Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling"

Transkript

1 Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling Ht 2014-Vt 2015 Förskolan Violen

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Vision Vad säger lagen? Skollagen (2010:800) Förbud mot kränkande behandling Förebygga och förhindra kränkande behandling Upprättande av plan kring kränkande behandling Anmälning, utredning och åtgärd Förbud mot repressalier Diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringsförbud Upprättande av likabehandlingsplan FN:s Barnkonvention Förskolans styrdokument Definition av begrepp Diskriminering Olika former utav diskriminering De sju diskrimineringsgrunderna Kränkande behandling Likabehandling Främjande insatser Främjande insatser kring de sju diskrimineringsgrunderna Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Könsöverskridande identitet och uttryck Upprättande utav en plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Slutsatser av kartläggning av organisation Byte mellan aktiviteter Sida 2 av 19

3 6. Slutsatser av kartläggningen av barnens trygghet och trivsel Skapa trygghet i förskolan Förebyggande insatser Förebyggande insatser kring byte mellan olika aktiviteter Förebyggande insatser kring att skapa trygghet i förskolan Rutiner Arbetsgången vid trakasserier eller kränkande behandling mellan barn-barn i förskolan som uppmärksammats utav en pedagog Arbetsgång vid trakasserier eller kränkande behandling mellan barn-barn i förskolan som barn eller vårdnadshavare uppmärksammat Arbetsgång vid diskriminering eller kränkande behandling mellan personal-barn i förskolan Barns/Vårdandshavares medverkan Källförteckning Bilaga nr. 1. Rutiner för klagomål mot utbildningen.18 Bilaga nr. 2. Dokumentation vid kränkande behandling/mobbning..19 Sida 3 av 19

4 1. Inledning Skollagen och diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Det framgår krav på att verksamheterna utövar ett målinriktat arbete med syfte att främja barns lika rättigheter och möjligheter såväl som att förbygga och förhindra att trakasserier och kränkande behandling förekommer. Det här dokumentet innehåller information kring vårt arbete med att främja likabehandling såväl som att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen upprättas årligen. 1.1 Vision Inget barn ska utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla barn har lika värde och ska känna trygghet och bemötas med respekt för den hon eller han är. Vi vill skapa en trygg och positiv arbetsmiljö för alla som deltar i verksamheten. Alla individer har rätt till lek, utveckling och lärande. 2. Vad säger lagen? 2.1 Skollagen (2010:800) Skollagen innehåller bestämmelser angående skolväsendet. Det 6 kapitlet handlar om att motverka kränkande behandling av barn och elever Förbud mot kränkande behandling I 6 kapitlet 9 framgår det att Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. (Skollagen (2010:800) s.41) Förebygga och förhindra kränkande behandling Enligt 6 kapitlet 7 framgår det att Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. (Skollagen (2010:800) s.40) Upprättande av plan kring kränkande behandling I 6 kapitlet 8 står det följande angående upprättandet av en plan kring kränkande behandling Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (Skollagen (2010:800) s.41). Sida 4 av 19

5 2.1.4 Anmälning, utredning och åtgärd Angående skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling framgår i skollagen 6 kapitlet 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (Skollagen (2010:800) s.41). Vidare framgår att det i samma paragraf att enligt Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). (Skollagen (2010:800) s.41) Förbud mot repressalier Det råder förbud mot repressalier vilket framgår i 6 kapitlet 11 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. (Skollagen (2010:800) s.41). 2.2 Diskrimineringslagen (2008:567) Enligt 1 kapitlet 1 framgår det att diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Skolverket, 2012:51) Diskrimineringsförbud Enligt 2 kapitlet 5 framgår det att Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningssamordnaren när det handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. (Skolverket, 2012:52) Upprättande av likabehandlingsplan Enligt 3 kapitel 16 framgår följande angående att upprätta en likabehandlingsplan En utbildningssamordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, Sida 5 av 19

6 religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningssamordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (Skolverket, 2012:54). 2.3 FN:s Barnkonvention I Barnkonventionen framgår i andra artikeln att Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (UNICEF, 2012). 2.4 Förskolans styrdokument I Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 framgår att Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Skolverket, 2010:4). 3. Definition av begrepp 3.1 Diskriminering Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ( ) Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. (Skolverket, 2012:8) Olika former utav diskriminering Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (Skolverket, 2012:47). Indirekt diskriminering innebär att alla behandlas lika. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. (Skolverket, 2012:47). Trakasserier Ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (Skolverket, 2012:47). Sida 6 av 19

7 Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (Skolverket, 2012:47). 3.2 De sju diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsgrunderna är till för att skydda en person från diskriminering. Kön Etnisk tillhörighet ( nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (Skolverket, 2012:48). Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder innebär varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Skolverket, 2012:48). Sexuell läggning ( homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning (Skolverket, 2012:48). Ålder (uppnådd levnadslängd). Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. (Skolverket, 2012:48). 3.3 Kränkande behandling Kränkande behandling innebär Ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. (Skolverket, 2012:48). 3.4 Likabehandling Likabehandling innebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det här innebär dock inte att alla alltid ska behandlas lika (se indirekt diskriminering) (Skolverket, 2012:47). 4. Främjande insatser I vårt arbete kring att utforma verksamheten har vi förskolans styrdokument att utgå ifrån. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 framgår under stycket grundläggande värden att Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. (Skolverket, 2010:4) Sida 7 av 19

8 Vi håller värdegrundsarbetet levande i vår dagliga verksamhet. Det gör vi genom att vi har ett medvetet förhållningssätt där vi bland annat visar respekt för varandra samt genom samtal och på olika konkreta sätt (genom exempelvis lekar och teater) visar för barnen hur man ska agera mot varandra. Vi uppmuntrar samarbete och att värna om varandra på olika sätt. Vi pedagoger är väl medvetna och ha kunskaper kring att alla har lika rättigheter och möjligheter, alltså insikt och kunskap kring att främja likabehandling. Det främjande arbetet blir en del av den dagliga verksamheten. Vi anser att det är av stor vikt att varje pedagog är medveten om och har kunskaper kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det här för att kunna göra ett bra arbete för att förebygga att det förekommer så väl som att utveckla förmåga att uppmärksamma om det förekommer. Likväl gäller det att vidta åtgärder då han eller hon uppmärksammat eller på annat sätt får kännedom om att det förekommit diskriminering eller kränkande behandling. I det främjande arbetet gäller det att hitta arbetsformer som är relevanta för den aktuella barngruppen. Det här för att det ska kännas meningsfullt och roligt att delta för barnen. Det är lättare att fånga barnens uppmärksamhet då de finner någonting intressant och roligt. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 framgår att De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. (Skolverket, 2010:12). 4.1 Främjande insatser kring de sju diskrimineringsgrunderna I Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 framgår vidare under Normer och värden att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2010:8). Inom vår verksamhet arbetar vi främjande enligt följande kring de sju diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet och uttryck): Kön För att inget barn i verksamheten ska uppleva sig diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling på grund utav sitt kön arbetar vi enligt följande i främjande syfte: Samtalar om jämnställdhet mellan kön och allas lika värde. Pedagogerna har ett medvetet språkbruk och förhållningssätt. Utforma verksamheten så att flickor och pojkar får lika stort utrymme i verksamheten där de får ge uttryck för sina intressen och behov utan begränsningar utifrån traditionella könsroller. Sida 8 av 19

9 4.1.2 Etnisk tillhörighet För att i främjande syfte arbeta för att inte något barn i verksamheten ska uppleva sig diskriminerad eller kränkt på grund utav sin etniska tillhörighet arbetar vi enligt följande: Samtalar om att man ska respektera varandra oavsett hur hon eller han ser ut. Samtalar om att vi alla är lika värda. Vi pedagoger har ett förhållningssätt gentemot varandra där vi accepterar varandras olikheter. Synliggöra olikheter i vår verksamhet så som till exempel olika språk och ursprung I vår verksamhet finns olika så kallade språkpåsar där varje påse innehåller böcker på ett specifikt språk (det finns en påse på varje språk som finns representerat i barngruppen). Vi har även en världskarta där alla barns ursprung synliggörs Religion eller annan trosuppfattning För att inte något barn i verksamheten ska uppleva sig diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling på grund utav sin religion eller annan trosuppfattning arbetar vi enligt följande i främjande syfte: Synliggör olikheter i verksamheten genom att lyfta fram olika högtider. Samtala om att vi har olika uppfattningar och åsikter om saker. Erbjuder olika maträtter och aktiviteter med mera så att alla ges förutsättning att delta i verksamheten Funktionshinder I främjande syfte för att inte någon ska uppleva sig diskriminerad eller kränkt på grund utav funktionshinder arbetar vi enligt följande: Samtala om att vi alla är olika och är lika värda. Varje individ ska ges förutsättningar att delta i verksamheten Sexuell läggning För att ingen i verksamheten ska uppleva sig diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling på grund utav sexuell läggning arbetar vi enligt följande i främjande syfte: Samtala om att vi alla är olika och att det finns olika familjesammansättningar Ett förhållningsätt där vi accepterar allas olikheter Alla har lika rättigheter oavsett sin läggning Ålder För att i främjande syfte motverka att något barn i verksamheten ska uppleva sig diskriminerad eller kränkt på grund utav ålder arbetar vi enligt följande: Medvetet förhållningsätt i indelning utav olika grupper. Samtalar om att vi är och ser olika ut oavsett ålder. Sida 9 av 19

10 4.1.7 Könsöverskridande identitet eller uttryck I förebyggande syfte för att inte något barn i verksamheten ska uppleva sig diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling på grund utav diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck arbetar vi enligt följande: Samtala om att vi alla är olika. Visar respekt och acceptera varandra för den individ hon eller han är. 4.2 Upprättande utav en plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling För att all personal inom förskolan ska vara medvetna om och väl insatta i arbetet kring att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling sker minst tre planerade träffar under höstterminen. Vårt dokument Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling lyfts upp på träffarna och diskuteras. Utöver de planerade träffarna har varje arbetslag en gemensam planering varje vecka då det finns möjlighet att belysa saker som är aktuella inom ämnet. Vid den första, av de tre planerade träffarna, är det respektive arbetslag som träffas för att se över och samtala om hur det ser ut på den aktuella avdelningen. Pedagogerna ska även diskutera egna normer och attityder och annat som är aktuellt inom ämnet sett till de sju diskrimineringsgrunderna och den pedagogiska verksamheten. Det är viktigt att personalen har en samsyn för att arbetet i verksamheten ska bli så givande som möjligt. Sedan träffas alla arbetslag inom den kommunala förskoleverksamheten i Lessebo tätort på ett personalmöte. Här ges det möjlighet att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter med personal ifrån andra arbetslag. Det ges möjlighet till att varje enhets Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling lyfts upp och diskuteras. Vid ett senare tillfälle sammankallar varje arbetslag till ett nytt möte för att återigen diskutera det hela utifrån sin verksamhet, då eventuella nya tankar och idéer har framkommit efter samtal med pedagoger ifrån andra arbetslag. Om det under arbetets gång visar sig att ytterligare insatser krävs kring kompetensutveckling av personal görs detta enligt de behov som framkommit. Varje år görs ett nytt dokument (Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling) utifrån hur verksamheten ser ut. Det främjande arbetet ses över och det görs kartläggningar för att identifiera eventuella risker som kan leda till att någon individ utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. För att samla in material till kartläggningarna används pedagogernas egna iakttagelser, vårdandshavarnas åsikter/upplevelser genom enkäter och olika former utav samtal och sammankomster exempelvis utvecklingssamtal och barnens egna uppfattningar. Efter kartläggnigen sätter vi Sida 10 av 19

11 upp mål och insatser i förebyggande syfte, vilket vi sedan arbetar utefter. Uppkommer det någonting nytt under terminens gång gäller det att lyfta in det i planen och arbeta för att lösa det så skyndsamt som möjligt. 5. Slutsatser av kartläggning av organisation I vårt förebyggande arbete ingår att regelbundet kartlägga verksamhetens organisation. Här redogör vi för vad vi kommit fram till då vi analyserat kartläggningen, alltså slutsatserna. 5.1 Byte mellan aktiviteter Från och med hösten 2013 har Förskolan Violen gått från att ha varit två avdelningar till en enhet. Detta har medfört att det har skapats nya grupper bland barnen samt bland pedagogerna och det krävs en inkörsperiod för att det ska fungera. Vi anser att vi på nytt behöver se över våra rutiner, då det har uppstått nya situationer som behöver organiseras för att det ska fungera bättre. Vi pedagoger har genom observationer och iakttagelser sett att inte alla situationer fungerar och att vi pedagoger inte alltid är på rätt ställe. Det kan lätt uppstå konflikter när det inte är tillräckligt många pedagoger närvarande och då ser vi att det finns en risk att barn kan uppleva sig kränkta eller utsatta för diskriminering av varandra. Några exempel på sådana situationer som vi uppmärksammat är när vi ska klä på oss och gå ut och när vi går in samt innan vi går till maten. Om det uppstår en konflikt mellan barnen och vi pedagoger inte är närvarande finns det en risk att alla inblandade individer inte får ge sin version utav händelsen. Vilket kan leda till att barn upplever sig kränkta då situationen resulterar i en lösning som inte stämmer överrens med barnets uppfattning över vad som egentligen hände. 6. Slutsatser av kartläggningen av barnens trygghet och trivsel I vårt förebyggande arbete ingår att regelbundet kartlägga barnens trygghet och trivsel. Här redogör vi för vad vi kommit fram till då vi analyserat kartläggningen, alltså slutsatserna. 6.1 Skapa trygghet i barngruppen På hösten bildas det nya gruppkonstellationer, genom att vi flyttar barn mellan grupperna och skola in nya barn leder detta till att det är många barn som behöver hitta sin plats i gruppen. Detta medför att det uppstår mycket konflikter mellan barnen vilket gör att många barn känner sig otrygga. Vi pedagoger anser att detta är mycket viktigt område att arbeta med för att vår verksamhet ska fungera och för att barnen ska känna trygghet och trivsel hos oss. Sida 11 av 19

12 7. Förebyggande insatser Här redogörs vilka mål som ska sättas upp kring det förebyggande arbetet och vilka insatser som kan genomföras samt vem som ska ha ansvar för respektive insats och hur de ska följas upp. Utifrån kartläggningen och analysen kan vi konstatera att följande risker har uppmärksammats i vår verksamhet då barn kan uppleva sig diskriminerade eller kränkta: 7.1 Förebyggande insatser kring byte mellan olika aktiviteter Orsak: Byte mellan olika aktiviteter. Mål: Barnen ska känna trygghet i övergångar mellan olika aktiviteter Insatser/åtgärder: Bestämma var pedagogerna behövs vid olika situationer Pedagoger är närvarande vid byten mellan olika aktiviteter Ansvar för insatserna: Hela arbetslaget Uppföljning: Första planeringstillfället varje månad görs en avstämning kring ämnet. 7.2 Förebyggande insatser kring att skapa trygghet i grupperna Orsak: Nya gruppkonstellationer Mål: Barnen ska känna trygghet i grupperna Insatser/åtgärder under året: Prata om känslor/ hur man känner sig. Läsa och diskuterar böcker om känslor och konflikter. Ge barnen redskap att själva kunna lösa konflikter. Ansvar för insatserna: Hela arbetslaget Uppföljning: Första planeringstillfället varje månad görs en avstämning kring ämnet. 8. Rutiner Här nedan följer rutiner kring det åtgärdande arbetet då någon individ utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling (se även bilaga nr. 1). 8.1 Arbetsgången vid trakasserier eller kränkande behandling mellan barn-barn i förskolan som uppmärksammats utav en pedagog Pedagogisk Personal Arbetslag Förskolechef Huvudman 1. Då en pedagog ser eller hör att ett barn utsätter ett annat barn för diskriminering eller kränkandebehandling ska hon/han direkt ta tag i situationen och på Arbetslaget resonerar kring händelsen och utformar lämpliga metoder/åtgärder för att det som inträffat inte ska återupprepas. 1. Informerar skyndsamt huvudmannen om ärendet. 2. Ska skyndsamt vidta lämpliga åtgärder. 3. Håller sig uppdaterad i Hålla sig uppdaterad i ärendet. Sida 12 av 19

13 Pedagogisk personal Arbetslag Förskolechef Huvudman lämpligt sätt (beroende på ålder och mognad) påvisa att det inträffade inte accepteras genom t.ex. samtal med berörda barn. 2. Berörda vårdnadshavare informeras skyndsamt om händelsen. 3. Informera förskolechefen om händelsen. 4. Vid behov sammankalla till ett möte med de berörda vårdnadshavarna. 5. Vårdnadshavarna delges de metoder/åtgärder som arbetslaget kommit fram till. det aktuella ärendet. Har ansvar för utredningen. Att dokumentera Att dokumentera Att dokumentera Att dokumentera Den ansvariga pedagogen fyller i blanketten Dokumentation vid kränkande behandling/mobbning (Se bilaga nr. 2) och lämnar det dokumentet till förskolechefen. Dokumenterar de metoder/åtgärder som man kommer fram till. Lämna vidare dokumenten som finns kring ärendet till huvudmannen. Arkivera de dokument som finns kring ärendet. 8.2 Arbetsgång vid trakasserier eller kränkande behandling mellan barn-barn i förskolan som barn eller vårdnadshavare uppmärksammat Sida 13 av 19

14 1. Den pedagogiska personalen informerar skyndsamt den berörda ansvarspedagogen/ arbetslaget om händelsen. 2. Informerar skyndsamt alla berörda vårdnadshavare. 3. Informera förskolechefen om händelsen. 4. Vid behov sammankalla till ett möte med de berörda vårdnadshavarna. 5. Vårdnadshavarna delges de metoder/åtgärder som arbetslaget kommit fram till. Arbetslaget resonerar kring händelsen och utformar lämpliga metoder/åtgärder för att det som inträffat inte ska återupprepas. 1. Informerar skyndsamt huvudmannen om ärendet. 2. Ska skyndsamt vidta lämpliga åtgärder. 3. Håller sig uppdaterad i det aktuella ärendet. Har ansvar för utbildningen. Hålla sig uppdaterad i ärendet. Att dokumentera Att dokumentera Att dokumentera Att dokumentera Fylla i blanketten Dokumentation vid kränkande behandling/mobbning (Se bilaga nr. 2) och lämna det dokumentet till förskolechefen. Dokumenterar de metoder/åtgärder som man kommer fram till. Lämna vidare dokumenten som finns kring ärendet till huvudmannen. Arkivera de dokument som finns kring ärendet. 8.3 Arbetsgång vid diskriminering eller kränkande behandling mellan personalbarn i förskolan Sida 14 av 19

15 Pedagogisk personal Förskolechef Huvudman 1. Den personal som får kännedom om händelsen tar skyndsamt kontakt med berörd person/er. 2. Meddelar skyndsamt förskolechefen/övriga arbetslaget om händelsen. 1. Påbörjar en utredning där samtal förs med berörda parter. 2. Informera huvudmannen om händelsen. 3. Skyndsamt vidta lämpliga åtgärder. Ansvarar för utredningen. 1. Skyndsamt vidta lämpliga åtgärder. Hålla sig uppdaterad i ärendet. Att dokumentera Att dokumentera Att dokumentera Fylla i blanketten Dokumentation vid kränkande behandling/mobbning (Se bilaga nr. 2) och lämna det dokumentet till förskolechefen. Dokumenterar de åtgärder som vidtas. Lämna vidare dokumenten som finns kring ärendet till huvudmannen. Arkivera de dokument som finns kring ärendet. 9. Barns/Vårdnadshavares medverkan I vår dagliga verksamhet arbetar vi pedagoger för att på olika sätt förmedla olika främjande och förebyggande aspekter. Vi använder oss utav bland annat samtal, konkret material, tecken som stöd och lekar. Genom det här ger vi barnen möjlighet att medverka i det främjande och förebyggande arbetet på olika sätt. Sida 15 av 19

16 På grund av barnens låga ålder kommer vi att ta hjälp av vårdnadshavarna i arbetet kring planen. På utvecklingssamtal, andra möten, genom vår blogg och vår tambur kommer vi att ge information så väl som ta emot de tankar och synpunkter som vårdnadshavarna har. I och med det här blir vårdandshavarna medvetna och delaktiga i arbetet kring att på olika sätt främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling. Det är av stor vikt att få med barnen och vårdnadshavarna i arbetet för att det ska bli så givande och bra som möjligt. För att göra dokumentet Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling synligt för barn, vårdnadshavare och övrig personal finns det på vår blogg och i vår tambur samt att det lyfts upp enligt ovan beskrivning vi andra tillfällen. Det här gör det möjligt för vårdandshavare och barn att få kunskap kring sina rättigheter samt hur de ska gå tillväga då en diskriminering eller kränkande behandling har ägt rum. Sida 16 av 19

17 10. Källförteckning Skollagen (2010:800) Med lagen om införande av skollagen (2010:801). Norstedts Juridik AB Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad Stockholm: Fritzes Skolverket (2012). Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Stockholm: Fritzes UNICEF. Barnkonventionen. (Hämtad ) Sida 17 av 19

18 Sida 18 av 19 Bilaga nr. 1

19 Sida 19 av 19 Bilaga nr. 2

Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering samt kränkande behandling Ht 2014 Vt 2015 Förskolan Stallet Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Vision... 4 2. Vad säger lagen?...

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2018

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2018 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2018 Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2015-16 Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HT 2018/VT 2019

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HT 2018/VT 2019 Plan mot diskriminering och kränkande behandling HT 2018/VT 2019 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter (förskola och pedagogisk

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan. Finnsjöns förskola 2015/2016

Plan mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan. Finnsjöns förskola 2015/2016 2015-12-07 Plan mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan Finnsjöns förskola 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) ställer krav på en plan mot kränkande behandling och Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Borgen Övre 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR Reviderad 2016 Likabehandlinsplan & plan för kränkande behandling för Kompassens Förskola MÅL Diskriminerande och kränkande behandling skall inte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RIKTLINJER, UN 37 1(7) Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2(7) Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Nallegården Vision På Nallegården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Likabehandlingsplan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Bakgrund Alla barn och personal ska känna sig trygga. De

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Röda 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barrskogens och Djupedals enhet 16-17 I samarbete med enhetens Likabehandlingsgrupp, Nina Holmberg specialpedagog och Andrea Skoglund förskolechef. Varför

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan. En plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Säters förskoleområde, Förskolan Myran, Gula

Likabehandlingsplan. En plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Säters förskoleområde, Förskolan Myran, Gula Likabehandlingsplan En plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Säters förskoleområde, Förskolan Myran, Gula Planen gäller från: 2015-02-01 till: 2016-01-31 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2016-2017 Reviderad 2016-05-23 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Närlunda 1-5 år LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FASTSTÄLLD 2016-08-18 Britt-Marie Larsson förskolechef Förskolans demokratiuppdrag värdegrunden i förskolan Citat från Läroplan för förskolan

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Stora Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

För Lövskatans Förskola

För Lövskatans Förskola För Lövskatans Förskola 2013-2014 Varför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling? Förskolan har i uppdrag att arbeta för en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Rutiner vid kränkande behandling i i förskola

Rutiner vid kränkande behandling i i förskola I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om kränkande behandling som innebär att har långtgående föreskriven skyldighet att motverka diskriminering och kränkande behandling. Dessa skyldigheter utgår ifrån

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för på förskolan Tjädern

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för på förskolan Tjädern Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2010-2011 på förskolan Tjädern Barn och alla som verkar inom förskolan har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats. I lagstiftningen av 1 januari

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Furubackens förskola 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Furubackens förskola 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Furubackens förskola 2016/2017 Inledning Bestämmelser i Skollagen SFS 2010:800 och Diskrimineringslagen SFS 2008:576 samt förskolans läroplan, LPFÖ 98 (reviderad

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Mosippans förskola skolområde Östersund Södra Alla barn på Mosippans förskola skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla. Förskolans ledning och personal tar bestämt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Meijerska gårdens förskola 2009-12-15 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Prästkragen Vision På förskolan Prästkragen förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Utdrag ur FN:s barnkonvention

Utdrag ur FN:s barnkonvention Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Förskolan Skattkistan Malmslätt Inledning Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN DALGÅNGENS FÖRSKOLA LÄSÅRET 2011/2012

LIKABEHANDLINGSPLAN DALGÅNGENS FÖRSKOLA LÄSÅRET 2011/2012 1 (13) LIKABEHANDLINGSPLAN DALGÅNGENS FÖRSKOLA LÄSÅRET 2011/2012 OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (13) Dalgångens förskola består av 4 avdelningar med barn 1-5 år. Personalstyrkan uppgår till 13 personer inkl.

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer