ÅRSREDOVISNING 2010 NFO Drives AB E N E R G I EFFEKTIVI S E R I N G STÖRNINGSFRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 NFO Drives AB E N E R G I EFFEKTIVI S E R I N G STÖRNINGSFRI"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 NFO Drives AB E N E R G I EFFEKTIVI S E R I N G STÖRNINGSFRI

2 V D H A R O R D E T Tord Ringenhall, Assortment Manager på DeLaval International tillsammans med Ulla-Britt Wiking, VD NFO Drives AB BILD: DeLaval Int AB Samarbetsavtalet med DeLaval skapar respekt på marknaden I oktober 2010 knde vi med stolthet gå t med den positiva nyheten att ett långsiktigt samarbetsavtal tecknats med det globala företaget DeLaval International. DeLaval tvecklar och tillverkar trstning till mjölkprodcerande lantgårdar och är en av världens största leverantörer av mjölkningsmaskiner. Man har en starkt ttalad miljöpolicy och vill erbjda sina knder energieffektiva prodkter samtidigt som man värnar om djrens hälsa och en bra miljö. Varje år köper DeLaval stora volymer av frekvensomriktare för att styra prodkter som t ex vakmpmpar, mjölkpmpar och kompressorer. Man har därmed lång erfarenhet av konventionella frekvensomriktare (PWM) och den störningsproblematik som de för med sig. Efter omfattande tester av vår nika frekvensomriktare NFO Sins, både i labmiljö och på gårdar rnt om i världen, fattades ett strategiskt beslt att använda vår störningsfria teknik. Avtalet som tecknats innebär årliga leveranser av stora volymer av omriktare för användning inom en rad olika prodktområden. Omriktarna anpassas för att ppfylla DeLavals miljökrav. Det första projektet blev klart för serieprodktion i början av Fler projekt diskteras och vi hoppas på att knna starta serieprodktion av nästa projekt i sltet av året. Samarbetsavtalet med DeLaval är helt klart det mest positiva som hänt i NFOs historia. Det har en stor potential inför framtiden och jag är övertygad om att det kommer att bidra till den ekonomiska stabilitet, och därmed den möjlighet till expansion, som vi länge väntat på. Tack vare emissionen 2010 knde vi göra en förstärkning av vår säljsida och på hösten anställdes Anders Boman som operativ försäljningschef. NFO Sins är en oerhört intressant prodkt, säger Anders Boman. Tidigare har bolaget försökt att förlita sig på partners som enda säljkanal, men det krävs både en aktiv bearbetning av sltknder och en aktiv stöttning av våra partners för att prodktens nika fördelar ska knna lyftas fram i den hårda konkrrensen där prisbilden många gånger är den avgörande faktorn. Vår strategi är n att via kvalificerade återförsäljare skapa en tydligare bild av NFO Sins och dess nika egenskaper. Vi ska bli mer synliga på marknaden och bli en natrlig partner för aktörer som är verksamma inom de segment där vi är starka. Inom landstingen känner vi idag ett stort förtroende från olika expertgrpper. Det ska vi tnyttja även på andra områden. Avtalet med DeLaval gör att vi får en stor respekt från många företag. Vi räknar med att få god draghjälp av detta avtal, både i Sverige och på exportsidan, och jobbar hårt för att skapa fler OEM-knder med samma volympotential. Anders Boman tillträdde som försäljningschef på NFO Drives hösten NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

3 S T Ö R N I N G S F R I T T - f ö r e n h å l l b a r e l m i l j ö BILDER: DeLaval Int AB DeLaval NFO Drive kommer bl a att användas för att styra vakmpmpar till DeLaval VMS - den frivilliga atomatiska mjölkningsmaskinen. STÖRNINGSFRI energieffektivisering - ett strategiskt val för DeLaval Genom att varvtalsreglera elektriska motorer till fläktar, pmpar, maskiner etc med frekvensomriktare kan man spara mycket energi samtidigt som man bidrar till ett mer hållbart samhälle. Om man väljer konventionella PWMomriktare måste olika åtgärder vidtagas för att minimera de störningar som ppstår. Det ställs då stora krav på installatörernas kompetens, och kan vara mycket kostsamt, att skapa ett rent och störningsfritt elnät. Genom att välja en störningsfri omriktare får man en ren elmiljö från början och man slipper alla problem med störningar på den tekniska trstning som finns anläggningen och dess omgivning. DeLaval har lång erfarenhet av konventionella PWM-omriktare och dess störningsproblematik. Man har tagit ett strategiskt beslt att använda frekvensomriktare från NFO Drives för att knna erbjda sina knder energieffektiva prodkter som är helt störningsfria. Fördelar med NFO Sins för DeLaval ENERGIEFFEKTIV Sparar pp till 65 % energi - ibland mer. STÖRNINGSFRI Inga EMC-störningar - teknisk trstning i djrstallar och i gårdens omgivning störs ej - den atomatiska identifieringen av djren fngerar störningsfritt Inga lagerströmmar - motorn får längre livslängd Tyst - inga tjtande switchljd motorn ENKEL INSTALLATION Inga skärmade kablar - befintligt oskärmat kablage kan användas Långt kabelavstånd - flera hndra meter - vilket ger möjlighet till flexibla lösningar SÄKER Inga jordströmmar - jordfelsbrytare kan användas - djren mår bättre vilket reslterar i en högre prodktivitet Då kor är känsliga för jordströmmar i nätet är det en stor fördel att använda den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sins som är helt fri från jordströmmar. Energieffektivisering NFO Sins finns idag installerad på många sjkhs och laboratorier, niversitet och skolor, i indstri-, kontors- och affärsfastigheter och flerbostadshs samt inom militära och marina applikationer. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010 t

4 Å R E T I S A M M A N D R A G Faktreringen nder året ppgick till 7,1 MSEK (8,3 MSEK). Resltatet efter skatt för året ppgår till -11,0 MSEK (-6,9 MSEK) vilket är en försämring med 4,1 MSEK (59,4 %) jämfört med föregående år. Resltatet per aktie för året ppgår till -0,08 SEK (-0,11 SEK) för 138,2 milj aktier (64,2 milj). Bolaget har tagit ett beslt att skriva ner värdet av vinstandelsbevisen i patenträttsinnehavarens företag vilket påverkar resltatet för perioden negativt med 3,2 MSEK. Vidare har NFO Drives valt att aktivera drygt 1 MSEK mindre än föregående år på grnd av att delar av tvecklingsarbetet varit kndfinansierat. Utan denna nedskrivning och med normal aktivering sklle resltatet för året varit -7,8 MSEK (-0,06 SEK/aktie) vilket är en försämring med 0,9 MSEK (13,1%) jämfört med föregående år. Nedskrivningen är endast av teknisk art och påverkar inte bolagets likviditet. Under hösten tecknades ett långsiktigt samarbetsavtal med det globala företaget DeLaval International. Avtalet bedöms vara det viktigaste som hänt i NFO Drives historia och innebär att frekvensomriktare NFO Sins kommer att ingå i DeLavals befintliga prodktsortiment med årliga leveranser i hög volym. Serieprodktion startar vid årsskiftet 2010/2011. Under året har många leveranser gjorts till sjkhs i olika energisparprojekt både i nybyggnation och befintliga anläggningar. Fler sjkhsprojekt diskteras både i Sverige och övriga Norden. Testinstallationer pågår i sjkhs i Tyskland. Avtal har tecknats med Binar AB om att de på licensbasis får använda NFO-tekniken i företagets intelligenta och ergonomiska lyftprodkter för indstrin. Svedbergs har nder året lanserat Det tysta badkaret som använder Cyrbas badkarssystem där NFO-omriktaren ingår. Affären med Cyrba har inte tvecklats så bra som man räknat med men förhoppning finns att Cyrbas försäljning kommer att öka nder kommande år. Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med Gnnar Karlsen Sverige AB, som ingår i den norska GK-koncernen. Frekvensomriktaren NFO Sins kommer att användas i många av företagets energieffektiviseringsprojekt. Karlskrona Kommn valde NFO Sins i ett energieffektiviseringsprojekt för att styra pmparna i råvattensbrnnarna i kommnens vattenverk. Den nyemission som genomfördes av NFO Drives AB vid halvårsskiftet var mycket framgångsrik och övertecknades med 50 %. Emissionen var en företrädesemission, som i första hand riktade sig till befintliga aktieägare. Genom emissionen, fick bolaget ett välkommet kapitaltillskott för att dels förstärka säljorganisationen och dels förbereda prodktionen av den OEM-variant av NFO Sins, som planeras att starta vid årsskiftet. Säljorganisationen har nder hösten förstärkts med en operativ säljchef med lång erfarenhet från teknisk försäljning. Prodktionsavtal har tecknats med elektroniktillverkaren OrbitOne i Ronneby, som sedan många år är leverantör av elektronik till bolaget. OrbitOne kommer att tillverka kompletta enheter av de OEM-omriktare som tas fram i större volymer. NFO Drives har fått sin patentansökan gällande användandet av modern IGBT-teknik för generering av ren sinsspänning godkänd i Sverige. Det nya patentet ger bolaget ett förlängt skydd när det gäller tnyttjandet av switchtekniken i den egentvecklade frekvensomriktaren NFO Sins. IGBT-tekniken finns idag implementerad i bolagets hela sortiment av omriktare, pp till 15 kw. Även internationella patent har sökts. En större internationell försvarskoncern har visat intresse för NFO Sins och har nder en längre tid gjort omfattande tester av omriktaren. Ett initialt positivt tlåtande lämnades vid sltet av året. Sltgiltig rapport med tvärdering väntas i början av NFO Drives har för avsikt att söka notering på NGM Eqity. I den tvärdering som gjorts har det bedömts att bolaget bör äga sina patent själva. Diskssioner pågår med patenträttsinnehavaren om ett förvärv av patentportföljen till ett marknadsmässigt värde. Innan detta är genomfört bedöms det inte meningsfllt att lämna in en ansökan om listbyte. Vid bolagsstämman i april tsågs en ny styrelse bestående av Svante Carlsson (ordf., omval), Lennart Persson (omval), Ulf Hgmark (nyval) och Jan R. Nilsson (nyval). Lars Elmberg tsågs till sppleant. Efter periodens tgång: Serieprodktion av OEM-omriktaren till DeLaval påbörjades enligt plan i början av året och den första leveransen gick iväg till DeLavals centrallager i Tyskland i mitten av febrari. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

5 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Resltat Årets resltat är -11,0 mkr ( -6,9 MSEK). Vinsten per aktie är neg. -0,08 SEK (-0,11). Bolagets faktrering ppgick till 7,1 MSEK (8,3 MSEK). Årets händelser Bolagets affärsmässiga foks nder 2010 har varit att genomföra affären med DeLaval. Den prövning som krävs för att bli en godkänd leverantör till ett mltinationellt bolag av DeLavals storlek innebär stora insatser för ett så litet bolag som NFO Drives. Bolagets ledning är därför mycket stolt över att ha klarat av denna tvärdering och bedömer att det kan ha stor inverkan på andra knders bedömning av NFO Drives leveransförmåga och prodktkvalitet. Serieprodktion till DeLaval startar vid årsskiftet 2010/11. Volymen ökar gradvis nder 2011 beroende på takten i DeLavals globala lansering. Ordervärdet beräknas vid fll volym ligga en bit över 10 MSEK per år. Fler projekt med liknande potential avseende omriktare i andra effektklasser diskteras och ett eller flera av dessa kan komma att realiseras nder Tack vare avtalet med DeLaval har NFO också knnat åstadkomma en tillräcklig prodktionsvolym för att skapa en effektiv extern prodktion av frekvensomriktare. Genom avtalet med OrbitOne har bolagets leveranskapacitet ökat dramatiskt och NFO Drives bör på sikt knna mångdbbla sin försäljning tan att prodktionsorganisationen skall behöva växa nämnvärt. Ett långsiktigt samarbetsavtal har nder 2010 tecknats med Gnnar Karlsen Sverige AB, som ingår i den norska GK-koncernen. Frekvensomriktaren NFO Sins kommer att användas i företagets energieffektiviseringsprojekt, främst ROT-projekt, där man bedömer att NFO-omriktaren har många fördelar. GK har driftavtal med sjkhs, större affärsfastigheter och kommnala fastighetsbolag och ett flertal projekt diskteras för närvarande. Vi förväntar oss att detta samarbete skall ge betydande försäljningsvolym nder de närmaste åren. Under året har många leveranser gjorts till sjkhs i olika energisparprojekt både i nybyggnation och befintliga anläggningar, bland annat till Länssjkhset i Kalmar samt sjkhsen i Oskarshamn och Västervik. Fler sjkhsprojekt diskteras både i Sverige och övriga Norden, och testinstallationer pågår på sjkhs i Tyskland Karlskrona Kommn valde NFO Sins i ett energieffektiviseringsprojekt för att styra pmparna i råvattensbrnnarna i kommnens vattenverk. Installationerna beräknas betala sig på drygt ett år. Fler kommner förväntas genomföra liknande energieffektiviseringsprojekt nder 2011 och Karlskronaprojektet är en värdefll referens. Säljorganisationen har nder hösten förstärkts med en operativ säljchef med lång erfarenhet från teknisk försäljning. Med en tökad säljkapacitet har bolaget fått en större närvaro på marknaden och bättre möjlighet att aktivt bearbeta det intresse för bolagets prodkter som finns. Det har innebrit ett betydligt starkare intresse från större knder än tidigare. Införsäljningstiden är ofta lång, men det finns stora förhoppningar om att arbetet kommer att ge resltat nder NFO Drives hade nder mitten av 00-talet en period där en stor revidering av prodkterna behövde genomföras. Detta medförde stora kostnader för bolaget som aktiverades i balansräkningen och som därefter skrivits av med 20 % per år. En stor del av dessa avskrivningar kommer att vara fllgjorda vid halvårsskiftet Detta innebär en väsentlig positiv resltatpåverkan för 2011, och i änn högre grad för 2012 och framåt. På samma sätt har den nedskrivning av värdet på de andelsbevis, som bolaget äger i Ingenjörsfirma Ragnar Jönsson, försämrat årsresltatet med cirka SEK varje år sedan Detta gäller även för Eftersom det finns en svårighet att hitta en marknadsmässig värdering av andelsbevisen så har styrelsen besltat att skriva ned värdet på andelsbevisen till SEK per andel. Detta belopp motsvarar den fordran som bolaget har på Ingenjörsfirman. Övervärdet i andelsbevisen består av en bedömning av framtida royaltyintäkter, men eftersom bolaget löpande intäktsför dessa så ger nedskrivningen en bättre bild av bolagets ekonomiska sitation. Det bokförda värdet på SEK per andel ska inte betraktas som en bedömning av marknadsvärdet. Genom att NFO Drives gör denna nedskrivning så blir årets resltat 3,2 MSEK sämre än vad som annars sklle vara fallet. Detta är en teknisk åtgärd som inte påverkar likviditeten. Denna kostnad kommer inte att belasta resltatet i framtiden, och framförallt så kommer resltaten att förbättras med SEK varje år fram till och med Sammantaget gör detta att styrelsen ser positivt på framtiden i NFO Drives och har för avsikt att ytterligare stärka säljorganisationen i bolaget när ekonomin tillåter. Styrelsen bedömer idag behovet av att göra en nyemission för kapitalanskaffning nder 2011 som litet. Händelser efter årets slt DeLaval besltar om ytterligare projekt med stor årsvolym. Dispositioner beträffande vinst eller förlst Styrelsen och verkställande direktören föreslår till förfogande stående medel (SEK): Balanserat resltat Årets resltat Totalt disponeras för. Balanseras i ny räkning Smma Någon tdelning föreslås ej. Vad beträffar företagets resltat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resltat- och balansräkningar med tillhörande boksltskommentarer. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

6 5 - Å R S Ö V E R S I K T Nyckeltal (SEK) Omsättning SEK Rörelseresltat SEK Resltat eft. finansiella poster SEK Brttomarginal % neg neg neg neg neg Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg Nettomarginal % neg neg neg neg neg Jsterat eget kapital Räntabilitet sysselsatt kapital % neg neg neg neg neg Räntabilitet eget kapital % neg neg neg neg neg Soliditet % 71,55 74,14 83,61 81,14 50,74 Skldsättningsgrad, ggr ,11 0,67 Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg Medeltal anställda Invest. i immateriella anläggn.tillg. SEK Invest. i materiella anläggn.tillg. SEK Invest. i finansiella anläggn.tillg. SEK Vinst per aktie SEK neg neg neg neg neg Eget kapital per aktie 0,08 0,21 0,27 0,41 0,33 DEFINITIONER Brttomarginal Resltat före avskrivningar i procent av omsättningen Rörelsemarginal Rörelseresltat efter avskrivningar i procent av omsättningen Nettomarginal Resltat före skatt i procent av omsättningen Jsterat eget kapital Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för ppskjten skatt (26,3%). Sysselsatt kapital Eget kapital ökat med räntebärande sklder Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital Resltat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomsltningen Skldsättningsgrad Räntebärande sklder i förhållande till eget kapital Andel riskbärande kapital Eget kapital och latent skatt i procent av balansomsltningen Räntetäckningsgrad Resltat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader Vinst per aktie Nettoresltat i förhållande till antalet aktier vid årets tgång Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal aktier Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Nettoresltat i procent av genomsnittligt eget kapital 6 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

7 R E S U LTAT R Ä K N I N G Belopp i SEK Not Nettoomsättning Förändringar av lager av prodkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresltat Resltat från finansiella poster Resltat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resltatposter Räntekostnader och liknande resltatposter Resltat efter finansiella poster Resltat före skatt Årets resltat NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

8 B A L A N S R Ä K N I N G Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade tvecklingskostnader Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Smma anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varlager mm Komponenter och förnödenheter Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kndfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förtbetalda kostnader och pplpna intäkter Kassa och bank Smma omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 13 Bndet eget kapital Aktiekapital ( aktier kvotvärde 0,10 SEK) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlst Årets resltat Smma eget kapital Kortfristiga sklder Förskott från knder Leverantörssklder Övriga sklder Upplpna kostnader och förtbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna sklder Övriga ställda panter etc Smma Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

10 K A S S A F L Ö D E S A N A LY S Belopp i SEK Den löpande verksamheten Resltat efter finansiella poster Jsteringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varlager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelsesklder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av lånesklder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slt Tilläggspplysningar till kassaflödesanalys Jstering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar Avskrivningar NFO vinstandelsbevis Nedskrivning av NFO vinstandelsbevis Avrndning Operativt kassaflöde Rörelseresltat Jsteringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring i rörelsekapital Investeringar Operativt kassaflöde NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

11 T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R O C H N OT E R VÄRDERINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper och boksltskommentarer Belopp i SEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har pprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och sklder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och tveckling Med tgifter för tveckling avses tgifter där forskningsresltat eller annan knskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade prodkter eller processer. I balansräkningen är tvecklingskostnaderna pptagna till anskaffningsvärde mins ackmlerade avskrivningar och nedskrivningar. Övriga immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde mins ackmlerade avskrivningar och nedskrivningar. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (faktrabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är ppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och tövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de tgifter som ppkommit eller som förväntas ppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta, royalty och tdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få tdelning bedöms som säker. Varlager Varlagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är pptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först t- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetstnyttjande. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på rsprngliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Avskrivning av tvecklingsprojekt påbörjas när tvecklingsarbetet är klart och prodktion/försäljning påbörjas. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för nder året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Immateriella anläggningstillgångar: -Balanserade tgifter 20 -Patent o liknande rättigheter 20 Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 NOTER NOT 1 Övriga rörelseintäkter Ersättning för tvecklingskostnader DeLaval Vinst vid avyttring inventarier Erhållna bidrag Smma NOT 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionsbyrån Andersson & Co Revisionsarvode Övriga ppdrag Smma Med revisionsppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsppgifter som det ankommer på bolagets revisor att tföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsppgifter. Allt annat är andra ppdrag. NOT 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 7 7 Kvinnor 2 2 Totalt 9 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Smma Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av företagets pensionskostnader avser (fg år ) grppen företagets ledning. Sjkfrånvaro Total sjkfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 0,59% 0,37% Andel av den totala sjkfrånvaron som avser sammanhängade sjkfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,00% 0,00% Sjkfrånvaron fördelad efter kön: Män 0,64% 0,40% Kvinnor 0,38% 0,29% NOT 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Smma NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

12 NOT 5 Övriga rörelsekostnader Förlst vid avyttring av inventarier Smma NOT 6 Resltat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Nedskrivningar av andelsbevis Smma NOT 7 Balanserade tgifter för tvecklingsarbeten Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Årets aktiveringar Fsion NFO Control AB Avyttringar och trangeringar Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och trangeringar 0 0 -Årets avskrivning enligt plan Fsion NFO Control AB Redovisat värde vid årets slt NOT 8 Patent Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Fsion NFO Control AB Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Fsion NFO Control AB Redovisat värde vid årets slt NOT 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Årets avskrivningar Ackmlerade nedskrivningar: Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slt Bolaget innehar 212 vinstandelsbevis NFO tfärdade av Ragnar Jönsson. Vinstandelarna skrivs av nder den tid nder vilken bolaget äger rätt till licensintäkterna från andelarna. Under räkenskapsåret har nedskrivning gjorts till nominellt värde. NOT 11 Övriga fordringar Förskott till leverantör Momsfordran Övriga fordringar 1 94 Redovisat värde vid årets slt NOT 12 Förtbetalda kostnader och pplpna intäkter Förtbetalda hyror Förskottsbetald leasing Upplpen royaltyintäkt vinstandelsbevis Upplpen royaltyintäkt Invertek Drives Ltd Övriga poster NOT 13 Se nästa sida NOT 14 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Otnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp 0 0 NOT 9 Inventarier, verktyg och installationer Ackmlerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Fsion NFO Control AB Avyttringar och trangeringar Ackmlerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Fsion NFO Control AB Avyttringar och trangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slt NOT 15 Upplpna kostnader och förtbetalda intäkter Löne- och semesterlöneskld Sociala avgifter Styrelsearvoden, inkl. sociala avgifter Upplpen royaltyskld Övriga poster NOT 16 Ställda säkerheter till kreditinstitt Företagsinteckningar NFO Vinstandelsbevis NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

13 NOT 13 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget Årets Eget kapital fond kapital resltat kapital Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Riktad Nyemission (registrerad ) Riktad Nyemission Kostnader för emission Disp. enligt beslt årsstämma Årets resltat Belopp vid årets tgång Ackmlerade villkorade aktieägartillskott som ingår i balanserat resltat tgör kr. Svängsta den 7 mars 2011 Styrelsen i NFO Drives AB Svante Carlsson Styrelseordförande Ulf Hgmark Lennart Persson Jan Nilsson REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 mars Ulla-Britt Wiking Verkställande Direktör Olle Blomén Aktoriserad revisor Jan Persson Aktoriserad revisor R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E Till årsstämman i NFO Drives AB/pbl/ Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i NFO Drives AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid pprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att ttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grndval av vår revision. Revisionen har tförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolt säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett rval av nderlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelseflla ppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de pprättat årsredovisningen samt att tvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som nderlag för vårt ttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslt, åtgärder och förhållanden i bolaget för att knna bedöma om någon styrelse ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grnd för våra ttalanden nedan. Årsredovisningen har pprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resltat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resltaträkningen och balansräkningen, behandlar förlsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karlshamn den 18 mars 2011 Olle Blomén Jan Persson Aktoriserad revisor Aktoriserad revisor NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

14 B O L A G S F A K TA Bolaget är inregistrerat Antal aktier: med kvotvärde kr. 0,10. Antal aktieägare: C:a varav c:a 60% förvaltarregistrerade. De tio största aktieägarna innehar vardera mellan 1-6%. Ej tnyttjade bemyndiganden (1) Emissioner tan företräde Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera till\-fällen, fatta beslt om ökning av bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission till marknadsmässiga villkor av högst nya aktier tan företrädesrätt för nvarande aktieägare att deltaga i emissionen. Emissionen kan riktas till en eller flera instittionella och/eller indstriella placerare. (2) Emissioner med företräde Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma fatta beslt om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för nvarande aktieägare i förhållande till antalet ägda aktier. Utelöpande personaloptioner telöpande teckningsoptioner ger rätt för innehavarna att senast den 30 september 2010 teckna motsvarande antal aktier till krs kr 3,00. UR BOLAGSORDNINGEN Säte: Svängsta, Karlshamns kommn. Boksltsdag: 31 december. Alla aktier har samma röstvärde. Ingen rösträttsbegränsning vid bolagsstämma. INFORMATION Bolaget avger kvartalsrapporter, boksltskommnikéer och årsredovisningar. BÖRSFAKTA Börskod: NFO Bolagets aktier handlas nder NGM Nordic MTF Börspost: aktier. Årslägsta/årshögsta nder 2010: SEK 0,26 / SEK 0,90. ÄGARSTRUKTUR Större kända aktieägare per december 2010: Antal Andel(%) av röster aktier och aktiekapital Lars Olbert, Stockholm ,68% Åke Svensson, Lnd ,06% Förs.aktiebolaget Avanza Pens ,61% Handelsbanken Eqities A.S ,61% Malin Månsson, Lnd ,65% Valor Life Ins., Liechtenstein ,52% Nordnet Pens.förs., Bromma ,43% H J Byggkonslter AB ,30% Robr Försäkring ,11% Aron Hgo Lennart Ljnggren ,08% Smma 10 största ,05% Övriga ,95% AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Ingen rösträttsbegränsning vid bolagsstämma. År Transaktion Antal aktier Aktiekapital Antal aktier 1996 Bildande Split 10: Nyemission Nyemission Split 2: Nyemission Nyemission Nyemission (riktad) Nyemission Nyemission Nedsättning Nyemission Nyemission (riktad) Nyemission Nyemission (riktad) *) Nyemission (riktad) Nyemission (riktad) Nyemission (riktad) **) Nyemission (riktad) *) Nyemission (riktad) Nyemission (riktad) **) Nyemission (riktad) Nyemission *) Riktad till konvertibelinnehavare **) Riktad till innehavare av teckningsoptioner (personaloptioner) 14 NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING 2010

15 S T Y R E L S E, L E D N I N G o c h R E V I S O R E R Styrelseledamöter: Svante Carlsson Styrelsens ordförande, invald 2009, f. 1956, professor i datalogi, tidigare vice rektor Blekinge Tekniska Högskola. Grndare av bl.a. nätverksföretaget Effnet AB. Övriga styrelseppdrag: Hyrbilsföretaget MABI Rent AB, Centrecort & Partners AB, Stories on Ice AB, Inga Mynt AB m.fl. Aktieinnehav: (via bolag) Ulf Hgmark Ledamot, f 1946, invald 2010, civilekonom Bl.a. försäljningschef Aryma AB, bitr dir Grafiska Indstriförbndet, regionansvarig Svenska Arbetsgivareföreningen, vd Almi Blekinge, revisionsledare ISO-system (nvarande befattning). Övriga styrelseppdrag Scandim Marketing AB. Tidigare bl. a. IUC Olofström, Aktiespararna, BAGA Water Technology AB. Aktieinnehav: (m. familj) Lennart Persson Ledamot, f 1948, invald 2009, Civilingenjör Elektronik Försvarsindstri elektronik 35 år, bl a Projektledare stora internationella projekt, Affärstvecklare samt Tekn Direktör dotterbolag i Astralien. Övriga styrelseppdrag: Scandinavian Enviro Systems AB (ordf ), Tyre Recycling In Sweden AB (ordf ), BBI Basic Board International AB (v ordf ). Aktieinnehav: (m. familj) Jan R Nilsson Ledamot, invald 2010, f 1956, Civilingenjör Mekanik Bl.a Systemingenjör SAAB Flyg, Marknadschef Secritas Teknik AB, Sverige Chef Merrild AB, Försäljningsdirektör BodaNova Höganäs Keramik AB, VD Korroterm AB, VD Secritas-Direct Norge resp. Benelx resp Danmark ( nvarande befattning). Övriga styrelseppdrag: Texas Onshore AB (ledamot.), Jan R Nilsson AB (ägare). Secritas-Direct NL (ledamot). Har bl.a tidigare varit styrelsens ordförande i Scalea AB. Aktieinnehav: 0 Lars Elmberg Sppleant, f. 1949, invald 1996, VD Elektronikcentrm i Svängsta AB. Övriga styrelseppdrag: Cyrba AB (ordf.), EC Konslt AB, EC Utbildning AB och Sydsvenska Handelskammaren. Ledande befattningshavare: Aktieinnehav: (m. familj) Ulla-Britt Wiking, VD, gymn.ek., f. 1951, anställd Aktieinnehav: (m familj) Kenneth Svensson Utvecklingschef, civ.ing., f. 1964, anställd år 2001 (tidigare tv.konslt sedan 1996). Aktieinnehav: Lars Pröjtz Inköps- och prodktionschef, ing., f. 1952, anställd år Aktieinnehav: 0 Anders Boman Försäljningschef, ing., f 1965, anställd år 2010 Aktieinnehav: Revisorer: Olle Blomén Aktoriserad revisor, f. 1948, Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB. Jan Persson Aktoriserad revisor, f. 1963, Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB. NFO DRIVES ÅRSREDOVISNING t

16 NFO Drives AB Besöksadress: Öjavadsvägen 2, Halda Utvecklingscenter, Svängsta Postadress: Box 35, Svängsta Tel: Fax: E-post: Copyright NFO Drives AB Prodktion: NFO Drives AB / Wiking. Printed in Sweden

ÅRSREDOVISNING 2009 NFO Drives AB

ÅRSREDOVISNING 2009 NFO Drives AB ÅRSREDOVISNING 2009 NFO Drives AB V D H A R O R D E T Ulla-Britt Wiking, VD NFO Drives AB Bild: Emaar Properties Frekvensomriktare NFO Sins har nder året levererats till kameraförsedda ndervattensrobotar,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 1/1 31 /12 2010

Bokslutskommuniké 1/1 31 /12 2010 Bokslutskommuniké 1/1 31 /12 2010 Faktureringen under året uppgick till 8,5 MSEK (8,3 MSEK). Resultatet efter skatt för året uppgår till -10,7 MSEK (-6,9 MSEK) vilket är en försämring med 3,8 MSEK (55,1%)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 NFO Drives AB SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENCY

ÅRSREDOVISNING 2011 NFO Drives AB SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENCY ÅRSREDOVISNING 2011 NFO Drives AB SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENCY VD HAR ORDET Ulla-Britt Wiking, VD NFO Drives AB En fantastisk tveckling Bolaget har idag en helt annan position än när jag tog över vd-rollen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK).

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -4,8 MSEK (-5,3 MSEK)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 3,9 MSEK (3,9 MSEK).

Faktureringen under perioden uppgick till 3,9 MSEK (3,9 MSEK). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 3,9 MSEK (3,9 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -3,1 MSEK (-4,2 MSEK)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år.

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 1,7 MSEK (2,3 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 NFO Drives AB

ÅRSREDOVISNING 2008 NFO Drives AB ÅRSREDOVISNING 2008 NFO Drives AB Å R E T I S A M M A N D R A G NFO-koncernens faktrering nder perioden ppgick till 9,8 MSEK (6,4 MSEK), vilket är en ökning med 3,4 MSEK (53 %) mot föregående år. s resltat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %)

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/4 30/6 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) Resultatet efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gefle IF Fotbollsförening

Gefle IF Fotbollsförening Årsredovisning för Gefle IF Fotbollsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer