Persontrafik med tåg Luleå-Uleåborg/ Rovaniemi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persontrafik med tåg Luleå-Uleåborg/ Rovaniemi"

Transkript

1 Peronrafik med åg -/ Morjärv Haparanda Sunderbyn Noviken/LTU Pieå Sundvall Sundvall Sundvall Sundvall Sepember 2012

2 Viionen om peronåg Sverige-Finland Sverige har fungerande peronågrafik ill och från Norge och Danmark, men ingen rafik ill eller från Finland. Dea moverkar en breddad handel-, beök- och arbemarknad i e regional perpekiv och ubye mellan länderna i e naionell perpekiv. Mycke arbee med järnvägfrågorna för regionen har redan idigare gjor. De fakamaerial om idigare har agi fram rörande peronrafik på räckan Haparanda/, inom bland anna Norrboniabaneprojeke, Norråg, Trafikverke am Landinge, har ammanäll inom ramen för dea amarbee. Norrboen län har illamman med övriga län inom Norrågamarbee upphandla ågrafik norr om Sundvall och för Norrboen del handlar de om räckorna Umeå- och -Kiruna. De finn ockå en opion på rafik mellan och Haparanda/. De finn nu en vilja a ockå få igång peronrafik på räckan Haparanda. Dea dokumen bekriver föruäningarna för dea och vilka ällningaganden om måe göra. Trafiken blir en gränöverkridande EU-rafik om binder amman venk och fink peronrafik. Rapporen är beälld av arbegruppen för gränöverkridande peronrafik mellan EUländerna Sverige och Finland läng Boenvikbågen: kommun, kommun, kommun, Haparanda ad, Landinge, Norråg, Norrboniabanan, Länyrelen i Norrboen län, Länrafiken i Norrboen. Redakör: Peer Senon, ÅF Infraplan Grafik deign: Amanda Häll, Norråg Foo: Joachim Ljungqui, Clah Sudio 2

3 Tågrafiken uformning Viion Haparandabanan blir klar december 2012 och öppnar nya möjligheer för peronågrafik. Reiden -Haparanda blir minuer nabbare än med bu ro a banan går över. Denna omväg innebär deuom a de amlade underlage uöka med e or anal möjliga rerelaioner (Haparanda---Sunderbyn Tågrafik - Norråg planerar a ara peronrafik på räckan - Haparanda under Med erforderliga aionågärder kan Haparandabanan rafikera från ar med 5 dubbelurer Haparanda- under vardagar och 3 dubbelurer lördagar, öndagar am helgdagar. I de pågående uppdrag Länjukhu- Teknika Univerie- ). Viionen är e ammanhängande yem -Haparanda--/. Den finka dagliga järnvägrafiken går idag ill. Elekrifiering finn ill rax norr om. Sia milen ill venka gränen aknar elekrifiering och reguljär peronågrafik. På grund av olika pårvidd föruäer e framida ammanbunde yem omigning i Haparanda/. Saionerna i Haparanda och bejänar delvi uppagningområden i rep grannland. om Norråg har ge Boniaåg AB ingår en opion på fem dubbelurer på räckan C-Haparanda. Opionen föruäer e poliik belu om finaniering. Trafiken är en jänekonceion. Söra idavånd mellan urer ka vara fyra immar mellan kl Samliga urer ka ha reandeubye i C, Noviken- Univerie (då aionen öppna), Sunderby jukhu, C, Morjärv,, Haparanda. Vardagar ka åg finna i de idlägen om preciera ill ankom Haparanda cirka kl 7.45 och avgång 16.30, ankom cirka kl 7.45 och avgång

4 Dagåg, 2013 Kolari Gällivare To rn eå Kiruna, Narvik Haparanda Idag Sräckan --Haparanda aknar peronågrafik och rafikera av regional och inerregional burafik, om har begränade kopplingar mo Finland. Idag ker ca reor årligen med bu inom råke Haparanda-. 3 d -Kiruna/Narvik Dagen peronågrafik i norra Sverige är begränad ill regionala åg och naåg på räckan Kiruna och naågen på Sambanan. Norråg kör idag 3 dubbelurer (d) på räckan --Gällivare-Kiruna och 3 dubbelurer på räckan -Umeå. Karleby, Helingfor 3 d -Kiruna 3 d -Umeå 3 d -Umeå Skellefeå Vindeln, Vännä, Umeå Norråg VR (Fin) Kor ik... På den finka idan finn ågremöjligheer --. Även Helingfor-Kolari rafikera med min 3 dubbelurer/veckan. har därför idag mycke begränad ågrafik, men har 5 dubbelurer buranfer ill/från åge i. Gällivare To r ne å Kiruna, Narvik Haparanda 5 d -Haparanda Över rikgränen kör linjerafik, den å kallade Ringlinjen med 8 faa dubbelurer Haparanda-Haparanda. På ik kulle rafiken kunna öka ill ca 12 dubbelurer/dag. 5 d Hapa.- 3 d -Kiruna/Narvik 3 d -Umeå Karleby, 5 d -Haparanda Helingfor 3 d -Kiruna 3 d -Umeå Vindeln, Vännä, Umeå Skellefeå Kokivaara Jokkmokk Jokkmokk Paageare/år Polcirkeln Murjek Murjek Håmojokk Näberg Lakaräk Gullräk Sandräk Morjärv Morjärv Granjö Ljuå Niemiel Töre Holmfor Älvbyn Älvbyn Råneå Vivane Haparanda/ Haparanda/ Sunderbyn jukhu 10 km Pieå Gällivare Jörn n rr b No ne å To r p Ha na da an ar Kiruna, Narvik Bauräk ba o nia Längre ik... Byke Brahead Skellefeå Bef_ d -Haparanda Vindeln Vännä 12 d -Umeå Vindeln, Vännä, Umeå Umeå an 12 d -Haparanda 6 d -Kiruna 12 d -Umeå Skellefeå 4 nia Bo Piieå Roberfor 12 d Hapa.- Karleby, Helinki ba n Karleby Jakobad

5 Tågen Coradia Nordic, X62, är uveckla för den regionala rafiken i norra Sverige. Tågen har nabb acceleraion och kor bromräcka. Söra illåna haighe 180 km/h, där banorna medger dea. Komforen i ågen är vikig då genomnirean i Norrland beräkna vara ca 11 mil lång. För a erbjuda reenärerna exra bra ikomfor är ågen uruade med pecialbeällda olar med mjukare oppning och bredare idyna. Varje ågä rymmer 185 reenärer. Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg fr C fr LTU fr Sunderbyn fr Haparanda Haparanda Sunderbyn LTU C Exempel idabell Exempel idabell Reider per ranporä, - Tidabell 20 n de g or åb Ul e H ap i ix ar To an rn da io Ka l å K em Bo Lu le åb or Ka lix ap ar To an rn da io K em i g H Ul e rg 60 bo 25 eå 25 ap Ka ar lix To and rn a K io em i 45 Ul 25 H Idag går nio dagliga dubbelurer bu Haparanda-. Reiden är ca 2 immar 20 minuer. Med aionågärder på Haparandabanan och moderna moorvagnåg kulle denna räcka, ro a järnvägen är 19 km längre än E4, kunna klara på ca 1 im minuer. Även i rerelaionen - kulle rean gå nabbare med åg än med dagen burafik. Reiden - kulle kunna kora ner ill ca 3 immar. 50 å Reider le 90 Bo de n Avgång cirka kl Lu Avgång Haparanda cirka Lu Bo leå de n Ankom cirka kl min På kor ik planera fem dubbelurer/vardag, re d/helgdagar i följande idlägen: Ankom Haparanda cirka kl Sundvall Sundvall Sundvall Sundvall 5

6 Trondheim Ö Foo: Haparanda ad Samhällnya av aningen Trafik på räckan möjliggör ammanlänkningen mo Finland och de ora befolkningområdena läng råke. Sampele i råke -Haparanda/- am -Haparanda/- har hiill hämma av a de går över rikgrän. Toal har råke (inkluive ) ca invånare. Den nya Haparandabanan kommer a dramaik förbära ågremöjligheerna läng Boenviken. Med förbärade kopplingar över rikgränen kulle Haparanda// ligga inom rimliga reider från både, och. Regionföroring All erfarenhe viar a en arakiv regional järnvägrafik innebär regionföroring genom amverkande arbe-, ubildningoch boadmarknader. Regionala och naionella amhällnyor Bergen Föruäningarna för arbependling mellan olika yper av arbemarknader underläa. Regionen om ådan får arkare konkurrenkraf då de blir möjlig a bo på en pla och arbea eller ubilda ig på en annan. De gör a de blir läare för männikor a hia arakiv arbee/ubildning förbåda parer i e parförhållande. Regionen får ockå fördelar i och med a olika arbemarknader kompleerar varandra och a föruäningar för erfarenheubye ökar. Reande på järnväg innebär ockå en lägre miljöbelaning vilke bidrar ill e långikig hållbar amhälle. 6 Göeborg Sråke har oolo al invånare Karlad

7 BEFOLKNING > < Pieå Umeå erund Vaa Sundvall Tammerfor Gävle Åbo Sockholm Helingfor Figur: ÅF Infraplan Linköping 7

8 Arbemarknad Den nya Haparandabanan kommer a dramaik förbära ågremöjligheerna läng Boenviken. Med förbärade kopplingar över rikgränen kommer Haparanda// ligga inom rimliga reider från både, och. Enidiga arbemarknader och nedläggningar, briande illgänglighe ill andra arbemarknader am briande illgänglighe ill högre ubildning, är vikiga fakorer om oraka befolkningminkning på många orer. Uvecklad ågrafik ger de boende i och Haparanda, möjlighe ill korare reider ill arbeplaer och udieorer. Förbärade kommunikaioner kan bidra ill a broma/vända den negaiva befolkninguveckling om många kommuner i råken drabba av am bidra ill långikig hållbar regional funkion. Arbemarknaderna, om idag lider av obalaner ill följd av näringlive pecialiering och rukuromvandling, kan balanera genom modern peronågrafikering på Haparandabanan. Även rekryering av pekompeener underläa av a dagen åkilda arbemarknader kan amverka, med både örre volymer och förbärad differeniering om följd. Den eferrävade, balanerande pendlingen möjliggör och deuom blir pendlingreiderna korare än vad de idag är inom oradregionerna. Näringliv De berörda orerna har inbörde ora killnader i näringlivammanäning. Flerale kommuner har beydande illverkningekor om baera på de naurreurer om finn i norra Sverige och Finland. Inom och mellan via näringgrenar förekommer omfaande klueramverken, ärkil vad aver urim, maaråvara och biobränle. regionen är ledande region inom mobileknologi, ärkil elemedicin. Dagpendling Tjänereor Veckopendling Turim Läncenrum Haparanda/ Pieå 8 Figur: ÅF Infraplan

9 Offenlig ervice Univeriejukhue i är regionjukhu för hela norra Finland vad aver pecialijukvård. Inom de uderade råke finn även länjukhu med pecialierad jukvård i Sunderbyn, och. Däruöver finn ländeljukhu och Pieå. Den högre ubildningen är koncenrerad ill, och. Därill finn ulokalieringar ill mellanliggande orer (SPECA)., och är adminiraiva cenrum för repekive län. Pieå Figur: ÅF Infraplan Offenlig ervice Regionjukhu Län-/ländeljukhu Univerie/högkola Univerieefilial Länyrele Regional myndighe Haparanda Näringliv Papper & maa Meallinduri Gruvinduri Turim Privaa jäner Kompeenförörjning Andel högre ubildade Kompeenförörjningen med högre ubildade uppviar idag ora geografika obalaner i regionen. Univerieorerna Umeå,, och har mycke höga andelar högubildade. Övriga kommuner vid bovikbågen har ubildningnivåer klar under rikni. Rekryering I näa eg, rekryeringen från högre ubildning ill näringliv och offenlig ekor, har ampele mellan arbemarknaderna mycke or beydele. För a vå peroner ka kunna få arbee någorlunda amidig är de beydelefull a arbemarknaderna är illräcklig ora, aningen genom oren egna orlek eller genom a goda kommunikaioner medger ampel mellan orer. Förbärade kommunikaioner har deuom or beydele för ampel och amverkan mellan univerie- och högkoleenheer. Tillgång ill högre ubildning Benägenheen a börja högre ubildning är ark beroende av dagpendlingillgänglighe ill högkolan/ univeriee. Dea gäller i ynnerhe för ungdomar uan högre ubildningradiion i hemme och för forbildninguderande. Ökad illgänglighe genom en kombinaion av genomänk ubildninglokaliering och goda kommunikaioner, är av or beydele för a höja ubildningnivån och frigöra nya mänkliga reurer. Humaniora Samhällveenkap, ek och jur. Naurveenkap Teknologi Vård och omorg Medicin Ubildning Konnärliga ämnen Övriga Filial Ubildningenhe Yrkehögkola Univeriy of Lapland eknika univerie univerie 9

10 Inveeringar för rafiken Nya Haparandabanan Haparandabanan var urprungligen en del av Norrboniabanan men brö ur projeke när byggnaionen arade. Banan beår del av den uppruade delen mellan och (119 km) am av den nybyggda bandelen mellan och Haparanda (42 km). Byggnaionen av banan påbörjade 2006 på den befinliga delen och på den nya I de föra finanieringbelue kulle banan ej elekrifiera från ar men dea belu ändrade och banan kommer nu a vara elekrifierad vid rafikar De färdiga projeke är kalkylera ill 3,5 miljarder kronor. Haparandabanan kommer a vara indelad i re haighezoner. 90 km/h på den älda delen -Morjärv, 140 km/h på delen Morjärv- och 250 km/h på nya delen -Haparanda. Dea innebär a ågrafiken kan konkurera idmäig med bu på räckan Haparanda/-. De ågärder om är genomförda i infrarukuren möjliggör, under föruäning a man bedriver peronrafiken med likarade åg om i övriga Norrågupplägge a man kan äa ig på åge i Haparanda och vara i på 21 minuer och kunna anlua ill Sunderby jukhu på 1 imma och 25 minuer. Med dea reider å kommer möjligheen för arbependling a förbära idmäig men främ innebära en komforförbäring. På åge är de möjlig a medföra cykel vilke även de ökar illgängligheen för de reande då de blir lä a a ig ill och från aionområde. Om de reande vill arbea under rean å kommer även de a underläa då de kommer a finn möjlighe ill Inerneuppkoppling på ågen. Haparandabanan är planerad och byggd i föra hand för godrafik och de kräv därför inveeringar i åväl järnvägen infrarukur om omgivande infrarukur för a peronrafik ka vara möjlig. Praxi är a Trafikverke bygger plaformar, väderkydd och rafikinformaion medan reerande funkioner om parkeringar och vänalar i e reecenrum eller järnvägaion bygg av kommun eller annan faigheägare. Trafikverke har påbörja eknika uredningar (funkionuredningar) om kommer a bekriva och konadberäkna genomförbara alernaiv för varje aionläge. Uredningarna är ine färdigällda ännu och konaduppkaningarna är därmed oäkra i dea kede. 10

11 Sundvall Sundvall Sundvall Sundvall Trafikverke anvarar för a under 2012 genomföra en funkionuredning för alla bangårdar i. Uredningen kommer bland anna a innehålla konekvener för C av införande av peronrafik på räckan Haparanda-. järnvägaion uppfyller ine de krav man idag bör älla på en aion/reecenrum i en ad av orlek. Ren funkionell kan nuvarande aion dock fungera fram ill de a e ny reecenrum kan bygga. kommun har inle e arbee för a illamman med Trafikverke, markägare och operaörer hia löningar för a kapa e arakiv och modern reecenrum. Kommunen har inledningvi illamman med Pieå och Skellefeå kommuner låi a fram underlag för vad om kräv för a man ka få moderna och arakiva reecenrum i repekive or. Bland anna vilka yor om kräv för olika funkioner am vad e reecenrum kan innehålla för funkioner, uöver de om är nödvändiga för jälva rean, för a göra reecenra ill en arakiv punk i aden. Underlage ka använda i den foraa planeringen, men ännu har inge belu agi om hur planeringarbee ka gå vidare. Illuraion: Han Wallochke Trafikverke anvarar för a ureda och möjliggöra användning av påre närma reecenrume för peronrafik. kommun anvarar för och driver e relaiv nybygg och väl fungerande modern reecenrum, om evenuell kan behöva kompleera med yerligare pendlarparkeringar. Ärende om peronrafik på denna bandel e med poiiva ögon ho kommunen. 11

12 Inom kommun blir de akuell Reecenrum om kall använda av de med reecenrum i och hållpla i re om nu FUNKTIONSUTREDNING ured: Befinlig godbangård, 17 (33) Morjärv. Trafikverke anvarar i Morjärv för Rammelberge och Skogkyrkogården. a påre närma befinlig aion elekrifiera och använd Dokumeniel vilke kräver ny perrong förlag för Dokumendaum Morjärv. Kommunen anvarar Verion kommun är överen om Trafikverke FUNKTIONSUTREDNING 16 (30) och plaform med plaformanpaning, väderkydd. Trafikverke bdl för 132 a belua om vilken placering om Remi anvarar i äor för a illamman kall använda Ärendenummer/Diarienummer för reecenrume i Ev projeknummer med kommunen Dokumeniel faälla vilke läge för äor, belu Dokumendaum Verion [Ärendenummer] bör a under [Projeknummer] Haparanda plaformanpaning, bdl Remi Ärendenummer/Diarienummer Ev projeknummer [Ärendenummer] [Projeknummer] 15/ invig Nya Haparandabanan! Elekrifiering av pår 1 från nya växelanluningen med pår 2 i längdmäningen rikning ill elekrifiera pår 2 vid växel 1a. ERTMS ågärder för illkommande växlar am peronågopp, kanaliaion, el lågpänning ill plaformuruning, värmepo m.m. BEST UA1b 2 nya växlar från pår 2 ill pår 1 öer om växel 13 för a ge godrafiken åkom från öer in på pår när peronåg år inne vid plaform. Elekrifiering av hela pår 1(från vxl 20 ill vxl 1a). Figur 8 Schemaik ki över UA2. Placering vid normalhuvudpåre, pår 2. ERTMS ågärder för illkommande växlar, peronågopp am a pår 1 blir ågpår, kanaliaion, el lågpänning ill plaformuruning, värmepo m.m. Haparanda/ Plaform och plaformövergång Befinlig järnvägaion BEST En ny kall - 80 UA1c använda. meer lång, mellanhög Haparanda kommun idoplaform, äger reecenrume med illhörande och ramp, bygg ad kommer läng a kunna använda 2 normalhuvudpåre. växlar enbar från pår marken Plaformen 2 ill run pår om urua 1i kring. längdmäningen Kommunen anvara med rafikaninformaionuruning, rikning, Haparanda förkjuning järnvägaion av växel för 13 peronrafiken. växlar. arbear för a den finka per- Trafikverke anvarar för a närma för a järnvägaionen projekera ill e mo plaformuruning längdrikningen för och belyning. kapa urymme för plaform och nya aionen ödra ida elekrifiera och modern reecenrum under Reecenrume kall fungera illamman med regionala finka åg kall angöra. onrafiken i regionen kall öka och a alla använd för venk peronrafik. Löningen kräver elekrifiering av Elekrifiering Plaformen del av påre och ykik av pår uforma 1 nuvarande från nya efer verkamhe, växelanluningen TSD krav Ungdomen och plaformuruning med hu, pår 2 Saden i längdmäningen har och inle rafikinformaion en uredning rikning om ill analyerar alla behov/poenial/inveeringbehov uforma am övrig en ny växelanläggning elekrifiera i am enlighe a den med gamla pår koncep 2 vid café växel om ec. de 1a. Kommunen naionella anvarar projeke vidare Saioner för för plaformen änk för a regelverk. paa dagen Eferom åg. de ny är infrarukur nybyggnaion i form äll av bilparkeringar dock högre krav än för i befinlig Saioner infrarukur för alla. på fink ida för Trafikverke anvarar ERTMS för a möjligheen ågärder för illkommande för lång- och koridparkering, växlar am peronågopp, gång- och a kanaliaion, moavara de om el lågpänning är gjor på venka a a emo finka peronåg ill Eferom plaformuruning, läng de plaformen finka placera cykelvägar, värmepo på cykelparkeringar, en m.m. plan, hårdgjord bra buangöringar fördel och använda. buuppällningplaer Goda exempel m.m. på dea Norråg. finn a häma i projek ya kan prefabricerade idan inom projeken Norrboniabanan och påre på reecenrume plaformelemen norra ida ured. med Pågaåg Sydo, Inveering dirik Syd. Se figur 5 i avni UA1 ovan. Kalkylen för UA2 baera dock på konvenionell byggda plaformar. Prefabricerade kan bli billigare. Byggnadverk Ine akuell i dea projek m a p byggnadverk i järnväganläggningen. BEST Fly av befinlig växel am kyddväxel för förkora pår 1, avvikande huvudpår. Placering om möjlig å a kurvan vid pediionbyggnaden förvinner. Ca 150 meer av befinlig pår 1 behöver riva. Dea pårmaerial ka para för a använda i andra reinveeringprojek. Fly av belyningolpar och anluning av el lågpänning ill plaformuruning, Figur 6 Schemaik rafikinformaion ki över m.m. alernaiven i UA1a-d. Ovan viar UA1a, övriga alernaiv kiljer i anal växlar, placering av växlar och längd på elekrifiering av pår 1. ERTMS ågärder för peronågopp och flyade växelobjek. 12 BEST - UA1d Elekrifiering av hela pår 1(från vxl 20 ill vxl 1a). Inga nya växlar.

13 13

14 Morjärv Haparanda Sunderbyn Noviken/LTU Pieå Elekrifiering Efer uppruning av järnvägen på venk ida är de enda räckan Haparanda- Laurila/ om forfarande aknar elekrifiering. Elekrifiering av räckan finn för närvarande ine med i några gällande planer. I RHK: elekrifieringplaner ingår elekrifiering ill Larurila- om en framida möjlighe om de gränöverkridande ampele ärk jämför med idag. Den oala räckan uan elekrifiering är ca 20 km. Med elekrifiering kapa föruäningar för både mer miljö- och klimavänliga ranporer om för effekivare ågrafik i hela Boenvikregionen. Sandard Haighe -: 140 km/h (36 km) -Morjärv: 90 km/h (73 km) Morjärv-: 140 km/h (38 km) -Haparanda: 250 km/h (42 km) Haparanda-: (4 km) -: 100 km/h (20 km) Spårvidd Sverige: 1435 mm Finland: 1524 mm Haparanda-: Fyrrälyem. Elekrifierad Ej elekrifierad Morjärv Haparanda Sunderbyn Noviken/LTU Tillåen haighe 250 km/h 200 km/h 160 km/h 140 km/h 120 km/h 90 km/h Pieå

15 Åerående ågärder C I planera för e ny reecenrum och aionområde för a kunna hanera den ökade peronågrafiken. De nya reecenrume förelå a ligga i Sorgaan förlängning, rax öer om befinlig buaion och ca 250 meer norr om dagen järnvägaion. Reecenrum inkl plaformar, C, Mkr. C Tillgängligheen vid C behöver förbära för a möa den ökade peronrafiken. Trafikverke kommer bl.a. inveera i en hianluning ill mellanplaformen. Tillgänglighe, hianluning från gångunnel, 2,8 Mkr. Morjärv Vid Morjärv drifpla finn idag ingen plaform. De avvikande huvudpåre, närma aionhue, aknar elekrifiering. En ny 80 meer lång idoplaform, med illhörande ramp, bygg framför aionhue. Plaformen urua med rafikaninformaionuruning och belyning. Spåre elekrifiera och före med vå fjärryrda frånkiljare för a möjliggöra fora laning/loning vid den befinliga idolakajen. Plaform och elekrifiering, 6,6 Mkr. Haparanda I Haparanda finn en idigare vå plaformar för peronrafik. Peronåg har dock ine anna vid Haparanda aion edan Haparanda kommun har önkemål om a kunna använda Haparanda aionhu och a ågen annar vid plaformen närma aionhue. Spåre närma aionhue är dock ine elekrifiera och plaformen uppfyller ine de krav om äll. Trafikverke har förelagi elekrifiering av påre och a plaformen bygg om ill en 80 meer lång, mellanhög plaform. Plaformågärder och elekrifiering av pår: 11,2 Mkr (Haparanda-)-Laurila Elekrifiering av bandelen Haparanda--Laurila. Norrboniabanan Ny kujärnväg Umeå-, Mkr Plaform och elekrifiering Morjärv Plaform och Elekrifiering elekrifiering Plaform Laurila Haparanda Tillgänglighe En ny, 80 meer lång, mellanhög idoplaform, med illhörande ramp, planera läng huvudpåre. Plaformen förelå a urua med rafikaninformaionuruning, plaformuruning och belyning. Ny idoplaform: 7,4 Mkr Pieå Sunderbyn Noviken/LTU Ny reecenrum: C Ny järnväg: Norrboniabanan

16 En vikig länk Del i e örre ammanhang Haparandabanan är en del av Bonika korridoren och en raegik vikig länk inom de rannaionella godranporyeme i norra Europa. Bonika korrioren är förelagen av EU-kommiionen a ingå i de europeika omnäe, Core Nework. Godranporer Sora godvolymer ranporera på vägoch järnvägnäe och över hamnarna i Barenregionen. Tranporflödena går övervägande från norr ill öder och ranporyeme har uveckla därefer. Den relaiv låga eferfrågan på ö-väliga ranporer beror på adminiraiva, kulurella, pråkliga och infrarukurella fakorer. Under de enae 20 åren har amarbee och ubye länderna emellan förbära, vilke öppnar för nya möjligheer. Norka have Vära Europa Bodö Mo i Rana Harad Narvik Gällivare Kiruna Pajala Kolari Länge ik Salla Baren hav Murmank Ala- Kuri Miljoner neoon per ban-km < km Kola Peninula Kirovk Via have Trondheim Öerund Sundvall Umeå Boenviken Vaa Raahe Oulu Kokkola (Karleby) Kajaani Koamu Ledmozero Belomork Kokoma Archangelk Severdovink Onega Gävle Soravala Perozavodk Kargopol Onega Koka Ladoga Sockholm Helinki Gohenburg S Peerburg Befinliga volymer Öerjön Poeniella volymer från ökad produkion i norra Sverige, Finland och Ryland

17 Finaniering Konader Trafikeringkonaden för den akuella räckan om omfaar fem dagliga dubbelurer är beräknad ill en årlig konad av 20 Mkr. Fördelning Inom den hiill upphandlade rafiken i Norrågamarbee har aen belua a medfinaniera rafiken med 50%. Om amma finanieringmodell kulle illämpa för akuell räcka å kulle de innebära a aen anvarar för 50 % (10 Mkr, och regionen genom landinge och kommunerna för 50 % (10 Mkr). E ådan belu kräver en uökad alig ram och måe förankra ho regeringen. Till dea måe lägga inveeringar för a kapa arakiva aioner/reecenra. Ny kollekivrafiklag Den 1 januari 2012 började den nya kollekivrafiklagen a gälla. Den innebär a de är den regionala kollekivrafikmyndigheen om anvarar för all kollekivrafik i läne. I Norrboen beår den nya myndigheen av e kommunalförbund med amliga 14 kommuner am landinge. Finanieringen av kollekivrafiken ka ke enlig den modell om vari i bruk edan 2010 och om innebär a landinge har konadanvare för omlinjer med bu och all peronrafik på järnväg. Kommunerna har konadanvare för inomkommunal burafik. Tågrafiken på räckan kan medföra a man kan eräa och minka parallell burafik på via av linjerna inom läne. Bonika korridoren är en vikig del i de europeika omnäe 17

18 Regionala roller och anvar Regional kollekivrafikmyndighe Myndigheen har anvare för planering och upphandling av all kollekivrafik i läne. Man kan dock överlåa ill kommun eller bolag a köa upphandlingen och ecknande av aval för vi rafik. Myndigheen kommer löpande a faa belu om vilken rafik om ka omfaa av å kallad allmän rafikplik. Trafik om amhälle/ myndigheen aner är av väenlig värde för amhälle funkion och om man därför aver a upphandla måe omfaa av allmän rafikplik. Myndigheen bör omgående iniiera de rafikala amarbee med Finland aveende e gemenam rafikubud gällande idabeller, axeamarbee och marknadföring. Landinge Landinge är en par i den nya kollekivrafikmyndigheen och ka om ådan finaniera kollekivrafiken på järnväg inom läne. Ledningen har vari med i en inledande dikuion om hur rafiken mellan och Haparanda kan finaniera. En möjlighe är en amfinaniering av regionen genom Landing och berörda kommuner för räckan Haparanda/. Länyrelen Länyrelen kan medverka i denna proce på vå ä. Del genom a illamman med övriga akörer, där Norråg bör ha en ledande roll i a uppvaka aen för a få medel ill rafiken i likhe med den övriga rafiken inom Norrågamarbee. Del genom a Länyrelen kan ha via möjligheer a medfinaniera infrarukur om Reecenrum, anluningvägar ec. via Länranporplanen. Ubyggd nabbågrafik ger ora poiiva amhälleffeker 18

19 Sundvall Sundvall Sundvall Sundvall Belu Kommunal infrarukur Kommunen beluar a å för in del av förverkligande av infrarukuren aveende reecenrum och inleda följande eg för genomförande Planering Projekering Inveering Byggande I drifagande Kommunala rafikkonader Kommunen beluar a verka för a peronrafik på järnvägen mellan och Haparanda/ a med i den Trafikförörjningplan om den regionala kollekivrafikmyndigheen ka uppräa. Kommunen begär a Norråg uppvakar aen för alig medfinaniering om 10 Mkr årligen med ar Trafikverke anvar är planering/uförande och finaniering av ina anläggningar vid reecenrum i form av pår, perrong och rafikinformaion. Arbee med a få med Norrboniabanan och övriga delar av Bonika korridoren i EU: upekade Core Nework har bedrivi inom ramen för projeke Bonika korridoren där bl.a. kommuner, länyrelen, landinge m.fl. är delakiga från fem län am movarande på finka idan. Kommunerna Kommunerna anvarar illamman med andra akörer åom Trafikverke, markägare och operaörer för övriga inveeringar för reecenrum i anläggningar om vänhall, anluande vägar för bil, cykel och gångrafik, parkeringar för bilar, buar och cyklar m.m. Bonika korridoren Norråg är de gemenamma amverkanorgane för järnvägrafik inom regionen. Norråg kan på regionen begäran uppvaka Trafikverke cenral och deparemen/regering för a öka medel ill rafiken om en uökning av Norrågamarbee med amma föruäningar om den övriga rafiken. Trafikverke Norrboniabanegruppen kan bidra genom a marknadföra hela räckan Umeå venkfinka rikgränen. A a med peronrafik på järnvägen Haparanda/ i den kommande rafikförörjningplanen och a denna omfaa av rafikplik. Myndigheen måe då ockå avgöra hur finaniering ka ke. Begäran om a Norråg uppvakar aen för medfinaniering av rafiken Norråg Norrboniabanegruppen Begäran ill den nya rafikmyndigheen för Norrboen Kommunerna kan ockå på den regionala kollekivrafikmyndigheen begäran vara med och delfinaniera rafiken på räckan. 19

20

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens EIT - Efficie & Iegraed Trapor FFI Traporeffekivie i Projekkofere 2011-0-1 Se Lidgre, Odee Swede 1 Måläig och bakgrud EIT-projeke hadlar om hur rapor/logiikföreag kommuicerar med ia kuder (B2B-relaioer).

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin Produkve och mljöeffekve den venka llverknngndurn Jan Laron Reglerngbrevuppdrag nr 4 2008 nr: 1-010-2008/0016 ITPS Inue för llväpolka uder Sudenplan 3 831 40 Öerund Telefon 063 16 66 00 Telefa 063 16 66

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer