INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10"

Transkript

1

2 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte på framtiden 16 Vår roll i den cirkulära ekonomin 20 Med kunderna för ökad hållbarhet 24 En pålitlig samarbetspartner 26 Att attrahera och utveckla kompetenta medarbetare 30 Vår miljöpåverkan 34 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning koncernen 46 Balansräkning koncernen 47 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen 48 Kassaflödesanalys koncernen 49 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen 49 Resultaträkning moderföretaget 50 Balansräkning moderföretaget 51 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretaget 52 Kassaflödesanalys moderföretaget 53 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 54 Revisionsberättelse 72 REPORT IN ENGLISH An innovative company you can trust 78 Year in brief Report of the board of directors 84 Consolidated income statement and balance sheet IL Recycling Group 88 Om denna redovisning 91 GRI Index 92 Rikstäckande återvinning och kontakt 96 Grafisk form: Ineko Foto: Fredrik Stehn IL Recycling, huvudkontor Solna Strandväg 3 Box 1308, Solna IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

3 vd har ordet» Vår viktigaste hållbarhetsaspekt är den återvinningsnytta som vi gör för våra kunder. «Ett nytänkande företag att lita på Vår vision är en värld där inget blir över. För oss innebär det att det som blir över i kundens verksamhet alltid ska tas till vara på bästa sätt, antingen genom att återanvändas, att återvinnas till nya produkter eller att bli energi. Vår viktigaste hållbarhetsaspekt är den återvinningsnytta som vi gör för våra kunder. Vårt strategiska mål är hållbar lönsamhet och för att uppnå det krävs, i en föränderlig värld, en allt högre förändringsförmåga där vi ständigt utvecklar våra återvinningslösningar och därtill kopplade serviceerbjudanden. Vi behöver också ständigt jobba med vår effektivitet för att hänga med i konkurrensen var konjunkturmässigt ett lite bättre år än 2013, men vi har fortfarande mycket begränsad draghjälp av konjunkturen. De förbättringar vi åstadkommit är inom områden vi själva kan påverka, som effektivitetsförbättringar eller bättre erbjudanden. Insamlingsmarknaden har präglats av hård konkurrens. Råvarumarknaden har varit prismässigt stabil under året förutom vad gäller metaller och vissa plastkvaliteter. Den strukturella nedgången i volym för tidnings- och tryckpapper fortsätter, vilket påverkar oss kraftigt. OSÄKERHET KRING PRODUCENTANSVAR Vi ser en politisk osäkerhet på den svenska insamlingsmarknaden. Detta framförallt gällande ansvaret för in samling av avfall med producentansvar. Det har under året dels lett till arbete med gemensamma frågor i vår branschförening, dels arbete med att tolka vad som gäller för att förbereda oss inför olika framtida scenarios. Efter avfallsutredningen som presenterades 2013, utan konkreta förändringar, beslutade den tidigare regeringen om förändringar i några av producentansvarsförordningarna. Den nya regeringen deklarerade kort därefter i regeringsförklaringen att insamlingen ska kommunaliseras. 4 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

4 vd har ordet» Vi ser också ett fortsatt gott inflöde av nya kunder och affärer som ett resultat av våra marknadsinvesteringar. «Utredningarna fortsätter därmed och det finns ingen klarhet i vad som kommer att gälla långsiktigt. Vi håller fortsatt stort fokus på utvecklingen så att vi snabbt kan agera den dag besluten kommer. LÖNSAMMA AFFÄRER EFTER MARKNADSINVESTERINGAR Under 2014 har vi jobbat hårt med vårt nya BI-verktyg för att utveckla lönsamheten. Vi startade också ett flerårigt utvecklingsprogram för vår säljorganisation som syftar till mer lönsamma affärer, ett ännu mer professionellt kundbemötande samt en högre närvaro hos kunden. Ett resultat av dessa initiativ är att vi under året har avvecklat ett antal olönsamma affärer, vilket är nödvändigt för att uppnå en hållbar lönsamhet och är långsiktigt bra både för oss och för kunden. Det gör att vi får kraft att utveckla morgondagens lösningar för kunden redan idag. Att tacka nej till olönsamma affärer ger självförtroende för organisationen och energi att jobba med utveckling och förändring. Vi ser också ett fortsatt gott inflöde av nya kunder och affärer som ett resultat av våra marknadsinvesteringar. För att få kraft i vår omställning har vi byggt upp en ny organisatorisk enhet för innovation och affärsutveckling som driver utvecklingsarbetet framåt. På liknande sätt har vi skapat en organisatorisk enhet för verksamhetsutveckling som driver frågor om vårt sätt att arbeta och hur vi kan förbättra vår effektivitet. Dessa interna förändringar ger oss bra förutsättningar att driva våra viktigaste strategiska områden för att uppnå målet om hållbar lönsamhet. OMSTÄLLNING OCH EFFEKTIVITET Under året har vi fokuserat på effektivitet i vår insamlingslogistik, som är en mycket viktig parameter för att minska vår miljöpåverkan och därmed göra vår affär mer attraktiv ur hållbarhetsperspektiv för kunden. Vi har lyckats bra med att öka kapacitetsutnyttjandet på våra lastbilar, vilket innebär att vi har tagit bort 10 % av de tunga fordonen samtidigt som vi har ökat serviceintäkterna. Vi hade också ett ambitiöst miljömål att minska dieselförbrukningen med 10 % och har under året bland annat haft en tävling i sparsam körning. Vi nådde tyvärr inte det tufft uppsatta målet, men i flera marknads områden lyckades vi minska förbrukningen med mer än 5 %. Sammantaget har dock vårt logistikeffektiviseringsprogram gett bra resultat och arbetet fortsätter även 2015 på den goda grund vi nu står på. FÖRTROENDE ÄR GRUNDEN Vår profil, som ett företag att lita på i alla avseenden, kräver ett ständigt arbete med värderingar och uppförandekod. Vi ser dessa frågor som oerhört viktiga för vårt företag, men också för branschen. Vi, som företag och alla våra medarbetare, måste i alla avseenden agera på ett sätt så att vi inte direkt eller indirekt stöttar oseriös verksamhet, nationellt som internationellt. En annan viktig förtroendefråga är vårt säkerhetsarbete. Ansvaret för våra medarbetares säkerhet är stort. Vi har tyvärr sett en negativ utveckling vad gäller rapportering av så kallade nästan-händelser. Rapporteringen är viktig för att observera och hantera risker, och bygger upp säkerhetsmedvetande hos medarbetarna. Efter sommaren påbörjades ett arbete för att vända trenden, som mot slutet av året åter var positiv. Flertalet aktiviteter planeras för att förbättra säkerhetskulturen och hålla en hög nivå av rapportering. Finansiellt blev 2014 ett bättre år än Det operativa resultatet (EBITDA) håller en fortsatt jämn nivå i likhet med de senaste åren, våra satsningar och utmaningar till trots. Kassaflödet blev starkt och vår finansiella ställning är god, vilket ger oss förutsättningar att agera framåt. Fokus ligger fast på att skapa ett mer långsiktigt hållbart resultat. Det gör vi genom satsningar på innovation och omställning av företaget i kombination med fortsatta effektiviseringar kommer att bli ett spännande år där vi fortsätter arbeta med vår omställning och med innovation i en omvärld som präglas av konjunkturell osäkerhet och geopolitiska risker. Vi är optimistiska, men vet att hålla händerna på ratten om det behövs snabba svängar för att parera. Lars-Gunnar Almryd, VD & koncernchef 6 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

5 året i korthet Året i korthet var konjunkturmässigt lite bättre än året innan men situationen med relativt låga volymer på marknaden fortsätter. Den strukturella nedgången inom tryckpapperssegmentet fortsatte, vilket berörde oss starkt negativt. Låga volymer ledde till marginalpress p.g.a. ökad konkurrens vilket påverkade lönsamheten negativt.» Nästan 90 % av årets levererade material har förädlats till ny råvara.«s omsättning minskade från föregående år med 2 % till MSEK. Resultatet före skatt blev 12,1 MSEK, att jämföra med förra årets resultat -28,1 MSEK. Vårt operativa resultat (EBITDA) förbättrades jämfört med året innan, men hamnade på ungefär samma nivå som de senaste åren tack vare ett ständigt pågående effektiviserings- och förbättringsarbete för att möta effekterna av volym- och marginalpress. Vi har också investerat i marknadssatsningar och innovations- och utvecklingsarbete för att anpassa företaget för de nya förutsättningarna. Under året har den svenska verksamheten levererat drygt ton material, varav huvud delen kommer från den egna verksamheten. Det är en minskning med 2 % jämfört med förra året, som till största delen består av minskade volymer järn och metaller (en minskning med 38 %). Orsaken var den ändrade inriktningen i såväl struktur som erbjud ande som genomfördes i huvudsak under Volymen papper steg totalt med 1 %, där vi fort farande noterar minskade volymer tryckt papper, medan förpackningar ökar kraftigt. Under året ökade vi våra plastleveranser med 2 % och glasleveranser med 13 %. Nästan 90 % av årets levererade material har förädlats till ny råvara. Marknaden för returpapper var stabil under året med en god balans mellan tillgång och efterfrågan. Marknaden för returplast var mycket god under i stort sett hela året. Efter att priset på de bästa kvaliteterna gått upp till rekordnivåer så föll det kraftigt i december. Insamling av textilier för återvinning har under året etablerats som en del av vårt erbjudande. Vi deltar också, tillsammans med ett antal samarbetspartners i producent- och forskningsled, i ett spännande utvecklingsprojekt inom återvinning av textil som under 2014 tilldelats 2,5 MSEK av Vinnova. Efterfrågan på våra tjänster och återvinningslösningar har under året varit god. Vi har haft en god tillströmning av nya affärer. Vår tjänsteaffär har ökat, liksom ett flertal av våra tillväxtmaterial såsom wellpapp, plast, brännbara fraktioner och farligt avfall. Däremot har volymerna av tryckpapper fortsatt att minska, i enlighet med våra prognoser. Vi fortsätter utvecklingen av vår säljorganisation där vi bland annat genomför en flerårig satsning på kompetens utveckling för ett mer professionellt bemötande av kunden. Detta har resulterat i fler kundbesök och många nya kundavtal. Vi ser också ett positivt utfall av satsningarna i vår kundnöjdhetsmätning där vi förbättrat oss jämfört med Våra egenägda digitala kanaler är viktiga informationsbärare för oss på IL Recycling. Vi bedriver ett aktivt arbete med kanalerna för att löpande kunna nå ut med budskap till våra målgrupper. Att arbetet har givit» Efterfrågan på våra tjänster och återvinningslösningar har under året varit god. «resultat kan vi glädjande se i besöksstatistiken, som under året visat på ökad trafik in till oss i genomsnitt har vi haft ca besökare i veckan, fördelat på våra tre sajter ilrecycling.com, meratthämta.se och återvinningsbar.se. Våra två viktigaste strategiska områden för att uppnå våra strategiska mål är omställning och effektivitet. För att lyckas med dessa kommer vår förändringsförmåga att vara den kanske viktigaste framgångsfaktorn. Under året har vi fokuserat på effektivitet i vår insamlingslogistik och vi har drivit ett program som omfattar många delar av verksamheten. Vi ser ett gott resultat av arbetet inte minst vad gäller kapacitetsutnyttjande av våra fordon och programmet kommer att fortsätta under För att stötta arbetet med omställning av företaget och att anpassa oss för en omvärld i förändring så har vi under året etablerat en ny organisatorisk enhet för Innovation och Affärsutveckling. Vår nya multianläggning Stockholm Nord har driftsatts fullt ut och invigdes officiellt i maj. Anläggningen är ett nav för återvinning i norra Stockholm med omnejd och kan ta emot och behandla de flesta förekommande avfallsmaterial. Vårt fokus på säkerhet har gett gott resultat i Polenverksamheten, där vi kan se en stor förbättring i antalet inrapporterade tillbud och riskobservationer. Dessutom har vi noterat en minskning av antalet frånvaroskador vilket är glädjande. I Sverige såg vi däremot en vikande trend i inrapporteringen under första halvåret, men efter att ha förändrat en del i vårt säkerhetsarbete så ser vi återigen en positiv trend. Antalet frånvaroskador låg på ungefär samma nivå som året innan. I vår Polenverksamhet så har vi under året fokuserat på att utveckla nya multi-materialaffärer för att även där få till en anpassning till marknadens behov av helhetslösningar. Vi har sett en god tillströmning av affärer och lönsamheten har förbättrats avsevärt jämfört med Under året har affärssystemet i Polen uppgraderats vilket skapar förutsättningar för en högre administrativ effektivitet och kvalitet. 8 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

6 nu ritar vi om kartan för textilåtervinning» Svensken konsumerar ca 15 kg textil varje år och ca 8 kg av det slänger vi i våra hushållssopor. «Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller insamling av textilier. Varje år slänger vi mellan ton textil i soppåsen, vilket är ett stort resursslöseri. IL Recycling driver nu ett intensivt arbete för att textil ska kunna återanvändas och återvinnas. Genom tillämpad forskning och banbrytande teknik är vi nu nära en återvinningslösning som kommer att sluta cirkeln för textila avfall. TEXTIL HAR BLIVIT EN KÖP- OCH SLÄNG-VARA Konsumtionen av hemtextilier och kläder har ökat med 40 % i Sverige under det senaste decenniet. Kläder har länge hanterats som en köp- och släng-vara och den främsta anledningen till detta är de allt lägre världsmarknads priserna på textilier. Detta trots att produktionen av textilier är väldigt kostsam, men den kostnaden får istället vår miljö stå för. Svensken konsumerar ca 15 kg textil varje år och ca 8 kg av det slänger vi i våra hushållssopor. Detta är ett problematiskt resursslöseri med tanke på att textil är en komplex produkt att tillverka. Det tydligaste exemplet är produktion av bomull som förbrukar stora mängder vatten - att producera ett par jeans kräver cirka liter. Bomull odlas dessutom oftast i torra områden, eftersom växten är känslig för nederbörd, och vatten behovet tillfredsställs istället genom konstbevattning. Produktionen kräver också enorma mängder jordbrukskemikalier som sprids vidare i våra näringskedjor, och som på sikt riskerar att påverka viktiga funktioner i ekosystemet negativt. EN REVOLUTIONERANDE ÅTERVINNINGSPROCESS IL Recycling har de senaste åren satsat resurser på att utveckla vårt erbjudande inom textilåtervinning. Vi har i ett par års tid drivit ett pilotprojekt i Örebro för att samla in mer kunskap och erfarenhet kring hur vi kan öka återvinningen av textilier. Parallellt med detta deltar vi i ett spännande framtidsprojekt kring ny teknik för textilåtervinning tillsammans med Re:newcell, Nudie Jeans och Högskolan i Väst m.fl. Ett projekt som fått finansieringsstöd av Vinnova och som kommer pågå fram till Detta projekt är unikt i Sverige där IL Recycling, tillsammans med våra partners, är med och bygger upp en ny process för textilåtervinning. En process som är banbrytande då den är den första i sitt slag att återvinna cellulosabaserade fibrer som är lika starka och av lika hög kvalitet som fibrerna i de kläder som återvinns. Den revolutionerande tekniken har arbetats fram av forskare på KTH och företaget Re:newcell. SLUTER CIRKELN FÖR TEXTILA AVFALL Trots att både textilkonsumtionen och textilavfallet har ökat drastiskt, så har Sverige saknat en fungerande Med framtiden i siktet Konsumtionen av hemtextilier och kläder har ökat med 40 % i Sverige under det senaste decenniet. Att producera ett par jeans kräver cirka liter vatten. Produktionen kräver också enorma mängder jordbrukskemikalier. IL Recycling har de senaste åren satsat resurser på att utveckla vårt erbjudande inom textilåtervinning. Vi deltar i ett framtids projekt kring ny teknik för textilåtervinning. Den revolutionerande tekniken har arbetats fram av forskare på KTH och företaget Re:newcell. 10 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

7 nu ritar vi om kartan för textilåtervinning återvinning av materialet. Textilier har hanterats som en brännbar fraktion och den återanvändning som skett har gått genom välgörenhetsorganisationer. Något som ökat i takt med att människor blivit mer miljö- och samhällsmedvetna. Den nya process som nu tas fram kommer ge oss möjlig het att flytta upp materialet i avfallstrappan. Genom att samla in förbrukade textilier och sortera dem för antingen återanvändning eller återvinning kan vi sluta återvinningscykeln där inget blir över. Eftersom Re:newcells återvinningsteknik inte påverkar kvaliteten på fibrerna kommer textilbolag i framtiden att kunna minska sin miljöpåverkan på ett imponerande sätt genom minskat behov av miljöovänlig naturbomull, minskade transportavstånd samt mindre avfall. EN VÄXANDE VILJA ATT GÖRA GOTT Den senaste tiden har vi anat en positiv förändring både hos företag och privatpersoner i form av ett ökat miljöansvar gällande textilier. Det finns en växande vilja att göra gott. Textilbranschen har tagit flera olika initiativ för att minska sin miljöpåverkan och för att förbättra sociala förhållanden i tillverkningsländerna. Det finns även flera olika miljömärkningssystem för textilier, exempelvis Nordisk Miljömärkning Svanen och Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Hållbara kläder håller dessutom allt mer på att bli en statussymbol som vi konsumenter är beredda att betala mer för. Vi ser också idag hur miljöansvar och hållbarhet smyger sig in allt mer i klädmärkenas marknadsföring för att driva försäljning. Parallellt med detta har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på hur kläder och andra textilier ska återvinnas i Sverige. Myndigheten ska också ta fram riktlinjer för hur producenterna ska kunna ta ett större ansvar för avfallet. Ett producentansvar som går att jämföra med det för tidningsbranschen. Vi ser positivt på Naturvårdsverkets uppdrag eftersom vi tror att det kommer kunna bidra till ökad återvinning.» Vi har under året etablerat en ny grupp inom företaget som uteslutande jobbar med innovation och affärsutvecklingsfrågor «Vi satsar på utveckling På IL Recycling har vi en ambition att alltid erbjuda våra kunder de mest effektiva lösningarna för återvinning. Vi strävar även efter att ligga längst fram i utvecklingen av materialåtervinning, vilket förstås är en viktig del i vårt innovations- och affärsutvecklingsarbete. Vi har under året etablerat en ny grupp inom företaget som uteslutande jobbar med innovation och affärsutvecklingsfrågor en satsning vi ser fram emot att se positiva resultat av. Vi är ett värderingsstyrt företag och därför är det viktigt för oss att våra kunder och samarbetspartners alltid ska känna sig trygga med att vi aldrig tar några genvägar. Relationer med kunder och samarbetspartners handlar både om att ställa krav på ansvarsfullt agerande och att samtidigt skapa långsiktiga samarbeten som främjar en hållbar utveckling. Vi fortsätter nu att blicka framåt för att kunna skapa fler innovativa lösningar som differentierar oss på marknaden och som kan bidra till en värld där inget blir över. 12 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

8 Ett hållbart IL Recycling Hållbarhet för oss handlar om att arbeta med sikte på vår vision En värld där inget blir över. Miljöaspekterna är centrala då vi genom vår verksamhet bidrar till en cirkulär ekonomi med slutna kretslopp, effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan. Vi sätter också stort fokus på sociala aspekter av hållbarhet där säkerhet, ansvarstagande och god affärssed är viktiga begrepp i vårt arbete. De senaste åren har vi sett en över gripande faktor bli allt viktigare i vår strävan mot ett hållbart företag och en hållbar ekonomi, nämligen vår förändringsförmåga. Vi satsar stort på att skapa förutsättningar för organisationen att möta förändring och att både ta vara på de möjligheter och hantera de risker som förändringarna medför. För att lyckas med detta behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka och behålla medarbetare med stort engagemang, hög kompetens och vilja att utvecklas. 14 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

9 ett hållbart il recycling Vi tar sikte på framtiden Vårt samhälle är inne i en period av radikal förändring. Förändringarna, kopplade till bland annat klimatförändringar, urbanisering och digitalisering, påverkar oss på många nivåer. I samhället märks ett tryck på bättre resurshushållning och minskade koldioxidutsläpp, förändrade boende- och arbetsförhållanden för många människor i och med inflyttningen till städer och en kraftigt minskad användning av tryckt papper parallellt med helt nya digitala behov och beteenden. Allt detta ställer krav på förändringsförmåga, både hos oss som människor och som företag. På IL Recycling har vi därför identifierat omställning av företaget som en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor utan förmåga att anpassa oss till ett samhälle och en marknad som förändras i snabb takt kommer vårt företag inte att finnas kvar på sikt. Vi satsar därför helhjärtat på att ge våra medarbetare förutsättningar att verka och utvecklas under förändring och på att skapa en organisation och en företagskultur som klarar av att möta en omvärld i förändring. ORDNING OCH REDA Inventera, skilja på vad som behövs och inte behövs. Placera, det som behövs placeras lämpligt och märks upp. Rengöra, anläggningen rengörs till den nivå som den alltid ska upprätthålla. Rutiner, etablera rutiner med system som upprätthåller den nya nivån. Disciplin, uppföljning samt förbättring av det nya systemet. NY ENHET FÖR AFFÄRSUTVECKLING OCH INNOVATION För att möta förändringarna på marknaden och med målsättning att bli ledande på utveckling av återvinning bildade vi under senvåren 2014 en ny enhet för affärsutveckling och innovation. Enheten innebär en stor satsning för oss och syftet är att snabbare kunna omsätta goda idéer till faktiska affärsmöjligheter. Idéer till utvecklingsprojekt initieras på olika sätt, prioriteras av koncernledningen och tas sedan om hand på ett strukturerat sätt inom enheten. Tillsammans med medarbetare från olika delar av verksamheten tas nytänkande lösningar fram som skapar värde för kunden. Vår ambition är att starta och driva omkring 40 projekt per år, vilket vi hoppas kommer göra oss ledande i utveckling av smarta och värdeskapande återvinningslösningar. Ett annat viktigt och roligt steg för att driva på vår utveckling mot ett mer hållbart företag tog vi under hösten Vi bjöd då in våra centrala leverantörer till en hel dags informations- och idéutbyten i syfte att fördjupa samarbetet och kunskapsutbytet med dem. Vi berättade om arbetet i vår nya enhet för affärsutveckling och innovation och presenterade våra prioriterade hållbarhetsområden. Med detta som bas välkomnade vi initiativ för gemensam utveckling av nya, hållbara lösningar för såväl oss som företag som för våra kunder. Genom samtal i mindre grupper fick även våra leverantörer möjlighet att berätta om sitt innovations- och utvecklings arbete och ge sin syn på framtida lösningar. ORDNING OCH REDA Ytterligare en viktig framgångsfaktor för vår omställning är att vi är effektiva i vår produktion och att vi skapar förutsättningar för flexibilitet på våra produktions - anläggningar. Under 2014 planerade, projekterade och startade vi ett omfattande utvecklingsprojekt inom vår produktionsverksamhet. Projektet, som går under namnet Ordning och reda, är inspirerat av en japansk metod kallad 5S. Projektet utförs i 5 steg där medarbetarna börjar med att inventera och skilja på sådant som behövs och inte behövs på anläggningen. Alla verktyg och hjälpmedel som behövs placeras sedan på lämplig plats och märks upp. Därefter rengörs anläggningen till den nivå medarbetarna gemensamt bedömer att anläggningen alltid ska upprätthålla. I detta skede är det viktigt att fotografera och dokumentera för att kunna definiera den överenskomna nivån. I nästa steg etableras rutiner med system för uppföljning så att den nya nivån upprätthålls. Det sista steget handlar om disciplin, där en revisionsplan upprättas och genomförs för att följa upp och förbättra det nya systemet. Intressenter För att vara beredda på utmaningar och risker är kontinuerlig omvärldsbevakning och intressentdialog avgörande. Det är viktigt att skapa och upprätthålla kanaler för information såväl utifrån som inom företaget, vilket vi gör genom samtal med olika intressentgrupper. Synpunkter från ägarna till styrelse och ledning förs främst fram på Projektet drivs med en produktionsanläggning i taget och under 2014 initierades Ordning och reda på våra produktionsanläggningar i Stockholmsområdet. Projektet har tagits emot mycket väl på anläggningarna och höjt medarbetarnas motivation, säkerhetsmedvetenhet och ökat graden av ordning och reda. Målet är att alla anläggningar ska vara igång under årsstämman medan vi för en mer löpande dialog med andra intressenter, se nedan. Vi ser våra intressenter som två cirklar en inre, prioriterad, som berör oss som företag och en yttre, sekundär, som berör hela vår bransch, se figur 1 på nästa uppslag. Kunderna återfinns i den inre cirkeln och är en av våra prioriterade intressentgrupper. Med dem för vi kontinuerligt en dialog genom vår stora säljkår, som finns över 16 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

10 ett hållbart il recycling Figur 1. Våra intressenter IDEELLA ORGANISATIONER I I I LOKALSAMHÄLLE MYNDIGHETER I KUNDER FORSKNING I MEDARBETARE I STUDENTER I LEVERANTÖRER POLITIKER I IL Recycling satsar 100% på att möta en värld i förändring I hela landet. Kunderna förväntar sig att vi underlättar och i vissa fall även är pådrivande i deras hållbarhetsarbete inom avfallshantering och återvinning. Vissa kunder ställer höga krav på prestanda och rapportering av densamma. Genom att lyssna på kunderna och identifiera deras behov kan vi, utifrån vår kunskap och erfarenhet, vidareutveckla och optimera återvinningen tillsammans. Våra medarbetare både befintliga och framtida är vår nyckel till framgång och därför en annan av våra prioriterade intressentgrupper. Genom såväl arbetsplatsträffar som regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare fångar vi upp vad som är angeläget för medarbetarna. Dessa forum fungerar samtidigt som kanaler för ledningen att informera om vad som är viktigt för företaget, exempelvis i form av värderingar och beteenden. Varje år genomförs dessutom en medarbetarenkät (NMI) där alla medarbetare anonymt får svara på hur nöjda de är inom olika områden samt har möjlighet att lägga till kommentarer. För våra medarbetare är det viktigt att ha en säker arbetsmiljö och få kompetens utveckling för att möta förändring. För många av våra medarbetare är också vårt hållbarhetsarbete centralt, vilket skapar trovärdighet och stolthet. Leverantörer och särskilt de underentreprenörer som bär vårt varumärke är också prioriterade intressenter. Dialog med leverantörer sker systematiskt i samband med avtalsförhandlingar, leverantörsbedömningar och leverantörs uppföljningar. Vi arbetar för ett fördjupat samarbete med utvalda, strategiska leverantörer där vi tillsammans utvecklas mot större hållbarhet. Vår leverantörshandbok visar vilka krav och förväntningar vi har på våra leverantörer samt hur vi själva ska agera i relationen. I syfte att bidra till leverantörernas hållbarhets arbete ställer vi tydliga krav på miljöprestanda och kräver att leverantörerna godkänner vår uppförandekod. Vi bedriver en verksamhet som ibland kan verka störande för vår närmaste omgivning, framför allt vad gäller buller i anslutning till våra produktionsanläggningar. Grannar och lokalsamhälle är därför också en prioriterad intressentgrupp. Vi anstränger oss för att vara goda, hänsynsfulla grannar som tar aktiv del i lokalsamhället och lyssnar på de synpunkter vi får. Dialog kring dessa frågor sker dels spontant, när grannar hör av sig till verksamhetsansvarig, dels organiserat i form av samråd inom ramen för vårt arbete med tillståndsfrågor. Den yttre cirkeln i vår intressentfigur är våra sekundära intressenter, grupper som påverkar hela vår bransch. Här återfinns myndigheter, politiker, studenter, forskning och ideella organisationer. Dialog med dessa sker på olika sätt och med olika intensitet, beroende på vilka frågor som är aktuella. 18 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

11 ett hållbart il recycling Vår roll i den cirkulära ekonomin Polen 7 % Skrot & metall 5 % Miljötjänster & återvinning 55 % Fsg råvaror & trading 33 % Världen står inför enorma utmaningar, med begränsade resurser tillsammans med ökad befolkning, efterfrågan och konsumtion. Människans stora och ökande användning av fossil energi ger koldioxidutsläpp som i sin tur förändrar vårt klimat och därmed våra förutsättningar för att leva på jorden. För att möta dessa utmaningar behöver ett resurseffektivt samhälle skapas. Där återvinns avfall och restprodukter till ny råvara eller blir till energi, och energin vi använder är förnybar. Att resurserna tas till vara och används på nytt i ett kretslopp är kärnan i den cirkulära ekonomin, ett begrepp som diskuterats mycket under Vår dagliga verksamhet, vägledd av vår vision En värld där inget blir över, bidrar till ett sådant resurseffektivt samhälle. HUR VI SKAPAR VÄRDE Vi skapar värde genom att samla in och omvandla avfall till ny råvara. Vi arbetar aktivt för att öka andelen avfall som kan användas som resurs - genom återanvändning, som ny råvara till produkter eller som bränsle där det kan ersätta fossil energi. Dessutom bidrar vår insamling och miljöriktiga hantering av farligt avfall till en giftfri miljö. Under 2014 har vi sammantaget hanterat ungefär samma mängd material som Den största skillnaden gäller metaller där vi minskat mängden med nästan 40 % jämfört med 2013, vilket är en följd av den omstrukturering som gjorts inom vår skrot- och metallverksamhet under 2013 och Övriga förändringar är en viss ökning av papper, hushållsavfall och glas. Mängden hanterat material i vår svenska verksamhet visas i tabell 1 (se nästa sida). Ur ett resursperspektiv är det allra viktigast att återvinna icke förnybart material, och under 2014 har hela 97 % av detta återvunnits till ny råvara. Figur 2 visar vidare hur materialet från den svenska verksamheten har hanterats. Tabell 1. Levererat Fsg material (Sverige) råvaror & Kategori trading Vikt (ton) Vikt (ton) Vikt (ton) Material 33 % Papper Förnybart Brännbart* Övrigt förnybart avfall** Summa Skrot & Miljötjänster & Metall metall återvinning % Plast Polen 50 % Icke förnybart Glas 6 % Övrigt icke förnybart avfall*** Summa Farligt avfall inkl. Farligt avfall elektronik, vitvaror Övrigt farligt avfall Summa *Brännbart, trä, restavfall **Hushållsavfall, textil, jord ***Däck, betong, gips, asfalt, etc. Totalt Figur 2. Hanteringsmetod (Sverige) 13 % 87 % Materialåtervinning Energiutvinning Återanvändning < 1 % Deponering < 1 % 20 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

12 ett hållbart il recycling» Vår vision; En värld där inget blir över, bidrar till ett resurseffektivt samhälle.«utveckling i Polen Avfallsmarknaden i Polen växer i takt med den ekonomiska utvecklingen (BNP-tillväxt) i landet samt med de ökade krav som integrationen i EU medför. Som en konsekvens återvinns en allt större andel avfall som historiskt sett har lagts på deponi. Den trenden kommer att fortsätta. Tabell 2. Levererat material (Polen) Kategori Förnybart Icke förnybart Material Vikt (ton) 2014 Vikt (ton) 2013 Papper Brännbart* Hushållsavfall Summa Metall Plast Glas Summa Vår position på den polska marknaden är stabil och förväntas ytterligare stärkas tack vare ny lagstiftning och myndighetskrav. Konkret förutspår den polska Nationella handelskammaren att cirka hälften av återvinningsbolagen, nu aktiva i Polen, försvinner alternativt konsolideras in i andra bolag under de kommande åren. Med vårt kunnande och erfarenhet har vi mycket goda förutsättningar att växa och bidra 13 % till utvecklingen av en effektiv avfallshantering med fokus på materialåtervinning. Under 2014 ökade vi mängden hanterat material med 11 %. Ökningen består främst av hushållsavfall, brännbart avfall och glas. Även mängden insamlat farligt avfall ökade, medan pappersmängden minskade något. Mängden hanterat material i vår polska verksamhet 87 % visas i tabell 2 och hur materialet har hanterats i figur 3. av det icke förnybara materialet har återvunnits. Energiutvinning Materialåtervinning Deponi < 1 % Figur 3. Hanteringsmetod Återanvändning (Polen) < 1 % 3 % 88 % 9 % 16 % 4 % 0,90 % 0,60 % 0,4 % 56 % 22 %» Att resurserna tas till vara och används på nytt i ett kretslopp är kärnan i den cirkulära ekonomin.«resor 0, 6 % ( 1 %) El och värme 0,9 % (1 %) Tjänstebilar 0,4 % (0 %) Produktionsmaskiner 4 % (6 %) Inköpta transporter insamling 16 % (19 %) Inköpta transporter avsättning 56 % (51%) Egna transporter 22 % (22 %) Farligt avfall inkl. Farligt avfall elektronik, vitvaror Övrigt farligt avfall Summa Totalt *Brännbart, trä, restavfall Energiutvinning Materialåtervinning Deponering Återanvändning < 1 % 22 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

13 Med kunderna för ökad hållbarhet Tillsammans med våra kunder skapar vi värde för 80 kunden, för miljön och för oss som företag. Vi utvecklar vårt tjänsteerbjudande runt hållbara helhetslösningar för att 60 kontinuerligt närma oss vår vision om En värld där inget blir över. Samtidigt som vi tillgodoser kundens behov ser vi till att materialet går 40 runt i kretsloppet, används som resurs och ersätter användning av jungfrulig råvara. Detta sparar både energi och utsläpp 20 i tillverkningsprocessen. Genom att utvecklas med fokus på företag och återvinningsbehov som växer i samhället säkrar vi långsiktig tillväxt. Det kräver en god lönsamhet i varje lösning och etablerad affär. ATT MÖTA KUNDERNAS BEHOV Att lyssna till och förstå kundernas behov samt att omsätta dessa till verksamhetsutveckling är nyckeln till vår framgång. Under 2014 har vi i nära samarbete med våra kunder utvecklat än mer effektiva återvinningslösningar. I följande exempel grundar sig vissa förbättringar på tekniska framsteg medan andra bygger på praktiska hjälpmedel och utbildning. Förbättringarna har frigjort tid för kundernas personal att fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som vi ökat återvinningen och lyft material uppåt i avfallstrappan. Figur 4. Avfallstrappan Polen 62 % 38 % Papper Norden 8 % 92 % 61 % 39 % Plast 2 % 23 % 75 % Övriga EU Metall Bränsle Övriga EU 1 % 99 % Glas Utanför EU EEA 0 Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA På en ICA Maxi har vi utrustat komprimatorerna för wellpapp och brännbart avfall med GSM-sändare, som själva skickar signaler till oss när de börjar bli fulla och behöver tömmas. Tack vare detta system kan personalen fokusera på de arbetsuppgifter som skapar mest värde för butiken, medan tekniken tar hand om att meddela oss på IL Recycling att det är dags för tömning. Butikskedjan Ö&B är en kund sedan många år, och är med sina drygt 100 butiker en av våra större rikstäckande kunder. Under 2013 bestämde sig Ö&B för att ge avfallsfrågan högre prioritet och visade en vilja att öka återvinningen på företaget För oss på IL Recycling var det ett välkommet initiativ och tillsammans genomförde vi en omfattande kartläggning av butikerna. Med kartläggningen som Klimatnyttan grund tog från vi återvinning fram standardiserade (ton CO 2 e) kärl och återvinningssystem som infördes i alla butiker samt utbildade berörd butikspersonal runt om i landet. Sommaren 2014 hade samtliga butiker haft besök av vår personal och satsningen rundades av med gott resultat Lindex är en annan av våra stora kunder som visat ett stort miljöengagemang och en vilja att utveckla och effektivisera sin avfallshantering. I utgångsläget sorterades stora delar av skyltar och dekaler som brännbart avfall. För att undersöka om det i stället skulle gå att återvinna materialet tog vi in prover på alla skyltoch dekaltyper. Det visade sig att 60 % av avfallet var återvinningsbart. För att möjliggöra återvinning och FA 100 IL Recyclings klimatpåverkan (ton CO 2 e) underlätta källsorteringen för personalen togs en enkel 60märkning fram som visar hur olika skyltar och dekaler ska sorteras STÄRKT AFFÄRSMANNASKAP För att kunna förstå kundernas behov, ta fram och 0införa långsiktigt hållbara helhetslösningar krävs säljare med Papper gott affärsmannaskap. Plast Metall Bränsle I januari Glas 2014 EEA sjösatte FA vi en stor satsning på kompetensutveckling för våra ca 60 säljare och deras säljchefer, med målet att stärka affärsmannaskapet, stoltheten och självförtroendet. Parallellt Sverige Övriga EU Utanför EU med utbildning i bland annat säljteknik införde vi även 100 individuell coachning av säljare och nya säljmål. Samtidigt som vi bearbetat potentiella kunder har vi utvecklat 80 erbjudandet till befintliga kunder, för att i allt högre grad 60 bli en helhetsleverantör. 40 VÄRDET MED ÅTERVINNING 20 Såväl våra kunder som kunders kunder ställer krav på professionell 0 och miljöriktig avfallshantering. Utöver detta vill vi också ge dem ökad kunskap och förståelse för det -20 värde som återvinningen ger. Det var en av utgångspunkterna i arbetet med att ta fram en ny kundrapport, Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA som utförts under Den nya rapporten, som vi kallar Förädlingsrapporten, visar per kund vilka material vi har hämtat och hur mycket, hur materialen har förädlats och sist men inte minst även den klimatnytta som återvinningen av de insamlade materialen ger. Klimatnyttan visar värdet av att använda återvunnen råvara i stället för jungfrulig vid framställning av nya produkter. Den presenteras i rapporten på ett lättförståeligt sätt dels i ton CO 2, dels i form av jämförelser med exempelvis antal flygresor. 91 % 9 % 75 % 3 % 22 % 99 % -1 % -1 % Ett annat verktyg vi arbetar med för att visa på värdet med återvinning och för att premiera kunder med höga ambitioner är 360 certifiering. Den bygger vidare på vårt koncept 360 återvinning, som innebär att vi säkerställer rätt kvalitet i hela värdekedjan, från insamling av avfall till leverans av ny råvara. Certifieringen är i sin linda och under 2014 har tre kunder erhållit 360 certifiering. För att bli certifierad krävs att minst en viss andel av kundens avfall återvinns och att ingenting går till deponi. Gällande återvinningsgraden så gäller olika kravnivåer för olika verksamhetstyper. Om kundens återvinningsandel är för låg hjälper vi till med att ta fram en handlingsplan som löper över 3-12 månader. När kunden når gällande kravnivå blir denne certifierad i ett år framåt, och kan då använda 360 certifieringen för att visa på företagets miljöengagemang och höga grad av återvinning NKI 60 Sedan 2009 genomför vi årligen en nöjd-kund-undersökning (NKI). NKI-värdet 2014 blev 4,11, jämfört med 40 3, Utfallet 2014 är över målet på 3,9 och en 20 förbättring jämfört med året innan, men fortfarande något lägre än Se figur 5. Betygskalan går från 1 till 0 5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd, så Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA vårt resultat en bit över 4 är ett bra resultat. Undersökningen har denna gång genomförts som en kombination av epostenkäter och telefonintervjuer där kunderna betygsätter samt ger spontana kommentarer kring ett antal nyckelfrågor. Själva NKI-värdet är snittet på frågan Hur nöjd är du, total sett, med IL Recycling. Mer detaljer kring hur undersökningen genomfördes hittar du under rubriken Om denna redovisning. Figur NKI 5. NKI (Sverige) NKI-undersökningen NMI 2014 har förändrats jämfört med tidigare då vi denna gång delat upp frågorna i två dimensioner Utfall först hur viktig kunden anser att frågan är, sedan 6 hur väl kunden anser att vi på IL Recycling presterar i frågan. På detta sätt kan vi bättre än tidigare förstå kunderna 5 4,29 och identifiera 4,26 viktiga förbättringsområden. 4, NKI 4, ,92 4, ett hållbart il recycling IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

14 ett hållbart il recycling En pålitlig samarbetspartner Under 2014 har vi fortsatt vårt arbete mot vår vision En värld där inget blir över. För att tydliggöra vad vi menar med vår vision och underlätta för både medarbetare och andra intressenter att bidra till den har vi under året tagit fram Visionsboken. Visionsboken lanserades internt under 2014 för att förankra budskapet. Den beskriver på ett lättförståeligt sätt innebörden av vår vision, kompletterat med de centrala delarna av vårt hållbarhetsarbete. Vi ser fram emot att under 2015 presentera boken för våra kunder, samarbets partners och potentiella kunder. För att nå visionen utgår vi från våra värderingar och tar stöd i vår metod 360 återvinning, som också är vårt erbjudande. Vi tar hänsyn till de aspekter som bidrar till en mer optimal återvinning och utvecklar nya, smarta lösningar som skapar värde för kund, samhälle, miljö och ekonomi. Våra kunder ska, oavsett verksamhet, alltid känna sig trygga med att vi är närvarande och informerar, utbildar och ger råd i samtliga delar som berör hantering av avfall. På så sätt kan vi effektivisera kundens återvinning och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle. ANSVAR GENOM HELA VÄRDEKEDJAN Vi tar ansvar i hela värdekedjan och arbetar nära såväl kunder som leverantörer. Under 2014 har vi arbetat med att utveckla och förbättra kvalitén och omfattningen på våra leverantörsbedömningar. Detta gäller såväl vid initiala bedömningar av nya leverantörer som vid uppföljning av befintliga. Vi har tagit fram nya verktyg som både förtydligar vilka krav som våra leverantörer ska leva upp till och förenklar för våra medarbetare att bedöma huruvida leverantörerna verkligen gör det. Vi ställer krav på olika aspekter inom områden som teknik, hållbarhet, kvalitet, säkerhet och kostnadsmedvetenhet. Dessutom ska leverantören godkänna att arbeta i enlighet med vår Uppförandekod. För att nya leverantörs - avtal ska få tecknas är det ett krav att leverantörsbedömning är genomförd och godkänd. Uppförandekoden och vad den innebär för oss som företag och medarbetare är en obligatorisk del i introduktionen av nyanställda. Vid genomgången tar vi bland annat upp hur vi ska agera för att motverka korruption och hur vi arbetar med ansvarsfull export av avfall som inte bidrar till negativ påverkan på miljön eller på mänskliga rättigheter. När det gäller kunder som köper material av oss är det viktigt att de kan garantera att materialet hanteras på rätt sätt. De flesta material som vi hanterar, säljer vi till kunder som vi samarbetat med länge. Vi känner kunderna väl och vi vet att de hanterar materialen som överenskommet. Innan vi gör affärer med nya kunder, exempelvis inom vår tradingverksamhet, utvärderas kunden noggrant bl.a. i form av besök på plats. Tack vare att merparten av materialet vi levererar säljs inom EU finns goda förutsättningar för nära relationer och kontrollbesök. I figur 6 (nästa uppslag) visas geografisk fördelning av sålt material i första ledet. Under 2014 hade vi ett fåtal reklamationer av allvarligare karaktär på grund av felaktig kvalitet på vår produkt. Reklamationerna togs på mycket stort allvar och togs upp i vår högsta ledning. Tillsammans med kunden diskuterades olika åtgärder som sedan vidtogs för att komma till rätta med kvalitetsproblemen. 26 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

15 ett hållbart il recycling» Polen Övriga EU 100Våra kunder ska, oavsett verksamhet, 100 alltid känna 80sig trygga med att vi är närvarande 80 och informerar, 60 utbildar och ger råd i samtliga delar 60 som berör «40 40 hantering av avfall % 38 % 61 % 39 % Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA 0 Papper Figur 6. Geografisk fördelning av sålt material från den svenska respektive polska verksamheten Plast Metall Bränsle Glas EEA FA 0 Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA Norden Övriga EU Utanför EU 8 % 75 % 92 % 1 % 2 % 99 % 23 % Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA Polen 62 % 38 % % % 20 0 Övriga EU Sverige Övriga EU 91 % 9 % 75 % 3 % 22 % 99 % -1 % -1 % Utanför EU Papper -20 Plast Metall Bränsle Glas EEA FA Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA NKI 20 NKI 5 0 Papper 4,19 4 Plast Metall3,92 Bränsle Glas 4,11 EEA FA Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA HÄNDELSER OCH FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER I en stor och komplex verksamhet inträffar trots systematiskt förebyggande arbete, även en del mindre önskvärda händelser. Under 2014 har vi haft ett fåtal sådana incidenter, beskrivna i korthet nedan. Vid ett tillsynsbesök upptäcktes mindre mängder elavfall på en plats där anmälan för mellanlagring inte fanns och händelsen rapporterades till miljöpolisen. Vidare blev vi polis anmälda, misstänkta för felaktig transport av farligt 2014 gods i samband med en transport av blybatterier från en av våra anläggningar. Vi har även blivit tilldömda en miljösanktionsavgift Klimatnyttan på 10 från 000 återvinning kr på (ton grund CO av en 2 e) tom dieseltank utan anmälan och en företagsbot på kr på grund av otillåten transport av farligt gods och mellanlagring av farligt avfall. Vi ser allvarligt på det som hänt och har i alla ovan nämnda fall utrett om, och i så fall hur, vi brustit i vårt sätt att arbeta. I några av fallen har vi hittat brister och då vidtagit riktade åtgärder för att i möjligaste mån undvika att liknande händelser inträffar framöver. I några av fallen anser vi att vi inte har felat. Norden Övriga EU Utanför EU I april 2014 kom domen från Norrköpings Tingsrätt i 100 målet där Norrköpings kommun hävdat avtalsbrott och krävt IL Recycling på vite och skadestånd. Domstolen 80 dömde till vår fördel. Vi hoppades att Tingsrättens dom skulle 60 sätta punkt för denna segdragna tvist men Norrköpings kommun sökte prövningstillstånd i hovrätten 40 och fick positivt besked under hösten Huvud förhandling sker den 7-9 september 2015 och dom 20väntas till årsskiftet. EKONOMISK 0 IL Recyclings klimatpåverkan (ton CO STABILITET 2 e) Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA IL Recycling är även att lita på som en stabil finansiell partner hade vi en omsättning på MSEK och vårt egna kapital 000 uppgick till 246 MSEK. Vår soliditet, som är ett mått på hur stabilt ett företag är, var 34 % Detaljerad information kring koncernens och moderföretagets ekonomiska värden och utveckling finns i årsredovisningens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. 8 % 92 % 2 % 23 % 75 % 1 % 99 % NMI Utfall Papper Plast ,29 4,26 4, NKI NKI 4, ,92 4,11 NMI IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014 IL Recyclings klimatpåverkan (ton CO 2 e) Utfall 29 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning Klimatnyttan från återvinning (ton CO 2 e) Sverige 91 % 9 % 75 % 3 % 22 % Övriga EU 99 % -1 % -1 % Metall Bränsle Utanför EU Glas EEA FA

16 100 ett hållbart il recycling Att attrahera och utveckla 40 A 20 kompetenta medarbetare 0 Papper Plast Metall Bränsle Glas EEA FA IL Recycling är ett mål- och värderingsstyrt företag. Vi är övertygade om att det ger oss NKI en fördel på dagens tuffa arbetsmarknad där kompetenta personer söker efter meningsfulla arbeten hos företag med tydliga värderingar. Tydliga mål och värderingar NKI bidrar dessutom till att öka såväl motivation som engagemang bland kollegorna, vilket i sin 5tur kan leda till mer nöjda medarbetare och bättre resultat. 4 4,19 3,92 4,11 Med 3 kunder över hela landet har vi flera tusen dagliga kundkontakter. Dessa kontakter sker främst genom våra 2 erfarna chaufförer, engagerade säljare och kunniga kundservicemedarbetare men även många andra medarbetare 1 har regelbunden kontakt med våra kunder. För att bli framgångsrika på en marknad i stor förändring behöver 0 vi dessa medarbetare med stort engagemang, hög kompetens och en stark vilja att utvecklas. Figur 7. NMI (Sverige) NMI Utfall 4,29 4,26 4, NÖJDA MEDARBETARE Medarbetarna på IL Recycling är nöjda med sin arbetssituation. Det visar årets medarbetarenkät där NMI (nöjd-medarbetar-index) blev 4,35 på en 6-gradig skala, jämfört med 4,26 år 2013, se figur 7. Undersökningen genomförs årligen och NMI mäts som snittet av alla svar, där 6 motsvarar mycket nöjd och 1 inte alls nöjd. I årets undersökning kunde vi se ett ökat engagemang för förbättringsarbetet och högre nöjdhet med ledarskapet. Dessa två områden är våra fokusområden och vi ser resultatet som ett tecken på att våra åtgärder börjar ge effekt. Som vi kan se i tabell 3 har personalomsättningen minskat under 2014 och ligger nu på 10 %. Skillnaden mot året innan beror främst på att vi i år inte haft några större omorganisationer. Återvinningsbranschen är traditionellt en mansdominerad bransch och detta syns även hos IL Recycling. Vi ser dock en viss uppluckring av detta mönster på våra produktionsanläggningar där vi nu har flera kvinnliga medarbetare. Kvinnlig representation på olika ledningsnivåer visas i tabell 4 och här kan vi konstatera att representationen, förutom i styr elsen, stämmer relativt bra överens med andelen anställda kvinnor i företaget. Vi följer upp att vi lever som vi lär bland annat vad gäller likabehandling. Vi hade inga fall av diskriminering under Tabell 3. Antal anställda och personalomsättning (Sverige)* Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Tillsvidareanställda Visstids- och provanställda Heltid/Deltid 385/21 107/11 492/32 422/7 124/15 546/22 429/5 127/11 556/16 Totalt antal anställda** Tjänstemän/kollektivanställda 115/ /14 219/ / /16 240/328 Personalomsättning % i.u i.u 18 i.u i.u 16 Antal medarbetare som har slutat i.u i.u i.u *Siffror per 31 december 2014, inklusive prov-och visstidsanställda **Totalt anställda i Polen var 121 varav 86 män och 35 kvinnor. Personalomsättningen var 22%. Tabell 4. Antal anställda fördelat på kön och ålder (Sverige) Kön (%) Ålder (%) Antal Män Kvinnor Under Över 50 Totalt anställda Styrelse 8* Koncernledning Övriga chefer med personalansvar *4 ordinarie medlemmar och 4 suppleanter 30 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

17 ett hållbart il recycling VI SATSAR PÅ KOMPETENSUTVECKLING För att utvecklas som medarbetare och som företag är kompetensutveckling centralt för oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare till vidareutveckling och i samband med utvecklingssamtal tar chef och medarbetare fram en individuell kompetensutvecklingsplan, som systematiskt följs upp. För att säkerställa god kvalitet på utvecklingssamtalen är det obligatoriskt för alla chefer att gå kursen Att hålla utvecklingssamtal innan samtalen genomförs. Under 2014 har 85 % av medarbetarna haft utvecklingssamtal, vilket är bra men fortfarande under vårt mål på 90 %. Se tabell 5 för detaljerad information. Under året har stora kompetensutvecklingssatsningar gjorts dels för säljkåren, dels för chaufförerna. För säljare och säljchefer fokuserades utbildningen på säljteknik respektive coachning, med målet att höja affärsmannaskapet och göra bättre affärer. Denna satsning förklarar delar av den tydliga ökning i antal utbildningstimmar per anställd som visas i tabell 6 om genomförda utbildningar. Vi vet att det finns brister i rapporteringen av genomförda utbildningar och kommer därför under 2015 att arbeta med att förbättra den. För chaufförernas del var sparsam körning ämnet för årets YKB-utbildning. Denna följdes sedan av Dieselutmaningen - en tävling i bränslebesparing mellan marknadsområdena där chaufförerna fick omsätta sina kunskaper i praktiken. Våra kompetenta medarbetare har stort engagemang, hög kompetens och en stark vilja att utvecklas. Våra medarbetare ser vi som nyckeln till framgång på en marknad i stor förändring. Tabell 5. Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal (Sverige) Andel medarbetare som svarat ja på frågan om de haft utvecklingssamtal % Andel män/kvinnor % 85/87 86/90 i.u Tabell 6. Utbildningstimmar (Sverige) Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd ,5 5,5 2,9 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Antal utbildningstimmar, totalt Tjänstemän, totalt/per person 1744/ /10 818/7 706/6 i.u i.u Kollektivanställda, totalt/per person 1633/6 83/6 1346/4 273/17 i.u i.u HÄLSA OCH SÄKERHET Grundläggande för vårt ansvar är säkerhet på arbetsplatsen och säkerhet för kunder, andra intressenter och miljö. Hälso- och säkerhetsarbetet är proaktivt, strukturerat och följs upp kontinuerligt. Antalet frånvaroskador är ungefär samma som 2013, men tyvärr har antalet frånvaroskador relativt antalet arbetade timmar, den så kallade frånvaroskadefrekvensen, ökat. Rapporteringen av nästanhändelser och riskobservationer har kraftigt minskat under 2014, vilket är ett trendbrott jämfört med Tabell 7. Olycks- och sjukdomsstatistik (Sverige) tidigare år. Vi kunde se denna trend redan tidigt under året och har arbetat med olika åtgärder för att vända den. Ett arbete påbörjades för att förenkla rapporteringen för chaufförerna, bland annat genom införandet av en app för tillbuds- och olycksrapportering. Vi behöver arbeta med att stärka vår säkerhetskultur och skapa en förståelse hos alla medarbetare att tillbuds- och olycksrapportering främjar utvecklingen av en trygg och säker arbetsplats Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Dödsfall, antal Frånvaroskador, antal Frånvaroskador, frekvens* 2,7 2,3 1,5 Nästanhändelser, antal Sjukfrånvaro, 0-60 dgr/ Sjukfrånvaro, över 60 dgr, % 3,4/2,1 3,0/2,7 3,3/2,2 2,6/2,4 2,6/2,2 2,6/2,4 2,8/1,5 2,4/1,1 2,7/1,4 Sjukfrånvaro totalt, % 5,5 5,7 5,5 5 4,8 5,0 4,2 *Antal frånvaroskador * timmar/antal arbetade timmar 32 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

18 ett hållbart il recycling Vår miljöpåverkan Vår verksamhet har påverkan på miljö genom energianvändning och utsläpp, men sammantaget har verksamheten positiv påverkan. Återvinning av de material vi samlar in från våra kunder minskar energianvändning och utsläpp. Utsläppsbesparingen under 2014 uppgick till ca 1,34 miljoner ton koldioxid för den svenska verksamheten. Som jämförelse motsvarar detta utsläppen från matproduktion för personer i ett år*. Återvinningen bidrar både till en bättre hushållning av jordens resurser och till minskad klimatbelastning. Klimatnyttan av återvunnet material från våra kunder är 53 gånger större än klimatpåverkan från hela vår verksamhet. (2014) För att nå visionen om En värld där inget blir över och där kretsloppen är slutna krävs effektiviseringar i våra egna processer och på sikt att vår verksamhet drivs utan fossila bränslen. Vi gör en årlig energi- och klimatkartläggning för att följa upp den energianvändning och de utsläpp vår verksamhet orsakar. Koldioxidutsläppen från vår svenska verksamhet uppgick 2014 till cirka ton koldioxid (cirka ton 2013). Beräkningen av klimatnyttan baseras på mängden levererat papper, plast, glas, aluminium, koppar och stål och utgår från de omvandlingsfaktorer för koldioxid som används inom Återvinningsindustrierna (ÅI). Utöver dessa materialslag hanterar vi flera andra typer av material, se tabell 1 på sid 9. För dessa materialslag finns i dagsläget inte några branschgemensamma omvandlingsfaktorer, varför de inte har tagits med i beräkningarna. Den teoretiskt beräknade klimatnyttan har minskat från Figur 8. Diagrammet illustrerar skillnaden mellan klimatnyttan av att återvinna det material vi samlar in från våra kunder och den klimatpåverkan vår svenska verksamhet har *i Sverige 2014 Klimatnyttan från återvinning (ton CO 2 e) IL Recyclings klimatpåverkan (ton CO 2 e) föregående år (då ca 1,355 miljoner ton), vilket framför allt beror på en minskning av mängden återvunnen metall. Under 2014 har vi levererat ca ton brännbart avfall som genom förbränning omvandlas till el och värme. Genom att använda icke återvinningsbart avfall som bränsle minskas behovet av andra bränslen, till exempel olja och naturgas. På så sätt kan vi ersätta de fossila, icke förnybara bränslena med förnybart material. Energi innehållet i avfall varierar, men tre ton avfall innehåller ungefär lika mycket energi som ett ton olja. Det innebär att vi har sparat utsläpp motsvarande förbränning av ca ton olja. Denna koldioxidbesparing är dock inte medräknad i klimatnyttan Vår klimatpåverkan Vi arbetar sedan flera år tillbaka med ett långsiktigt mål att minska vår energiförbrukning med 10 % till 2015, jämfört med 2010 års nivå kompletterade vi det med ett mål att minska våra utsläpp av fossil koldioxid med 30 % till Båda målen mäts relativt mängden levererat material. Den omställning som nu pågår på avfallsmarknaden innebär översiktligt en övergång från färre kunder med stora mängder material till många kunder med mindre mängd material, vilket i sig innebär fler körda km per insamlat ton. Samtidigt sker också en förskjutning mot andra materialslag där kunderna finns längre bort än tidigare. Denna utveckling påverkar våra nyckeltal i fel riktning då den bidrar till ökade transporter och därmed högre energi förbrukning och större koldioxid utsläpp. Energi- och klimatkartläggningen, tabell 8, visar att såväl energianvändning som koldioxidutsläpp från vår verksamhet har ökat med mindre än 1 % sedan förra året. Bakom detta resultat finns såväl positiv som negativ utveckling. Det som främst påverkar resultatet negativt är en ökning av våra koldioxidutsläpp på 12 % gällande godstransporter för avsättning av råvaror. Detta i sin tur beror på en ökad mängd material som transporteras med båt och som då transporteras längre sträckor, en minskad användning av tåg som transportmedel samt att det material som transporteras på lastbil också transporterats längre sträckor än Justering har gjorts för de förändringar som påverkar vilka avsättningstransporter som omfattas av kartläggningen. Därmed är resultatet jämförbart mellan 2013 och Inom de flesta andra områdena ser vi en positiv utveckling. Utsläppen från våra insamlingstransporter minskade totalt med 11 %, varav våra interna minskade med 6 % och de inköpta med hela 17 %. Den viktigaste faktorn i detta resultat är större användning av förnybart bränsle. Utsläppen från våra produktionsmaskiner har minskat med 33 % medan våra tjänstebilar släppte ut 13 % mindre 2014 jämfört med Minskningarna inom dessa områden beror främst på minskad bränsleförbrukning, men även en större andel förnybart bränsle spelar in. Kartläggningen visar också att vi minskat vår energianvändning av el och värme med 8 %. Ett område visar lite blandat resultat och det är våra tjänste resor. Här har energianvändningen gått upp med 4 % medan utsläppen minskat med 2 %. Under 2014 ökade resandet med flyg, både nationellt och internationellt, och det är huvudförklaringen till den ökning vi ser. Flygresorna sker i huvudsak på sträckor där de miljömässigt bättre alternativen inte är användbara i praktiken. Att vi ändå lyckas minska utsläppen inom detta område beror på minskade transporter med bil och ökad användning av tåg som färdmedel. Satsningarna för att nå energibesparings- och utsläppsmålen handlade 2014 om kontinuerlig förbättring med fokuserade insatser inom främst den egna logistikverksamheten. 34 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

19 ett hållbart il recycling TRANSPORTER Transporter står för hela 94 % av våra utsläpp, där vår insamlingsverksamhet står för 38 % (22 % egna och 16 % inköpta) och avsättning av material för 56 %. Figur 9 visar fördelning av utsläppskällor Figur 9. Fördelning av utsläppskällor 2014 (Sverige). 16 % 4 % 2 % 56 % 22 % * El och värme, resor, tjänstebilar Produktionsmaskiner 4 % (6 %) Inköpta transporter insamling 16 % (19 %) Inköpta transporter avsättning 56 % (51%) Egna transporter insamling 22 % (22 %) Övrigt 2 %, ( 2 %)* För att minska energiförbrukning och utsläpp från våra transporter har ett antal åtgärder vidtagits under Fokus under året har varit på förbättringar inom den egna insamlingsverksamheten, där vi har störst möjlighet att påverka. Vi ser kontinuerligt över och förnyar vår fordonspark. Produktionsanläggningar Under 2014 har vi köpt ett tiotal nya 6 fordon, % (9 %) utrustade med Euro VI-motorer, dvs. den högsta miljöklassen inom EU. 48 % av vår fordonspark har Euro V eller VI-motorer. Vi har under året genomfört ett stort förändringsarbete med syfte att blir mer resurseffektiva genom att öka nyttjandegraden av våra fordon. Arbetet har gett gott resultat och vi kan nu utföra samma Inköpta transportarbete med färre fordon och till lägre transporter, kostnad. insamling 21 % (19 %) Årets tema för chaufförernas YKB-utbildning var sparsam körning. Som komplement till denna teoretiska utbildning genomförde vi under året en tävling som gick under namnet Dieselutmaningen. Tävlingen omfattade alla våra egna chaufförer och marknadsområdena tävlade mot varandra om att minska förbrukningen mest. Marknadsområde Mitt, som vann tävlingen, lyckades minska förbrukningen med 6 %. Tjänstebilar 1 % (1 %) El och värme Resor 1 % (1 %) 1 % (1 %) Egna transporter 24 % (26 %) Transporter för avsättning av material står för 56 % av våra utsläpp. Då det rör sig om stora mängder material som ofta transporteras långa sträckor blir valet av Resor < 1 %, ( 1 %) 4 % transportslag mycket viktigt. Vi väljer 22 alltid % att köra våra El och värme < 1 %, (1 %) transporter på tåg, där 16 det % är möjligt. Tyvärr ser vi en Tjänstebilar< 1 %, (0 %) utveckling där fler och fler stickspår försvinner, vilket gör att tågtransporterna i större utsträckning än tidigare Produktionsmaskiner måste kombineras med lastbilstransporter. Vi säljer 4 en % (6 %) mycket stor andel av vårt material i Sverige vilket gör Inköpta att transporter insamling 16 % (19 %) avstånden kan hållas nere. Efterfrågan på återvunnen råvara varierar dock och vi agerar 56 % på en global marknad. Detta gör att vissa material transporteras långa Inköpta transporter avsättning 56 % (51%) sträckor för att nå sina köpare. Egna transporter insamling 22 % (22 %) 36 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

20 ett hållbart il recycling Tabell 8. Energi- och klimatkartläggning (Sverige) Direkt energianvändning och utsläpp Förbrukning (m3) Utsläpp (ton CO2e) Förändring, förbrukning Förändring, utsläpp Förbrukning (m3) Utsläpp (ton CO2e) Förbrukning (m3) Utsläpp (ton CO2e) Uppvärmning Eldningsolja % 21% Godstransporter Naturgas (Nm3)* % 96% Biogas (Nm3)* % Diesel % 3% varav bioinblandad* diesel % 25% Bensin % 40% Produktionsmaskiner Diesel % 31% Tjänstebilar Naturgas (Nm3)* % 55% Biogas (Nm3)* % Diesel % 15% Bensin % 5% Etanol E % 500% Summa direkt energianvändning och utsläpp % Indirekt energianvändning och utsläpp från köpt el och värme Energianvändning (MWh) Utsläpp (ton CO2e) Förändring, förbrukning Förändring, utsläpp Energianvändning (MWh) Utsläpp (ton CO2e) Energianvändning (MWh) El (förnybar) % 100% El (ospecifierad) % 31% Fjärrvärme** % 100% Bergvärme Summa indirekt energianvändning och utsläpp från köpt el och värme % 17% Övriga relevanta utsläppskällor Tjänsteresor Sträcka (pkm) Utsläpp (ton CO2e) Sträcka (pkm) Utsläpp (ton CO2e) Sträcka (pkm) Flyg % 29% Bil (privatbil i tjänsten, hyrbil samt taxi) % 25% Tågresor % Buss Summa indirekt energianvändning och utsläpp från tjänsteresor % 2% Inköpta godstransporter Transporter/ bränsle Utsläpp (ton CO2e) Transporter/ bränsle Utsläpp (ton CO2e) Transporter/ bränsle Godstransporter, avsättning råvaror (ton km)*** % 12% Godstransporter, externa åkerier, biogas (m3) % 139% Godstransporter, externa åkerier, diesel (m3) % 13% varav bioinblandad diesel % 15% Godstransporter, externa åkerier, bensin (m3) Summa indirekt energianvändning och utsläpp från inköpta godstransporter % Totalt % * Schablonfördelning naturgas/biogas: 50/50 ** Siffror ej jämförbara mellan åren pga otillräcklig rapportering 2013 *** Inklusive transporter av material direkt in till produktionsanläggningar; siffror för 2013 har justerats för jämförbarhet, med hänsyn tagen till nytt affärsupplägg från och med Q Utsläpp (ton CO2) Utsläpp (ton CO2) Utsläpp (ton CO2) 38 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte på framtiden 16 Vår roll i den cirkulära ekonomin

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ÅRS- & HÅLLBARHETS REDOVISNING EN VÄRLD DÄR INGET BLIR ÖVER

ÅRS- & HÅLLBARHETS REDOVISNING EN VÄRLD DÄR INGET BLIR ÖVER 2013 ÅRS- & HÅLLBARHETS REDOVISNING EN VÄRLD DÄR INGET BLIR ÖVER INNEHÅLL Förändringsförmågan blir avgörande 3 Året i korthet 2013 5 Stockholm Nord en hållbar anläggning 8 ETT HÅLLBART IL RECYCLING En

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag Miljö- och energidepartementet Yttrande över utredningen Mikroplaster Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige,

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015 2017 för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015-2017 för Motormännen-koncernen Beslutad av styrelsen för Motormännens Riksförbund 2014-10-21 Vision M 2020-150 000 medlemmar Mission Bilistens

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer