Slutrapport Older people for Older people (O4O)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Older people for Older people (O4O)"

Transkript

1 Slutrapport Older people for Older people (O4O)

2 LULEÅ KOMMUN 2 (39) Sammanfattning Projektet Older people for older people (O4O) har pågått mellan åren 2008 och 2010 och är en del av EU:s The Northern Periphery Programme Huvudprojektägare är UHI Millennium Institute i Inverness, Skottland. Medverkande partners är regioner i Nordirland, Skottland, Finland, Grönland och Sverige (Luleå kommun). Andelen äldre människor i befolkningen växer, speciellt markant blir det i många glesbygdsregioner där det sker en utflyttning av yngre och en viss inflyttning av äldre människor. Projekt O4O förenar de äldres kraft och önskemål med samhällets behov och skapar tilläggstjänster, utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda. O4O ger råd, utbildning och stöd till enskilda och föreningar som driver delprojekt på prov. Projektet har tre huvudmål: Att kartlägga förutsättningar för olika verksamhetsformer för O4O tjänster, att genomföra tre olika pilotprojekt med olika verksamhetsformer för O4O tjänster samt att skapa en verktygslåda (Toolkit) som beskriver hur man kan etablera, driva och utveckla olika organisationsformer. Projektet har en budget på drygt tre miljoner kronor och är finansierad av Northern Periphery Programme inom EU, Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Luleå näringsliv AB. I denna budget ingår ingen finansiering av de tre pilotprojekten. Dessa har i stället erhållit annan finasiering. Kartläggningen visar att det inte finns legala hinder för att etablera O4O tjänster. Pilotprojekt har pågått i tre byar inom Luleå kommun. I Niemisel har projekt hälsogalleria startats. I Jämtön har fixar Karlsson anställts och har funnits som en resurs och hjälpt äldre med olika praktiska sysslor samt även ansvarat för en mötesplats med café. I Sundom har ett projekt med bland annat grundläggande IT utbildning för seniorer bedrivits. O4O i Luleå har även kunnat bidra till den internationella verktygslådan som resulterat i en internationell guide hur man startar och bedriver O4O tjänster. Slutsatser från projektet är att för att kunna starta och bedriva långsiktiga O4O tjänster måste det finns eldsjälar i byarna. Det måste även finnas en motiverad projektägare och byarna behöver hjälp med ekonomi och mentorskap. Rätt utfört borde O4O kunna bidra till att sänka kostnader för kommuner och hjälpa äldre att kunna bo kvar i sin hembygd längre.

3 LULEÅ KOMMUN 3 (39) Förord Statistik visar att antalet personer som är hundra år eller äldre har tiofaldigats i Sverige sedan år Medellivslängden på drygt 83 år för kvinnor och 79 år för män väntas fortsätta att stiga fram till år Då kommer antalet personer som är hundra år och däröver att vara omkring enligt Statistiska Centralbyråns prognos. Luleå kommun har en jämförelsevis låg andel äldre personer i befolkningen, drygt 17 procent av invånarna är 65 år eller äldre, vilket kan jämföras med genomsnittet 21 procent i Norrbottens län och riksgenomsnittet på drygt 18 procent. Målen för den svenska äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Mot den bakgrunden ska socialnämndens vision Meningsfullt liv i Luleå ses en vision som stämmer väl överens med kommunens övergripande vision och där nämndens verksamheter ska stödja invånarna i Luleå i deras strävan efter ett meningsfullt liv. Det innebär bl.a. att äldre ska kunna bo kvar i sin hembygd så länge som möjligt. Det finns signaler om att det är hög tid för ett tankeskifte när det gäller äldre personer i samhället. Många äldre känner sig inte delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. Äldre människors kunskap och kompetens måste tas tillvara och äldre personer måste ses som en resurs på arbetsmarknaden och i vårt samhälle. Projektet Older People for Older People - O4O - har försökt förena de äldres kraft och önskemål med samhällets behov. I de tre pilotprojekten har enklare servicetjänster, som inte ingår i insatser enligt Socialtjänstlagen, tillskapats. Frivilligt arbete bland äldre utfört av friska äldre bidrar till ömsesidigt ökad delaktighet i samhället, en vinn-vinn situation för båda parter. Utan det stora engagemanget och entusiasmen hos alla eldsjälarna i pilotprojekten skulle inte projektet ha varit genomförbart. Omsorgen om varandra och förmågan och viljan att utveckla sin by har tillsammans med den innovativa andan varit viktiga drivkrafter. Sammantaget har det bidragit till ökade möjligheter för äldre, som har behov av hjälp för att underlätta vardagen i det egna boendet, att kunna bo kvar i sin hembygd och leva ett självständigt liv skräddarsytt efter deras behov.

4 LULEÅ KOMMUN 4 (39) Ett stort tack till er alla som med tid, engagemang och kunskap möjliggjort projektet O4O! Luleå Agneta Ekman Socialchef

5 LULEÅ KOMMUN 5 (39) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund till O4O OLE 1-Våra liv som gamla O4O- transnationellt projekt Varför O4O i Luleå? 3 2 PROJEKT O4O Syfte och projektmål Projektmodell Projektstrategi Projektorganisation Ekonomi 3 3 RESULTAT I PROJEKT O4O Resultat - Kartläggning Sammanfattning av kartläggning Resultat Pilotverksamhet Niemisel - Hälsogallerian Jämtön Trygga Jämtön Sundom - IsIT Resultat - Verktygslåda 3 4 SLUTSATS Påverkande faktorer Slutsatser 3 REFERENSER 3

6 LULEÅ KOMMUN 6 (39) 1 Inledning 1.1 Bakgrund till O4O I industriländer upplever man numera en aldrig tidigare skådad ökning av andelen äldre människor i befolkningen, även äldre med såväl psykiska som fysiska funktionshinder. Perifera regioner och även Europas norra periferis (NP) regioner 1 har högre andel av äldre människor jämfört med mer centrala regioner. Oländig terräng, kallt klimat och långa avstånd försvårar för servicepersonal att komma ut till människor t.ex. i Grönland och delar av Skottland. Undersökningar visar att äldre människor vill fortsätta att bo självständigt i sin hembygd, de är positiva till hjälp men de traditionella servicegivarna har svårt att med krympande resurser tillhandahålla service till den ökande andelen äldre personer boende i landsbygdskommuner. Det finns ett behov i NP-området att ta reda på hur äldre människor kan hållas vid hälsa i sin hembygd så att de offentliga resurserna nyttjas på ett optimalt sätt. Om äldre människor kan tas om hand i sin hembygd längre, kan hälso- och vårdkriser undvikas och det blir mindre inverkan på centraliserade, dyra institutioner (sjukhus och äldreboende). Innovativa lösningar behövs när det gäller utförande av tjänster. Ett problem är att äldre människor ofta anses vara en ekonomisk börda. I stället bör de ses som tillgångar med entreprenöriell-, ledar- och kompetenskapacitet. Kan äldre människor involveras att hjälpa varandra kan det bidra till att bekämpa utanförskap och bidra till hälsa och välmående. I glesbygden är det ofta naturligt att hjälpa varandra men det finns potential att utveckla detta. Projekt O4O vill involvera äldre människor eftersom de bäst känner till äldres behov och samtidigt har de kompetens och energi som kan tas till vara OLE 1-Våra liv som gamla Projekt O4O har sitt ursprung i det transnationella EU-projektet våra liv som gamla 2 som leddes av Luleå kommun under åren 2005 till Detta projekt fokuserade på framtida äldrevård med en aktiv dialog med berörda medborgare. Syftet var att skapa en strategi för planering av framtidens 1 Till Norra periferins regioner räknas delar av EU-medlemsländerna Finland, Irland, Nordirland, Storbritannien, Sverige samt delar av icke EU-medlemsländerna Färöarna, Grönland, Island och Norge. 2 På engelska Our life as elderly 1 (OLE 1). För mer information se

7 LULEÅ KOMMUN 7 (39) äldreomsorg där hänsyn togs till medborgarnas framtida behov, krav och önskemål i regioner med våra specifika förutsättningar. Fokus var de personer som blir ålderspensionärer om år vilket är en stor grupp människor där många är välutbildade, IT-kunniga, ekonomiskt oberoende, inflytelserika och självmedvetna. Projektet delades upp i sex olika fokusområden: boende, nätverk, service, kompetens och rekrytering, anhöriga och närstående samt hälso- och sjukvård. Resultat från fokusområdet service ligger till stor del till grund för projekt O4O (resultaten i de andra fokusområdena ligger till grund för ett annat EUprojekt våra liv som gamla 2 3 ). Behov som kom fram var: fler människor som kan ge service, mötesplatser, ett välutvecklat lokal- och specialtransportsystem, skräddarsydd service för att möta särskilda behov samt intressegrundande aktiviteter/klubbar. 1.2 O4O- transnationellt projekt Figur 1.1 Deltagande regioner i projekt O4O (http://www.o4os.eu/) Mot bakgrund av de likartade utmaningar och förutsättningar som finns i NP-regionerna och resultatet i våra liv som gamla utformades O4O som 3 På engelska Our life as elderly 2 (OLE 2). För mer information se

8 LULEÅ KOMMUN 8 (39) ett transnationellt projekt inom EU:s The Northern Periphery Programme Att hitta innovativa sätt att tillhandahålla den service som behövs för äldre människor är en gemensam betydelsefull strategisk fråga för NP-regionerna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Luleå kommun i Sverige, UHI Millennium Institute i Inverness Skottland, Glasgow University: Crichton Campus i Dumfries Skottland, Queens University i Belfast Nordirland, Nuuk kommun på Grönland, Lieksa kommun i Nordkarelen Finland. Joint Authority of Kainuu Region i Kajaani Finland har deltagit som observatörer, se figur 1.1. Projektet har pågått mellan åren 2008 och UHI Millennium Institute, Inverness, Highlands, Skottland är huvudägare till projektet vilket innebär att de lett projektet och haft det övergripande ansvaret. Varje region har haft projektledare som ansvarat för att koordinera arbetet i sin region och rapportera till huvudprojektet. Detta innebär att alla deltagare har kunnat ta del av alla aktiviteter. Dock har aktiviteter som genomförts sett olika ut beroende på situationen i respektive region/land. Avseende de internationella resultaten hänvisar vi till Toolkit se 1.3 Varför O4O i Luleå? Eftersom Luleå kommun medverkade i våra liv som gamla blev det en naturlig fortsättning att delta i projekt O4O som ger en möjlighet att implementera delar av resultatet. Fördelen med att medverka i ett internationellt projekt är att kunna jämföra om det trots olika förutsättningar går att lösa frågor på samma sätt eller om det behövs olika lösningar. Det ger även en möjlighet att dela och sprida kunskap till medverkande partners men också mer lokalt och inom den egna organisationen. För Luleå kommun är det ett tillfälle att pröva olika verksamhetsmodeller för leverans av O4O tjänster och vilket kan ge ett bra beslutunderlag för framtida verksamhet. Den demografiska utvecklingen kommer att påverka hur samhället ska ta hand om de äldre. Siffror visar att de kommande tio åren kommer antalet 4 Programmet syftar till att hjälpa norra Europas glesbygd att utveckla deras ekonomiska, sociala och miljömässiga potential. Programmets framgång bygger på att gemensamma projekt ska skapa produkter och tjänster som deltagarländerna men även Europa som helhet kan dra nytta av.

9 LULEÅ KOMMUN 9 (39) äldre i Sverige att öka med personer eller 27 procent. Detta kan jämföras med de tio senaste åren då antalet äldre ökade med endast en procent. När 40-talisternas vårdbehov blir stora omkring sammanfaller det med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern, vilket innebär att pensionskostnaden ökar samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar.

10 LULEÅ KOMMUN 10 (39) 2 Projekt O4O Många äldre människor i Luleå mår utmärkt bra. En del av den tycker att tiden blir lång och det vore trevligt att känna sig behövd igen. Det finns även äldre som inte mår lika bra, men som ändå vill fortsätta att leva ungefär som tidigare. En del av dem känner sig ensamma eller behöver mer hjälp än de kan få av kommun och landsting. Projekt O4O är ett försök att förena de äldres kraft och önskemål med samhällets behov. Friska äldre kan hjälpa andra äldre i en ömsesidigt givande vinn-vinn situation. Tanken är att erbjuda tilläggstjänster, utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda. Hur ska det bäst gå till när äldre hjälper äldre? O4O ger råd, utbildning, och stöd till människor och föreningar som vill starta pilotorganisationer. 2.1 Syfte och projektmål Syftet med projektet är att se äldre friska människor som en tillgång i samhället och ge dem möjlighet att nyttja sin kapacitet/förmåga. Många äldre har både förmåga och kompetens att utföra enklare tjänster till äldre som underlättar deras vardag. Detta möjliggör att de äldre kan bo kvar längre i sin hembygd. Projektet ska skapa tilläggstjänster utöver det som offentliga aktörer erbjuder. Tänkbara O4O tjänster kan vara hjälp med att lämna sopor till återvinningsstationer, snöskottning, gräsklippning, trädgårdsarbete, koordinering av inköp och transporter av dagligvaror, gemensam matlagning, samtalspart, fika och äta tillsammans, reparation/installation av enkla saker i hemmet, utbildning, ta hand om husdjur. O4O ska ge råd och stöd till enskilda (framför allt äldre människor) och föreningar, att på deras hemorter starta pilotorganisationer som ska tillhandahålla nya tilläggstjänster. O4O ska bistå dem genom att ge tillgång till träning, utbildning, råd och stöd. Projekt O4O har tre projektmål: 1. Kartläggning En rapport där kartläggning av förutsättningar för att etablera olika verksamhetsformer för O4O tjänster till äldre personer finns beskrivna. 2. Pilotverksamhet Genomförande av tre olika pilotprojekt med olika verksamhetsformer för O4O tjänster.

11 LULEÅ KOMMUN 11 (39) 3. Verktygslåda (Toolkit) Framtagning av en verktygslåda som beskriver förutsättningar, processen för att etablera O4O tjänster, genomförande med att driva och utveckla olika organisationsformer. 2.2 Projektmodell Utifrån den transnationella projektplanen samanställdes och anpassades den regionala projektplanen efter regionens förutsättningar. Den regionala projektplanen godkändes av Luleå kommun och styrgruppen (Projektplan Older people for Older people, O4O år ). Nedan följer en kort beskrivning av arbetsmodellen i Luleå kommun, se figur 2.1. Figur 2.1 Projektmodell för Luleå kommun. Det styrande dokumentet för projekt O4O är projektplanen. Förutom de tre huvudmålen så beskrivs: hur information till intressenter och allmänhet kommer att utformas och genomföras, tänkta servicetjänster samt organisation och budget. Det fortlöpande projektarbetet kommer att utföras av projektledare och projektledningsgrupp. Projektet kommer att fortgå från april 2008 och avslutas vid årsskiftet 2010 i och med samlat resultat i O4O Verktygslåda.

12 LULEÅ KOMMUN 12 (39) 2.3 Projektstrategi För att genomföra projektet och uppnå målen har följande strategier definierats: Information och kommunikation Information och marknadsföring ska koordineras transnationellt i projektet. Ett informationsmaterial och marknadsföringsmaterial för regionalt behov ska tas fram. O4O ska under hela projektperioden ha kommunicerat följande nyckelmeddelande: Vi utvecklar flexibla tjänster som främjar oberoende livsstil för äldre människor, där de betraktas som en tillgång i samhället. En viktig framgångsfaktor är information och att sälja in projektet både internt i Luleå kommun samt externt till berörda parter. Det är viktigt att kontinuerligt ge information till berörda parter om progress och resultat i projektet. Projektet ska skapa pressreleaser. Undersökning av förutsättningar för O4O tjänster Det är strategiskt viktigt att skaffa information om vilka förutsättningar som gäller för att etablera O4O tjänster. Det gäller att undersöka de kulturella, sociala, politiska, finansiella och legala förutsättningar som gäller för olika organisationsformer. Rekrytering av piloter Det är viktigt att identifiera de byar i kommuner där O4O tjänster kan bedrivas. Det ska finnas ett engagemang för medverkan i O4O pilotverksamhet. En styrande parameter är att det finns aktiva organisationer som vill medverka. Att följa fastställda urvalskriterier för underleverantörer, volontärer, är viktigt eftersom de kommer att erbjuda O4O tjänster till servicemottagare i deras hem. Utvärdering av O4O organisationsformer Test av olika organisationsformer för O4O tjänster ger en möjlighet att skapa ett bra beslutsunderlag för hur framtida sociala servicetjänster kan produceras med hög kvalitet i landsbygd. De organisationsformer som i projektet kommer att utvärderas är: Volontärverksamhet Sociala företag/kooperativ Kommersiell verksamhet

13 LULEÅ KOMMUN 13 (39) Tjänster och segment för leverans till äldre En grundläggande förutsättning för att kunna skapa bra pilotprojekt är att utvärdera och skapa tjänster utifrån vad befintliga kunder (äldre) har behov av. Finansiering för genomförande av pilotprojekt I nuvarande budget för projekt O4O finns ingen finansiering för att kunna bedriva tre pilotprojekt. För att göra det möjligt att genomföra pilotverksamheter, oavsett organisationsform, behöver extern finansiering säkerställas. Här kommer projektledning i O4O att hjälpa pilotprojekten med att ansöka om finansiering. Utbildning av intressenter Projektet ska efter projektperioden kunna erbjuda/sälja arbetsmodellen O4O med utbildning av mentorer/lots till andra kommuner, regionalt alternativt nationellt som vill införa O4O tjänster. 2.4 Projektorganisation Nationellt är socialförvaltningen, Luleå kommun projektägare för O4O. För projektets genomförande har en projektorganisation tillsatts enligt figur 2.2 nedan. Figur 2.2 Projektorganisation

14 LULEÅ KOMMUN 14 (39) Projektägaren, Luleå kommun, ansvarar för att starta upp och avsluta projektet, godkänna och ändra projektplanen samt byta ut personal och ändra projektorganisationen vid behov för att uppnå målen med projektet. En styrgrupp bildades med ansvar för skapandet och tillgängligheten av resurser för projektet, finansiering och personal. I styrgruppen finns deltagare från kommunens olika förvaltningar samt deltagare från det kommunala pensionärsrådet. Projektledare tillsattes med ansvar för utförandet av projektet, uppföljning av aktiviteter och att ansvara för resurserna och ekonomiuppföljning. Vidare har projektledaren ansvar för extern information om projektet, förändringar i projektplanen, mål, tidsplan och budget samt rapportering till styrgrupp. En projektledningsgrupp tillsattes med ansvar för att utföra alla aktiviteter enligt projektplanen samt att bistå projektledaren med resurser, nätverk och specifik kompetens för att möjliggöra O4O tjänster. representeras av enhetschefer från hemtjänst, funktionshinderområdet samt myndighetssektionen. Även Luleå näringsliv är representerade i gruppen. I projektet ingår också pilotverksamhet i tre byar i Luleå kommun. I de byarna har O4O- tjänster erbjudits, utförts och utvärderats med syfte att skapa ett bra beslutsunderlag för hur framtida sociala servicetjänster kan produceras med hög kvalitet i landsbygd. 2.5 Ekonomi Projekt O4O:s budget är totalt tkr. EU:s norra periferis program bidrar med 60 procent av projektkostnader, Länsstyrelsen i Norrbotten bidrar med 500 tkr, Luleå näringsliv är medfinansiär och bidrar med personalkostnaden för en styrgruppsledamot. Resterande kostnader finansieras av Luleå kommun. De två största budgetposterna är personalkostnader samt kostnader för konsulttjänster. Mindre justeringar mellan kostnadsslagen är gjorda under projekttiden. Nedan beskrivs projektbudgeten vid start.

15 LULEÅ KOMMUN 15 (39) Budget projekt O4O Luleå kommun (tkr) Bidrag NPP/EU 1813 Luleå kommun 979 LNAB 29 Länsstyrelsen i Norrbotten 201 Totalt bidrag 3022 Kostnader Konsulttjänster 1208 Personalkostnader (internt Luleå kommun) 1323 Kontorsmaterial och trycksaker 29 Tele och datakommunikation & porto 14 Transporter och resor 180 Representation 50 Annonser och reklam info 171 Diverse kostnader 47 Totala kostnader 3022

16 LULEÅ KOMMUN 16 (39) 3 Resultat i projekt O4O Nedan följer en redogörelse över resultatet i projekt O4O. Här finns en beskrivning avseende kartläggningen av förutsättningar för etablering av O4O tjänster i Luleå kommun, erfarenheter från tre byar som genomfört pilotprojekt O4O tjänster samt den internationella Verktygslådan. Projektledningsgruppen har haft ett stort engagemang och intresse för att möjliggöra etablerandet av O4O tjänster i utvalda byar. Det har varit lärorikt och intressant att få ta del av andra länders skilda kulturer och deras erfarenheter av liknande O4O tjänster/volontärverksamheter. Medverkan i de tre pilotprojekten i byarna Jämtön, Niemisel och Sundom har också gett Luleå kommun ny kunskap om förutsättningar för att inrätta långsiktigt hållbara O4O tjänster. Att internationellt vara delaktig och påverka utformning av projektets slutrapport i form av Verktygslåda har varit lärorikt. 3.1 Resultat - Kartläggning Målet med kartläggning av förutsättningar för införande av O4O tjänster i Luleå kommun var att ge svar på frågor inom följande områden: Demografi Legala och juridiska förutsättningar Finansiella förutsättningar Sociala- och kulturella perspektiv Politiska förutsättningar Service tjänster som utförs av kommun Volontärverksamhet För att genomföra denna kartläggning har ett antal intervjuer genomförts med: Politiker i Luleå kommuns socialnämnd Volontärverksamhet i Umeå kommun och i Kajaani kommun i Finland. Projektledningsgruppen som har gedigen kompetens från den verksamhet som bedrivs i Pensionärsorganisationer Coompanion, en organisation som bedriver socialt företagande Företrädare för EntreK, Sunderby folkhögskola

17 LULEÅ KOMMUN 17 (39) Sammanfattning av kartläggning Demografi Definition av en äldre person i Sverige är när man når aktuell pensionsålder. Pensionsåldern i Sverige varierar mellan år. Det går även att fortsätta att arbeta efter 67 års ålder i Sverige men då inte som vanligt anställd utan som timanställd. Det finns formler för att beräkna det löneutrymme som pensionärer kan ha utan att det reducerar pensionen. Av Norrbottens befolkning är 20,6 procent pensionärer och motsvarande tal för Luleå kommun är 17,3 procent (årsstatistik från SCB för år 2009). Detta ger drygt ålderpensionärer i Luleå kommun. Av dessa har nästan 940 personer (7,3 procent) beviljad hemtjänst. Antalet beräknas öka kraftigt kommande år. Legala och juridiska förutsättningar Det finns inga legala hinder för en kommun att etablera O4O tjänster som riktas till äldre människor i landsbygd, som behöver enklare service. Det kan till exempel handla om hjälp med enkla vardagssysslor som att hämta ut medicin, hjälp att handla och att utföra postärenden mm. Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i Sverige innebär att äldre människor kan välja t.ex. leverantör av hemtjänst där kommunen valt att konkurrensutsätta sin verksamhet. Ingen priskonkurrens tillåts, enbart konkurrens med kvalitet hos tjänsterna. Kommunerna väljer själva om man vill införa LOV och är även tillståndsgivare för företag som vill etablera sin verksamhet i kommunen. Personer som har svårt att komma in i arbetslivet kan erbjudas arbete i sociala kooperativ. Dessa sociala kooperativ kan inte bedriva verksamhet som konkurrerar med privat näringsliv. Några exempel är café verksamhet, hunddagis och entrévärdar på Sunderby sjukhus. Finansiella förutsättningar För volontärverksamhet och sociala kooperativ finns möjlighet att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen samt olika EU initiativ som finns i regionen. Dessa projekt beviljas maximalt 3 år och i vissa fall måste en medfinansiering finnas utanför publika organisationer. Organisationer som Svenska kyrkan, Röda korset och Frälsningsarmen erbjuder hjälp till behövande i samhället. De organiserar ett stort antal volontärer, som finansieras av insamlade medel och statsbidrag.

18 LULEÅ KOMMUN 18 (39) Politiska förutsättningar Luleå kommun har för närvarande valt att inte införa Lagen om valfrihet (LOV) eller utveckla kommersiella verksamheter med inriktningen servicetjänster till äldre. Därför har en fokusering på införande av volontärverksamhet varit den organisationsmodell av O4O tjänster som testats i pilotprojekten i utvalda byar. Framtiden med en allt mer åldrande befolkning och minskad skatteintäkt behöver nya arbetssätt och organisationer för leverans av servicetjänster till äldre på landsbygden. Servicetjänster som utförs av kommun I Luleå kan kommunmedborgare få tillgång till servicetjänster i kommunal regi på flera olika sätt enligt följande: Biståndsbedömd Hemtjänst Genom insatser i form av hemtjänst får individen hjälp i det egna hemmet för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och för att möjliggöra kvarboende. Varje ansökan om hemtjänst utreds (s.k. biståndsbedömning). Utredningen skall ligga till grund för att biståndshandläggaren ska kunna ta ställning till om den enskilde kan få hjälpen eller inte och i vilken omfattning hjälp ska ges, utifrån vad som är reglerat i Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer för hemtjänst. Utgångspunkten är att den som inte kan tillgodose sina behov själv eller på annat sätt ska kunna få hjälp och hjälpen baseras på den enskildes individuella behov. Hemtjänst kan innehålla både personlig omsorg och service. Serviceinsatser kan t.ex. vara städ, tvätt, mat- och varudistribution, värma mat, trygghetslarm, ledsagning mm. Service utan biståndsbedömning Trygghetslarm, mat- och varudistribution kan i Luleå även fås utan biståndsprövning med enda kriteriet att den som begär insatsen ska vara över 75 år. Pensionärsservice Verksamheten erbjuder service till kommunens seniorer som är över 65 år, vilka har möjlighet att få hjälp med fönsterputsning, dammsugning, torka golv, dammtorkning samt städning av köksskåp, spis m.m. Om tid och möjlighet finns kan pensionärsservice även hjälpa till med gräsklippning, krattning och snöskottning. Dessa insatser är inte biståndsbedömda. Hos Pensionärsservice kan därför bl.a. arbetslösa få en praktikplats.

19 LULEÅ KOMMUN 19 (39) Fixar n Fixar n finns framförallt för att säkerställa en säkrare vardag för personer över 65 år till exempel för att undvika fallolyckor. Fixar n kan hjälpa till med att bland annat, byta glödlampor, att nå höga höjder, att sanda m.m. Dessa är insatser som inte är föremål för biståndsbedömning. Volontärverksamhet Någon volontärverksamhet bedrivs inte idag i Luleå kommuns regi. En volontärpolicy har antagits av socialnämnden redan år Däremot har inga resurser i form av budget eller personer avsatts till att etablera volontärverksamhet i kommunen. Detta kan vara en av anledningarna till att volontärverksamhet riktad till äldre inte bedrivs i någon form i Luleå. I Umeå kommun däremot har volontärverksamheten varit igång sedan De har en samordnare anställd på heltid som organiserar verksamheten tillsammans med samtliga pensionärsorganisationer i Umeå. Alla organisationer är verksamma i samma lokal där även en gemensam aktivitetslokal/mötesplats finns för äldre personer. Här finns erfarenhet som andra kommuner, som planerar att starta volontärverksamhet, kan dra nytta av.

20 LULEÅ KOMMUN 20 (39) 3.2 Resultat Pilotverksamhet I projekt O4O är ett av målen att utvärdera olika organisationsformer för leverans av O4O tjänster. I Luleå kommun har fokus varit att få igång volontärverksamhet. För att kunna hitta lämpliga byar att bedriva pilotverksamhet i arrangerade projektledningsgruppen ett antal möten i byar runt om i Luleå kommun under maj till september år Urvalsprincipen var att hitta en driftig och framåtsträvande by som genom en befintlig organisation genomfört tidigare projekt och har ett antal personer som definieras som eldsjälar. Pilotprojekten skulle också vara belägna på ett tillräckligt långt avstånd från Luleå stad så att de inte kan dra nytta av stadens infrastruktur. Figur 3.1 Karta pilotprojekt De byar som valdes var Sundom, Jämtön och Niemisel, se figur 3.1. Kostnaden för pilotprojekten fanns inte medtaget i ursprunglig budget för O4O. Därför har projekt O4O hjälpt dessa byar med att ta fram var sin projektplan och ansökan om finansiering för att kunna genomföra pilotprojekten. Resultaten från dessa pilotprojekt som bedrivits under år 2010 finns beskrivna i följande stycken.

21 LULEÅ KOMMUN 21 (39) Niemisel - Hälsogallerian Figur 3.2 Illustration av Hälsogallerian Bakgrund Niemisel är en by ca 60 km norr om Luleå. I Niemiselsbygden bor ca 440 personer och varav ca 120 personer är över 65 år. Niemisel har ett flertal ideellt verksamma föreningar. Ett exempel är PRO som har en betydande roll när det gäller samarbetet mellan friskolan och de äldre i byn. Under de senaste sex åren har det bedrivits ett omfattande bygdeutvecklingsarbete i Niemiselsområdet med närliggande byar. Detta har gett de boende i bygden en ökad insikt över vikten av att hitta nya arbetsformer som på ett tydligt sätt ökat bygdens eget ansvar för framtida utveckling. Det har också resulterat i ett stort engagemang hos bygdens invånare och flertalet olika träffar har anordnats där det har framkommit att det finns önskemål och behov att skapa en attraktivare bygd. I huvudsak handlar det om att få till stånd besöksverksamhet för äldre, boende för äldre, öka samverkan mellan äldre och yngre samt ytterligare förstärka entreprenörskapet i bygden. Beskrivning av projektet Syftet med projekt Hälsogallerian är att ta tillvara lokala initiativ och genom den främja utvecklingen av nya innovativa idéer på landsbygden. Tanken med detta treåriga förändringsprojekt (år ) är att i samverkan med lokalsamhället, bygden, friskolan och föreningslivet skapa en grund för

22 LULEÅ KOMMUN 22 (39) bygdens utveckling. Detta ska så småningom utmynna i en Hälsogalleria, en mötesplats innehållande flertalet olika aktiviteter för samverkan mellan generationer. Hälsogallerian innehåller tre fokusområden, besöksverksamhet riktade till äldre som skapar tilläggstjänster utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda (O4O tjänster till äldre personer), entreprenörskap för kvinnor samt ett boende för äldre. Tillgången till O4O tjänster är tänkt att öka tryggheten i Niemisel för äldre människor, öka trivseln, minska isoleringen och öka de sociala kontakterna. Fokus har lagts på att hitta innovativa sätt att tillhandahålla den service som behövs för att äldre människor ska kunna bo kvar i sin hemmamiljö så länge som möjligt. Projektet kommer att verka för att organisera och aktivera friska äldre människor att på frivillig basis hjälpa äldre människor som har behov av service av enklare karaktär i hemmen. Att även äldre personer kan hjälpa yngre ingår i projektet. De tjänster som besöksverksamheten kan erbjuda är enklare servicetjänster som till exempel gräsklippning, snöskottning, gardinbyte, glödlampsbyte, enklare TV- och datahjälp, hjälp med betalning av räkningar, att handla, att följa till bank/affär/läkarbesök etc. En framgångsfaktor för att få igång besöksverksamhet är att det finns en utpekad samordnare som initialt bör vara stationerad i Niemisel. Denna funktion kan äldre vända sig till för att få hjälp med enklare servicetjänster. Detta projekt ska efter projekttiden ha tagit fram alternativ till hur denna besöksverksamhet permanent kan bedrivas i Niemisel. Budget för projektet är fördelad enligt följande belopp över de tre åren: år 2009 år 2010 år 2011 Spira Fyrkanten Arbetstid från projektaktiviteter Resultat Hälsogallerians mötesplats invigdes den 16 december 2009 med en gemensam jullunch för äldre i hemtjänsten, PRO i Niemisel och elever från Kvarnå friskola. Det blev början på den besöksverksamhet som sedan ordnats i skolrestaurangen med dagcaféer och luncher med olika underhållning. Under vardagar finns det på förmiddagarna möjlighet att

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Flexibel och individuell hemtjänst

Flexibel och individuell hemtjänst Rapportserien Flexibel och individuell hemtjänst En studie i Sollefteå kommun om äldre personers syn på hjälp och stöd Författare: Maria Johansson Arbetsutvecklingsrapport: nr 2004:12 ISBN 91-975173-6-4

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer