P r o f e s s o r L e n a A b r a h a m s s o n Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P r o f e s s o r L e n a A b r a h a m s s o n Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 S å p å v e r k a r u t v e c k l i n g o c h f ö r ä n d r i n g a v o r g a n i s a t i o n e n d e n p s y k o s o c i a l a a r b e t s m i l j ö n P r o f e s s o r L e n a A b r a h a m s s o n Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

2 2 Vad är psykosocial arbetsmiljö? Psykosocial arbetsmiljö handlar om människans samspel med omgivningen hur människor påverkas av arbetsmiljön, men också hur människan utvecklas av och utvecklar den Det är inte någon speciell del av arbetsmiljön som är psykosocial inte bara relationer mellan människor människan möter alltid arbetsmiljön som en helhet det går inte att separera fysisk arbetsmiljö (kroppen, rummet, tekniken, organisationsstrukturen) och psykisk arbetsmiljö (huvudet, symboler/diskurser, relationer, identiteter) biopsykosocial modell Omfattande och robusta kunskaper som vuxit fram under decennier i flera olika forskningsfält (psykologi, sociologi, arbetsvetenskap, pedagogik ) med stora inslag av tvärvetenskap Användbara och lättillgängliga riktlinjer för goda arbetsvillkor

3 Vad är en god psykosocial arbetsmiljö? Fysiska risker och problem är undanröjda och utrustning och lokaler anpassade efter människors olika fysiska och psykiska förutsättningar och utformade för att underlätta arbetet. De anställda har egenkontroll, delaktighet och inflytande i både stort och smått. Kan påverka arbetsfördelning, arbetstakt och arbetssätt i relation till både andra människor och det tekniska systemet. Arbetet ger fysisk, intellektuell och kulturell stimulans, omväxling, sammanhang, lärande och personlig och yrkesmässig utveckling. Fysiska och psykiska arbetsbelastningar, krav och utmaningar balanseras till en lagom nivå. Arbetsplatsen präglas av jämställdhet, rättvisa, respekt, tillit, demokratiskt ledarskap och öppen kommunikation och med goda möjligheter till trivsel och socialt stöd. Möjligheter att kombinera med ett rikt och hållbart liv utanför arbetet. 3 3

4 Samstämmighet i argumenten Humanitära skäl förhindra arbetsskador och främja människors livskvalitet Samhällsekonomiska skäl utslagning från arbetslivet, vård, omskolning, sjukskrivning och rehabilitering leder till stora kostnader för samhället, men även för företagen (och därmed för samhället) genom att säkra god arbetsmiljö möjliggörs att fler kan arbeta och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling Företagsekonomiska skäl hälsofrämjande arbetsmiljö är viktig för sänka kostnaderna, säkra rekrytering, produktivitet, global konkurrens, innovativitet, tillväxt och fler arbetstillfällen Det svenska arbetslivets traditionella vinna-vinna-perspektiv effektiv och utvecklande produktion hälsa och lärande bland personalen Men vi glömmer bort detta ibland? Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap 4

5 5 Ett nedslag i historien och 2000-talet lågkonjunktur, outsourcing, downsizing och mager organisation korttidsanställningar, lösa anställningar, individuella anställningsavtal Japan-eufori Lean gjorde entré övervakning, detaljstyrning, mätning, standardisering Nya och gamla arbetsmiljöproblem fler kortcykliga och repetitiva arbetsuppgifter, monotona arbeten med ensidiga fysiska belastningar ökad arbetsbelastning och minskade möjligheter att påverka olika förhållanden i arbetet höga sjuktal Men också fokus på arbetsorganisationen Total Quality Management, Time Based Management, Business Process Reengineering, The Boundaryless Organisation, Balanced Scorecard, The Individualised Organisation och Lean igen

6 6 Arbetsorganisation i fokus Human Relations och amerikanska organisationstraditioner fick en tydlig renässans i de amerikanska och japanska managementkoncept som snabbt spred sig över västvärlden som ett organisationsmode fokus på top-down, ledarskap, personalfrågor, individen De nordiska/europeiska traditionerna tonade bort? socioteknik, arbetsmiljö, arbetsorganisation, delaktighet/bottom-up Den politiska och fackliga debatten om arbetsmiljö och arbetsorganisation förlorade i intensitet ett samförstånd i att arbeta med de moderna organisationsmodellerna Hur ser det ut idag?

7 Två starka teman i dagens arbetsliv samtidiga och motstridiga? Renässans för lean och löpande band rationalisering, standardisering, detaljerade arbetsbeskrivningar, jämna flöden, reducera variation och slöserier kombineras lätt med löpande band och klassisk taylorism och med individualisering Fortsatt ökat fokus på arbetsmiljö, arbetsplatslärande mm integrering, teamwork, empowerment, kreativitet, lärande, reflektion, flexibilitet, innovation säkerhet, jämställdhet, hållbarhet helhetssyn och systemtänkade Hur hanteras den psykosociala arbetsmiljön? 7

8 Psykosocial arbetsmiljö till vardags på dagens arbetsplatser? Mer hälsa/ohälsa och personalvård än teknik- och organisationsutveckling och arbetsplatsförändringar? Mer harmoni än kritik? Mer psykologi än sociologi? Mer individ än organisation/företag? Mer mikro och makro än helhet? Mer ledarstilar än anställdas arbetsplatslärande? Mer passivt än aktivt synsätt på människan? Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap 8

9 Lean 2.0 the return of Lean Leans popularitet har sedan början av 1990-talet stigit och fallit, men har idag en obestridd position som den ledande organisationsmodellen i många (alla?) branscher och sektorer både i retorik och praktik även om det kan ta många olika former i vissa renläriga kretsar fortfarande tydlig inspiration från 1990-talets versioner (Japan och USA) Men dagens former av Lean inkluderar också idéer om lärande, arbetsrotation, lagarbete, motivation, delaktighet, bra arbetsmiljö, flexibilitet, utveckling och innovation Lean har fungerat som en svamp och sugit till sig allt möjligt en blandning av gamla versioner av lean och olika teoretiska traditioner, ett hopkok från många andra organisationsmodeller det är skillnad mellan det tidiga 1990-talets variant och 2010-talets Hur ser det ut i Sverige? 9

10 10 10 Nordic Lean not so mean? Dessutom: den svenska/nordiska varianten (tillämpningen) skiljer sig från övriga Europa (och andra länder) anpassat till svenska arbetslivet och dess traditioner med tydliga spår av nordisk arbetsvetenskaplig forskning, sociotekniken, det goda arbetet mm den svenska dialekten Fackliga organisationer (Metall) är positiva och driver lean-projekt Det hållbara arbetet även om det finns ett motstånd och kritiskt perspektiv på arbetsplatsnivå Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap

11 Är Lean den ultimata lösningen? Managementlitteraturen målar upp en ljus och enkel framtid för både individ och företag bättre arbetsmiljö, arbetsinnehåll, personlig utveckling, lärande, delaktighet, ansvar och inflytande minskade kostnader, mångkunniga medarbetare, flexibilitet, kundanpassning, produktivitet, kvalitetssäkring, globalisering Vi kan se en rad positiva effekter t.ex. bättre arbetsmiljö, ökande behov av helhetssyn, processorientering, grupparbete, delegerat ansvar, medskapande, kreativitet, lärande I början känner många en entusiasm för budskapen Är Lean den ultimata lösningen som kombinerar god arbetsmiljö, utvecklande arbeten och effektiv produktion? Nja, så enkelt är det inte 11

12 12 Två sidor av samma mynt? (1) Gruppen och teamarbetet är centralt i Lean men perspektivet förskjuts istället från gruppen till individen arbetslaget är inte den minsta planeringsnivån Lean pekar på att ansvar och befogenheter för det egna arbetet ska delegeras till produktionsarbetare men arbetsuppgifterna standardiseras och därför krymper utrymmet för beslut över eget arbete anställdas inflytande och empowerment i större frågor uteblir maktförskjutning bort från facket? Lean talar om breddning av arbetsuppgifter och integration men arbetsinnehållet krymper, fler kortcykliga och repetitiva arbetsuppgifter, monotona arbeten med ensidiga fysiska belastningar 12

13 13 Två sidor av samma mynt? (2) Lean betonar lärande och kontinuerlig kompetensutveckling men ökad arbetsbelastning och standardiserade arbetsuppgifter medger inte sämre utrymme för lärande risk för känsla av utbytbarhet och dekvalificering Dålig arbetsmiljö är slöseri enligt Lean men ju mer löpande band och magert i produktionen, desto större risker för ensidiga arbetsrörelser och fysiska överbelastningar också mer och hårdare arbete och att individerna blir mer kontrollerade och detaljstyrda enklare uppstyckade arbeten arbetsmiljöarbete blir friskvård/hälsa (individinriktad) Jämställdhet och genus finns på agendan hos både fack och arbetsgivare men mest retorik, olika utveckling för kvinnojobb och mansjobb?

14 Vi kan alltså även se pessimistiska tendenser och negativa effekter Försämringar i både fysisk och psykosocial arbetsmiljö vissa grupper/yrken får sämre utveckling, sämre arbetsmiljö, utarmade jobb olika konsekvenser för olika grupper och delar av samma organisation Skillnad mellan retorik och praktik dubbla budskap i själva Lean-konceptet, många dilemman och paradoxer en typ av arbetsorganisation som man lätt blir cynisk inför Svårt att nå upp till de höga ambitionerna förändringarna stannar upp, organisationen återgår till gamla hjulspår, återställande och dämpande krafter i organisationerna Återställare även vid förbättring av arbete och miljö organisationsförändringar är svåra möts ofta av återställare Men vad har genus med detta att göra? 14

15 Könsbaserade återställare Många organisationsprocesser är könsbaserade mer könsstereotypt på jobbet än hemma särskilt om organisationen har en ojämställd och stereotyp könsordning finns i både könshomogena och könssegregerade organisationer där kön/genus spelar en stor roll på olika sätt murar och gränser i organisationen har direkt koppling till kön/genus könsmärkning av arbeten, könsuppdelning och könshierarki fördomar om kvinnor och män, könsstereotypier skillnader mellan kvinnor och män och mellan kvinnojobb och mansjobb är viktiga ofta en förväxling av kompetens och kön Detta skapar könsbaserade återställare speciellt tydligt om organisationsförändringen (som en bieffekt) rör om i den ojämställda könsordningen 15

16 Genusordningen varierar i utseende, styrka och omfattning 16 Exempel från industrin olika grader eller typer av genusordningar: 1. Könshomogen (mansdominerad) manlighet är viktigt (och kvinnlighet i periferin) 2. Könsuppdelad (50/50) kvinnlighet och manlighet är viktigt 3. Könsblandad (50/50) kön är ingen stor affär Att återställa ordningen Lena Abrahamsson Borea Bokförlag, 2009

17 Ojämställdhet hinder för lean? Hinder för individen begränsar och försvårar arbetsvillkor, arbetsmiljö, handlingsutrymme, karriär, rörlighet, yrkesval, kompetensutveckling, lärande Hinder för organisationen begränsar och försvårar förändring, flexibilitet, samarbete, kommunikation, kompetensutveckling, rekrytering, lärande, innovation, kreativitet, implementering av ny teknik den ojämställda könsordningen upprepas, bevaras och återställs och därmed också resten av organisationen Hinder för utvecklingen av en modern arbetsorganisation (t.ex. Lean) på en praktisk och strukturell nivå blir den ojämställda könsordningen en tung ryggsäck i förändringsarbetet hindrar den positiva utveckling som teoretisk skulle kunna ske Även om återställarna kan vara tillfälliga (några år) är de problematiska och dyra när de sker 17

18 Jämställdhet villkor för Lean? Den ojämställda genusordningen uppdelning Den moderna organisationen blandning, helhet hierarki delaktighet, platta org. Jämställdhet som en bieffekt eller ett villkor för att kunna införa en modern organisation? Jämställdhet och genus finns på agendan hos både fack och arbetsgivare men är svårt (t.ex. Lean production, processorganisation, lärande organisation mm) 18

19 Lean ojämställdhet? Lean kan implementeras utan förändringar i den ojämställda genusordningen på företaget passar väl ihop med den könsuppdelade arbetsmarknaden med olika typer av jobb för kvinnor och för män Finns också studier som visar på en förstärkning av ojämställdhet mer enkönade avdelningar/enheter (istället för arbetsmiljöförbättringar och arbetsrotation) outsoursing av kvinnojobben, kvinnor ses som otillräckligt kvalificerade, oflexibla, fysiskt svaga och gnälliga Kvinnojobben de negativa delarna av Lean (standardisering, arbetsintensifiering) hårda förändringsmetoder, bokstavstrogen version av Lean Mansjobben de positiva delarna av Lean (utv.arbete, delaktighet, team) försiktigare, mjukare, mer anpassad form av Lean 19

20 Lean jämställdhet? Kvinnor ofta positiva till Lean ser möjligheter till arbetsmiljöförbättringar och mer avancerat arbetsinnehåll åtminstone i början av projektet I sin teoretiska och ideala form bygger Lean på flexibilitet, integration, samarbete och process- och flödesorganisering detta kräver åtgärder för att blanda saker och ting i organisationen och även kvinnojobb och mansjobb och även kvinnor och män! Dessutom ses individen som en resurs, kompetens är viktigare än kön i teorin vore det mycket svårt att behålla könssegregeringen och könsstereotypa idéer om kvinnor och män Avslutningsvis vill jag säga 20

21 Arbetsliv i förändring några utmaningar Det finns en rad möjligheter, men även fallgropar Lean (eller något annat koncept) innebär inte automatiskt förbättringar vare sig för produktion, arbetsmiljö, jämställdhet eller annat Det handlar om hur vi gör mycket av detta vet vi redan, men mycket behöver uppdateras Vi behöver mer strategisk och samtidig utformning av produktionsteknik och arbetsorganisation arbetsvetenskapliga och genusvetenskapliga kunskaper om produktions- och arbetsorganisation Vi måste ständigt (om)forma arbetslivet arbetsmiljöer, arbetsorganisationer och produktionssystem för nutiden och för framtiden 21

22 P r o f e s s o r L e n a A b r a h a m s s o n Avdelningen för arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Luleå

23

24 24

25 25

Det goda arbetet - en obsolet vision eller...

Det goda arbetet - en obsolet vision eller... DEBATT Jan Johansson och Lena Abrahamsson Det goda arbetet - en obsolet vision eller... I denna debattartikel diskuterar Jan Johansson och Lena Abrahamsson visionen det goda arbetet. Den mest kända formuleringen

Läs mer

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes RECENSION Lena Abrahamsson Kerstin Waldenström, Annika Härenstam: How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes Arbetsliv i omvandling,

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Rapport från konferensen DET HÅLLBARA ARBETET. Arbetets museum 8 9 november 2012

Rapport från konferensen DET HÅLLBARA ARBETET. Arbetets museum 8 9 november 2012 Rapport från konferensen DET HÅLLBARA ARBETET Arbetets museum 8 9 november 2012 Det goda arbetet och ansvarskedjan globala utblickar... 4 Många bollar i luften och några på golvet hållbart och ohållbart

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Att utveckla effektivare och socialt mer ansvarstagande arbetsorganisationer

Att utveckla effektivare och socialt mer ansvarstagande arbetsorganisationer Att utveckla effektivare och socialt mer ansvarstagande arbetsorganisationer Red Göran Brulin Med bidrag från: Sharareh Akhavan, Ing-Marie Andersson, Maud Baumgarten, Carina Bildt, Raymond Dahlberg, Inga-Britt

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv

Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv casten von otter Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv SLUTSATSER FRÅN EN TRENDANALYS Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv...

Läs mer

Ledarskap för fria medarbetare

Ledarskap för fria medarbetare Casten von Otter (red.) Ledarskap för fria medarbetare en antologi a Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning,

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005. Hvad vilja livsmedelsarbetarna?

LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005. Hvad vilja livsmedelsarbetarna? LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005 Hvad vilja livsmedelsarbetarna? 2005 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet Produktion Bilda Idé Grafisk form Kerstin Granlund Diagram Ateljé Hunting Flower Omslagsfoto Image

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus?

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? Institutionen för Service Management Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? En studie om hälsofrämjande arbete inom spabranschen Emelie Nyman & Diana Tran Handledare:

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Lönsam arbetsmiljö för städare

Lönsam arbetsmiljö för städare Lönsam arbetsmiljö för städare En empirisk studie av en kommunal städenhets arbetsmiljösatsning Slutrapport Therese Öhrling och Lena Abrahamsson Luleå tekniska universitet Avdelningen för arbetsvetenskap

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer