Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun"

Transkript

1 Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

2 Innehåll Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå... 3 Ordning och reda i den kommunala ekonomin... 3 Stöd när den egna kraften inte räcker till... 4 Ökat bostadsbyggande... 4 Sveriges bästa skola... 5 Näringsliv och tillväxt... 6 Tryggt och säkert, natt som dag... 7 Ansvar för miljö och klimat... 7 Integration... 8 Attraktiv arbetsgivare... 8 Vitalt kulturliv... 9 Tydligt lokalt ledarskap

3 Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Det går bra för Luleå, vi ser en ökad tillväxt och framtidstro. Tack vare Alliansregeringens ekonomiska politik och ansvarstagande har fler människor ett arbete och i Luleå kommun ökar skatteintäkterna. Företag vill etablera sig i kommunen och många människor vill bosätta sig här. Starkare kommunal ekonomi ger möjligheter till satsningar men hotet om nya kriser är inte över, för att bygga upp en hållbar ekonomi krävs en ansvarsfull politik. Vi Moderater vill bygga för framtiden med satsningar inom kommunens kärnområden samtidigt som vi värnar ekonomin. Vi vill bygga ett Luleå som står väl rustat för att möta kommande utmaningar, med en stark grundtrygghet och stor valfrihet ges alla delar av kommunen möjlighet att växa. Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och att fler ska känna trygghet och delaktighet i samhället. I vårt Luleå lämnas ingen efter och alla behövs. Anders Josefsson, gruppledare Ordning och reda i den kommunala ekonomin Framtidens Luleå är en kommun med ekonomin i balans. Lånebördan är låg och alla investeringar görs med egna pengar. Kärnuppgifterna, en god skola och välfärd, prioriteras och alla satsningar vägs mot den nytta de har för medborgarna. En ordnad ekonomi är nödvändigt för en kommun, den lägger grunden för hela samhället. Det är den kommunala ekonomins hälsa som avgör om nödvändiga satsningar kan göras inom t.ex. skola och omsorg. Varje skattekrona som går till räntor och amorteringar är en krona som kunde ha satsats inom kommunens verksamheter. Moderaterna i Luleå vill minska kommunens lånebörda som de senaste åren vuxit från noll till flera miljarder och dra ned på investeringstakten till en långsiktigt hållbar nivå i linje med kommunallagens rekommendationer. Satsningar utanför kommunens kärnuppgifter ska minskas och fler områden inom kommunens verksamhet ska konkurrensutsättas. Detta ger stora besparingar samtidigt som höga kvalitetskrav kan ställas. Minska kommunens miljardskulder, varje skattekrona som går till räntor och amorteringar är en krona som kunde ha satsats inom välfärden. Prioritera kärnverksamheten och dra ner på investeringsnivån. Konkurrensutsätta fler verksamheter vilket ger stora besparingar samtidigt som höga kvalitetskrav kan ställas och lokala företag gynnas. 3

4 Stöd när den egna kraften inte räcker till Framtidens Luleå är en bra kommun att åldras i. En bra valfrihet inom äldreomsorgen och engagerade pensionärsorganisationer bidrar till att man blir väl omhändertagen och att vardagen fylls med meningsfulla aktiviteter. Sveriges kommuner har stort socialt ansvar som sträcker sig ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge människor med funktionsnedsättning och äldre en trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet. Även om alla människor har ett ansvar för sitt eget liv klarar vi oss inte alltid själva eller så orkar vi inte ta ansvar för våra närmaste. Då behövs skyddsnät som ger trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur problemen. Man ska kunna leva tills man dör, alla ska ha rätt till ett värdigt liv hela livet, även de sista åren. En välfärd med bra kvalitet och valfrihet är en självklarhet. För den som utnyttjar hemtjänsten måste det vara en självklarhet att själv få bestämma vem som kommer in i ens hem och utför dessa tjänster. Vårdpersonal på Luleås omsorgsboenden måste få ägna sig åt vård och omsorg. Övriga uppgifter som t.ex. matlagning och städning kan utföras av särskild personal. De ofrivilliga delade turerna måste avvecklas, för att uppnå detta kommer det att krävas mer resurser. Införa Lagen om valfrihetssystem (LOV). För den som nyttjar hemtjänsten är det en självklarhet att själv få bestämma vem som kommer in i ens hem och utför dessa tjänster. Låta vårdpersonal på Luleås omsorgsboenden få ägna sig åt vård och omsorg. Övriga arbetsuppgifter kan utföras av särskild personal. Bli en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat avveckla de ofrivilliga delade turerna. Införa en värdighetsgaranti i äldreomsorgen. Göra en ökad utvärdering av insatser mot socialt utanförskap/kriminalitet/ drogmissbruk. Att ideella engagemang, t.ex. trygghetsvandring på helgnätterna, skolmorfar eller engagemang mot hedersförtryck stimuleras och utvecklas. Möjliggöra för äldre att bo kvar hemma längre genom att erbjuda regelbundna hembesök hos alla över 75 år Ökat bostadsbyggande I framtidens Luleå finns ett stort utbud av bostäder av alla typer och i olika lägen. I stadskärnan blandas hyres- och bostadsrätter och längs våra kuster och älvstränder finns möjlighet till ett boende nära vattnet. På landsbygden finns ett blandat boende och utvecklade kommunikationer. Varje människa som kan bo kvar i eller flyttar till Luleå är en vinst, både ekonomiskt och socialt. Under en lång rad år har bostadsbyggandet varit kraftigt eftersatt i Luleå och våra unga blir tvungna 4

5 att flytta härifrån. En prioriterad uppgift för kommunen måste vara att minska på krångel och snabba upp byggprocessen. Vi vill effektivisera planprocess och tillståndsgivning genom utbildningar, ledarskap och tillförande av ytterligare resurser. Nya markområden måste öppnas upp för exploatering, stora möjligheter för ett attraktivt strandnära boende finns i hela kommunen och söder om Luleälven finns potential för ett stadsnära boende med kontakt till vattnet. En förutsättning för ett ökat byggande på landsbygden är goda och säkra kommunikationer. Effektivisera markanvisningen, snabba på plan- och byggprocesser samt införa ett enklare planförfarande. Se över bullerreglerna, framför allt i redan tätbebyggda områden. Centrumhalvön behöver både förtätas och bebyggas på höjden. Att möjligheterna att få dispens för strandskydd underlättas. Förenkla reglerna vid byggande av studentbostäder. Det är inte rimligt att det ställs samma krav som vid byggande av andra bostäder, t.ex. kan antalet parkeringar minskas. Att möjligheten för vägsamfälligheter, byalag m.fl. ideella organisationer att medverka vid bredbandsutbyggnaden på landsbygden utvecklas. Sveriges bästa skola I framtidens Luleå är en välskött skola och barnomsorg självklar. Personalen är välutbildad och engagerad. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Luleå kommun klarar sig utmärkt på gymnasium och högskola. Samtliga barn och ungdomar förtjänar en skola och utbildning i världsklass som tillvaratar barns nyfikenhet och lust att lära. I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas. Vi behöver de bästa förskollärarna och lärarna i vår verksamhet. Arbetsplatserna måste utvecklas så att de blir attraktiva och lockar många att söka sig dit. Lärare måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning, skolans huvuduppdrag, administration och andra bisysslor utförs bättre av annan personal. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt. Vi vill öka resurserna till elevhälsa och speciallärare/specialpedagoger, vilket stärker dessa elever och avlastar pedagogerna. Vi är positiva till nyetableringar av skolor med olika inriktningar och även fler intraprenader. Detta leder till ökad valfrihet för eleverna och ger rektor och pedagoger större självbestämmande över sin egen skola. Lärarnas villkor förbättras också via konkurrensen om deras tjänster. För föräldrar och elever är det en självklarhet att kunna välja skola efter behov. Att lärare ska få vara lärare och ägna sig åt undervisning. Administration och andra bisysslor utförs bättre av annan personal. 5

6 Öka resurserna till elevhälsa och speciallärare/specialpedagoger. Detta stärker elever i behov av särskilt stöd och avlastar pedagogerna. Ha fler skolor med olika inriktningar, för föräldrar och elever är det en självklarhet att kunna välja skola efter behov. Minska barngruppernas storlek i förskolan. Att kommunens skolstruktur ses över. Vi vill att skolans resurser prioriterar undervisning. Näringsliv och tillväxt Framtidens Luleå ligger högt på rankinglistor över företagsklimatet. Företagare som vill etablera sig i kommunen känner sig välkomna, och deras mellanhavanden med kommunen hanteras snabbt och professionellt. Entreprenörskap från förskola till gymnasiet är ett naturligt inslag i pedagogiken. De äldre skoleleverna visar med sina UF-företag på driftighet och kreativitet. Kompetensförsörjningen fungerar utmärkt och företagen hittar lätt dugliga och kompetenta medarbetare. Det är människors arbete som lägger grunden för vår gemensamma skattefinansierade välfärd. Varje kommuninvånare som går från utanförskap till jobb ökar genom sin kommunalskatt kommunens förmåga att fullgöra sina uppdrag. Kommunerna har stort ansvar för att skapa goda lokala villkor för entreprenörskap och företagande. För att nå framgång handlar det många gånger om att byta myndighetsperspektivet mot ett tydligt serviceperspektiv. Luleå måste bli bättre på att välkomna och underlätta för de som vill starta och driva företag i vår kommun, det är i de små företagen jobben skapas. Med fler företag blir hela kommunen vinnare, satsningar på nya och framförallt unga företagare är nödvändigt. För att möjliggöra nyetableringar måste nya arbetsplatsområden tillskapas, både för stora och små verksamheter. Särskilda insatser för att främja ett ökat upplevelseföretagande i skärgård och landsbygd behöver göras, ökad turism ger många fördelar för Luleå kommun. Framförallt behöver världsarvet Gammelstads kyrkby utvecklas med ett bredare utbud av aktiviteter och verksamheter. Att kommunens bemötande ska präglas av service och hjälpsamhet. Ta fram nya arbetsplatsområden, både för stora och små verksamheter. Främja upplevelseföretagande i skärgård och landsbygd. Ha bra villkor för jobb och företagande i hela kommunen. Att det ska finnas ett klart uttalat syfte för allt kommunalt ägande. Att kommunen inte ägnar sig åt konkurrerande verksamhet inom områden där det finns verksamma företag. Att kommunala upphandlingar utformas så att även små, lokalt verksamma företag kan vara med och konkurrera. 6

7 Tryggt och säkert, natt som dag I framtidens Luleå behöver ingen vara orolig för att bli överfallen. Ett bra samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är den lägsta i länet. Även engagerade privatpersoner som deltar i nattvandringar, som ledare i ideella föreningar mm bidrar till att öka tryggheten i Luleå. Inget inskränker människors liv och frihet lika mycket som våld och andra brott. Samtidigt som fler poliser är nödvändigt för att öka tryggheten på gator och torg måste fokus även ligga på brottslighetens orsaker och förebyggande arbete. På kort sikt handlar det om att i samverkan med polisen motverka kriminalitet och våld genom exempelvis larm, trygghetskameror, mobila resursteam, nattvandring, grannsamverkan och andra konkreta åtgärder. På längre sikt handlar det om att komma tillrätta med brottslighetens orsaker och att bryta destruktiva mönster. Förebyggande och tidiga insatser mot ungdomsbrottslighet motverkar grövre brottslighet senare, samhället måste skicka tydliga signaler om vad som inte är acceptabelt och hjälpa individer i riskgruppen ur sitt beteende. Införa nolltolerans mot klotter. Skapa trygghet i vardagen genom väl upplysta och välvårdade gång- och cykelvägar. Att genom förebyggande och tidiga insatser mot ungdomsbrottslighet motverka grövre brottslighet senare i livet. Utveckla samarbetet mellan sociala myndigheter, skolan och polisen. Ansvar för miljö och klimat I framtidens Luleå är alla kommunala fastigheter energioptimerade. Detta innebär stora besparingar för kommunen samtidigt som det är bra för miljön. Den kommunala fordonsparken byts successivt ut mot energisnåla fordon. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Inom de flesta av kommunens ansvarsområden finns stora möjligheter att arbeta för miljöförbättrande åtgärder och klimatsmarta lösningar. Ställa miljökrav i kommunens upphandlingar. Använda miljövänliga fordon i kommunens verksamheter. Energieffektivisera alla kommunens egna lokaler. Att kommunen utarbetar incitament som stimulerar till miljövänligt agerande. 7

8 Integration Framtidens Luleå ska vara en öppen och inkluderande kommun som tar tillvara på alla människors kunskaper. Den bästa vägen in i det svenska samhället är ett arbete och en individanpassad introducering som präglas av valfrihet är rätt väg in på den svenska arbetsmarknaden. Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa integrationspolitiken. Insatser ska göras för att ytterligare stärka möjligheterna att tidigare etablera sig på arbetsmarknaden. Inriktningen ska vara att nyanlända ska få jobb, kunskaper i svenska och om hur samhället fungerar. Det ska finnas en bra skola för barnen och en bostad där man trivs och kan känna trygghet. Införa åtgärder som ökar motivationen för att nå uppsatta mål inom t.ex. utbildning Utveckla kommunens arbete med att validera nyanländas utbildning och yrkesfärdigheter Fortsätta utvecklandet av samverkan mellan alla aktörer i integrationsarbetet. Öka andelen instegsjobb och utveckla insatserna för rådgivning och mentorskap till stöd för företagande. Förstärka resurserna till skolor i utsatta områden för att stimulera till resultatförbättringar. Attraktiv arbetsgivare Framtidens Luleå kommun har lätt för att rekrytera medarbetare. En personalpolitik som upplevs som rak och tydlig och duktiga ledare på olika nivåer i organisationen bidrar till att göra arbetsplatserna attraktiva. En allt äldre befolkning tillsammans med stora pensionsavgångar de närmaste åren kommer att innebära stora förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Konkurrensen om medarbetare kommer att öka och för att lyckas behålla och attrahera personal måste Luleå utvecklas till en attraktiv arbetsgivare med bra villkor och god arbetsmiljö för de anställda. Välfärdsföretag bidrar till ökad mångfald och kvalitet inom den kommunala välfärdssektorn. Vår kommun bör därför aktivt uppmuntra enskilda medarbetares vilja att starta eget och avknoppa kommunal verksamhet. De kommunanställdas kunskap måste uppvärderas och tas till vara, genom att till exempel erbjuda dem möjlighet att starta ett eget företag inom sitt kompetensområde. Göra en årlig lönekartläggning av kommunens anställda för att åtgärda osakliga löneskillnader. Införa utbildningsinsatser inom ramen för ledarutveckling för att förebygga diskriminering. 8

9 Erbjuda kommunalt anställda möjlighet att starta eget företag inom sitt kompetensområde. Att kommunen har traineeprogram för framtida ledare inom kommunens verksamhet. Att kommunens arbetsplatser präglas av ett positivt klimat där medarbetarna trivs och utvecklas. Vitalt kulturliv I framtidens Luleå finns ett brett kulturutbud. Alla invånare och besökare har lätt att hitta något som intresserar just dem. Ett stort antal kulturskapare lever och verkar i kommunen. Kommunens uppgift är att stödja och bedriva kulturverksamhet i Luleå kommun. Ett stort kulturellt utbud ger mervärden genom bland annat ökad folkhälsa och trivsel. Verksamheten ska inriktas speciellt mot barn och unga och det ska erbjudas ett brett kulturellt utbud med hög kvalité. Genom att skapa goda villkor för kulturskapare främjar vi kvalitet och konstnärlig förnyelse. Ökad kultursponsring från näringslivet är positivt. Stödja upplevelseföretagandet i till exempel skärgården och världsarvet Gammelstad kyrkby. Möjliggöra för kulturutövare att skapa en bärkraftig självförsörjning. Uppmärksamma och stödja privata initiativ och ideella organisationers arbete. Tydligt lokalt ledarskap Framtidens Luleå kommun är Moderatledd. Ett handlingskraftigt och kunnigt kommunalråd tillsammans med kompetenta nämndordföranden arbetar hela tiden för att utveckla kommunen. Med politiskt ledarskap som präglas av tydlighet, öppenhet och starkt engagemang läggs grunden till gott arbetsklimat som skapar förutsättningar för kreativitet och utveckling i kommunen. Våra politiska företrädare kommer att: Vara tydliga med vad som måste göras för att uppnå bättre resultat, även om det inte alltid kommer att vara populärt. Fokusera på att våra gemensamma skattemedel ska användas så effektivt som möjligt. Ha god kontakt med verksamheter och medborgare och lyssna på deras synpunkter. Kontinuerligt arbeta med att utveckla sitt ledarskap. Tydligt redovisa verksamheternas resultat, så att medborgarnas val av skola, barnomsorg, äldreomsorg mm underlättas. 9

10 Vi älskar Luleå! Kontakta oss: Storgatan 11, Luleå Bli medlem: Ring Medlemsavgiften på 100 kronor debiteras din telefonräkning. 10

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar.

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer