Mänskliga Rörelser och Mobil Teknik Slutrapport av förstudie med diarienummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mänskliga Rörelser och Mobil Teknik Slutrapport av förstudie med diarienummer 120147"

Transkript

1 Mänskliga Rörelser och Mobil Teknik Slutrapport av förstudie med diarienummer

2 SAMMANFATTNING På många företag och organisationer är den övervägande delen datorer bärbara och läsplattor och smarta telefoner viktiga arbetsredskap. Många förväntas därmed, på gott och ont, att bära tekniken med sig och vara redo att ta hand om arbetsuppgifter på resande fot, i hemmet och på andra platser. Genom en explorative ansats har vi bland annat undersökt några olika typer av kontorsmiljöer, utvecklat och tillsammans med användare testat och utvärderat tre stycken rörelse-prober. Syftet har varit att samla in data om hur användarna beskriver sin nuvarande arbetssituation samt upplevelsen av dessa prober. Trots att tekniken som används på många arbetsplatser beskrivs som mobil visar vår förstudie att interaktionen ofta sker stillasittande med monotona rörelser och där våra deltagare beskriver hur bara en liten del av deras fysiska förmåga används i arbetsuppgifterna. Resultaten pekar mot att det finns en god kännedom om risker och negativa konsekvenser av långvarigt stilla sittande och monontona arbetsrörelser både på individ- och organisationsnivå. Ett problem som vi identifierat är att de metoder som finns tillhands för en ökad grad av fysisk aktivitet beskrivs av användarna som problematiska att implementera som en integrerad del i arbetet för de behövs ofta inte för själva utförandet av arbetsuppgiften och blir därmed outnyttjade. Resultaten har uppmärksammats av media och kommunicerats genom vetenskapliga konferenser.

3 Innehållsförteckning 1 SYFTE RESULTAT KURS PILOT- STUDIE PHYSICAL MOVEMENT SKETCHING Slutsatser FÖRÄNDRINGAR RESURSER KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 8

4 1 Syfte Det övergripande syftet med forskningen är att generera kunskap och bidra till utveckling av ett mer hållbart synsätt på interaktion med mobil teknik för vår hälsa och vårt välbefinnande. Projektet är en förstudie som pågick under en tidsperiod av 18 månader med slutdatum under juni Stödet bygger inte på av AFA tidigare finansierad forskning. De resultat som förstudien genererar har legat till grund för en projektansökan. Sverige är långt framme då det gäller forskning och utveckling av ergonomiskt hållbara arbetsmiljöer. Situationen runt till exempel bildskärmsarbete vid stationär dator har fått stort utrymme och har utretts ur många olika perspektiv. Utvecklingen av datorteknik har gått fort under bara några år har vi gått från fast, stationär teknik till en situation med bland annat bärbara datorer, läsplattor och smarta telefoner. På många företag och organisationer är den övervägande delen datorer bärbara och läsplattor och smarta telefoner (smartphones) viktiga arbetsredskap. Många förväntas därmed, på gott och ont, att bära tekniken med sig och vara redo att ta hand om arbetsuppgifter på resande fot, i hemmet och på andra platser. Hur ser då användarsituationen för mobil teknik ut? De metoder som utvecklats och validerats under lång tid för stationär teknik är kanske inte alltid applicerbara på dagens och morgondagens arbetsmiljö. IT-system och produkter har förändrat enormt mycket i vår vardag inte minst vad det gäller våra rörelsemönster. I denna situation blir det naturligt att ställa oss frågor som har att göra med fysisk interaktion och mobil teknikanvändning. Hur rör vi oss när vi använder mobil teknik? Hur bär vi oss åt med bärbar teknik? Genom dessa och andra till synes enkla frågor kring fysisk interaktion samlar vi olika typer av data av rörelsemönster i vardagliga arbetssituationer. Detta material bidrar sedan till att visualisera och identifiera problemområden inom fysisk interaktion. I projektet tar vi oss an dessa problemområden genom praktiknära designforskningsmetoder. Genom ett fokus på design av fysisk rörelse i utveckling och användning av mobil teknik försöker vi angripa problemområdet inaktivitet och stillasittande. Förstudien testar metoder och design för att från ett MDI-perspektiv genom designmetoder belysa och utveckla concept för ett mer fysiskt varierat arbetssätt i kontorsmiljöer. Utformning och utveckling av mobil teknik har stor betydelse för framtida hälsa hos teknikens användargrupper. Det är en glidande skala när hälsa går över i ohälsa där tidsperspektiv och att tidiga insatser har stor betydelse. Hälsa och välmående är viktigt, inte bara för individen, utan även samhällsekonomiskt. Här följer en slutrapport om vår förstudie: 2 Resultat uppnådda resultat och avvikelser i projektet utifrån projektbeskrivningen Förstudien har haft en kvalitativ utforskande ansats. Resultaten från förstudien är bland annat utformandet och genomförandet av en kurs för studenter på KTH där en rörelseutforskande metod som användes, en explorative studie av kontorsmiljöer, utveckling och test av 3 rörelse-prober med 30 stycken deltagare samt etablerade samarbeten. 2.1 kurs Förstudien har utvecklat innehållet i en kurs som har getts för studenter på KTH under senare delen av deras utbildning. 59 studenter har i två omgångar följt kursen. Syftet har

5 varit att öka kännedom om rörelse och fysisk aktivitet. Dessa studenter kommer i deras framtida yrken att utforma system, tjänster och produkter inom IT-sektorn. Därigenom kommer de ha inflytande på människors vardagliga interaktion även ur ett fysiskt perspektiv. Vi ser det som mycket värdefullt att tidigt bygga erfarenhet och kunskap för denna målgrupp som ett led i ett preventivt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Kursen Människa-produkt interaktion har gett kunskap om interaktionen mellan människor, produkter och miljöer både på individ och samhällsnivå. I kursen diskuterades hur materiella och sociala aspekter på livsmiljön påverkar vårt beteende, med särskilt fokus på hur den fysiska utformningen av produkter och miljöer påverkar rörelse och fysisk aktivitet. Ett design-projekt ingick som ett delmoment i kursen. Uppgiften var att utforska och formge möjlighet till större variation i fysisk interaktion. Del av den design-brief som studenterna fick ta del av återges i följande stycke: Design-Projekt: DET RÖRLIGA KONTORET Vem jobbar på kontor nu för tiden? Fler yrkesgrupper än man direkt tänker på när man hör ordet kontor har sett sitt arbete mer och mer utvecklas till stillasittande med små, muskulärt lågt belastande rörelser. Det finns en mängd studier som pekar på samband mellan ohälsa och stillasittande men inte så många studier som visar på möjliga åtgärder. Ta fram en design för ert rörliga kontor. En miljö som möjliggör större variation i kroppslig interaktion. Ett exempel på slutresultat av designuppgiften ges i figur 1. Där gruppen har jobbat fram en idéskiss baserad på data inhämtad från studie av ett befintligt kontor och de yrkesverksamma individer som har sin arbetsplats på det kontoret. Figur 1. Design-concept för varierad fysisk rörelse i kontorsmiljö 2.2 Pilot-studie Vi har genomfört en pilot-studie med fem concept varav tre har testats med 30 stycken användare som även svarat på en webbaserad enkät runt subjektiv upplevelse av användning av dessa concept. En miljö har utvecklats som fungerar som en arbetsplats, ett lab, en demonstrator och en mötesplats. I miljön har projektet utforskat möjligheter att formge, utveckla teknik och rörelsemönster som ökar användningen av vår fysiska förmåga vid kontorsarbete. Inom ramen för pilotstudien har projektet utvecklat, testat och utvärderat bland annat tre design-concept rörelse-prober. Dessa rörelse-prober är en kombination av träningsutrustning såsom, gåband, ergocyklar och stegmaskiner och kommunikationstekniska arbetsverktyg såsom bärbara datorer och läsplattor.

6 Kombinationerna ger en möjlighet att cykla och läsa på en läsplatta, trampa och titta på föredrag/föreläsning via video på en läsplatta samt gå på gåband och skriva på en laptop. Rörelse-prober är inte tänkta som en slutgiltig lösning utan fungerar enbart i syfte att generera data för framtida design. I figur 2 ses tre rörelse-prober i användning. Deltagarna, 30st bestod av en blandning av administratörer, teknisk service-personal, lärare och studenter. De varierade i ålder från år. De fick under cirka 15 minuter använda proberna samt fylla i en webbaserad enkät där frågorna fokuserade på subjektiv upplevelse av användning av rörelse-proberna. Enkäten bestod av 24 stycken frågor, varav 3 använde sig av Borgs skala av upplevd ansträngning, 19 frågor med Likert skala där frågorna handlade om deras nuvarande arbetssituation samt 2 fritext frågor om vad det tyckte var bra respektive dåligt med rörelse-proberna. I materialet angående deras nuvarande situation beskrev de flesta att det utförde sina arbetsuppgifter stillasittande framför en datorskärm. Större andelen av deltagarna beskrev sina arbetsuppgifter som väldigt monotona och inte fysiskt krävande. De flesta skulle uppskatta om arbetsuppgifterna tog lite mer av deras fysiska förmåga i bruk under arbetsdagen. Dessa uppgifter var samstämmiga med hur de skattade vid testet av de tre rörelse-proberna. Den probe (stegmaskin och läsplatta) som skattades som mest ansträngande var även den som rankades högst av deltagarna. Figur 2: Rörelse på kontor; cykla och läsa, trampa och lyssna samt gå och skriva 2.3 Physical Movement sketching I kontrast till brainstorming så har vi utforskat fysisk rörelse som en sätt att skissa. Syftet har varit att hitta vägar att inkludera fysisk rörelse som ett material tidigt i designprocessen. Inom utformning och utveckling av IT-baserade system, tjänster och produkter har användbarhetsfokus under många år legat på kognition och kroppen har till stor del blivit sittande. Studenterna fick prova begrepp såsom balans, räckvidd och workload. De kommunicerade sina idéer inom design-gruppen genom rörelser.

7 2.3.1 Slutsatser Resultaten från förstudien pekar på att, i många av de arbetsmiljöer vi undersökt finns det en uppsjö av produkter och metoder för att motivera till fysisk aktivitet. Pilates bollar, höj och sänkbara bord, tillgång till subventionerade träningsaktiviteter, rörelsemotiverande lappar, stretch-band, olika digitala pausprogram och tips om att ställa skrivaren längre bort från arbetsplatsen. Detta observerades på stora eller mindre landskaps- och modulkontor. Vi har hämtat observationsdata från olika kontorsmiljöer såsom bank, IT-konsult, kommun, spärrvakt, skol-administration, arkitekt och företagskontorshotell. Genom intervjuer och workshops framkom att många beskriver att det inte är socialt attraktivt att använda dessa produkter, att det tar tid från arbetet och faktiskt skapar en del dåligt samvete och att skriva ut ofta sker under stress och när det då krånglar vill man inte ha skrivaren på springavstånd - det skapar stress. Resultaten visar att trots dessa åtgärder är stillasittande den övervägande arbetsställningen under större delen av arbetstiden. Datorn det vanligaste arbetsredskapet, arbetsrörelserna monotona med låg fysiskt belastning. Det finns en medvetenhet om de negativa konsekvenserna av inaktivitet och långvarigt stillasittande men då själva arbetsuppgifterna ofta kräver skärm-interaktion blir den fysiska rörelsen begränsad eller monoton. Trots att tekniken definieras som mobil sitter användaren stilla. Att långvarigt stillasittande är negativt för hälsan och inte så enkelt kan kompenseras av en ökad grad av motionerande under fritiden har forskningsresultat från många studier visat (Ekblom Bak, 2013, Healy et al., 2008, Hallal et al., 2012 och Matheson et al., 2013). Ekblom Bak, E. (Ed.). (2013). Långvarigt stillasittande: En hälsofara i tiden. Stockholm: Studentlitteratur. Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U. (2012). Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The Lancet. Healy GN, Wijndaele K, Dunstan DW, Shaw JE, Salmon J, Zimmet PZ, et al. (2008) Objectively measured sedentary time, physical activity and metabolic risk: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab). Diabetes Care February 2008 vol. 31 no Matheson, G. O., Klügl, M., Engebretsen, L., Bendiksen, F., Blair, S. N., Börjesson, M.,... & Ljungqvist, A. (2013). Prevention and management of non-communicable disease: the IOC consensus statement, Lausanne British journal of sports medicine, 47(16), Förändringar avvikelser i projektet utifrån projektbeskrivningen Förstudien har fokuserat resurserna till att arbeta med kontorsmiljöer. Detta gör vi genom att utforma och testa ett antal concept för alternativt rörelsemönster. I projektbeskrivningen beskrevs att förstudien även skulle titta på Geografiska Informationssystem(GIS) men då den kontakt vi upparbetat som jobbade med Geografiska Informationssystem och teknik för detta erhöll annan befattning utgick möjligheten att genomföra arbetet. Detta öppnade upp för ett ökat fokus på kontorsmiljö. Vi ser fördelar med att i denna förstudie inte fördela resurser på alltför skilda aktiviteter utan fokusera på ett sammanhang i taget. I ansökan skrev vi om samarbete med Folkhälsoinstitutet. Det visade sig att institutet var under omorganisering och därför var det mer effektivt att samarbeta med enskilda experter från institutet. För syftet med vår förstudie och vårt problemområde har vi samarbetat med PhD Johan Faskunger. Han har bred erfarenhet om bland annat den byggda miljön påverkan på fysisk aktivitet. Samarbetet har vi även gjort med en

8 arkitektbyrå som delar intresse med problemområdet. Cooffice som drivs av Combine. De har försökt att titta med nya ögon på utformning av kontorsmiljö i syfte att inkludera kroppen på ett mer varierat sätt. Andra företag bland annat företag som fokuserar på utveckling av möbler för offentlig miljö har visat intresse för samarbete. Vi har dock i detta läge mer fokus på själva tekniken och den rörelse den interaktionen skapar. Det är även där vi har vår kompetens och våra resultat pekar mot att det är interaktionen mellan människa och dator som medverkar till monotona stillasittande situationer. 4 Resurser Vad det gäller de ekonomiska resurserna har vi justerat fördelningen mellan åren och de olika kategorierna. För övrigt så följer budget de av projektet beskrivna aktiviteterna. Det har inte varit några personalförändringar under projektets gång. Procent-andelarna mellan projektdeltagarna har justerats. Under den tidsram som förstudien pågick förekom inga organisations- och institutionsförändringar på KTH/CSC/MID som påverkade våra möjligheter att genomföra arbetet. För ekonomisk slutredovisning av hela projekttiden, se separat bifogad fil 5 Kommunikation av resultat insatser som skett och planeras för att resultatet ska komma till praktisk användning i arbetslivet Metoderna deltagande design och användarcentrerad design bidrar till att på ett tidigt skede i förstudien involvera och kommunicera resultat ute på de arbetsplatser vi har samverkat med. Den praktiska användningen i arbetslivet av förstudien består till stor del av den dialog som förts ute på arbetsplatser mellan forskare och deltagare, den utvärdering av prototyper och den kunskap resultaten av den utvärderingen genererat vilken ligger till grund för den projekt-ansökan som gått in till afa. Detta projekt är en förstudie i syfte att undersöka och avgränsa problemområdet. Vi har i huvudsak kommunicerat förstudien i arbetsrelaterade sammanhang, design- och HCIkonferenser (DRS2014 och IHC 14) samt i media där bland annat Svt, Vasakronan, Arbetet, Ny Teknik, Prevent, Sunt Liv, Ingenjören, Arbetarskydd m.fl. har skrivit om förstudien. Det har varit stort intresse i media för de frågeställningar som förstudien försöker utforska. Här följer länkar till några av de artiklar i olika media-sammanhang som skrivit om förstudien. Därefter följer länkar till de två forskningskonferenser där vi fått access till att publicera våra resultat. DRS där kan artikeln laddas ner. IHC 14 går av stapeln i slutet av oktober, därefter publiceras artikeln. Förstudien har uppmärksammats i media

9 Förstudien har publicerats och presenterats på forskningskonferenser

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Slutrapport till AFA Försäkring Dnr. 090056 Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Arbeta med flyt. En webbaserad metod för att förebygga sjuknärvaro och sjukskrivning samt optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje.

Arbeta med flyt. En webbaserad metod för att förebygga sjuknärvaro och sjukskrivning samt optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje. Arbeta med flyt En webbaserad metod för att förebygga sjuknärvaro och sjukskrivning samt optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje. Diarienummer 2010 3010011 Författare: Karin Villaume och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete En studie baserad på deltagarintervjuer om uppbyggnadsåren 2004-2005 Jan Karlsson

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd

Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd Design för alla Brukare Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd Pilotstudien ingår som en av tre delar inom projektet Design för alla Brukare. Projektet bedrivs i samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl Rapport 1:2014 1 2 Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl 3 Kvalitetskriterier

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer