System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll"

Transkript

1 Boverket System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Redovisning av regeringsuppdraget bättre inomhusmiljö

2

3 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Redovisning av regeringsuppdraget bättre inomhusmiljö Boverket juni 2008

4 Titel: System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll. Redovisning av regeringsuppdraget bättre inomhusmiljö. Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 PDF: ISBN Sökord: obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, system för kvalitetssäkring, register, inomhusmiljö, erfarenheter, förslag, ändringar, förenklingar, regelverk Diarienummer: /2008 Rapporten finns att ladda ner som pdf på Rapporten kan på begäran beställas i alternativt format som Daisy, inläst på kassett m.m. Boverket 2008

5 3 Förord Miljödepartementet har i regleringsbrevet för år 2008 gett Boverket i uppdrag att redovisa hur ett system för kvalitetssäkring kan utformas som ett likvärdigt alternativ till den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystem (OVK). Uppdraget innebär också att Boverket med vunna erfarenheter som grund ska ge förslag till förtydligande bestämmelser om redovisning av frågor om OVK och radon i energideklarationsregistret. En fungerande ventilation är viktigt för inomhusmiljön i våra byggnader. En funktionskontroll av ventilationssystem kan därför ha sitt berättigande. Dock är kunskapen om OVK-kontrollens effekter ännu inte tillräcklig för att bedöma i vilken omfattning kontrollen resulterat i bättre inomhusmiljö. Mot denna bakgrund föreslår Boverket inte nu ett alternativt kvalitetssäkringssystem till OVK eller att ytterligare uppgifter om OVK ska föras in i energideklarationsregistret. I rapporten redovisas möjliga lösningar som bör utredas vidare. Rapporten är sammanställd av Wanda Rydholm, Peter Johansson, Annika Wessel och Malin Pettersson med stöd av Nikolaj Tolstoy. Två referensgruppsmöten har genomförts med representanter från Arbetsmiljöverket, Fastighetsägarna, Funktionskontrollanterna, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Föreningen Sveriges VVSinspektörer, Sveriges Kommuner och Landsting, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation (SABO) samt Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Karlskrona maj 2008 Janna Valik generaldirektör

6 4 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

7 5 Innehåll Läsanvisningar... 7 Sammanfattning... 9 Uppdraget Boverkets tolkning av uppdraget Bakgrund Funktionskontroll av ventilationssystem nuvarande regelverk Tidigare utredningar Problembeskrivning OVK Kunskap om OVK:s effekter saknas Regler om system för tillsyn saknas OVK:s omfattning Vad menas med fungerande ventilation? Dubbelreglering Alternativ för kvalitetssäkring Ackrediterade kontrollorgan Certifierade kvalitetsledningssystem som alternativ till OVK Nationellt register Register för OVK Förslag till övriga ändringar Förenkling i lag och förordning Tydligare OVK-förordning Ändring i Boverkets föreskrifter Bilagor Krav på inomhusmiljö i annan lagstiftning... 45

8 6 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

9 7 Läsanvisningar Följande förkortningar används i denna rapport. BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, mm OVK Förordning(1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem ÖVR Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem PBL Plan- och bygglag (1987:10) FTX Från- och tilluftssystem med värmeväxlare FT Från- och tilluftssystem F Frånluftssystem S Självdragsystem

10 8 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

11 9 Sammanfattning Boverket för i denna rapport ett resonemang kring erfarenheterna från den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystem (OVK). I rapporten redovisas ett flertal problemområden varför Boverket nu inte föreslår något alternativt kvalitetssäkringssystem som likvärdigt alternativ för OVK. Boverket föreslår inte heller nu att ytterligare uppgifter om OVK förs till energideklarationsregistret. Kunskapen om vilket resultat OVK hittills lett fram till när det gäller bättre inomhusmiljö är bristfällig. Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem har funnits sedan Det saknas tillräckliga utvärderingar av styrmedlet, både vad gäller efterlevnad, effekter och kostnader. För närvarande pågår en undersökning där Boverket har fått i uppdrag av miljödepartementet att undersöka byggnadsbeståndets tekniska status, energianvändning ochinomhusmiljö. Resultatet från denna undersökning kan ge värdefull information om hur väl ventilationen fungerar och ventilationens betydelse för inomhusmiljön. För en vidareutveckling av OVK bör resultatet från denna utredning inväntas. Uppdraget ska delvis redovisas i december Syftet med funktionskontrollen är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat. Men för befintliga byggnader avser OVK enbart kontroll mot de byggkrav som gällde vid uppförandet och alltså inte kontroll mot krav avseende faktisk verksamhet i byggnaden, på det sätt som exempelvis arbetsmiljölagen är utformad. Alla byggnader omfattas inte heller av den återkommande kontrollen. Boverket anser därför att systemet med funktionskontroll i nuvarande form är tveksamt som verktyg för att uppnå delmålet inom God bebyggd miljö: en fungerande ventilation. Boverkets uppfattning är att det krävs en ändring i OVK-regelverket på lagnivå för att säkerställa en fungerande ventilation i byggnader. Detta genom att kraven vid återkommande funktionskontroll kopplas till den faktiskt bedrivna verksamheten i byggnader. Detta framstår som särskilt viktigt för en bättre ventilation och inomhusmiljö i skolor och förskolor. För att avlasta kommunerna i deras tillsynsbörda, som förutom ren tillsyn också innefattar en resurskrävande administrativ hantering av alla OVK-protokoll i pappersform (diarieföring och arkivering), behövs enligt Boverket i första hand krav på digitala OVK-protokoll. Sådana kan tillhandahållas kommunerna i ett eventuellt samordnat register med åtkomst för respektive behörig kommunal nämnd. Om registerförande myndighet skulle bli en annan än kommunen, exempelvis Boverket, måste denna registermyndighet få nödvändiga medel för att kunna hantera de uppgifter som medföljer ansvaret med att förvara och tillhandahålla allmänna handlingar. Boverket redovisar i rapporten två möjliga lösningar på system för kvalitetssäkring som alternativ till OVK. Dels beskrivs ett alternativ med ackrediterade kontrollorgan med statlig tillsyn av SWEDAC, dels ett system som innebär att byggnadsägare har ett certifierat

12 10 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll kvalitetsledningssystem för ventilation. Likaså redovisas hur ett nationellt register för OVK skulle kunna utformas genom att utveckla det befintliga registret för energideklarationer. Alternativen behöver utredas närmare. Boverket anser vidare att det inte behövs ytterligare redovisning av uppgifter om radon i energideklarationsregistret. Boverket föreslår förtydliganden av bestämmelser i OVK-förordningen för att förbättra tillämpningen. De föreslagna ändringarna gäller besiktningsprotokoll, intyg, gradering av kontrollens utfall, m.m. Rapporten redovisar förslag till ändringar i Boverkets nuvarande OVK-föreskrifter. Förslagen gäller intervaller för återkommande kontroll, kompetenskrav för funktionskontrollanter och behörighetsklasser för kontroll. Syftet med ändringarna är att förenkla reglerna i enlighet med regeringens mål om att minska de administrativa kostnaderna för företag. Sammanfattningsvis anser Boverket att det finns viktiga skäl att invänta resultatet av byggnadsstatusutredningen (BETSI). Utredningen bör ge bättre kunskapsunderlag avseende effekter av OVK-systemet. Även byggprocessutredningen som ska ge förslag till ändringar i tillsynssystemet i PBL bör inväntas. OVK-regelverket innehåller kontrollkrav som sammanfaller med de krav som redan finns i BVL och PBL. När resultaten från dessa utredningar är klara avser Boverket att återkomma med förslag när det gäller kvalitetssäkringssystem som alternativ till OVK och ytterligare uppgifter om OVK i energideklarationsregistret.

13 11 Uppdraget Uppdrag 11, Bättre inomhusmiljö (enligt Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Boverket, regeringsbeslut nr 43 den ): Boverket ska redovisa hur ett system för kvalitetssäkring kan utformas som är ett likvärdigt alternativ till funktionskontroll enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Syftet är att ta tillvara alla möjligheter till att få fungerande ventilation i byggnader. Redovisningen bör särskilt belysa dessa möjligheter för ägare och förvaltare av byggnader som är ackrediterade som kontrollorgan och har nödvändig kompetens. Boverket ska redovisa erforderliga förslag till förändring av gällande bestämmelser. Denna redovisning, ska med vunna erfarenheter som grund, även omfatta förslag till förtydligande bestämmelser avseende redovisning av frågor om ventilation och radon i det nationella registret enligt lagen om energideklaration för byggnader. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 maj Boverkets tolkning av uppdraget Boverket tolkar uppdraget som i första hand inriktat på förslag till ändringar i byggregelverket där bestämmelserna om funktionskontroll av ventilationssystem hör hemma. Förutom det överordnade syftet med uppdraget att uppnå en fungerande ventilation, uppfattar Boverket att det också syftar till att såväl lätta kommunernas tillsynsbörda som att ge en större frihet vid förvaltningen av byggnader. Detta kan dels uppnås genom att bistå kommunerna med elektroniskt tillhandahållna uppgifter om hur byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att ha fungerande ventilationssystem. Dels kan dessa syften uppnås genom att ansvarskännande och kunniga byggnadsägare inte längre tvingas ingå i det funktionskontrollsystem som kommunerna har tillsyn över. De senare syftena kan uppnås genom ett öppet kontrollsystem där SWEDAC står för den yttersta tillsynen och där byggnadsägare i egen regi eller genom inhandlade förvaltningstjänster ser till att ha en fungerande ventilation i enlighet med de krav som ställs i bygglagstiftningen. Boverket uppfattar därtill att uppgiften är att peka på bestämmelser i regelverket som kan behöva förtydligas för att uppnå en enhetligare tillämpning och - om möjligt - större förståelse för systemets syfte. Därutöver menar Boverket att det finns skäl till att i denna rapport reflektera över hur de skilda kontrollsystem som nu existerar i olika regelverk avseende ventilations och inomhusmiljö, framöver ska kunna effektiviseras och eventuellt delvis samordnas.

14 12 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

15 13 Bakgrund Funktionskontroll av ventilationssystem nuvarande regelverk Syftet med funktionskontroll av ventilationssystem framgår av 15 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) och 1 förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Där anges att syftet är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat 1 i enlighet med bestämmelserna i 2 första stycket 3 och 6 BVL. Dessa funktionskrav utgör delar av de väsentliga tekniska egenskaper som byggnader ska uppfylla vid uppförande eller ändring och avser skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö energihushållning och värmeisolering. Varför OVK? Efter en noterad ökning av allergier och annan överkänslighet gav riksdagen 2, genom en ändring i PBL, regeringen rätt att ytterligare föreskriva om kontroll av att byggnadskrav till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa efterlevs. Närmare krav infördes i OVK-förordningen. När senare samhällskraven på byggnadsverks väsentliga tekniska egenskaper flyttades från PBL till BVL år 1994 följde OVK-bestämmelserna med till BVL. Lagbestämmelser om funktionskontroll av ventilationssystem finns alltså sedan dess i BVL (15-17 ), d.v.s. i regelverket om tekniska krav vid uppförande och ändring av byggnader. Krav på byggnadsägaren Det är byggnadsägaren som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs 3 och det är byggnadens ägare som ska utse en funktionskontrollant. Vad ska kontrolleras Vad som ska funktionskontrolleras anges i 15 BVL och i 1, 5 och 6 OVK-förordningen. Vid den första besiktningen som ska göras innan ventilationssystemet tas i bruk ska det kontrolleras att funktionen och egenskaperna överensstämmer med gällande föreskrifter 4 systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden 1 Begreppet kvarstår från PBL trots att det tekniska egenskapskravet (nr 3) snarare avser inomhusmiljö. 2 SFS 1991:743, ändring av 16 kap 1 PBL, prop 1990/91:145, 1990/91:BoU19, rskr. 1990/91:353 3 Enligt 15 BVL och 1 OVK-förordningen. 4 D.v.s.2 första stycket 3 och 6 BVL och tillämpningsföreskrifter i BVF och BBR

16 14 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet samt att systemet i övrigt fungerar som det var avsett. 5 Vid återkommande besiktning ska det kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos systemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk (inga retroaktiva krav, Boverkets anmärkning) samt att tidigare nämnda krav uppfylls. Vidare ska det undersökas vilka åtgärder för att förbättra energihushållningen som kan vidtas i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat, detta resultat ska antecknas i protokollet liksom uppgifter om ventilationssystemets luftflöden, drifttider och installerade eleffekt. Dessa uppgifter behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation. Vem får kontrollera 6 Riksbehörig funktionskontrollant kan den bli som enligt ett ackrediterat certifieringsorgan uppfyller Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av funktionskontrollanter. Den kommunala nämnd som har ansvar för plan- och byggnadsväsendet har också möjlighet att utse en funktionskontrollant för viss kontroll. Intervaller och undantag Vilka typer av ventilationssystem och byggnader som helt eller delvis undantags från kraven på funktionskontroll av ventilationssystem framgår av Boverkets föreskrifter (BFS 1991:36) 7. Där framgår också med vilka intervaller kontrollen ska ske. Nedan anges intervall för den återkommande besiktningen för respektive byggnadskategori. Byggnadskategori Besiktningsintervall 1. Daghem, skolor, vårdlokaler o.d. 2 år 2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. FT-vent 3 år 3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. F-vent 6 år 4. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. S-vent 9 år Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragsventilation. Tillsyn Det är kommunerna som ansvarar för tillsynen. Den kommunala nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom plan- och byggnadsväsendet 5 Byggherrar får givetvis ställa högre krav än de grundläggande samhällskrav som föreskrivs i BVL och i sådana fall ska ventilationssystemet också uppfylla dessa högre ställda krav 6 16 BVL 7 Bemyndigande i 2 OVK- förordningen

17 Bakgrund 15 får veta hur funktionskontrollen utfallit genom besiktningsprotokollet som funktionskontrollanten ska skicka dit 8 Denna kommunala nämnd ska i enlighet med vad som föreskrivs i plan- och bygglagen övervaka att ägare av byggnader fullgör sina skyldigheter enligt OVK-förordningen och de föreskrifter som meddelats med stöd av den 9. Skillnader mot övriga regelverk om inomhusmiljö Krav på luftkvalitet i byggnader ställs förutom i bygglagstiftningen också i andra regelverk som emellertid har andra utgångspunkter och kraven riktas där mot andra än byggnadsägare. I bilaga 1 ges en kortfattad beskrivning av krav på inomhusmiljö i miljöbalken och i arbetsmiljölagstiftningen. Skillnader i miljölagstiftning och bygglagsstiftning Det är viktigt att känna till att bygglagstiftningens krav ställs på byggherren vid uppförande eller ändring av byggnader medan krav enligt miljöbalken ställs på verksamhetsutövaren. Med stöd av miljölagstiftningen är det möjligt att kräva förbättringar av inomhusmiljön i en befintlig byggnad. Bygglagstiftningen däremot ställer krav vid uppförande av en byggnad och vid ändringar som består av någon form av byggarbete. Därutöver krävs att byggnadens egenskaper i huvudsak ska vidmakthållas och att anordningar som ventilationssystem ska hållas i stånd 10. Skillnader i arbetsmiljölagstiftning och bygglagsstiftning Krav enligt bygglagstiftningen ställs alltså på byggherren medan arbetsmiljölagstiftningen riktar krav mot arbetsgivaren. Arbetsmiljölagstiftningen ger möjlighet att kräva förbättringar av arbetsmiljön vilket innebär ett indirekt krav på ändringar i en befintlig byggnad, oavsett om någon ändring av byggnaden var påtänkt. Bygglagstiftningen ger inte motsvarande möjligheter. Exempel på skillnader mellan regelsystemen är att det enligt arbetsmiljölagstiftningen är möjligt att indirekt kräva större kapacitet på ventilationssystemet om fler personer vistas i en lokal än vad som avsågs när systemet dimensionerades och installerades. Följden av ett sådant arbetsmiljökrav kan bli att ventilationssystemet måste byggas om eller bytas ut mot ett som klarar den faktiska personbelastningen. Skillnader mellan arbetsmiljölagstiftning och OVK Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla arbetslokaler och avser den aktuella verksamheten. OVK däremot, omfattar kontroll av om ventilationssystemet fungerar enligt bygglagstiftningens krav. D.v.s. krav som ställs vid installation eller ändring av ventilationssystem. 8 6 OVK-förordningen 9 9 OVK-förordningen 10 2 tredje stycket BVL

18 16 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Tidigare utredningar Genom åren har många utredningar gjorts som handlar om inomhusmiljö och hur OVK-systemet fungerar eller bör ändras. Här sammanfattas några av dem i omvänd kronologisk ordning med den senaste rapporten först. Energianvändning & innemiljö i skolor och förskolor Förbättrad statistik i lokaler (STIL2) 11 Som ett led i att undersöka förutsättningarna för en god innemiljö i skolor och förskolor lät Boverket utföra en undersökning av ca 130 skolor som slumpvis valts från hela landet. I 22 av de 132 skol- och förskolebyggnaderna hade ingen funktionskontroll utförts och i 21 byggnader hade funktionskontroll visserligen utförts men var inte godkända 12. Av undersökningen framgår också att många OVKprotokoll saknades och att en del brister i ventilationssystemen inte redovisats i protokollen. Sammanfattningsvis ger skolundersökningen en dyster bild av förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och delmålet för ventilation. Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Syftet med uppdraget var att ge regeringen beslutsunderlag till eventuella ändringar i regler om undantag från OVK. Boverkets uppdrag 13 bestod därför i att följa och redovisa en försöksverksamhet med byggnadsägare som helt eller delvis undantogs från kraven på funktionskontroll under högst fem år enligt bestämmelserna i OVK-förordningen. Deltagande byggnadsägare har i försöksverksamheten försökt säkra funktionen hos byggnadens ventilationssystem med olika kvalitetssäkringssystem. Hur Boverket genomförde uppdraget och resultatet från försöksverksamheten framgår av slutrapporten Undantag från obligatoriska ventilationskontroller 14 från november Sammanfattningsvis visade sig undantaget från obligatorisk funktionskontroll fungera mycket bra för 20 av de 25 företag som deltog. De hade fungerande ventilationssystem enligt kraven i OVK vid kontroll av fem procent av systemen varje år. De fem fastighetsägare som fick många anmärkningar hade trots ett kvalitetssäkringssystem brister i ventilationssystemets skötsel. Slutsatserna från uppdraget var att en tredjepartsrevision av kvalitetssystem och rutiner bör finnas för att upptäcka eventuella brister och därutöver behövs närmare tillämpningsföreskrifter Bättre inomhusmiljö (SOU 2005:55) Uppdraget bestod bland annat i att ge förslag till delmål för att komma tillrätta med fukt och mögel i byggnadsbeståndet uppdelat i kategorier som skolor och daghem, m.m. Dessutom skulle man redovisa om syftet 11 Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten, , ISSN (kan laddas ner från 12 Begreppen godkänd respektive underkänd besiktning saknas i OVK-regelverket. 13 Regeringsbeslut den 24 februari Slutrapport från regeringsuppdrag, ISBN: (kan laddas ner från

19 Bakgrund 17 med den obligatoriska ventilationskontrollen uppnåtts och föreslå lämpliga ändringar i gällande bestämmelser mot bakgrund av vunna erfarenheter. Ensamutredaren Ove Bengtsberg menade i juni 2005 att det saknas kunskap om effekterna av ventilationskontrollen, 15 och att det därför inte finns underlag för att förändra regelverket, utom enligt utredaren på följande tre marginella områden: För det första måste det vara entydigt att ventilationskontrollen ska ställas mot den faktiska verksamhet som bedrivs i lokalen eller byggnaden ett ventilationssystem ska endast kunna vara godkänt 16 mot en viss omfattning av verksamheten. För det andra ansåg utredaren, att det bör vara obligatoriskt att göra en ventilationskontroll vid försäljning av en- och tvåbostadshus. För det tredje gjordes bedömningen att kommunernas hinder att ta ut avgifter för kostnader i samband med hanteringen av ventilationskontroll bör undanröjas. Samtidigt förordade utredaren undersökningar om ventilationskontrollens omfattning och kostnader för att få en samlad bild av statusen på byggnaders ventilationssystem. Vidare förordade han att sambandet mellan ventilationen och hälsotillståndet borde vetenskapligt undersökas för att skapa ökad acceptans för den omfattande ventilationskontrollen. Utredaren påpekade att de undersökningar som gjordes i mitten av 1990-talet visade att en stor andel byggnader fick sina ventilationssystem underkända. Han kunde inte finna att någon undersökning gjorts sedan dess som handlar om i vilken utsträckning funktionskontroll genomförts, i enlighet med föreskrivna tidsintervall. Utredaren fann det därför omöjligt att uttala sig om hur stor andel av byggnaderna som genomgått kontroller. Likaså var det omöjligt att säga hur många byggnader som fått sina ventilationssystem underkända eller åtgärdade. Utredningen resulterade i ett uppdrag till Boverket om byggnadsbeståndets tekniska status, energianvändning och inomhusmiljö, BETSI som ska delvis redovisas i december Inomhusmiljö och energianvändning (SOU 2004:78) (delbetänkande av Byggnadsdeklarationsutredningen) Uppdraget var att analysera ändamål och utformning av en obligatorisk eller frivillig byggnadsdeklaration som innehåller uppgifter om radon, ventilation och energianvändning. Följande skulle belysas: utformning och uppbyggnad av ett nationellt register med byggnadsanknutna uppgifter som ger underlag för en uppföljning av relevanta delmål till de nationella miljökvalitetsmålen. Vidare skulle alternativ till ett nationellt register utredas. Den särskilde utredaren hyresrådet Håkan Julius föreslog följande i nu aktuella avseenden. En byggnadsdeklaration definieras som en samlad redovisning av uppgifter om en byggnads egenskaper i vissa närmare bestämda avseenden. Syftet är att uppmärksamma ägare och brukare på 15 Utredarens begrepp för funktionskontroll av ventilationssystem. 16 Begreppet godkänd saknas i författningarna, Boverkets anmärkning.

20 18 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll frågor om inomhusmiljö och energianvändning och ge ett underlag för kommunernas tillsynsverksamhet och för uppföljning av miljömålen. Utgångspunkt för byggnadsdeklaration bör vara att ägaren redovisar sitt miljöarbete beträffande byggnaden. De ägare och förvaltare som har ett system för redovisning av inomhusmiljöfrågor m.m. ska kunna använda dessa. Med en sådan inriktning av byggnadsdeklarationen bör frivilligt arbete med inomhusmiljöfrågor få större genomslagskraft. Befintliga och tilltänkta brukare och köpare får information om grundläggande uppgifter beträffande ventilation och radon liksom om energianvändningen. Delar av utredningen låg till grund för genomförandet 17 av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) uppföljning och erfarenhetsåterföring (1998) 18 Syftet med utredningen var att dels ta reda på hur OVK fungerade, dels visa var eventuella bristerna fanns och hur stor andel av bostäder och lokaler som var godkända vid årsskiftet 1997/98. Rapporten är en sammanställning av sex års erfarenheter från OVK och togs fram av en extern konsult på uppdrag av Boverket i samarbete med branschorganisationer (Funkis, HSB Riksförbund, Föreningen V, Fastighetsägarna, Riksbyggen och SABO). Resultat bygger på en kommunenkät och på insamlade OVK-protokoll. Det visade sig att funktionskontroll genomförts till ca 90 procent dock hade inte alla föreskrivna kontrollpunkter genomförts. Sammanfattningsvis kom det fram att 2/3 av ventilationssystemen inte fungerade tillfredsställande. Framför allt bestod felen i bristande underhåll och skötsel men även i dåliga systemlösningar. I genomsnitt hade ventilationssystemen mellan fem och sex fel, varav två allvarligare som avsåg otillräckliga luftflöden. Flest anmärkningar hade självdragsventilation (S-system). Byggkvalitet för framtiden (SOU 1997:177) Utredningen hade bl.a. till syfte att göra en översyn av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Utredningen kom fram till att OVKsystemet skulle behållas. Utredarna ansåg det inte möjligt att förlita sig på att byggnadsägarna levde upp till det generella kravet på underhåll och vidmakthållande av de väsentliga egenskaperna hos ventilationssystem. Men de ansåg att det fanns anledning att undersöka om det kunde finnas skillnader i behovet av och formerna för övervakningen. Utredarnas förslag på kännbara sanktioner mot byggnadsägare och särskilt hyresvärdar som inte åtgärdade brister i ventilationssystem fick inte gehör. Utredningen underströk värdet av fortsatt information för byggnadsägare om ventilationskontroll och vikten av att ventilationssystemen i byggnaderna underhålls kontinuerligt. Utredningen beskrev också frågor om tillämpningen av bestämmelser och gav vissa förslag till förtydliganden i förordningen som dock inte 17 Prop 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande. 18 Rapport, Boverket, ISBN: X

21 Bakgrund 19 genomfördes. Eftersom Boverket fortfarande får samma frågor finner även vi anledning att framhålla behov av förtydligande av bestämmelser, se avsnitt Förslag till övriga ändringar om författningsändringar.

22 20 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

23 21 Problembeskrivning OVK Kunskap om OVK:s effekter saknas Trots att kravet på funktionskontroll av ventilationssystem har funnits sedan 1992 saknas utvärderingar av styrmedlet, både vad gäller efterlevnad, effekter och kostnader. Under andra halvan av 1990-talet genomförde bl.a. Boverket ett antal enkätundersökningar bland kommunerna 19. Resultaten av dem tyder på att anmärkningarna vid kontrollerna minskar vid återkommande besök jämfört med första kontrollen. Det finns dock inga utvärderingar som visar i vilken grad den obligatoriska ventilationskontrollen faktiskt har bidragit till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat. Det finns inte heller någon bedömning av OVK:s totala kostnader eller information om hur många byggnader eller ventilationssystem inom varje kategori som omfattas av regleringen. Därmed saknas även kännedom om i hur stor andel av beståndet som byggnadsägare låtit utföra funktionskontroll. Problemet med avsaknad av utvärderingar beror delvis på att tillsynen bedrivs utan närmare administrativ reglering, jämfört med tillsyn enligt exempelvis miljöbalken. Pågående utredning För närvarande pågår en undersökning (BETSI) där Boverket har fått i uppdrag av miljödepartementet att undersöka byggnadsbeståndets tekniska status, energianvändning och inomhusmiljö. Det är en statistisk urvalsundersökning i syfte att bland annat att formulera nya delmål till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö om fukt, buller och inomhusmiljö. Dessutom ska det undersökas om det finns eventuella kopplingar mellan upplevd ohälsa och brister i inomhusmiljön. Under uppvärmningssäsongen ska omkring 2000 byggnader varav 1000 småhus, 550 flerbostadshus och 450 lokaler besiktigas runtom i Sverige. En enkät om inomhusmiljön ska besvaras av de boende. Resultatet från besiktningar, mätningar och enkäter kommer att redovisas i en databas som ska vara öppen för forskare och andra intresserade. Uppdraget ska delvis redovisas i december Resultatet från denna undersökning kan ge värdefull information om hur väl ventilationen fungerar i byggnader och ventilationens betydelse för inomhusmiljön samt ligga till grund för utvecklingen av OVK. Regler om system för tillsyn saknas Det saknas särskilda bestämmelser om hur kommuner ska systematisera och på andra sätt organisera sitt tillsynsansvar över byggnadsägare och funktionskontrollanter 20. Kommunerna ska för detta ändamål få ett fullständigt besiktningsprotokoll 21 där det ska framgå vari eventuella brister består. Exakta uppgifter, t.ex. i vilket av en viss byggnads ventilationssystem som brister finns, är nödvändiga för att eventuella förelägganden 19 Se sammanställning i SOU 2005:55 s Enligt bestämmelser i 9 OVK-förordningen och 17 BVL OVK- förordningen.

24 22 System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll ska hålla vid en rättslig prövning. Det kan i enskilda kommuner årligen handla om tusentals protokoll i pappersformat att hantera, åtminstone diarieföra och arkivera. Motsvarande avsaknad av detaljerade administrativa tillsynsbestämmelser finns för övrigt i regleringen kring kommunernas tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen. Regelverket för byggande saknar bestämmelser som kan liknas vid dem som gäller kommunernas skyldighet att upprätta tillsynsplaner m.m. enligt miljöbalksregelverket. Det finns alltså inte några krav i OVK-regelverket som rör kommunernas organisering av tillsynen. Därför finns det inte heller några krav på att kommunerna ska ordna register över byggnadsägare, vilka byggnader och system som ska funktionskontrolleras eller när de ska kontrolleras. Regelverket innehåller inte något bemyndigande för Boverket eller någon annan myndighet att föreskriva närmare om tillämpningsföreskrifter av administrativ karaktär. Givetvis gäller allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser om diarieföring och arkivering av allmänna handlingar som i detta fall de insända besiktningsprotokollen. Skillnader i tillsyn I Boverkets kartläggning av hur kommunerna hanterar tillsynen av OVK (2006) 22, framgår att tillsynen i flera fall är bristande. En orsak som angavs var att kommunerna inte hade möjlighet att ta ut avgift för hanteringen av OVK. Ca 80 procent av de kommuner som svarade på Boverkets enkät (160 av 290 kommuner) hade ett utvecklat och fungerande register för ändamålet anslutet till antingen det gemensamma diariesystemet, bygglovsdiariet eller den egna förvaltningsenhetens diariesystem. Men undersökningen visar på betydande skillnader i kommunernas hantering vad gäller både tillsyn, uppföljning och registerhållning. Kommunernas dubbla roller Kommunens dubbla roller som byggnadsägare och tillsynsmyndighet kan innebära en intressekonflikt. Ett exempel kan vara resultatet från rapporten STIL-2 (se avsnittet Tidigare utredningar) där det framgick att ett stort antal skolbyggnader inte kontrollerats eller så fanns det stora brister i ventilationen. OVK:s omfattning Det är en vanlig missuppfattning att funktionskontrollen också avser undersökning av att ventilationssystemet är anpassat till den verksamhet som faktiskt bedrivs i byggnaden, exempelvis till det antal barn och vuxna som vistas i daghemslokaler eller skollokaler. Några sådana krav på anpassning av byggnaders egenskaper till den bedrivna verksamheten utan samband med byggverksamhet finns inte i bygglagstiftningen och därmed inte heller när det gäller funktionskontroll av ventilationssystem. Kraven på skydd med hänsyn till hälsa och miljö vid verksamhet som bedrivs i byggnader hävdas i andra regelverk än bygglagstiftningen, 22 Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll, m.m. dnr /2006.

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 1994:40 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom från trycket den 22 november 1994 beslutade den 29 augusti

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1996:56 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom från trycket den

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om energideklaration för byggnader; SFS 2006:985 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar.

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. 2012-03-14 1(5) Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. Dokumenten nedan är tillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov (tentamen).

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2008 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2008 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

SAMMANFATTNING OVK från föredrag/seminarium.

SAMMANFATTNING OVK från föredrag/seminarium. SAMMANFATTNING OVK från föredrag/seminarium. Hoppas detta kan hjälpa er i ovk-arbetet. Ni får gärna kontakta mig. madeleine.andersson@jonkoping.se 036-105122 Jag kommer att göra en presentation till nämnden

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2012 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Konsekvensutredning Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Boverket juli 2012 Titel: Konsekvensutredning Boverket föreskrifter

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Energi- och inomhusmiljödeklaration

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Boverket december 2014 Titel: Konsekvensutredning med anledning

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Konsekvensutredning BED 9. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Konsekvensutredning BED 9. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader Konsekvensutredning BED 9 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader Konsekvensutredning BED 9 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

Arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsens utformning Arbetsplatsens utformning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning 2 Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; BFS 2013:16 Utkom från trycket den 12 november 2013

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

Konsekvensutredning OVK 3

Konsekvensutredning OVK 3 Konsekvensutredning OVK 3 Ändring av s föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter Konsekvensutredning OVK

Läs mer

Tillsynsplan Trollhättans Stad

Tillsynsplan Trollhättans Stad trafiknämnden Tillsynsplan trafiknämnden har ansvar att utöva tillsyn över byggnadsväsendet och strandskyddet i kommunen enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Denna uppgift utförs av Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Boverket oktober 2013 Titel: Konsekvensutredning med anledning av ändringar

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) I detta avsnitt finns allmänna råd markerade i en ruta. Till dessa allmänna råd finns det kommenterande texter. 2.1 Vem

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P , se bilaga A MARK- OCH MILJOOVERDOMSTOLENS DOMSLUT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P , se bilaga A MARK- OCH MILJOOVERDOMSTOLENS DOMSLUT SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Mark-och miljööverdomstolen 2015-6~>- 0 2(j P 1666-15 060102 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-30 i mål nr P 3905-14,

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ROSENMANDELN 19 Adress: VISTABERGS ALLÉ 46 14168 HUDDINGE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-04-08 Byggnaden är besiktigad

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Utvärdering av systemet med energideklarationer Uppdrag nr 12 Uppföljning av energideklarationer enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende

Utvärdering av systemet med energideklarationer Uppdrag nr 12 Uppföljning av energideklarationer enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket Regeringsuppdrag Utvärdering av systemet med energideklarationer Uppdrag nr 12 Uppföljning av energideklarationer enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Utvärdering

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED BFS 2007:4 med ändringar till och med BFS 2016:14 Detta är en konsoliderad version. Den konsoliderade versionen är en sammanställning

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

DOM 2015-07-20 Stockholm

DOM 2015-07-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2015-07-20 Stockholm Mål nr P 1666-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-30 i mål nr P 3905-14, se bilaga

Läs mer

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar Praktisk vägledning HÄR LISTAS ETT ANTAL frågeställningar och exempel till hjälp för arbetet med egenkontroll. Fundera på vilka övriga områden i din fastighet som omfattas av egenkontroll och vilka frågeställningar

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Bättre koll på underhåll

Bättre koll på underhåll Bättre koll på underhåll Boverkets slutrapport och förslag 1 Bakgrund till uppdraget Huvudpunkter i uppdraget: Kartlägga underhållssituationen i landets bostadsbestånd Utreda möjligheterna att åtgärda

Läs mer

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer ändringar i lagen om energideklaration för byggnader

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer ändringar i lagen om energideklaration för byggnader Lagrådsremiss Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer ändringar i lagen om energideklaration för byggnader Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 maj

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Stockholm den 25 november 2008

Stockholm den 25 november 2008 R-2008/0961 Stockholm den 25 november 2008 Till Miljödepartementet M2008/2824/Kk Sveriges advokatsamfund har genom remiss som inkom den 8 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över REACH-utredningens

Läs mer

Rollfördelningen under byggprocessen

Rollfördelningen under byggprocessen Carl-Magnus Oredsson Tf enhetschef enheten för styrmedel och fastighetsekonomi carl-magnus.oredsson@boverket.se Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet PBL 10 kap 5 Byggherren ska se till att

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning Kvalitetssäkring av Innemiljö och Energianvändning p Annika Ekstrand-Tobin Sammanfattning God innemiljö är ett självklart mål som eftersträvas vid byggande och förvaltning men som alltför ofta inte uppfylls

Läs mer