GUIDE FÖR PLANERING AV KOMPETENSUTVECKLING OCH VAL AV LÄROMEDEL / PEDAGOGIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUIDE FÖR PLANERING AV KOMPETENSUTVECKLING OCH VAL AV LÄROMEDEL / PEDAGOGIK"

Transkript

1 GUIDE FÖR PLANERING AV KOMPETENSUTVECKLING OCH VAL AV LÄROMEDEL / PEDAGOGIK

2

3 Innehållsförteckning Kapitel Sida Begrepp och ordförklaringar... 1 Checklista vid val av utbildningsleverantör... 4 Lärmetoder: Arbetsinstruktion Beteendemodellering Cloudlearning Coaching Crowdlearning Det flippade klassrummet Edutainment Föreläsning Gamification Inkorgsteknik Jobbrotation Just in time Kompetenslaboratorium Mentorskap Observation Peer training Praktikfallsbaserat lärande Rapid learning Rollspel Simuleringar Självstudier Train the trainer Webbmöten... 55

4

5 Begrepp- och ordförklaring Begrepp Arbetsrotation/ jobbrotation -syftar till att utveckla individ och organisation genom att personer i organisationen under en period byter arbetsuppgifter med varandra. Beteendemodellering ändra till önskvärda beteenden genom förevisande av önskvärt beteende följt av övningssituation. Blended learning en blandning av olika lärformer och lärmiljöer Cloud computing en teknik baserad på att data görs tillgängligt genom att lägas i ett moln på nätet Cloud learning lärande genom att använda molntjänster över internet Cross-functional rotations - arbetsrotation under viss tid mellan olika avdelningar i organisationen Crowdlearning /MOOC (Massive online open courses) mycket stora grupper av deltagare kan samtidigt delta i en sådan kurs. Den är Internetbasserad och bygger på online-föreläsningar och självstudier Det flippade klassrummet tar del av förinspelade föreläsningar först och gör övningarna gemensamt lett av lärare Edutainment lärande genom underhållning och utbildning i ett och samma format 1 E-learning lärande med stöd av datorer och kommunikationsteknik Gamification (Spelifiering) - användande av spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande. Inkorgsteknik - simulering av beslut som är typiska för olika arbetsroller i det dagligt beslutsfattandet, används för oftast för strategisk kunskaper. Jobbrotation/arbetsrotation Se ovan Job swaps - två medarbetare från olika avdelningar med olika funktioner, byter jobb under en viss tid Just-in-time -lärande lärande i arbetet just när du behöver kunskapen. LMS (learning management system) en virtuell kursmiljö där man kan administrera och hantera många användare Mentorskap - en mentor ansvarar för en enskild persons utveckling genom att vara stödjande och agera bollplank MOOC (Massive online open courses)/crowdlearning mycket stora grupper av deltagare kan samtidigt delta i en sådan kurs. Den är Internetbasserad och bygger på online-föreläsningar och självstudier

6 Peer Training/Lära av varandra - en form för att se hur andra på arbetsplatsen löser en uppgift genom att reflektera och samtala Praktikfallsbaserat lärande syftar till att lära ut analytiskt och reflektivt tänkande som baseras på ett bakomliggande fakta för att därefter besvara frågeställningar Rapid Learning - lärande som är uppdelat i små korta doser Train the trainer en kedja av utbildningar där den som lärt sig något nytt utbildar vidare i kedjan Upplevelsebaserat lärande verkliga problem behandlas i en simulerad miljö Webbmöte/webinar - ett interaktivt seminarium som sänds online Within function rotation - medarbetarna roterar mellan arbeten som ligger inom samma funktion med liknande grader av ansvar Ord Arbetsplatslärande lärande på den egna arbetsplatsen samtidigt som man utför arbetet Auditivt hörselbaserat Avatar en figur som representerar användaren Beteendemönstret handlingsmönster Diplomering utbildningsbevis för genomförd utbildning 2 Facilitator en person som koncentrerar sig på processen i en grupp den hjälper mot ett bestämt mål Färdigheter en persons kombinerade kunskaper och erfarenheter Interaktivitet samspel som påverkar utvecklingen Kompetenslabben leds av en person som fångar upp och hjälper deltagare att reflektera över den tysta kompetensen i organisationen Lärdjup beskriver hur integrerat lärandet är till vad man kan i övrigt Lärmodul ett program av olika kunskaper Lärplattform en virtuell utbildningsmiljö Molntjänster tjänster som finns tillgängliga via internet Podcasts ljud eller film som sänds via internet Potential något där förutsättningarna finns för att det skall kunna utvecklas Processledaren person som leder arbetat mot ett bestämt mål Progression framsteg, utveckling

7 Scenarier en möjlig utveckling Simulering genomföra något i en kontrollerad miljö som så långt möjligt liknar verkligheten 3

8 Checklista när ni ska bestämma er för att göra en kompetensutvecklingsinsats Syfte med utbildningen Red ut varför en satsning på att stärka en viss kompetens är motiverad. Vad vinner företaget egentligen på det och varför ska just denna satsning göras? Här beskriver ni också vad insatsen skall leda till. Motiven och målen är viktig information att dela med sig till utbildningsleverantörer inför ett urval och vid utformande av en kompetensutvecklingsinsats. Beskriv hur insatsen ligger i linje med verksamhetens planer och bidrar till att verksamheten bättre kan nå sina mål? Sätt mätbara mål med insatsen. Vad ska medarbetarna kunna efter insatsen? Vad skall förändras i arbetssätt och/eller arbetsuppgifter tack vare kompetensutvecklingen? Varför skall denna insats prioriteras? Kartläggning av nuvarande kompetens Detta moment görs (delvis parallellt med syftet) för att stämma av om insatsen verkligen behövs eller om du har en felaktig bild av hur behovet verkligen ser ut. Använd gärna kompetenskort för detta. Ta reda på vilken kompetensnivå medarbetarna har i det aktuella området idag Vilka medarbetare har behov av denna insats? Kartlägg eventuella behov av inlärningsstöd och anpassning t ex för deltagare med funktionsnedsättningar (dyslexi, syn eller hörselnedsättning osv) 4 Val av utbildningsform (t ex e-utbildning, kurs, coaching) Tänk igenom när ni vill att insatsen skall ligga i tid och hur omfattande insatsen kan vara samt budgetram Skriv ner era önskemål om plats, genomförandetidpunkter, repetitionsmöjligheter och kvalitetssäkring av kompetensutvecklingen. Bestäm om det är viktigt att insatsen vara företaganpassad Ange om ni har några preferenser om insatsen skall göras individuellt eller i grupp? Ta hänsyn till målgruppens förkunskaper och studievana. Hur ska lärdomarna tas tillvara i verksamheten? Välj alternativ Gå igenom pärmen med olika möjliga kompetensutvecklingsmetoder och gör en avgränsning vilka metoder som är mest relevanta. Gå ut med en bred fråga och låt leverantörerna motivera valet av lärmetod. Blir arbetsinsatsen och kostnaden för insatsen rimlig kontra vad den bidrar med?

9 Checklista vid val av leverantör för kompetensutveckling Här hittar du de perspektiv ni bör tänka på och de frågor ni bör ställa till olika utbildare i samband med att ni skall välja leverantör för er kompetensutvecklingsinsats. Beskrivning av leverantören och dess kompetens Kreditupplysning? Andra kvalitetsgarantier såsom auktorisering via SAUF? Fungerar verkligen denna utbildning? Vilka bevis finns hos leverantören för att en utveckling hos deltagande individer verkligen äger rum? Statistik från tidigare genomförda insatser (hur nöjda har tidigare deltagare och kunder varit?) Eventuell utbildare eller leverantörens kompetens? Genomförandeförmåga? Vad gör ni om utbildaren blir sjuk? Ta referenser Syfte & Mål Vilken kompetens/kompetenser svarar denna insats mot? Vad når man för kompetensnivå genom insatsen? 5 Metodik & Pedagogik Vilken lärmetodik kommer att användas? Varför rekommenderas denna metodik? Vilka lärstilar passar insatsen för? Vilka möjligheter finns att repetera det som lärts ut? Företagsanpassning? Deltagare Krävs förkunskaper hos deltagarna för att kunna tillgodogöra sig insatsen? Kvalitetssäkring & Utvärdering Hur ska insatsen utvärderas, direkt efter insatsen och på lite längre sikt? Finns något system för att kvalitetssäkra lärandet? Ges någon form av utbildningsbevis? Hur ska lärdomar överföras i ordinarie verksamhet? Pris Kostnad Vem står för lokal Krävs resa och eller logi

10 Räkna ut kostnad per deltagare Genomförandet Hur ska insatsen administreras? Hur kommuniceras det man lärt sig tillbaka till chefen på arbetsplaten? Mångfaldsperspektivet (inkl jämställdhet) hur tas detta hänsyn till? Tillgänglighetsperspektivet (hur kan man möjliggöra för så många som möjligt?) Hur systematiseras lärandet och synliggörs i personens CV/kompetensregister? Krävs något stöd eller support t ex vid IT-utbildning för deltagarna? Vilka krav ställs på den studerandes kunnande och tillgång till teknik? Krävs förarbete inför insatsen och/eller uppföljning? Vilken flexibilitet finns i genomförandet av insatsen? Vilken flexibilitet ger kursen för den studerande (tid, rum, lärstilar)? Gör ni någn form av analys av deltagarnas kunskapsnivå och förväntningar innan insatsen? Ombokning/Avbokningsregler? Nöjdkundgaranti? Gör en marknadsundersökning (vilka alternativa leverantörer finns? Vad har de för utbud? Hur ser deras generella prisnivå ut? Finns kvalitetsgarantier som ger rabatter eller ytterligare utbildning om kursmålen ej nås av leverantören? Mät om möjligt kunskaper före och efter genomförd insats Kontrollera vad som ingår (t ex gällande lokaler, kaffe, lunch, utbildningsmaterial) Är innehållet/processen i insatsen baserad på kvalitetssäkrad kunskap och metodik t ex forskning eller beprövad erfarenhet. Hur? Vilken typ av stöd ges till deltagarna utöver utlärningstillfällena? (särskilt viktigt vid webbutbildning och självstudier) Vilket stöd kan utbildningsleverantören ge för att hjälpa till med överföringen av kunskapen in i den dagliga verksamheten? 6 Övriga punkter från SSVHs checklista avseende kursens uppläggning Rätt innehåll enligt kursens mål? (Ger kursen förutsättningar för den studerande att uppnå uppställda kunskaps- och färdighets-mål)? Vilken struktur ger kursen som stöd för den studerande (Handledning, anvisningar, schemaläggning, uppföljning, feedback)? (lärare, handledare, övriga kostnader)? Vilket underhåll krävs (t ex underhåll av länkar)?

11 Vid kursstart 1. Hur ska läraren få information om de studerandes bakgrund? 2. Hur stämmer läraren av de studerandes förväntningar? 3. Vilken information får de studerande om kursen? Hur? 7

12 Checklista för jämställdhetsintegrering av kompetensutveckling Hur ser det ut med könsrepresentationen bland de externa konsulter och utbildare som ni tar in. Anlitar projektet både män och kvinnor? Anlitas likadana män och kvinnor, exempelvis ur etnicitetssynpunkt? Ställ krav på utbildaren att den ska ha genuskunskaper, samt att dessa ska kunna styrkas med referenser och intyg. Undvik en-menings-formuleringar om att perspektivet ska finnas med (som utbildaren lätt kan kryssa utan att behöva motivera sig). Formulera istället öppna frågor om hur? exempelvis: Hur kommer genus och jämställdhet att belysas under utbildningen? Formulera eventuellt konkreta beskrivningar i upphandlingen om på vilket sätt ni vill att jämställdhetsperspektivet ska beaktas (antingen konkret kopplat till utbildningens ämnesinnehåll eller mer allmänt).exempelvis att utbildaren ska: o Synliggöra kvinnor och män genom exempel, statistik och bilder o Inkludera genusperspektiv på de ämnen som behandlas o Fatta eventuellt beslut om hur jämställdhets- och genuskunskaper skaviktas i upphandlingen. 8

13 Checklista för chefer inför kompetensutveckling Bra att tänka på innan utbildningsinsatsen startar Har ni skapat rätt förutsättningar för att kompetensutvecklingsinstasen skall bli lyckad? o Har ni kommunicerat ut tydliga mål med utbildningen, gjort klart hur målen skall uppnås och mätas? o Är den planerade tidåtgången för insatsen rimlig och går den att kombinera med ordinarie arbete? o Ligger insatsens tonvikt vid de viktigaste utbildningsbehoven och på rätt nivå för deltagarna? o Är den valda metodiken den mest ändamålsenliga för att deltagarna bäst skall uppnå målen? o Hur skapar ni förståelse för behoven av kompetensutveckling och intresse av att lära hos medarbetarna? Har ni tagit in referenser på utbildningsleverantören? Vad behövs i samband med utbildningen? Krävs det ersättare, extra personal, för att alla som behöver skall kunna delta? Har ni möjliggjort så att personalen kan delta i kompetensutvecklingen utan att känna sig stressade över sina ordinarie arbetsuppgifter? 9 Vad behöver man göra efter utbildningen? Gör uppföljning/utvärdering av insatsen. Ges möjlighet att öva/repetera den nya kunskapen, finns det stöd för detta? Avsätt tid och resurser så att kunskapen kan överföras till verksamheten, det kan t.ex. behöva ändras i arbetssätt och arbetsbeskrivningar för att en implementering skall kunna ske.

14 Arbetsinstruktion Gruppstorlek I II III IV Pris 0 $ $$ Resa/boende Nej Tid Kort Huvudkategori: Arbetsplatslärande Lärmetod: Arbetsinstruktion Om lärmetoden: Arbetsinstruktioner är beskrivningar i hur man steg för steg går tillväga för att utföra en specifik arbetsuppgift. Beskrivningarna kan vara allt från skriftliga t.ex. checklistor och rutindokument till videofilmer, bilder och datoranimationer. Det kan finnas generella beskrivningar medan det vanliga är att man har gjort egna arbetsplatsanpassade arbetsinstruktioner. Ofta är de korta, instruktiva och generella för alla anställda så som t.ex. säkerhetsföreskrifter. När man arbetar med arbetsinstruktioner görs det direkt i arbetssituationen varför den tidsmässigt blir effektiv. Relevanta arbetsinstruktioner tas fram för att kunna användas i självstudiesyfte när behov uppstår i arbetssituationen. Möjligheten att i förväg kunna ta till sig allmän information kring de praktiska förutsättningarna kan förenklas genom en webbaserad informationsdatabas där man kan hämta instruktioner. Instruktionerna kan utgå från bilder för att sedan visa på samband mellan bilder och enskilda arbetsmoment som också kan kopplas till en teoretisk kunskap. Instruktionerna är med andra ord både övergripande beskrivningar och mer ingående beskrivningar av arbetsmomenten, gemensamt är att de är korta och syftar till att vara lätta att ta till sig. 10 Lämpligt antal deltagare: Utvecklas för både enskilda personer till stora grupper. Inlärning sker normalt enskilt, men kan göras för grupp och samtidigt vara instruktioner som skall kunna gälla alla. Pris: Själva utbildningskostnaderna är mycket låga. Dels för att de kan utföras direkt i samband med en aktuell uppgift och dels för att de tidsmässigt oftast är mycket korta. Kostnaderna för att göra bra arbetsinstruktioner kan däremot variera stort beroende på om organisationen kan göra dem själv och t.ex. beroende på om man gör videofilmer och dataanimationer som en del av instruktionerna. Resa & boende: Görs på arbetsplatsen varför inga resor eller övernattningskostnader tillkommer. Lokaler: Utförs med fördel på arbetsplatsen. Tid, arbetstid, klockslag: Kort och mycket flexibelt. Går att ta till sig när man vill. Repetitionsbarhet: Mycket stor repetitionsbarhet. Lärdjupet: Passar bra till snabbt lärande medan att skapa en djupare förståelse kan vara svårare med denna metod. Teoretisk/praktiskt: Det är framförallt ett praktiskt lärande. Aktiv/passiv: Passiv men kan ha aktiva inslag om instruktionen tillämpas direkt i en arbetssituation. I II III IV 0 $ $$ Nej Kort

15 Företagsanpassningsbarhet: Det finns generella arbetsinstruktioner men det är vanligt att man tar fram egna specifika arbetsinstruktioner. Exempel på arbetsinstruktion på nätet är som har bygginstruktioner. Fördelar: Arbetsinstruktioner är konkreta och direkt kopplade till arbetet. Goda möjligheter att repetera. Anpassade för att man skall kunna lära sig just inför en uppgift. Bygger på verkliga uppgifter istället för teoretiska och uppfattas därmed som relevanta vilket ökar möjligheten att verkligen lära. Eftersom de ofta visar hur man gör/beter sig i en given situation kan det ge en snabb effekt. Nackdel: Man lär sig utan att ha någon djupare kunskap om varför man skall göra på ett bestämt vis. Ställer högre krav på eget ansvar för att lära sig instruktionen. Risk för mekaniskt agerande, med begränsning av alternativt agerande. Tänk på: Ju större förförståelse man har inför den givna instruktionen ju lättare har man att ta till sig och följa instruktionerna. De är både lättare att göra och att ta till sig om de är praktiska istället för teoretiska. Det finns goda möjligheter att kombinera flera arbetsinstruktioner som följer på varandra. Kombineras arbetsinstruktionerna med att man sedan förevisar vad man har lärt sig och får återkoppling så förstärks lärandet än mer. 11 Gruppstorlek Liten Mellan Kostnad Låg/ingen Resa/boende Nej Tid Liten I II III IV 0 $ $$ Nej Kort

16 Beteendemodellering Gruppstorlek II Pris $$ $$$ Resa/boende Eventuell Ja Tid Mellan Huvudkategori: Mixat lärande, Simulering Lärmetod: Beteendemodellering Om lärmetoden: Beteendemodellering är en metod där man kombinerar ett förevisande av ett önskvärt beteende med en övningssituation. Beteendemodellering har med framgång använts för att utveckla kompetens inom områden som säljteknik, intervjubeteende, säkerhetsprocedurer och liknande. Modelleringen kan göras live men det är vanligast att man spelar in ett önskvärt beteende och använder det i ett kompetensutvecklingssammanhang. Beteendemodellering används nästan alltid ihop med andra metoder. Stegen i beteendemodellering kan summeras enligt följande: Definiera brister och felaktiga beteenden i en viss kompetens Tillhandahåll en kort översikt av relevant teori Specificera nyckelpunkter för lärandet och kritiska beteenden att hålla ögonen på Låt en expert modellera och förevisa det önskvärda beteendet Låt deltagarna träna på det önskvärda beteendet i ett strukturerat rollspel Se till att utbildaren och andra deltagare stödjer och förstärker att ett önskvärt beteende används i arbetet Beteendemodellering skiljer sig från andra former av rollspel och spelbaserat lärande då det ger deltagaren ett exempel på det önskvärda beteendet innan man försöker sig på att utföra uppgiften. Metoden kan bli extra kraftfull om man också spelar in deltagarens agerande och jämför det med den tidigare visade förebilden. Beteendemodellering kan sägas vara en form av simulering genom rollspel. 12 Lämpligt antal deltagare: Mindre grupper. Pris: Medel till hög. Kostnaderna för metoden är framförallt tidskrävande och innehåller såväl instruktion som övning. Kostnader för filmning kan ofta uppkomma. Resa & boende: Inget behov om utbildningen kan göras på hemmaplan. Ofta ingår dock denna teknik som del i en hel kurs varvid boende och resekostnader kan förekomma. Lokaler: Kräver normalt lokaler med ordentligt arbetsutrymme varför flera lokaler kan behöva användas parallellt. Tid, arbetstid, klockslag: Halvdag till heldag eller mer krävs ofta för denna typ av teknik som normalt genomförs i fast kursform vid given tidpunkt som enskild insats eller del av större kurs. Repetitionsbarhet: Saknas normalt även om det önskvärda beteendet skulle kunna tillgängligöras för att tas del av upprepade gånger. II $$ $$$ Ev Ja Mellan

17 Lärdjupet: Mellanstort lärdjup. Kombinationen viss teori, kopplad till gott exempel följt av övning ger ett visst djup. Metoden är dock i första hand baserad på att man skall härma ett visst beteende och den djupare förståelsen prioriteras inte alltid. Teoretisk/praktisk: Praktisk. Aktiv/passiv: Aktivt lärande genom rollspel. Företagsanpassningsbarhet: Kan företagsanpassas fullständigt vid behov. Fördelar Ger möjlighet att öva på det önskade beteendet Mixat lärande där teori, praktik och reflektion kan ingå Bra metod för att åstadkomma attitydförändring eftersom man direkt själv får uppleva vad som händer om man gör på ett eller annat sätt. Man får också en direkt återkoppling hur andra upplever ens agerande. Nackdelar Relativt tidskrävande Kan skapa ett agerande utan djupare kunskap. I en komplex verklighet kanske inte situationerna är så enkla att ett visst beteende alltid är rätt. Metoden kan riskera att missa att ge en djupare kompetens som gör att deltagaren kan dra egna slutsatser och anpassa sitt beteende efter vad situationen kräver. Det är svårt att öva på ett stort antal olika möjliga scenarier eller modellbeteenden samtidigt. 13 Tänk på! Är det ni vill lära ut anpassat till ett mindre antal tydligt skiljbara situationer? Hur skall ni efter genomförd utbildning följa upp deltagarnas beteende i de situationer de övat på? Kan ni på något sätt se till att man kan ta del av de goda exempel som finns hur man skall genomföra den arbetsuppgift man övat på? Finns tid till reflektion över det egna beteendemönstret? Finns möjlighet att ta del av djupare material kring varför det förevisade beteendet är bra och effektivt? II $$ $$$ Ev Ja Mellan

18 Cloud Learning Gruppstorlek III IV Pris 0 $ Resa/boende Nej Tid Kort Mellan Lång Huvudkategori: E-utbildning Lärmetod: Cloud learning är en metod för att samla och distribuera utbildningar digitalt via internet. Det är alltså i sig inte en egen lärmetod utan snarare en plattform varifrån man kommer åt relevant kunskap. Genom framväxten av olika molntjänster är det möjligt att skapa, lagra och distribuera utbildningar via molntjänster på nätet. Det som kallas Cloud computing möjliggör att man online får tillgång till datorresurser så som programvaror, processorkraft och datalagring. Här kan man skapa sin egen lärplattform vilket medför bättre möjligheter för distansutbildningar och e-inlärning. I och med att man kan köra program över internet slipper man köpa och installera programen på de egna datorerna. Cloudlearning verktyg kan köpas utifrån behov och genom abonnemang. Dessa kan innehålla de olika program man önskar. Cloud learning blir en naturlig följd av att datorkraft, programvara och system idag säljs som tjänster på nätet. Utvecklingen av lärmoduler att använda för Cloud Learning har blivit enklare och snabbare. De kan också tillhandahållas enkelt för alla man vill ska ha tillgången. Det enda som behövs är tillgång till Internet. Tidigare har det krävts att man själv varit tvungna att ha ett eget LMS (learning management system). Man har hela tiden och överallt tillgång till all data. Det som brukar ingå när man köper tjänster för cloud learning är bl a: 14 Säkerhetskopiering ingår. Verktyget som du behöver för skapande av innehåll är webbaserat, ingen installation på de egna datorerna behövs. Skapandet av lärmoduler är enkelt. Du kan använda olika typer av filer och media du redan har och integrera dem i modulerna. Filhanteringen sköts av tjänsten. Tjänsten nås via en portal. Allt innehåll kan nås antingen av alla eller enbart av dem i er organisation. Funktioner finns för att istället nås via ert egna LMS eller intranät. Funktioner finns ofta för att sprida innehållet till andra sociala tjänster samt att ta betalt för dem. Lämpligt antal deltagare: Görs för många deltagare. Deltagandet sker dock enskilt. Ingen begränsning av antalet enskilda deltagare som kan lära samtidigt. Pris: Det finns gratisvarianter men man skall räkna med att betala några hundralappar i månaden. Priserna sätts beroende på antal användare och vad man skall göra. Resa & boende: Inga, görs vid den egna datorn. Lokaler: Behövs ingen särskild lokal III IV 0 $ Nej Kort Mellan Lång

19 Tid, arbetstid, klockslag: Kan göras när som i tid. Ofta är materialet lätt att ta till sig under korta pass. Repetitionsbarhet: Mycket goda, kan repeteras obegränsat antal gånger och det kan göras överalltifrån där deltagaren har tillgång till internet. Lärdjupet: Passar både för en översiktlig just-in-time inlärning och för fördjupningar. Teoretisk/praktiskt: Det går att skapa moduler både för fördjupande teoretisk kunskap och för att visa hur man praktiskt kan göra en uppgift. I det senare fallet kan uppgiften följas upp i efterkommande lärmodul. Aktiv/passiv: Passivt eftersom detta är ett förproduserat material som deltagaren tar del av. Men det går att göra aktiva delar genom att deltagaren skall göra arbetsmoment mellan modulerna. Företagsanpassningsbarhet: Eftersom denna typ av utbildningar ofta görs av företaget själva råder ingen begränsning på anpassningsbarheten. Fördelar: Det går att bygga upp väl anpassade lärmoduler som är tillgängliga för de du vill när det passar dem. Säkerställer att relevant kunskap finns tillgänglig just-in-time. Flexibiliteten blir mycket god. Möjligheterna till repetitioner är god. Priset är lågt. 15 Nackdelar: Man får ingen social interaktion mellan deltagarna. Risk att enskilda lär sig bara det som krävs för den aktuella uppgiften. Tänk på: Att det krävs mycket arbete för att lägga upp och underhålla. III IV 0 $ Nej Kort Mellan Lång

20 Coaching Gruppstorlek I II Pris 0 $$$ Resa/boende Nej Tid Lång Huvudkategori: Arbetsplatslärande Lärmetod: Coaching är en metod som genom samtal hjälper deltagarna att lära sig genom självreflektion. Att coacha någon är ett sätt att leda och möta människor. Med hjälp av coaching kan man få hjälp att lära sig reflektera och tänka över hur man förhåller sig till andra. Det är en stödjande insats som syftar till att hjälpa enskilda eller grupper att nå bestämda mål. Det är vanligt inom idrott med coaching men har de senaste årtiondena börjat användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med ledarskap och karriärvägledning, i det senare fallet pratar man också ofta om mentorskap. I coaching fokuserar man på de starka sidorna och försöker att lyfta dem så att de kan fortsätta att utvecklas. Den är oftast upplagt över tid så att deltagaren får tid att smälta, reflektera och kunna omvärdera det man lärt i coachingen. Hur länge och hur ofta man träffar coachen gör man upp efter behov men vanligt är att man träffas 2-3 gånger i månaden under några månader. Coachning kan utföras på flera olika vis men tar alltid sitt ursprung i nuet och riktar sig framåt. Det är därför vanligt att man sätter mål, enas om delmål, och som coach uppmuntrar, ställer frågor för att skapa en grund för egen reflektion. En bra coach lyckas få den som coachas att se sina egna styrkor och blir ett stöd för att deltagaren ska kunna fortsätta att växa och nå sina mål. 16 Coaching genomförs antingen individuellt eller i grupp beroende på syftet med coachingen. Det finns flera typer av coaching beroende på vad man vill uppnå. För en enskild individ spänner det mellan allt från att stärka sin ledarförmåga till att bli bättre på att hantera stress. I coaching för grupper kan det t.ex. handla om att gruppen bättre ska kunna hantera konflikter eller så kan coachingen handla om att bättre kunna möta förändringar i yrkeslivet. Vanligt är att organisationer väljer coaching om man vill att den enskilde individen skall komma till egen insikt, exempelvis om man vill få en förändring av ledaregenskaperna. Men det används också för att bättre kunna hantera förändringar. Ofta används coaching vid konflikthantering och situationer där det finns en önskan om förändring. Man kan både köpa in en coach men det är också vanligt med intern coaching då exempelvis en chef tar rollen att coacha en medarbetare. Det finns flera fördelar med det sistnämnda t.ex. i form av att båda känner organisationen. Nackdelar kan bl.a. vara att medarbetaren inte kommer att öppna sig tillräckligt inför den interna coachen varför den önskade utvecklingen blir svårare att få till stånd. Om man köper in en coach behöver man tänka på att det idag är många som kallar sig för coacher. Ytterst handlar coaching om att den enskilde får stöd att själv öka sina insikter och sin förståelse och utifrån detta finner strategier för att hantera eller lösa uppgifterna. Med hjälp av coaching kan den som vill bli coachad utveckla sin egen förmåga och att förändra sin förståelse och sitt tankemönster. Detta för att kunna bli en bättre chef, ledare eller för att bättre kunna nå sina mål som medarbetare. I II 0 $$$ Nej Lång

21 Lämpligt antal deltagare: Vid individuell coaching är det en deltagare och vid gruppcoaching kan gruppstorleken variera men är ofta 6-8 deltagare i respektive grupp. Pris: När man köper in en coach, vilket ofta behövs för att nå bra resultat, är det förenat med ganska höga kostnader för coaching. Resa & boende: Görs oftast på eller i anslutning till arbetsplatsen. Lokaler: Genomförs i avskild lokal, antingen på arbetsplatsen eller hos den coach man köper tid av. Tid, arbetstid, klockslag: Regelbundet återkommande möten till de uppsatta målen är uppnådda. Vanligt är coaching 2-3 gånger i månaden i några månader Repetitionsbarhet: Nej men åtkopplingar till tidigare coaching tillfällen. Lärdjupet: Ger ett relativt stort lärdjup. Teoretisk/praktiskt: Teoretisk ibland med praktiska uppgifter mellan coaching tillfällena Aktiv/passiv: Aktiv Företagsanpassningsbarhet: Anpassas framförallt utifrån den/de som coachas. Fördelar: Ger djupare insikter hos deltagaren som stärks både i sin yrkesroll och som person. Synliggör och stärker förmåger hos deltagaren som varken den eller ledningen kände till. Den större självinsikt som coaching kan leda till ökar möjligheten till flexibilitet. Hjälper deletagaren att övervinna sina mentala motstånd för att lyckas med målen Effektiv när det gäller att utveckla den enskildes prestationer och höja dennes självförtroende och för att finna coping-strategier bl.a. vid stress. Främjar lärandet i den egna organisationen och deltagaren uppfattar sig som effektivare. Resulterar i en ökad självkännedom. Är framåtriktat med tydligt målfokus. 17 Nackdelar Om inte den coachade är motiverad kan coaching ge motsatt effekt. Om den anställde har privata problem och coachingen handlar om att söka en bättre balans mellan arbete och privatliv kan coachingen leda till en insikt om en ohållbar livssituation. Coaching-processen tar tid och resultat/förändring nås inte på en dag. Tänk på: Coachen måste kunna sin arbetsuppgift. Många kallar sig för coacher, ställ höga krav innan ni anlitar en coach. Det blir effektivt bara under förutsättning att man har en bra coach och att den som deltar i coachingen är villig att lära. I II 0 $$$ Nej Lång

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Mötesledning i praktiken. Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II

Mötesledning i praktiken. Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II Mötesledning i praktiken Utbildning i två steg byggd på Möteskokboken I och II Mötesledning i praktiken Ordrum ger utbildning i konsten att leda möten. Mötesledning är en färdighet och precis som med alla

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Tack för alla kloka ord och för ett befriande sätt att beskriva det dagliga arbetet på förskolan, med de många möjligheter som finns för

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Min bakgrund Psykologutbildning, Uppsala universitet Fil dr och professor i pedagogik, Linköpings universitet (LiU) Forskningsledare

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog sig tid

Läs mer