Ventilationsutredning lägenhetsaggregat, Ammarnäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilationsutredning lägenhetsaggregat, Ammarnäs 2013-06-21"

Transkript

1 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat, Ammarnäs

2 Ventilationsutredning Televägen 7,9,11 Ammarnäs Antal sidor: 18 Dorotea Erla, Tommy Danvind Dorotea

3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 FÖRORD SAMMANFATTNING SYFTE/BAKGRUND i UPPDRAG OBJEKTBESKRIVNING FÖRUTSÄTTNINGAR 5 AGGREGAT Typ och Funktion MÄTRESULTAT BERÄKNINGAR ENERGIBERÄKNINGAR DISKUSSION ANVISNINGAR/RÅD

5 1 FÖRORD Norrbottens Energikontor (Nenet) driver projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering. Ett av dessa delprojekt är uppdraget i denna rapport om ventilationsaggregat i lägenheter från talen. ERLA, Tommy Danvind har av, Nenet fått uppdraget att se över luftflöden och bestämma status på befintliga ventilationsaggregat för fastigheterna på Televägen 7, 9, 11 i Ammarnäs. Besök gjordes den 11-12/6-13. I rapporten finns möjliga åtgärdsförslag och kostnads/lönsamhetsberäkningar för dessa. Rapporten har utformats för att även kunna nyttjas för andra fastigheter med likvärdiga ventilationsaggregat. 4

6 2 SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis kan sägas att: - åldersstigna ventilationsaggregat från talen, generellt är uttjänta och bör bytas till moderna energieffektivare aggregat. - Vid framtida ombyggnader av kök och badrum eller vid utbyte av ventilationsaggregat skall försiktighet iakttas så att funktionen av ventilationen bibehålls, samt att fukt- och luktproblem undviks. - Ventilationsanläggningarna uppfyller idagsläget inte ventilationskraven enligt regelverket. - I detta fall konstaterades vid platsbesök en omfattande försmutsning av filter samt fläkthjul, vilket medför att flödena har reducerats och därmed även funktionen, dock var värmeväxlarna i gott bruksskick. - Ventilationsaggregaten är ålderstigna och avskrivna sedan en tid tillbaka och bör bytas ut mot moderna ventilationsaggregat vilka är betydligt energieffektivare. Nya aggregat bör inbesparas med dagens energipriser på mindre än 8 år. (se energiberäkningar kap. 9) - Oavsett ålder måste alla lägenhetsaggregat rengöras och underhållas och besiktas. 3 SYFTE/BAKGRUND i UPPDRAG Nenet driver projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering med ett flertal fastighetsägare/fastighetsförvaltare, vilka innehar fastigheter från talen med lägenhetsaggregat som ombesörjer ventilationen, exempelvis Bacho Minimaster och likvärdiga aggregat. Många av dessa aggregat har fått nedsatt funktion som dålig effekt i värmeåtervinning, slitna lager osv. En annan problematik kring detta är i de fall el till aggregat betalas av den som bor i lägenheten, då det ofta händer att ventilationen helt eller delvis stängs av för att få mindre elräkning, men även av störande bullernivå. Detta kan förutom dålig luft även ge upphov till fuktproblem, med ödesdigra konsekvenser för fastighetsägaren i form av fuktskador i bad/duschrum. Vilket ofta leder till höga reparationskostnader. 5

7 4 OBJEKTBESKRIVNING Objektet består av totalt 16 lägenheter (lgh) uppdelat på 3 huskroppar i Ammarnäs, Västerbotten. Televägen 7 Byggnad 1 5 lgh uppförd 1989 Televägen 9 Byggnad 2 5 lgh uppförd 1989 Televägen 11 Byggnad 3 6 lgh uppförd 1991 Husen har endast Bottenplan typ (radhus). FÖRUTSÄTTNINGAR I rapporten finns osäkerhet om verklig verkningsgrad då utomhustemperaturen denna sommardag var hög, varför beräkningar delvis har gjort utifrån fabrikantens data. Önskvärt vore att testet kunnat göras under vintersäsongen, för säkrare mätresultat. Vidare har ej Planritningar, Byggritningar, ritningar för ventilations installeringar, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)-protokoll, injusteringsprotokoll eller ritningar för elinstallering funnits att tillgå för erforderliga beräkningar. Därmed har på plats alla mätningar gjorts med erforderliga hjälpmedel (måttband, FLUKE el-amperemätare/el-spänningsprovare, Testo luftflödesmätare) därtill har uppgifter om ventilationsaggregat erhållits från dokument av tillverkare via Internet. 6

8 5 AGGREGAT Typ och Funktion Ventilationsaggregaten är av likvärdig funktion i de tre husen, med något nyare modell i Televägen 9 och 11. Funktionsbeskrivningen nedan gäller för båda typerna. Systembeskrivning för värmeåtervinningsaggregat, BACHO ACF (Minimaster) Televägen 7. SVENSKA FLÄKT RDKB (Rexonet) Televägen 9, 11 BACHO ACF SVENSKA FLÄKT RDKB Värmeåtervinningsaggregaten är enhetsaggregat för FT -ventilation med värmeåtervinning ur frånluften. I aggregatet ingår fläktar för till- och frånluft, värmeväxlare, elbatteri för eftervärmning, tilluftfilter, avfrostningsautomatik och erforderlig kringutrustning. Aggregatet är kompletterat med spiskåpa och därmed även placerat ovanför spisen. Minimaster/Rexonet suger frånluft via bad och kök för respektive lägenhet och tillför ny uteluft från husets utsida via tilluftskanaler/ventiler till sovrum och/eller vardagsrum. Avluft, (frånluft) efter värmeöverföring går via separat kanal från aggregatet därefter ut via takhuv, på yttertaket. Tilluft/uteluft med FTX-ventilation (Från/Till luftsventilation med värmeväxling) För att uppnå en god ventilationseffektivitet i FTX-ventilerade hus förutsätts att huset är någorlunda tätt för att undvika s.k. oavsiktlig ventilation. Oavsiktlig ventilation, betecknas även läckflöde, uppstår med dåliga tätningslister i fönster och dörrar men även i andra otäta väggenomföringar där luft fritt kan passsera och störa ventilationsbalansen. En frånluftsfläkt suger luft från utsugningsställena i våtutrymmen och kök. Tilluftsfläkten trycker in luft i vistelserum, sovrum, allrum. Luftflödet bestäms enligt Svensk Byggnorm (SBN) där grundregeln är 0,5 omsättning av rumsvolymen/h, även grundregeln 0,35 liter/sekund [l/s] per m 2 bostadsyta kan användas. För Televägen 7, 9 och 11 gäller SBN 80, samt Nybyggnadsreglerna, där mer utförlig och detaljerad beskrivning finns att tillgå. 7

9 6 MÄTRESULTAT Följande underlag för beräkningar har ej funnits att tillgå; - Planritningar - Byggritningar - Dokumenterade handlingar för vent.aggregat - Ritningar för elinstallering - Ritningar för ventilations installeringar - OVK-protokoll eller injusteringsprotokoll Därmed har alla mätningar gjorts på plats med nödvändiga hjälpmedel (måttband, FLUKE el-amperemätare/el-spänningsprovare, Testo luftflödesmätare) därtill har uppgifter om ventilationsaggregat erhållits från dokument av tillverkare via Internet. Även fastighetsägarens uppgifter samt intervju med boende ligger till grund för beräkningarna. Byggnad 1 Fastighetsägare anvisade lägenhet 7 D som representativt för test i Byggnad 1, där sitter installerat ACF aggregat. Lägenhetsytan är 50 m 2. Fastighetsägare uppgav att rengöring av fläktar och värmeväxlarpaket nyligare hade genomförts. En okulär besiktning genomfördes innan mätningar startades. Där kan konstateras att filter var försmutsade och flygfän från tidigare barmarksperiod finns anhopade i filter. Likaså fanns kraftiga avlagringar på fläktvingar, däremot var värmeväxlare i gott skick och utan plack. Se bilder nedan. Filter Fläktvingar Beläggningar på fläktvingar och smuts i filter påverkar flödet negativt och därmed ökar även energiåtgången för varje m 3 luft som skall transporteras. Även kallat SFP tal. SFP -talet står för specifik fläkteffektivitet. SFP, kilowatt[ kw]/m 3 /s. 8

10 Uppmätta flöden i befintlig anläggning med Testovent 415 luftflödesmätare enligt nedan: Liter/sekund (l/s) Utan öppnad spiskåpa Öppnad spiskåpa Frånluft Grundflöde Högfart/forc. Grundflöde Högfart/forc. Toa/dusch 13,3 20 5,7 13,3 Kök 4,2 6,1 10,8 22,5 Tilluft Sov/vardagsrum 25 31, Vid följande beräkningar kommer grundflöde utan öppnad spiskåpa att användas eftersom detta är det normala över hela året. Effektåtgång för grundflöde har mätts till 70 Watt [W] resp 207 W för forcerad drift för aggregatet utan eftervärmning av tilluft. 0,3Ampere [A]*230Volt [V] = 70 W 0,9A*230V = 207 W I fortsatta beräkningar kommer effektåtgång för grundflöde att användas. Byggnad 2 och 3 Fastighetsägare anvisade lägenhet 9 E som representativt för test i Byggnad 2 & 3, där sitter installerat RDKB aggregat. Lägenhetsytan är 67 m 2. Fastighetsägare uppgav att rengöring av fläktar och värmeväxlarpaket nyligare hade genomförts. En okulär besiktning genomfördes innan mätningar startades. Där kunde även konstateras att filter var mycket försmutsade och mindre mängd insekter. Filtren var även delvis tillskrynklade, tveksamt om dessa tätar mot anhåll för filtren. Likaså fanns kraftiga avlagringar på fläktvingar, däremot var värmeväxlare i gott skick utan plack. Se bilder nedan. 9 Filter frånluft Filter tilluft Fläktvingar

11 Beläggningar på fläktvingar och smuts i filter påverkar flödet negativt och därmed ökar även energiåtgången för varje m 3 luft som skall transporteras. Även kallat SFP tal. Uppmätta flöden i befintlig anläggning med Testovent 415 luftflödesmätare enligt nedan: Liter/sekund (l/s) Utan öppnad spiskåpa Öppnad spiskåpa Frånluft Grundflöde Högfart/forc. Grundflöde Högfart/forc. Toa/dusch 17,5 20,2 10,8 14,4 Kök 7, , ,2 Tilluft Sov/vardagsrum 29 39, Vid följande beräkningar kommer grundflöde utan öppnad spiskåpa att nyttjas eftersom detta är det normala över hela året. Effektåtgång för grundflöde har mätts till 70 W resp 160 W för forcerad drift för aggregatet utan eftervärmning av tilluft. 0,3A*230V= 70 W 0,7A*230V=160 W I fortsatta beräkningar kommer effektåtgång för grundflöde att användas. 10

12 8 BERÄKNINGAR Luftflödesberäkningar för Bostad 1 (Televägen 7) lyder under SBN 80, vilket säger att beräkning av luftväxling skall göras enligt normen, 0,35 l/s * m 2 bostadsyta + 10 lit för toa/badrum. (om ytan är större än 5 m 2 läggs 1 l/s*m 2 till, och om vädringsfönster saknas skall forcering med 10 l/s läggas till) För lgh 7D gäller således 45m 2 (50-5(toa/duschrum))*0,35 l/s + 10 l/s (toa/duschrum) = 26 l/s. 26 lit i grundflöde är gällande krav enligt SBN 80. För att uppnå detta flöde måste fläkten köras i forcerat läge, utan nyttjande av spiskåpa. Eftersom inget injusterings-protokoll eller OVK-besikning finns att tillgå måste denna rapport fortsättningsvis grunda sig på lagkravet enligt SBN 80. OBS. denna ventilationsanläggning uppfyller inte kravet enligt gällande SBN 80 norm och skulle inte bli godkänd vid en OVK-besikning i dagsläget. Dock skulle kanske kravet klaras vid inställning grundventilation om filter vore bytta samt fläktbladen rengjorda. Beräkning Televägen 9 & 11 Luftflödesberäkningar för Bostad 2,3 (Televägen 9 &11) byggår -91 lyder under Nybyggnadsreglerna som ersatte SBN 80 den 1/1-89, vilket säger att beräkning av luftväxling skall göras enligt normen, 0,35 l/s*m 2 bostadsyta + 4 l/sovplats + 10 lit för toa/badrum (m. öppningsbart fönster). (om ytan är större än 5 m 2 läggs 1 l/s*m 2 till, och om vädringsfönster saknas skall forcering med 30 lit/s, eller 15 l/s) För lgh 9E gäller således 60m 2 (67-7 (toa/duschrum) )*0,35 l/s + 10 l/s + 8 l/s (2 sovpl.) = 39 l/s. 39 lit i grundflöde är gällande krav enligt Nybyggnadsreglerna som ersatte SBN 80. För att uppnå detta flöde måste fläkten köras i forcerat läge, utan nyttjande av spiskåpa. Eftersom inget injusterings-protokoll eller OVK-besikning finns att tillgå måste denna rapport fortsättningsvis grunda sig på lagkravet enligt Nybyggnadsreglerna. OBS. denna ventilationsanläggning uppfyller inte kravet enligt gällande norm och skulle inte bli godkänd vid en OVK-besikning i dagsläget. Dock skulle kanske kravet klaras vid inställning grundventilation om filter vore bytta samt fläktbladen rengjorda. 11

13 9 ENERGIBERÄKNING Beräkningar av luftflöden, energiberäkningar och sparkostnader för investeringar har gjorts med vedertaget beräkningsprogram som används vid energikartläggningar och energideklarationer av fastigheter. Byggnad 1, lgh 7E ACF ventilationsaggregatet bör ha ett flöde på minst 26 l/s. Att mäta verkningsgrad under sommardagar som vid detta projekt är inte helt förenligt eller säkert för mera exakta beräkningar av års-data. Eftersom mätnoggrannheten i temperaturskillnader blir känsligt för minsta felmätning. Med uppmätta temperaturvärden inmatade i energiberäkningsprogrammet för ventilation, resulterar detta i en årsförlust av energi i avluft på 4635 kwh utan återvinning. (Se bild 1) Ett ventilationsflöde enligt norm kräver energitillskott med 4635 kwh plus energi för drift av fläktmotorerna. Drift av motorer enligt mätta värden var 70 W med för lågt flöde enligt norm. 70 W * 8760 h/år = 613 kwh/år. (med ökat flöde ökar effekten och därmed även energiåtg.) Summa energianvändning = 5248 kwh/år. SFP -tal 2,69 Enligt dagens norm skall SFP-talet vara under 2,0. Bild 1 12

14 Erfarenhetsmässigt brukar de flesta mätningar av likvärdiga åldersstigna aggregat ha verkningsgrader kring % över året. För beräkningarna användas 50% verkningsgrad som jämförelse i kommande redovisning. (Se bild 2) Bild 2 För Byggnad 2&3 gäller likvärdiga beräkningar. Ett ventilationsflöde enligt norm kräver energitillskott med 7023 kwh plus energi för drift av fläktmotorerna. Drift av motorer enligt mätta värden var 70 W med för lågt flöde enligt norm. 70 W * 8760 h/år = 611 kwh/år. (med ökat flöde ökar effekten och därmed även energiåtg.) Summa energianvändning = 7634 kwh/år. (Se bild 3) SFP -tal 1,79. Här sitter nyare EC-motorer, vilka är betydligt effektivare. Bild 3 13

15 Erfarenhetsmässigt brukar de flesta mätningar av likvärdiga åldersstigna aggregat ha verkningsgrader kring % över året. För beräkningarna användas 50% verkningsgrad som jämförelse i kommande redovisning. (Se bild 4) Bild 4 Skillnad i energiförlusterna mellan aggregaten i 7D och 9E ligger bland annat i en något större lägenhetsyta samt högre krav på luftombyte enligt normen, dock kan ses att momentan temperaturverkningsgrad är bättre i de nyare aggregaten. Dessutom kan utläsas i skillnaden mellan SFP talen 2,69 resp. 1,79 att de nyare motorerna är ca 33% effektivare än de gamla. I övrigt är aggregaten likvärdiga i stort med varandra i Byggnad 1,2,3. Tillskottsenergi för eftervärmning av tilluft vid extremt låga temperaturer har ej beräknats men denna tillskottsvärme i form av el hamnar på hyresgästens elkostnad för hushållet. Detta kan beräknas men blir även något osäker då ingångsvärden ej är helt tillförlitliga, i normalfallet bör el-tillskottet bli ca 800 kwh/år för 50 m 2 resp 1050 kwh för 67 m 2. Vid byte av gamla uttjänta aggregat till nya moderna och energieffektivare aggregat, kan kommande ekonomiska beräkningar öka motivationen till utbyte. Ett stort antal aggregat med varierande prisbild på finns att tillgå. Nytt lågprisaggregat med roterande värmeväxlare t.ex. Enervent Piccolo eco ECE kostar ca kr/st inkl. montering, vid upphandling av större antal. Priser avser budgetpris exkl. moms. För mer exakt prisbild krävs infordran av offert, där bl.a. antal aggregat, tillgänglighet, övriga önskemål ex. typ spiskåpor, m.m. tydligt framgår i förfrågningsunderlaget. 14

16 Nya aggregaten har ca 20 % bättre verkningsgrad än de gamla, samt nya EC motorer som standard, vilka är 30 % effektivare än de äldsta i Byggnad 1. De fortsatta beräkningarna av energiåtgång för uppvärmning av luftflödet i ventilationsaggregat beräknas som medelvärde för lägenheterna. Eftervärme för tilluft under de kallaste dagarna utgörs av el-element, vilket lägenhetsinnehavaren betalar via hushållselen. Den energin summeras som värmetillskott med ~ 1000 kwh/år. ( ) + tillskott = ( ) = = 6830 kwh/lgh/år Drift av fläktmotorer 613 kwh/lgh/år Beräkning av energianvändning efter värmeåtervinning enligt antagande. Energianvändning/lgh idag - återvinning 50% 6830 * (1-0,50) = 3415 kwh/ lgh/år Med nytt aggregat - återvinning 70% 6830 * (1-0,70) = 2049 kwh/ lgh/år Förbättrad återvinning = 1366 kwh/ lgh/år 30 % förbättring av elmotorer (613*0,3) = kwh/ lgh/år Totalt förbättring 1546 kwh/lgh/år Utfall i LCC sparkostnadsprogram med enbart merbesparingen av energi vid ett byte till nytt ventilationsaggregat. Antagen el-kostnad 1,25kr/kWh Se bild 5 Bild 5 15

17 Dessa beräkningar grundar sig på att aggregaten är rengjorda och i gott skick. Underhåll på gamla aggregaten är svårberäknat, beroende på tidigare underhåll, drifttider och driftförhållanden de gångna åren. Aggregaten är ålderstigna och ökande kostnader för reservdelar blir ett faktum. Utan hänsyn till ökande underhåll och reparationskostnader så är energisparkostnaden ej lönsam enbart på den ökade verkningsgraden under en 20 årsperiod. Dock skall osäkerheterna kring aktuell verkningsgrad på befintliga aggregat samt osäkerheten kring framtida tillgång av reservdelar beaktas. Beräkningar för en nyinvestering utifrån motivering att de gamla är avskrivna/uttjänta och ska bytas, visas här i sparkostnadsmall (LCC) för nytt ventilationsaggregat. Energianvändning grundar sig på tidigare beräkningar 6830 kwh/lgh och 70 % återvinning av frånluftenergin. Se Bild 6 Bild 6 Som kalkylen visar så är energisparkostnaden 0,25 kr/kwh vilket gör en besparing på 1 kr/kwh. Besparing om ca 1 kr/kwh * ( ) = 7000 kr/år Med Pay-Off metoden (återbetalningstiden) räknat så har ett nytt ventilationsaggregat räknats vara inbesparat på 7-8 år. Kommentar: Alla beräkningar har gjort med minimal luftomsättning enligt norm. Mycket talar för än positivare siffror beroende på hur mycket forcerat flöde/drift av aggregaten som körs. 16

18 DISKUSSION Om befintliga aggregat sparas: - Hög energianvändning - energikostnad - Risk att hyresgäster stänger av för att spara energi, med risk för lukt och fuktskador - Hög ljudnivå - Krav på både fastighetsägare och lägenhetsinnehavare att underhålla och rengöra aggregat. - Ingen nyinvesteringskostnad Om nya aggregat installeras: - Initialt hög investeringskostnad - Uppfyllelse normer i regelkraven för luftflöden - Bättre energieffektivitet, mer miljövänligt - Lägre ljudnivå från nya aggregat, kan bidra till att aggregat inte stängs ner lika ofta med risk för fukt och mögelskador. - Mindre behov av service - Möjlighet att fjärrstyra - Höjer fastighetsvärde - Möjlighet att montera aggregat för kontinuerlig drift på befintligt fastighetsel. Detta kan då vara ett alternativ till önskad kontinuerlig drift då energikostnaden minskar med minskad risk för fuktskador. - CO 2 minskning med 1426 kg/år (CO 2 reduktion marginal-el enl IVL [kg/år]) Rekommendationer för Fastighetsägare: Fastighetsägare som idag har ett Rexonet/Minimaster aggregat bör innan det byts ut, konsultera fackman/sakkunnig. I dagsläget finns ett antal fabrikat som är likvärdiga som utbytesaggregat. Aggregatet ventilerar förutom köket, via kökskåpan, även husets WC/dusch samt grundventilationen i hela lägenheten. Fastighetsägaren äger och förvaltar fastigheten och ansvarar för att funktionen av befintliga system fungerar tillfredsställande. Vid en sk. OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) kan ventilationen bli underkänd p.g.a. felaktig installation eller dåligt skött underhåll. Fastighetsägaren blir därmed skyldig att åtgärda felaktigheter. 17

19 7 ANVISNING/RÅD 1 Gamla uttjänta avskrivna aggregat bör bytas Om befintliga ventilationsaggregat bibehålls: 2 Rengör fläktar, fettfilter och byt aggregatfilter. Rengör även intagsgaller för tilluft i detta fall sittande på yttervägg. Damsug aggregat och rengör alla ventilationsdon, eventuellt kanaler. 3 Justera luftflöden enligt normkraven. 4 Utför OVK besiktning. 5 Förklara /Informera för de boende om hur viktigt det är att ventilationsaggregatet kontinuerligt är igång. 6 Undersök även möjligheten att koppla aggregaten för drift via fastighetselen, vilket då ger fastighetsägaren kontrollen av kontinuerlig drift. 7 Var beredd på ökat underhåll och att reservdelar blir allt svårare att få fram för de gamla aggregaten. 18

20

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1 Referens nr: Plats för stämpel -008 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 0 0 0 Byggnadsägaren

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Ombesiktning datum

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Ombesiktning datum Referens nr: Plats för stämpel 5-076 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Östgötagatan 75-79 6 6 Byggnadsägaren

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Ventilation - Energieffektivisering

Ventilation - Energieffektivisering Ventilation - Energieffektivisering 2013-02-19 www.exergi.net Nenet, Testpilot LEO 1 Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Föredragshållare Energikartläggningar och - deklarationer Marcel Berkelder,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Från självdrag till FTX

Från självdrag till FTX Från självdrag till FTX Ronnebyhus AB renoverade år 2009 Madelungsvägen 3. Madelungsvägen 1, Övre Brunnsvägen 42 och 44 renoverades år 2007-08. I samband med den renoveringen bytte man fönster, ventilationssystem

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-09-02 Sammanställning av energideklaration ÖNSKA 1:103 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bilaga A Kravspecifikation

Bilaga A Kravspecifikation Bilaga A specifikation 1 Målsättning... 2 2 Förutsättningar... 2 3 Allmänt... 2 3.1 Generella krav... 2 3.2 Energieffektivitet... 4 3.3 Utformning... 6 3.4 Drift och underhåll... 7 3.5 Robusthet... 9 3.6

Läs mer

Från och tilluft med återvinning (FTX) - Mekanisk Frånluft

Från och tilluft med återvinning (FTX) - Mekanisk Frånluft Kundinformation Från och tilluft med återvinning (FTX) - Mekanisk Frånluft Kund ID 165277 WSID 207870 Kundnamn Mats Wiklund Adress Utsiktsvägen 11 60570Svärtinge E-post mats.wiklund@mail.com Tekniker 455

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SARVEN 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-16 Byggnadens adress: VIVELVÄGEN 1 12533 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 20 C Expert: Richard

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Lövekulle 1:74 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-25 Byggnadens adress: Svallåsvägen 125 44144 Alingsås Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer