Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter KS 2013/ Kommunfullmäktige Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att införa klimatkompensering enligt föreslagen länsmodell för fossila flyg- och bilresor i den kommunala verksamheten från och med 1 januari 2015 med undantag av hyrbilar och taxiresor. Modellen ska utvärderas efter ett år, därefter fattas nytt beslut om nivåer för kommande år. Kommunfullmäktige beslutar att samla medlen från klimatkompenseringen i en klimatfond. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system för hur klimatavgiften ska debiteras samt hur ansökningsförfarandet för medel från klimatfonden ska hanteras. Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 upp ett mål om att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Ett delmål inom transporter är att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år Arbetet drivs gemensamt i länet, under rubriken "Klimatsamverkan Kalmar län'' och samordnas av klimatkommissionen. Kommissionen menar att de klimatutsläpp som inte kan undvikas om möjligt bör kompenseras bildades en grupp som ett svar på de motioner som lämnats i alla kommuner om klimatkompensering. Arbetsgruppen tog fram ett förslag till Länsgemensam strategi, se bilaga 1. Förslaget går ut på att man har ett system med klimatavgift för fossila resor med bil och flyg. Avgiften höjs stegvis och möjliggör upprättandet av en fond för klimatrelaterade åtgärder. Avgifterna sätts in på ett gemensamt klimatkonto i organisationen. Från kontot kan alla verksamheter i organisationen söka bidrag årligen. Det är ett för länet minimiförslag vilket innebär att Kalmar kan höja ambitionen och takten i klimatarbetet. Förslaget lyftes i samhällsbyggnadsnämnden men överlåter till Kommunfullmäktige att besluta om nivåerna, se bilaga 2. En utredning är gjord för hur Kalmar Kommunledningskontoret Kansli- Och Omvärldsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatran 18 Tel vx Fax

2 KS 2013/ (2) kommun berörs av förslaget samt ger förslag för hur det kan implementeras i verksamheten, se bilaga 3. Jane Wågsäter strateg för ekologisk hållbarhet Eva Öberg miljöskyddsinspektör Bilagor: Bilaga 1: Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län, Bilaga 2: Protokollsutdrag : 199 Samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 3: Utredning av införande av klimatkompensering i Kalmar kommun

3 Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län Förslag från länsgemensam arbetsgrupp Stilleben Sandby Borg Foto Eva Öberg Klimatsamverkan Kalmar län Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen.

4 Inledning Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 upp ett mål om att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Ett delmål inom transporter är att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år Under kampanjnamnet NoOil har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet och ett prioriterat område i länets regionala utvecklingsstrategi. De övergripande målen är att bidra till ett växande näringsliv för hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och effektivare energianvändning. Arbetet drivs gemensamt i länet, under rubriken "Klimatsamverkan Kalmar län" och samordnas av klimatkommissionen. Kommissionen menar att de klimatutsläpp som inte kan undvikas om möjligt bör kompenseras. Klimatkommission Kalmar län föreslog i december 2010 ett gemensamt länsprojekt, med syfte att prova och utvärdera klimatkompensation som ett verktyg för minskad klimatpåverkan och ökad marknadsföringsnytta. I september 2012 bildades en grupp som ett svar på de motioner som lämnats i alla kommuner om klimatkompensering och denna rapport är gruppens förslag till Länsgemensam strategi. Det finns bakgrundsmaterial till förslaget, som kan lämnas vid behov. Arbetsgruppen har bestått av Tommy Lindström, Borgholms kommun, Katarina Söderberg, Oskarshamns kommun, Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun, Annika Persson Åberg, Torsås kommun, Karin Svensson, Nybro kommun, Liselott Sjöholm, Landstinget i Kalmar län, Jens Karlsson, Hultsfreds kommun, Stefan Svenaeus, Länsstyrelsen i Kalmar län, Eva Öberg, Kalmar kommun och Carolina Gunnarsson, Regionförbundet Kalmar län. Gruppen anser att det har ett mycket stort marknadsföringsvärde att alla kommuner i länet samt Länsstyrelse, Regionförbund och Landstinget anammar förslaget. Arbetsgruppen 15 mars 2013 Syfte Det här systemet fokuserar på omställning från klimatovänligt till klimatsmart resande. Det övergripande målet med klimatkompensation är att minska utsläpp från resor som görs av organisationens medarbetare och folkvalda. Avgiften ska påverka valet av färdsätt till det minst klimatpåverkande alternativet. Betalning av en klimatavgift på resor ska ses som en sista utväg när utsläpp inte kan undvikas. Syftet med införandet av ett avgiftssystem för utsläpp av fossil koldioxid, CO 2, är att komma åt användningen av fossila bränslen, varför fokus enligt denna modell ligger på flyg och fossilbränslebilar. Medlet är en avvecklingsplan för fossilbränslebilar, att fullständigt ersätta dessa med fossilbränslefria fordon. Fossilbränslebilar ska ersättas med fossilbränslefria bilar eller andra resalternativ och onödiga flygresor ska elimineras. De fossilbränsleresor som kvarstår ska klimatkompenseras. Tåg, buss, cykel, till fots och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. Dessa ingår inte i klimatkompenseringen på grund av dess redan uppenbara bidrag till målet, men även för att minimera arbete och administration och därmed införa ett enkelt och tydligt system. Systemet fokuserar på omställning och dess syfte är att ställa om från klimatovänligt till klimatsmart resande.

5 Nivåer Det här är ett för länet gemensamt minimiförslag. Tanken är att länets kommuner, landstinget, Länsstyrelsen och Regionförbundet har samma basmodell. Den organisation som vill höja ambitionen och takten i klimatarbetet kan öka procentsatserna, ändra tidsspannet eller involvera fler transporter. Klimatkompensering Ett system med klimatavgift på fossila bränslen utgör en form av reseriktlinjer som baseras på såväl miljömässiga som ekonomiska incitament. Systemet underlättar även genomförandet av andra kompletterande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen eftersom avgiften möjliggör upprättandet av en fond för klimatrelaterade åtgärder. Avgifterna sätts in på ett gemensamt klimatkonto i organisationen. Från kontot kan alla verksamheter i organisationen söka bidrag årligen. Den stegvisa ökningen av påslaget möjliggör för organisationerna att införa nya rutiner och t.ex. ställa om fordonsparken. För att öka möjligheterna till att ett klimatkompensationssystem ska antas krävs det sannolikt att det är enkelt utformat och inte genererar ökat arbete. Den föreslagna modellen har sin styrka i att den medför minimalt med administration, i och med att så få transportslag innefattas. I ett system där man inkluderar påslag och avdrag är risken överhängande att detta blir för invecklat och svårt, eftersom så många resesätt, fordonsslag och bränslen kan beaktas. Avgränsning Tåg, buss och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. De bidrar redan till målet och klimatkompenseras inte vilket också minimerar arbete och administration. Vi föreslår ett enkelt och tydligt system. Klimatkompensation ska ske av persontransporter i organisationens verksamheter, inklusive alla anställda och förtroendevalda. Klimatkompensation ska ske för alla resor i arbetet och inom politiska uppdrag, som betalas av organisationen, och som sker med: Organisationens egna, hyrda eller leasade bilar Privat bil i tjänsten Flyg Samåkning påverkar inte prispåslaget då det i sig ger en minskad kostnad och minskad klimatpåverkan. Inom till exempel EU-projekt betalar inte EU prispåslaget. Om man ändå vill att dessa resor ska ingå i systemet, måste organisationen själv bekosta tillägget. Detta gäller alla externt finansierade projekt.

6

7 Uppföljning Uppföljning av förslagets implementering i länet görs minst en gång per mandatperiod inom Klimatsamverkan Kalmar län. Rapportering sker till Klimatkommissionen. Revidering sker vid behov, bland annat med hänsyn till teknisk utveckling, som möjliggör ännu klimatsmartare resor. Förverkligandet av denna avvecklingsplan är ett naturligt steg i att uppnå en fossilbränslefri region. Kalmar län kan än en gång vara unikt i en kraftfull klimatsamverkan för ett gemensamt mål. Prioritering av kommunikationer vid resor Förslag att använda t.ex. i resepolicy om prioritering av olika möjliga färdsätt. 1: Överväg om syftet kan uppnås utan möte/ resa 2: Överväg möjligheten till resefria möten via t.ex. webb-möten 3: Kollektivtrafik med låg klimatbelastning 4: Kommunal bil/hyrbil med förnyelsebart bränsle, eftersträva samåkning. 5: Kommunal bil/ hyrbil med fossilt bränsle som klimatkompenseras, eftersträva samåkning. 6: Egen bil i tjänsten, fossila bränslen klimatkompenseras 7: Flyg, klimatkompenseras

8

9

10

11 Handläggare RAPPORT Datum Jane Wågsäter Utredning av klimatkompensationssystem för personresor i Kalmar kommun Inledning Kommunledningskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret utrett hur Kalmar kommun kan införa ett klimatkompensationssystem för utsläpp av koldioxid i samband med personresor. Begrepp Klimatkompensation innebär att utsläpp av klimatpåverkande gaser (såsom koldioxid) från mänskliga verksamheter kompenseras genom olika åtgärder som minskar utsläppen i samma grad på en annan plats eller i en annan aktivitet. Med personresor menas resor som görs inom den kommunala verksamheten för att transportera en person från punkt A-B, det vill säga omfattar ej arbetsfordon eller indirekta transporter från leverantörer och konsulter. Sammanfattning Kommunledningskontoret föreslår att kommunen inför en modell där en intern klimatavgift tas ut på flygresor och bilresor som görs av anställda och politiker. Avgiften betalas av varje förvaltning/bolag och samlas i en klimatfond, som sedan används till att genomföra åtgärder som minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser i Kalmar kommun. Modellen utgår från förslaget som en länsgemensam arbetsgrupp tagit fram. Den enda skillnaden är att vi börjar 2015 och initialt omfattas inte taxiresor och hyrbilar samt att vi har tagit arbetat fram en utvecklingsplan istället för avvecklingsplan, där vi även har med åtgärder som minskar utsläppen för att man ska få en helhetsbild. Alla förvaltningar och kommunbolag ska kunna söka medel från fonden för åtgärder. Det är lämpligt att integrera ansökningsförfarandet i redan befintligt system för Ännu bättre. På så vis minskas administrationen och man undviker parallella system. Administrationen av avgiften och fonden bör vara så enkel som möjligt. Det gör att vissa förenklingar och antaganden krävs angående utsläpp och kostnader för dessa. Hur debitering av klimatavgiften kan göras på bästa sätt bör utredas av ekonomiavdelningen i samråd med strategen för ekologisk hållbarhet. Insamling av resedata och statistik för kommunens fordon måste förbättras för att en klimatavgift ska kunna tas ut. Att tänka på vid införande Klimatkompensation som metod har kritiserats för att det finns risk för att organisationer använder det som ett sätt att köpa sig fria, och undvika att Kansli och omvärld Kommunledningskontoret Adress Tel vx

12 2 (4) göra de utsläppsminskningar som de skulle kunna göra. Det är därför viktigt att kompensationen är just en del i ett strategiskt klimat- och miljöarbete, se Förslag på utvecklingsplan för Kalmar kommun. För att få en synbar effekt och styrning mot klimatsmartare transportmedel är det viktigt att avgiften är tillräckligt stor och tydligt kopplad till resan. Det ökade priset måste vara synligt för den som beslutar om resan. Det förslag som den länsgemensamma arbetsgruppen kom fram till är ett minimiförslag, Kalmar kan höja ambitionsnivån om vi vill. Erfarenheter från andra kommuner visar att införandet av en klimatfond tar tid. Det är viktigt att informera om anledningen till att systemet införs, hur bidragsansökningarna ska ske etc. Körsträckor, bränsleåtgång samt klimatpåverkande utsläpp från kommunens fordon måste mätas och följas upp bättre än vad som görs idag. Bra statistik är nödvändig för att debitera avgiften såväl som för att följa utvecklingen mot de uppsatta målen om minskade utsläpp. Det vore lämpligt att integrera ansökningsförfarandet i Ännu bättre för att undvika parallella system. Dock är kriterierna för vilka projekt/insatser som beviljas lite annorlunda för klimatfonden än Ännu bättre. Åtgärden kan gälla Kalmar som geografiskt område och ska leda till minskad klimatpåverkan eller annan miljöförbättring och höja ambitionsnivån eller takten även i löpande verksamhet. Bakgrund Intresset för att frivilligt kompensera för sina egna klimatpåverkande utsläpp har ökat markant under senare år. Forskare är överens om att klimatförändringar som förväntas och som redan sker kommer att ha en avgörande betydelse för de framtida livsbetingelserna på vår planet. Det är bråttom att hindra klimatförändringar som orsakas av utsläpp från mänsklig aktivitet, vilket också uppmärksammats nationellt och internationellt, bland annat genom EU:s klimatmål till 2020, internationella klimatkonferenser och i Sveriges arbete med färdplan 2050 till ett land utan klimatutsläpp. I första hand ska kommunen arbeta för att minska sina utsläpp av klimatpåverkande gaser, men ett komplement till detta kan vara att kompensera för de utsläpp som sker från resor. Det har blivit vanligare att kommuner och landsting inrättar en egen fond eller ett konto för lokal kompensation av klimatutsläpp. Exempel på kommuner som har infört sådana system är Växjö, Örebro, Västerås, Åre och Lund. Varje förvaltning eller del av organisationen betalar en avgift på utsläpp i samband med resor i tjänsten eller i det politiska uppdraget. Pengarna går till en central fond. Sedan kan dessa pengar investeras i klimatprojekt inom kommunen. På så sätt görs en form av klimatväxling inom ramen för kommunallagen, då investeringarna görs lokalt. Det positiva med klimatfonder är dels att kompensationen görs inom kommunens område, och dels att de anställda som kan söka medel för åtgärder blir mer medvetna om möjligheterna att påverka våra utsläpp. Riskerna är dock att det blir ett system utan verklig effekt, då det är svårt att mäta effekt på utsläppen, och därmed svårt att bekräfta om utsläppen verkligen kompenseras.

13 3 (4) Nuläge för resor och kostnader Omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och serviceförvaltning kommer få störst kostnader för sina fossila resor. En uppskattning visar hur följande verksamheter berörs 2015: Omsorgsförvaltningen: ca kr Socialförvaltningen: ca kr Serviceförvaltningen: ca kr Befintliga avtal med resebyråer och leverantörer Kommunen har avtal för resebyråtjänster med Lingmerths AB. I avtalet ställs inga riktlinjer eller krav vad gäller resans klimatpåverkan. Inte heller ställs det krav på att förse kommunen med statistik. Kommunen har även ramavtal med Hertz för hyrbilar. I avtalet ställer man krav på miljöbil enligt gamla definitionen men det finns inga riktlinjer eller krav för vilket bränsle som i första hand ska användas. När det gäller taxiresor finns inget ramavtal. Aktuell statistik för flygresor Kostnaden för flyg redovisas för 2013: ca 2,4 mkr. För flygresor, som bokas via resebyrå, kommer en klimatavgift debiteras på priset. Detta blir inte helt korrekt, då priset på resan istället för det faktiska utsläppet avgör avgiftens storlek. Aktuell statistik bilresor De bilresor som görs består av: Egna eller leasade bilar Hyrd bil Taxiresor Privat bil i tjänsten Egna eller leasade bilar 66 % av kommunens fordon består av miljöbilar. Ser man till drivmedel per fordon består ca 40 % av diesel och ca 12 % av bensinbilar vilket är fossila drivmedel. Översynen av tankat bränsle tyder på att en stor del av kommunens hybridfordon inte tankas med avsett förnyelsebart bränsle. Kostnaden för drivmedel redovisas för 2013: Diesel: ca 2,3 mkr (OBS! Förmodligen ingår en del arbetsfordon trots försök till urskiljning.) Bensin: ca 1,5 mkr När det gäller inköp och leasing av bilar ska man enligt rutiner i första hand välja elbil och biogasbil men detta efterlevs ej tillfredsställande i praktiken. Av 17 st nya fordon som handlades in under 2013 var endast 1/3 miljöbilar och av dem var flertalet dieselbilar. Sett till förvaltning står omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och serviceförvaltning för de största kostnaderna på drivmedel. Totalt står dessa tre förvaltningar för 75 % av kommunens totala körsträcka.

14 4 (4) Hyrbilar Kostnaden för hyrbil redovisas för 2013: ca kr Herz uppger att ca 50 % av resorna 2013 gjordes med miljöbil, men endast en bråkdel med förnyelsebart bränsle. Kommunen behöver arbeta med att ställa tydligare krav på att kommunen i första hand ska hyra biogas och elbil eller åtminstone miljöbil. Därmed bör hyrbilar inte ingå i klimatkompensationssystemet initialt. Taxiresor Kostnaden för taxi redovisas för 2013: ca kr När det gäller taxiresor går det inte att få fram statistik på vilken typ av fordon som körts och vilka utsläpp som resorna därmed genererat. I de fall man har beställt flygtaxi genom resebolaget inkluderas kostnaden för taxi i många fall i flygkostnaden. Taxiresor bör därför inte heller ingå i klimatkompensationssystemet initialt. Privat bil i tjänsten Ca 13 % av de resor som görs i Kalmar kommun görs med privat bil. Barn-och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen har störst andel privat bil i tjänsten men omsorgsförvaltningen har en ökande trend. Jämfört med 2012 har dock andelen privat bil i tjänsten totalt sett minskat från ca 20 % till 13 %. Kostnader för privat bil i tjänsten redovisas för 2013: ca 4,3 mkr Ett antagande som är gjort är att ca 80 % av privata bilarna körs med fossilt bränsle. Baseras på en undersökning som gjordes Klimatfond Om man väljer att anta förslaget om att införa klimatkompensation bedöms kostnaderna för klimatavgift, och därmed klimatfonden, att bli följande: 2015: ca 0,5 mkr 2016: ca 1 mkr (därefter osäkert hur stor fonden blir) Exempel på vad pengarna skulle kunna användas till är: Cykelparkeringar vid knutpunkter Nätuppkoppling på pendlingsbussar Laddstolpar för elbilar Elcyklar Närvarostyrd belysning Webbmötesteknik och utrustning Det är viktigt att dessa investeringar görs utöver andra miljö- och klimatåtgärder, så att de så långt som möjligt kan räknas som kompensation.

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa i Haparanda stad

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa i Haparanda stad Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa i Haparanda stad www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Sofia Larsson,

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer