STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015"

Transkript

1 1(13) STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN BAKGRUND Norrlandstingen har definierat kompetensförsörjningen som den högst prioriterade strategiska frågan. En god kompetensförsörjning är grundförutsättningen för landstingens verksamhet. Samverkan med regionens universitet är viktig för att förbättra kompetensförsörjningen. Samverkan mellan landstingen i regionen är också en förutsättning för att lösa delar av kompetensförsörjningen. Mot den bakgrunden bildades 2012 inom Norrlandstingens Regionförbund ett kompetensförsörjningsråd (KFR), med representanter för den strategiska ledningsnivån i de fyra landstingen och vid tre av regionens universitet. Kompetensförsörjningsrådet beslöt att beskriva viktiga strategier och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i regionen. Som underlag inventerades problemområden som upplevs vara hinder för en förbättrad kompetensförsörjning. Inledningsvis gjordes också en översikt över rekryteringsbehovet hos landstingen och över utbildningsutbudet hos universiteten inom vissa yrkesområden. Avsikten var också att försöka göra en analys av hur många av de utbildade som stannar i regionen efter genomgången utbildning. Den senare uppgiften har visat sig svår att få fram. Möjligheten att få fram sådana uppgifter undersöks för närvarande. KFR gör dock bedömningen att även om inventeringen inte ger en exakt bild i fråga om behovet och i vilken utsträckning utbildningsutbudet motsvarar behovet, är underlaget tillräckligt för att gå vidare med förslag till strategier till stöd för regionens kompetensförsörjning. Strategidokumentet tar givetvis inte upp alla aspekter på kompetensförsörjning utan begränsar sig till de frågor som kan belysas utifrån kompetens och erfarenheter hos just detta partsammansatta organ och dess arbetsgrupp för frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning. Dokumentet behandlar huvudsakligen långa och medellånga vårdutbildningar. När det övergripande dokumentet fastställts kommer KFR att utarbeta målbeskrivningar, aktiviteter och uppföljningsvariabler inom de angivna områdena. I höstpropositionen 2011 beslöt regeringen om en utökning av utbildningsplatser vad gäller utbildningarna till sjuksköterskor, läkare och tandläkare. Ett särskilt villkor för en utökad tilldelning av platser är att VFU för vårdutbildningar och klinisk praktik för läkarprogrammet kan garanteras med hög kvalitet. Regionens universitet och landsting ingav en gemensam skrivelse till utbildningsdepartementet med en avsiktsförklaring kring den gemensamma inriktningen för att klara fler utbildningsplatser. Där förklarar man att universiteten och landstingen åtar sig att gemensamt vidareutveckla metoderna och formerna för verksamhetsförlagd utbildning/klinisk praktik inom regionen.

2 2 (13) Beslutet blev att utöka med 94 nybörjarplatser vg sjuksköterskor. Därav 20 vid Luleå tekniska universitet, 24 vid Mittuniversitetet och 50 vid Umeå universitet. Tandläkarutbildningen utökades med 10 platser. För sjuksköterskeutbildningen tillfördes ingen ny finansiering till universiteten. KFR identifierade också tidigt att VFU för vårdutbildningarna och den kliniska praktiken inom läkarprogrammet en nyckelfråga i kompetensförsörjningen för i stort sett samtliga områden. VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMGÅNG En framgångsrik kompetensförsörjning bygger på en komplex dynamik där incitament och individuella drivkrafter är avgörande. Landstingen och universiteten råder endast över en del av de faktorer som avgör individens val beträffande utbildning och bostadsort. Tydliga strategier för att använda sig av de möjligheter man faktiskt har, får då ännu större relativ betydelse. Positiva incitament måste skapas och negativa incitament motverkas. Uppfattningen om arbetsgivarens varumärke påverkar kompetensförsörjning. Att studenterna känner sig efterfrågade och välkomna och att det är god kvalitet och bra planering i den kliniska delen av utbildningen/vfu spelar stor roll i hur den potentielle arbetsgivaren upplevs. Forskning, utbildning och patientnära verksamhet utgör alla tre viktiga faktorer för framgång. Att skapa förutsättningar för att höja den akademiska nivån hos medarbetarna är avgörande för fortsatt utveckling. En gemensam strategi för landstingen och universiteten ökar möjligheterna till en positiv utveckling. Eftersom det råder en bristsituation inom många yrkesområden kräver kompetensförsörjningen mer av ledningsinitiativ och överlagda långsiktiga åtgärder än den tidigare gjort. Det innebär att de grundläggande förslagen i regionens kompetensförsörjningsplan är de delar som föreslår insatser på systemnivå. D.v.s. förslag till strategier för anpassning till de nya omständigheter som råder beträffande vårdens utveckling och konkurrensen om arbetskraften. Förslagen grundar sig på konkreta erfarenheter från såväl landsting som universitet. Med stöd av väl fungerande strategier och samverkan kan man utforma konkreta samarbetsprojekt kring specifika utbildningar, eller rekryteringssatsningar. Utan stöd av långsiktiga strategier ger dock den konkreta samverkan mindre effekt. SYSTEMFAKTORER Fora för samverkan mellan landsting och universitet på samtliga organisatoriska nivåer. Universitet och landsting samverkar i forskning och utbildning inom vård ochmedicinområdet, utifrån sina respektive huvuduppdrag. Erfarenheter från såväl landsting som universitet visar att väl fungerande arenor för samverkan är en

3 3 (13) förutsättning för att lösa problem och finna nya vägar. I dagsläget finns inte etablerade forum för regelbunden samverkan på samtliga organisationsnivåer eller för alla utbildningar. Det är viktigt att såväl den övergripande ledningen som den operativa verksamheten har fungerande kanaler för samverkan mellan huvudmännen. Tydliga strategier i det övergripande ledningsperspektivet Utbildning, forskning och utveckling skall vara ett uppdrag lika viktigt som vårdarbetet vilket behöver prägla organisationskulturen och komma till uttryck i uppdragsbeskrivningar, uppföljningar och värdering av arbetsinsatsen. Detta kan åstadkommas genom ledningens förhållningssätt. Att ta emot studenter och handleda kräver planering och tid. Om enskilda enheter lämnas att själva prioritera hur tiden skall användas finns en naturlig risk att man prioriterar den dagsaktuella vården och nedprioriterar att ta emot studenter och handleda. Det behövs därför övergripande överenskommelser med god framförhållning, mellan landsting och universitet som motsvarar utbildningsåtagandet. Ett sådant förhållningssätt är i sig själv troligen också rekryteringsbefrämjande eftersom en organisationskultur som varmt välkomnar studenter ger en positiv bild av en presumtiv arbetsgivare. Landstingens arbete med kompetensförsörjning bör utformas också med stöd av professionen och aktiva forskare inom den egna verksamheten. Universitetens vision och mål är att tillhandahålla ett attraktivt och kvalitetssäkrat utbildningsutbud på såväl grund- som avancerad- och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket innebär att universiteten ska vara en arena för mötet mellan forskning, teori och praktik. Kvalitetssäkrad utbildning innebär därmed att universitetets lärare har en hög vetenskaplig, pedagogisk och professionsanknuten kompetens. Utbildningarna bör genomföras i goda vetenskapliga miljöer som utöver den professionella kunskapen också utvecklar studenternas generiska förmåga. Kvaliteten vid utbildningarna granskas av Universitetskanslersämbetet och det är angeläget både att kunna visa god kvalitet och klara en utökning av utbildningsplatserna. SPECIFIKA ÅTGÄRDSOMRÅDEN Aktuella satsningar inom ramen för EU-samarbete Inom ramen för EU:s politikområden, för programperiod EU 2020, lyfts utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården särskilt fram. Utpekade områden är forskning och utveckling inom områden som livsstilsfrågor, äldre-äldre, alternativa vårdformer i glesbygd, e-hälsa, m.m., samt inte minst kompetensförsörjning, där EU-strukturfond för programperioden avsatt en särskilt hög budget. Även rekrytering av nyckelkompetenser, kompetensförskjutning, nya metoder för kompetensutveckling är prioriterade frågor.

4 4 (13) Dessa ovan beskrivna områden stämmer väl med de utmaningar som norrlandstingen står inför och innebär en möjlighet att med samverkan och EU-bidrag kunna driva forsknings- och utvecklingsprojekt. Utvecklade yrkesroller med särskild utbildning och karriärutveckling Förutom de specifika bristområden som kommenterats ovan finns en generell bristsituation vad gäller läkare och specialiserade sjuksköterskor. Mot bakgrund av dagens bristsituation, prognoser om framtida personalbehov och svårigheten att genom en utökad utbildningsvolym nå balans, blir konsekvensen att en redan besvärande brist kommer att bli än större. Det är därför av största vikt att söka lösningar där yrkesroller kan utvecklas och nya kompetenser kan bidra till en god vård. Exempel på utbildningsinsatser som utvecklar yrkesrollen för sjuksköterskor är en satsning på utbildning till specialiserad sjuksköterska. Med samma metod kan man överväga om kompletterande utbildning kan utveckla rollen som undersköterska/skötare och läkarsekreterare. Genom att aktivt analysera hur kompetensutveckling kan bidra till verksamhetens bemanning skapas en karriärutveckling som ökar förutsättningarna för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Utvecklingen i vården ställer allt högre kunskapskrav redan på den grundutbildade. Vilket kan komma att kräva förändringar i vårdutbildningarnas innehåll och längd Förändrad grundutbildning för läkare Läkarutbildningen är för närvarande föremål för nationell översyn. Regeringens utredare presenterar sitt slutliga förslag i mars De förändringar som kommer att föreslås är en förlängning av grundutbildningen från 5,5 till 6 år och att allmäntjänstgöringen (AT) tas bort. Legitimation kommer att erhållas efter genomgången grundutbildning. Dessa förändringar kommer att ge omfattande förändringar i landstingsverksamheten både avseende behovet av klinisk praktik men även p.g.a. förlusten av AT-läkare. Denna förändring kommer att innebära stora förändringar över hela norra regionen i den kliniska praktiken under läkarprogrammet. Regionaliserad läkarutbildning Den utökade och regionaliserade läkarutbildningen (RLU), innebär både möjligheter och utmaningar för verksamheten vid såväl landstingen som vid universitetet. Till skillnad från de utlokaliserade studenterna gör de regionaliserade studenterna såväl sin teoretiska som sin kliniska praktiska utbildning vid RLU-orterna. Detta kräver en ökande akademisk nivå för att genomföra den teoretiska delen med hög kvalitet. En stor utmaning är därför att utveckla de akademiska miljöerna i RLU landstingen. För detta görs särskilda satsningar med resurser från Umeå universitet (UmU), RLUlandstingen och med medel från Avtalet om Läkarutbildning och Forskning (ALF), till och med Framgång med att rekrytera disputerade specialister till RLU-orterna är avgörande för att RLU ska kunna bedrivas på vetenskaplig grund. Denna nya situation ställer nya krav på RLU orterna vars identitet förändras och blir mer akademisk. Ur rekryteringssynpunkt bör RLU vara positivt för landstingen utanför VLL under föreutsättning att tillgången på AT-läkaranställningar och därefter

5 5 (13) specialisttjänstgörings (ST)-anställningar är tillräcklig så att hela utbildningen fram till färdiga specialister kan genomföras. Specialistutbildning för läkare Inom bara några år kommer bristen på specialiserade läkare inom flera områden att bli mycket besvärande. Redan i dag är bristen på vissa specialiteter, t.ex. patologer, onkologer och radiologer i regionen så stor, att bemanning klaras med hjälp av bemanningsföretag. Landstingen har hela ansvaret för specialisttjänstgörings (ST)- utbildning och omfattningen av denna bör planeras i samverkan mellan landstingen. Landstingens planering för ST-utbildningar kan behöva revideras och anpassas till de egna behoven och till samverkan i regionen. Vad gäller patologer finns en nationell utredning som beskriver bristsituationen och i samband med den regionala utvecklingsplanen för cancerområdet och särskild samverkan mellan landstingen inom patologin, kommer konkreta åtgärdsförslag, bl.a. vad gäller e-patologi. Specialistutbildning för sjuksköterskor Norra regionen utbildar en relativt sett stor andel av alla studenter inom det medicinska området. Erfarenhet visar att de som är utbildade i regionen i större utsträckning också stannar som yrkesverksamma där. För att attrahera rätt personer till utbildning t.ex. specialiserade sjuksköterskor- kan flexibla utbildningsformer vara en fördel. Personer som redan är yrkesetablerade föredrar ibland distansutbildning eftersom det underlättar vardagslivet. Universiteten behöver således även fortsättningsvis planera för denna form av utbildning och landstingen behöver säkerställa att medarbetarna kan beredas villkor som möjliggör utbildning. Gemensamma utbildningar mellan universiteten Vissa utbildningar är inte lönsamma att driva för enbart ett universitet utan kräver nya former för samverkan mellan universiteten. Finansieringsincitamenten från staten går ut på konkurrens mellan lärosätena, men här krävs reell samverkan. För att lyckas med det krävs insatser från universitetsledningarna. Här krävs forum för samverkan i analogi med vad som inledningsvis konstaterats. Matchning av individer och utbildning individuella utvecklingsplaner Sökandetrycket till utbildningar inom flera bristområden är lågt. De individuella kompetensutvecklingsplanerna kan vara ett potentiellt verktyg för att motivera medarbetare till vidare utbildning. Säkrad tillgång till klinisk handledning och VFU med god kvalité De övergripande formerna för VFU inom Norra sjukvårdsregionen är reglerade i avtal Vart och ett av landstingen inom regionen har i samråd med de berörda universiteten utformat innehållet i VFU och man sluter lokala avtal kring antal platser. Norrlandstingen har antagit ett principdokument för utveckling av VFU, och rekommenderat landstingen att arbeta enligt förslagen. ( bilaga 4) En väl fungerande VFU/klinisk handledning är helt central för god kvalitet i utbildningarna. I samband med universitetens ansökan om utökade utbildningsplatser,

6 6 (13) har landstingen uttryckt sitt åtagande att medverka i VFU delen. Tillgången till VFU platser är dock tyvärr även i dagsläget i vissa fall problematisk. En utökning kräver således något ytterligare. För god kvalitet i utbildningarna behövs: säkrad tillgång till VFU platser (volym) god kvalitet i den kliniska handledningen När det gäller antalet tillgängliga VFU-platser sker fortlöpande förändringar i takt med att landstingens vårdorganisation förändras och vårdtiderna kortas. Det behövs en god löpande uppdatering och återkoppling mellan landsting och universitet. Det ökande behovet av VFU klinisk tjänstgöring kommer också att ställa krav på nya arbetsformer inom både landsting och universitet. Också den kommunala vården måste medräknas i den verksamhetsförlagda utbildningen. Omvårdnad utförs numer i allt större omfattning hos den primärkommunala huvudmannen. En sammanhållen VFU planering i landstingen är nödvändig för att klara planering samarbete och effektiv resursanvändning. Ledningsstrategin ska utgöra ett stöd för utbildningsverksamheten, genom att medarbetarnas utbildningsuppdrag poängteras. Dåvarande Högskoleverkets utvärdering 2006 betonade vikten av att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen håller god akademisk kvalitet. Detta ställer krav på handledarnas egna akademiska nivå. Målsättningen är att huvudhandledare har högre akademisk nivå än studenten. En viktig målsättningen är också att i verksamheten ha kombinationstjänster. Tjänstekonstruktionen kan vara rena kombinationstjänster eller adjungeringar. Regionlandstingen har visat intresse för den modell som utarbetats inom Norrbottens läns landsting i samarbete med Luleå tekniska universitet när det gäller utformningen av VFU. Modellen återfinns i bilaga 4 och är delvis inarbetad i mål och handlingsplan sist i detta dokument. Landstingen har gjort en inventering av sin kapacitet vad gäller handledare och deras kompetens. Inventeringen ligger till grund för utformning av mål och handlingsplan. Säkrad tillgång till klinisk placering med hög kvalité Läkarutbildningen består av teoretisk och praktisk utbildning. Den praktiska kliniska utbildningen görs till stor del i form av så kallad kliniska placeringar. Denna kliniska utbildning bedrivs i princip vid alla sjukvårdsenheter i Norra Regionen. För RLU bedrivs den kliniska delen av utbildningen i Sunderbyn, Sundsvall respektive Östersund. För alla andra studenter på programmet görs den kliniska utbildningen vid NUS och vid i princip alla vårdenheter i regionen. UmU ger årligen handledarutbildning för kliniska handledare. Kurserna fördelas efeter behov till de fyra landstingen. Fortfarande finns många läkare som deltar i handledning som saknar denna grundläggande handledarutbildning.

7 7 (13) RLU är reglerad i avtal mellan norra regionens landsting och Umeå universitet. För klinisk placering finns överenskommelse med VLL avseende placering vid VLLs vårdcentraler. Fördelningen av alla andra placeringar bygger på praxis och direkta kontakter med verksamheterna. En formalisering av landstingens uppdrag avseende kliniska placeringar är av värde för att garantera tillgången till klinisk placering för de studenter utbildningsuppdraget omfattar. Verksamhetsförlagd utbildning och Klinisk placering en rekryteringsmöjlighet Det förtjänar att påpekas att VFU och kliniska placeringar inte bara är del av en utbildning, utan också den första kontakten mellan studenten och en presumtiv arbetsgivare. Det bör ingå i den övergripande strategin att genom uppvärdering av utbildningsinslaget i vården rent generellt också skapa en positiv kultur som möter studenterna i deras kliniska del av utbildningen. Nya former för handledning. Som nämnts tidigare finns redan i dag ett kapacitetsproblem för att ta emot VFU och kliniska placeringar i vården. Detta problem kommer givetvis att öka om utbildningsplatserna utökas. Det blir då nödvändigt att utveckla och pröva andra handledarmodeller där kliniska utbildningsenheter är framkomliga vägar för att utnyttja peer learning, grupphandledning, studenttäta salar, handledning över professionsgränser, o s v Nya former för handledarutbildning för VFU Landstingen upplever att handledarutbildningen skulle kunna omstöpas så att den bättre går att kombinera med kliniskt arbete. En sådan modell bör utarbetas gemensamt mellan landsting och universitet. Förutsättningarna för medarbetare att bedriva handledning behöver säkerställas. Handledningsuppdraget kan upplevas konkurrera med det direkta vårdarbetet. Det händer också att medarbetare inte beviljas tid för att gå handledarutbildning. Handledarutbildning för klinisk praktik Handledningen på läkarprogrammet är i princip helt integrerad med det kliniska arbetet. Att denna har hög kvalitet är en viktig rekryteringsfaktor till grundutbildning och utvärderas återkommande nationellt. Att delta i den faktiska vården har ett mycket stort utbildningsvärde och möjlighet till detta är en framgångsfaktor. UmU bedriver handledarutbildning för kliniska handledare inom läkarutbildningen. Fortfarande finns ett antal läkare som saknar grundläggande handledarutbildning. Den kliniska handledningen under läkarprogrammet finansieras med ALF medel i form av direkt betalning till respektive landsting och i form av s.k. utbytestjänstgöring som en del i kontakt- och kompetensbyggande

8 8 (13) Regionens Rekryteringsbehov I följande avsnitt redovisas rekryteringsbehovet huvudsakligen i de delar av inventeringen som rör vissa medellånga vårdutbildningar och läkare. Materialet i sin helhet med alla yrkeskategorier finns hos landstingen och används i deras eget arbete. Ett underlag som relaterar rekryteringsbehovet till utbildningsutbudet kommer också att tas fram. I samband med det är det extra viktigt att försöka närmare analysera hur många som stannar i regionen efter examen. Att öka andelen som också arbetar i regionen efter examen, är givetvis en viktig framgångsfaktor (Detta underlag bearbetas för närvarande i KFR.) Rekryteringsbehov antal personer IVA-sjuksköterska Anestesisjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska (grund) Röntgensjuksköterska Operationssjuksköterska Barnmorska Distriktssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Sjuksköterska specialfunktion Barnsjuksköterska Figur 1. Av diagrammen framgår att den yrkeskategori som till numerären visar det största rekryteringsbehovet är grundutbildade sjuksköterskor. De utgör också det sammantaget största antalet anställda. Om man relaterar rekryteringsbehovet till antalet anställda per kategori framträder en annan bild.

9 9 (13) Rekryteringsbehov procent av antalet anställda 2011 IVA-sjuksköterska Anestesisjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska (grund) Röntgensjuksköterska Operationssjuksköterska Barnmorska Distriktssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Sjuksköterska specialfunktion Barnsjuksköterska 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Fig. 2 När rekryteringsbehovet uttrycks i förhållande till antalet anställda i yrkeskategorin ser man att bl.a. barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska, psykiatrisjuksköterska är grupper där en stor andel behöver rekryteras. Totalt sett ska minst var tredje medarbetare ur dessa kategorier ersättas fram till 2017

10 10 (13) Rekryteringsbehov, antal personer Audionom Arbetsterapeut Dietist Kurator Logoped Sjukgymnast Biomedicinsk analytiker Psykolog Cytodiagnostiker Fig. 3 I ovanstående sammanställning finns exempel på fler yrkesområden där rekryteringsläget är bekymmersamt.

11 11 (13) Rekryteringsbehov procent av antalet anställda 2011 Audionom Arbetsterapeut Dietist Kurator Logoped Sjukgymnast Biomedicinsk analytiker Psykolog Cytodiagnostiker 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Fig 4 Sammanställningen visar rekryteringsbehovet i förhållande till det totala antalet anställda. Inom vissa diagnostiska områden kan behovet av medarbetare också väntas öka. Ett sådant område är biomedicinska analytiker. Rekryteringsbehov, läkare, (områden där behovet är större än 20 personer) antal personer Öron-, näs- och halssjukdomar Ögonsjukdomar Obstetrik och gyneologi Psykiatri Barn- och ungdomsmedicin Bild- och funktionsmedicin Ortopedi Internmedicin Kirurgi Anestesi-och intensivvård Allmän medicin Fig. 5 Diagrammet visar rekryteringsbehovet av läkare för områden där behovet är större än 20 personer. Underlag för att relatera behovet till den totala numerären anställda finns inte för närvarande.

12 12 (13) Rekryteringsbehov, läkare, (områden där behovet är färre än 20 personer) antal personer Klinisk genetik Klinisk neurofysiologi Plastikkirurgi Klinisk immunologi och transfmed Klinisk farmakologi Barn- och ungdomsallergologi Hörsel- och talrubbningar Gynekologisk onkologi Neonatologi Handkirurgi Klinisk kemi Barnonkologi Thoraxkirurgi Kod kan ej anges Hematologi Barn- och ungdomskardiologi Rättspsykiatri Neurokirurgi Kärlkirurgi Med gastroenterologi och hepatologi Klinisk bakteriologi och virologi Barn- och ungdomsneurologi med hab Endokrinologi och diabetologi Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Lungsjukdomar Medicinska njursjukdomar Arbets- och miljömedicin Klinisk fysiologi Klinisk patologi Akutsjukvård Neurologi Barn- och ungdomspsykiatri Hud- och könssjukdomar Infektionssjukdomar Urologi Onkologi Kardiologi Geriatrik Fig. 6 Diagrammet visar rekryteringsbehovet av läkare för områden där behovet är mindre än 20 personer. Av sammanställningen åskådliggörs också den långtgående subspecialiseringen som ställer stora krav på specialistutbildningen.

13 13 (13) Rekryteringsbehov och beräknat antal examinerade läkare , antal personer Beräknat antal examinerade Rekryteringsbehov i landstingen Fig. 7 Rekryteringsbehovet är uttryckt per specialitet men behovet har trots det relaterats till numerären grundutbildade läkare i regionen. Vid den medicinska fakulteten i Umeå sker ett intag på 100 studenter x 2 gånger/år så med oförändrat intag bör det ha antagits ca 1000 studenter till programmet tom Man räknar på 90-95% genomströmning vilket ger grundutbildade läkare under perioden. Man kan beräkna ca 7 år från grundutbildning till färdig specialist. Diagrammet visar att ca 80% av de som utbildas i regionen också skulle behöva stanna här fram till färdig specialisering för att täcka behovet. Erfarenhetsmässigt bedömer man att en betydligt mindre andel stannar i regionen. Analys av detta underlag fortsätter. Särskilda bristområden Inventeringen visar på stora rekryteringsbehov inom många yrkesområden. Inom några områden är bristsituationen särskilt påtaglig och dessa diskuteras särskilt. Det gäller Patologer, Radiologer, Onkologer, Allmänläkare, Röntgensjuksköterskor, Specialiserade sjuksköterskor t.ex. inom operation och onkologi samt Biomedicinska analytiker. G:\NRF\Utbildning\K-råd\Strategier för kompetensförsörjning 2013 v 0.97.doc

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor PROJEKTRAPPORT NR 10/2013 N Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Processerna för att nå arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvården från tredjeland.

Processerna för att nå arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvården från tredjeland. Processerna för att nå arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvården från tredjeland. En analys av förutsättningarna för att få svensk legitimation

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting Bilaga 1 Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting En översyn 2009 Risto-Pekka Happonen Bertil Koch September 2009 2(55) 3(55) Innehållsförteckning Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer