Project part-financed by the European Union. Sammanfattning av rapporten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Project part-financed by the European Union. Sammanfattning av rapporten"

Transkript

1 Project part-financed by the European Union Sammanfattning av rapporten

2 Inledning/förord 3 Bakgrund och inledning 4 Delprojekt: Boende 6 Delprojekt: Nätverk 8 Delprojekt: Service 10 Delprojekt: Kompetensutveckling/ personalrekrytering 12 Delprojekt: Närstående och anhöriga 14 Delprojekt: Hälso- och sjukvård 16 Slutord 18 Mer inspiration 19 Kontaktuppgifter för delprojekten ex 2006 Layout: Plan Sju AB Tryck: GTC Print AB Foto: Erik Holmstedt Illustrationer: Stig Lakso 2

3 Förord Allt fler av oss lever längre och är friska långt upp i åldrarna. De sjukdomar vi så småningom får ger en annan sjukdomsbild. Det nuvarande systemet med boendeformer, rehabilitering, vård, omsorg, hemtjänst mm bygger på tidigare behov och modeller. Att vi lever länge är positivt men det är också en utmaning. Frågor väcks om kommunernas ekonomi, tillgång till utbildad personal för äldreomsorg, och andra faktorer som påverkar livskvalitet för äldre. Det här är en gemensam utmaning för alla länder inom EU. VÅRT UPPDRAG från början var att ta fram underlag till en ny strategi för äldreomsorgen i Luleå kommun. Traditionellt arbetssätt vid ett sådant uppdrag är att göra en utredning. Vårt arbetssätt var att istället engagera medborgarna. Vad tycker våra kommande pensionärer? Hur önskar de leva som gamla i Luleå kommun. LuleParadiso var starten på projektet och bildade underlag för Our Life as Elderly, Våra liv som gamla. Där har vi har belyst framtidens äldre-omsorg i ett spännande samarbete mellan fem länder, och i en livlig dialog med de medborgare som frågan främst berör. DEN GENERATION som projektet Våra liv som gamla handlar om är de som går i pension om år. Det är människor som formades under välfärdssamhällets goda år, den så kallade rekordgenerationen. Gruppen är stor och många är välutbildade, IT-kunniga, ekonomiskt oberoende, inflytelserika och självmedvetna. Det, och många andra faktorer, bidrar till nya och förändrade behov och önskemål. Det är hög tid att planera för en ny framtid. Att lyfta blicken är nyttigt, att våga göra något nytt och arbeta på ett nytt sätt och med en ny metod är utvecklande. Alla partner har haft stor nytta av projektet under projektperioden. Vi har haft ett stort utbyte av erfarenheter och lärt oss mycket av varandra. SYFTET MED PROJEKTET var att skapa en strategi för planering av framtidens äldreomsorg. En äldreomsorg som präglas av medborgarnas behov, önskemål och drömmar. Resultatet är en rad förslag som vi hoppas ska ge näring åt diskussioner och beslutsprocesser på olika nivåer. Nu gäller nästa fas och det är när resultaten ska implementeras i organisationerna. Marianne Pedersen, Luleå kommun, Projektchef Our Life as Elderly samt medlem av rekordgenerationen 3

4 Bakgrund och inledning Utvecklingsenheten inom Socialförvaltningen genomförde under 2002 det uppmärksammade projektet LuleParadiso. Bakgrunden till projektet var att vi bland annat står inför stora förändringar när det gäller den åldersmässiga befolkningsstrukturen. Den aktuella befolkningsprognosen för Luleå kommun visar att antalet pensionärer kommer att öka med 32 procent eller cirka personer under en tioårsperiod. De som är 80 år eller äldre kommer att under samma tid öka med 50 procent eller cirka personer. LULEPARADISO VAR GRUNDEN för Our Life as Elderly, ett transnationellt projekt med mål att ge förslag till utveckling av framtidens äldreomsorg. Arbetsmetoden har baserats på medborgarnas aktiva medverkan i dialog om önskningar och möjligheter, samt på utbyte mellan deltagarländerna. Arbetet har skett i projektform tillsammans med partners från Norge, Färöarna, Skottland, Sverige och Finland. Medborgar dialogerna har genomförts med människor som kan tänkas behöva stöd eller vård om år. PROJEKTET HAR VARIT UPPDELAT i sex delprojekt; boende, nätverk, service, kompetens och rekrytering, närstående och anhöriga samt hälso- och sjukvård. Delprojektens resultat ska delvis fungera som en inspirationskälla till framtida utveckling inom äldrevården men även som ett instrument som i detalj identifierat olika områden som är i behov av utveckling. OLE HAR DRIVITS I TRE år och delfinansierats av Europeiska Unionen och deltagarländerna. OLE har haft en projektchef på transnationell nivå, som verkat från Luleå. I varje samarbetsland har en projektledare skött den löpande verksamheten. Varje delprojekt har också haft nationella projektledare. En styrgrupp, med medlemmar från varje land, har funnits som resurs för projektchefen och ledningsgruppen. 4

5 5

6 Delprojekt: Boende Boenden för äldre i Luleå finns idag i form av seniorboenden, pensionärsbostäder och äldreboenden. I svaren från Lule Paradiso var möjligheten att bo kvar hemma så länge det är möjligt ett starkt önskemål. I Våra liv som gamla förstärktes den önskan ytterligare med mer precisa önskemål om vad som är viktigt i boendet. MÅNGA ÄLDRE är ensamma och otrygga i sin bostad och önskar en boendelösning med möjlighet till sociala kontakter, t ex seniorboende. I dag finns ett antal seniorboenden i bostadsrättsform i Luleå, dock inte som hyresrätt, vilket är ett stort önskemål enligt projektets medborgardialog. Enligt kommunens strategi för äldreomsorgen ska man så långt det möjligt ekonomiskt, organisatoriskt och säkerhetsmässigt, erbjuda äldre att bo kvar i sina invanda miljöer samt verka för fler boende- och servicelösningar. 6

7 Projektets förslag till lösningar handlar huvudsakligen om att: Tillgänglighetsanpassa bostäder i centrala stan och centralt inom olika bostadsområden. Bygga Seniorhus/Årgångshus med hyresrätt och gemensamhetsytor där frivilliga och organisationer kan ha aktiviteter som stärker samvaro. Etablera möjligheter för fler intressenter att bygga olika former av seniorboende. Möjliggöra boende för den som vill välja dina grannar och bilda förening för kollektivt boende. Bygga om ett antal befintliga lägenheter till generationsboende. Etablera en Bo-bank som förmedlar anpassade bostäder för äldre. Reservera särskilda platser/boenden för icke dementa, även om det innebär att luckra upp kvarboendeprincipen. Utveckla teknik för ökad trygghet i boendet. 7

8 Delprojekt: Nätverk Delprojektet Nätverk har arbetat med frågor om sociala, kulturella, professionella och personliga nätverk för äldre och hur samhället ska tillgodose de äldres önskningar och behov i framtiden. I projektets intervjuer och frågeformulär har det delvis funnits en gemensam strategi, framtagen i samarbete med våra internationella partners, men även ytterligare undersökningar utifrån lokala villkor. DET SOCIALA NÄTVERKET är viktigt för dem som står inför förändringar, som att lämna arbetslivet, bli pensionär eller att se sina barn flytta och skaffa egna familjer. Att gå från att vara en självständig individ till att bli en som är beroende av hjälp från utomstående kan vara en mycket jobbig process. Det finns idag ett stort behov av informella mötesplatser och kulturella aktiviteter för att kunna möta dessa förändringar. I Luleå kommuns strategi för framtidens äldreomsorg, nämns det att den ska präglas av stor lyhördhet för individens önskemål i alla delar som rör livet som äldre. En framgångsfaktor för denna strategi är samverkan. 8

9 DET FINNS IDAG en mängd organisationer som har verksamheter för seniorer och äldre. I Luleå kommun finns det bland annat 23 lokala pensionärsorganisationer och ett stort antal religiösa och aktivitetsfrämjande organisationer. Dagens näringsliv är en blandning av industri, utbildning, forskning och kunskapsproduktion, offentliga och privata tjänster, handel och service. Att alla dessa krafter är aktiva har stor betydelse för seniorer och äldres livssituation då det finns ett stort behov av frivilliga och informella nätverk som stöd i samhället. VAD SOM KLART FRAMGÅR av delprojektets undersökningar i Luleå är att samhället behöver underlätta bildandet av informella nätverk i mycket större omfattning. Medborgarna efterfrågar både fysiska lokaler och virtuella informations- och aktivitetscentrum där man kan träffas och hitta personer med gemensamma intressen eller finna en samarbetspartner för någon hobbyaktivitet. Mötesplatser där man utan formell inbjudan kan umgås eller bedriva kursverksamhet. Mötesplatser är inte bara fysiska utan kan även vara virtuella communities; IT-baserade mötesplatser för äldre som drivs och administreras av kommunen, pensionärsorganisationerna eller någon non-profit organisation i samarbete med de lokala företagen. Samverkan näringsliv/föreningsliv/offentlig sektor/privatpersoner Aktivt socialt nätverk utöver familjen Informella och formella mötesplatser Fysiska och virtuella mötesplatser 9

10 Delprojekt: Service Ett äldreboende utan service är bara en byggnad, färdtjänst utan service är bara ett fordon, ett samhälle utan service kan inte finnas till. Service är allt vi gör för andra. Vad som är bra service är en upplevelse och mycket individuell. Alla serviceinsatser måste anpassas efter individuella behov och önskemål. DE FRAMTIDA ÄLDRE kommer att ha helt andra krav på service än vad de äldre har idag. Dialogerna i delprojektet visade att det i samtliga kommuner finns en oro över påtvingad ensamhet. Var ska äldre träffas? Ett förslag som redovisas i samtliga kommuner är att kommunerna anordnar mötesplatser centralt och i närområdena. Gemensamma förslag är också en samordnande länk som hjälper till med kontakter och aktiviteter. DELPROJEKTET SERVICE har också som förslag att olika utförare ska kunna hjälpa till med serviceinsatser. Med fler utförare så ökar kvaliteten, det individuella valet och det hjälper även till att bygga broar mellan generationer genom att ordna samarbete med skolor, frivilliga/volontärer, privata, kooperativ, kommuner och landsting. 10

11 DELPROJEKT SERVICE har skissat på ett basutbud indelat i mini och maxi, utökat basutbud och individuella tjänster. Utökat basutbud som utförs av samma personer som utför mini och maxi för att individen ska få möta samma personal i största möjliga utsträckning. De hjälpbehövande ansöker om basutbuden genom kommunens handläggare som gör en behovsbedömning enligt regelverken. Individuella servicetjänster kan sökas förutom basutbud och utökat basutbud Basutbud för den personliga omvårdnaden. Mini: tillsyn, t ex bädda säng, diska, ta in post, ta ut sopor. Maxi t ex på- och avklädning, personlig hygien, uppvärmning av mat samt matning, förflyttningar och medicinering. Utökat basutbud kan vara städning, ledsagning mm. Individuella servicetjänster kan vara tvätt, ärenden, social samvaro, snöskottning mm. Luleå kommun bör organisera äldreomsorgen så att det går att välja mellan fler utförare. FÖR DE SOM INTE har behöver hjälp med den personliga omvårdnaden utan med servicetjänster för att bibehålla sin hälsa är det viktigt att få god information om var man kan söka denna hjälp, även om Luleå kommun inte erbjuder dessa tjänster med subventionerade medel. Volontärer, frivilliga, studenter, organisationer och alla goda krafter i samhället bör vara ett komplement till kommunens utbud. Att stärka banden mellan generationerna är också viktigt. 11

12 Delprojekt: Kompetensutveckling/ personalrekrytering Medborgardialogen visar en oro för framtiden när det gäller tillgången till personal, och tillgången till personal med rätt kompetens. Kommer jag att bli sedd som en individ, får jag någon stimulans eller kommer jag mest att bli omsprungen av stressad personal? Personalen signalerar frustration över att de har för lite tid med var och en, de önskar en möjlighet att kunna ge mer, kunna mer och aktivera mer. De vill också bli sedda för det jobb som de utför och få bekräftelse av omgivningen. STATUSEN PÅ ETT ARBETE inom äldreomsorgen behöver höjas. Att det finns personer av båda könen, unga och äldre, från olika kulturer som har rätt kompetens och som vill arbeta inom äldreomsorgen, ses som en av förutsättningarna. För att lyckas med det krävs att socialförvaltningen fortsätter att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare och ökar den positiva marknadsföringen både externt i samhället och inom socialförvaltningens verksamheter. 12

13 Förslag från delprojektet: Vidareutveckla marknadsföring av vård- och omsorgsarbete i samverkan med gymnasieskolan och ungdomsförmedlingen. Uppmuntra blivande pensionärer till volontärarbete inom äldreomsorgen. Skapa strategisk rekryteringsenhet med kompetensbank där personalens samlade kompetens finns registrerad, inklusive språk, dans, hantverk mm. Premiera kompetens inom språk- och kulturkunskap i kompetensbanken. Skapa gemensam praktiksamordning inom socialförvaltningen. Samverka med universitet, gymnasieskola, arbetsförmedling och landsting. Integrera kompetensstegen som en fortsatt naturlig del i den löpande verksamheten. Tillsätt en projekt- och utbildningsansvarig. Etablera förutsättningar för bildande av nätverk. Uppmuntra studiebesök och arbetsrotation mellan förvaltningens arbetsplatser. Förstärk fokus på värdegrunden och bemötandefrågor. Tillsätt aktivitetssamordnare och aktivitetsombud. Inför värdemätning av arbetsplatsernas status. Lyft fram den goda arbetsplatsen genom att synliggöra positiva händelser. Inför månadsbrev från socialchef/ socialnämnd. Öka synliggörandet av personalförmåner. Förlägg oftare socialnämndens sammanträden nära verksamheten. 13

14 Delprojekt: Närstående och anhöriga Äldre blir ofta ensamma och isolerade. Anhöriga blir då den enda sociala gemenskapen. Många äldre har anhöriga som hjälper dem med olika sysslor och med den personliga omvårdnaden. Regeringen har uppmärksammat de anhörigas situation och gett medel till kommunerna i Sverige för att utforma anhörigstöd. VÅR STUDIE VISAR ATT ÄLDRE inte gärna vill att deras barn/barnbarn ska hjälpa dem med den personliga omvårdnaden utan att de ska vara just anhöriga. De ska sitta ner och prata, följa dem på aktiviteter, utföra ärenden, vara språkrör mot myndigheter osv. Anhöriga har i alla tider hjälpt till. I dag när många äldre bor i det egna hemmet med stora hjälpinsatser samtidigt som anhöriga bor på andra orter känner sig de anhöriga ofta otillräckliga. 14

15 MÅNGA ANHÖRIGA ser det inte som en börda att hjälpa utan ser det istället som ett privilegium att få ge tillbaka. Det är när hjälpbehovet blir större än vad de mäktar med och de inte vet var de ska vända sig för att få hjälp som det blir en börda. Att vårda en anhörig med stort hjälpbehov innebär en otrygghet om man själv blir sjuk eller behöver vila. Anhöriga beskriver att de inte alltid vet vad för hjälp och stöd de kan få. Det är också ofta med dåligt samvete som de skickar iväg hjälpbehövande anhöriga på avlastningsplatser. ANHÖRIGA BERÄTTAR att det är för lite aktiviteter och träning på korttidsplatserna. Ibland har de färdigheter som deras anhöriga hade innan de åkte till korttidsplats försvunnit när de kommer hem så att det blir ett merarbete med att träna upp dem igen. Förslag från delprojektet Anhöriga och närstående: Kommunen anställer en anhörigkonsult Utbilda anhörigombud Upprätta individuella stödplaner till anhöriga Verka för kostnadsfria avlösningstimmar Verka för att det inrättas Trygghetsplatser Skapa tillgång till träning och aktiviteter i Korttidsboendet Det finns alltför få mötesplatser som är utformade för äldres behov. Tillhandahåll lokaler för mötesplatser. 15

16 Delprojekt: Hälsooch sjukvård Att öka möjligheterna för äldre att hålla sig friska högre upp i åldrarna blir en stor utmaning. Med en ökande livslängd ökar också risken för sjukdomar och behov av vård och omsorg. Det krävs ett preventivt synsätt och olika alternativ som gör att fler bibehåller sin hälsa sett ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Delprojektet har också fokuserat på teknik i vården samt innebörden i begreppet god vård. FÖRSLAG UTIFRÅN MEDBORGARNAS SYNPUNKTER I DIALOGERNA Utveckla den förebyggande hälsovården: Medverka till att etablera lättillgängliga träningslokaler för äldre. Informera om vikten av gångvänliga promenadstråk. Organisera hälsokurser för äldre. Medverka i planeringen av mötesplatser. Utveckla former för uppsökande verksamhet hos äldre. Informera arbetsgivare om värdet av att pensionerade arbetstagare behåller kontakten med sitt gamla arbete. 16

17 Utveckla sjukvården: Förstärk vårdtagarens roll i vårdplaneringen. Ge medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och stärka kvalitetskraven vid anställningar. Ta fram en omvårdnadspolicy som följs upp kontinuerligt. Stärk personal genom handledning. Förbättra tillgången till hälso- och sjukvård: Utveckla följeslagarverksamhet till sjukhus. Förenkla framkomst via telefon till vårdinrättningar. Problemet med de långa väntetiderna åtgärdas. Kommunen öppnar en avdelning som är mellanvårdsform alternativ/utredningsavdelning. Förbättra demensvården: Befintliga demensteam utökas. Alla med misstänkt demenssjukdom utreds. Instrument utvecklas för utvärdering av problem/behov hos demenssjuk person. Modeller utvecklas för ett långsiktigt lärande. Öka användandet av teknik i vården: Den äldre med anhörig får rätt information om tekniska hjälpmedel. Den äldre får bestämma i vilken grad hjälpmedlet ska användas. 17

18 Framtiden väntar Tack för gott samarbete och ett mycket intressant och roligt projekt. Jag ser fram mot att se delprojektens kreativa idéer implementeras. För att möta framtidens behov måste vi starta förändringarna nu. Och med all positiv input från Våra liv som gamla (Our Life as Elderly) finns det ingenting som hindrar oss! Marianne Pedersen Huvudprojektledare Our Life as Elderly Luleå kommun, Socialförvaltningen Luleå Tel Mobil: E-post: DELPROJEKTENS RAPPORTER I SIN HELHET KAN BESTÄLLAS FRÅN: Lars Mikaelsson eller Ingeborg Widenrot Socialförvaltningen, Luleå kommun Luleå E-post: E-post: Mer inspiration På Internet Projektet OLEs svenska hemsida Regeringskansliets sida om äldreomsorg Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg Socialstyrelsen om äldrefrågor Seniorgården AB 18

19 Lästips Beckett Samuel Krapps sista band. Pjäs och film Care of the Elderly in Sweden Today, a publication from the Swedish Association of Local Authorities ISBN Fant Maj Att bli mamma till sin mamma, Natur och kultur 1988 Maj Fant De sista åren, Natur och kultur 1991 Hur bor morgondagens äldre? Boverket ISBN: (2002) Herlitz, Claes & Lundgren, Eva. Det går väl an ett tag. Om unga människors syn på arbete inom äldreomsorgen. Dalarnas forskningsråd, DFR rapport 2005:1 Karkea, Gudrun & Mattsson, Kristina. Stöd till anhörigvårdare En uppfattning ur två perspektiv Institutionen för hälsovetenskap, 2003:014 HV Lampa, Ulla-Karin & Sandberg, Ann-Mari. Närståendes upplevelser i möten med vårdpersonal inom äldreomsorgen. En litteraturstudie Luleå tekniska universitet (2005:11) Lindgren, Mats & Furth, Thomas & Kempe, Magnus & Krafft, Göran, 2005 Rekordgenerationen Vad de vill och hur de tänker BookhousePublishing Myrdal Jan. Gubbsjuka, Leopard förlag, Sverige, 2002 ISBN Statens Folkhälsoinstitut Satsa på de äldres hälsa En kunskapssammanställning med goda exempel, 2002:27 Sveriges Kommuner och Landsting Ett aktivt liv som senior, 2006 Thorup Kirsten Ingenmansland, Norstedts, Sverige, 2006 ISBN Westlund, Peter & Sjöberg, Arne Antonovsky inte Maslow för en salutogen omsorg och vård Fortbildningsförlaget, 2005 Äldres livsvillkor och behov Forskningsrådet för arbetsliv och vetenskap, Stockholm 2005 Ivars Jegers och Mats lindgren, Morgondagens värderingar Kairos Future, Stockholm 2005 Rundgren Åke, Människans funktionella åldrande Studentlitteratur AB, Stockholm

20 Kontaktuppgifter för delprojekten Projektledare Boende: Monica Forsberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Nätverk: Lars Mikaelsson Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Service: Catherine Andersson Hortell Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Kompetens och rekrytering: Monica Forsberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Närstående och anhöriga: Catherine Andersson Hortell Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå Kommun, Luleå E-post: Telefon: Projektledare Hälso- och sjukvård: Agneta Söderberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå kommun, Luleå E-post: Telefon: Nationella samarbetspartners:

Analys av nuläget samt förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 5: Hälso- och sjukvård

Analys av nuläget samt förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 5: Hälso- och sjukvård Our Lives as Elderly Analys av nuläget samt förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 5: Hälso- och sjukvård Projektledare hälso- och sjukvård Luleå: Agneta Söderberg Socialförvaltningen,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 1: Boende

Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål. Delprojekt 1: Boende Our Life as Elderly Analys av nuläget och förslag till förändringar utifrån medborgarnas önskemål Delprojekt 1: Boende Projektledare Boende: Monica Forsberg Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten Luleå

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Äldre och Mitt i livet

Äldre och Mitt i livet Socialdemokraterna Haninge Haninge 2008-10-25 Äldre och Mitt i livet Äldreomsorg och aktuella frågor Mitt i livet Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Handen T: 08 745 40 74 www.sap.se/haninge

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer