveckling KTH Industriell teknik och management Maskinkonstruktion SE-100 44 STOCKHOLM Fördjupningsarbete

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

FE-rapport 2000-375 KNOWLEDGE MANAGEMENT. Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper

FE-rapport 2000-375 KNOWLEDGE MANAGEMENT. Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper FE-rapport 2000-375 KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper Björn Alarik och Andreas Diedrich Abstract: Kan kunskap administreras? Finns det verktyg

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Magisteruppsats FEKP01. Att gå över gränsen Om professionella tjänsteföretags etablering utanför Sverige

Magisteruppsats FEKP01. Att gå över gränsen Om professionella tjänsteföretags etablering utanför Sverige Magisteruppsats FEKP01 Att gå över gränsen Om professionella tjänsteföretags etablering utanför Sverige Författare: Margareta Eek Handledare: Per-Hugo Skärvad 1 Sammanfattning Uppsatsens titel: Att gå

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Tillväxt i småföretag

Tillväxt i småföretag Urbana studier Malmö Högskola Tillväxt i småföretag - Utifrån ett medarbetarperspektiv - Med exempel från ett småföretag Kandidatuppsats i Ledarskap & Organisation, 61-90 hp Författare: Fatmir Maloku 860720,

Läs mer