Slutrapport Older people for Older people (O4O)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Older people for Older people (O4O)"

Transkript

1 Slutrapport Older people for Older people (O4O)

2 LULEÅ KOMMUN 2 (39) Sammanfattning Projektet Older people for older people (O4O) har pågått mellan åren 2008 och 2010 och är en del av EU:s The Northern Periphery Programme Huvudprojektägare är UHI Millennium Institute i Inverness, Skottland. Medverkande partners är regioner i Nordirland, Skottland, Finland, Grönland och Sverige (Luleå kommun). Andelen äldre människor i befolkningen växer, speciellt markant blir det i många glesbygdsregioner där det sker en utflyttning av yngre och en viss inflyttning av äldre människor. Projekt O4O förenar de äldres kraft och önskemål med samhällets behov och skapar tilläggstjänster, utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda. O4O ger råd, utbildning och stöd till enskilda och föreningar som driver delprojekt på prov. Projektet har tre huvudmål: Att kartlägga förutsättningar för olika verksamhetsformer för O4O tjänster, att genomföra tre olika pilotprojekt med olika verksamhetsformer för O4O tjänster samt att skapa en verktygslåda (Toolkit) som beskriver hur man kan etablera, driva och utveckla olika organisationsformer. Projektet har en budget på drygt tre miljoner kronor och är finansierad av Northern Periphery Programme inom EU, Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Luleå näringsliv AB. I denna budget ingår ingen finansiering av de tre pilotprojekten. Dessa har i stället erhållit annan finasiering. Kartläggningen visar att det inte finns legala hinder för att etablera O4O tjänster. Pilotprojekt har pågått i tre byar inom Luleå kommun. I Niemisel har projekt hälsogalleria startats. I Jämtön har fixar Karlsson anställts och har funnits som en resurs och hjälpt äldre med olika praktiska sysslor samt även ansvarat för en mötesplats med café. I Sundom har ett projekt med bland annat grundläggande IT utbildning för seniorer bedrivits. O4O i Luleå har även kunnat bidra till den internationella verktygslådan som resulterat i en internationell guide hur man startar och bedriver O4O tjänster. Slutsatser från projektet är att för att kunna starta och bedriva långsiktiga O4O tjänster måste det finns eldsjälar i byarna. Det måste även finnas en motiverad projektägare och byarna behöver hjälp med ekonomi och mentorskap. Rätt utfört borde O4O kunna bidra till att sänka kostnader för kommuner och hjälpa äldre att kunna bo kvar i sin hembygd längre.

3 LULEÅ KOMMUN 3 (39) Förord Statistik visar att antalet personer som är hundra år eller äldre har tiofaldigats i Sverige sedan år Medellivslängden på drygt 83 år för kvinnor och 79 år för män väntas fortsätta att stiga fram till år Då kommer antalet personer som är hundra år och däröver att vara omkring enligt Statistiska Centralbyråns prognos. Luleå kommun har en jämförelsevis låg andel äldre personer i befolkningen, drygt 17 procent av invånarna är 65 år eller äldre, vilket kan jämföras med genomsnittet 21 procent i Norrbottens län och riksgenomsnittet på drygt 18 procent. Målen för den svenska äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Mot den bakgrunden ska socialnämndens vision Meningsfullt liv i Luleå ses en vision som stämmer väl överens med kommunens övergripande vision och där nämndens verksamheter ska stödja invånarna i Luleå i deras strävan efter ett meningsfullt liv. Det innebär bl.a. att äldre ska kunna bo kvar i sin hembygd så länge som möjligt. Det finns signaler om att det är hög tid för ett tankeskifte när det gäller äldre personer i samhället. Många äldre känner sig inte delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. Äldre människors kunskap och kompetens måste tas tillvara och äldre personer måste ses som en resurs på arbetsmarknaden och i vårt samhälle. Projektet Older People for Older People - O4O - har försökt förena de äldres kraft och önskemål med samhällets behov. I de tre pilotprojekten har enklare servicetjänster, som inte ingår i insatser enligt Socialtjänstlagen, tillskapats. Frivilligt arbete bland äldre utfört av friska äldre bidrar till ömsesidigt ökad delaktighet i samhället, en vinn-vinn situation för båda parter. Utan det stora engagemanget och entusiasmen hos alla eldsjälarna i pilotprojekten skulle inte projektet ha varit genomförbart. Omsorgen om varandra och förmågan och viljan att utveckla sin by har tillsammans med den innovativa andan varit viktiga drivkrafter. Sammantaget har det bidragit till ökade möjligheter för äldre, som har behov av hjälp för att underlätta vardagen i det egna boendet, att kunna bo kvar i sin hembygd och leva ett självständigt liv skräddarsytt efter deras behov.

4 LULEÅ KOMMUN 4 (39) Ett stort tack till er alla som med tid, engagemang och kunskap möjliggjort projektet O4O! Luleå Agneta Ekman Socialchef

5 LULEÅ KOMMUN 5 (39) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund till O4O OLE 1-Våra liv som gamla O4O- transnationellt projekt Varför O4O i Luleå? 3 2 PROJEKT O4O Syfte och projektmål Projektmodell Projektstrategi Projektorganisation Ekonomi 3 3 RESULTAT I PROJEKT O4O Resultat - Kartläggning Sammanfattning av kartläggning Resultat Pilotverksamhet Niemisel - Hälsogallerian Jämtön Trygga Jämtön Sundom - IsIT Resultat - Verktygslåda 3 4 SLUTSATS Påverkande faktorer Slutsatser 3 REFERENSER 3

6 LULEÅ KOMMUN 6 (39) 1 Inledning 1.1 Bakgrund till O4O I industriländer upplever man numera en aldrig tidigare skådad ökning av andelen äldre människor i befolkningen, även äldre med såväl psykiska som fysiska funktionshinder. Perifera regioner och även Europas norra periferis (NP) regioner 1 har högre andel av äldre människor jämfört med mer centrala regioner. Oländig terräng, kallt klimat och långa avstånd försvårar för servicepersonal att komma ut till människor t.ex. i Grönland och delar av Skottland. Undersökningar visar att äldre människor vill fortsätta att bo självständigt i sin hembygd, de är positiva till hjälp men de traditionella servicegivarna har svårt att med krympande resurser tillhandahålla service till den ökande andelen äldre personer boende i landsbygdskommuner. Det finns ett behov i NP-området att ta reda på hur äldre människor kan hållas vid hälsa i sin hembygd så att de offentliga resurserna nyttjas på ett optimalt sätt. Om äldre människor kan tas om hand i sin hembygd längre, kan hälso- och vårdkriser undvikas och det blir mindre inverkan på centraliserade, dyra institutioner (sjukhus och äldreboende). Innovativa lösningar behövs när det gäller utförande av tjänster. Ett problem är att äldre människor ofta anses vara en ekonomisk börda. I stället bör de ses som tillgångar med entreprenöriell-, ledar- och kompetenskapacitet. Kan äldre människor involveras att hjälpa varandra kan det bidra till att bekämpa utanförskap och bidra till hälsa och välmående. I glesbygden är det ofta naturligt att hjälpa varandra men det finns potential att utveckla detta. Projekt O4O vill involvera äldre människor eftersom de bäst känner till äldres behov och samtidigt har de kompetens och energi som kan tas till vara OLE 1-Våra liv som gamla Projekt O4O har sitt ursprung i det transnationella EU-projektet våra liv som gamla 2 som leddes av Luleå kommun under åren 2005 till Detta projekt fokuserade på framtida äldrevård med en aktiv dialog med berörda medborgare. Syftet var att skapa en strategi för planering av framtidens 1 Till Norra periferins regioner räknas delar av EU-medlemsländerna Finland, Irland, Nordirland, Storbritannien, Sverige samt delar av icke EU-medlemsländerna Färöarna, Grönland, Island och Norge. 2 På engelska Our life as elderly 1 (OLE 1). För mer information se

7 LULEÅ KOMMUN 7 (39) äldreomsorg där hänsyn togs till medborgarnas framtida behov, krav och önskemål i regioner med våra specifika förutsättningar. Fokus var de personer som blir ålderspensionärer om år vilket är en stor grupp människor där många är välutbildade, IT-kunniga, ekonomiskt oberoende, inflytelserika och självmedvetna. Projektet delades upp i sex olika fokusområden: boende, nätverk, service, kompetens och rekrytering, anhöriga och närstående samt hälso- och sjukvård. Resultat från fokusområdet service ligger till stor del till grund för projekt O4O (resultaten i de andra fokusområdena ligger till grund för ett annat EUprojekt våra liv som gamla 2 3 ). Behov som kom fram var: fler människor som kan ge service, mötesplatser, ett välutvecklat lokal- och specialtransportsystem, skräddarsydd service för att möta särskilda behov samt intressegrundande aktiviteter/klubbar. 1.2 O4O- transnationellt projekt Figur 1.1 Deltagande regioner i projekt O4O (http://www.o4os.eu/) Mot bakgrund av de likartade utmaningar och förutsättningar som finns i NP-regionerna och resultatet i våra liv som gamla utformades O4O som 3 På engelska Our life as elderly 2 (OLE 2). För mer information se

8 LULEÅ KOMMUN 8 (39) ett transnationellt projekt inom EU:s The Northern Periphery Programme Att hitta innovativa sätt att tillhandahålla den service som behövs för äldre människor är en gemensam betydelsefull strategisk fråga för NP-regionerna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Luleå kommun i Sverige, UHI Millennium Institute i Inverness Skottland, Glasgow University: Crichton Campus i Dumfries Skottland, Queens University i Belfast Nordirland, Nuuk kommun på Grönland, Lieksa kommun i Nordkarelen Finland. Joint Authority of Kainuu Region i Kajaani Finland har deltagit som observatörer, se figur 1.1. Projektet har pågått mellan åren 2008 och UHI Millennium Institute, Inverness, Highlands, Skottland är huvudägare till projektet vilket innebär att de lett projektet och haft det övergripande ansvaret. Varje region har haft projektledare som ansvarat för att koordinera arbetet i sin region och rapportera till huvudprojektet. Detta innebär att alla deltagare har kunnat ta del av alla aktiviteter. Dock har aktiviteter som genomförts sett olika ut beroende på situationen i respektive region/land. Avseende de internationella resultaten hänvisar vi till Toolkit se 1.3 Varför O4O i Luleå? Eftersom Luleå kommun medverkade i våra liv som gamla blev det en naturlig fortsättning att delta i projekt O4O som ger en möjlighet att implementera delar av resultatet. Fördelen med att medverka i ett internationellt projekt är att kunna jämföra om det trots olika förutsättningar går att lösa frågor på samma sätt eller om det behövs olika lösningar. Det ger även en möjlighet att dela och sprida kunskap till medverkande partners men också mer lokalt och inom den egna organisationen. För Luleå kommun är det ett tillfälle att pröva olika verksamhetsmodeller för leverans av O4O tjänster och vilket kan ge ett bra beslutunderlag för framtida verksamhet. Den demografiska utvecklingen kommer att påverka hur samhället ska ta hand om de äldre. Siffror visar att de kommande tio åren kommer antalet 4 Programmet syftar till att hjälpa norra Europas glesbygd att utveckla deras ekonomiska, sociala och miljömässiga potential. Programmets framgång bygger på att gemensamma projekt ska skapa produkter och tjänster som deltagarländerna men även Europa som helhet kan dra nytta av.

9 LULEÅ KOMMUN 9 (39) äldre i Sverige att öka med personer eller 27 procent. Detta kan jämföras med de tio senaste åren då antalet äldre ökade med endast en procent. När 40-talisternas vårdbehov blir stora omkring sammanfaller det med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern, vilket innebär att pensionskostnaden ökar samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar.

10 LULEÅ KOMMUN 10 (39) 2 Projekt O4O Många äldre människor i Luleå mår utmärkt bra. En del av den tycker att tiden blir lång och det vore trevligt att känna sig behövd igen. Det finns även äldre som inte mår lika bra, men som ändå vill fortsätta att leva ungefär som tidigare. En del av dem känner sig ensamma eller behöver mer hjälp än de kan få av kommun och landsting. Projekt O4O är ett försök att förena de äldres kraft och önskemål med samhällets behov. Friska äldre kan hjälpa andra äldre i en ömsesidigt givande vinn-vinn situation. Tanken är att erbjuda tilläggstjänster, utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda. Hur ska det bäst gå till när äldre hjälper äldre? O4O ger råd, utbildning, och stöd till människor och föreningar som vill starta pilotorganisationer. 2.1 Syfte och projektmål Syftet med projektet är att se äldre friska människor som en tillgång i samhället och ge dem möjlighet att nyttja sin kapacitet/förmåga. Många äldre har både förmåga och kompetens att utföra enklare tjänster till äldre som underlättar deras vardag. Detta möjliggör att de äldre kan bo kvar längre i sin hembygd. Projektet ska skapa tilläggstjänster utöver det som offentliga aktörer erbjuder. Tänkbara O4O tjänster kan vara hjälp med att lämna sopor till återvinningsstationer, snöskottning, gräsklippning, trädgårdsarbete, koordinering av inköp och transporter av dagligvaror, gemensam matlagning, samtalspart, fika och äta tillsammans, reparation/installation av enkla saker i hemmet, utbildning, ta hand om husdjur. O4O ska ge råd och stöd till enskilda (framför allt äldre människor) och föreningar, att på deras hemorter starta pilotorganisationer som ska tillhandahålla nya tilläggstjänster. O4O ska bistå dem genom att ge tillgång till träning, utbildning, råd och stöd. Projekt O4O har tre projektmål: 1. Kartläggning En rapport där kartläggning av förutsättningar för att etablera olika verksamhetsformer för O4O tjänster till äldre personer finns beskrivna. 2. Pilotverksamhet Genomförande av tre olika pilotprojekt med olika verksamhetsformer för O4O tjänster.

11 LULEÅ KOMMUN 11 (39) 3. Verktygslåda (Toolkit) Framtagning av en verktygslåda som beskriver förutsättningar, processen för att etablera O4O tjänster, genomförande med att driva och utveckla olika organisationsformer. 2.2 Projektmodell Utifrån den transnationella projektplanen samanställdes och anpassades den regionala projektplanen efter regionens förutsättningar. Den regionala projektplanen godkändes av Luleå kommun och styrgruppen (Projektplan Older people for Older people, O4O år ). Nedan följer en kort beskrivning av arbetsmodellen i Luleå kommun, se figur 2.1. Figur 2.1 Projektmodell för Luleå kommun. Det styrande dokumentet för projekt O4O är projektplanen. Förutom de tre huvudmålen så beskrivs: hur information till intressenter och allmänhet kommer att utformas och genomföras, tänkta servicetjänster samt organisation och budget. Det fortlöpande projektarbetet kommer att utföras av projektledare och projektledningsgrupp. Projektet kommer att fortgå från april 2008 och avslutas vid årsskiftet 2010 i och med samlat resultat i O4O Verktygslåda.

12 LULEÅ KOMMUN 12 (39) 2.3 Projektstrategi För att genomföra projektet och uppnå målen har följande strategier definierats: Information och kommunikation Information och marknadsföring ska koordineras transnationellt i projektet. Ett informationsmaterial och marknadsföringsmaterial för regionalt behov ska tas fram. O4O ska under hela projektperioden ha kommunicerat följande nyckelmeddelande: Vi utvecklar flexibla tjänster som främjar oberoende livsstil för äldre människor, där de betraktas som en tillgång i samhället. En viktig framgångsfaktor är information och att sälja in projektet både internt i Luleå kommun samt externt till berörda parter. Det är viktigt att kontinuerligt ge information till berörda parter om progress och resultat i projektet. Projektet ska skapa pressreleaser. Undersökning av förutsättningar för O4O tjänster Det är strategiskt viktigt att skaffa information om vilka förutsättningar som gäller för att etablera O4O tjänster. Det gäller att undersöka de kulturella, sociala, politiska, finansiella och legala förutsättningar som gäller för olika organisationsformer. Rekrytering av piloter Det är viktigt att identifiera de byar i kommuner där O4O tjänster kan bedrivas. Det ska finnas ett engagemang för medverkan i O4O pilotverksamhet. En styrande parameter är att det finns aktiva organisationer som vill medverka. Att följa fastställda urvalskriterier för underleverantörer, volontärer, är viktigt eftersom de kommer att erbjuda O4O tjänster till servicemottagare i deras hem. Utvärdering av O4O organisationsformer Test av olika organisationsformer för O4O tjänster ger en möjlighet att skapa ett bra beslutsunderlag för hur framtida sociala servicetjänster kan produceras med hög kvalitet i landsbygd. De organisationsformer som i projektet kommer att utvärderas är: Volontärverksamhet Sociala företag/kooperativ Kommersiell verksamhet

13 LULEÅ KOMMUN 13 (39) Tjänster och segment för leverans till äldre En grundläggande förutsättning för att kunna skapa bra pilotprojekt är att utvärdera och skapa tjänster utifrån vad befintliga kunder (äldre) har behov av. Finansiering för genomförande av pilotprojekt I nuvarande budget för projekt O4O finns ingen finansiering för att kunna bedriva tre pilotprojekt. För att göra det möjligt att genomföra pilotverksamheter, oavsett organisationsform, behöver extern finansiering säkerställas. Här kommer projektledning i O4O att hjälpa pilotprojekten med att ansöka om finansiering. Utbildning av intressenter Projektet ska efter projektperioden kunna erbjuda/sälja arbetsmodellen O4O med utbildning av mentorer/lots till andra kommuner, regionalt alternativt nationellt som vill införa O4O tjänster. 2.4 Projektorganisation Nationellt är socialförvaltningen, Luleå kommun projektägare för O4O. För projektets genomförande har en projektorganisation tillsatts enligt figur 2.2 nedan. Figur 2.2 Projektorganisation

14 LULEÅ KOMMUN 14 (39) Projektägaren, Luleå kommun, ansvarar för att starta upp och avsluta projektet, godkänna och ändra projektplanen samt byta ut personal och ändra projektorganisationen vid behov för att uppnå målen med projektet. En styrgrupp bildades med ansvar för skapandet och tillgängligheten av resurser för projektet, finansiering och personal. I styrgruppen finns deltagare från kommunens olika förvaltningar samt deltagare från det kommunala pensionärsrådet. Projektledare tillsattes med ansvar för utförandet av projektet, uppföljning av aktiviteter och att ansvara för resurserna och ekonomiuppföljning. Vidare har projektledaren ansvar för extern information om projektet, förändringar i projektplanen, mål, tidsplan och budget samt rapportering till styrgrupp. En projektledningsgrupp tillsattes med ansvar för att utföra alla aktiviteter enligt projektplanen samt att bistå projektledaren med resurser, nätverk och specifik kompetens för att möjliggöra O4O tjänster. representeras av enhetschefer från hemtjänst, funktionshinderområdet samt myndighetssektionen. Även Luleå näringsliv är representerade i gruppen. I projektet ingår också pilotverksamhet i tre byar i Luleå kommun. I de byarna har O4O- tjänster erbjudits, utförts och utvärderats med syfte att skapa ett bra beslutsunderlag för hur framtida sociala servicetjänster kan produceras med hög kvalitet i landsbygd. 2.5 Ekonomi Projekt O4O:s budget är totalt tkr. EU:s norra periferis program bidrar med 60 procent av projektkostnader, Länsstyrelsen i Norrbotten bidrar med 500 tkr, Luleå näringsliv är medfinansiär och bidrar med personalkostnaden för en styrgruppsledamot. Resterande kostnader finansieras av Luleå kommun. De två största budgetposterna är personalkostnader samt kostnader för konsulttjänster. Mindre justeringar mellan kostnadsslagen är gjorda under projekttiden. Nedan beskrivs projektbudgeten vid start.

15 LULEÅ KOMMUN 15 (39) Budget projekt O4O Luleå kommun (tkr) Bidrag NPP/EU 1813 Luleå kommun 979 LNAB 29 Länsstyrelsen i Norrbotten 201 Totalt bidrag 3022 Kostnader Konsulttjänster 1208 Personalkostnader (internt Luleå kommun) 1323 Kontorsmaterial och trycksaker 29 Tele och datakommunikation & porto 14 Transporter och resor 180 Representation 50 Annonser och reklam info 171 Diverse kostnader 47 Totala kostnader 3022

16 LULEÅ KOMMUN 16 (39) 3 Resultat i projekt O4O Nedan följer en redogörelse över resultatet i projekt O4O. Här finns en beskrivning avseende kartläggningen av förutsättningar för etablering av O4O tjänster i Luleå kommun, erfarenheter från tre byar som genomfört pilotprojekt O4O tjänster samt den internationella Verktygslådan. Projektledningsgruppen har haft ett stort engagemang och intresse för att möjliggöra etablerandet av O4O tjänster i utvalda byar. Det har varit lärorikt och intressant att få ta del av andra länders skilda kulturer och deras erfarenheter av liknande O4O tjänster/volontärverksamheter. Medverkan i de tre pilotprojekten i byarna Jämtön, Niemisel och Sundom har också gett Luleå kommun ny kunskap om förutsättningar för att inrätta långsiktigt hållbara O4O tjänster. Att internationellt vara delaktig och påverka utformning av projektets slutrapport i form av Verktygslåda har varit lärorikt. 3.1 Resultat - Kartläggning Målet med kartläggning av förutsättningar för införande av O4O tjänster i Luleå kommun var att ge svar på frågor inom följande områden: Demografi Legala och juridiska förutsättningar Finansiella förutsättningar Sociala- och kulturella perspektiv Politiska förutsättningar Service tjänster som utförs av kommun Volontärverksamhet För att genomföra denna kartläggning har ett antal intervjuer genomförts med: Politiker i Luleå kommuns socialnämnd Volontärverksamhet i Umeå kommun och i Kajaani kommun i Finland. Projektledningsgruppen som har gedigen kompetens från den verksamhet som bedrivs i Pensionärsorganisationer Coompanion, en organisation som bedriver socialt företagande Företrädare för EntreK, Sunderby folkhögskola

17 LULEÅ KOMMUN 17 (39) Sammanfattning av kartläggning Demografi Definition av en äldre person i Sverige är när man når aktuell pensionsålder. Pensionsåldern i Sverige varierar mellan år. Det går även att fortsätta att arbeta efter 67 års ålder i Sverige men då inte som vanligt anställd utan som timanställd. Det finns formler för att beräkna det löneutrymme som pensionärer kan ha utan att det reducerar pensionen. Av Norrbottens befolkning är 20,6 procent pensionärer och motsvarande tal för Luleå kommun är 17,3 procent (årsstatistik från SCB för år 2009). Detta ger drygt ålderpensionärer i Luleå kommun. Av dessa har nästan 940 personer (7,3 procent) beviljad hemtjänst. Antalet beräknas öka kraftigt kommande år. Legala och juridiska förutsättningar Det finns inga legala hinder för en kommun att etablera O4O tjänster som riktas till äldre människor i landsbygd, som behöver enklare service. Det kan till exempel handla om hjälp med enkla vardagssysslor som att hämta ut medicin, hjälp att handla och att utföra postärenden mm. Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i Sverige innebär att äldre människor kan välja t.ex. leverantör av hemtjänst där kommunen valt att konkurrensutsätta sin verksamhet. Ingen priskonkurrens tillåts, enbart konkurrens med kvalitet hos tjänsterna. Kommunerna väljer själva om man vill införa LOV och är även tillståndsgivare för företag som vill etablera sin verksamhet i kommunen. Personer som har svårt att komma in i arbetslivet kan erbjudas arbete i sociala kooperativ. Dessa sociala kooperativ kan inte bedriva verksamhet som konkurrerar med privat näringsliv. Några exempel är café verksamhet, hunddagis och entrévärdar på Sunderby sjukhus. Finansiella förutsättningar För volontärverksamhet och sociala kooperativ finns möjlighet att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen samt olika EU initiativ som finns i regionen. Dessa projekt beviljas maximalt 3 år och i vissa fall måste en medfinansiering finnas utanför publika organisationer. Organisationer som Svenska kyrkan, Röda korset och Frälsningsarmen erbjuder hjälp till behövande i samhället. De organiserar ett stort antal volontärer, som finansieras av insamlade medel och statsbidrag.

18 LULEÅ KOMMUN 18 (39) Politiska förutsättningar Luleå kommun har för närvarande valt att inte införa Lagen om valfrihet (LOV) eller utveckla kommersiella verksamheter med inriktningen servicetjänster till äldre. Därför har en fokusering på införande av volontärverksamhet varit den organisationsmodell av O4O tjänster som testats i pilotprojekten i utvalda byar. Framtiden med en allt mer åldrande befolkning och minskad skatteintäkt behöver nya arbetssätt och organisationer för leverans av servicetjänster till äldre på landsbygden. Servicetjänster som utförs av kommun I Luleå kan kommunmedborgare få tillgång till servicetjänster i kommunal regi på flera olika sätt enligt följande: Biståndsbedömd Hemtjänst Genom insatser i form av hemtjänst får individen hjälp i det egna hemmet för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och för att möjliggöra kvarboende. Varje ansökan om hemtjänst utreds (s.k. biståndsbedömning). Utredningen skall ligga till grund för att biståndshandläggaren ska kunna ta ställning till om den enskilde kan få hjälpen eller inte och i vilken omfattning hjälp ska ges, utifrån vad som är reglerat i Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer för hemtjänst. Utgångspunkten är att den som inte kan tillgodose sina behov själv eller på annat sätt ska kunna få hjälp och hjälpen baseras på den enskildes individuella behov. Hemtjänst kan innehålla både personlig omsorg och service. Serviceinsatser kan t.ex. vara städ, tvätt, mat- och varudistribution, värma mat, trygghetslarm, ledsagning mm. Service utan biståndsbedömning Trygghetslarm, mat- och varudistribution kan i Luleå även fås utan biståndsprövning med enda kriteriet att den som begär insatsen ska vara över 75 år. Pensionärsservice Verksamheten erbjuder service till kommunens seniorer som är över 65 år, vilka har möjlighet att få hjälp med fönsterputsning, dammsugning, torka golv, dammtorkning samt städning av köksskåp, spis m.m. Om tid och möjlighet finns kan pensionärsservice även hjälpa till med gräsklippning, krattning och snöskottning. Dessa insatser är inte biståndsbedömda. Hos Pensionärsservice kan därför bl.a. arbetslösa få en praktikplats.

19 LULEÅ KOMMUN 19 (39) Fixar n Fixar n finns framförallt för att säkerställa en säkrare vardag för personer över 65 år till exempel för att undvika fallolyckor. Fixar n kan hjälpa till med att bland annat, byta glödlampor, att nå höga höjder, att sanda m.m. Dessa är insatser som inte är föremål för biståndsbedömning. Volontärverksamhet Någon volontärverksamhet bedrivs inte idag i Luleå kommuns regi. En volontärpolicy har antagits av socialnämnden redan år Däremot har inga resurser i form av budget eller personer avsatts till att etablera volontärverksamhet i kommunen. Detta kan vara en av anledningarna till att volontärverksamhet riktad till äldre inte bedrivs i någon form i Luleå. I Umeå kommun däremot har volontärverksamheten varit igång sedan De har en samordnare anställd på heltid som organiserar verksamheten tillsammans med samtliga pensionärsorganisationer i Umeå. Alla organisationer är verksamma i samma lokal där även en gemensam aktivitetslokal/mötesplats finns för äldre personer. Här finns erfarenhet som andra kommuner, som planerar att starta volontärverksamhet, kan dra nytta av.

20 LULEÅ KOMMUN 20 (39) 3.2 Resultat Pilotverksamhet I projekt O4O är ett av målen att utvärdera olika organisationsformer för leverans av O4O tjänster. I Luleå kommun har fokus varit att få igång volontärverksamhet. För att kunna hitta lämpliga byar att bedriva pilotverksamhet i arrangerade projektledningsgruppen ett antal möten i byar runt om i Luleå kommun under maj till september år Urvalsprincipen var att hitta en driftig och framåtsträvande by som genom en befintlig organisation genomfört tidigare projekt och har ett antal personer som definieras som eldsjälar. Pilotprojekten skulle också vara belägna på ett tillräckligt långt avstånd från Luleå stad så att de inte kan dra nytta av stadens infrastruktur. Figur 3.1 Karta pilotprojekt De byar som valdes var Sundom, Jämtön och Niemisel, se figur 3.1. Kostnaden för pilotprojekten fanns inte medtaget i ursprunglig budget för O4O. Därför har projekt O4O hjälpt dessa byar med att ta fram var sin projektplan och ansökan om finansiering för att kunna genomföra pilotprojekten. Resultaten från dessa pilotprojekt som bedrivits under år 2010 finns beskrivna i följande stycken.

21 LULEÅ KOMMUN 21 (39) Niemisel - Hälsogallerian Figur 3.2 Illustration av Hälsogallerian Bakgrund Niemisel är en by ca 60 km norr om Luleå. I Niemiselsbygden bor ca 440 personer och varav ca 120 personer är över 65 år. Niemisel har ett flertal ideellt verksamma föreningar. Ett exempel är PRO som har en betydande roll när det gäller samarbetet mellan friskolan och de äldre i byn. Under de senaste sex åren har det bedrivits ett omfattande bygdeutvecklingsarbete i Niemiselsområdet med närliggande byar. Detta har gett de boende i bygden en ökad insikt över vikten av att hitta nya arbetsformer som på ett tydligt sätt ökat bygdens eget ansvar för framtida utveckling. Det har också resulterat i ett stort engagemang hos bygdens invånare och flertalet olika träffar har anordnats där det har framkommit att det finns önskemål och behov att skapa en attraktivare bygd. I huvudsak handlar det om att få till stånd besöksverksamhet för äldre, boende för äldre, öka samverkan mellan äldre och yngre samt ytterligare förstärka entreprenörskapet i bygden. Beskrivning av projektet Syftet med projekt Hälsogallerian är att ta tillvara lokala initiativ och genom den främja utvecklingen av nya innovativa idéer på landsbygden. Tanken med detta treåriga förändringsprojekt (år ) är att i samverkan med lokalsamhället, bygden, friskolan och föreningslivet skapa en grund för

22 LULEÅ KOMMUN 22 (39) bygdens utveckling. Detta ska så småningom utmynna i en Hälsogalleria, en mötesplats innehållande flertalet olika aktiviteter för samverkan mellan generationer. Hälsogallerian innehåller tre fokusområden, besöksverksamhet riktade till äldre som skapar tilläggstjänster utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda (O4O tjänster till äldre personer), entreprenörskap för kvinnor samt ett boende för äldre. Tillgången till O4O tjänster är tänkt att öka tryggheten i Niemisel för äldre människor, öka trivseln, minska isoleringen och öka de sociala kontakterna. Fokus har lagts på att hitta innovativa sätt att tillhandahålla den service som behövs för att äldre människor ska kunna bo kvar i sin hemmamiljö så länge som möjligt. Projektet kommer att verka för att organisera och aktivera friska äldre människor att på frivillig basis hjälpa äldre människor som har behov av service av enklare karaktär i hemmen. Att även äldre personer kan hjälpa yngre ingår i projektet. De tjänster som besöksverksamheten kan erbjuda är enklare servicetjänster som till exempel gräsklippning, snöskottning, gardinbyte, glödlampsbyte, enklare TV- och datahjälp, hjälp med betalning av räkningar, att handla, att följa till bank/affär/läkarbesök etc. En framgångsfaktor för att få igång besöksverksamhet är att det finns en utpekad samordnare som initialt bör vara stationerad i Niemisel. Denna funktion kan äldre vända sig till för att få hjälp med enklare servicetjänster. Detta projekt ska efter projekttiden ha tagit fram alternativ till hur denna besöksverksamhet permanent kan bedrivas i Niemisel. Budget för projektet är fördelad enligt följande belopp över de tre åren: år 2009 år 2010 år 2011 Spira Fyrkanten Arbetstid från projektaktiviteter Resultat Hälsogallerians mötesplats invigdes den 16 december 2009 med en gemensam jullunch för äldre i hemtjänsten, PRO i Niemisel och elever från Kvarnå friskola. Det blev början på den besöksverksamhet som sedan ordnats i skolrestaurangen med dagcaféer och luncher med olika underhållning. Under vardagar finns det på förmiddagarna möjlighet att

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

PROJEKTPLAN 2009-05-05

PROJEKTPLAN 2009-05-05 PROJEKTPLAN 2009-05-05 Projekt: Utredning och införande av valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV samt slutrapport och uppföljning i juni 2011. Uppdragsgivare: Socialchefen i Mellerud. Bakgrund: I september

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Frivilligcentralen i Umeå

Frivilligcentralen i Umeå Frivilligcentralen i Umeå Idéer och arbetssätt Ett sätt att skapa sociala nätverk Mattias Gillow 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Avgränsning...3 4 Metod...3 5 Vad är en frivilligcentral?...3

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

För dokumentation i social journal för utförare

För dokumentation i social journal för utförare För dokumentation i social journal för utförare Innehållsförteckning 1. SOCIAL DOKUMENTATION... 3 2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. GRUNDER FÖR DOKUMENTATION... 3 4. SYFTE OCH MÅL... 4 5. HUR SKA JAG

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer