INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10"

Transkript

1

2 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte på framtiden 16 Vår roll i den cirkulära ekonomin 20 Med kunderna för ökad hållbarhet 24 En pålitlig samarbetspartner 26 Att attrahera och utveckla kompetenta medarbetare 30 Vår miljöpåverkan 34 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning koncernen 46 Balansräkning koncernen 47 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen 48 Kassaflödesanalys koncernen 49 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen 49 Resultaträkning moderföretaget 50 Balansräkning moderföretaget 51 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretaget 52 Kassaflödesanalys moderföretaget 53 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 54 Revisionsberättelse 72 REPORT IN ENGLISH An innovative company you can trust 78 Year in brief Report of the board of directors 84 Consolidated income statement and balance sheet IL Recycling Group 88 Om denna redovisning 91 GRI Index 92 Rikstäckande återvinning och kontakt 96 Grafisk form: Ineko Foto: Fredrik Stehn IL Recycling, huvudkontor Solna Strandväg 3 Box 1308, Solna IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

3 vd har ordet» Vår viktigaste hållbarhetsaspekt är den återvinningsnytta som vi gör för våra kunder. «Ett nytänkande företag att lita på Vår vision är en värld där inget blir över. För oss innebär det att det som blir över i kundens verksamhet alltid ska tas till vara på bästa sätt, antingen genom att återanvändas, att återvinnas till nya produkter eller att bli energi. Vår viktigaste hållbarhetsaspekt är den återvinningsnytta som vi gör för våra kunder. Vårt strategiska mål är hållbar lönsamhet och för att uppnå det krävs, i en föränderlig värld, en allt högre förändringsförmåga där vi ständigt utvecklar våra återvinningslösningar och därtill kopplade serviceerbjudanden. Vi behöver också ständigt jobba med vår effektivitet för att hänga med i konkurrensen var konjunkturmässigt ett lite bättre år än 2013, men vi har fortfarande mycket begränsad draghjälp av konjunkturen. De förbättringar vi åstadkommit är inom områden vi själva kan påverka, som effektivitetsförbättringar eller bättre erbjudanden. Insamlingsmarknaden har präglats av hård konkurrens. Råvarumarknaden har varit prismässigt stabil under året förutom vad gäller metaller och vissa plastkvaliteter. Den strukturella nedgången i volym för tidnings- och tryckpapper fortsätter, vilket påverkar oss kraftigt. OSÄKERHET KRING PRODUCENTANSVAR Vi ser en politisk osäkerhet på den svenska insamlingsmarknaden. Detta framförallt gällande ansvaret för in samling av avfall med producentansvar. Det har under året dels lett till arbete med gemensamma frågor i vår branschförening, dels arbete med att tolka vad som gäller för att förbereda oss inför olika framtida scenarios. Efter avfallsutredningen som presenterades 2013, utan konkreta förändringar, beslutade den tidigare regeringen om förändringar i några av producentansvarsförordningarna. Den nya regeringen deklarerade kort därefter i regeringsförklaringen att insamlingen ska kommunaliseras. 4 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

4 vd har ordet» Vi ser också ett fortsatt gott inflöde av nya kunder och affärer som ett resultat av våra marknadsinvesteringar. «Utredningarna fortsätter därmed och det finns ingen klarhet i vad som kommer att gälla långsiktigt. Vi håller fortsatt stort fokus på utvecklingen så att vi snabbt kan agera den dag besluten kommer. LÖNSAMMA AFFÄRER EFTER MARKNADSINVESTERINGAR Under 2014 har vi jobbat hårt med vårt nya BI-verktyg för att utveckla lönsamheten. Vi startade också ett flerårigt utvecklingsprogram för vår säljorganisation som syftar till mer lönsamma affärer, ett ännu mer professionellt kundbemötande samt en högre närvaro hos kunden. Ett resultat av dessa initiativ är att vi under året har avvecklat ett antal olönsamma affärer, vilket är nödvändigt för att uppnå en hållbar lönsamhet och är långsiktigt bra både för oss och för kunden. Det gör att vi får kraft att utveckla morgondagens lösningar för kunden redan idag. Att tacka nej till olönsamma affärer ger självförtroende för organisationen och energi att jobba med utveckling och förändring. Vi ser också ett fortsatt gott inflöde av nya kunder och affärer som ett resultat av våra marknadsinvesteringar. För att få kraft i vår omställning har vi byggt upp en ny organisatorisk enhet för innovation och affärsutveckling som driver utvecklingsarbetet framåt. På liknande sätt har vi skapat en organisatorisk enhet för verksamhetsutveckling som driver frågor om vårt sätt att arbeta och hur vi kan förbättra vår effektivitet. Dessa interna förändringar ger oss bra förutsättningar att driva våra viktigaste strategiska områden för att uppnå målet om hållbar lönsamhet. OMSTÄLLNING OCH EFFEKTIVITET Under året har vi fokuserat på effektivitet i vår insamlingslogistik, som är en mycket viktig parameter för att minska vår miljöpåverkan och därmed göra vår affär mer attraktiv ur hållbarhetsperspektiv för kunden. Vi har lyckats bra med att öka kapacitetsutnyttjandet på våra lastbilar, vilket innebär att vi har tagit bort 10 % av de tunga fordonen samtidigt som vi har ökat serviceintäkterna. Vi hade också ett ambitiöst miljömål att minska dieselförbrukningen med 10 % och har under året bland annat haft en tävling i sparsam körning. Vi nådde tyvärr inte det tufft uppsatta målet, men i flera marknads områden lyckades vi minska förbrukningen med mer än 5 %. Sammantaget har dock vårt logistikeffektiviseringsprogram gett bra resultat och arbetet fortsätter även 2015 på den goda grund vi nu står på. FÖRTROENDE ÄR GRUNDEN Vår profil, som ett företag att lita på i alla avseenden, kräver ett ständigt arbete med värderingar och uppförandekod. Vi ser dessa frågor som oerhört viktiga för vårt företag, men också för branschen. Vi, som företag och alla våra medarbetare, måste i alla avseenden agera på ett sätt så att vi inte direkt eller indirekt stöttar oseriös verksamhet, nationellt som internationellt. En annan viktig förtroendefråga är vårt säkerhetsarbete. Ansvaret för våra medarbetares säkerhet är stort. Vi har tyvärr sett en negativ utveckling vad gäller rapportering av så kallade nästan-händelser. Rapporteringen är viktig för att observera och hantera risker, och bygger upp säkerhetsmedvetande hos medarbetarna. Efter sommaren påbörjades ett arbete för att vända trenden, som mot slutet av året åter var positiv. Flertalet aktiviteter planeras för att förbättra säkerhetskulturen och hålla en hög nivå av rapportering. Finansiellt blev 2014 ett bättre år än Det operativa resultatet (EBITDA) håller en fortsatt jämn nivå i likhet med de senaste åren, våra satsningar och utmaningar till trots. Kassaflödet blev starkt och vår finansiella ställning är god, vilket ger oss förutsättningar att agera framåt. Fokus ligger fast på att skapa ett mer långsiktigt hållbart resultat. Det gör vi genom satsningar på innovation och omställning av företaget i kombination med fortsatta effektiviseringar kommer att bli ett spännande år där vi fortsätter arbeta med vår omställning och med innovation i en omvärld som präglas av konjunkturell osäkerhet och geopolitiska risker. Vi är optimistiska, men vet att hålla händerna på ratten om det behövs snabba svängar för att parera. Lars-Gunnar Almryd, VD & koncernchef 6 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

5 året i korthet Året i korthet var konjunkturmässigt lite bättre än året innan men situationen med relativt låga volymer på marknaden fortsätter. Den strukturella nedgången inom tryckpapperssegmentet fortsatte, vilket berörde oss starkt negativt. Låga volymer ledde till marginalpress p.g.a. ökad konkurrens vilket påverkade lönsamheten negativt.» Nästan 90 % av årets levererade material har förädlats till ny råvara.«s omsättning minskade från föregående år med 2 % till MSEK. Resultatet före skatt blev 12,1 MSEK, att jämföra med förra årets resultat -28,1 MSEK. Vårt operativa resultat (EBITDA) förbättrades jämfört med året innan, men hamnade på ungefär samma nivå som de senaste åren tack vare ett ständigt pågående effektiviserings- och förbättringsarbete för att möta effekterna av volym- och marginalpress. Vi har också investerat i marknadssatsningar och innovations- och utvecklingsarbete för att anpassa företaget för de nya förutsättningarna. Under året har den svenska verksamheten levererat drygt ton material, varav huvud delen kommer från den egna verksamheten. Det är en minskning med 2 % jämfört med förra året, som till största delen består av minskade volymer järn och metaller (en minskning med 38 %). Orsaken var den ändrade inriktningen i såväl struktur som erbjud ande som genomfördes i huvudsak under Volymen papper steg totalt med 1 %, där vi fort farande noterar minskade volymer tryckt papper, medan förpackningar ökar kraftigt. Under året ökade vi våra plastleveranser med 2 % och glasleveranser med 13 %. Nästan 90 % av årets levererade material har förädlats till ny råvara. Marknaden för returpapper var stabil under året med en god balans mellan tillgång och efterfrågan. Marknaden för returplast var mycket god under i stort sett hela året. Efter att priset på de bästa kvaliteterna gått upp till rekordnivåer så föll det kraftigt i december. Insamling av textilier för återvinning har under året etablerats som en del av vårt erbjudande. Vi deltar också, tillsammans med ett antal samarbetspartners i producent- och forskningsled, i ett spännande utvecklingsprojekt inom återvinning av textil som under 2014 tilldelats 2,5 MSEK av Vinnova. Efterfrågan på våra tjänster och återvinningslösningar har under året varit god. Vi har haft en god tillströmning av nya affärer. Vår tjänsteaffär har ökat, liksom ett flertal av våra tillväxtmaterial såsom wellpapp, plast, brännbara fraktioner och farligt avfall. Däremot har volymerna av tryckpapper fortsatt att minska, i enlighet med våra prognoser. Vi fortsätter utvecklingen av vår säljorganisation där vi bland annat genomför en flerårig satsning på kompetens utveckling för ett mer professionellt bemötande av kunden. Detta har resulterat i fler kundbesök och många nya kundavtal. Vi ser också ett positivt utfall av satsningarna i vår kundnöjdhetsmätning där vi förbättrat oss jämfört med Våra egenägda digitala kanaler är viktiga informationsbärare för oss på IL Recycling. Vi bedriver ett aktivt arbete med kanalerna för att löpande kunna nå ut med budskap till våra målgrupper. Att arbetet har givit» Efterfrågan på våra tjänster och återvinningslösningar har under året varit god. «resultat kan vi glädjande se i besöksstatistiken, som under året visat på ökad trafik in till oss i genomsnitt har vi haft ca besökare i veckan, fördelat på våra tre sajter ilrecycling.com, meratthämta.se och återvinningsbar.se. Våra två viktigaste strategiska områden för att uppnå våra strategiska mål är omställning och effektivitet. För att lyckas med dessa kommer vår förändringsförmåga att vara den kanske viktigaste framgångsfaktorn. Under året har vi fokuserat på effektivitet i vår insamlingslogistik och vi har drivit ett program som omfattar många delar av verksamheten. Vi ser ett gott resultat av arbetet inte minst vad gäller kapacitetsutnyttjande av våra fordon och programmet kommer att fortsätta under För att stötta arbetet med omställning av företaget och att anpassa oss för en omvärld i förändring så har vi under året etablerat en ny organisatorisk enhet för Innovation och Affärsutveckling. Vår nya multianläggning Stockholm Nord har driftsatts fullt ut och invigdes officiellt i maj. Anläggningen är ett nav för återvinning i norra Stockholm med omnejd och kan ta emot och behandla de flesta förekommande avfallsmaterial. Vårt fokus på säkerhet har gett gott resultat i Polenverksamheten, där vi kan se en stor förbättring i antalet inrapporterade tillbud och riskobservationer. Dessutom har vi noterat en minskning av antalet frånvaroskador vilket är glädjande. I Sverige såg vi däremot en vikande trend i inrapporteringen under första halvåret, men efter att ha förändrat en del i vårt säkerhetsarbete så ser vi återigen en positiv trend. Antalet frånvaroskador låg på ungefär samma nivå som året innan. I vår Polenverksamhet så har vi under året fokuserat på att utveckla nya multi-materialaffärer för att även där få till en anpassning till marknadens behov av helhetslösningar. Vi har sett en god tillströmning av affärer och lönsamheten har förbättrats avsevärt jämfört med Under året har affärssystemet i Polen uppgraderats vilket skapar förutsättningar för en högre administrativ effektivitet och kvalitet. 8 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

6 nu ritar vi om kartan för textilåtervinning» Svensken konsumerar ca 15 kg textil varje år och ca 8 kg av det slänger vi i våra hushållssopor. «Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller insamling av textilier. Varje år slänger vi mellan ton textil i soppåsen, vilket är ett stort resursslöseri. IL Recycling driver nu ett intensivt arbete för att textil ska kunna återanvändas och återvinnas. Genom tillämpad forskning och banbrytande teknik är vi nu nära en återvinningslösning som kommer att sluta cirkeln för textila avfall. TEXTIL HAR BLIVIT EN KÖP- OCH SLÄNG-VARA Konsumtionen av hemtextilier och kläder har ökat med 40 % i Sverige under det senaste decenniet. Kläder har länge hanterats som en köp- och släng-vara och den främsta anledningen till detta är de allt lägre världsmarknads priserna på textilier. Detta trots att produktionen av textilier är väldigt kostsam, men den kostnaden får istället vår miljö stå för. Svensken konsumerar ca 15 kg textil varje år och ca 8 kg av det slänger vi i våra hushållssopor. Detta är ett problematiskt resursslöseri med tanke på att textil är en komplex produkt att tillverka. Det tydligaste exemplet är produktion av bomull som förbrukar stora mängder vatten - att producera ett par jeans kräver cirka liter. Bomull odlas dessutom oftast i torra områden, eftersom växten är känslig för nederbörd, och vatten behovet tillfredsställs istället genom konstbevattning. Produktionen kräver också enorma mängder jordbrukskemikalier som sprids vidare i våra näringskedjor, och som på sikt riskerar att påverka viktiga funktioner i ekosystemet negativt. EN REVOLUTIONERANDE ÅTERVINNINGSPROCESS IL Recycling har de senaste åren satsat resurser på att utveckla vårt erbjudande inom textilåtervinning. Vi har i ett par års tid drivit ett pilotprojekt i Örebro för att samla in mer kunskap och erfarenhet kring hur vi kan öka återvinningen av textilier. Parallellt med detta deltar vi i ett spännande framtidsprojekt kring ny teknik för textilåtervinning tillsammans med Re:newcell, Nudie Jeans och Högskolan i Väst m.fl. Ett projekt som fått finansieringsstöd av Vinnova och som kommer pågå fram till Detta projekt är unikt i Sverige där IL Recycling, tillsammans med våra partners, är med och bygger upp en ny process för textilåtervinning. En process som är banbrytande då den är den första i sitt slag att återvinna cellulosabaserade fibrer som är lika starka och av lika hög kvalitet som fibrerna i de kläder som återvinns. Den revolutionerande tekniken har arbetats fram av forskare på KTH och företaget Re:newcell. SLUTER CIRKELN FÖR TEXTILA AVFALL Trots att både textilkonsumtionen och textilavfallet har ökat drastiskt, så har Sverige saknat en fungerande Med framtiden i siktet Konsumtionen av hemtextilier och kläder har ökat med 40 % i Sverige under det senaste decenniet. Att producera ett par jeans kräver cirka liter vatten. Produktionen kräver också enorma mängder jordbrukskemikalier. IL Recycling har de senaste åren satsat resurser på att utveckla vårt erbjudande inom textilåtervinning. Vi deltar i ett framtids projekt kring ny teknik för textilåtervinning. Den revolutionerande tekniken har arbetats fram av forskare på KTH och företaget Re:newcell. 10 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

7 nu ritar vi om kartan för textilåtervinning återvinning av materialet. Textilier har hanterats som en brännbar fraktion och den återanvändning som skett har gått genom välgörenhetsorganisationer. Något som ökat i takt med att människor blivit mer miljö- och samhällsmedvetna. Den nya process som nu tas fram kommer ge oss möjlig het att flytta upp materialet i avfallstrappan. Genom att samla in förbrukade textilier och sortera dem för antingen återanvändning eller återvinning kan vi sluta återvinningscykeln där inget blir över. Eftersom Re:newcells återvinningsteknik inte påverkar kvaliteten på fibrerna kommer textilbolag i framtiden att kunna minska sin miljöpåverkan på ett imponerande sätt genom minskat behov av miljöovänlig naturbomull, minskade transportavstånd samt mindre avfall. EN VÄXANDE VILJA ATT GÖRA GOTT Den senaste tiden har vi anat en positiv förändring både hos företag och privatpersoner i form av ett ökat miljöansvar gällande textilier. Det finns en växande vilja att göra gott. Textilbranschen har tagit flera olika initiativ för att minska sin miljöpåverkan och för att förbättra sociala förhållanden i tillverkningsländerna. Det finns även flera olika miljömärkningssystem för textilier, exempelvis Nordisk Miljömärkning Svanen och Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Hållbara kläder håller dessutom allt mer på att bli en statussymbol som vi konsumenter är beredda att betala mer för. Vi ser också idag hur miljöansvar och hållbarhet smyger sig in allt mer i klädmärkenas marknadsföring för att driva försäljning. Parallellt med detta har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på hur kläder och andra textilier ska återvinnas i Sverige. Myndigheten ska också ta fram riktlinjer för hur producenterna ska kunna ta ett större ansvar för avfallet. Ett producentansvar som går att jämföra med det för tidningsbranschen. Vi ser positivt på Naturvårdsverkets uppdrag eftersom vi tror att det kommer kunna bidra till ökad återvinning.» Vi har under året etablerat en ny grupp inom företaget som uteslutande jobbar med innovation och affärsutvecklingsfrågor «Vi satsar på utveckling På IL Recycling har vi en ambition att alltid erbjuda våra kunder de mest effektiva lösningarna för återvinning. Vi strävar även efter att ligga längst fram i utvecklingen av materialåtervinning, vilket förstås är en viktig del i vårt innovations- och affärsutvecklingsarbete. Vi har under året etablerat en ny grupp inom företaget som uteslutande jobbar med innovation och affärsutvecklingsfrågor en satsning vi ser fram emot att se positiva resultat av. Vi är ett värderingsstyrt företag och därför är det viktigt för oss att våra kunder och samarbetspartners alltid ska känna sig trygga med att vi aldrig tar några genvägar. Relationer med kunder och samarbetspartners handlar både om att ställa krav på ansvarsfullt agerande och att samtidigt skapa långsiktiga samarbeten som främjar en hållbar utveckling. Vi fortsätter nu att blicka framåt för att kunna skapa fler innovativa lösningar som differentierar oss på marknaden och som kan bidra till en värld där inget blir över. 12 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

8 Ett hållbart IL Recycling Hållbarhet för oss handlar om att arbeta med sikte på vår vision En värld där inget blir över. Miljöaspekterna är centrala då vi genom vår verksamhet bidrar till en cirkulär ekonomi med slutna kretslopp, effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan. Vi sätter också stort fokus på sociala aspekter av hållbarhet där säkerhet, ansvarstagande och god affärssed är viktiga begrepp i vårt arbete. De senaste åren har vi sett en över gripande faktor bli allt viktigare i vår strävan mot ett hållbart företag och en hållbar ekonomi, nämligen vår förändringsförmåga. Vi satsar stort på att skapa förutsättningar för organisationen att möta förändring och att både ta vara på de möjligheter och hantera de risker som förändringarna medför. För att lyckas med detta behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka och behålla medarbetare med stort engagemang, hög kompetens och vilja att utvecklas. 14 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

9 ett hållbart il recycling Vi tar sikte på framtiden Vårt samhälle är inne i en period av radikal förändring. Förändringarna, kopplade till bland annat klimatförändringar, urbanisering och digitalisering, påverkar oss på många nivåer. I samhället märks ett tryck på bättre resurshushållning och minskade koldioxidutsläpp, förändrade boende- och arbetsförhållanden för många människor i och med inflyttningen till städer och en kraftigt minskad användning av tryckt papper parallellt med helt nya digitala behov och beteenden. Allt detta ställer krav på förändringsförmåga, både hos oss som människor och som företag. På IL Recycling har vi därför identifierat omställning av företaget som en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor utan förmåga att anpassa oss till ett samhälle och en marknad som förändras i snabb takt kommer vårt företag inte att finnas kvar på sikt. Vi satsar därför helhjärtat på att ge våra medarbetare förutsättningar att verka och utvecklas under förändring och på att skapa en organisation och en företagskultur som klarar av att möta en omvärld i förändring. ORDNING OCH REDA Inventera, skilja på vad som behövs och inte behövs. Placera, det som behövs placeras lämpligt och märks upp. Rengöra, anläggningen rengörs till den nivå som den alltid ska upprätthålla. Rutiner, etablera rutiner med system som upprätthåller den nya nivån. Disciplin, uppföljning samt förbättring av det nya systemet. NY ENHET FÖR AFFÄRSUTVECKLING OCH INNOVATION För att möta förändringarna på marknaden och med målsättning att bli ledande på utveckling av återvinning bildade vi under senvåren 2014 en ny enhet för affärsutveckling och innovation. Enheten innebär en stor satsning för oss och syftet är att snabbare kunna omsätta goda idéer till faktiska affärsmöjligheter. Idéer till utvecklingsprojekt initieras på olika sätt, prioriteras av koncernledningen och tas sedan om hand på ett strukturerat sätt inom enheten. Tillsammans med medarbetare från olika delar av verksamheten tas nytänkande lösningar fram som skapar värde för kunden. Vår ambition är att starta och driva omkring 40 projekt per år, vilket vi hoppas kommer göra oss ledande i utveckling av smarta och värdeskapande återvinningslösningar. Ett annat viktigt och roligt steg för att driva på vår utveckling mot ett mer hållbart företag tog vi under hösten Vi bjöd då in våra centrala leverantörer till en hel dags informations- och idéutbyten i syfte att fördjupa samarbetet och kunskapsutbytet med dem. Vi berättade om arbetet i vår nya enhet för affärsutveckling och innovation och presenterade våra prioriterade hållbarhetsområden. Med detta som bas välkomnade vi initiativ för gemensam utveckling av nya, hållbara lösningar för såväl oss som företag som för våra kunder. Genom samtal i mindre grupper fick även våra leverantörer möjlighet att berätta om sitt innovations- och utvecklings arbete och ge sin syn på framtida lösningar. ORDNING OCH REDA Ytterligare en viktig framgångsfaktor för vår omställning är att vi är effektiva i vår produktion och att vi skapar förutsättningar för flexibilitet på våra produktions - anläggningar. Under 2014 planerade, projekterade och startade vi ett omfattande utvecklingsprojekt inom vår produktionsverksamhet. Projektet, som går under namnet Ordning och reda, är inspirerat av en japansk metod kallad 5S. Projektet utförs i 5 steg där medarbetarna börjar med att inventera och skilja på sådant som behövs och inte behövs på anläggningen. Alla verktyg och hjälpmedel som behövs placeras sedan på lämplig plats och märks upp. Därefter rengörs anläggningen till den nivå medarbetarna gemensamt bedömer att anläggningen alltid ska upprätthålla. I detta skede är det viktigt att fotografera och dokumentera för att kunna definiera den överenskomna nivån. I nästa steg etableras rutiner med system för uppföljning så att den nya nivån upprätthålls. Det sista steget handlar om disciplin, där en revisionsplan upprättas och genomförs för att följa upp och förbättra det nya systemet. Intressenter För att vara beredda på utmaningar och risker är kontinuerlig omvärldsbevakning och intressentdialog avgörande. Det är viktigt att skapa och upprätthålla kanaler för information såväl utifrån som inom företaget, vilket vi gör genom samtal med olika intressentgrupper. Synpunkter från ägarna till styrelse och ledning förs främst fram på Projektet drivs med en produktionsanläggning i taget och under 2014 initierades Ordning och reda på våra produktionsanläggningar i Stockholmsområdet. Projektet har tagits emot mycket väl på anläggningarna och höjt medarbetarnas motivation, säkerhetsmedvetenhet och ökat graden av ordning och reda. Målet är att alla anläggningar ska vara igång under årsstämman medan vi för en mer löpande dialog med andra intressenter, se nedan. Vi ser våra intressenter som två cirklar en inre, prioriterad, som berör oss som företag och en yttre, sekundär, som berör hela vår bransch, se figur 1 på nästa uppslag. Kunderna återfinns i den inre cirkeln och är en av våra prioriterade intressentgrupper. Med dem för vi kontinuerligt en dialog genom vår stora säljkår, som finns över 16 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

10 ett hållbart il recycling Figur 1. Våra intressenter IDEELLA ORGANISATIONER I I I LOKALSAMHÄLLE MYNDIGHETER I KUNDER FORSKNING I MEDARBETARE I STUDENTER I LEVERANTÖRER POLITIKER I IL Recycling satsar 100% på att möta en värld i förändring I hela landet. Kunderna förväntar sig att vi underlättar och i vissa fall även är pådrivande i deras hållbarhetsarbete inom avfallshantering och återvinning. Vissa kunder ställer höga krav på prestanda och rapportering av densamma. Genom att lyssna på kunderna och identifiera deras behov kan vi, utifrån vår kunskap och erfarenhet, vidareutveckla och optimera återvinningen tillsammans. Våra medarbetare både befintliga och framtida är vår nyckel till framgång och därför en annan av våra prioriterade intressentgrupper. Genom såväl arbetsplatsträffar som regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare fångar vi upp vad som är angeläget för medarbetarna. Dessa forum fungerar samtidigt som kanaler för ledningen att informera om vad som är viktigt för företaget, exempelvis i form av värderingar och beteenden. Varje år genomförs dessutom en medarbetarenkät (NMI) där alla medarbetare anonymt får svara på hur nöjda de är inom olika områden samt har möjlighet att lägga till kommentarer. För våra medarbetare är det viktigt att ha en säker arbetsmiljö och få kompetens utveckling för att möta förändring. För många av våra medarbetare är också vårt hållbarhetsarbete centralt, vilket skapar trovärdighet och stolthet. Leverantörer och särskilt de underentreprenörer som bär vårt varumärke är också prioriterade intressenter. Dialog med leverantörer sker systematiskt i samband med avtalsförhandlingar, leverantörsbedömningar och leverantörs uppföljningar. Vi arbetar för ett fördjupat samarbete med utvalda, strategiska leverantörer där vi tillsammans utvecklas mot större hållbarhet. Vår leverantörshandbok visar vilka krav och förväntningar vi har på våra leverantörer samt hur vi själva ska agera i relationen. I syfte att bidra till leverantörernas hållbarhets arbete ställer vi tydliga krav på miljöprestanda och kräver att leverantörerna godkänner vår uppförandekod. Vi bedriver en verksamhet som ibland kan verka störande för vår närmaste omgivning, framför allt vad gäller buller i anslutning till våra produktionsanläggningar. Grannar och lokalsamhälle är därför också en prioriterad intressentgrupp. Vi anstränger oss för att vara goda, hänsynsfulla grannar som tar aktiv del i lokalsamhället och lyssnar på de synpunkter vi får. Dialog kring dessa frågor sker dels spontant, när grannar hör av sig till verksamhetsansvarig, dels organiserat i form av samråd inom ramen för vårt arbete med tillståndsfrågor. Den yttre cirkeln i vår intressentfigur är våra sekundära intressenter, grupper som påverkar hela vår bransch. Här återfinns myndigheter, politiker, studenter, forskning och ideella organisationer. Dialog med dessa sker på olika sätt och med olika intensitet, beroende på vilka frågor som är aktuella. 18 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

11 ett hållbart il recycling Vår roll i den cirkulära ekonomin Polen 7 % Skrot & metall 5 % Miljötjänster & återvinning 55 % Fsg råvaror & trading 33 % Världen står inför enorma utmaningar, med begränsade resurser tillsammans med ökad befolkning, efterfrågan och konsumtion. Människans stora och ökande användning av fossil energi ger koldioxidutsläpp som i sin tur förändrar vårt klimat och därmed våra förutsättningar för att leva på jorden. För att möta dessa utmaningar behöver ett resurseffektivt samhälle skapas. Där återvinns avfall och restprodukter till ny råvara eller blir till energi, och energin vi använder är förnybar. Att resurserna tas till vara och används på nytt i ett kretslopp är kärnan i den cirkulära ekonomin, ett begrepp som diskuterats mycket under Vår dagliga verksamhet, vägledd av vår vision En värld där inget blir över, bidrar till ett sådant resurseffektivt samhälle. HUR VI SKAPAR VÄRDE Vi skapar värde genom att samla in och omvandla avfall till ny råvara. Vi arbetar aktivt för att öka andelen avfall som kan användas som resurs - genom återanvändning, som ny råvara till produkter eller som bränsle där det kan ersätta fossil energi. Dessutom bidrar vår insamling och miljöriktiga hantering av farligt avfall till en giftfri miljö. Under 2014 har vi sammantaget hanterat ungefär samma mängd material som Den största skillnaden gäller metaller där vi minskat mängden med nästan 40 % jämfört med 2013, vilket är en följd av den omstrukturering som gjorts inom vår skrot- och metallverksamhet under 2013 och Övriga förändringar är en viss ökning av papper, hushållsavfall och glas. Mängden hanterat material i vår svenska verksamhet visas i tabell 1 (se nästa sida). Ur ett resursperspektiv är det allra viktigast att återvinna icke förnybart material, och under 2014 har hela 97 % av detta återvunnits till ny råvara. Figur 2 visar vidare hur materialet från den svenska verksamheten har hanterats. Tabell 1. Levererat Fsg material (Sverige) råvaror & Kategori trading Vikt (ton) Vikt (ton) Vikt (ton) Material 33 % Papper Förnybart Brännbart* Övrigt förnybart avfall** Summa Skrot & Miljötjänster & Metall metall återvinning % Plast Polen 50 % Icke förnybart Glas 6 % Övrigt icke förnybart avfall*** Summa Farligt avfall inkl. Farligt avfall elektronik, vitvaror Övrigt farligt avfall Summa *Brännbart, trä, restavfall **Hushållsavfall, textil, jord ***Däck, betong, gips, asfalt, etc. Totalt Figur 2. Hanteringsmetod (Sverige) 13 % 87 % Materialåtervinning Energiutvinning Återanvändning < 1 % Deponering < 1 % 20 IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning IL Recycling Års- & hållbarhetsredovisning 2014

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Innehåller även KFs HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 Innehåll Översikt 2012 3 Vd-ord 4 Koncernöversikt Hållbarhetsredovisning 6 Strategi för hållbar utveckling 7 Hållbart sortiment

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer