3 Förutsättningar Umeå-Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Förutsättningar Umeå-Luleå"

Transkript

1 Norrbotniabanan Järnvägsutredning 160 Utställningshandling 3 Förutsättningar - Det övergripande ändamålet med Norrbotniabanan är att bidra till långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målet har ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner, som är beroende av varandra och som tillsammans bidrar till den hållbara utvecklingen. I följande kapitel beskrivs förutsättningarna på systemnivå för Norrbotniabanan. Norrbottens län 3.1 Befolkning och större industrier Norra norrlandskusten består av ett pärlband av städer och större tätorter (figur 3.1.1). De industriella produktionsvärdena är höga baserat på ett väl fungerande samspel med inlandets viktiga råvaruproduktion och kuststråkets tillverkningsindustri (figur 3.1.2). Kapacitetsbrist råder på Stambanan genom övre Norrland som har ett av landets viktigaste godsflöden. Avstånden är dessutom alltför långa för att med buss och bil uppnå tillräckligt korta restider och önskat inbördes samspel mellan kuststäderna. Befolkningen i kustkommunerna, Robertsfors,, och uppgår sammantaget till invånare. På finska sidan, som är tätare befolkad, tillkommer cirka invånare inom 200 km från Haparanda och härvid främst längs bottenvikskusten. Haparanda/ Tornio Malmbanan mot /Narvik B A Carlssons Såg ( ton) Boden kommun har cirka invånare. Industrin domineras av pappers- och trävaruindustri, bl.a. genom bolagen Smurfit Kappa Kraftliner, SCA Packaging, SCA Skog och Setra sågverk. I finns även plastvarutillverkning genom främst ABB Plast samt flera småföretag. Plannja ( ton) E4 hamn (1,8 milj./ton) E4 Tätortsbefolkning Narvik Gällivare Wallmarks Såg ( ton) Rovaniemi 14 är Sveriges största stad utan persontrafik på järnväg. kommun har cirka invånare. är av tradition en viktig industristad med bl.a. Boliden och Rönnskärsverken som särskilt betydelsefulla arbetsplatser. Rönnskärsverken framställer koppar, silver och guld av malmer från Aitikgruvan och Skelleftefältet. Alimak, Metso Minerals och Trelleborg Skega är exempel på andra viktiga industrier som utvecklats baserat på Bolidens verksamhet. Storuman hamn (1,9 milj./ton) E4 Boliden Rönnskärsverken ( ton) Västerbottens län Martinssons ( ton) Boden Arvidsjaur Bottenviken Kraft ( ton) Kuusakoski ( ton) Robertsfors Robertsfors är med invånare den minsta kommunen i stråket. Näringslivet består till stor del av tillverknings- och verkstadsindustri. SSAB Tunnplåt ( ton) LKAB hamn (7 milj./ton) ( ton) Smurfit Kappa Kraftliner ( ton) Setra ( ton) SCA Skog ( ton) SCA Packaging ( ton) Kåge Såg ( ton) är länscentrum och har genom Tekniska universitet stor betydelse för regionens kompetensförsörjning. kommun har drygt invånare och är den mest expansiva kommunen i norra Sverige. har som utbildnings- och sjukvårdsstad samt länscentrum stor offentlig sektor. Dessutom har betydelsefull tillverkningsindustri, bl.a. Volvo lastvagnar och Komatsu Forest. hamn har stora godsflöden, bl.a. via färjeförbindelsen med Vasa och dagliga avgångar. har även omfattande pappers- och trävaruindustri genom SCA Packaging, SCA Containerboard och SCA Skog. Outukumpu ( ton) Älvsbyn har cirka invånare. är den främsta hamnstaden för EU:s viktigaste gruvregion och har betydande stål- och tillverkningsindustri med företag som exempelvis SSAB Tunnplåt, Gestamp HardTech, Plannja och Ferruform. har också stora företag inom IT-sektorn. Hamnen i är Norrlands största och hanterar huvudsakligen järnmalm från Malmberget och kol till SSAB i och till Malmberget. Kalix Kalix Kemi Uleåborg Robertsfors Vindeln E4 Lycksele Robertsfors Sollefteå Kramfors Vasa Örnsköldsvik Figur Tätortsbefolkning och järnvägsnät (2000) i Bottenviksregionen (Källa: ÅF-Infraplan, bearbetad statisik från SCB och FinStat). Vännäs ICA Handlarna ( ton) Botniabanan mot Sundsvall/Stockholm Dåva kraftvärmeverk ( ton) SCA Packaging ( ton) SCA Skog ( ton) hamn (2 milj./ton) Godsgenererande verksamheter längs norrlandskusten mellan och (ton/år 2004) (Källa: ÅF-Infraplan).

2 Gemensamt kapitel för samtliga järnvägsutredningar för Norrbotniabanan 3.2 Transportinfrastruktur Malmbanan mot /Narvik Morjärv Järnväg Järnvägssystemet i norra Sverige har mycket stor betydelse för godstransporter. Godsflödena påverkas dock negativt av rådande kapacitetsbrister. Persontrafiken hämmas även mer av att kustjärnväg saknas norr om Härnösand. Härigenom har erforderligt samspel och regionförstoring mellan kustorterna inte blivit möjligt. Botniabanan Botniabanan, den nya kustjärnvägen mellan Ådalen och, beräknas vara klar Den innebär att kustorterna, Nordmaling och Örnsköldsvik binds samman inbördes samt med övriga kustorter söderöver. Dessutom fördubblas kapaciteten för godstågen, som också får minskad störningskänslighet. Banan byggs enkelspårig med en teknisk och geometrisk standard som medger hastigheter upp till 250 km/tim för persontåg, och maximal lutning på 10, vilket ger tillåtna vagnvikter på cirka ton med ett lok. Ådalsbanan Ådalsbanan sträcker sig mellan Sundsvall och Långsele, via Härnösand och Kramfors. Banan är enkelspårig och har låg geometrisk standard. Botniabanan ansluter till Ådalsbanan strax norr om Kramfors. För att klara kapacitetskraven från Botniabanetrafiken kommer Ådalsbanan att rustas upp/läggas om på särskilt begränsande delsträckor. Stambanan genom övre Norrland Lokaliseringen valdes av kostnadsskäl och av militärstrategiska skäl. Dagens krav på största tillåtna lutning på 10 var standard redan på 1800-talet. Av kostnadsskäl sänktes kravet på lutning för Stambanan till 16,7. ATC infördes under perioden för att öka säkerheten, möjliggöra enkelbemanning på loken samt öka kapaciteten. Idag kan man resa mellan och på cirka 4 timmar. Detta motsvarar en medelhastighet på 68 km/tim. Möjligheterna till ytterligare förbättring av medelhastigheterna är emellertid mycket begränsade. Haparandabanan g Haparandabanan ingår i TEN-nätverket och sträcker sig mellan Boden och Haparanda, där banan ansluter till det finska järnvägsnätet. För närvarande pågår upprustning av järnvägen sträckan Boden-Morjärv-Kalix. Banan kommer att få en ny, kustnära sträckning mellan Kalix och Haparanda, vilket ger stärkta förutsättningar för framtida tranporter från/till Finland och nordvästra Ryssland. Dessutom förbättras förutsättningarna för att åter bedriva persontrafik på banan. Malmbanan E4 Sunderbyn C Älvsbyn Antnäs Stambanan genom Övre Norrland Rosvik Norrfjärden havsbad Jävre E4 Bottenviken Väg E4 längs norrlandskusten har betydande flöden, cirka fordon per dygn på sträckorna mellan de större orterna och uppemot fordon per dygn genom de större städerna. Byske Kåge/Ersmark Bastuträsk Hamn Bureå Västerbottens län E4 förbinder orterna längs norrlandskusten och fortsätter vidare in i Finland. Genom Norrbotten har E4 relativt god standard och framkomlighet. E4 har förbifarter i nära anslutning till och. Genom Västerbotten förekommer standardbrister mellan Bureå och Robertsfors och på delsträckor mellan Robertsfors och. E4 går centralt genom och och förbifarter planeras. E10 mellan Narvik och samt E12 Mo i Rana- (-VasaHelsingfors) har viktiga roller för bl.a. norsk och finsk transittrafik med gods samt resor av turismkaraktär. Haparandabanan mot Finland Boden Malmbanan är den järnväg i Sverige som har de största godsvolymerna. Banan ingår i TEN-nätverket, är enkelspårig med mötesstationer, och sträcker sig mellan Boden och Riksgränsen. Vid Riksgränsen fortsätter banan under namnet Ofotenbanan vidare in i Norge till Narvik. Malmbanan inkluderar även anslutningarna från Gällivare till LKAB:s gruva i Vitåfors/Malmberget samt från Råtsi (söder om ) till Svappavaara med anriknings- och pelletsverk. Vägsystemet har störst betydelse för lokala och inomregionala resor samt godstransporter. För norra Sverige har vägsystemet också stor betydelse för interregionala resor beroende på att järnvägssystemet idag inte ger önskvärda kopplingar inom landsdelen och till/från övriga Sverige. Kalix äcknin Ny str flygplats E4 Burträsk Lövånger Bygdsiljum Ånäset Robertsfors Vindeln Bygdeå E4 Vännäs Sävar C Ö Botniabanan mot Sundsvall/Stockholm Figur Transportinfrastruktur i norra Norrlands kustband (Källa ÅF Infraplan). Järnväg Väg Resecentrum/ Järnvägsstation Godsbangård Flygplats Hamn Stambanan genom övre Norrland är definierad som sträckan mellan Bräcke och, inklusive Vännäs-. Stråket ingår i det Europeiska transportnätverket, TEN, vilket består av utpekade transportstråk i EU. Banan är enkelspårig med mötesstationer. De långa avstånden mellan mötesstationerna innebär att kapaciteten begränsas. Stambanans främsta uppgift är att hantera stora godsflöden mellan norra och södra Sverige. Banan byggdes under 1800-talets senare hälft, är kurvig och har branta lutningar. Detta hindrar den tunga godstrafiken från att ha samma tågvikter som järnvägstransporter i södra Sverige, vilket innebär högre transportkostnader för exportintensiv svensk industri. Haparanda/ Torneå 15

3 Norrbotniabanan Järnvägsutredning 160 Utställningshandling Hamnar hamn i Holmsund hanterar årligen cirka 2 miljoner ton. Färjeförbindelsen över Kvarken är betydelsefull både för gods- och passagerartrafik. hamn hanterar cirka 1,9 miljoner ton/år (2005). Volymerna består till huvudsak av bulk som skogsprodukter, smältmaterial och färdigprodukter till/från Rönnskärsverken samt stålämnen, skrot och sågade trävaror. hamn vid Haraholmen hanterar cirka 1,7 miljoner ton/år (2005), huvudsakligen skogsprodukter, kraftliner och pappersmassa. hamn hanterar årligen cirka 7 miljoner ton (2005). Bulkgods, främst järnmalmspellets från Malmberget, och kol står för huvuddelen av volymen. Narviks hamn hanterar cirka 15,5 miljoner ton/år och är LKAB:s viktigaste ut- och inskeppningshamn av främst järnmalmspellets från och oljeprodukter. Hamnen hanterar även containers. Flyg Flygsystemet har avgörande betydelse för långväga resor från/till norra Sverige. Linjeutbudet fokuserar på Arlanda. flygplats är Sveriges sjätte största flygplats i passagerarantal, drygt passagerare år 2006, med inrikes avgångar samt chartertrafik. Antalet dagliga avgångar till/från Stockholm uppgår till 16 st. År 2005 hanterades även cirka ton post, vilket gör den till Sveriges näst största postflygterminal. flygplats ligger cirka 15 km söder om och har 8 dagliga avgångar till Stockholm och även viss chartertrafik hade flygplatsen passagerare. Airport (tidigare benämnd Kallax flygplats) är Sveriges femte största flygplats med passagerare Airport har 17 dagliga avgångar till/från Stockholm och dessutom reguljära avgångar till/från /Tromsö samt chartertrafik. Flygplatsen, som även har militär funktion, har landningsbana på meter för att kunna hantera internationella fraktflyg. Terminaler Godsterminaler Godsterminaler i nära anslutning till godsgenererande verksamheter och med rationella funktioner har avgörande betydelse för att tillgodose effektivt samspel mellan transportslagen och därmed näringslivets transportbehov. Hamnar och järnvägsterminaler hanterar de stora volymerna. Nyttan avspeglas dock inte endast i de volymer som hanteras. Flygfraktterminaler och bussgodshantering har viktiga roller för exempelvis snabba leveranser av reservdelar och andra försändelser av smågods. Större godsterminaler i stråket finns i (kombi, post, etc), hamn, hamn, hamn, hamn och /Gammelstad (kombi). Resecentrum/järnvägsstationer En attraktiv kollektivtrafik förutsätter terminaler med centrala lokaliseringar och rationella och attraktiva funktioner för personresor. Hanterade ton vid hamn (över kaj, 1000-tal) Enhetsgods Olja Övrig flytande bulk Skogsprodukter Järn- & stålprodukter Övrig torrbulk Annan last Dubbelturer /dag < >20 Inför trafikeringsstarten av Botniabanan byggs i ett nytt resecentrum ( Ö) i anslutning till Norrlands universitetssjukhus och universitet. C kommer att uppgraderas för att svara upp till kraven på ett modernt resecentrum. Bodens resecentrum har under 2005/2006 omvandlats för att kunna ta emot såväl järnvägstrafik som busstrafik. Figur Stambanan genom övre Norrland är både backig och krokig, vilket begränsar vagnvikterna och hastigheten. Sundsvall Gävle Figur Norrlandskustens hamnar hanterar stora godsmängder (Källa: ÅF Infraplan, bearbetad statistik från Sveriges hamnar 2005). Figur Flygsystemets uppbyggnad (Källa: ÅF Infraplan). 16

4 Gemensamt kapitel för samtliga järnvägsutredningar för Norrbotniabanan 3.3 Trafikering och resande Godstrafik Eftersom industrin inom regionen bidrar till stora delar av landets export är transportflödet söderut dubbelt så stort som flödet norröver för såväl järnväg som sjöfart. Lastbilstrafiken inom norra Sverige har betydligt lägre andelar, men har något större norrgående flöden än södergående. Järnvägstransporter De större godsgenererande industrierna längs norra norrlandskusten transporterar redan idag stora mängder gods på järnväg. Detta gäller särskilt SCA Packaging, Göteborg Atlanten USA/Canada/ Storbritannien Trondheim Mo i Rana Bodö Östersund Östersjön Sundsvall Gävle Stockholm Harstad Narvik Gällivare Karleby Bottenviken Boden Uleåborg Helsingfors SCA Contaninerboard och SCA Skog i, Boliden Rönnskärsverken i, Smurfit Kappa Kraftliner, SCA Packaging och SCA Skog i samt SSAB Tunnplåt i. Dessa industrier nyttjar egna trafikupplägg, sk systemtåg, som behöver beaktas vid utformningen av Norrbotniabanan. Övriga transporter sker med lastbil och med båt. Systemtransporter står för en väsentlig andel av volymerna på Stambanan genom övre Norrland. Merparten av de drygt 30 godstågen per dygn är systemtåg. Stålämnen, kopparämnen, papper och pappersmassa, timmer, sågade trävaror, lastbilshytter samt färskvaror transporteras i nord-sydlig riktning. Rovaniemi Kemi Flödena ökar Kotka På lång sikt Salla Kajaani Ledmozero Ala- Kurtti St Petersburg Murmansk Kostamus Sortavala Ladoga Barents hav Miljoner nettoton per bankm Kirovsk Belomorsk Kotskoma < km Kolahalvön Archangelsk Severdovinsk Onega Petrozavodsk Kargopol Onega Figur Godsflöden på järnvägsnätet i norra Norden och nordvästra Ryssland. Norra Sverige har sedan ett sekel mycket stora godsflöden på järnväg. Ytterligare flödesökningar kan förväntas baserat på norrländsk industri. Dessutom förväntas en utveckling av internationella godsflöden främst från/till nordvästra Ryssland. Röda pilar symboliserar potentiell transportlänk (Källa: ÅF Infraplan). Vita havet Systemtransporter: Transporter av stora volymer i hela tågsätt. Transporten går oftast direkt mellan anläggningar/industrier med egna spår. Idag går bl.a. papper och pappersmassa, sågade trävaror, järnmalm, kopparkoncentrat och kopparämnen samt lastbilshytter som systemtransporter. Vagnslasttransporter: Förekommer i hela Sverige från enstaka vagnar i det finmaskiga bannätet till större vagnvolymer och frekvens. Gemensamt är att vagnarna kopplas samman med andra vagnar med andra destinationer till hela tåg från en utgångsstation och fördelas/ sammansätts på nytt i andra terminaler. Kombitrafik: Går med särskilda lastbärare mellan kombiterminaler, där gods omlastas till lastbil eller båt för att nå sin slutdestination. Stålämnestransporter -Borlänge, Stålpendeln, är det enskilt största systemtågsupplägget i kuststråket. Idag går 21 turer per vecka à ton. (Det krävs tre lok för att kunna dra denna tågvikt på den backiga Stambanan). Inom kort planeras höjning till ton per tågsätt. Exempel på andra viktiga systemtågsupplägg är Kopparpendeln (Skelleftehamn-Helsingborg), Aitikpendeln (Aitik-Skelleftehamn), Outokumpupendeln (Torneå-Avesta) och SCA-pendeln (-Holmsund-Skövde). Vägtransporter E4 har mycket stora godsflöden. De senaste åren har lastbilstransporterna tagit ytterligare marknadsandelar från järnvägen, som dock fortfarande är klart dominerande. Transittransporter, dvs. utländska lastbilar som passerar genom Sverige, står för ca 1 procent av de totala vägtransporterna i Sverige. Styckegods och förädlade trävaror står för merparten av de södergående lastbilsflödena medan verkstadsindustrin står för avsevärt mindre andelar. De norrgående lastbilsflödena, cirka 20 procent av de totala norrgående flödena, består främst av styckegods och jordbruksprodukter/livsmedel. Sjöfart Sjöfartsflödena består till stora delar av malm, stålämnen och förädlade skogs- och trävaror söderöver. Norrut transporterar sjöfarten huvudsakligen oljebaserade produkter och insatsvaror till industrin. Trondheim Östersund Ånge 7 Narvik Kramfors Tromsö 5 milj ton Gällivare Härnösand Sundsvall Söderhamn Gävle Örnsköldsvik Boden Figur Godsvolymer per transportslag i norra Sverige (Källa: ÅF Infraplan). Godsflöden 2000 Miljoner nettoton per år Järnväg Sjöfart km Tryggare transporter av farligt gods Järnvägssystemet transporterar farligt gods på ett betydligt säkrare sätt än lastbilstrafiken. Ungefär 2,4 miljoner ton farligt gods transporteras årligen på järnväg i Sverige jämfört med omkring fem gånger mer som körs på väg (12,4 miljoner ton). Transportsträckorna på järnväg är vanligen betydligt längre än på väg, vilket innebär att cirka 40 procent av allt transportarbete avseende farligt gods på land sker på järnväg. Kalix Vasa 11 milj ton ,5 Haparanda Uleåborg Lastbil 17

5 Persontrafik Medan ortsystemet i mellersta och södra Sverige har resmönstret utspritt i många olika riktningar, har norra Sverige ett påtagligt nord-sydligt mönster. Flödena längs norrlandskusten är därför betydligt större än vad man ser i andra områden med samma befolkningstäthet. Avsaknad av järnväg längs den befolkningstäta norrlandskusten innebär att busstrafiken är omfattande mellan orterna. Idag körs 22 dubbelturer (dvs. 22 turer i varje riktning), mellan och. - har 12 dubbelturer och - har 30 dubbelturer med bussar. Tågutbudet i norra Norrland hösten 2006 består av två dubbelturer nattåg Göteborg/Stockholm-/Narvik, två dubbelturer Boden-, en dubbeltur - och en dubbeltur -, den sistnämnda med motorvagnståg. Tågrestiderna är idag konkurrenskraftiga med busstrafiken i stråken Narvik- och Boden-Vännäs- samt i andra längre resrelationer. Restiden - är ungefär densamma med tåg som med buss, men busstrafiken är idag mera konkurrenskraftig beroende på högre turtäthet och större mellanmarknad (främst och ). Persontransporter på Norrbotniabanan kommer att bedrivas som interregional snabbtågstrafik, regional snabbtågstrafik och nattågstrafik. Planerad trafikvolym på banan innebär att persontåg och godståg fördelas ca 60/40 mellan och. Mellan och kommer persontågen att svara för ca 75 procent av trafiken, se figur Bodö Avgörande för Norrbotniabanans funktion för persontrafiken är dels sträckningen för att nå viktiga målpunkter, dels resecentras lokalisering och utformning, dels bra samordning med andra transportslag. Tåg/dygn Sträcka Person Gods Mo i Rana Totalt Figur Planerad tågtrafik på Norrbotniabanan. Resflöden Trafikflödena, i den idag dominerande vägtrafiken, är särskilt höga på sträckorna -Robertsfors och - (-Boden). Narvik Dagens begränsade tågtrafik består främst av nattågstrafik till/från Stockholm/Göteborg samt begränsad dagtågstrafik på Malmbanan och Stambanan. Trafiken är påtagligt långväga och har mycket låg andel av resandet i övre Norrland frånsett persontågstrafiken på Malmbanan som har hög marknadsandel. Total marknad 2000 xxxx yy% Resor per dygn okänt Antal resor Kollektivandel Tåg Buss Bil Färja Flyg Data för Finland och -Haparanda avser år Bussresor i Finland är en skattning. Arvidsjaur 31% 2% % 1% 1600 Gällivare Boden 9% 4% % 8% 3000 Norrbotniabanan Järnvägsutredning 160 Kalix % 10% 8% 2000 Haparanda/Torneå % 2% Utställningshandling Till följd av dagens bristfälliga tågtrafikstandard står biltrafiken för den absoluta merparten av resandet, särskilt längs kuststräckan. Viktiga orsaker är dels dagens långa tågrestider, dels att Stambanan trafikerar cirka 5-8 mil in i landet, långt från det befolkningstäta kuststråket. Endast Malmbanestråket har idag betydande tågtrafikandelar, vilket beror på konkurrenskraftiga restider som kommer av att järnvägssträckan är kortare än vägssträckan. Pajala Rovaniemi Kemi mot Murmansk/ Archangelsk 37% 6% % 4% 7700 Storuman % Uleåborg Lycksele % Robertsfors 18 Figur X2000 är ett exempel på tågtyp för interregional snabbtågstrafik. Trondheim % Åre % % % % 900 Östersund % 600 Kramfors Sollefteå 5% 1% % 11% 7% % % % % % % Örnsköldsvik mot Stockholm mot Helsingfors Figur Trafikutbud med tåg, buss och flyg 2000 (Figuren kommer att uppdateras till Utställningshandling i de stråk som berörs av det framtida tågtrafiksystemet (Källa: ÅF Infraplan). OBS! OBS! Ånge Grönt och Rött har bytt. Härnösand Se legend. Dock är flödena bara justerade ner till Härnösand. Orsak: brådis. / Erik Sundsvall Vasa

6 Gemensamt kapitel för samtliga järnvägsutredningar för Norrbotniabanan 3.4 Näringsliv och arbetsmarknad Norra Sverige har stora produktionsvärden De industriella produktionsvärdena är höga i Västerbottens och Norrbottens län, cirka 85 miljarder kronor/år (SCB, 2005). I angränsande Torneå ligger Outokumpu, ett av världens största stålverk (rostfritt stål), som har ett produktionsvärde på cirka 23 miljarder kr/år. Norra Sverige har mycket stora naturresurser i form av malm och skogsråvara. Norrbottens järnmalm står för nära 90 procent av produktionen inom EU. Aitik i Gällivare och fältets fyndigheter av koppar, zink och guld står också för betydande delar av produktionen inom EU. Dessa råvarutillgångar har stor betydelse för den svenska ekonomin genom att de förädlas i olika utvecklingssteg i hela landets industriella system. Totalt producerar det svenska, metallbaserade industrisystemet för mer än 435 miljarder kronor per år, vilket inte varit möjligt utan malmförekomsterna och tillhörande industritradition. Detta understryker dessutom behovet av ett effektivt transportsystem såväl för gods som för persontrafik. Skogs- och trävaruindustrin i Västerbotten och Norrbotten står för cirka 10 procent av rikets produktion, eller cirka 23 miljarder kr/år. Exportprodukterna är främst papper, massa samt sågade och hyvlade trävaror. Såväl gruv- och metallindustrin som den skogsbaserade industrin har varit påtagligt innovationsdrivande för att klara den egna konkurrenskraften. Dessa näringsgrenar har härigenom stimulerat maskin- och utrustningstillverkande industri och kunskapsföretag i hela landet, som står för betydande, tillkommande nettoexportvärden. Gruv- och metallvaruindustri Sverige är EU:s främsta gruvland med stora fyndigheter och betydande produktion särskilt i Norrbottens och Västerbottens län. Gruvnäringen, dess anknytande näringar och fortsatta förädlingssteg står för höga industriella produktionsvärden motsvarade värdet mer än 435 miljarder kronor i landet som helhet, figur Exportandelen är hög och leder i fortsatta förädlingssteg till höga produktionsvärden inom EU som helhet. Gruvnäringens innovationsdrivande roll för anknytande näringar har skapat förutsättningar för maskin- och utrustningstillverkande industri och IT/Telekom för gruvnäringens olika moment. Samspelet och synergierna mellan företagen inom olika branscher och inom föräd- Industriellt produktionsvärde mdkr, Östersund Sundsvall Gävle Gällivare Örnsköldsvik lingskedjan, har bidragit till internationell konkurrenskraft för inblandade företag. För att den viktiga industrin i övriga landet och inom EU, som baserar sin produktion på malm och metall skall klara konkurrenskraften krävs ett effektivt och robust transportsystem. Skogsbaserade näringar Den skogsbaserade industrin (massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin) står för den största delen av exporten från norra Sverige. Exportprodukterna är främst papper, massa samt sågade och hyvlade trävaror. Industrierna har ledande positioner inom Europa. T.ex är Smurfit Kappa Europas största kraftlinerfabrik. Nya nischer är på framväxt, t.ex. skogsbaserade biobränslen. GRUVRELATERADE NÄRINGAR Gruvor och utvinningsindustri, stål- och metallindustri samt maskinindustri Produktionsvärde år Mkr Mkr 500 Mkr Gruvor och övrig utvinning förädlingssteg Stål- och metall & metallvaruindustri förädlingssteg Maskinindustri Östersund Sundsvall Gävle Torneå Konkurrenskraft i åtföljande förädlingssteg kräver stärkt transportinfrastruktur Figur redovisar produktionen i den skogsbaserade industrin år Vidareförädlingen av Norrlands sågade trävaror sker till viss del inom regionen, bl.a. till spånplattor, limträ, småhus och träbroar, men det mesta av trävarorna vidareförädlas utanför regionen. Detta innebär att råvaran från norra Sverige ger ett väsentligt ekonomiskt utbyte i andra delar av landet och inom landet. Industrin i Norrland har utvecklat ledande kompetens kring skogsråvarans utvinning och förädling. Klustret inom skogsbrukets mekanisering. Vindeln, Malå, och har internationell dignitet och exporten kräver effektiva transportlösningar. SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK Årlig genomsnittlig skogsproduktion, MSEK 300 MSEK Östersund Sundsvall Gävle Norra Skogsägarna Setra Billerud Smurfit Kappa SCA Setra SCA M-Real Ökade förädlingsgrader har stor betydelse för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Från 2000 till 2005 har det industriella förädlingsvärdena i Sverige ökat med 14 procent, medan förädlingsvärdena i de två nordligaste länen ökat med 56 procent. För EU:s interna försörjning av strategiska råvaror är det av stor betydelse att de infrastrukturella förutsättningarna medger långsiktigt hållbara förutsättningar. Norrbotniabanan har härvid stor betydelse eftersom den skapar förbättrade förutsättningar för hållbar råvaru- och produktförsörjning från såväl norra Sverige som norra Norge, norra Finland och nordvästra Ryssland. Göteborg Arvika Halmstad Helsingborg Malmö Karlstad Linköping Karlskrona Oskarshamn Kalmar Förädlingsvärde per sysselsatt, jmf med rikssnitt > > -300 Figur Industrin i norra Sverige har högre förädlingsvärde/sysselsatt jämfört med rikssnitt. Efter stagnation av utvecklingstakten i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet är nu tillväxten klart högre än rikssnittet (Källa: ÅF Infraplan, bearbetad statistik från SCB och FinStat). Visby Göteborg Halmstad Malmö Karlstad Linköping Karlskrona Kalmar Visby Totalt 435 Mdr kronor per år Figur Den malm- och metallbaserade industrin i Sverige baseras i hög grad på gruvorna i, Malmfälten, Skelleftefälten och i Västerbottens inland (Källa: ÅF Infraplan, bearbetad statistik från SCB). Göteborg Halmstad Malmö Karlstad Linköping Karlskrona Kalmar Figur Produktionen i den skogsbaserade industrin baseras i väsentlig grad på skogsråvara och industrier i norra Sverige. Exportintensiteten är hög (Källa: ÅF Infraplan, bearbetat statistik från SCB). Visby 19

7 Norrbotniabanan Järnvägsutredning 160 Utställningshandling Marknader för den norrländska industrin För utbyggnaden av järnvägsnätet behöver blicken lyftas för att se såväl nationella som internationella samband, såväl befintliga som potentiella. En viktig potential är ökat samspel med nordvästra Ryssland, som stärker ökade krav på järnvägsinfrastrukturen. De största marknaderna för svensk och norrländsk industri finns i Västeuropa och Norden. När EU:s inre marknad nu ökat, bl.a. med Polen, Estland, Lettland och Litauen, har nya marknader öppnats med ekonomier som växer successivt från en låg nivå till vår relativt höga nivå. Stor variation i näringslivssammansättning,, Gällivare, och Kalix har särskilt stora andelar sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Samtidigt har och /Boden särskilt höga andelar anställda inom offentlig sektor. Denna variation leder med dagens restider till obalanser, men kan med modern tågtrafik att leda till inbördes komplettering av näringslivsutbudet och ökad dynamik bland företag och verksamheter. Sysselsättningen inom högre utbildning och forskning har stor betydelse för att långsiktigt klara produktionsutveckling, produktutveckling, marknadsföring etc inom tillverkningsindustri och övriga branscher. Näringslivsstruktur (dagbefolkning) Tillverkning Tjänster Offentlig sektor Gällivare Barentsregionen har stor potential att utvecklas till ett viktigt råvaruområde för det norrländska näringslivet och för hela EU, bl.a. genom rika tillgångar på skog, malm, mineraler, olja och gas. Barentsregionen med nordvästra Ryssland blir dessutom successivt en alltmera intressant, potentiell avsättningsmarknad för de norrländska industrierna. Såväl EU-projekt som Banverkets Framtidsplan pekar på flera framtida prioriterade godsstråk i öst-västlig riktning. Förbättrade transportmöjligheter i österled skapar förutsättningar för nya handelsupplägg och nya samarbetsmöjligheter och ställer samtidigt ökade krav på det nord-sydliga stråket Bottniska korridoren. Detta består förutom av Norrbotniabanan även av Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan i samspel med Norra Stambanan vidare via Godsstråket genom Bergslagen. North-East-West Freight Corridor och Barents Link North-East-West Freight Corridor (NEW-Korridoren), se även kapitel 1.6, är ett projekt som studerar möjligheten att utveckla en transportrutt för storskalig containertrafik mellan Nordamerika och Ryssland, via Skandinavien. Lycksele Jokkmokk Älvsbyn Boden Robertsfors Kalix Torneå Uleåborg Rovaniemi Korridoren bygger på att det är mycket kortare avstånd mellan Narvik och Moskva än Rotterdam-Moskva, likaså är det kortare över havet från Kanada och USA till Narvik än till Rotterdam. Norra Sverige har en nyckelroll i att skapa en effektiv förbindelse längs denna korridor, där Norrbotniabanan, tillsammans med Malmbanan och Haparandabanan, utgör en viktig del på sträckan i förbindelsen mellan den isfria hamnen i Narvik via Finland och över till Ryssland. Örnsköldsvik Sundsvall Gävle Vasa Figur Näringslivsstruktur, 2004 (Källa: ÅF Infraplan, bearbetad statistik från SCB och FinStat). 20

2 Nuläge. 2 Nuläge. 2.1 Norrbotniabanegruppen. 2.2 En del av Barentsregionen

2 Nuläge. 2 Nuläge. 2.1 Norrbotniabanegruppen. 2.2 En del av Barentsregionen Gemensamt kapitel för hela Norrbotniabanan Barentsregionen och Norrland karaktäriseras av rika naturtillgångar med stora exportvärden främst inom skogs- och gruvnäringen. Näringslivet har en liten närmarknad

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

transportsätt Avsänt Mottaget Kiruna Gällivare 2000 kton 1000 kton 500 kton Murjek Haparanda Boden Kalix Luleå Piteå Storuman rundvirke

transportsätt Avsänt Mottaget Kiruna Gällivare 2000 kton 1000 kton 500 kton Murjek Haparanda Boden Kalix Luleå Piteå Storuman rundvirke Detta kapitel beskriver nuvarande godstransportflöden med koppling till Norrbotniabanaestråket. Avsikten är att få fram ett tillräckligt bra faktaunderlag avseende dagens godstransporter och marknadsförutsättningar

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och Möjlighetsstudie Barentsbanann En sammanställning av behov och möjligheter av en ny järnvägsdragning mellan Kolari och Svappavaara 2013-01-31 Vectura Consulting AB Magnus Burvall Sofia Rosendahl Anders

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2008 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Regional systemanalys Dalarna

Regional systemanalys Dalarna Slutrapport 2008-10-01 Regional systemanalys Dalarna Innehåll 0 Sammanfattning... 4 1 Bakgrund... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...6 1.3 Organisation och process...7 2 Regionens roll och funktion - beskrivning

Läs mer

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige 20 januari 2014 www.botniskakorridoren.com info@botniskakorridoren.com Omslagsbild: Norrlandskusten och anslutande

Läs mer

4 Lokala förutsättningar JU 160

4 Lokala förutsättningar JU 160 JU 160 Detta kapitel redovisar de lokala förhållanden som är väsentliga för Norrbotniabanans dragning på sträckan mellan Södra och. Kapitlet beskriver miljöförutsättningar som landskap och geologi, natur-

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Råvaror och kommunikationer i Barents TRV 2011/31274 2011-12

Råvaror och kommunikationer i Barents TRV 2011/31274 2011-12 Råvaror och kommunikationer i Barents TRV 2011/31274 2011-12 Medverkande Regeringsuppdrag: Råvaror och kommunikationer i Barents Organisation: Beställare Trafikverket Projektansvarig Bitr. projektansvarig

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan RAPPORT Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan Jämtland och Västernorrlands län 2010-12-09 TRV 2010/32235 Konsult: Uppdragsledare: Utredare: Godsanalys: Persontrafikscenarier: Kapacitetsanalys: Layout:

Läs mer

Kiruna C. Gällivare. Boden. Älvsbyn. Jörn. Bastuträsk. Hällnäs. Lycksele Vindeln. Hell/Vaernes Airport Hörnefors. Vännäs C. Duved Husum Åre.

Kiruna C. Gällivare. Boden. Älvsbyn. Jörn. Bastuträsk. Hällnäs. Lycksele Vindeln. Hell/Vaernes Airport Hörnefors. Vännäs C. Duved Husum Åre. Narvik Riksgränsen Björkliden Abisko turiststation Kiruna C Gällivare Boden Luleå C Sunderbyn Luleå universitet Älvsbyn Jörn Bastuträsk Hällnäs Lycksele Vindeln Trondheim Umeå Ö Vännäsby Umeå C Hell/Vaernes

Läs mer

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar. Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB 2005-10-17 Mittnordens multimodala knutpunkt

Läs mer

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Järnvägens roll i transportförsörjningen 2006-06-30 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för godstrafik sedan 1988, med tyngdpunkt 1997 2004 Godstrafik Del 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 2 2 Övergripande om

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Bilaga 5 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9083/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Förslag till operativt program CCI:

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrlands län

Flygplatserna i Västernorrlands län Flygplatserna i Västernorrlands län - översiktlig analys av samhällsnyttan December 2014 Innehåll Slutsatser... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte och metod...5 2 Regionen och dess utveckling...

Läs mer

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Huvudstudie Slutrapport 25 februari 2011 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Relaterade projekt...4 2 Godstransporter

Läs mer

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor,

Läs mer

Plan. Diarienummer 342-60-09. Förslag till länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län

Plan. Diarienummer 342-60-09. Förslag till länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län Plan Diarienummer 342-60-09 Förslag till länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län Omslagsbilder Bild 1 är tagen på Moose Garden i Orrviken. Bild 2 visar skidåkning i Åre. Bild 3 visar Mittnabotåget

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Länsstyrelsen 2006-10-31 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR Framtidsstrategi och riskanalys Infraplan AB Förstudie Slutrapport 2005-08-02 Innehåll 2 Förord... 2 Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Smålandskustens hamnar och regionens

Läs mer