Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väsentliga händelser efter rapportens utgång"

Transkript

1 Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt per aktie (före och efter utspädning) -0,51(2,36) SEK. Januari december 2014 Omsättning 38,0 (30,1) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-11,6 (-7,0) MSEK. Resultat efter skatt -9,7(-5,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,1(-9,2) MSEK. Resultat efter skatt per aktie (före och efter utspädning) -0,77(-5,77) SEK. Väsentliga händelser efter rapportens utgång Advenica har tecknat ett flerårsavtal med FMV. Avtalet löper under tre år, till ett sammanlagt värde av 18 MSEK, med en option av tilläggsbeställning om ytterligare 38,4 MSEK. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten vilket möjliggör säker kommunikation mellan och inom nationer, organisationer och system. Advenica är ett av endast fyra bolag i världen som erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU. Gemensamt för Bolagets kunder är deras behov av extraordinära säkerhetslösningar såsom centrala och lokala myndigheter, försvarsorganisationer och företag med speciellt höga säkerhetskrav.

2 VD och koncernchef har ordet Fortsatt fokus på stark tillväxt för Advenica Under helåret 2014 ökade vår omsättning med 26 %. Siktet var inställt på en högre omsättning, men p.g.a. komplexa avtalsförhandlingar försköts några affärer till Den mest betydande av dessa rörde förhandlingar med FMV. Glädjande nog kan vi konstatera att vi i januari i år slöt ett flerårsavtal med FMV för perioden till ett värde av sammanlagt 18 MSEK. Avtalet innehåller även en option på tilläggsbeställningar om ytterligare 38,4 MSEK. Detta visar att vår traditionella marknad, nationell säkerhet, i stor utsträckning präglas av oregelbunden orderingång över kvartal och år, vilket påverkar våra prognoser och resultat i det kortare perspektivet. En positiv aspekt med dessa avtal är att de ofta har flerårig löptid med stort ordervärde och därmed genererar återkommande intäkter kännetecknades av företagets höga ambitioner att expandera och utöka utbudet av cybersäkerhetslösningar till existerande och nya kunder i såväl Sverige som EU. Existerande kunder inom nationell säkerhet visade fortsatt förtroende för Advenica under 2014 genom att förlänga serviceavtal samt initiera diskussioner om kundspecifika produktanpassningar och utvecklingsprojekt. Att dessa kunder fortsätter att upphandla produkter och tjänster är en bekräftelse på det tydliga värde våra unika produkter och kompetens tillför kundernas verksamheter. I tillägg skedde ett antal inledande diskussioner med flera myndigheter i Norden och övriga Europa. Advenicas börsintroduktion på NASDAQ OMX First North Premier i september var en betydelsefull händelse och milstolpe under året. I och med denna händelse har vi stärkt vår kassa vilket har skapat en finansiell stabilitet i bolaget. Vi har under året lagt mycket tid och resurser på vår fortsatta produktutveckling, i syfte att öka vår konkurrenskraft och skapa en position som marknadsledande leverantör av avancerade cybersäkerhetslösningar inom utvalda marknader i offentlig och privat sektor. Förutom kundfokus på nationell säkerhet, fokuserar vi främst vår marknadsbearbetning och produktutveckling mot områden såsom Kritisk Infrastruktur, Hälso-och Sjukvård samt Myndigheter. Företaget ändrade namn under året - från Business Security till Advenica i april, ett namn som hämtades från latinets advenire vilket betyder att komma framåt. Vi förstärkte vår organisation med nyckelkompetens om de prioriterade marknaderna. Vårt långsiktigt högt ställda tillväxtmål speglar även fortsättningsvis såväl bedömd marknadstrend, marknadspotential och vår tilltro till företagets produkter, personal och unika kärnkompetens. För att säkerställa en fortsatt god tillväxt kommer därför våra insatser under 2015 främst koncentreras på fortsatt utveckling av en effektiv och marknadsorienterad organisation, utveckling och lansering av nya produkter med speciellt fokus på de prioriterade marknaderna. Jag ser fram emot ett nytt år där vi tar ännu ett steg mot att bli den ledande leverantören av avancerade cybersäkerhetslösningar. Andreas Linde Sidan 2:19

3 Marknad, kunder och vår organisation Marknad Cybersäkerhet i allmänhet och säkerhetsbrister i synnerhet får stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Det är nästan dagligen ett ämne i nyhetskanaler och media. Allt talar för att marknaden kommer fortsätta växa under lång tid framöver, inte minst inom statliga organisationer och myndigheter i takt med att regeringar och tillsynsmyndigheter inför mer långtgående regulatoriska krav på informationssäkerhet för dessa. Detsamma gäller för tillväxten inom den privata sektorn där behovet, ansvaret och besluten om att säkerställa ett gott informationsskydd för en organisation alltmer förflyttas från IT-ansvariga till styrelserummet och VD. I framtiden förväntas dessutom hög informationssäkerhet vara en allt viktigare konkurrensfördel när kundernas krav på integritet ökar. Advenicas möjligheter att uppfylla de högt ställda tillväxtmålen är goda. Marknadstrenden är långsiktigt positiv. Vår långa erfarenhet som leverantör till myndigheter med ansvar för nationell säkerhet, där man ställer höga krav på informationssäkerhet, ger oss en unik kompetens och position. Denna kunskap och teknik tar vi nu med oss när vi intensifierar vår strategiska satsning på de speciellt prioriterad marknaderna. Här blir nyckeln till framgång god kunskap om kundens miljö och behov, välanpassade cybersäkerhetslösningar och ett starkt partnersamarbete med väl utvalda distributörer. I vårt traditionella marknadsområde, nationell säkerhet, ökar behovet av informationssäkerhetslösningar. Ett förändrat behov av informationsutbyte är också tydligt då intrång, dataläckage och obehörig tillgång till information blir allt mer frekvent i samhälle. Även det som händer i vår omvärld, med ökad anspänning mellan nationer i Europa, ökar behovet av att skydda nationella intressen avseende bl.a. datakommunikation. Det ökar behovet av säker kommunikation inom och mellan nationer. Kunder Våra prioriterade marknader Kritisk Infrastruktur, Hälso- och Sjukvård samt Myndigheter, har visat tydligt intresse och behov av ökad informationssäkerhet. En tydlig trend inom dessa marknader är att man köper informationssäkerhet från externa tjänstebolag genom s.k. MSS-lösningar (Managed Security Service). Detta innebär en förhöjd exponering och risk för dataläckage och komplicerade juridiska ansvarsförhållande. Advenicas produkter har en design med inbyggda funktioner som gör det möjligt för MSS-bolag att tillhandahålla denna typ av tjänst utan att de själva kan ta del av känslig information. Därmed minskar kundens riskexponering. Advenicas lösning är Three Domain Separation by Advenica, en unik lösning som har sitt ursprung i de hårda krav som våra traditionella kunder ställer. En av Advenicas affärsmodeller ger möjlighet att abonnera på en säkerhetslösning baserat på månads- eller kvartalsavrop. Det ger kunden, med bibehållen högsta säkerhet, flexibilitet att upphandla exakt den kapacitet som efterfrågas. Advenica har traditionellt arbetat med egen säljorganisation gentemot myndigheter inom nationell säkerhet. Detta kommer att fortsätta, samtidigt som utvalda samarbetspartners kommer agera som komplement. Inom våra prioriterade marknader är dock strategin annorlunda. Här söker vi aktivt partnersamarbete där vi har tecknat flera viktiga partneravtal under 2014 och i början av Sidan 3:19

4 Urvalet baseras på hur väl Advenica och partnern kompletterar varandra kompetensmässigt, dennes affärsnätverk och kundbehovet i aktuell region/land. Vid avtalet med t.ex. vår slovenska partner DSC var det tydligt att våra avancerade cybersäkerhetslösningar var ett viktigt komplement till deras befintliga utbud av brandväggar och routers från företag som Juniper. Avtalet med Advenica gör det möjligt för dem att erbjuda sina kunder kompletta lösningar för förbättrad informationssäkerhet som bättre möter dagens behov. Vår organisation o Ett flertal organisatoriska förändringar skedde under året i linje med våra ambitioner och fokus. Marie Bengtsson tillträdde som ny CFO (den 7 januari 2015). Arbetet med att förstärka sälj- och marknadsorganisationen innebar att flera viktiga roller kompletterades eller ersattes, däribland marknadschef, säljchef, pr/media ansvarig, säljare och teknisk säljpersonal. KONCERNEN Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet En ny version av vår produkt SecuriConnect lanserades (november 2014). Order på 3,8 MSEK från FMV avseende VPN-utrustning för IP-nätverk (december 2014). Partneravtal tecknades med DSC, Design Secure Connection, en slovensk distributör och försäljare av utrustning för telekommunikation och IT-säkerhet. Avtalet ger DSC distributionsrättighet för Advenicas produkter i den adriatiska regionen (december 2014). Order på 2,3 MSEK från nationell myndighet avseende utveckling av kommunikationsfilter med högassurans (december 2014). Partneravtal tecknades med Bedriftssystemer AS, en ledande leverantör av systemlösningar och produkter för IT-säkerhet på den nordiska marknaden. Avtalet ger Bedriftssystemer distributionsrättighet för Advenicas produkter i Norge (januari 2015). Flerårsavtal tecknades med FMV avseende underhålls- och supporttjänster. Under perioden kommer FMV beställa tjänster från Advenica till ett värde av 18 MSEK. I avtalet ingår även en option på tilläggsbeställningar till ett värde av ytterligare 38,4 MSEK (januari 2015). Sidan 4:19

5 KONCERNEN Nettoomsättning och resultat fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalets omsättning uppgick till (11 372) TSEK vilket innebär en minskning om 26 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Resultat före skatt för kvartalet uppgick till (3 021) TSEK och periodens resultat till (2 328) TSEK. Advenicas intäktsmodell innehåller både intäkter av engångskaraktär och återkommande intäkter. De återkommande intäkterna består huvudsakligen av intäkter från löpande underhållsavtal. Dessa återkommande intäkter blir en allt viktigare intäktskälla. Under årets fjärde kvartal uppgick de återkommande intäkterna till (1 555) TSEK och utgjorde 49,5 (13,7) procent av den totala omsättningen. Omsättning per kvartal, TSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Sidan 5:19

6 Nettoomsättning och resultat helåret 2014 Omsättningen för perioden januari 2014 till december 2014 uppgick till TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till TSEK. Resultatet efter skatt blev TSEK. Intäktsfördelning per kvartal, TSEK Produkter Tjänster Service Övrigt Q Q Q Q Q Q Q Q Balansräkning, finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2014 till (76) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för året blev (-9 184) TSEK. Soliditeten uppgick den 31 december 2014 till 87 (65) procent. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för året uppgick till (13 461) TSEK och utgjordes av aktiverade utvecklingskostnader. Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med (508) TSEK för året. Varulager har minskat under 2014 till (21 813) TSEK, där lagerhanteringen har förbättrats för Under tredje kvartalet tecknades aktier motsvarande TSEK vid en fulltecknad börsintroduktion till NASDAQ OMX First North Premier. Under året har en riktad nyemission uppgående till TSEK slutförts av aktier. Konvertibla skuldebrev uppgående till TSEK konverterades till aktier. Sidan 6:19

7 Redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget Advenica AB (publ), organisationsnummer och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet är utveckling och försäljning av säkerhetslösningar i form av krypteringssystem för nätverkskommunikation. Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Stora Råby Byaväg 88, Lund. Koncernredovisning för Advenica AB (publ) har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom den Europeiska Unionen (EU). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Tillämpade principer är oförändrade i förhållande till dessa principer. I övrigt har de nya standarder och tolkningar som trätt i kraft från och med räkenskapsåret 2014 inte haft någon väsentlig effekt på den finansiella rapporteringen. Beräkning av antalet aktier efter utspädning inkluderar samtliga aktier i den pågående nyemissionen som avslutats vid rapportens offentliggörande. Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental kronor (TSEK). Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Personalutveckling Antalet heltidsanställda den 31 december 2014 var 48 (46) personer. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2013 under avsnittet Risker och Riskhantering, i Förvaltningsberättelsen. Sidan 7:19

8 Aktien och ägarna Antalet aktieägare vid periodens slut var 704 (12). Av det totala aktiekapitalet ägde bolagets grundare med familj 48,9 (73) procent, övriga, inklusive personal, 51,1 (27) procent. Nedan finns de största aktieägarna upptagna per 30 december. De största aktieägarna Antal aktier Andel i % Familjen Linde ,91% Sven Gruvstad ,53% Bison Holdings Limited ,78% Elephant Holdings S.A ,41% Nordic Innovation Invest AB ,29% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,21% Infotech i väst AB ,60% JP Morgan Bank ,31% Qamcom Technology AB ,13% Mikael Sandberg ,80% LMK Forward AB ,05% Summa största aktieägarna ,02% Totalt antal aktier per 30 december 2014 uppgick till st. Bolaget har varit listat på NASDAQ OMX First North Premier sedan 18 september och introduktionskursen var 15,20 kr. Högsta värde under året uppnåddes noteringsdagen då den avslutades till 12,20 kr och lägsta kursen under året blev 5,30 kr vilket var den 11 december. Per bokslutsrapporteringsdatumet 30 december uppgick kursen till 6,50 kr och börsvärdet uppgick till TSEK. Kursutvecklingen för aktien visas i grafen nedan. Aktiekurs Stängningskurs Aktiekurs 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Datum Sidan 8:19

9 Framtid Vi bedömer att den underliggande efterfrågan för våra lösningar är god och därmed är förutsättningarna för resultatförbättringar och fortsatt tillväxt goda. Utsikterna för samarbete gällande utveckling av säkerhetstjänster inom vårt verksamhetsområde för den regulatoriska sektorn både inom den privata- och den offentliga delen bedöms gynnsam för vårt erbjudande. Ekonomisk redovisning Koncernens resultaträkning Okt-dec Okt-dec jan-dec jan-dec i sammandrag, TSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa Resultat per aktie före och efter full utspädning, SEK -0,51 2,36-0,77-5,77 Sidan 9:19

10 Koncernens rapport över Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec totalresultat, TSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa Sidan 10:19

11 Koncernens balansräkning i sammandrag TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 3297 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättning garantier Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sidan 11:19

12 Kassaflödesanalys Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec TSEK Löpande verksamhet Resultat före skatt Justering för icke kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt 0 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Justeringar av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av rörelsefordringar Ökning/Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av dotterbolag 8 8 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel i början av året Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Sidan 12:19

13 Eget kapital TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Totalt eget kapital Per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Nyemission Per 31 december Per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Nyemission Per 31 december Sidan 13:19

14 Flerårsöversikt och nyckeltal Jan-dec Jan-dec för koncernen Nettoomsättning, TSEK Resultat före skatt, TSEK Resultat efter skatt, TSEK Rörelsemarginal före skatt, % Rörelsemarginal efter skatt, % Soliditet, % Sysselsatt kapital, TSEK Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -11,78-16,00 Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på totalt kapital, % Nettoskuldsättning, TSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0 0,01 Eget kapital per aktie, kr 7,85 43,12 Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, kr -0,80-13,56 Resultat före skatt per aktie, kr -0,97-7,28 Resultat efter skatt per aktie, kr -0,77-5,77 Antal aktier vid periodens slut, tusental Anställda vid periodens slut Kvartalsöversikt Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Nettoomsättning, TSEK Omsättningstillväxt, % Rörelseresultat före skatt, TSEK Sidan 14:19

15 Nyckeltal Okt-dec Okt-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning, TSEK Resultat före finansiella poster (EBIT) Resultat före skatt (EBT) Periodens resultat Rörelsemarginal före finansiella poster, % Rörelsemarginal före skatt, % Rörelsemarginal efter skatt, % Soliditet, % Skuldsättningsgrad, % Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,51 2,36-0,77-5,77 Kassaflöde, löpande verksamheten, TSEK Nyckeltalsdefinitioner Rörelsemarginal före skatt, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella poster i relation till omsättningen Rörelsemarginal efter skatt, % = Rörelsemarginal efter skatt i relation till omsättningen Rörelsemarginal före finansiella poster, % = Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till omsättningen Soliditet, % = Eget kapital i relation till balansomslutning Skuldsättningsgrad, % = Totala skulder i relation till eget kapital Sysselsatt kapital, TSEK = Totala tillgångar reducerat med räntefria skulder Räntabilitet på sysselsatt kapital, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella intäkter i relation till sysselsatt kapital Nettoskuldsättning = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande fordringar och likvida medel Nettoskuldsättningsgrad, ggr = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande kortfristiga fordringar och likvida medel i relation till eget kapital Räntabilitet på eget kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till eget kapital Räntabilitet på totalt kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till balansomslutningen Sidan 15:19

16 MODERBOLAGET Moderbolagets resultat Moderbolagets omsättning för år 2014, inklusive koncerninterna poster, uppgick till (30 080) TSEK. Resultat efter skatt var ( ) TSEK. Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning och investeringar Den uppskjutna skattefordran har under 2014 ökat till (5 456) TSEK. Varulager har minskat under 2014 till (21 813) TSEK, lagerhanterings process har förbättrats för Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2014 till (56) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till (22 105) TSEK, vilket ger en soliditet om 82 (50) procent. Moderbolagets resultat i sammandrag Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec TSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Sidan 16:19

17 Moderbolagets balansräkning i sammandrag, TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital 0 Överkursfond Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sidan 17:19

18 Finansiell information Delårsrapporter, årsredovisningar och Advenicas pressmeddelande kan beställas från Advenica AB, Box 11065, Lund, via telefon , E-post: eller på Finansiell kalender Kvartalsrapport januari-mars april 2015 Årsstämma maj 2015 Halvårsrapport januari-juni juli 2015 Kvartalsrapport januari-september oktober 2015 Kontakt Andreas Linde, VD och koncernchef Marie Bengtsson, CFO Telefon: Telefon: alt E-post: E-post: Intygande Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att denna helårsrapport ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhet som företaget och de företag som ingår i koncernen står för. Lund den 5 februari 2015 På styrelsens uppdrag signerar Andreas Linde VD och koncernchef Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Sidan 18:19

19 Advenica på 2 minuter Vad vi gör Advenica är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer säkerhet i form av tillförlitliga krypteringssystem och produkter för all typ av nätverkskommunikation. Advenica är ett av fyra företag i världen med EU-certifiering av VPN-teknologi på högsta nivå. Vårt erbjudande Advenica erbjuder ett egenutvecklat och nischat utbud av unika produkter och lösningar för att skydda den information som sänds över IP-baserade nätverk som till exempel Internet. Som komplement till produktutbudet säljer Advenica även avtal om underhålls- och supporttjänster samt tilläggstjänster som utbildning, service och säkerhetsutvärdering. Våra marknader Gemensamt för Advenicas kunder är deras behov av extraordinära nätverkssäkerhetslösningar som till exempel centrala och lokala myndigheter, sjukvård, försvarsorganisationer och företag med höga säkerhetskrav inom till exempel kritisk infrastruktur. Växande marknad Analysföretaget Frost & Sullivan har identifierat allt mer komplexa säkerhetshot, eskalerande antal IT-relaterade brott och negativ publicitet som orsakas av säkerhetöverträdelser som de främsta drivkrafterna för Managed Seurity Services (MSS) marknaden. De kan också se kostnadskontrollstrender för att sänka IT-kostnader, vilket talar för abonnemangsliknande produkter (MSS). MSS inom EMEA* omsatte nästan 2,6 miljarder USD 2010 och förväntas växa med i genomsnitt 18,5 procent per år för att 2017 omsätta cirka 8,4 miljarder USD enligt Frost & Sullivan. Inom EMEA bidrog Europa med 88 procent av försäljningen, varav Skandinavien med 6,9 procent. *EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika Vår vision Advenicas vision är att vara ledande på att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt... Årsredovisning 2012 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer