Project part-financed by the European Union. Sammanfattning av rapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Project part-financed by the European Union. Sammanfattning av rapporten"

Transkript

1 Project part-financed by the European Union Sammanfattning av rapporten

2 Inledning/förord 3 Bakgrund och inledning 4 Delprojekt: Boende 6 Delprojekt: Nätverk 8 Delprojekt: Service 10 Delprojekt: Kompetensutveckling/ personalrekrytering 12 Delprojekt: Närstående och anhöriga 14 Delprojekt: Hälso- och sjukvård 16 Slutord 18 Mer inspiration 19 Kontaktuppgifter för delprojekten ex 2006 Layout: Plan Sju AB Tryck: GTC Print AB Foto: Erik Holmstedt Illustrationer: Stig Lakso 2

3 Förord Allt fler av oss lever längre och är friska långt upp i åldrarna. De sjukdomar vi så småningom får ger en annan sjukdomsbild. Det nuvarande systemet med boendeformer, rehabilitering, vård, omsorg, hemtjänst mm bygger på tidigare behov och modeller. Att vi lever länge är positivt men det är också en utmaning. Frågor väcks om kommunernas ekonomi, tillgång till utbildad personal för äldreomsorg, och andra faktorer som påverkar livskvalitet för äldre. Det här är en gemensam utmaning för alla länder inom EU. VÅRT UPPDRAG från början var att ta fram underlag till en ny strategi för äldreomsorgen i Luleå kommun. Traditionellt arbetssätt vid ett sådant uppdrag är att göra en utredning. Vårt arbetssätt var att istället engagera medborgarna. Vad tycker våra kommande pensionärer? Hur önskar de leva som gamla i Luleå kommun. LuleParadiso var starten på projektet och bildade underlag för Our Life as Elderly, Våra liv som gamla. Där har vi har belyst framtidens äldre-omsorg i ett spännande samarbete mellan fem länder, och i en livlig dialog med de medborgare som frågan främst berör. DEN GENERATION som projektet Våra liv som gamla handlar om är de som går i pension om år. Det är människor som formades under välfärdssamhällets goda år, den så kallade rekordgenerationen. Gruppen är stor och många är välutbildade, IT-kunniga, ekonomiskt oberoende, inflytelserika och självmedvetna. Det, och många andra faktorer, bidrar till nya och förändrade behov och önskemål. Det är hög tid att planera för en ny framtid. Att lyfta blicken är nyttigt, att våga göra något nytt och arbeta på ett nytt sätt och med en ny metod är utvecklande. Alla partner har haft stor nytta av projektet under projektperioden. Vi har haft ett stort utbyte av erfarenheter och lärt oss mycket av varandra. SYFTET MED PROJEKTET var att skapa en strategi för planering av framtidens äldreomsorg. En äldreomsorg som präglas av medborgarnas behov, önskemål och drömmar. Resultatet är en rad förslag som vi hoppas ska ge näring åt diskussioner och beslutsprocesser på olika nivåer. Nu gäller nästa fas och det är när resultaten ska implementeras i organisationerna. Marianne Pedersen, Luleå kommun, Projektchef Our Life as Elderly samt medlem av rekordgenerationen 3

4 Bakgrund och inledning Utvecklingsenheten inom Socialförvaltningen genomförde under 2002 det uppmärksammade projektet LuleParadiso. Bakgrunden till projektet var att vi bland annat står inför stora förändringar när det gäller den åldersmässiga befolkningsstrukturen. Den aktuella befolkningsprognosen för Luleå kommun visar att antalet pensionärer kommer att öka med 32 procent eller cirka personer under en tioårsperiod. De som är 80 år eller äldre kommer att under samma tid öka med 50 procent eller cirka personer. LULEPARADISO VAR GRUNDEN för Our Life as Elderly, ett transnationellt projekt med mål att ge förslag till utveckling av framtidens äldreomsorg. Arbetsmetoden har baserats på medborgarnas aktiva medverkan i dialog om önskningar och möjligheter, samt på utbyte mellan deltagarländerna. Arbetet har skett i projektform tillsammans med partners från Norge, Färöarna, Skottland, Sverige och Finland. Medborgar dialogerna har genomförts med människor som kan tänkas behöva stöd eller vård om år. PROJEKTET HAR VARIT UPPDELAT i sex delprojekt; boende, nätverk, service, kompetens och rekrytering, närstående och anhöriga samt hälso- och sjukvård. Delprojektens resultat ska delvis fungera som en inspirationskälla till framtida utveckling inom äldrevården men även som ett instrument som i detalj identifierat olika områden som är i behov av utveckling. OLE HAR DRIVITS I TRE år och delfinansierats av Europeiska Unionen och deltagarländerna. OLE har haft en projektchef på transnationell nivå, som verkat från Luleå. I varje samarbetsland har en projektledare skött den löpande verksamheten. Varje delprojekt har också haft nationella projektledare. En styrgrupp, med medlemmar från varje land, har funnits som resurs för projektchefen och ledningsgruppen. 4

5 5

6 Delprojekt: Boende Boenden för äldre i Luleå finns idag i form av seniorboenden, pensionärsbostäder och äldreboenden. I svaren från Lule Paradiso var möjligheten att bo kvar hemma så länge det är möjligt ett starkt önskemål. I Våra liv som gamla förstärktes den önskan ytterligare med mer precisa önskemål om vad som är viktigt i boendet. MÅNGA ÄLDRE är ensamma och otrygga i sin bostad och önskar en boendelösning med möjlighet till sociala kontakter, t ex seniorboende. I dag finns ett antal seniorboenden i bostadsrättsform i Luleå, dock inte som hyresrätt, vilket är ett stort önskemål enligt projektets medborgardialog. Enligt kommunens strategi för äldreomsorgen ska man så långt det möjligt ekonomiskt, organisatoriskt och säkerhetsmässigt, erbjuda äldre att bo kvar i sina invanda miljöer samt verka för fler boende- och servicelösningar. 6

7 Projektets förslag till lösningar handlar huvudsakligen om att: Tillgänglighetsanpassa bostäder i centrala stan och centralt inom olika bostadsområden. Bygga Seniorhus/Årgångshus med hyresrätt och gemensamhetsytor där frivilliga och organisationer kan ha aktiviteter som stärker samvaro. Etablera möjligheter för fler intressenter att bygga olika former av seniorboende. Möjliggöra boende för den som vill välja dina grannar och bilda förening för kollektivt boende. Bygga om ett antal befintliga lägenheter till generationsboende. Etablera en Bo-bank som förmedlar anpassade bostäder för äldre. Reservera särskilda platser/boenden för icke dementa, även om det innebär att luckra upp kvarboendeprincipen. Utveckla teknik för ökad trygghet i boendet. 7

8 Delprojekt: Nätverk Delprojektet Nätverk har arbetat med frågor om sociala, kulturella, professionella och personliga nätverk för äldre och hur samhället ska tillgodose de äldres önskningar och behov i framtiden. I projektets intervjuer och frågeformulär har det delvis funnits en gemensam strategi, framtagen i samarbete med våra internationella partners, men även ytterligare undersökningar utifrån lokala villkor. DET SOCIALA NÄTVERKET är viktigt för dem som står inför förändringar, som att lämna arbetslivet, bli pensionär eller att se sina barn flytta och skaffa egna familjer. Att gå från att vara en självständig individ till att bli en som är beroende av hjälp från utomstående kan vara en mycket jobbig process. Det finns idag ett stort behov av informella mötesplatser och kulturella aktiviteter för att kunna möta dessa förändringar. I Luleå kommuns strategi för framtidens äldreomsorg, nämns det att den ska präglas av stor lyhördhet för individens önskemål i alla delar som rör livet som äldre. En framgångsfaktor för denna strategi är samverkan. 8

9 DET FINNS IDAG en mängd organisationer som har verksamheter för seniorer och äldre. I Luleå kommun finns det bland annat 23 lokala pensionärsorganisationer och ett stort antal religiösa och aktivitetsfrämjande organisationer. Dagens näringsliv är en blandning av industri, utbildning, forskning och kunskapsproduktion, offentliga och privata tjänster, handel och service. Att alla dessa krafter är aktiva har stor betydelse för seniorer och äldres livssituation då det finns ett stort behov av frivilliga och informella nätverk som stöd i samhället. VAD SOM KLART FRAMGÅR av delprojektets undersökningar i Luleå är att samhället behöver underlätta bildandet av informella nätverk i mycket större omfattning. Medborgarna efterfrågar både fysiska lokaler och virtuella informations- och aktivitetscentrum där man kan träffas och hitta personer med gemensamma intressen eller finna en samarbetspartner för någon hobbyaktivitet. Mötesplatser där man utan formell inbjudan kan umgås eller bedriva kursverksamhet. Mötesplatser är inte bara fysiska utan kan även vara virtuella communities; IT-baserade mötesplatser för äldre som drivs och administreras av kommunen, pensionärsorganisationerna eller någon non-profit organisation i samarbete med de lokala företagen. Samverkan näringsliv/föreningsliv/offentlig sektor/privatpersoner Aktivt socialt nätverk utöver familjen Informella och formella mötesplatser Fysiska och virtuella mötesplatser 9

10 Delprojekt: Service Ett äldreboende utan service är bara en byggnad, färdtjänst utan service är bara ett fordon, ett samhälle utan service kan inte finnas till. Service är allt vi gör för andra. Vad som är bra service är en upplevelse och mycket individuell. Alla serviceinsatser måste anpassas efter individuella behov och önskemål. DE FRAMTIDA ÄLDRE kommer att ha helt andra krav på service än vad de äldre har idag. Dialogerna i delprojektet visade att det i samtliga kommuner finns en oro över påtvingad ensamhet. Var ska äldre träffas? Ett förslag som redovisas i samtliga kommuner är att kommunerna anordnar mötesplatser centralt och i närområdena. Gemensamma förslag är också en samordnande länk som hjälper till med kontakter och aktiviteter. DELPROJEKTET SERVICE har också som förslag att olika utförare ska kunna hjälpa till med serviceinsatser. Med fler utförare så ökar kvaliteten, det individuella valet och det hjälper även till att bygga broar mellan generationer genom att ordna samarbete med skolor, frivilliga/volontärer, privata, kooperativ, kommuner och landsting. 10

11 DELPROJEKT SERVICE har skissat på ett basutbud indelat i mini och maxi, utökat basutbud och individuella tjänster. Utökat basutbud som utförs av samma personer som utför mini och maxi för att individen ska få möta samma personal i största möjliga utsträckning. De hjälpbehövande ansöker om basutbuden genom kommunens handläggare som gör en behovsbedömning enligt regelverken. Individuella servicetjänster kan sökas förutom basutbud och utökat basutbud Basutbud för den personliga omvårdnaden. Mini: tillsyn, t ex bädda säng, diska, ta in post, ta ut sopor. Maxi t ex på- och avklädning, personlig hygien, uppvärmning av mat samt matning, förflyttningar och medicinering. Utökat basutbud kan vara städning, ledsagning mm. Individuella servicetjänster kan vara tvätt, ärenden, social samvaro, snöskottning mm. Luleå kommun bör organisera äldreomsorgen så att det går att välja mellan fler utförare. FÖR DE SOM INTE har behöver hjälp med den personliga omvårdnaden utan med servicetjänster för att bibehålla sin hälsa är det viktigt att få god information om var man kan söka denna hjälp, även om Luleå kommun inte erbjuder dessa tjänster med subventionerade medel. Volontärer, frivilliga, studenter, organisationer och alla goda krafter i samhället bör vara ett komplement till kommunens utbud. Att stärka banden mellan generationerna är också viktigt. 11

12 Delprojekt: Kompetensutveckling/ personalrekrytering Medborgardialogen visar en oro för framtiden när det gäller tillgången till personal, och tillgången till personal med rätt kompetens. Kommer jag att bli sedd som en individ, får jag någon stimulans eller kommer jag mest att bli omsprungen av stressad personal? Personalen signalerar frustration över att de har för lite tid med var och en, de önskar en möjlighet att kunna ge mer, kunna mer och aktivera mer. De vill också bli sedda för det jobb som de utför och få bekräftelse av omgivningen. STATUSEN PÅ ETT ARBETE inom äldreomsorgen behöver höjas. Att det finns personer av båda könen, unga och äldre, från olika kulturer som har rätt kompetens och som vill arbeta inom äldreomsorgen, ses som en av förutsättningarna. För att lyckas med det krävs att socialförvaltningen fortsätter att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare och ökar den positiva marknadsföringen både externt i samhället och inom socialförvaltningens verksamheter. 12

13 Förslag från delprojektet: Vidareutveckla marknadsföring av vård- och omsorgsarbete i samverkan med gymnasieskolan och ungdomsförmedlingen. Uppmuntra blivande pensionärer till volontärarbete inom äldreomsorgen. Skapa strategisk rekryteringsenhet med kompetensbank där personalens samlade kompetens finns registrerad, inklusive språk, dans, hantverk mm. Premiera kompetens inom språk- och kulturkunskap i kompetensbanken. Skapa gemensam praktiksamordning inom socialförvaltningen. Samverka med universitet, gymnasieskola, arbetsförmedling och landsting. Integrera kompetensstegen som en fortsatt naturlig del i den löpande verksamheten. Tillsätt en projekt- och utbildningsansvarig. Etablera förutsättningar för bildande av nätverk. Uppmuntra studiebesök och arbetsrotation mellan förvaltningens arbetsplatser. Förstärk fokus på värdegrunden och bemötandefrågor. Tillsätt aktivitetssamordnare och aktivitetsombud. Inför värdemätning av arbetsplatsernas status. Lyft fram den goda arbetsplatsen genom att synliggöra positiva händelser. Inför månadsbrev från socialchef/ socialnämnd. Öka synliggörandet av personalförmåner. Förlägg oftare socialnämndens sammanträden nära verksamheten. 13

14 Delprojekt: Närstående och anhöriga Äldre blir ofta ensamma och isolerade. Anhöriga blir då den enda sociala gemenskapen. Många äldre har anhöriga som hjälper dem med olika sysslor och med den personliga omvårdnaden. Regeringen har uppmärksammat de anhörigas situation och gett medel till kommunerna i Sverige för att utforma anhörigstöd. VÅR STUDIE VISAR ATT ÄLDRE inte gärna vill att deras barn/barnbarn ska hjälpa dem med den personliga omvårdnaden utan att de ska vara just anhöriga. De ska sitta ner och prata, följa dem på aktiviteter, utföra ärenden, vara språkrör mot myndigheter osv. Anhöriga har i alla tider hjälpt till. I dag när många äldre bor i det egna hemmet med stora hjälpinsatser samtidigt som anhöriga bor på andra orter känner sig de anhöriga ofta otillräckliga. 14

15 MÅNGA ANHÖRIGA ser det inte som en börda att hjälpa utan ser det istället som ett privilegium att få ge tillbaka. Det är när hjälpbehovet blir större än vad de mäktar med och de inte vet var de ska vända sig för att få hjälp som det blir en börda. Att vårda en anhörig med stort hjälpbehov innebär en otrygghet om man själv blir sjuk eller behöver vila. Anhöriga beskriver att de inte alltid vet vad för hjälp och stöd de kan få. Det är också ofta med dåligt samvete som de skickar iväg hjälpbehövande anhöriga på avlastningsplatser. ANHÖRIGA BERÄTTAR att det är för lite aktiviteter och träning på korttidsplatserna. Ibland har de färdigheter som deras anhöriga hade innan de åkte till korttidsplats försvunnit när de kommer hem så att det blir ett merarbete med att träna upp dem igen. Förslag från delprojektet Anhöriga och närstående: Kommunen anställer en anhörigkonsult Utbilda anhörigombud Upprätta individuella stödplaner till anhöriga Verka för kostnadsfria avlösningstimmar Verka för att det inrättas Trygghetsplatser Skapa tillgång till träning och aktiviteter i Korttidsboendet Det finns alltför få mötesplatser som är utformade för äldres behov. Tillhandahåll lokaler för mötesplatser. 15

16 Delprojekt: Hälsooch sjukvård Att öka möjligheterna för äldre att hålla sig friska högre upp i åldrarna blir en stor utmaning. Med en ökande livslängd ökar också risken för sjukdomar och behov av vård och omsorg. Det krävs ett preventivt synsätt och olika alternativ som gör att fler bibehåller sin hälsa sett ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Delprojektet har också fokuserat på teknik i vården samt innebörden i begreppet god vård. FÖRSLAG UTIFRÅN MEDBORGARNAS SYNPUNKTER I DIALOGERNA Utveckla den förebyggande hälsovården: Medverka till att etablera lättillgängliga träningslokaler för äldre. Informera om vikten av gångvänliga promenadstråk. Organisera hälsokurser för äldre. Medverka i planeringen av mötesplatser. Utveckla former för uppsökande verksamhet hos äldre. Informera arbetsgivare om värdet av att pensionerade arbetstagare behåller kontakten med sitt gamla arbete. 16

17 Utveckla sjukvården: Förstärk vårdtagarens roll i vårdplaneringen. Ge medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och stärka kvalitetskraven vid anställningar. Ta fram en omvårdnadspolicy som följs upp kontinuerligt. Stärk personal genom handledning. Förbättra tillgången till hälso- och sjukvård: Utveckla följeslagarverksamhet till sjukhus. Förenkla framkomst via telefon till vårdinrättningar. Problemet med de långa väntetiderna åtgärdas. Kommunen öppnar en avdelning som är mellanvårdsform alternativ/utredningsavdelning. Förbättra demensvården: Befintliga demensteam utökas. Alla med misstänkt demenssjukdom utreds. Instrument utvecklas för utvärdering av problem/behov hos demenssjuk person. Modeller utvecklas för ett långsiktigt lärande. Öka användandet av teknik i vården: Den äldre med anhörig får rätt information om tekniska hjälpmedel. Den äldre får bestämma i vilken grad hjälpmedlet ska användas. 17

18 Framtiden väntar Tack för gott samarbete och ett mycket intressant och roligt projekt. Jag ser fram mot att se delprojektens kreativa idéer implementeras. För att möta framtidens behov måste vi starta förändringarna nu. Och med all positiv input från Våra liv som gamla (Our Life as Elderly) finns det ingenting som hindrar oss! Marianne Pedersen Huvudprojektledare Our Life as Elderly Luleå kommun, Socialförvaltningen Luleå Tel Mobil: E-post: DELPROJEKTENS RAPPORTER I SIN HELHET KAN BESTÄLLAS FRÅN: Lars Mikaelsson eller Ingeborg Widenrot Socialförvaltningen, Luleå kommun Luleå E-post: E-post: Mer inspiration På Internet Projektet OLEs svenska hemsida Regeringskansliets sida om äldreomsorg Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg Socialstyrelsen om äldrefrågor Seniorgården AB 18

19 Lästips Beckett Samuel Krapps sista band. Pjäs och film Care of the Elderly in Sweden Today, a publication from the Swedish Association of Local Authorities ISBN Fant Maj Att bli mamma till sin mamma, Natur och kultur 1988 Maj Fant De sista åren, Natur och kultur 1991 Hur bor morgondagens äldre? Boverket ISBN: (2002) Herlitz, Claes & Lundgren, Eva. Det går väl an ett tag. Om unga människors syn på arbete inom äldreomsorgen. Dalarnas forskningsråd, DFR rapport 2005:1 Karkea, Gudrun & Mattsson, Kristina. Stöd till anhörigvårdare En uppfattning ur två perspektiv Institutionen för hälsovetenskap, 2003:014 HV Lampa, Ulla-Karin & Sandberg, Ann-Mari. Närståendes upplevelser i möten med vårdpersonal inom äldreomsorgen. En litteraturstudie Luleå tekniska universitet (2005:11) Lindgren, Mats & Furth, Thomas & Kempe, Magnus & Krafft, Göran, 2005 Rekordgenerationen Vad de vill och hur de tänker BookhousePublishing Myrdal Jan. Gubbsjuka, Leopard förlag, Sverige, 2002 ISBN Statens Folkhälsoinstitut Satsa på de äldres hälsa En kunskapssammanställning med goda exempel, 2002:27 Sveriges Kommuner och Landsting Ett aktivt liv som senior, 2006 Thorup Kirsten Ingenmansland, Norstedts, Sverige, 2006 ISBN Westlund, Peter & Sjöberg, Arne Antonovsky inte Maslow för en salutogen omsorg och vård Fortbildningsförlaget, 2005 Äldres livsvillkor och behov Forskningsrådet för arbetsliv och vetenskap, Stockholm 2005 Ivars Jegers och Mats lindgren, Morgondagens värderingar Kairos Future, Stockholm 2005 Rundgren Åke, Människans funktionella åldrande Studentlitteratur AB, Stockholm

20 Kontaktuppgifter för delprojekten Projektledare Boende: Monica Forsberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Nätverk: Lars Mikaelsson Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Service: Catherine Andersson Hortell Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Kompetens och rekrytering: Monica Forsberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Närstående och anhöriga: Catherine Andersson Hortell Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Hälso- och sjukvård: Agneta Söderberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå kommun, Luleå E-post: Telefon: Nationella samarbetspartners:

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 4: Anhöriga och närstående

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 4: Anhöriga och närstående Our Life as Elderly Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 4: Anhöriga och närstående Projekt Ledare: Catherine Andersson Hortell Socialförvaltningen,

Läs mer

Analys av nuläget samt förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 5: Hälso- och sjukvård

Analys av nuläget samt förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 5: Hälso- och sjukvård Our Lives as Elderly Analys av nuläget samt förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 5: Hälso- och sjukvård Projektledare hälso- och sjukvård Luleå: Agneta Söderberg Socialförvaltningen,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Our Life as Elderly. Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 3: Service

Our Life as Elderly. Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 3: Service Our Life as Elderly Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 3: Service Projekt Ledare: Catherine Andersson Hortell Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 6: Nätverk

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 6: Nätverk Our Life as Elderly Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 6: Nätverk Projekt Ledare Nätverk: Lars Mikaelsson Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 2: Kompetens och personalrekrytering

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 2: Kompetens och personalrekrytering Our Life as Elderly Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 2: Kompetens och personalrekrytering Projektledare Kompetens och personalrekrytering: Monica

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1 (7) INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1. Bakgrund/förutsättningar 1.1 Antalet äldre-äldre ökar De äldres andel i kommunen

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 1: Boende

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 1: Boende Our Life as Elderly Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 1: Boende Projektledare Boende: Monica Forsberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 1 KUNGSÄNGEN och BRO Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020 PRO lämnar följande synpunkter på remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020. Remissvaret har disponerats enligt

Läs mer

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Rapport Projekt: Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010 Godkänd av: Datum: Terminologi Term Beskrivning Versionshantering

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«.

För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«. För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«. Tillsammans kan vi bidra till ett anhörigvårdarvänligare samhälle i framtiden!

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-03-11 ON 2012/0055 53515 Omsorgsnämnden Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Information om anhörigstöd 2010

Information om anhörigstöd 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING ANMÄLNINGSÄRENDE SID 1 (5) 2010-11-22 Handläggare: Kerstin Larsson, Ninnie Jonsson och Siv Lundgren Telefon: 08-508

Läs mer

Verksamhetsmål för äldrenämnden

Verksamhetsmål för äldrenämnden Verksamhetsmål för äldrenämnden 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 VERKSAMHETSIDÉ Vad gör nämnden och för vem 4 VISION Vad vill vi 6 MÅL Vad ska göras och vilka resultat ska uppnås

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer