Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1

2 Institutets styrelse... 3 Kansliet i Stockholm... 3 Styrelsesammanträden... 3 Publikationsnämnden... 3 Institutets personal och stipendiater... 4 Helårsstipendiater Helårsstipendiater Projektanställda forskare Grävningstipendiater... 4 Lericistipendiater... 4 Inledning och sammanfattning... 5 Forskning... 5 Undervisning... 6 Biblioteket... 7 Seminarier, förmedling, kompetensutveckling... 7 Undervisning... 8 Konst och kontext i barockens Rom... 8 Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome Etruskiska möten... 9 Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap... 9 Caput mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell Vetenskaplig verksamhet Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Håkan Hökerberg: Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projekt och grävningar Dödens landskap ett levande kulturarv? (2012) La fortuna della pittura etrusca. Copie e copisti tra 800 e 900 (Bokprojekt) Problem i den medelplatonska kompatibilismen (2012) Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011)

3 Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) Settecamini. Om minnesplatser och urbana landskaps(re)konstruktioner och kulturarvets värden, tolkningar och integration i arkitektur- och stadsutveckling Casa di Augusto (2010) Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2009)) Behind double walls: elite nuns and cultural consumption in early modern Rome (2008) Italian paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) Lateranprojektet (2004) Pompeji, Insula V 1 (2000) San Lorenzo in Lucina (1993) Utställning Scavi e ricerche svedesi nel Viterbese, Museo Nazionale Etrusco, Viterbo (1986). 19 Acquarossa (1966) Luni sul Mignone (1960) San Giovenale (1956) Föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter På institutet Vid andra institutioner Institutets seminarier Studiebesök och visningar Externa uppdrag Sabrina Norlander Eliasson Publikationer Institutet i media Biblioteket Sekretariatet och IT-stöd Administration Byggnaden Gäster och besökare Personal Förbrukningsinventarier och underhåll Diverse Kuriositeter Stiftelsen Familjen Rausing

4 Institutets styrelse Ordinarie ledamöter Carin Fischer, Ordförande Agneta Modig Tham, Skattmästare Andreas Heymowski, Arne Jönsson, Lena Larsson Lovén, Anne-Marie Leander Touati, Erika Lindgren Liljenstolpe, Martin Olin, Lisa Skogh, Mårten Snickare. Suppleanter Susanne Carlsson, Sekreterare Åsa Bharathi Larsson, Christer Henriksén, Arja Karivieri,, Emilie Karlsmo, Fredrik Tobin, Revisorer Hans Andersson, Eva Stensköld Kansliet i Stockholm Ingrid Willstrand Styrelsesammanträden I Stockholm: 21 februari, 24 april, 20 november. I Rom: 3 september. Publikationsnämnden vid de Svenska Instituten i Rom och Athen Gunnel Ekroth (ordförande), Arne Jönsson (vice ordförande), Lisbeth Andersson (skattmästare), Erika Weiberg (sekreterare), Karin Hult, Mårten Snickare, Peter M. Fischer, Anne-Marie Leander Touati, Arja Karivieri, Jesper Blid, Barbro Santillo Frizell, Arto Penttinen. Adjungerad: Jenni Hjohlman. 3

5 Institutets personal och stipendiater Direktör: Vice direktör: Forskarlektor: Ekonomi-och personaladministratör: Verksamhetsberättelse 2012 Prof. Barbro Santillo Frizell Doc. Sabrina Norlander Eliasson Doc. Ingela Wiman Margareta Ohlson Lepscky Bibliotekarier: Sekreterare/webbmaster: Vaktmästarpersonal: Dott.ssa Astrid Capoferro Dott.ssa Liv D Amelio (deltid) Dott.ssa Stefania Renzetti Gianluca Dante (halvtid) Alicja Gradeçka (halvtid) Myroslava Kulis (halvtid) Bianca Lucarini (8 januari 24 september, vikarie, halvtid) Veronica Lucerna (halvtid) Enrico Tempera Simonetta Tempera (halvtid) Helårsstipendiater Arkeologi: Konstvetenskap: Arkitektur: Det allmänna stipendiet, Litteraturvetenskap: FK Monica Hellström FK Märit Simonsson Ark SAR Ebba Hallin FD Karin Dahl Helårsstipendiater Arkeologi: Filologi: Arkitektur: Det allmänna stipendiet, kulturvård: FK Fredrik Tobin FD Aron Sjöblad Ark Ola Svenle FD Per Strömberg Projektanställda forskare FD Erik Eliasson, FD Agneta Freccero, FD Ulf R. Hansson, FD Håkan Hökerberg. Grävningstipendiater Tarquinia: Robin Iversen Rönnlund, Hampus Olsson; S. Omobono, Rom: Sara Lindvall. Lericistipendiater : Anna Gustavsson; : Lovisa Brännstedt. 4

6 5 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning och sammanfattning Den utvecklingslinje gällande breddningen av verksamheten som under en rad av år utgjort Rominstitutets policy har fortsatt under år I detta utvecklingsarbete har SIR tillmötesgått de önskemål som uttryckts i Forskningspropositionen, 2008/09:50, sid Undervisningen har bestått av kurser i internationellt samarbete eller i samverkan med svenska lärosäten. Flera workshops och nätverksmöten kring forskningsprojekt som är knutna till institutet via tjänster och stipendier har genomförts. De tre forskare som anställdes på institutet med lönemedel från Vetenskapsrådet (VR) har bidragit till verksamheten. Innehavaren av postdokstipendiet finansierat av Fondazione Famiglia Rausing och SIR (subventionerat boende och arbetsplats) för läsåret 2011/12 har bidragit till undervisningen och planeringen av en workshop kring kulturarvsfrågor. Stipendiaten har arbetat med redigeringsarbetet av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom Under hösten gick detta stipendium till en romanist med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes projekt syftar till att presentera en studie om översättning och spridning av italienska 1900-talsförfattarinnor till svenska, särskilt Grazia Deledda. Studien genomförs i ett tvärvetenskapligt perspektiv med metoder från receptions-, översättnings- och genusvetenskap. Forskningsprojektet är ett exempel på den ökade breddningen av SIR:s vetenskapsområden. Det utökade internationella samarbetet inom forskning och undervisning har fortsatt och flera projekt samverkar med forskningsinstitutioner som har specialistkompetens inom olika områden. Institutet vill med denna målsättning bredda och fördjupa samarbetet med italienska (och andra utländska) universitet och forskningsinstitut och ligga i linje med den internationalisering som eftersträvas av det svenska högskoleväsendet. Exempel på sådan samverkan är de aktuella projekten kring centrala byggnader i Rom från antiken, som kejsar Augustus hus på Palatinen och den senantika dopkyrkan i Lateranen och forskningen om pompejanska väggputser. Forskning De fyra projektanställda finansierade av Vetenskapsrådet (VR) - Agneta Freccero (3 år, halvtid), Håkan Hökerberg (3 år) Ulf Hansson (3 år), Erik Eliasson (3 år) - har under perioder vistats vid institutet. Agneta Freccero har avslutat sin forskning kring pompejanska dekorationsputser, Håkan Hökerberg har bedrivit forskning kring det fascistiska kulturarvet, Ulf Hansson har forskat inom sitt projekt kring Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken, Erik Eliasson har forskat inom begreppet om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet kring ickeförstörande undersökningsmetoder (multispectral imaging techniques) för att dokumentera och analysera värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer har arbetat med kejsar Augustus hus på Palatinen (Casa di Augusto) som fallstudie. Samarbetet består av en forskargrupp med bas vid Lunds Universitet och CNR-IFAC i Florens som arbetat tillsammans i flera år med liknande undersökningar och nu tillsammans med SIR och en rad expertgrupper från olika institutioner i Rom. Pompejiprojektet har framgångsrikt genomfört en skanning i Pompeji för att framställa olika sorters 3D-modeller för vetenskapligt studium och förmedling. Ett visst samarbete med SIR planeras för en utställning om Pompeji på Millesgården hösten Metodutveckling har varit målet för Lateranprojektet i det utvidgade samarbetet med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Förutom att skapa en tredimensionell dokumentation av en antik byggnad vill man också pröva och utvärdera hur olika metoder för 3D-dokumentation kan underlätta analys, rekonstruktion och tillgänglighet.

7 SIR har engagerat sig i flera forskningsprojekt i samarbete med italienska kollegor. Via PRIN (Progetti di Ricerca di interesse Nazionale) har SIR gått med i ansökningar om större projekt, exempelvis projektet Travelling architects. The tradition of the Italian tour and its planning implications in Europe and America, , inom vilket SIR redan utvecklat ett samarbete. Publiceringsarbetet med tidigare framgrävt material från San Giovenale har gått framåt, en publikation har kommit ut och ett manuskript är levererat. Kontakter har tagits för att kunna färdigställa manus som avlidna medarbetare inte hunnit avsluta. Bronsåldersexperten Francesco di Gennaro har accepterat att avsluta Gierows manus och vi får hoppas att hans stora arbetsbörda skall ge honom tid att avsluta detta. Inom Aquarossaprojektet har en vitalisering skett och inte mindre än fem medarbetare har vistats på SIR under året och arbetat med sina publiceringsåtaganden. En fruktbar dialog har utvecklats mellan Aquarossagruppen och SIR som bådar gott för framtiden. Den satsning som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har gjort för forskning inom förmodernitet genom att utlysa särskilda fondmedel för nya projekt, har resulterat i flera nätverksbildningar. Projektet A Traveller in Rome, som är direkt knutet till institutets administration fick glädjande nog beviljat forskningsanslag för en period av tre år. Ur forskningsprojektet Via Tiburtina som avslutats i sin nuvarande form har olika nya projekt utvecklats. Ett nätverk kring kulturarvsfrågor, Samtal in Situ, som involverar forskare vid SIR som forskar kring historiebruk, kulturarv, museologi och förmedling, har bildats. En fallstudie om kulturarvets potential i samhällsplaneringen har utvecklats kring platsen Settecamini på Via Tiburtina. Syftet är att tillämpa forskningsprojektets tvärvetenskapliga resultat i ett konkret utvecklingsprojekt som kan bidra till debatt och dialog inom kulturarvsfältet, inom vilket Tiburtinastudien nu framstår som banbrytande. Flera recensioner som utkommit under året framhåller dess originalitet och betydelse. Nätverket Samtal in Situ höll en konferens i januari i Rom med institutets Rombaserade projekt som deltagare och inbjöd Peter Aronsson, professor i kulturarv och historiebruk, som moderator. Projektet presenterades med en poster under rubriken Conversations in Situ på EAA:s konferens i Helsingfors. I samband med en inbjudan till arkeologiska museet i Matera där den italienska utgåvan av Santillo Frizells bok om pastorala landskap, Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà diskuterades, fick en grupp forskare möjlighet att studera aspekter av UNESCO:s världsarvspolitik. Sassi di Matera fick världsarvstatus 1993, uppföljningen och hanteringen av denna utnämning genererar en rad frågor som diskuterades. Världsarvet Cerveteri och Tarquinia (världsarvsstatus 2004) står i fokus för projektet Dödens landskap ett levande kulturarv, som startades under året i samarbete med Linköpings universitet. Undervisning Kursen Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag, som ges i samarbete med Nationalmuseum och Högskolan på Gotland, genomförde en veckas fältstudier på institutet under mars månad. Den har utgjort ett värdefullt komplement till den sedvanliga konstvetenskapliga kursen och även visat på fördelarna med nätbaserad undervisning. Kursen Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome som startat 2010 i samarbete med Royal Netherlands Institute, hölls för tredje gången. Övriga samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR Università di Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall 6

8 handledning. Kursdeltagarna kom från Holland, Sverige, Italien. SIR kunde denna gång erbjuda platser till sökanden från Asien, Afrika, Sydamerika vilket var en nyhet och breddade intagningen. Temakursen Etruskiska Möten var ett nytt inslag som återknöt till SIR:s profilområde, etruskologi, vilket medfört specialistkompetens och mycket goda kontakter med italienska forskarkolleger. Kursens inriktning var tvärvetenskaplig, vilket innebar att naturmiljö, religion, textkällor och forskningshistoria gavs utrymme vid sidan av mer traditionella kultur- och konstvetenskapliga studier. I ett samarbete med Göteborgs universitet inom kursen Caput Mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell, bidrog SIR:s lärare och stipendiater med undervisning. Under hösten gavs den sedvanliga 10-veckorskursen i konstvetenskap med delvis nytt innehåll, exempelvis lades under sista veckan tonvikt på 1900-talets stadsbyggande och arkitektur. Rominstitutets samarbete med Universitet i samverkan för internationalisering (USI) har fungerat mycket tillfredsställande och ökat institutets synlighet både på svenska universitet och på Roms universitet (Roma Tre). Det treåriga pilotprojektet, kursen Communicative Variation in Time and Space, avslutades i början av december med en konferens i Lund där lärare och medarbetare i projektet presenterade sin forskning under temat The communication of power and the power of communication. Case studies on Rome through history. I syfte att ge svenska universitetsstuderande internationell fältutbildning och grävningspraktik utlystes tre stipendier för deltagande i utgrävningarna i Tarquinia (Università di Milano) och Sant Omobono (Michigan University, Università della Calabria). Platserna hade valts ut genom kontakter mellan SIR:s forskare och grävningsledning på respektive platser. Satsningen föll väl ut och SIR har utlyst fem stipendier för kommande år. Biblioteket Ett vetenskapligt bibliotek i ständig utveckling och tillväxt ställer stora krav på den personal som skall sköta det. Det handlar om att välja rätt i det flöde av böcker som ges ut och som skall inlemmas i den forskningstradition och inriktning som SIR valt och hamnat i. Kontakter med andra forskningsbibliotek sker därför kontinuerligt via URBS som SIR är medlem i. Hur förhålla sig till elektroniska publikationer och databaser är en annan utmaning som SIR måste ta ställning till. Viktigt i detta sammanhang var SIR:s inträde i BIBSAM-konsortiet och de kontakter institutets chefsbibliotekarie skapat med kollegor på KB i Stockholm. Förhoppningen är att medlemskapet i BIBSAM skall öka SIR:s tidskriftbestånd på fördelaktiga ekonomiska villkor. Seminarier, förmedling, kompetensutveckling Institutets seminarieverksamhet har varit god, storstipendiater och andra besökande forskare har hållit seminarier på institutet. Stipendiater och projektanknutna forskare har varit aktiva och representerat SIR även utanför institutsmiljön med föreläsningar, deltagande i konferenser, nätverk och workshops. Institutets direktör och forskarlektor har på inbjudan medverkat i bokprojektet En samtidig världshistoria, Ingela Wiman som delredaktör och undertecknad med en artikel om Medelhavets historia under tusen år (500 f.kr.-500 e.kr.). Vidare har undertecknad på begäran författat en artikel om romersk djurhållning som skall ingå i den svenska översättningen av Catos och Varros skrifter om jordbruk. Verksamhetsåret avslutades strax innan jul med ett direktörsmöte på Svenska Teologiska Institutet 7

9 i Jerusalem. Förutom samtal kring institutens potential till framtida samarbete genom kurser och annan verksamhet, arrangerade STI flera intressanta exkursioner ledda av framstående experter inom de berörda vetenskapsfälten. Höjdpunkter var en oförglömlig tur genom Jordandalen och en mycket lärorik introduktion till staden Jerusalems komplexa kulturarvssituation. Barbro Santillo Frizell Undervisning Konst och kontext i barockens Rom Kurs på avancerad nivå (7,5 hp) i samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum och Högskolan på Gotland. 18 januari - 31 mars (halvfart) och nätbaserad med två exkursioner Fältarbete i Rom: 1-5 mars. Kursansvariga lärare: Sabrina Norlander Eliasson och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Deltagare: Ana Maria Almada de Alvarez, Ann-Christine Montalvo, Anna Sonia Liselotte Borg Kauppi,Daniel Henningsson, Elisabeth Öhrling, Emmy Persson, Eva Camilla Annerfeldt, Göran Westergren, Julia Unge Sörling, Lise Ravnfeldt. Programmet framgår av bilaga, s. 40. Formellt gavs kursen av Högskolan på Gotland, vars stora fördel i sammanhanget låg i dess webborienterade undervisningsformer vilket underlättade arbete och logistik. Intresset för kursen blev mycket högt med ett sjuttiotal ansökningar till tio platser. Vi beslutade därför att acceptera tretton studenter. Kursen gick av stapeln, för tredje året i rad, under perioden januari-mars och utnyttjade flera olika undervisningsmetoder. Samarbetet med Högskolan på Gotland erbjöd möjligheten med en undervisningsplattform på webben. Seminarier inriktade på museiväsendets formerande i allmänhet och de romerska tidiga museerna i synnerhet förberedde studenterna för de kommande fältveckorna i Stockholm och i Rom. I februari inleddes en intensiv undervisningsvecka vid Nationalmuseum där vi initialt riktade undervisningen mot museets historia med särskild hänvisning till den italienska målerisamlingens uppbyggnad och inträde i museet. Därefter vidtog undervisningen kring modern museipraxis. Museets personal i form av intendenter, tekniker, arkivarier och konservatorer bidrog generöst med initierade föreläsningar kring det dagliga arbetet på ett stort konstmuseum. Studenterna fick, tillsammans med konservator Britta Nilsson, djupstudera de verk som utgjorde deras examinationsuppgifter och lära sig hur konstverk hängs, packas och hanteras inför transporter eller stora utställningar. Ett viktigt undervisningsmoment utgjorde den konsthistoriska forskningens speciella förutsättningar vid ett museum. I mars vidtog fältvecka i Rom där fokus flyttades till det historiska perspektivet och studenterna fick möjlighet att på plats studera konstmuseernas framväxt från de privata 1500-talssamlingarna via Kyrkostatens stora offentliga satsningar under 1700-talet och fram till nationalstaten Italiens nya museipolitik. Sabrina Norlander Eliasson Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome. 24 maj - 7 juni 8

10 Kursanvariga lärare: Barbro Santillo Frizell, Gert Jan Burgers, Frederick Whitling. Deltagare från Svenska universitet: Marwa Dabaieh (Lund), Martina Hjertman (Göteborg), Maria Nyström (Uppsala). Deltagare från utländska universitet med SIRs bidrag: Juliana Forero (Huazhong University of Science and Technology), Heba Mourad (Cairo University), Helen Öholm (University College London). Programmet framgår av bilaga s. 40. Kursen gavs i samarbete mellan Royal Netherlands Institute i Rom och Svenska Institutet med deltagare från Holland, Sverige och Italien (sammanlagt 18). All undervisning gavs på engelska. Samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR - Università Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, Herity International, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall handledning. Kursens mål var att på plats i Rom ge studenterna redskap för att kritiskt kunna förstå och utvärdera det materiella kulturarvet och hur detta hanteras i den urbana utvecklingen, inom olika myndigheter och förvaltningar. Fem huvudområden, kejsarfora, Augustus mausoleum, Via Appia, Via Tiburtina och Monte Testaccio, utgjorde basen i det empiriska materialet. Examinationsuppgifterna presenterades av kursdeltagarna i grupper om tre (en student från varje land). Etruskiska möten 6-28 september Lärare: Ingela Wiman, Fredrik Tobin, Ingrid Edlund-Berry, Barbro Santillo Frizell. Deltagare: Christer Alvegård, Aili Andersson, Lisbeth Fredriksson, Mats Persson, Camilla Wiliam- Olsson, Sandra Karlsson. Programmet framgår av bilaga, s. 43 Under september gavs, på avancerad nivå 7.5 högskolepoäng, kursen Etruskiska Möten. Kursens syfte var att intressera studenter för olika aspekter av den etruskiska kulturen. Etruskologi var tidigt ett profilområde vid Institutet vilket medfört specialistkompetens och mycket goda kontakter med italienska forskarkolleger. Föreläsningar varvades med museibesök, exkursioner till de flesta kända etruskiska städer, och till nya utgrävningsplatser, där studenterna guidades av ansvariga utgrävningsledare på plats. Tvärvetenskaplighet präglade kursen i den meningen att naturmiljö, religion, textkällor (inskriptioner och antika författares uppgifter) och forskningshistoria gavs utrymme vid sidan av mer traditionella kultur- och konstvetenskapliga studier. Ingela Wiman Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap 1 oktober - 7 december Kursanvarig lärare: Sabrina Norlander Eliasson. Deltagare: Anna Jansson, Torbjörn Johansson, Christopher Landstedt, Maria Nyström, Anna Radford, Kristina Öhman. Programmet framgår av bilaga, s. 44. Deltagarna, samtliga på avancerad nivå, kom från lärosätena i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Under tio veckor studerades och diskuterades Roms konstnärliga förändring från antiken fram till 1900-talets första hälft. Programmet koncentrerades kring utvalda monument från respektive period med seminarier i kontext. Exkursioner i Roms omedelbara omnejd kompletterades av en veckas vistelse i Siena och Florens. 9

11 Det pedagogiska revisionsarbetet av kursupplägget som initierats under föregående läsår fortsatte framgångsrikt. Kursens traditionella upplägg samordnades med andra pedagogiska grepp såsom regelrätta föreläsningar på institutet, grupparbeten och textseminarier. Den senare undervisningsformen syftade till att tydligt bekanta studenterna med renässansens och barockens teoretiska synsätt med betoning på grundtexter. SNE fortsatte arbetet med att uppmuntra studenterna till ett vidare kritiskt förhållningssätt gällande hur konstvetenskap produceras samt vilka olika traditioner som Europa kan uppvisa gällande konstvetenskaplig metod. Inom grupparbetena förberedde och genomförde studenterna två dagars undervisning för varandra. Grupparbetet kompletterades av ett självständigt sådant där studenterna fick möjlighet att välja ett verk av konstnären Michelangelo Merisi da Caravaggio och författa ett PM enligt en av SNE utarbetad mall med åtföljande seminarium. Samma mall nyttjades vid samtliga redovisningstillfällen ute i fält och bidrog till stringens vid diskussionerna. Föreläsningarna på institutet medförde en större möjlighet att diskutera valda problem ofta i anslutning till seminarier på plats. Ett större utnyttjande av institutets egna lokaler i samband med undervisningen gav möjlighet till fördjupning av frågeställningar som inte lät sig göras i Roms av trafik alltmer belastade stadslandskap. Kursdeltagarnas ambitiösa och aktiva förhållningssätt bidrog till det synnerligen goda klimat som skapades i såväl undervisningssituationen som i institutets sociala liv. Sabrina Norlander Eliasson Caput mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell Doktorandkurs Historiska studier, Göteborgs Universitet i samarbete med SIR oktober: exkursion till Rom Lärare: Ida Östenberg, Maria Sjöberg, Barbro Santillo Frizell, Ingela Wiman, Håkan Hökerberg, Olof Brandt. Programmet framgår av bilaga s. 49. Vetenskaplig verksamhet Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Under 2012 har jag avslutat projektet Pompeian Plasters som finansierats av Vetenskapsrådet. Under en tidigare forskningsperiod identifierades åtta putsgrupper benämnda A-H, men i samband med att projektet avslutades påträffades en avvikande putstyp som verkade vara tidigare eftersom dess brunaktiga utseende inte stämde med övrigt material. Det nya projektet med fokus på tidiga dekorationsputser som inleddes 2010 har givit positiva resultat. Det är nu klart att det finns en arkaisk dekorationsperiod i vilken putsen har en annorlunda sammansättning. Dekorationer med denna putstyp kan stilistiskt dateras till det sena 400-talet eller tidiga 300-talet f.kr, och de är samtidiga med Pompejis samnitiska stadsmur. Resultatet bekräftas av provanalyser vid CNR/ICVBC i Florens. Ett annat resultat är att de skillnader som jag noterade i grupp A, putser använda för Förstastilsmåleri, har bekräftats. Grupp A är nu indelad i två undergrupper Aa och Ab, av vilka Aa tillhör de tidigaste dekorationerna, grovt räknat från sensamnitisk tid fram till mitten av 100-talet 10

12 f.kr, medan grupp Ab återfinns under den senare periodens Förstastilsmåleri efter ca 120 f.kr. Under projektperioden undersöktes prover i 20 hus. I tolv av husen var tidiga putser i fokus. De övriga åtta husen tillhör insula V 1, det svenska projektet, och där har putser från samtliga perioder undersökts och dessa är nu insorterade i mitt system. Projektet publicerades våren 2012 i institutets serie Projects and Seminars. Publikationen finns tillgänglig on-line, (publications). I samband med att boken levererades hade vi ett slutseminarium på institutet den 23 april. Seminariet inleddes med att jag redogjorde för frågeställningar och forskningsresultat. Därefter berättade Fabrizio Pesando om nya rön inom det stora italienska projektet i Regio VI och VII och om resultat av vårt samarbete. Seminariet avslutades med frågor från de inbjudna som representerade internationella institut i Rom. Därefter en trevlig avslutning arrangerad av SIR. Nu har alla relevanta uppgifter registrerats i en databas för kvantitativ analys. Databasen är levererad till SND, Svensk Nationell Dataservice vid Göteborgs Universitet. SND ser till att databasen är tillgänglig för andra forskare. Under hösten sammanställde jag de två rapporterna till något som jag hoppas kan bli en mer läsvänlig bok om dekorationsputser, stilar och faser. Agneta Freccero Håkan Hökerberg: Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Projektets syfte är att undersöka hur de talrika spår av fascistisk arkitektur med ideologiska budskap som ännu finns i Italien, och framförallt i Rom, påverkar den nationella självbilden och vilka förhållningssätt som kan urskiljas till detta belastade kulturarv. För att klargöra sådana fenomen har under året några för projektet grundläggande begrepp studerats närmare: historiebruk och kulturarvsprocess. Med historiebruk avses en aktiv och medveten process, där valda delar av historien väljs ut för att återspeglas och användas i ett nutida sammanhang. Dåtiden kan betraktas som en rekonstruktion som styrs av den nationella självbild som eftersträvas, liksom av de förväntningar som ställs på framtiden. Kulturarvsprocess är en transformation av historia till kulturarv, en slags objektifiering av historien. Projektets tyngdpunkt ligger på kulturarvsprocessens ideologiska aspekt, kulturarvets roll i den nationella historieskrivningen och för identitetsskapande. Ett annat väsentligt begrepp är retorisk arkitektur i viss arkitekturhistorisk forskning hävdas att det finns speciella arkitektoniska stilar som särskilt kan förknippas med diktaturer. Hypotesen prövas nu i samband med en analys av relationen mellan arkitektonisk form och ideologiskt innehåll. Arbetet har också hittills varit inriktat på den idéhistoriska bakgrunden till italiensk fascistisk arkitektursyn och 1930-talets polemik mellan olika arkitektgrupperingar om den sant fascistiska arkitekturen. Vidare har den italienska självbilden och synen på landets fascistiska historia granskats med utgångspunkt från hur motståndsrörelsen (La Resistenza) under andra världskriget har uppfattats under efterkrigstiden. Från att ha varit en del av det antifascistiska paradigm på vilket den nya republiken grundades, medförde 1990-talets inrikespolitiska omvälvningar en förändrad syn på La Resistenza. En vanlig uppfattning numera är att betrakta motståndsrörelsens kamp mot de italienska fascisterna/tyska nazisterna som ett inbördeskrig mellan två likvärdiga parter. En sådan omprövning har drag av historierevisionism; den har kommit att få stor betydelse för den nationella uppfattningen av fascismens roll i det moderna Italien och förutsättningarna för en uppgörelse med landets totalitära 1900-talshistoria. 11

13 Under året har arkivstudier bedrivits, främst vid Archivio Centrale dello Stato. Dessutom har inledande studier och analyser utförts av Foro Italico (fd. Foro Mussolini), som är en av de tre fallstudier som ingår i projektet. Vid en konferens i Göteborg i juni, arrangerad av the Association of Critical Heritage Studies i samarbete med Göteborg universitet, presenterade jag ett paper, Rethinking a difficult past. The representation of Fascist architecture as Italian urban heritage. Under året har jag hållit föreläsningar inom mitt ämnesområde och även genomfört visningar av bl.a. EUR och Foro Italico för deltagarna på den konstvetenskapliga kursen och för andra studenter vid svenska universitet. Håkan Hökerberg Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Under större delen av 2012 har jag arbetat heltid på mitt VR-finansierade disciplinhistoriska forskningsprojekt kring den tyske arkeologen Adolf Furtwänglers ( ) vetenskapliga produktion. Projektarbetet har under året huvudsakligen bestått i analys och textproduktion. Det är nu framme vid den tredje, konkluderande arbetsfasen, som beräknas vara slutförd inom Under året har forskningsresor genomförts till arkiv och bibliotek i Berlin, München, London och Austin TX. Den 12 april deltog jag i en workshop kring arkeologi och intellektuell biografi på Birkbeck College, London; den 14 maj höll jag ett forskarseminarium om Furtwängler på Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs Universitet; och den 4 december höll jag ett föredrag om Furtwängler för Institutets Vänförening, Västsvenska avdelningen. Fr o m april månad ingår jag i ledningsgruppen för Histories of Archaeology Research Network, med säte i Cambridge. Inom ramen för Furtwängler-projektet har jag slutligen planerat en större internationell disciplinhistorisk konferens, Classical Archaeology in the Late Nineteenth Century, , som kommer att äga rum på Institutet 4-6 april 2013 och samla 35 forskare från 14 nationer. Konferensen markerar starten för ett nytt internationellt forskarnätverk med fokus på klassisk arkeologihistoria. Bibliografi 2012: Ulf R. Hansson, On the Study of Engraved Gems: Stosch, Winckelmann, Furtwängler, Valör: Konstvetenskapliga Studier Ulf Hansson Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projektet analyserar hur de tre tidigaste kommentatorerna av Aristoteles Etik, nämligen Aspasius, en anonym kommentator till EN II-V, och Alexander av Afrodisias, under 200-talet e. Kr. förändrade centrala aspekter av den aristoteliska handlingsfilosofin. Verksamheten inom projektet under 2012 har fokuserats på publiceringen av resultaten av forskningen rörande den anonyma kommentaren till EN bok II-V. En längre artikel kring denna antogs i Maj 2012 för publikation, Eliasson, E. The account of the voluntariness of virtue in the Anonymous Peripatetic Commentary on Nicomachean Ethics 2-5, Oxford Studies in Ancient Philosophy, Vol. 44,. 2013, En ytterligare artikel kring samma text förberedes även för publikation. Erik Eliasson 12

SVENSKA INSTITUTET I ROM

SVENSKA INSTITUTET I ROM SVENSKA INSTITUTET I ROM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 INSTITUTETS STYRELSE s. 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 3 KANSLIET I STOCKHOLM s. 3 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 4 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse - bilagor 2012. Bilagor

Verksamhetsbera ttelse - bilagor 2012. Bilagor Bilagor Kurser 41 Konst och kontext i barockens Rom 41 Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome. 41 Etruskiska möten 44 Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap

Läs mer

Kurs på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv, 24 jan - 1 april

Kurs på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv, 24 jan - 1 april - Kurs på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv s. 29 - Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag s. 30 - Vad är kulturhistoria - exemplet Rom s. 30 - Kurs på avancerad nivå

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER

STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA MYNTKABINETTET UTREDNING OM DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN PÅ STATENS HISTORISKA MUSEER av Anna Källén, Fil Dr OKTOBER 2005 REVIDERAD I MARS

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

www.nkf-s.se Gratis medlemstidning för dig i NKF-S Tidskrift för konservering nr2 2014 Tidskrift för konservering

www.nkf-s.se Gratis medlemstidning för dig i NKF-S Tidskrift för konservering nr2 2014 Tidskrift för konservering Tidskrift för konservering nr2 2014 Tidskrift för konservering 3 Kulturvårdslaboratorium byggs nu för dig! 5 Provtagningsprotokollet Ett verktyg för att säkra information från kulturarvet 7 Benchmarks

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Nätverk för ungdomskulturforskning

Nätverk för ungdomskulturforskning Åsa Bäckström Johan Fornäs Michael Forsman Hillevi Ganetz Adrienne Sörbom Nätverk för ungdomskulturforskning verksamhet 1987-1998 JMK skriftserie 1998/2 ISSN 1100-9896 Boken har tryckts med stöd av Ungdomskultur

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

användarna och datorerna

användarna och datorerna vinnova rapport vr 2009:02 användarna och datorerna - en historik 1960-1985 birgitta frejhagen (red) Titel: Användarna och datorerna - en historik 1960-1985 Författare: Birgitta Frejhagen (red) Serie:

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland

De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland Institutionen för Service Management De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland - Konsten att bemästra paradoxala kulturindustrier Författare: Louise Bergdahl Sabina

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer