Slutrapport Older people for Older people (O4O)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Older people for Older people (O4O)"

Transkript

1 Slutrapport Older people for Older people (O4O)

2 LULEÅ KOMMUN 2 (39) Sammanfattning Projektet Older people for older people (O4O) har pågått mellan åren 2008 och 2010 och är en del av EU:s The Northern Periphery Programme Huvudprojektägare är UHI Millennium Institute i Inverness, Skottland. Medverkande partners är regioner i Nordirland, Skottland, Finland, Grönland och Sverige (Luleå kommun). Andelen äldre människor i befolkningen växer, speciellt markant blir det i många glesbygdsregioner där det sker en utflyttning av yngre och en viss inflyttning av äldre människor. Projekt O4O förenar de äldres kraft och önskemål med samhällets behov och skapar tilläggstjänster, utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda. O4O ger råd, utbildning och stöd till enskilda och föreningar som driver delprojekt på prov. Projektet har tre huvudmål: Att kartlägga förutsättningar för olika verksamhetsformer för O4O tjänster, att genomföra tre olika pilotprojekt med olika verksamhetsformer för O4O tjänster samt att skapa en verktygslåda (Toolkit) som beskriver hur man kan etablera, driva och utveckla olika organisationsformer. Projektet har en budget på drygt tre miljoner kronor och är finansierad av Northern Periphery Programme inom EU, Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Luleå näringsliv AB. I denna budget ingår ingen finansiering av de tre pilotprojekten. Dessa har i stället erhållit annan finasiering. Kartläggningen visar att det inte finns legala hinder för att etablera O4O tjänster. Pilotprojekt har pågått i tre byar inom Luleå kommun. I Niemisel har projekt hälsogalleria startats. I Jämtön har fixar Karlsson anställts och har funnits som en resurs och hjälpt äldre med olika praktiska sysslor samt även ansvarat för en mötesplats med café. I Sundom har ett projekt med bland annat grundläggande IT utbildning för seniorer bedrivits. O4O i Luleå har även kunnat bidra till den internationella verktygslådan som resulterat i en internationell guide hur man startar och bedriver O4O tjänster. Slutsatser från projektet är att för att kunna starta och bedriva långsiktiga O4O tjänster måste det finns eldsjälar i byarna. Det måste även finnas en motiverad projektägare och byarna behöver hjälp med ekonomi och mentorskap. Rätt utfört borde O4O kunna bidra till att sänka kostnader för kommuner och hjälpa äldre att kunna bo kvar i sin hembygd längre.

3 LULEÅ KOMMUN 3 (39) Förord Statistik visar att antalet personer som är hundra år eller äldre har tiofaldigats i Sverige sedan år Medellivslängden på drygt 83 år för kvinnor och 79 år för män väntas fortsätta att stiga fram till år Då kommer antalet personer som är hundra år och däröver att vara omkring enligt Statistiska Centralbyråns prognos. Luleå kommun har en jämförelsevis låg andel äldre personer i befolkningen, drygt 17 procent av invånarna är 65 år eller äldre, vilket kan jämföras med genomsnittet 21 procent i Norrbottens län och riksgenomsnittet på drygt 18 procent. Målen för den svenska äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Mot den bakgrunden ska socialnämndens vision Meningsfullt liv i Luleå ses en vision som stämmer väl överens med kommunens övergripande vision och där nämndens verksamheter ska stödja invånarna i Luleå i deras strävan efter ett meningsfullt liv. Det innebär bl.a. att äldre ska kunna bo kvar i sin hembygd så länge som möjligt. Det finns signaler om att det är hög tid för ett tankeskifte när det gäller äldre personer i samhället. Många äldre känner sig inte delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. Äldre människors kunskap och kompetens måste tas tillvara och äldre personer måste ses som en resurs på arbetsmarknaden och i vårt samhälle. Projektet Older People for Older People - O4O - har försökt förena de äldres kraft och önskemål med samhällets behov. I de tre pilotprojekten har enklare servicetjänster, som inte ingår i insatser enligt Socialtjänstlagen, tillskapats. Frivilligt arbete bland äldre utfört av friska äldre bidrar till ömsesidigt ökad delaktighet i samhället, en vinn-vinn situation för båda parter. Utan det stora engagemanget och entusiasmen hos alla eldsjälarna i pilotprojekten skulle inte projektet ha varit genomförbart. Omsorgen om varandra och förmågan och viljan att utveckla sin by har tillsammans med den innovativa andan varit viktiga drivkrafter. Sammantaget har det bidragit till ökade möjligheter för äldre, som har behov av hjälp för att underlätta vardagen i det egna boendet, att kunna bo kvar i sin hembygd och leva ett självständigt liv skräddarsytt efter deras behov.

4 LULEÅ KOMMUN 4 (39) Ett stort tack till er alla som med tid, engagemang och kunskap möjliggjort projektet O4O! Luleå Agneta Ekman Socialchef

5 LULEÅ KOMMUN 5 (39) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund till O4O OLE 1-Våra liv som gamla O4O- transnationellt projekt Varför O4O i Luleå? 3 2 PROJEKT O4O Syfte och projektmål Projektmodell Projektstrategi Projektorganisation Ekonomi 3 3 RESULTAT I PROJEKT O4O Resultat - Kartläggning Sammanfattning av kartläggning Resultat Pilotverksamhet Niemisel - Hälsogallerian Jämtön Trygga Jämtön Sundom - IsIT Resultat - Verktygslåda 3 4 SLUTSATS Påverkande faktorer Slutsatser 3 REFERENSER 3

6 LULEÅ KOMMUN 6 (39) 1 Inledning 1.1 Bakgrund till O4O I industriländer upplever man numera en aldrig tidigare skådad ökning av andelen äldre människor i befolkningen, även äldre med såväl psykiska som fysiska funktionshinder. Perifera regioner och även Europas norra periferis (NP) regioner 1 har högre andel av äldre människor jämfört med mer centrala regioner. Oländig terräng, kallt klimat och långa avstånd försvårar för servicepersonal att komma ut till människor t.ex. i Grönland och delar av Skottland. Undersökningar visar att äldre människor vill fortsätta att bo självständigt i sin hembygd, de är positiva till hjälp men de traditionella servicegivarna har svårt att med krympande resurser tillhandahålla service till den ökande andelen äldre personer boende i landsbygdskommuner. Det finns ett behov i NP-området att ta reda på hur äldre människor kan hållas vid hälsa i sin hembygd så att de offentliga resurserna nyttjas på ett optimalt sätt. Om äldre människor kan tas om hand i sin hembygd längre, kan hälso- och vårdkriser undvikas och det blir mindre inverkan på centraliserade, dyra institutioner (sjukhus och äldreboende). Innovativa lösningar behövs när det gäller utförande av tjänster. Ett problem är att äldre människor ofta anses vara en ekonomisk börda. I stället bör de ses som tillgångar med entreprenöriell-, ledar- och kompetenskapacitet. Kan äldre människor involveras att hjälpa varandra kan det bidra till att bekämpa utanförskap och bidra till hälsa och välmående. I glesbygden är det ofta naturligt att hjälpa varandra men det finns potential att utveckla detta. Projekt O4O vill involvera äldre människor eftersom de bäst känner till äldres behov och samtidigt har de kompetens och energi som kan tas till vara OLE 1-Våra liv som gamla Projekt O4O har sitt ursprung i det transnationella EU-projektet våra liv som gamla 2 som leddes av Luleå kommun under åren 2005 till Detta projekt fokuserade på framtida äldrevård med en aktiv dialog med berörda medborgare. Syftet var att skapa en strategi för planering av framtidens 1 Till Norra periferins regioner räknas delar av EU-medlemsländerna Finland, Irland, Nordirland, Storbritannien, Sverige samt delar av icke EU-medlemsländerna Färöarna, Grönland, Island och Norge. 2 På engelska Our life as elderly 1 (OLE 1). För mer information se

7 LULEÅ KOMMUN 7 (39) äldreomsorg där hänsyn togs till medborgarnas framtida behov, krav och önskemål i regioner med våra specifika förutsättningar. Fokus var de personer som blir ålderspensionärer om år vilket är en stor grupp människor där många är välutbildade, IT-kunniga, ekonomiskt oberoende, inflytelserika och självmedvetna. Projektet delades upp i sex olika fokusområden: boende, nätverk, service, kompetens och rekrytering, anhöriga och närstående samt hälso- och sjukvård. Resultat från fokusområdet service ligger till stor del till grund för projekt O4O (resultaten i de andra fokusområdena ligger till grund för ett annat EUprojekt våra liv som gamla 2 3 ). Behov som kom fram var: fler människor som kan ge service, mötesplatser, ett välutvecklat lokal- och specialtransportsystem, skräddarsydd service för att möta särskilda behov samt intressegrundande aktiviteter/klubbar. 1.2 O4O- transnationellt projekt Figur 1.1 Deltagande regioner i projekt O4O (http://www.o4os.eu/) Mot bakgrund av de likartade utmaningar och förutsättningar som finns i NP-regionerna och resultatet i våra liv som gamla utformades O4O som 3 På engelska Our life as elderly 2 (OLE 2). För mer information se

8 LULEÅ KOMMUN 8 (39) ett transnationellt projekt inom EU:s The Northern Periphery Programme Att hitta innovativa sätt att tillhandahålla den service som behövs för äldre människor är en gemensam betydelsefull strategisk fråga för NP-regionerna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Luleå kommun i Sverige, UHI Millennium Institute i Inverness Skottland, Glasgow University: Crichton Campus i Dumfries Skottland, Queens University i Belfast Nordirland, Nuuk kommun på Grönland, Lieksa kommun i Nordkarelen Finland. Joint Authority of Kainuu Region i Kajaani Finland har deltagit som observatörer, se figur 1.1. Projektet har pågått mellan åren 2008 och UHI Millennium Institute, Inverness, Highlands, Skottland är huvudägare till projektet vilket innebär att de lett projektet och haft det övergripande ansvaret. Varje region har haft projektledare som ansvarat för att koordinera arbetet i sin region och rapportera till huvudprojektet. Detta innebär att alla deltagare har kunnat ta del av alla aktiviteter. Dock har aktiviteter som genomförts sett olika ut beroende på situationen i respektive region/land. Avseende de internationella resultaten hänvisar vi till Toolkit se 1.3 Varför O4O i Luleå? Eftersom Luleå kommun medverkade i våra liv som gamla blev det en naturlig fortsättning att delta i projekt O4O som ger en möjlighet att implementera delar av resultatet. Fördelen med att medverka i ett internationellt projekt är att kunna jämföra om det trots olika förutsättningar går att lösa frågor på samma sätt eller om det behövs olika lösningar. Det ger även en möjlighet att dela och sprida kunskap till medverkande partners men också mer lokalt och inom den egna organisationen. För Luleå kommun är det ett tillfälle att pröva olika verksamhetsmodeller för leverans av O4O tjänster och vilket kan ge ett bra beslutunderlag för framtida verksamhet. Den demografiska utvecklingen kommer att påverka hur samhället ska ta hand om de äldre. Siffror visar att de kommande tio åren kommer antalet 4 Programmet syftar till att hjälpa norra Europas glesbygd att utveckla deras ekonomiska, sociala och miljömässiga potential. Programmets framgång bygger på att gemensamma projekt ska skapa produkter och tjänster som deltagarländerna men även Europa som helhet kan dra nytta av.

9 LULEÅ KOMMUN 9 (39) äldre i Sverige att öka med personer eller 27 procent. Detta kan jämföras med de tio senaste åren då antalet äldre ökade med endast en procent. När 40-talisternas vårdbehov blir stora omkring sammanfaller det med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern, vilket innebär att pensionskostnaden ökar samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar.

10 LULEÅ KOMMUN 10 (39) 2 Projekt O4O Många äldre människor i Luleå mår utmärkt bra. En del av den tycker att tiden blir lång och det vore trevligt att känna sig behövd igen. Det finns även äldre som inte mår lika bra, men som ändå vill fortsätta att leva ungefär som tidigare. En del av dem känner sig ensamma eller behöver mer hjälp än de kan få av kommun och landsting. Projekt O4O är ett försök att förena de äldres kraft och önskemål med samhällets behov. Friska äldre kan hjälpa andra äldre i en ömsesidigt givande vinn-vinn situation. Tanken är att erbjuda tilläggstjänster, utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda. Hur ska det bäst gå till när äldre hjälper äldre? O4O ger råd, utbildning, och stöd till människor och föreningar som vill starta pilotorganisationer. 2.1 Syfte och projektmål Syftet med projektet är att se äldre friska människor som en tillgång i samhället och ge dem möjlighet att nyttja sin kapacitet/förmåga. Många äldre har både förmåga och kompetens att utföra enklare tjänster till äldre som underlättar deras vardag. Detta möjliggör att de äldre kan bo kvar längre i sin hembygd. Projektet ska skapa tilläggstjänster utöver det som offentliga aktörer erbjuder. Tänkbara O4O tjänster kan vara hjälp med att lämna sopor till återvinningsstationer, snöskottning, gräsklippning, trädgårdsarbete, koordinering av inköp och transporter av dagligvaror, gemensam matlagning, samtalspart, fika och äta tillsammans, reparation/installation av enkla saker i hemmet, utbildning, ta hand om husdjur. O4O ska ge råd och stöd till enskilda (framför allt äldre människor) och föreningar, att på deras hemorter starta pilotorganisationer som ska tillhandahålla nya tilläggstjänster. O4O ska bistå dem genom att ge tillgång till träning, utbildning, råd och stöd. Projekt O4O har tre projektmål: 1. Kartläggning En rapport där kartläggning av förutsättningar för att etablera olika verksamhetsformer för O4O tjänster till äldre personer finns beskrivna. 2. Pilotverksamhet Genomförande av tre olika pilotprojekt med olika verksamhetsformer för O4O tjänster.

11 LULEÅ KOMMUN 11 (39) 3. Verktygslåda (Toolkit) Framtagning av en verktygslåda som beskriver förutsättningar, processen för att etablera O4O tjänster, genomförande med att driva och utveckla olika organisationsformer. 2.2 Projektmodell Utifrån den transnationella projektplanen samanställdes och anpassades den regionala projektplanen efter regionens förutsättningar. Den regionala projektplanen godkändes av Luleå kommun och styrgruppen (Projektplan Older people for Older people, O4O år ). Nedan följer en kort beskrivning av arbetsmodellen i Luleå kommun, se figur 2.1. Figur 2.1 Projektmodell för Luleå kommun. Det styrande dokumentet för projekt O4O är projektplanen. Förutom de tre huvudmålen så beskrivs: hur information till intressenter och allmänhet kommer att utformas och genomföras, tänkta servicetjänster samt organisation och budget. Det fortlöpande projektarbetet kommer att utföras av projektledare och projektledningsgrupp. Projektet kommer att fortgå från april 2008 och avslutas vid årsskiftet 2010 i och med samlat resultat i O4O Verktygslåda.

12 LULEÅ KOMMUN 12 (39) 2.3 Projektstrategi För att genomföra projektet och uppnå målen har följande strategier definierats: Information och kommunikation Information och marknadsföring ska koordineras transnationellt i projektet. Ett informationsmaterial och marknadsföringsmaterial för regionalt behov ska tas fram. O4O ska under hela projektperioden ha kommunicerat följande nyckelmeddelande: Vi utvecklar flexibla tjänster som främjar oberoende livsstil för äldre människor, där de betraktas som en tillgång i samhället. En viktig framgångsfaktor är information och att sälja in projektet både internt i Luleå kommun samt externt till berörda parter. Det är viktigt att kontinuerligt ge information till berörda parter om progress och resultat i projektet. Projektet ska skapa pressreleaser. Undersökning av förutsättningar för O4O tjänster Det är strategiskt viktigt att skaffa information om vilka förutsättningar som gäller för att etablera O4O tjänster. Det gäller att undersöka de kulturella, sociala, politiska, finansiella och legala förutsättningar som gäller för olika organisationsformer. Rekrytering av piloter Det är viktigt att identifiera de byar i kommuner där O4O tjänster kan bedrivas. Det ska finnas ett engagemang för medverkan i O4O pilotverksamhet. En styrande parameter är att det finns aktiva organisationer som vill medverka. Att följa fastställda urvalskriterier för underleverantörer, volontärer, är viktigt eftersom de kommer att erbjuda O4O tjänster till servicemottagare i deras hem. Utvärdering av O4O organisationsformer Test av olika organisationsformer för O4O tjänster ger en möjlighet att skapa ett bra beslutsunderlag för hur framtida sociala servicetjänster kan produceras med hög kvalitet i landsbygd. De organisationsformer som i projektet kommer att utvärderas är: Volontärverksamhet Sociala företag/kooperativ Kommersiell verksamhet

13 LULEÅ KOMMUN 13 (39) Tjänster och segment för leverans till äldre En grundläggande förutsättning för att kunna skapa bra pilotprojekt är att utvärdera och skapa tjänster utifrån vad befintliga kunder (äldre) har behov av. Finansiering för genomförande av pilotprojekt I nuvarande budget för projekt O4O finns ingen finansiering för att kunna bedriva tre pilotprojekt. För att göra det möjligt att genomföra pilotverksamheter, oavsett organisationsform, behöver extern finansiering säkerställas. Här kommer projektledning i O4O att hjälpa pilotprojekten med att ansöka om finansiering. Utbildning av intressenter Projektet ska efter projektperioden kunna erbjuda/sälja arbetsmodellen O4O med utbildning av mentorer/lots till andra kommuner, regionalt alternativt nationellt som vill införa O4O tjänster. 2.4 Projektorganisation Nationellt är socialförvaltningen, Luleå kommun projektägare för O4O. För projektets genomförande har en projektorganisation tillsatts enligt figur 2.2 nedan. Figur 2.2 Projektorganisation

14 LULEÅ KOMMUN 14 (39) Projektägaren, Luleå kommun, ansvarar för att starta upp och avsluta projektet, godkänna och ändra projektplanen samt byta ut personal och ändra projektorganisationen vid behov för att uppnå målen med projektet. En styrgrupp bildades med ansvar för skapandet och tillgängligheten av resurser för projektet, finansiering och personal. I styrgruppen finns deltagare från kommunens olika förvaltningar samt deltagare från det kommunala pensionärsrådet. Projektledare tillsattes med ansvar för utförandet av projektet, uppföljning av aktiviteter och att ansvara för resurserna och ekonomiuppföljning. Vidare har projektledaren ansvar för extern information om projektet, förändringar i projektplanen, mål, tidsplan och budget samt rapportering till styrgrupp. En projektledningsgrupp tillsattes med ansvar för att utföra alla aktiviteter enligt projektplanen samt att bistå projektledaren med resurser, nätverk och specifik kompetens för att möjliggöra O4O tjänster. representeras av enhetschefer från hemtjänst, funktionshinderområdet samt myndighetssektionen. Även Luleå näringsliv är representerade i gruppen. I projektet ingår också pilotverksamhet i tre byar i Luleå kommun. I de byarna har O4O- tjänster erbjudits, utförts och utvärderats med syfte att skapa ett bra beslutsunderlag för hur framtida sociala servicetjänster kan produceras med hög kvalitet i landsbygd. 2.5 Ekonomi Projekt O4O:s budget är totalt tkr. EU:s norra periferis program bidrar med 60 procent av projektkostnader, Länsstyrelsen i Norrbotten bidrar med 500 tkr, Luleå näringsliv är medfinansiär och bidrar med personalkostnaden för en styrgruppsledamot. Resterande kostnader finansieras av Luleå kommun. De två största budgetposterna är personalkostnader samt kostnader för konsulttjänster. Mindre justeringar mellan kostnadsslagen är gjorda under projekttiden. Nedan beskrivs projektbudgeten vid start.

15 LULEÅ KOMMUN 15 (39) Budget projekt O4O Luleå kommun (tkr) Bidrag NPP/EU 1813 Luleå kommun 979 LNAB 29 Länsstyrelsen i Norrbotten 201 Totalt bidrag 3022 Kostnader Konsulttjänster 1208 Personalkostnader (internt Luleå kommun) 1323 Kontorsmaterial och trycksaker 29 Tele och datakommunikation & porto 14 Transporter och resor 180 Representation 50 Annonser och reklam info 171 Diverse kostnader 47 Totala kostnader 3022

16 LULEÅ KOMMUN 16 (39) 3 Resultat i projekt O4O Nedan följer en redogörelse över resultatet i projekt O4O. Här finns en beskrivning avseende kartläggningen av förutsättningar för etablering av O4O tjänster i Luleå kommun, erfarenheter från tre byar som genomfört pilotprojekt O4O tjänster samt den internationella Verktygslådan. Projektledningsgruppen har haft ett stort engagemang och intresse för att möjliggöra etablerandet av O4O tjänster i utvalda byar. Det har varit lärorikt och intressant att få ta del av andra länders skilda kulturer och deras erfarenheter av liknande O4O tjänster/volontärverksamheter. Medverkan i de tre pilotprojekten i byarna Jämtön, Niemisel och Sundom har också gett Luleå kommun ny kunskap om förutsättningar för att inrätta långsiktigt hållbara O4O tjänster. Att internationellt vara delaktig och påverka utformning av projektets slutrapport i form av Verktygslåda har varit lärorikt. 3.1 Resultat - Kartläggning Målet med kartläggning av förutsättningar för införande av O4O tjänster i Luleå kommun var att ge svar på frågor inom följande områden: Demografi Legala och juridiska förutsättningar Finansiella förutsättningar Sociala- och kulturella perspektiv Politiska förutsättningar Service tjänster som utförs av kommun Volontärverksamhet För att genomföra denna kartläggning har ett antal intervjuer genomförts med: Politiker i Luleå kommuns socialnämnd Volontärverksamhet i Umeå kommun och i Kajaani kommun i Finland. Projektledningsgruppen som har gedigen kompetens från den verksamhet som bedrivs i Pensionärsorganisationer Coompanion, en organisation som bedriver socialt företagande Företrädare för EntreK, Sunderby folkhögskola

17 LULEÅ KOMMUN 17 (39) Sammanfattning av kartläggning Demografi Definition av en äldre person i Sverige är när man når aktuell pensionsålder. Pensionsåldern i Sverige varierar mellan år. Det går även att fortsätta att arbeta efter 67 års ålder i Sverige men då inte som vanligt anställd utan som timanställd. Det finns formler för att beräkna det löneutrymme som pensionärer kan ha utan att det reducerar pensionen. Av Norrbottens befolkning är 20,6 procent pensionärer och motsvarande tal för Luleå kommun är 17,3 procent (årsstatistik från SCB för år 2009). Detta ger drygt ålderpensionärer i Luleå kommun. Av dessa har nästan 940 personer (7,3 procent) beviljad hemtjänst. Antalet beräknas öka kraftigt kommande år. Legala och juridiska förutsättningar Det finns inga legala hinder för en kommun att etablera O4O tjänster som riktas till äldre människor i landsbygd, som behöver enklare service. Det kan till exempel handla om hjälp med enkla vardagssysslor som att hämta ut medicin, hjälp att handla och att utföra postärenden mm. Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i Sverige innebär att äldre människor kan välja t.ex. leverantör av hemtjänst där kommunen valt att konkurrensutsätta sin verksamhet. Ingen priskonkurrens tillåts, enbart konkurrens med kvalitet hos tjänsterna. Kommunerna väljer själva om man vill införa LOV och är även tillståndsgivare för företag som vill etablera sin verksamhet i kommunen. Personer som har svårt att komma in i arbetslivet kan erbjudas arbete i sociala kooperativ. Dessa sociala kooperativ kan inte bedriva verksamhet som konkurrerar med privat näringsliv. Några exempel är café verksamhet, hunddagis och entrévärdar på Sunderby sjukhus. Finansiella förutsättningar För volontärverksamhet och sociala kooperativ finns möjlighet att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen samt olika EU initiativ som finns i regionen. Dessa projekt beviljas maximalt 3 år och i vissa fall måste en medfinansiering finnas utanför publika organisationer. Organisationer som Svenska kyrkan, Röda korset och Frälsningsarmen erbjuder hjälp till behövande i samhället. De organiserar ett stort antal volontärer, som finansieras av insamlade medel och statsbidrag.

18 LULEÅ KOMMUN 18 (39) Politiska förutsättningar Luleå kommun har för närvarande valt att inte införa Lagen om valfrihet (LOV) eller utveckla kommersiella verksamheter med inriktningen servicetjänster till äldre. Därför har en fokusering på införande av volontärverksamhet varit den organisationsmodell av O4O tjänster som testats i pilotprojekten i utvalda byar. Framtiden med en allt mer åldrande befolkning och minskad skatteintäkt behöver nya arbetssätt och organisationer för leverans av servicetjänster till äldre på landsbygden. Servicetjänster som utförs av kommun I Luleå kan kommunmedborgare få tillgång till servicetjänster i kommunal regi på flera olika sätt enligt följande: Biståndsbedömd Hemtjänst Genom insatser i form av hemtjänst får individen hjälp i det egna hemmet för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och för att möjliggöra kvarboende. Varje ansökan om hemtjänst utreds (s.k. biståndsbedömning). Utredningen skall ligga till grund för att biståndshandläggaren ska kunna ta ställning till om den enskilde kan få hjälpen eller inte och i vilken omfattning hjälp ska ges, utifrån vad som är reglerat i Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer för hemtjänst. Utgångspunkten är att den som inte kan tillgodose sina behov själv eller på annat sätt ska kunna få hjälp och hjälpen baseras på den enskildes individuella behov. Hemtjänst kan innehålla både personlig omsorg och service. Serviceinsatser kan t.ex. vara städ, tvätt, mat- och varudistribution, värma mat, trygghetslarm, ledsagning mm. Service utan biståndsbedömning Trygghetslarm, mat- och varudistribution kan i Luleå även fås utan biståndsprövning med enda kriteriet att den som begär insatsen ska vara över 75 år. Pensionärsservice Verksamheten erbjuder service till kommunens seniorer som är över 65 år, vilka har möjlighet att få hjälp med fönsterputsning, dammsugning, torka golv, dammtorkning samt städning av köksskåp, spis m.m. Om tid och möjlighet finns kan pensionärsservice även hjälpa till med gräsklippning, krattning och snöskottning. Dessa insatser är inte biståndsbedömda. Hos Pensionärsservice kan därför bl.a. arbetslösa få en praktikplats.

19 LULEÅ KOMMUN 19 (39) Fixar n Fixar n finns framförallt för att säkerställa en säkrare vardag för personer över 65 år till exempel för att undvika fallolyckor. Fixar n kan hjälpa till med att bland annat, byta glödlampor, att nå höga höjder, att sanda m.m. Dessa är insatser som inte är föremål för biståndsbedömning. Volontärverksamhet Någon volontärverksamhet bedrivs inte idag i Luleå kommuns regi. En volontärpolicy har antagits av socialnämnden redan år Däremot har inga resurser i form av budget eller personer avsatts till att etablera volontärverksamhet i kommunen. Detta kan vara en av anledningarna till att volontärverksamhet riktad till äldre inte bedrivs i någon form i Luleå. I Umeå kommun däremot har volontärverksamheten varit igång sedan De har en samordnare anställd på heltid som organiserar verksamheten tillsammans med samtliga pensionärsorganisationer i Umeå. Alla organisationer är verksamma i samma lokal där även en gemensam aktivitetslokal/mötesplats finns för äldre personer. Här finns erfarenhet som andra kommuner, som planerar att starta volontärverksamhet, kan dra nytta av.

20 LULEÅ KOMMUN 20 (39) 3.2 Resultat Pilotverksamhet I projekt O4O är ett av målen att utvärdera olika organisationsformer för leverans av O4O tjänster. I Luleå kommun har fokus varit att få igång volontärverksamhet. För att kunna hitta lämpliga byar att bedriva pilotverksamhet i arrangerade projektledningsgruppen ett antal möten i byar runt om i Luleå kommun under maj till september år Urvalsprincipen var att hitta en driftig och framåtsträvande by som genom en befintlig organisation genomfört tidigare projekt och har ett antal personer som definieras som eldsjälar. Pilotprojekten skulle också vara belägna på ett tillräckligt långt avstånd från Luleå stad så att de inte kan dra nytta av stadens infrastruktur. Figur 3.1 Karta pilotprojekt De byar som valdes var Sundom, Jämtön och Niemisel, se figur 3.1. Kostnaden för pilotprojekten fanns inte medtaget i ursprunglig budget för O4O. Därför har projekt O4O hjälpt dessa byar med att ta fram var sin projektplan och ansökan om finansiering för att kunna genomföra pilotprojekten. Resultaten från dessa pilotprojekt som bedrivits under år 2010 finns beskrivna i följande stycken.

21 LULEÅ KOMMUN 21 (39) Niemisel - Hälsogallerian Figur 3.2 Illustration av Hälsogallerian Bakgrund Niemisel är en by ca 60 km norr om Luleå. I Niemiselsbygden bor ca 440 personer och varav ca 120 personer är över 65 år. Niemisel har ett flertal ideellt verksamma föreningar. Ett exempel är PRO som har en betydande roll när det gäller samarbetet mellan friskolan och de äldre i byn. Under de senaste sex åren har det bedrivits ett omfattande bygdeutvecklingsarbete i Niemiselsområdet med närliggande byar. Detta har gett de boende i bygden en ökad insikt över vikten av att hitta nya arbetsformer som på ett tydligt sätt ökat bygdens eget ansvar för framtida utveckling. Det har också resulterat i ett stort engagemang hos bygdens invånare och flertalet olika träffar har anordnats där det har framkommit att det finns önskemål och behov att skapa en attraktivare bygd. I huvudsak handlar det om att få till stånd besöksverksamhet för äldre, boende för äldre, öka samverkan mellan äldre och yngre samt ytterligare förstärka entreprenörskapet i bygden. Beskrivning av projektet Syftet med projekt Hälsogallerian är att ta tillvara lokala initiativ och genom den främja utvecklingen av nya innovativa idéer på landsbygden. Tanken med detta treåriga förändringsprojekt (år ) är att i samverkan med lokalsamhället, bygden, friskolan och föreningslivet skapa en grund för

22 LULEÅ KOMMUN 22 (39) bygdens utveckling. Detta ska så småningom utmynna i en Hälsogalleria, en mötesplats innehållande flertalet olika aktiviteter för samverkan mellan generationer. Hälsogallerian innehåller tre fokusområden, besöksverksamhet riktade till äldre som skapar tilläggstjänster utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda (O4O tjänster till äldre personer), entreprenörskap för kvinnor samt ett boende för äldre. Tillgången till O4O tjänster är tänkt att öka tryggheten i Niemisel för äldre människor, öka trivseln, minska isoleringen och öka de sociala kontakterna. Fokus har lagts på att hitta innovativa sätt att tillhandahålla den service som behövs för att äldre människor ska kunna bo kvar i sin hemmamiljö så länge som möjligt. Projektet kommer att verka för att organisera och aktivera friska äldre människor att på frivillig basis hjälpa äldre människor som har behov av service av enklare karaktär i hemmen. Att även äldre personer kan hjälpa yngre ingår i projektet. De tjänster som besöksverksamheten kan erbjuda är enklare servicetjänster som till exempel gräsklippning, snöskottning, gardinbyte, glödlampsbyte, enklare TV- och datahjälp, hjälp med betalning av räkningar, att handla, att följa till bank/affär/läkarbesök etc. En framgångsfaktor för att få igång besöksverksamhet är att det finns en utpekad samordnare som initialt bör vara stationerad i Niemisel. Denna funktion kan äldre vända sig till för att få hjälp med enklare servicetjänster. Detta projekt ska efter projekttiden ha tagit fram alternativ till hur denna besöksverksamhet permanent kan bedrivas i Niemisel. Budget för projektet är fördelad enligt följande belopp över de tre åren: år 2009 år 2010 år 2011 Spira Fyrkanten Arbetstid från projektaktiviteter Resultat Hälsogallerians mötesplats invigdes den 16 december 2009 med en gemensam jullunch för äldre i hemtjänsten, PRO i Niemisel och elever från Kvarnå friskola. Det blev början på den besöksverksamhet som sedan ordnats i skolrestaurangen med dagcaféer och luncher med olika underhållning. Under vardagar finns det på förmiddagarna möjlighet att

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Marianne Abramsson Avdelningen åldrande och social förändring (ASC) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Campus Norrköping, Linköpings

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA PROJEKTPLAN Varför ger kultur bättre hälsa? Man blir glad! hormoneffekter de hormon som utsöndras vid aktiviteter bidrar till att förlänga

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Personlig service Ett diskussionsunderlag om självbestämmande inom hemtjänsten. Principer förtillgängligheddf DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Bakgrund Projekt Personlig service genomfördes mellan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Trygga Jämtön Journalnummer: 2009-3521 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Byaplan. strategi för lokal utveckling i :

Byaplan. strategi för lokal utveckling i : Byaplan strategi för lokal utveckling i : _ Föreningens namn: Org.nr: Datum: Byaplanen ligger till grund för den årliga verksamhetsplanen och bör därför fastställas vid föreningens årsmöte. Detta material

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTPLAN 2009-05-05

PROJEKTPLAN 2009-05-05 PROJEKTPLAN 2009-05-05 Projekt: Utredning och införande av valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV samt slutrapport och uppföljning i juni 2011. Uppdragsgivare: Socialchefen i Mellerud. Bakgrund: I september

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

The Frame Lake Model En modell som möter verkliga behov och leder till hållbar landsbygdsutveckling

The Frame Lake Model En modell som möter verkliga behov och leder till hållbar landsbygdsutveckling The Frame Lake Model En modell som möter verkliga behov och leder till hållbar landsbygdsutveckling Vi alla i projektet Innovationsupphandling X vill rikta ett stort Tack till Ramsjö! Tack alla Ramsjöbor

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 1 KUNGSÄNGEN och BRO Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020 PRO lämnar följande synpunkter på remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020. Remissvaret har disponerats enligt

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer