Valprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valprogram 2015-2018"

Transkript

1 Valprogram för Socialdemokraterna i Bodens kommun Fastställt av årsmötet Sida 1 av 8

2 Boden där alla får plats att växa! Bodens kommun ska vara en plats där allt kan växa. Människor. Växter. Djur. Företag. Tillit. Omtanke. Idéer. Detta gäller för hela kommunen, såväl stad som landsbygd. Vi tror på nyttan av att stad och landsbygd samverkar och tar tillvara varandras fördelar. Våra tankar om tillväxt bygger på socialdemokratiska värderingar. De bygger på demokratins ideal, på medborgarnas rätt och ansvar att påverka samhället. De bygger på övertygelsen om allas lika värde, om styrkan i en öppen debatt och fri åsiktsbildning. De bygger på insikten om värdet av friheten att både kunna utbilda sig för att förverkliga sin potential och att skapa sin egen försörjning. De bygger inte minst på ett ansvar för det gemensamma bästa och en ekologiskt hållbar utveckling. Våra 5 viktigaste frågor Jobb Jobbet är en grundsten för mycket i vårt samhälle. Inte enbart att det ger oss försörjning och är källan till de skatteintäkter som finansierar den gemensamma välfärden. Det är även en del av vår personliga identitet. Det gör att vi känner oss behövda. Det bidrar till vår personliga frihet. Därför är det också en av Socialdemokraternas viktigaste frågor. kommun med fler, bättre och tryggare jobb. - Utbildning Den globala konkurrensen hårdnar. Vi vill inte att Sverige ska konkurrera med låga löner och sämre kvalitet. Vi vill att svenska produkter ska vara kända för kvalitet och innovation. Goda kunskaper är ett sätt att skapa extra värde, samtidigt som miljön värnas och produktionsmetoderna anpassas till människan i stället för tvärt om. Då krävs bra förutsättningar för utbildning, ända från förskolan upp till universitetsnivå, från småbarnsåren och genom hela livet. kommun med goda förutsättningar för lärande genom hela livet. Sida 2 av 8

3 - Välfärd Den svenska välfärden har varit ett av vårt lands kännetecken genom åren. Den har skapat en grundtrygghet i samhället, som även gjort att svenskarna varit öppna för att ta till sig nya intryck. De senaste åren har tryggheten minskat och klyftorna vuxit. Sverige har blivit kallare. Idag ställs arbetslösa och sjuka till svars. Socialdemokraterna vill återupprätta välfärden, så att samhället erbjuder lösningar och stöd i stället för att peka ut enskildas brister. När individen är som svagast ska vårt samhälle vara som starkast. kommun med stark välfärd finansierad av oss alla. - Integration Under de senaste åren har vår kommun tagit emot många som sökt sig hit från andra länder. Det är bra. Den som söker asyl ska ha en trygg plats att komma till. Den som vill starta ett nytt liv och satsa sin kraft på att bygga en framtid i ett nytt land ska vara välkommen. För vår kommun kan det ge nya impulser, fler invånare, arbetskraft och tillväxt. Nyckeln till detta är en bra integrationsverksamhet, som gör att de nya bodensarna blir en del av vårt samhälle. Att de likväl som andra har en möjlighet att försörja sig, bygga sin egen framtid och bidra till utvecklingen av Bodens kommun. Utan krav på att ge upp sin kultur, religion eller identitet. kommun där alla kommunmedborgare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. - Tillväxt Norrbotten är en av Sveriges tillväxtzoner. De nya gruvetableringarna, tillsammans med framväxten av megadatacenter, gör att det investeras enorma belopp i vårt län. Här finns även möjligheter för de immateriella och kreativa näringarna. Här finns möjligheter för näringar som bygger på kunskap om djur, natur och miljö t ex den expansiva hästnäringen och den likaså växande besöksnäringen. Detta lägger grunden till framtida tillväxt och vi måste ha en framförhållning för att ta tillvara de möjligheter som ges. En annan faktor som kan stärka Boden som kommun är en ytterligare utvecklad samverkan mellan näringsliv, samhälle och olika ideella krafter i föreningar och andra organisationer. Det som förr kallades folkrörelser och numera ibland omnämns som civilsamhället. Här stärks känslan av samhörighet och här skapas kontaktytor som i sin tur föder nya idéer och initiativ. Sida 3 av 8

4 Socialdemokraterna vill att Bodens kommun ska växa på ett ekologiskt hållbart sätt. För det krävs just samverkan mellan det offentliga, föreningsliv och näringsliv samt att vi har arenor där idéer om utveckling och satsningar kan växa fram. Det krävs tillgång till infrastruktur som kan betjäna en större befolkning. Inte minst viktigt är att kunna erbjuda bostäder och byggbar mark. Annars kan tillfället gå oss ur händerna. kommun med hållbar tillväxt. - att minst 95 % av ungdomarna från grundskolan uppnår grundskolans mål samt gymnasiebehörighet i slutbetyget, med ett långsiktigt mål om 100 % - att återstående erbjuds stöd för att komplettera sin gymnasiebehörighet, t ex genom sommarskola och professionell läxhjälp - genomföra ett lärarlyft med satsningar på lärarnas arbetsvillkor i syfte att enbart ha behöriga lärare på alla tjänster i den kommunala skolan - rankas bland de 50 bästa kommunerna i landet i SKL:s öppna jämförelser ang service till företag - att folkmängden i Bodens kommun ökar till senast år 2018 med ett långsiktigt mål om år Den största ökningen ska ske i åldersgruppen mellan år. - att projektering inleds av minst 350 nya bostäder under perioden fram till genom projektet Partnerskap för jobb verka för att höja sysselsättningsgraden bland ungdomar, nya svenskar och personer med funktionsnedsättning - utveckla samverkan med universitet och branschnäringar inom för kommunen strategiskt viktiga utvecklingsområden Sida 4 av 8

5 Trygghet och omtanke Socialdemokraterna vill att människor i Bodens kommun ska uppleva att vi bor i ett samhälle där alla kan känna trygghet och där det är naturligt att visa omtanke. Vår gemensamma välfärd lägger grunden för den materiella tryggheten. Vi vill lägga särskild vikt vid omsorgen om barn, äldre och sjuka. För en växande kommun är det nödvändigt att erbjuda bästa möjliga start i livet för de barn och ungdomar som ska bygga det framtida samhället. De äldre som byggt den kommun vi lever i ska i trygghet kunna njuta av ålderdomen. Professionalism och respekt för den enskildes behov och önskemål är viktiga beståndsdelar i alla välfärdstjänster. Ungdomsåren är en brytningstid, där växande frihetskänsla kan kombineras med vilsenhet och sökande. De ungdomar som behöver stöd måste erbjudas det. Samtidigt ska samhället visa en förväntan på den nya generationens förmågor. Socialdemokraterna vill även värna om den fysiska tryggheten. Våld eller hot ska inte accepteras i samhället. Därför arbetar vi på bred front både med värdegrund i skola och förskola, med översyn av offentliga miljöer för att minska risken för våld eller olyckor samt med stöd till föreningar som verkar mot våld i nära relationer eller på annat sätt stärker civilsamhället. - öka resurserna till brottsförebyggande arbete - stärka arbetet för att skydda mot olyckor, i första hand brand och fall, med målsättningen att vara bland de 100 tryggaste kommunerna 2018 i SKL:s öppna jämförelser - verka för fullt konkurrensneutrala regelverk inom verksamheter med både offentliga och privata/kooperativa utövare - satsa på validering och kompletteringsutbildning inom säkerhet, trygghet och omsorg, med särskild rekrytering av nya svenskar med lämplig kunskapsbakgrund - stärka stödet till organisationer som arbetar för förbättrad integration av nya svenskar genom t ex kulturutbyte eller etablering på arbetsmarknaden - utforma ett koncept samt inleda planering för start av trygghetsboenden som komplement till dagens äldreboenden - utreda behovet av hospice i Bodens kommun - presentera och initiera ett kvalitetslyft för förskolan. Där ska ingå minskning av barngrupperna, tillgång till pedagogiskt utbildad personal och ett program för lokalförsörjning. - anpassa utbudet av barnomsorg på OB-tid till behovet Sida 5 av 8

6 Hälsa och miljö Hälsa och miljö är nära förknippat med varandra. Brister i livsmiljön, både på jobbet och i övrigt, yttrar sig snart i ohälsa. Och ett samhälle som gör dig sjuk är inte ett bra samhälle. Socialdemokraterna satsar på miljön. Vi ligger långt fram i miljötekniskt kunnande, både vad gäller att samla in avfall och att finna konstruktiva användningsområden för restprodukterna. Projektet NWI (North Waste Infrastructure), vår biogasanläggning som möjliggör en miljövänlig fordonspark samt det delvis kommunägda Restproduktbearbetning AB är bara några exempel på lokalt miljötänkande. För att stödja en miljövänlig utveckling på andra håll har vi beslutat att göra Bodens kommun till en Fair Trade City. Socialdemokraterna vill även utveckla de möjligheter som öppnar sig i EU:s nya upphandlingsdirektiv för att främja inköp av lokalproducerade produkter, t ex livsmedel. Vi tycker att kommunen bör gå före med goda exempel genom att organisera sitt arbete så att ohälsa förebyggs, t ex genom satsningar på hälsofrämjande personalåtgärder som kost och träning. Ökat fokus på gott chefs- och ledarskap är andra inslag. - inleda överläggningar med intresserade bostadsföretag om ett klimatsmart byggande med mål att senast 2018 ha ett sådant projekt inflyttningsklart - främja den lokala kollektivtrafiken genom ökad anpassning av turerna till resandebehoven samt riktade satsningar till prioriterade grupper, t ex låga biljettpriser till ungdomar - upprätthålla god tillgänglighet till kollektivtrafiken på landsbygden - utveckla samverkan mellan forskning, samhälle och näringsliv i syfte att det skapas 100 fler arbetstillfällen inom miljösektorn senast sänka ohälsotalet till länssnittet Sida 6 av 8

7 Teknik och kommunikation Utvecklingen löper allt snabbare. Framtidens välstånd bygger på ständiga innovationer och förbättringar. Det ställer höga krav på utbildning och fortbildning. Det ställer krav på goda kommunikationer, inte minst vad gäller datatrafik. Det ställer även krav på att samhället tar till sig innovationer och låter dessa komma till praktisk användning. Bodens kommun ska fortsätta ligga långt fram som en teknik- och kommunikationskommun. Vi har byggt upp god kompetens inom bl a miljö- och fordonsteknik. Vi har inlett en kraftfull utbyggnad av bredband på landsbygden. Med god teknisk kompetens kan vi, trots avståndet, bli en del av den expansiva gruvnäringen. Vi ska även etablera oss som ett starkt alternativ för lokalisering av megadatacenter. Tillsammans med universitetet i Luleå vill vi sedan knyta nätverk som skapar ytterligare utveckling och tillväxt i Boden-Luleå-regionen. Vi samverkar redan i flera avseenden med Luleå och har i många delar en gemensam arbetsmarknad. Många invånare har familjemedlemmar i båda kommunerna. Vi vill göra det enklare för människor att få vardagspusslet att gå ihop genom fortsatt utökad samverkan med Luleå. Därför är t ex fortsatt ombyggnad av Riksväg 97 högt prioriterad. Vi kommer att driva på för att fler vägsträckor i kommunen ska föras in i länstrafikplanen för framtida upprustning. Vi driver även frågan om pendeltågstrafik. För att stärka den fortsatta lokaliseringen av Försvarets verksamhet inom Bodens kommun vill vi även samverka med Försvaret ifråga om rekrytering, utbildning och karriärväxling. Tillgången till teknisk kompetens, inte minst när det gäller tyngre fordon, är ett stort gemensamt intresse. - genomföra ombyggnaden av Rv97 mellan Boden-Luleå - inleda studier avseende en fast förbindelse över Lule älv någonstans mellan Sävast och Gammelstad - etablera samverkan med Luleå Universitet för att säkra tillgång till personal och kompetens som stödjer tillväxt av megadatacenter - stärka tillgången till teknisk utbildningskompetens på gymnasial nivå och inom uppdragsutbildning, framför allt vad gäller tyngre fordon och IT - att den gymnasiala tekniska utbildningen utvecklas genom en samverkan med universitet och bransch för att skapa 100 fler arbetstillfällen i den tekniska sektorn - utveckla samverkan med Luleå kring färdtjänst, kollektivtrafik och gemensamma system - utveckla samverkan med Försvaret om rekrytering, utbildning och karriärväxling för soldater Sida 7 av 8

8 Besök och arrangemang Besöksnäringen växer. Vi vill att Bodens kommun ska stärka sin ställning som besöks- och arrangemangscentrum. I vår kommun och dess absoluta närhet finns attraktioner i världsklass. Detta kompletteras av ett rikt utbud med kultur- och fritidsaktiviteter, evenemang och anläggningar. Boden är en kommun fylld med organisatorisk kompetens. Det såg vi inte minst i genomförandet av O-Ringen. Bodensarna är duktiga på att samarbeta i föreningar för att få saker att fungera. Grunden är lagd för att utveckla besöksnäringen ytterligare. Den breda kompetensen för genomförandet finns redan inom föreningsliv och näringsliv. Ytterligare behov, t ex språkkunskap eller spetskunskaper, kan tillgodoses genom riktade utbildningar. Vi behöver också ha ökad tillgång till resekapacitet och till övernattningsmöjligheter. Ökade flyganslutningar, bra förbindelser med väg och järnväg och god mobil datatäckning är grundläggande framgångsfaktorer. Nya användningsområden ställer nya krav och våra anläggningar måste kunna utvecklas stegvis. Driften av de kommunala arrangemangsanläggningarna bör samordnas och anläggningarna bör marknadsföras på ett mera sammanhållet sätt. Vi vill öka nyttjandet av anläggningarna, gärna genom förlängda säsonger. Initiativ i denna riktning är t ex att tillhandahålla välpreparerade skidspår tidigt på säsongen och att bygga om Sagateatern till ett modernt kulturhus. Mötesplatser och samlingslokaler ska finnas över hela kommunen, även där det inte är kommersiellt bärkraftigt. Vi vill se över systemet för stöd till bygdegårdar och andra samlingslokaler. Det är angeläget att våra besöksmål hålls tillgängliga på alla sätt. Lätta att hitta, med generöst öppethållande och givetvis utan begränsningar av funktionsnedsättning. - stödja genomförandet av en lokal kulturarrangörsutbildning - arbeta för ökad internationell flygtrafik till och från Luleå flygplats - uppdra åt det kommunala Arenabolaget att medverka i större publika arrangemang varje år - ta initiativ till samverkan med branschorganisationerna för genomförande av ett lokalt utvecklingsprogram för besöksnäringen - stödja förlängning av vinteranläggningarnas säsonger, t ex genom produktionen av tidig snö - modernisera Sagateatern till ett modernt kulturhus genom ombyggnad av orkesterdike och salong - etablera en ny skyttebana för jaktändamål Sida 8 av 8

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Omvärldsanalys 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Innehållsförteckning Omvärldsanalysens betydelse ökar 4 5 6 12 18 24 28 33 34 Innehållsförteckning Inledning Omvärldsanalysens

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer