Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter KS 2013/ Kommunfullmäktige Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att införa klimatkompensering enligt föreslagen länsmodell för fossila flyg- och bilresor i den kommunala verksamheten från och med 1 januari 2015 med undantag av hyrbilar och taxiresor. Modellen ska utvärderas efter ett år, därefter fattas nytt beslut om nivåer för kommande år. Kommunfullmäktige beslutar att samla medlen från klimatkompenseringen i en klimatfond. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system för hur klimatavgiften ska debiteras samt hur ansökningsförfarandet för medel från klimatfonden ska hanteras. Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 upp ett mål om att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Ett delmål inom transporter är att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år Arbetet drivs gemensamt i länet, under rubriken "Klimatsamverkan Kalmar län'' och samordnas av klimatkommissionen. Kommissionen menar att de klimatutsläpp som inte kan undvikas om möjligt bör kompenseras bildades en grupp som ett svar på de motioner som lämnats i alla kommuner om klimatkompensering. Arbetsgruppen tog fram ett förslag till Länsgemensam strategi, se bilaga 1. Förslaget går ut på att man har ett system med klimatavgift för fossila resor med bil och flyg. Avgiften höjs stegvis och möjliggör upprättandet av en fond för klimatrelaterade åtgärder. Avgifterna sätts in på ett gemensamt klimatkonto i organisationen. Från kontot kan alla verksamheter i organisationen söka bidrag årligen. Det är ett för länet minimiförslag vilket innebär att Kalmar kan höja ambitionen och takten i klimatarbetet. Förslaget lyftes i samhällsbyggnadsnämnden men överlåter till Kommunfullmäktige att besluta om nivåerna, se bilaga 2. En utredning är gjord för hur Kalmar Kommunledningskontoret Kansli- Och Omvärldsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatran 18 Tel vx Fax

2 KS 2013/ (2) kommun berörs av förslaget samt ger förslag för hur det kan implementeras i verksamheten, se bilaga 3. Jane Wågsäter strateg för ekologisk hållbarhet Eva Öberg miljöskyddsinspektör Bilagor: Bilaga 1: Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län, Bilaga 2: Protokollsutdrag : 199 Samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 3: Utredning av införande av klimatkompensering i Kalmar kommun

3 Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län Förslag från länsgemensam arbetsgrupp Stilleben Sandby Borg Foto Eva Öberg Klimatsamverkan Kalmar län Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen.

4 Inledning Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 upp ett mål om att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Ett delmål inom transporter är att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år Under kampanjnamnet NoOil har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet och ett prioriterat område i länets regionala utvecklingsstrategi. De övergripande målen är att bidra till ett växande näringsliv för hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och effektivare energianvändning. Arbetet drivs gemensamt i länet, under rubriken "Klimatsamverkan Kalmar län" och samordnas av klimatkommissionen. Kommissionen menar att de klimatutsläpp som inte kan undvikas om möjligt bör kompenseras. Klimatkommission Kalmar län föreslog i december 2010 ett gemensamt länsprojekt, med syfte att prova och utvärdera klimatkompensation som ett verktyg för minskad klimatpåverkan och ökad marknadsföringsnytta. I september 2012 bildades en grupp som ett svar på de motioner som lämnats i alla kommuner om klimatkompensering och denna rapport är gruppens förslag till Länsgemensam strategi. Det finns bakgrundsmaterial till förslaget, som kan lämnas vid behov. Arbetsgruppen har bestått av Tommy Lindström, Borgholms kommun, Katarina Söderberg, Oskarshamns kommun, Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun, Annika Persson Åberg, Torsås kommun, Karin Svensson, Nybro kommun, Liselott Sjöholm, Landstinget i Kalmar län, Jens Karlsson, Hultsfreds kommun, Stefan Svenaeus, Länsstyrelsen i Kalmar län, Eva Öberg, Kalmar kommun och Carolina Gunnarsson, Regionförbundet Kalmar län. Gruppen anser att det har ett mycket stort marknadsföringsvärde att alla kommuner i länet samt Länsstyrelse, Regionförbund och Landstinget anammar förslaget. Arbetsgruppen 15 mars 2013 Syfte Det här systemet fokuserar på omställning från klimatovänligt till klimatsmart resande. Det övergripande målet med klimatkompensation är att minska utsläpp från resor som görs av organisationens medarbetare och folkvalda. Avgiften ska påverka valet av färdsätt till det minst klimatpåverkande alternativet. Betalning av en klimatavgift på resor ska ses som en sista utväg när utsläpp inte kan undvikas. Syftet med införandet av ett avgiftssystem för utsläpp av fossil koldioxid, CO 2, är att komma åt användningen av fossila bränslen, varför fokus enligt denna modell ligger på flyg och fossilbränslebilar. Medlet är en avvecklingsplan för fossilbränslebilar, att fullständigt ersätta dessa med fossilbränslefria fordon. Fossilbränslebilar ska ersättas med fossilbränslefria bilar eller andra resalternativ och onödiga flygresor ska elimineras. De fossilbränsleresor som kvarstår ska klimatkompenseras. Tåg, buss, cykel, till fots och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. Dessa ingår inte i klimatkompenseringen på grund av dess redan uppenbara bidrag till målet, men även för att minimera arbete och administration och därmed införa ett enkelt och tydligt system. Systemet fokuserar på omställning och dess syfte är att ställa om från klimatovänligt till klimatsmart resande.

5 Nivåer Det här är ett för länet gemensamt minimiförslag. Tanken är att länets kommuner, landstinget, Länsstyrelsen och Regionförbundet har samma basmodell. Den organisation som vill höja ambitionen och takten i klimatarbetet kan öka procentsatserna, ändra tidsspannet eller involvera fler transporter. Klimatkompensering Ett system med klimatavgift på fossila bränslen utgör en form av reseriktlinjer som baseras på såväl miljömässiga som ekonomiska incitament. Systemet underlättar även genomförandet av andra kompletterande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen eftersom avgiften möjliggör upprättandet av en fond för klimatrelaterade åtgärder. Avgifterna sätts in på ett gemensamt klimatkonto i organisationen. Från kontot kan alla verksamheter i organisationen söka bidrag årligen. Den stegvisa ökningen av påslaget möjliggör för organisationerna att införa nya rutiner och t.ex. ställa om fordonsparken. För att öka möjligheterna till att ett klimatkompensationssystem ska antas krävs det sannolikt att det är enkelt utformat och inte genererar ökat arbete. Den föreslagna modellen har sin styrka i att den medför minimalt med administration, i och med att så få transportslag innefattas. I ett system där man inkluderar påslag och avdrag är risken överhängande att detta blir för invecklat och svårt, eftersom så många resesätt, fordonsslag och bränslen kan beaktas. Avgränsning Tåg, buss och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. De bidrar redan till målet och klimatkompenseras inte vilket också minimerar arbete och administration. Vi föreslår ett enkelt och tydligt system. Klimatkompensation ska ske av persontransporter i organisationens verksamheter, inklusive alla anställda och förtroendevalda. Klimatkompensation ska ske för alla resor i arbetet och inom politiska uppdrag, som betalas av organisationen, och som sker med: Organisationens egna, hyrda eller leasade bilar Privat bil i tjänsten Flyg Samåkning påverkar inte prispåslaget då det i sig ger en minskad kostnad och minskad klimatpåverkan. Inom till exempel EU-projekt betalar inte EU prispåslaget. Om man ändå vill att dessa resor ska ingå i systemet, måste organisationen själv bekosta tillägget. Detta gäller alla externt finansierade projekt.

6

7 Uppföljning Uppföljning av förslagets implementering i länet görs minst en gång per mandatperiod inom Klimatsamverkan Kalmar län. Rapportering sker till Klimatkommissionen. Revidering sker vid behov, bland annat med hänsyn till teknisk utveckling, som möjliggör ännu klimatsmartare resor. Förverkligandet av denna avvecklingsplan är ett naturligt steg i att uppnå en fossilbränslefri region. Kalmar län kan än en gång vara unikt i en kraftfull klimatsamverkan för ett gemensamt mål. Prioritering av kommunikationer vid resor Förslag att använda t.ex. i resepolicy om prioritering av olika möjliga färdsätt. 1: Överväg om syftet kan uppnås utan möte/ resa 2: Överväg möjligheten till resefria möten via t.ex. webb-möten 3: Kollektivtrafik med låg klimatbelastning 4: Kommunal bil/hyrbil med förnyelsebart bränsle, eftersträva samåkning. 5: Kommunal bil/ hyrbil med fossilt bränsle som klimatkompenseras, eftersträva samåkning. 6: Egen bil i tjänsten, fossila bränslen klimatkompenseras 7: Flyg, klimatkompenseras

8

9

10

11 Handläggare RAPPORT Datum Jane Wågsäter Utredning av klimatkompensationssystem för personresor i Kalmar kommun Inledning Kommunledningskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret utrett hur Kalmar kommun kan införa ett klimatkompensationssystem för utsläpp av koldioxid i samband med personresor. Begrepp Klimatkompensation innebär att utsläpp av klimatpåverkande gaser (såsom koldioxid) från mänskliga verksamheter kompenseras genom olika åtgärder som minskar utsläppen i samma grad på en annan plats eller i en annan aktivitet. Med personresor menas resor som görs inom den kommunala verksamheten för att transportera en person från punkt A-B, det vill säga omfattar ej arbetsfordon eller indirekta transporter från leverantörer och konsulter. Sammanfattning Kommunledningskontoret föreslår att kommunen inför en modell där en intern klimatavgift tas ut på flygresor och bilresor som görs av anställda och politiker. Avgiften betalas av varje förvaltning/bolag och samlas i en klimatfond, som sedan används till att genomföra åtgärder som minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser i Kalmar kommun. Modellen utgår från förslaget som en länsgemensam arbetsgrupp tagit fram. Den enda skillnaden är att vi börjar 2015 och initialt omfattas inte taxiresor och hyrbilar samt att vi har tagit arbetat fram en utvecklingsplan istället för avvecklingsplan, där vi även har med åtgärder som minskar utsläppen för att man ska få en helhetsbild. Alla förvaltningar och kommunbolag ska kunna söka medel från fonden för åtgärder. Det är lämpligt att integrera ansökningsförfarandet i redan befintligt system för Ännu bättre. På så vis minskas administrationen och man undviker parallella system. Administrationen av avgiften och fonden bör vara så enkel som möjligt. Det gör att vissa förenklingar och antaganden krävs angående utsläpp och kostnader för dessa. Hur debitering av klimatavgiften kan göras på bästa sätt bör utredas av ekonomiavdelningen i samråd med strategen för ekologisk hållbarhet. Insamling av resedata och statistik för kommunens fordon måste förbättras för att en klimatavgift ska kunna tas ut. Att tänka på vid införande Klimatkompensation som metod har kritiserats för att det finns risk för att organisationer använder det som ett sätt att köpa sig fria, och undvika att Kansli och omvärld Kommunledningskontoret Adress Tel vx

12 2 (4) göra de utsläppsminskningar som de skulle kunna göra. Det är därför viktigt att kompensationen är just en del i ett strategiskt klimat- och miljöarbete, se Förslag på utvecklingsplan för Kalmar kommun. För att få en synbar effekt och styrning mot klimatsmartare transportmedel är det viktigt att avgiften är tillräckligt stor och tydligt kopplad till resan. Det ökade priset måste vara synligt för den som beslutar om resan. Det förslag som den länsgemensamma arbetsgruppen kom fram till är ett minimiförslag, Kalmar kan höja ambitionsnivån om vi vill. Erfarenheter från andra kommuner visar att införandet av en klimatfond tar tid. Det är viktigt att informera om anledningen till att systemet införs, hur bidragsansökningarna ska ske etc. Körsträckor, bränsleåtgång samt klimatpåverkande utsläpp från kommunens fordon måste mätas och följas upp bättre än vad som görs idag. Bra statistik är nödvändig för att debitera avgiften såväl som för att följa utvecklingen mot de uppsatta målen om minskade utsläpp. Det vore lämpligt att integrera ansökningsförfarandet i Ännu bättre för att undvika parallella system. Dock är kriterierna för vilka projekt/insatser som beviljas lite annorlunda för klimatfonden än Ännu bättre. Åtgärden kan gälla Kalmar som geografiskt område och ska leda till minskad klimatpåverkan eller annan miljöförbättring och höja ambitionsnivån eller takten även i löpande verksamhet. Bakgrund Intresset för att frivilligt kompensera för sina egna klimatpåverkande utsläpp har ökat markant under senare år. Forskare är överens om att klimatförändringar som förväntas och som redan sker kommer att ha en avgörande betydelse för de framtida livsbetingelserna på vår planet. Det är bråttom att hindra klimatförändringar som orsakas av utsläpp från mänsklig aktivitet, vilket också uppmärksammats nationellt och internationellt, bland annat genom EU:s klimatmål till 2020, internationella klimatkonferenser och i Sveriges arbete med färdplan 2050 till ett land utan klimatutsläpp. I första hand ska kommunen arbeta för att minska sina utsläpp av klimatpåverkande gaser, men ett komplement till detta kan vara att kompensera för de utsläpp som sker från resor. Det har blivit vanligare att kommuner och landsting inrättar en egen fond eller ett konto för lokal kompensation av klimatutsläpp. Exempel på kommuner som har infört sådana system är Växjö, Örebro, Västerås, Åre och Lund. Varje förvaltning eller del av organisationen betalar en avgift på utsläpp i samband med resor i tjänsten eller i det politiska uppdraget. Pengarna går till en central fond. Sedan kan dessa pengar investeras i klimatprojekt inom kommunen. På så sätt görs en form av klimatväxling inom ramen för kommunallagen, då investeringarna görs lokalt. Det positiva med klimatfonder är dels att kompensationen görs inom kommunens område, och dels att de anställda som kan söka medel för åtgärder blir mer medvetna om möjligheterna att påverka våra utsläpp. Riskerna är dock att det blir ett system utan verklig effekt, då det är svårt att mäta effekt på utsläppen, och därmed svårt att bekräfta om utsläppen verkligen kompenseras.

13 3 (4) Nuläge för resor och kostnader Omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och serviceförvaltning kommer få störst kostnader för sina fossila resor. En uppskattning visar hur följande verksamheter berörs 2015: Omsorgsförvaltningen: ca kr Socialförvaltningen: ca kr Serviceförvaltningen: ca kr Befintliga avtal med resebyråer och leverantörer Kommunen har avtal för resebyråtjänster med Lingmerths AB. I avtalet ställs inga riktlinjer eller krav vad gäller resans klimatpåverkan. Inte heller ställs det krav på att förse kommunen med statistik. Kommunen har även ramavtal med Hertz för hyrbilar. I avtalet ställer man krav på miljöbil enligt gamla definitionen men det finns inga riktlinjer eller krav för vilket bränsle som i första hand ska användas. När det gäller taxiresor finns inget ramavtal. Aktuell statistik för flygresor Kostnaden för flyg redovisas för 2013: ca 2,4 mkr. För flygresor, som bokas via resebyrå, kommer en klimatavgift debiteras på priset. Detta blir inte helt korrekt, då priset på resan istället för det faktiska utsläppet avgör avgiftens storlek. Aktuell statistik bilresor De bilresor som görs består av: Egna eller leasade bilar Hyrd bil Taxiresor Privat bil i tjänsten Egna eller leasade bilar 66 % av kommunens fordon består av miljöbilar. Ser man till drivmedel per fordon består ca 40 % av diesel och ca 12 % av bensinbilar vilket är fossila drivmedel. Översynen av tankat bränsle tyder på att en stor del av kommunens hybridfordon inte tankas med avsett förnyelsebart bränsle. Kostnaden för drivmedel redovisas för 2013: Diesel: ca 2,3 mkr (OBS! Förmodligen ingår en del arbetsfordon trots försök till urskiljning.) Bensin: ca 1,5 mkr När det gäller inköp och leasing av bilar ska man enligt rutiner i första hand välja elbil och biogasbil men detta efterlevs ej tillfredsställande i praktiken. Av 17 st nya fordon som handlades in under 2013 var endast 1/3 miljöbilar och av dem var flertalet dieselbilar. Sett till förvaltning står omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och serviceförvaltning för de största kostnaderna på drivmedel. Totalt står dessa tre förvaltningar för 75 % av kommunens totala körsträcka.

14 4 (4) Hyrbilar Kostnaden för hyrbil redovisas för 2013: ca kr Herz uppger att ca 50 % av resorna 2013 gjordes med miljöbil, men endast en bråkdel med förnyelsebart bränsle. Kommunen behöver arbeta med att ställa tydligare krav på att kommunen i första hand ska hyra biogas och elbil eller åtminstone miljöbil. Därmed bör hyrbilar inte ingå i klimatkompensationssystemet initialt. Taxiresor Kostnaden för taxi redovisas för 2013: ca kr När det gäller taxiresor går det inte att få fram statistik på vilken typ av fordon som körts och vilka utsläpp som resorna därmed genererat. I de fall man har beställt flygtaxi genom resebolaget inkluderas kostnaden för taxi i många fall i flygkostnaden. Taxiresor bör därför inte heller ingå i klimatkompensationssystemet initialt. Privat bil i tjänsten Ca 13 % av de resor som görs i Kalmar kommun görs med privat bil. Barn-och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen har störst andel privat bil i tjänsten men omsorgsförvaltningen har en ökande trend. Jämfört med 2012 har dock andelen privat bil i tjänsten totalt sett minskat från ca 20 % till 13 %. Kostnader för privat bil i tjänsten redovisas för 2013: ca 4,3 mkr Ett antagande som är gjort är att ca 80 % av privata bilarna körs med fossilt bränsle. Baseras på en undersökning som gjordes Klimatfond Om man väljer att anta förslaget om att införa klimatkompensation bedöms kostnaderna för klimatavgift, och därmed klimatfonden, att bli följande: 2015: ca 0,5 mkr 2016: ca 1 mkr (därefter osäkert hur stor fonden blir) Exempel på vad pengarna skulle kunna användas till är: Cykelparkeringar vid knutpunkter Nätuppkoppling på pendlingsbussar Laddstolpar för elbilar Elcyklar Närvarostyrd belysning Webbmötesteknik och utrustning Det är viktigt att dessa investeringar görs utöver andra miljö- och klimatåtgärder, så att de så långt som möjligt kan räknas som kompensation.

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) s arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Upphandling

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN!

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Klimatsamverkan Kalmar län Energiomställning (HINDRA) Klimatanpassning (LINDRA) Hållbar tillväxt Klimatkommissionens uppgifter: - Öka takten (för att

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation MILJÖFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-03-19 Henric Barkman, 054-540 4706 henric.barkman@karlstad.se Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation Bakgrund och underlag Kommunfullmäktige beslutade år 2008

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Mötes- och resepolicy remiss

Mötes- och resepolicy remiss TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-10-09 KS 2014/0726 0480-450162 Kommunstyrelsens arbetsutskott Mötes- och resepolicy remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Utredning om klimatkompensation av tjänsteresor i Linköpings kommun 2015-06-09

Utredning om klimatkompensation av tjänsteresor i Linköpings kommun 2015-06-09 Utredning om klimatkompensation av tjänsteresor i Linköpings kommun 2015-06-09 Sammanfattning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral år 2025. Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bakgrunden. Önskemål om att införa handel med utsläppsrätter för att klimatkompensera kommunens utsläpp.

Bakgrunden. Önskemål om att införa handel med utsläppsrätter för att klimatkompensera kommunens utsläpp. Intern klimatavgift á la Örebro kommun Tomas Bergkvist Klimatkontoret, Örebro kommun Bakgrunden Önskemål om att införa handel med utsläppsrätter för att klimatkompensera kommunens utsläpp. Eftersom det

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00.

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00. Kommunstyrelsens Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00 Plats Personalenheten Omfattning 50-53 Beslutande Bertil Dahl (V), Ordförande Anders Andersson (C), Vice ordförande Anette Lingmerth (S) Ersättare

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:36 1 (15) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:7 av Åke Askensten och Viviann Gunnarsson (mp) om utsläppsrätter Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson Ärendet Motionärerna

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer