Bokslutskommuniké 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2013/2014"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2013/2014

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ , 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK (8.224). Periodresultat per aktie: SEK 0,34 (0,55). Koncernen SEK 0,34 Periodresultat per aktie: SEK 0,81 (0,89). Antalet aktier uppgår till stycken Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG). Verksamheten har under bokslutsåret varit fokuserad på driftsättning av ifenix, där ett antal pilotinföranden genomfördes under det första halvåret Ytterligare införanden har skett hösten 2014 och det senaste kvartalet har arbete bedrivits med fokus på de införanden som är inplanerade under våren I dagsläget finns ca 500 användare som använder ifenix i skarp drift. Fortsatt vidareutveckling av systemet sker kontinuerligt. Bolaget förvärvade under det gångna verksamhetsåret resterande del (49 %) av aktierna i Genesis IT Stockholm AB (tidigare LITC AB). Beslut om att fusionera moder och dotterbolag fattades , dotterbolaget absorberades i och med detta per Bolaget har under perioden anställt två personer, båda supportmedarbetare till kontoret i Stockholm. Bokslutskommunikén omfattar 16 månader som en följd av att räkenskapsåret förlängts så att bolaget framåtriktat har kalender år som räkenskapsår. Detta påverkar förstås de flesta jämförelsetal vid jämförelse med föregående års redovisade resultat- och balansräkning. Väsentliga händelser efter periodens utgång Bolaget har rekryterat ytterligare två drifttekniker till kontoret i Luleå. En person har lämnat bolaget för en annan anställning. Bolaget bedriver kontinuerligt rekrytering av personal i takt med att verksamheten utvecklas. Försäljning och resultat Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat. Personalkostnaderna har av naturliga skäl ökat med de nyanställningar som gjorts under innevarande och föregående år. Externa utvecklare anlitas fortfarande för att påskynda processen med att konstruera ifenix vilket ger merkostnader. Bolagets omsättning uppgick under perioden till KSEK (35.150) med ett resultat om KSEK (8.224). Likviditet och finansiering Den 31 december 2014 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK (7.531). 2

3 Investeringar Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK (9.118) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK (5.539) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK (2.596) så som inventarier, verktyg och installationer. Föregående år investerades också KSEK i dotterbolag som numera är sammanslaget med moderbolaget genom fusion. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK (2.603) i avskrivningar varav KSEK (2.026) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 928 (557) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivning av goodwill föregående år är gjord med KSEK 20. Goodwill i år är eliminerad i samband med fusionen. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 december uppgick bolagets egna kapital till KSEK (25.066) varav KSEK 950 (925) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK (23.676) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 31 december till 80,4 % (74,8). Aktieutdelning Genesis IT befinner sig i en stark expansionsfas med fortsatt omfattande utvecklingsarbete av bolagets produkter för att kunna möta en planerad tillväxt och utveckling. Styrelsen bedömer att utvecklingsarbete kommer att vara likviditetskrävande och föreslår därför att ingen utdelning till aktieägare ges. Koncernredovisning 9 mars 2013 förvärvades dotterbolaget LITC AB, som nu är namnändrat till Genesis IT Stockholm AB. Jämförelseåret innefattar resultaträkning för moderbolaget för hela räkenskapsåret samt intagen resultaträkning med intäkter och kostnader from för dotterbolaget. Den 31 mars 2014 förvärvades resterande andel av dotterbolaget och därmed är Genesis IT Stockholm AB ett helägt dotterbolag. Koncernen Genesis IT AB är en underkoncern till koncernen där Stenvalls Trä AB är moderbolag. Fusion 9 mars 2013 förvärvades dotterbolaget LITC AB som blev namnändrat till Genesis IT Stockholm AB. Jämförelse året innefattar resultaträkning för moderbolaget för hela räkenskapsåret samt intagen resultaträkning med intäkter och kostnader from för dotterbolaget. Den 31 mars 2014 förvärvades resterande andel av dotterbolaget fattades beslut om att fusionera moder och dotterbolag där Genesis IT Stockholm AB kommer att absorberas av Genesis IT AB. Detta genomfördes 29 augusti Genesis IT AB är ett dotterbolag, där Stenvalls Trä AB är moderbolag. Anställda Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under perioden till 31 personer. Per den 31 december 2014 hade bolaget 32 anställda. 3

4 Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 31 december 2014, hade följande insynspersoner i Genesis IT nedanstående aktieinnehav enligt: Insynsperson Position Innehav Förändring Anna Flink Styrelseordförande Tommy Flink VD 0 0 Bert Larsson Styrelseledamot Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 Mikael Hjorth Styrelseledamot Rolf Gehlin Suppleant 0 0 Folke Stenvall Suppleant Sven Stenvall Suppleant Nicklas Thorén IT-chef Byggtrygg Patrik Liljegren Suppleant Magnus Norén Ekonom Ägarstruktur Per den 31 december 2014 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 augusti 2014 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%) Stenvalls Trä AB ,99 % 64,99 % Byggtrygg AB ,68 % 13,68 % Övriga aktieägare ,33 % 21,33 % Totalt ,00 % 100,00 % Utsikter för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. ifenix har nu gått i skarp drift och i takt med de införanden som sker av systemet tar det en allt mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K-2 reglerna). Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. Således har ingen avskrivning gjorts varken på årets eller tidigare års aktiverade utvecklingskostnader eftersom produkten inte är färdigutvecklad. Goodwill vid förvärv av dotterbolag avskrivs på 10 år. 4

5 VD kommentar Driftsättningen och alla införandeprojekt av ifenix har genomförts enligt plan med gott resultat, vi förbereder oss nu för kommande införanden och bedriver en konstant vidareutveckling av systemet för kommande releaser. Vi fortsätter rekrytera personal till våra kontor i Luleå och Stockholm. Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ) Framtida rapporttillfällen Då bolaget byter räkenskapsår kommer bolagets rapporteringsstruktur att förändras där bokslutskommunikén presenteras för räkenskapsåret Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Bokslutskommuniké 2013/ februari 2015 Årsstämma 2013/ maj 2015 Kvartalsrapport Q1 29 maj 2015 Kvartalsrapport Q2 31 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3 28 november 2015 Bokslutskommuniké 2014/ februari 2016 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: Tel: Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar bl.a. egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror & IT-konsulttjänster. 5

6 Resultaträkning (ksek) 16 månader Not 1 Not 2 Rörelsens intäkter, Not 1 Nettoomsättning Övriga externa intäkter 40 0 Aktiverat arbete för egen räkning Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader, Not 1 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -3-9 Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel, Not Återföring periodiseringsfond Skatt på periodens resultat PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 1 Fusionen mellan bolaget och dess dotterbolag slutfördes , vilket innebär att resultaträkningen innefattar intäkter och kostnader för de båda verksamheterna. För att erhålla en rättvisande jämförelse bolaget och dess dotterbolag sker jämförelse med konsoliderad resultat-räkning för bolaget med dotterbolag per , detsamma gäller balansräkningen. Not 2 I Redovisningen ingår intäkter och kostnader i dotterbolaget från förvärvet och moderbolaget för hela räkenskapsåret Minoritetsintresset uppgick till 49 %. 6

7 Balansräkning (ksek) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Finansiella tillgångar 5 5 Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 5 Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning Summa Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Not Aktuella skattefordringar 87 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning (ksek) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens/årets resultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag, Not Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK (3.000) som löper med marknadsmässig ränta. Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK (463). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (374). 8

9 Kassaflödesanalys (ksek) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 17 Förvärv dotterföretag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS VERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Nyckeltal (ksek) månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) e m e m Rörelsemarginal (%) 11,9 24,1 Vinstmarginal 13,4 23,4 Räntabilitet på eget kapital (%) 26,5 em KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,54 e m Soliditet (%) 80,4 74,8 Skuldsättningsgrad (%) e m e m Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 17 Förvärv av dotterföretag MEDARBETARE Medelantalet anställda 31 21,5 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0,81 0,89 Eget kapital per aktie (SEK) 3,46 2,71 Antalet aktier uppgår till ( ) stycken. 10

11 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (ksek) Balansomslutning (ksek) Sysselsatt kapital (ksek) Räntebärande nettoskuld (ksek) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (ksek) Kassaflöde efter investeringar (ksek) Likvida medel (ksek) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier 11

12 LULEÅ Norrsågsvägen LULEÅ STOCKHOLM Råsundavägen 166, 4tr SOLNA TELEFON E-POST INTERNET

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

A P P O R T J A N - S E P

A P P O R T J A N - S E P D E L Å A A N E 2 0 1 1 0 2 DELÅA AN E 2011 EDVIA VIN I KVAAL E E A N A Å E L D tyrelsen och verkställande direktören för avger härmed följande delårsrapport för perioden 20110101 20110930 KNCENEN (2011)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer