ÅRSREDOVISNING 2010 NFO Drives AB E N E R G I EFFEKTIVI S E R I N G STÖRNINGSFRI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 NFO Drives AB E N E R G I EFFEKTIVI S E R I N G STÖRNINGSFRI"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 NFO Drives AB E N E R G I EFFEKTIVI S E R I N G STÖRNINGSFRI

2 V D H A R O R D E T Tord Ringenhall, Assortment Manager på DeLaval International tillsammans med Ulla-Britt Wiking, VD NFO Drives AB BILD: DeLaval Int AB Samarbetsavtalet med DeLaval skapar respekt på marknaden I oktober 2010 knde vi med stolthet gå t med den positiva nyheten att ett långsiktigt samarbetsavtal tecknats med det globala företaget DeLaval International. DeLaval tvecklar och tillverkar trstning till mjölkprodcerande lantgårdar och är en av världens största leverantörer av mjölkningsmaskiner. Man har en starkt ttalad miljöpolicy och vill erbjda sina knder energieffektiva prodkter samtidigt som man värnar om djrens hälsa och en bra miljö. Varje år köper DeLaval stora volymer av frekvensomriktare för att styra prodkter som t ex vakmpmpar, mjölkpmpar och kompressorer. Man har därmed lång erfarenhet av konventionella frekvensomriktare (PWM) och den störningsproblematik som de för med sig. Efter omfattande tester av vår nika frekvensomriktare NFO Sins, både i labmiljö och på gårdar rnt om i världen, fattades ett strategiskt beslt att använda vår störningsfria teknik. Avtalet som tecknats innebär årliga leveranser av stora volymer av omriktare för användning inom en rad olika prodktområden. Omriktarna anpassas för att ppfylla DeLavals miljökrav. Det första projektet blev klart för serieprodktion i början av Fler projekt diskteras och vi hoppas på att knna starta serieprodktion av nästa projekt i sltet av året. Samarbetsavtalet med DeLaval är helt klart det mest positiva som hänt i NFOs historia. Det har en stor potential inför framtiden och jag är övertygad om att det kommer att bidra till den ekonomiska stabilitet, och därmed den möjlighet till expansion, som vi länge väntat på. Tack vare emissionen 2010 knde vi göra en förstärkning av vår säljsida och på hösten anställdes Anders Boman som operativ försäljningschef. NFO Sins är en oerhört intressant prodkt, säger Anders Boman. Tidigare har bolaget försökt att förlita sig på partners som enda säljkanal, men det krävs både en aktiv bearbetning av sltknder och en aktiv stöttning av våra partners för att prodktens nika fördelar ska knna lyftas fram i den hårda konkrrensen där prisbilden många gånger är den avgörande faktorn. Vår strategi är n att via kvalificerade återförsäljare skapa en tydligare bild av NFO Sins och dess nika egenskaper. Vi ska bli mer synliga på marknaden och bli en natrlig partner för aktörer som är verksamma inom de segment där vi är starka. Inom landstingen känner vi idag ett stort förtroende från olika expertgrpper. Det ska vi tnyttja även på andra områden. Avtalet med DeLaval gör att vi får en stor respekt från många företag. Vi räknar med att få god draghjälp av detta avtal, både i Sverige och på exportsidan, och jobbar hårt för att skapa fler OEM-knder med samma volympotential. Anders Boman tillträdde som försäljningschef på NFO Drives hösten NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

3 S T Ö R N I N G S F R I T T - f ö r e n h å l l b a r e l m i l j ö BILDER: DeLaval Int AB DeLaval NFO Drive kommer bl a att användas för att styra vakmpmpar till DeLaval VMS - den frivilliga atomatiska mjölkningsmaskinen. STÖRNINGSFRI energieffektivisering - ett strategiskt val för DeLaval Genom att varvtalsreglera elektriska motorer till fläktar, pmpar, maskiner etc med frekvensomriktare kan man spara mycket energi samtidigt som man bidrar till ett mer hållbart samhälle. Om man väljer konventionella PWMomriktare måste olika åtgärder vidtagas för att minimera de störningar som ppstår. Det ställs då stora krav på installatörernas kompetens, och kan vara mycket kostsamt, att skapa ett rent och störningsfritt elnät. Genom att välja en störningsfri omriktare får man en ren elmiljö från början och man slipper alla problem med störningar på den tekniska trstning som finns anläggningen och dess omgivning. DeLaval har lång erfarenhet av konventionella PWM-omriktare och dess störningsproblematik. Man har tagit ett strategiskt beslt att använda frekvensomriktare från NFO Drives för att knna erbjda sina knder energieffektiva prodkter som är helt störningsfria. Fördelar med NFO Sins för DeLaval ENERGIEFFEKTIV Sparar pp till 65 % energi - ibland mer. STÖRNINGSFRI Inga EMC-störningar - teknisk trstning i djrstallar och i gårdens omgivning störs ej - den atomatiska identifieringen av djren fngerar störningsfritt Inga lagerströmmar - motorn får längre livslängd Tyst - inga tjtande switchljd motorn ENKEL INSTALLATION Inga skärmade kablar - befintligt oskärmat kablage kan användas Långt kabelavstånd - flera hndra meter - vilket ger möjlighet till flexibla lösningar SÄKER Inga jordströmmar - jordfelsbrytare kan användas - djren mår bättre vilket reslterar i en högre prodktivitet Då kor är känsliga för jordströmmar i nätet är det en stor fördel att använda den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sins som är helt fri från jordströmmar. Energieffektivisering NFO Sins finns idag installerad på många sjkhs och laboratorier, niversitet och skolor, i indstri-, kontors- och affärsfastigheter och flerbostadshs samt inom militära och marina applikationer. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010 t

4 Å R E T I S A M M A N D R A G Faktreringen nder året ppgick till 7,1 MSEK (8,3 MSEK). Resltatet efter skatt för året ppgår till -11,0 MSEK (-6,9 MSEK) vilket är en försämring med 4,1 MSEK (59,4 %) jämfört med föregående år. Resltatet per aktie för året ppgår till -0,08 SEK (-0,11 SEK) för 138,2 milj aktier (64,2 milj). Bolaget har tagit ett beslt att skriva ner värdet av vinstandelsbevisen i patenträttsinnehavarens företag vilket påverkar resltatet för perioden negativt med 3,2 MSEK. Vidare har NFO Drives valt att aktivera drygt 1 MSEK mindre än föregående år på grnd av att delar av tvecklingsarbetet varit kndfinansierat. Utan denna nedskrivning och med normal aktivering sklle resltatet för året varit -7,8 MSEK (-0,06 SEK/aktie) vilket är en försämring med 0,9 MSEK (13,1%) jämfört med föregående år. Nedskrivningen är endast av teknisk art och påverkar inte bolagets likviditet. Under hösten tecknades ett långsiktigt samarbetsavtal med det globala företaget DeLaval International. Avtalet bedöms vara det viktigaste som hänt i NFO Drives historia och innebär att frekvensomriktare NFO Sins kommer att ingå i DeLavals befintliga prodktsortiment med årliga leveranser i hög volym. Serieprodktion startar vid årsskiftet 2010/2011. Under året har många leveranser gjorts till sjkhs i olika energisparprojekt både i nybyggnation och befintliga anläggningar. Fler sjkhsprojekt diskteras både i Sverige och övriga Norden. Testinstallationer pågår i sjkhs i Tyskland. Avtal har tecknats med Binar AB om att de på licensbasis får använda NFO-tekniken i företagets intelligenta och ergonomiska lyftprodkter för indstrin. Svedbergs har nder året lanserat Det tysta badkaret som använder Cyrbas badkarssystem där NFO-omriktaren ingår. Affären med Cyrba har inte tvecklats så bra som man räknat med men förhoppning finns att Cyrbas försäljning kommer att öka nder kommande år. Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med Gnnar Karlsen Sverige AB, som ingår i den norska GK-koncernen. Frekvensomriktaren NFO Sins kommer att användas i många av företagets energieffektiviseringsprojekt. Karlskrona Kommn valde NFO Sins i ett energieffektiviseringsprojekt för att styra pmparna i råvattensbrnnarna i kommnens vattenverk. Den nyemission som genomfördes av NFO Drives AB vid halvårsskiftet var mycket framgångsrik och övertecknades med 50 %. Emissionen var en företrädesemission, som i första hand riktade sig till befintliga aktieägare. Genom emissionen, fick bolaget ett välkommet kapitaltillskott för att dels förstärka säljorganisationen och dels förbereda prodktionen av den OEM-variant av NFO Sins, som planeras att starta vid årsskiftet. Säljorganisationen har nder hösten förstärkts med en operativ säljchef med lång erfarenhet från teknisk försäljning. Prodktionsavtal har tecknats med elektroniktillverkaren OrbitOne i Ronneby, som sedan många år är leverantör av elektronik till bolaget. OrbitOne kommer att tillverka kompletta enheter av de OEM-omriktare som tas fram i större volymer. NFO Drives har fått sin patentansökan gällande användandet av modern IGBT-teknik för generering av ren sinsspänning godkänd i Sverige. Det nya patentet ger bolaget ett förlängt skydd när det gäller tnyttjandet av switchtekniken i den egentvecklade frekvensomriktaren NFO Sins. IGBT-tekniken finns idag implementerad i bolagets hela sortiment av omriktare, pp till 15 kw. Även internationella patent har sökts. En större internationell försvarskoncern har visat intresse för NFO Sins och har nder en längre tid gjort omfattande tester av omriktaren. Ett initialt positivt tlåtande lämnades vid sltet av året. Sltgiltig rapport med tvärdering väntas i början av NFO Drives har för avsikt att söka notering på NGM Eqity. I den tvärdering som gjorts har det bedömts att bolaget bör äga sina patent själva. Diskssioner pågår med patenträttsinnehavaren om ett förvärv av patentportföljen till ett marknadsmässigt värde. Innan detta är genomfört bedöms det inte meningsfllt att lämna in en ansökan om listbyte. Vid bolagsstämman i april tsågs en ny styrelse bestående av Svante Carlsson (ordf., omval), Lennart Persson (omval), Ulf Hgmark (nyval) och Jan R. Nilsson (nyval). Lars Elmberg tsågs till sppleant. Efter periodens tgång: Serieprodktion av OEM-omriktaren till DeLaval påbörjades enligt plan i början av året och den första leveransen gick iväg till DeLavals centrallager i Tyskland i mitten av febrari. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

5 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Resltat Årets resltat är -11,0 mkr ( -6,9 MSEK). Vinsten per aktie är neg. -0,08 SEK (-0,11). Bolagets faktrering ppgick till 7,1 MSEK (8,3 MSEK). Årets händelser Bolagets affärsmässiga foks nder 2010 har varit att genomföra affären med DeLaval. Den prövning som krävs för att bli en godkänd leverantör till ett mltinationellt bolag av DeLavals storlek innebär stora insatser för ett så litet bolag som NFO Drives. Bolagets ledning är därför mycket stolt över att ha klarat av denna tvärdering och bedömer att det kan ha stor inverkan på andra knders bedömning av NFO Drives leveransförmåga och prodktkvalitet. Serieprodktion till DeLaval startar vid årsskiftet 2010/11. Volymen ökar gradvis nder 2011 beroende på takten i DeLavals globala lansering. Ordervärdet beräknas vid fll volym ligga en bit över 10 MSEK per år. Fler projekt med liknande potential avseende omriktare i andra effektklasser diskteras och ett eller flera av dessa kan komma att realiseras nder Tack vare avtalet med DeLaval har NFO också knnat åstadkomma en tillräcklig prodktionsvolym för att skapa en effektiv extern prodktion av frekvensomriktare. Genom avtalet med OrbitOne har bolagets leveranskapacitet ökat dramatiskt och NFO Drives bör på sikt knna mångdbbla sin försäljning tan att prodktionsorganisationen skall behöva växa nämnvärt. Ett långsiktigt samarbetsavtal har nder 2010 tecknats med Gnnar Karlsen Sverige AB, som ingår i den norska GK-koncernen. Frekvensomriktaren NFO Sins kommer att användas i företagets energieffektiviseringsprojekt, främst ROT-projekt, där man bedömer att NFO-omriktaren har många fördelar. GK har driftavtal med sjkhs, större affärsfastigheter och kommnala fastighetsbolag och ett flertal projekt diskteras för närvarande. Vi förväntar oss att detta samarbete skall ge betydande försäljningsvolym nder de närmaste åren. Under året har många leveranser gjorts till sjkhs i olika energisparprojekt både i nybyggnation och befintliga anläggningar, bland annat till Länssjkhset i Kalmar samt sjkhsen i Oskarshamn och Västervik. Fler sjkhsprojekt diskteras både i Sverige och övriga Norden, och testinstallationer pågår på sjkhs i Tyskland Karlskrona Kommn valde NFO Sins i ett energieffektiviseringsprojekt för att styra pmparna i råvattensbrnnarna i kommnens vattenverk. Installationerna beräknas betala sig på drygt ett år. Fler kommner förväntas genomföra liknande energieffektiviseringsprojekt nder 2011 och Karlskronaprojektet är en värdefll referens. Säljorganisationen har nder hösten förstärkts med en operativ säljchef med lång erfarenhet från teknisk försäljning. Med en tökad säljkapacitet har bolaget fått en större närvaro på marknaden och bättre möjlighet att aktivt bearbeta det intresse för bolagets prodkter som finns. Det har innebrit ett betydligt starkare intresse från större knder än tidigare. Införsäljningstiden är ofta lång, men det finns stora förhoppningar om att arbetet kommer att ge resltat nder NFO Drives hade nder mitten av 00-talet en period där en stor revidering av prodkterna behövde genomföras. Detta medförde stora kostnader för bolaget som aktiverades i balansräkningen och som därefter skrivits av med 20 % per år. En stor del av dessa avskrivningar kommer att vara fllgjorda vid halvårsskiftet Detta innebär en väsentlig positiv resltatpåverkan för 2011, och i änn högre grad för 2012 och framåt. På samma sätt har den nedskrivning av värdet på de andelsbevis, som bolaget äger i Ingenjörsfirma Ragnar Jönsson, försämrat årsresltatet med cirka SEK varje år sedan Detta gäller även för Eftersom det finns en svårighet att hitta en marknadsmässig värdering av andelsbevisen så har styrelsen besltat att skriva ned värdet på andelsbevisen till SEK per andel. Detta belopp motsvarar den fordran som bolaget har på Ingenjörsfirman. Övervärdet i andelsbevisen består av en bedömning av framtida royaltyintäkter, men eftersom bolaget löpande intäktsför dessa så ger nedskrivningen en bättre bild av bolagets ekonomiska sitation. Det bokförda värdet på SEK per andel ska inte betraktas som en bedömning av marknadsvärdet. Genom att NFO Drives gör denna nedskrivning så blir årets resltat 3,2 MSEK sämre än vad som annars sklle vara fallet. Detta är en teknisk åtgärd som inte påverkar likviditeten. Denna kostnad kommer inte att belasta resltatet i framtiden, och framförallt så kommer resltaten att förbättras med SEK varje år fram till och med Sammantaget gör detta att styrelsen ser positivt på framtiden i NFO Drives och har för avsikt att ytterligare stärka säljorganisationen i bolaget när ekonomin tillåter. Styrelsen bedömer idag behovet av att göra en nyemission för kapitalanskaffning nder 2011 som litet. Händelser efter årets slt DeLaval besltar om ytterligare projekt med stor årsvolym. Dispositioner beträffande vinst eller förlst Styrelsen och verkställande direktören föreslår till förfogande stående medel (SEK): Balanserat resltat Årets resltat Totalt disponeras för. Balanseras i ny räkning Smma Någon tdelning föreslås ej. Vad beträffar företagets resltat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resltat- och balansräkningar med tillhörande boksltskommentarer. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

6 5 - Å R S Ö V E R S I K T Nyckeltal (SEK) Omsättning SEK Rörelseresltat SEK Resltat eft. finansiella poster SEK Brttomarginal % neg neg neg neg neg Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg Nettomarginal % neg neg neg neg neg Jsterat eget kapital Räntabilitet sysselsatt kapital % neg neg neg neg neg Räntabilitet eget kapital % neg neg neg neg neg Soliditet % 71,55 74,14 83,61 81,14 50,74 Skldsättningsgrad, ggr ,11 0,67 Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg Medeltal anställda Invest. i immateriella anläggn.tillg. SEK Invest. i materiella anläggn.tillg. SEK Invest. i finansiella anläggn.tillg. SEK Vinst per aktie SEK neg neg neg neg neg Eget kapital per aktie 0,08 0,21 0,27 0,41 0,33 DEFINITIONER Brttomarginal Resltat före avskrivningar i procent av omsättningen Rörelsemarginal Rörelseresltat efter avskrivningar i procent av omsättningen Nettomarginal Resltat före skatt i procent av omsättningen Jsterat eget kapital Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för ppskjten skatt (26,3%). Sysselsatt kapital Eget kapital ökat med räntebärande sklder Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital Resltat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomsltningen Skldsättningsgrad Räntebärande sklder i förhållande till eget kapital Andel riskbärande kapital Eget kapital och latent skatt i procent av balansomsltningen Räntetäckningsgrad Resltat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader Vinst per aktie Nettoresltat i förhållande till antalet aktier vid årets tgång Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal aktier Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Nettoresltat i procent av genomsnittligt eget kapital 6 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

7 R E S U LTAT R Ä K N I N G Belopp i SEK Not Nettoomsättning Förändringar av lager av prodkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresltat Resltat från finansiella poster Resltat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resltatposter Räntekostnader och liknande resltatposter Resltat efter finansiella poster Resltat före skatt Årets resltat NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

8 B A L A N S R Ä K N I N G Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade tvecklingskostnader Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Smma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varlager mm Komponenter och förnödenheter Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kndfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förtbetalda kostnader och pplpna intäkter Kassa och bank Smma omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 13 Bndet eget kapital Aktiekapital ( aktier kvotvärde 0,10 SEK) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlst Årets resltat Smma eget kapital Kortfristiga sklder Förskott från knder Leverantörssklder Övriga sklder Upplpna kostnader och förtbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna sklder Övriga ställda panter etc Smma Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

10 K A S S A F L Ö D E S A N A LY S Belopp i SEK Den löpande verksamheten Resltat efter finansiella poster Jsteringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varlager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelsesklder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av lånesklder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slt Tilläggspplysningar till kassaflödesanalys Jstering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar Avskrivningar NFO vinstandelsbevis Nedskrivning av NFO vinstandelsbevis Avrndning Operativt kassaflöde Rörelseresltat Jsteringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring i rörelsekapital Investeringar Operativt kassaflöde NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

11 T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R O C H N OT E R VÄRDERINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper och boksltskommentarer Belopp i SEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har pprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och sklder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och tveckling Med tgifter för tveckling avses tgifter där forskningsresltat eller annan knskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade prodkter eller processer. I balansräkningen är tvecklingskostnaderna pptagna till anskaffningsvärde mins ackmlerade avskrivningar och nedskrivningar. Övriga immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde mins ackmlerade avskrivningar och nedskrivningar. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (faktrabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är ppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och tövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de tgifter som ppkommit eller som förväntas ppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta, royalty och tdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få tdelning bedöms som säker. Varlager Varlagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är pptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först t- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetstnyttjande. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på rsprngliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Avskrivning av tvecklingsprojekt påbörjas när tvecklingsarbetet är klart och prodktion/försäljning påbörjas. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för nder året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Immateriella anläggningstillgångar: -Balanserade tgifter 20 -Patent o liknande rättigheter 20 Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 NOTER NOT 1 Övriga rörelseintäkter Ersättning för tvecklingskostnader DeLaval Vinst vid avyttring inventarier Erhållna bidrag Smma NOT 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionsbyrån Andersson & Co Revisionsarvode Övriga ppdrag Smma Med revisionsppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsppgifter som det ankommer på bolagets revisor att tföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsppgifter. Allt annat är andra ppdrag. NOT 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 7 7 Kvinnor 2 2 Totalt 9 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Smma Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av företagets pensionskostnader avser (fg år ) grppen företagets ledning. Sjkfrånvaro Total sjkfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 0,59% 0,37% Andel av den totala sjkfrånvaron som avser sammanhängade sjkfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,00% 0,00% Sjkfrånvaron fördelad efter kön: Män 0,64% 0,40% Kvinnor 0,38% 0,29% NOT 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Smma NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

12 NOT 5 Övriga rörelsekostnader Förlst vid avyttring av inventarier Smma NOT 6 Resltat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Nedskrivningar av andelsbevis Smma NOT 7 Balanserade tgifter för tvecklingsarbeten Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Årets aktiveringar Fsion NFO Control AB Avyttringar och trangeringar Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och trangeringar 0 0 -Årets avskrivning enligt plan Fsion NFO Control AB Redovisat värde vid årets slt NOT 8 Patent Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Fsion NFO Control AB Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Fsion NFO Control AB Redovisat värde vid årets slt NOT 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Årets avskrivningar Ackmlerade nedskrivningar: Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slt Bolaget innehar 212 vinstandelsbevis NFO tfärdade av Ragnar Jönsson. Vinstandelarna skrivs av nder den tid nder vilken bolaget äger rätt till licensintäkterna från andelarna. Under räkenskapsåret har nedskrivning gjorts till nominellt värde. NOT 11 Övriga fordringar Förskott till leverantör Momsfordran Övriga fordringar 1 94 Redovisat värde vid årets slt NOT 12 Förtbetalda kostnader och pplpna intäkter Förtbetalda hyror Förskottsbetald leasing Upplpen royaltyintäkt vinstandelsbevis Upplpen royaltyintäkt Invertek Drives Ltd Övriga poster NOT 13 Se nästa sida NOT 14 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Otnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp 0 0 NOT 9 Inventarier, verktyg och installationer Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Fsion NFO Control AB Avyttringar och trangeringar Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Fsion NFO Control AB Avyttringar och trangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slt NOT 15 Upplpna kostnader och förtbetalda intäkter Löne- och semesterlöneskld Sociala avgifter Styrelsearvoden, inkl. sociala avgifter Upplpen royaltyskld Övriga poster NOT 16 Ställda säkerheter till kreditinstitt Företagsinteckningar NFO Vinstandelsbevis NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år.

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 1,7 MSEK (2,3 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK)

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 1 Innehåll Swede Resources i korthet 2 VD har ordet 3 Affärsidé och strategi 4 Organisation 4 Projekt 5 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 IMPLEMENTA HEBE AB (publ) Org. nr.: 556581-9272 Medlem i EURISgruppen (www.euris.org) vid IDEON Science Park i Lund Per Aspera Ad Astra Implementa Hebe AB utvecklar,

Läs mer

POLYPLANK växer inte på träd. Årsredovisning 2006. PolyPlank AB (publ) 556489-7998

POLYPLANK växer inte på träd. Årsredovisning 2006. PolyPlank AB (publ) 556489-7998 POLYPLANK växer inte på träd Årsredovisning 2006 PolyPlank AB (publ) 556489-7998 Innehållsförteckning Årsstämma... 2 Affärsidé... 2 Finansiell femårsöversikt... 3 Polyplank i korthet... 4 Aktien, ägarstruktur

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr 556559-121 Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström,

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer