Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1

2 Institutets styrelse... 3 Kansliet i Stockholm... 3 Styrelsesammanträden... 3 Publikationsnämnden... 3 Institutets personal och stipendiater... 4 Helårsstipendiater Helårsstipendiater Projektanställda forskare Grävningstipendiater... 4 Lericistipendiater... 4 Inledning och sammanfattning... 5 Forskning... 5 Undervisning... 6 Biblioteket... 7 Seminarier, förmedling, kompetensutveckling... 7 Undervisning... 8 Konst och kontext i barockens Rom... 8 Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome Etruskiska möten... 9 Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap... 9 Caput mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell Vetenskaplig verksamhet Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Håkan Hökerberg: Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projekt och grävningar Dödens landskap ett levande kulturarv? (2012) La fortuna della pittura etrusca. Copie e copisti tra 800 e 900 (Bokprojekt) Problem i den medelplatonska kompatibilismen (2012) Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011)

3 Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) Settecamini. Om minnesplatser och urbana landskaps(re)konstruktioner och kulturarvets värden, tolkningar och integration i arkitektur- och stadsutveckling Casa di Augusto (2010) Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2009)) Behind double walls: elite nuns and cultural consumption in early modern Rome (2008) Italian paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) Lateranprojektet (2004) Pompeji, Insula V 1 (2000) San Lorenzo in Lucina (1993) Utställning Scavi e ricerche svedesi nel Viterbese, Museo Nazionale Etrusco, Viterbo (1986). 19 Acquarossa (1966) Luni sul Mignone (1960) San Giovenale (1956) Föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter På institutet Vid andra institutioner Institutets seminarier Studiebesök och visningar Externa uppdrag Sabrina Norlander Eliasson Publikationer Institutet i media Biblioteket Sekretariatet och IT-stöd Administration Byggnaden Gäster och besökare Personal Förbrukningsinventarier och underhåll Diverse Kuriositeter Stiftelsen Familjen Rausing

4 Institutets styrelse Ordinarie ledamöter Carin Fischer, Ordförande Agneta Modig Tham, Skattmästare Andreas Heymowski, Arne Jönsson, Lena Larsson Lovén, Anne-Marie Leander Touati, Erika Lindgren Liljenstolpe, Martin Olin, Lisa Skogh, Mårten Snickare. Suppleanter Susanne Carlsson, Sekreterare Åsa Bharathi Larsson, Christer Henriksén, Arja Karivieri,, Emilie Karlsmo, Fredrik Tobin, Revisorer Hans Andersson, Eva Stensköld Kansliet i Stockholm Ingrid Willstrand Styrelsesammanträden I Stockholm: 21 februari, 24 april, 20 november. I Rom: 3 september. Publikationsnämnden vid de Svenska Instituten i Rom och Athen Gunnel Ekroth (ordförande), Arne Jönsson (vice ordförande), Lisbeth Andersson (skattmästare), Erika Weiberg (sekreterare), Karin Hult, Mårten Snickare, Peter M. Fischer, Anne-Marie Leander Touati, Arja Karivieri, Jesper Blid, Barbro Santillo Frizell, Arto Penttinen. Adjungerad: Jenni Hjohlman. 3

5 Institutets personal och stipendiater Direktör: Vice direktör: Forskarlektor: Ekonomi-och personaladministratör: Verksamhetsberättelse 2012 Prof. Barbro Santillo Frizell Doc. Sabrina Norlander Eliasson Doc. Ingela Wiman Margareta Ohlson Lepscky Bibliotekarier: Sekreterare/webbmaster: Vaktmästarpersonal: Dott.ssa Astrid Capoferro Dott.ssa Liv D Amelio (deltid) Dott.ssa Stefania Renzetti Gianluca Dante (halvtid) Alicja Gradeçka (halvtid) Myroslava Kulis (halvtid) Bianca Lucarini (8 januari 24 september, vikarie, halvtid) Veronica Lucerna (halvtid) Enrico Tempera Simonetta Tempera (halvtid) Helårsstipendiater Arkeologi: Konstvetenskap: Arkitektur: Det allmänna stipendiet, Litteraturvetenskap: FK Monica Hellström FK Märit Simonsson Ark SAR Ebba Hallin FD Karin Dahl Helårsstipendiater Arkeologi: Filologi: Arkitektur: Det allmänna stipendiet, kulturvård: FK Fredrik Tobin FD Aron Sjöblad Ark Ola Svenle FD Per Strömberg Projektanställda forskare FD Erik Eliasson, FD Agneta Freccero, FD Ulf R. Hansson, FD Håkan Hökerberg. Grävningstipendiater Tarquinia: Robin Iversen Rönnlund, Hampus Olsson; S. Omobono, Rom: Sara Lindvall. Lericistipendiater : Anna Gustavsson; : Lovisa Brännstedt. 4

6 5 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning och sammanfattning Den utvecklingslinje gällande breddningen av verksamheten som under en rad av år utgjort Rominstitutets policy har fortsatt under år I detta utvecklingsarbete har SIR tillmötesgått de önskemål som uttryckts i Forskningspropositionen, 2008/09:50, sid Undervisningen har bestått av kurser i internationellt samarbete eller i samverkan med svenska lärosäten. Flera workshops och nätverksmöten kring forskningsprojekt som är knutna till institutet via tjänster och stipendier har genomförts. De tre forskare som anställdes på institutet med lönemedel från Vetenskapsrådet (VR) har bidragit till verksamheten. Innehavaren av postdokstipendiet finansierat av Fondazione Famiglia Rausing och SIR (subventionerat boende och arbetsplats) för läsåret 2011/12 har bidragit till undervisningen och planeringen av en workshop kring kulturarvsfrågor. Stipendiaten har arbetat med redigeringsarbetet av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom Under hösten gick detta stipendium till en romanist med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes projekt syftar till att presentera en studie om översättning och spridning av italienska 1900-talsförfattarinnor till svenska, särskilt Grazia Deledda. Studien genomförs i ett tvärvetenskapligt perspektiv med metoder från receptions-, översättnings- och genusvetenskap. Forskningsprojektet är ett exempel på den ökade breddningen av SIR:s vetenskapsområden. Det utökade internationella samarbetet inom forskning och undervisning har fortsatt och flera projekt samverkar med forskningsinstitutioner som har specialistkompetens inom olika områden. Institutet vill med denna målsättning bredda och fördjupa samarbetet med italienska (och andra utländska) universitet och forskningsinstitut och ligga i linje med den internationalisering som eftersträvas av det svenska högskoleväsendet. Exempel på sådan samverkan är de aktuella projekten kring centrala byggnader i Rom från antiken, som kejsar Augustus hus på Palatinen och den senantika dopkyrkan i Lateranen och forskningen om pompejanska väggputser. Forskning De fyra projektanställda finansierade av Vetenskapsrådet (VR) - Agneta Freccero (3 år, halvtid), Håkan Hökerberg (3 år) Ulf Hansson (3 år), Erik Eliasson (3 år) - har under perioder vistats vid institutet. Agneta Freccero har avslutat sin forskning kring pompejanska dekorationsputser, Håkan Hökerberg har bedrivit forskning kring det fascistiska kulturarvet, Ulf Hansson har forskat inom sitt projekt kring Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken, Erik Eliasson har forskat inom begreppet om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet kring ickeförstörande undersökningsmetoder (multispectral imaging techniques) för att dokumentera och analysera värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer har arbetat med kejsar Augustus hus på Palatinen (Casa di Augusto) som fallstudie. Samarbetet består av en forskargrupp med bas vid Lunds Universitet och CNR-IFAC i Florens som arbetat tillsammans i flera år med liknande undersökningar och nu tillsammans med SIR och en rad expertgrupper från olika institutioner i Rom. Pompejiprojektet har framgångsrikt genomfört en skanning i Pompeji för att framställa olika sorters 3D-modeller för vetenskapligt studium och förmedling. Ett visst samarbete med SIR planeras för en utställning om Pompeji på Millesgården hösten Metodutveckling har varit målet för Lateranprojektet i det utvidgade samarbetet med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Förutom att skapa en tredimensionell dokumentation av en antik byggnad vill man också pröva och utvärdera hur olika metoder för 3D-dokumentation kan underlätta analys, rekonstruktion och tillgänglighet.

7 SIR har engagerat sig i flera forskningsprojekt i samarbete med italienska kollegor. Via PRIN (Progetti di Ricerca di interesse Nazionale) har SIR gått med i ansökningar om större projekt, exempelvis projektet Travelling architects. The tradition of the Italian tour and its planning implications in Europe and America, , inom vilket SIR redan utvecklat ett samarbete. Publiceringsarbetet med tidigare framgrävt material från San Giovenale har gått framåt, en publikation har kommit ut och ett manuskript är levererat. Kontakter har tagits för att kunna färdigställa manus som avlidna medarbetare inte hunnit avsluta. Bronsåldersexperten Francesco di Gennaro har accepterat att avsluta Gierows manus och vi får hoppas att hans stora arbetsbörda skall ge honom tid att avsluta detta. Inom Aquarossaprojektet har en vitalisering skett och inte mindre än fem medarbetare har vistats på SIR under året och arbetat med sina publiceringsåtaganden. En fruktbar dialog har utvecklats mellan Aquarossagruppen och SIR som bådar gott för framtiden. Den satsning som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har gjort för forskning inom förmodernitet genom att utlysa särskilda fondmedel för nya projekt, har resulterat i flera nätverksbildningar. Projektet A Traveller in Rome, som är direkt knutet till institutets administration fick glädjande nog beviljat forskningsanslag för en period av tre år. Ur forskningsprojektet Via Tiburtina som avslutats i sin nuvarande form har olika nya projekt utvecklats. Ett nätverk kring kulturarvsfrågor, Samtal in Situ, som involverar forskare vid SIR som forskar kring historiebruk, kulturarv, museologi och förmedling, har bildats. En fallstudie om kulturarvets potential i samhällsplaneringen har utvecklats kring platsen Settecamini på Via Tiburtina. Syftet är att tillämpa forskningsprojektets tvärvetenskapliga resultat i ett konkret utvecklingsprojekt som kan bidra till debatt och dialog inom kulturarvsfältet, inom vilket Tiburtinastudien nu framstår som banbrytande. Flera recensioner som utkommit under året framhåller dess originalitet och betydelse. Nätverket Samtal in Situ höll en konferens i januari i Rom med institutets Rombaserade projekt som deltagare och inbjöd Peter Aronsson, professor i kulturarv och historiebruk, som moderator. Projektet presenterades med en poster under rubriken Conversations in Situ på EAA:s konferens i Helsingfors. I samband med en inbjudan till arkeologiska museet i Matera där den italienska utgåvan av Santillo Frizells bok om pastorala landskap, Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà diskuterades, fick en grupp forskare möjlighet att studera aspekter av UNESCO:s världsarvspolitik. Sassi di Matera fick världsarvstatus 1993, uppföljningen och hanteringen av denna utnämning genererar en rad frågor som diskuterades. Världsarvet Cerveteri och Tarquinia (världsarvsstatus 2004) står i fokus för projektet Dödens landskap ett levande kulturarv, som startades under året i samarbete med Linköpings universitet. Undervisning Kursen Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag, som ges i samarbete med Nationalmuseum och Högskolan på Gotland, genomförde en veckas fältstudier på institutet under mars månad. Den har utgjort ett värdefullt komplement till den sedvanliga konstvetenskapliga kursen och även visat på fördelarna med nätbaserad undervisning. Kursen Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome som startat 2010 i samarbete med Royal Netherlands Institute, hölls för tredje gången. Övriga samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR Università di Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall 6

8 handledning. Kursdeltagarna kom från Holland, Sverige, Italien. SIR kunde denna gång erbjuda platser till sökanden från Asien, Afrika, Sydamerika vilket var en nyhet och breddade intagningen. Temakursen Etruskiska Möten var ett nytt inslag som återknöt till SIR:s profilområde, etruskologi, vilket medfört specialistkompetens och mycket goda kontakter med italienska forskarkolleger. Kursens inriktning var tvärvetenskaplig, vilket innebar att naturmiljö, religion, textkällor och forskningshistoria gavs utrymme vid sidan av mer traditionella kultur- och konstvetenskapliga studier. I ett samarbete med Göteborgs universitet inom kursen Caput Mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell, bidrog SIR:s lärare och stipendiater med undervisning. Under hösten gavs den sedvanliga 10-veckorskursen i konstvetenskap med delvis nytt innehåll, exempelvis lades under sista veckan tonvikt på 1900-talets stadsbyggande och arkitektur. Rominstitutets samarbete med Universitet i samverkan för internationalisering (USI) har fungerat mycket tillfredsställande och ökat institutets synlighet både på svenska universitet och på Roms universitet (Roma Tre). Det treåriga pilotprojektet, kursen Communicative Variation in Time and Space, avslutades i början av december med en konferens i Lund där lärare och medarbetare i projektet presenterade sin forskning under temat The communication of power and the power of communication. Case studies on Rome through history. I syfte att ge svenska universitetsstuderande internationell fältutbildning och grävningspraktik utlystes tre stipendier för deltagande i utgrävningarna i Tarquinia (Università di Milano) och Sant Omobono (Michigan University, Università della Calabria). Platserna hade valts ut genom kontakter mellan SIR:s forskare och grävningsledning på respektive platser. Satsningen föll väl ut och SIR har utlyst fem stipendier för kommande år. Biblioteket Ett vetenskapligt bibliotek i ständig utveckling och tillväxt ställer stora krav på den personal som skall sköta det. Det handlar om att välja rätt i det flöde av böcker som ges ut och som skall inlemmas i den forskningstradition och inriktning som SIR valt och hamnat i. Kontakter med andra forskningsbibliotek sker därför kontinuerligt via URBS som SIR är medlem i. Hur förhålla sig till elektroniska publikationer och databaser är en annan utmaning som SIR måste ta ställning till. Viktigt i detta sammanhang var SIR:s inträde i BIBSAM-konsortiet och de kontakter institutets chefsbibliotekarie skapat med kollegor på KB i Stockholm. Förhoppningen är att medlemskapet i BIBSAM skall öka SIR:s tidskriftbestånd på fördelaktiga ekonomiska villkor. Seminarier, förmedling, kompetensutveckling Institutets seminarieverksamhet har varit god, storstipendiater och andra besökande forskare har hållit seminarier på institutet. Stipendiater och projektanknutna forskare har varit aktiva och representerat SIR även utanför institutsmiljön med föreläsningar, deltagande i konferenser, nätverk och workshops. Institutets direktör och forskarlektor har på inbjudan medverkat i bokprojektet En samtidig världshistoria, Ingela Wiman som delredaktör och undertecknad med en artikel om Medelhavets historia under tusen år (500 f.kr.-500 e.kr.). Vidare har undertecknad på begäran författat en artikel om romersk djurhållning som skall ingå i den svenska översättningen av Catos och Varros skrifter om jordbruk. Verksamhetsåret avslutades strax innan jul med ett direktörsmöte på Svenska Teologiska Institutet 7

9 i Jerusalem. Förutom samtal kring institutens potential till framtida samarbete genom kurser och annan verksamhet, arrangerade STI flera intressanta exkursioner ledda av framstående experter inom de berörda vetenskapsfälten. Höjdpunkter var en oförglömlig tur genom Jordandalen och en mycket lärorik introduktion till staden Jerusalems komplexa kulturarvssituation. Barbro Santillo Frizell Undervisning Konst och kontext i barockens Rom Kurs på avancerad nivå (7,5 hp) i samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum och Högskolan på Gotland. 18 januari - 31 mars (halvfart) och nätbaserad med två exkursioner Fältarbete i Rom: 1-5 mars. Kursansvariga lärare: Sabrina Norlander Eliasson och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Deltagare: Ana Maria Almada de Alvarez, Ann-Christine Montalvo, Anna Sonia Liselotte Borg Kauppi,Daniel Henningsson, Elisabeth Öhrling, Emmy Persson, Eva Camilla Annerfeldt, Göran Westergren, Julia Unge Sörling, Lise Ravnfeldt. Programmet framgår av bilaga, s. 40. Formellt gavs kursen av Högskolan på Gotland, vars stora fördel i sammanhanget låg i dess webborienterade undervisningsformer vilket underlättade arbete och logistik. Intresset för kursen blev mycket högt med ett sjuttiotal ansökningar till tio platser. Vi beslutade därför att acceptera tretton studenter. Kursen gick av stapeln, för tredje året i rad, under perioden januari-mars och utnyttjade flera olika undervisningsmetoder. Samarbetet med Högskolan på Gotland erbjöd möjligheten med en undervisningsplattform på webben. Seminarier inriktade på museiväsendets formerande i allmänhet och de romerska tidiga museerna i synnerhet förberedde studenterna för de kommande fältveckorna i Stockholm och i Rom. I februari inleddes en intensiv undervisningsvecka vid Nationalmuseum där vi initialt riktade undervisningen mot museets historia med särskild hänvisning till den italienska målerisamlingens uppbyggnad och inträde i museet. Därefter vidtog undervisningen kring modern museipraxis. Museets personal i form av intendenter, tekniker, arkivarier och konservatorer bidrog generöst med initierade föreläsningar kring det dagliga arbetet på ett stort konstmuseum. Studenterna fick, tillsammans med konservator Britta Nilsson, djupstudera de verk som utgjorde deras examinationsuppgifter och lära sig hur konstverk hängs, packas och hanteras inför transporter eller stora utställningar. Ett viktigt undervisningsmoment utgjorde den konsthistoriska forskningens speciella förutsättningar vid ett museum. I mars vidtog fältvecka i Rom där fokus flyttades till det historiska perspektivet och studenterna fick möjlighet att på plats studera konstmuseernas framväxt från de privata 1500-talssamlingarna via Kyrkostatens stora offentliga satsningar under 1700-talet och fram till nationalstaten Italiens nya museipolitik. Sabrina Norlander Eliasson Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome. 24 maj - 7 juni 8

10 Kursanvariga lärare: Barbro Santillo Frizell, Gert Jan Burgers, Frederick Whitling. Deltagare från Svenska universitet: Marwa Dabaieh (Lund), Martina Hjertman (Göteborg), Maria Nyström (Uppsala). Deltagare från utländska universitet med SIRs bidrag: Juliana Forero (Huazhong University of Science and Technology), Heba Mourad (Cairo University), Helen Öholm (University College London). Programmet framgår av bilaga s. 40. Kursen gavs i samarbete mellan Royal Netherlands Institute i Rom och Svenska Institutet med deltagare från Holland, Sverige och Italien (sammanlagt 18). All undervisning gavs på engelska. Samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR - Università Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, Herity International, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall handledning. Kursens mål var att på plats i Rom ge studenterna redskap för att kritiskt kunna förstå och utvärdera det materiella kulturarvet och hur detta hanteras i den urbana utvecklingen, inom olika myndigheter och förvaltningar. Fem huvudområden, kejsarfora, Augustus mausoleum, Via Appia, Via Tiburtina och Monte Testaccio, utgjorde basen i det empiriska materialet. Examinationsuppgifterna presenterades av kursdeltagarna i grupper om tre (en student från varje land). Etruskiska möten 6-28 september Lärare: Ingela Wiman, Fredrik Tobin, Ingrid Edlund-Berry, Barbro Santillo Frizell. Deltagare: Christer Alvegård, Aili Andersson, Lisbeth Fredriksson, Mats Persson, Camilla Wiliam- Olsson, Sandra Karlsson. Programmet framgår av bilaga, s. 43 Under september gavs, på avancerad nivå 7.5 högskolepoäng, kursen Etruskiska Möten. Kursens syfte var att intressera studenter för olika aspekter av den etruskiska kulturen. Etruskologi var tidigt ett profilområde vid Institutet vilket medfört specialistkompetens och mycket goda kontakter med italienska forskarkolleger. Föreläsningar varvades med museibesök, exkursioner till de flesta kända etruskiska städer, och till nya utgrävningsplatser, där studenterna guidades av ansvariga utgrävningsledare på plats. Tvärvetenskaplighet präglade kursen i den meningen att naturmiljö, religion, textkällor (inskriptioner och antika författares uppgifter) och forskningshistoria gavs utrymme vid sidan av mer traditionella kultur- och konstvetenskapliga studier. Ingela Wiman Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap 1 oktober - 7 december Kursanvarig lärare: Sabrina Norlander Eliasson. Deltagare: Anna Jansson, Torbjörn Johansson, Christopher Landstedt, Maria Nyström, Anna Radford, Kristina Öhman. Programmet framgår av bilaga, s. 44. Deltagarna, samtliga på avancerad nivå, kom från lärosätena i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Under tio veckor studerades och diskuterades Roms konstnärliga förändring från antiken fram till 1900-talets första hälft. Programmet koncentrerades kring utvalda monument från respektive period med seminarier i kontext. Exkursioner i Roms omedelbara omnejd kompletterades av en veckas vistelse i Siena och Florens. 9

11 Det pedagogiska revisionsarbetet av kursupplägget som initierats under föregående läsår fortsatte framgångsrikt. Kursens traditionella upplägg samordnades med andra pedagogiska grepp såsom regelrätta föreläsningar på institutet, grupparbeten och textseminarier. Den senare undervisningsformen syftade till att tydligt bekanta studenterna med renässansens och barockens teoretiska synsätt med betoning på grundtexter. SNE fortsatte arbetet med att uppmuntra studenterna till ett vidare kritiskt förhållningssätt gällande hur konstvetenskap produceras samt vilka olika traditioner som Europa kan uppvisa gällande konstvetenskaplig metod. Inom grupparbetena förberedde och genomförde studenterna två dagars undervisning för varandra. Grupparbetet kompletterades av ett självständigt sådant där studenterna fick möjlighet att välja ett verk av konstnären Michelangelo Merisi da Caravaggio och författa ett PM enligt en av SNE utarbetad mall med åtföljande seminarium. Samma mall nyttjades vid samtliga redovisningstillfällen ute i fält och bidrog till stringens vid diskussionerna. Föreläsningarna på institutet medförde en större möjlighet att diskutera valda problem ofta i anslutning till seminarier på plats. Ett större utnyttjande av institutets egna lokaler i samband med undervisningen gav möjlighet till fördjupning av frågeställningar som inte lät sig göras i Roms av trafik alltmer belastade stadslandskap. Kursdeltagarnas ambitiösa och aktiva förhållningssätt bidrog till det synnerligen goda klimat som skapades i såväl undervisningssituationen som i institutets sociala liv. Sabrina Norlander Eliasson Caput mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell Doktorandkurs Historiska studier, Göteborgs Universitet i samarbete med SIR oktober: exkursion till Rom Lärare: Ida Östenberg, Maria Sjöberg, Barbro Santillo Frizell, Ingela Wiman, Håkan Hökerberg, Olof Brandt. Programmet framgår av bilaga s. 49. Vetenskaplig verksamhet Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Under 2012 har jag avslutat projektet Pompeian Plasters som finansierats av Vetenskapsrådet. Under en tidigare forskningsperiod identifierades åtta putsgrupper benämnda A-H, men i samband med att projektet avslutades påträffades en avvikande putstyp som verkade vara tidigare eftersom dess brunaktiga utseende inte stämde med övrigt material. Det nya projektet med fokus på tidiga dekorationsputser som inleddes 2010 har givit positiva resultat. Det är nu klart att det finns en arkaisk dekorationsperiod i vilken putsen har en annorlunda sammansättning. Dekorationer med denna putstyp kan stilistiskt dateras till det sena 400-talet eller tidiga 300-talet f.kr, och de är samtidiga med Pompejis samnitiska stadsmur. Resultatet bekräftas av provanalyser vid CNR/ICVBC i Florens. Ett annat resultat är att de skillnader som jag noterade i grupp A, putser använda för Förstastilsmåleri, har bekräftats. Grupp A är nu indelad i två undergrupper Aa och Ab, av vilka Aa tillhör de tidigaste dekorationerna, grovt räknat från sensamnitisk tid fram till mitten av 100-talet 10

12 f.kr, medan grupp Ab återfinns under den senare periodens Förstastilsmåleri efter ca 120 f.kr. Under projektperioden undersöktes prover i 20 hus. I tolv av husen var tidiga putser i fokus. De övriga åtta husen tillhör insula V 1, det svenska projektet, och där har putser från samtliga perioder undersökts och dessa är nu insorterade i mitt system. Projektet publicerades våren 2012 i institutets serie Projects and Seminars. Publikationen finns tillgänglig on-line, (publications). I samband med att boken levererades hade vi ett slutseminarium på institutet den 23 april. Seminariet inleddes med att jag redogjorde för frågeställningar och forskningsresultat. Därefter berättade Fabrizio Pesando om nya rön inom det stora italienska projektet i Regio VI och VII och om resultat av vårt samarbete. Seminariet avslutades med frågor från de inbjudna som representerade internationella institut i Rom. Därefter en trevlig avslutning arrangerad av SIR. Nu har alla relevanta uppgifter registrerats i en databas för kvantitativ analys. Databasen är levererad till SND, Svensk Nationell Dataservice vid Göteborgs Universitet. SND ser till att databasen är tillgänglig för andra forskare. Under hösten sammanställde jag de två rapporterna till något som jag hoppas kan bli en mer läsvänlig bok om dekorationsputser, stilar och faser. Agneta Freccero Håkan Hökerberg: Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Projektets syfte är att undersöka hur de talrika spår av fascistisk arkitektur med ideologiska budskap som ännu finns i Italien, och framförallt i Rom, påverkar den nationella självbilden och vilka förhållningssätt som kan urskiljas till detta belastade kulturarv. För att klargöra sådana fenomen har under året några för projektet grundläggande begrepp studerats närmare: historiebruk och kulturarvsprocess. Med historiebruk avses en aktiv och medveten process, där valda delar av historien väljs ut för att återspeglas och användas i ett nutida sammanhang. Dåtiden kan betraktas som en rekonstruktion som styrs av den nationella självbild som eftersträvas, liksom av de förväntningar som ställs på framtiden. Kulturarvsprocess är en transformation av historia till kulturarv, en slags objektifiering av historien. Projektets tyngdpunkt ligger på kulturarvsprocessens ideologiska aspekt, kulturarvets roll i den nationella historieskrivningen och för identitetsskapande. Ett annat väsentligt begrepp är retorisk arkitektur i viss arkitekturhistorisk forskning hävdas att det finns speciella arkitektoniska stilar som särskilt kan förknippas med diktaturer. Hypotesen prövas nu i samband med en analys av relationen mellan arkitektonisk form och ideologiskt innehåll. Arbetet har också hittills varit inriktat på den idéhistoriska bakgrunden till italiensk fascistisk arkitektursyn och 1930-talets polemik mellan olika arkitektgrupperingar om den sant fascistiska arkitekturen. Vidare har den italienska självbilden och synen på landets fascistiska historia granskats med utgångspunkt från hur motståndsrörelsen (La Resistenza) under andra världskriget har uppfattats under efterkrigstiden. Från att ha varit en del av det antifascistiska paradigm på vilket den nya republiken grundades, medförde 1990-talets inrikespolitiska omvälvningar en förändrad syn på La Resistenza. En vanlig uppfattning numera är att betrakta motståndsrörelsens kamp mot de italienska fascisterna/tyska nazisterna som ett inbördeskrig mellan två likvärdiga parter. En sådan omprövning har drag av historierevisionism; den har kommit att få stor betydelse för den nationella uppfattningen av fascismens roll i det moderna Italien och förutsättningarna för en uppgörelse med landets totalitära 1900-talshistoria. 11

13 Under året har arkivstudier bedrivits, främst vid Archivio Centrale dello Stato. Dessutom har inledande studier och analyser utförts av Foro Italico (fd. Foro Mussolini), som är en av de tre fallstudier som ingår i projektet. Vid en konferens i Göteborg i juni, arrangerad av the Association of Critical Heritage Studies i samarbete med Göteborg universitet, presenterade jag ett paper, Rethinking a difficult past. The representation of Fascist architecture as Italian urban heritage. Under året har jag hållit föreläsningar inom mitt ämnesområde och även genomfört visningar av bl.a. EUR och Foro Italico för deltagarna på den konstvetenskapliga kursen och för andra studenter vid svenska universitet. Håkan Hökerberg Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Under större delen av 2012 har jag arbetat heltid på mitt VR-finansierade disciplinhistoriska forskningsprojekt kring den tyske arkeologen Adolf Furtwänglers ( ) vetenskapliga produktion. Projektarbetet har under året huvudsakligen bestått i analys och textproduktion. Det är nu framme vid den tredje, konkluderande arbetsfasen, som beräknas vara slutförd inom Under året har forskningsresor genomförts till arkiv och bibliotek i Berlin, München, London och Austin TX. Den 12 april deltog jag i en workshop kring arkeologi och intellektuell biografi på Birkbeck College, London; den 14 maj höll jag ett forskarseminarium om Furtwängler på Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs Universitet; och den 4 december höll jag ett föredrag om Furtwängler för Institutets Vänförening, Västsvenska avdelningen. Fr o m april månad ingår jag i ledningsgruppen för Histories of Archaeology Research Network, med säte i Cambridge. Inom ramen för Furtwängler-projektet har jag slutligen planerat en större internationell disciplinhistorisk konferens, Classical Archaeology in the Late Nineteenth Century, , som kommer att äga rum på Institutet 4-6 april 2013 och samla 35 forskare från 14 nationer. Konferensen markerar starten för ett nytt internationellt forskarnätverk med fokus på klassisk arkeologihistoria. Bibliografi 2012: Ulf R. Hansson, On the Study of Engraved Gems: Stosch, Winckelmann, Furtwängler, Valör: Konstvetenskapliga Studier Ulf Hansson Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projektet analyserar hur de tre tidigaste kommentatorerna av Aristoteles Etik, nämligen Aspasius, en anonym kommentator till EN II-V, och Alexander av Afrodisias, under 200-talet e. Kr. förändrade centrala aspekter av den aristoteliska handlingsfilosofin. Verksamheten inom projektet under 2012 har fokuserats på publiceringen av resultaten av forskningen rörande den anonyma kommentaren till EN bok II-V. En längre artikel kring denna antogs i Maj 2012 för publikation, Eliasson, E. The account of the voluntariness of virtue in the Anonymous Peripatetic Commentary on Nicomachean Ethics 2-5, Oxford Studies in Ancient Philosophy, Vol. 44,. 2013, En ytterligare artikel kring samma text förberedes även för publikation. Erik Eliasson 12

14 Projekt och grävningar Dödens landskap ett levande kulturarv? (2012) Världsarvsstatus innebär att en plats får ett erkännande som synnerligen signifikant på en global nivå. Att få detta erkännande är därför mycket eftertraktat och kan få stora konsekvenser för platsens utveckling i positiv riktning. Av den etruskiska civilisationens många viktiga fornlämningar valde Italien att nominera gravstäderna i Cerveteri och Tarquinia. De bägge städerna fick världsarvsstatus 2004 och utgör idag ett gemensamt område. Nekropolerna i Cerveteri och Tarquinia ansågs av UNESCO:s världsarvskommitté utgöra an exceptional and unique testimony to the ancient Etruscan civilisation och en av de platser som är av outstanding universal value och ska därför ingå i the common heritage of mankind. En förstudie i fält under hösten 2012 fokuserade på den lokala sociala konstruktionen av nekropolerna i Cerveteri och i Tarquinia. Förstudien visade på skillnader mellan dessa bägge platser med avseende på antalet besökare och det lokala intresset. I Cerveteri minskar antalet besökare sedan flera år, medan man i Tarquinia noterar en ökning. Vidare var det påfallande hur det lokala intresset för det etruskiska kulturarvet var lågt i Cerveteri medan den lokala befolkningen i Tarquinia visade en större medvetenhet. Olika intressegrupper i de båda städerna har haft höga förväntningar på världsarvsutnämningen, men i Cerveteri uttrycker man en besvikelse över förväntningar som inte infriats, medan man samtidigt pekar på att Tarquinia lyckats bättre. Dessa observationer har genererat en rad frågeställningar: a) Vilka förväntningar på världsarvsutnämningen fanns/finns hos de olika aktörerna och intressegrupperna, lokalt, regionalt, nationellt och globalt? b) Beror de lokala skillnaderna på arkeologihistoriska och museologiska faktorer? c) Spelar de båda städernas olikhet i demografi och urbanisering roll? d) Vilken betydelse har infrastruktur och förmedling för besöksnäringen på de bägge platserna? Projektet syftar till att undersöka hur detta gemensamma världsarvsområde tar sig distinkta lokala uttryck. Genom en arkeologihistorisk och antropologisk metod avser vi att anlägga ett djupare och bredare perspektiv på ovanstående frågeställningar. Projektet ingår i det nationella nätverket Heritage Research. Network for Heritage Studies in Sweden, se länk: och i satsningen på forskning om Kulturellt minne vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, se länk: Det utförs i samarbete med Svenska Institutet i Rom, där forskningen kring det etruskiska kulturarvet sedan länge har en stark ställning inom svensk antikforskning, och där det finns resurser och kompetens och ett etablerat nätverk inom detta kunskapsområde. Institutet kommer att utgöra bas för kommande fältarbeten och kontakter i Italien. Projektet är tvåårigt och innefattar fyra fältarbetesperioder från hösten 2013 fram till våren Fältarbetena omfattar två veckor i taget i världsarvsområdet Cerveteri/Tarquinia med utgångspunkt på Svenska Institutet i Rom. Se bilaga s.67. Eva Carlestål, Åsa Nilsson Dahlström, Barbro Santillo Frizell La fortuna della pittura etrusca. Copie e copisti tra 800 e 900 (Bokprojekt) Svenska Institutet I Rom äger en samling av 167 akvarellmålningar som avbildar motiv ur etruskiska gravar. Denna samling kom i institutets ägo genom ett förvärv av dåvarande föreståndaren Erik Sjökvist som 1945 köpte akvarellerna av hustrun till den avlidne konstnären 13

15 Alessandro Morani. Akvarellerna förställer motiv från gravar i Tarquinia, Orvieto, Chiusi and Veji. Morani kontrakterades av Carl Jacobsen som planerade en större permanent utställning i Ny Carlsberg Glyptotek med kopior av etruskiskt gravmåleri i naturlig skala. Underlaget till dessa utgjorde ovan nämnda akvareller som i reducerad skala minutiöst avbildade originalmålningarna. Efter förvärvet föll akvarellerna i glömska och återupptäcktes först 1987 i samband med förberedelserna av en utställning av liknande material i Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. En del av Svenska Institutets material visades på denna utställning 1991 och senare på Winckelmann- Museum Stendal 1993 (Moltesen, Mette & Weber-Lehmann, Cornelia, Etruskische Grabmalerei. Faksimiles und Aquarelle. Dokumentation aus der Ny Carlsberg Glyptotek und dem Schwedischen Institut in Rom. Mainz 1992) Bokprojektet syftar till en komplett dokumentation av detta unika material tillsammans med en rad specialistartiklar i relevanta ämnen. Utöver Moranis akvareller skall också en samling på 10 blad gjorda av Ferdinand Boberg, även de i institutets ägo, ingå. Projektet utförs i samarbete med Roms universitet, La Sapienza, där ett antal forskare med specialistkompetens kommer att bidraga med artiklar. En fullständig förteckning över författare med titlar bifogas (se bilaga s. 49). En utgivning av detta opublicerade material har stort intresse, dels ur samtidshistorisk konstvetenskaplig synvinkel och dels som dokumentation av ett bildmaterial från etruskisk tid som idag delvis är förstört. De arkeologiska myndigheterna representerade av Alfonsina Russo, chef för det Etruskiska Nationalmuseet Villa Giulia och hela norra Lazios arkeologi, har uttryckt intresse för ett samarbete kring en utställning av dessa akvareller under år Barbro Santillo Frizell Problem i den medelplatonska kompatibilismen (2012) Projektet analyserar fem huvudproblem i tolkningen av den teori om ödet som utvecklades av medelplatonska filosofer under de två första seklen e. Kr. Verksamheten har under 2012 fokuserats på dels färdigställandet av två artiklar kring den antiaristoteliska argumentation som medelplatonikern Attikos framställer i de fragment som finns kvar i Eusebius Preparatio Evangelica, och dels på uppdatering av den redan tidigare antagna artikeln Eliasson, E. The Middle-Platonist reception of the myth of Er as a theory of Fate and that which depends on us: The case of Alcinous Didascalicus, i Sheppard, A. (ed.) The Reception of Plato s Republic. Bulletin of the Institute of Classical Studies, Suppl I anslutning till projektet har även färdigställts för publicering artikeln Eliasson, E. The Neoplatonic development of a notion of super-human virtue, i Hellerstedt, A. & Fogelberg-Rota, S. (eds) Shaping Heroic Virtue: The Art and Politics of Supereminence from Antiquity to the Modern Age (förbereds för publikation 2014 i serien Ritus et Artes, Brepols). I september presenterades delresultat av projektet vid en konferens i Venedig genom ett föredrag med titeln Plotinus theory of Fate: Stoic, Alexandrian or Platonist?, vilket nu publiceras i volymen Masi, F. & Maso, S. (eds) Fate, chance, fortune in ancient thought, Lexis Ancient Philosophy, Hakkert Erik Eliasson Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011) Projektet syftar till att presentera en studie om översättning och spridning av italienska 1900-tals författarinnors verk till svenska. Studien genomförs i ett tvärvetenskapligt perspektiv med metoder från receptions-, översättnings- och genusvetenskap. I samband med Italiens firande i mars 2011 av 150 år som enad nation kan vi konstatera att det nya landets litteratur inte har varit 14

16 föremål för många forskningsprojekt. Flera italienska författarinnor överhuvudtaget inte översatts till svenska. Hur kommer det sig att de stora namnen bland italienska författarinnor, som exempelvis Alba de Cespedez, Natalia Ginzburg och Elsa Morante, inte är mer närvarade på den svenska litteraturscenen? Allra mest påtagligt är Grazia Deleddas fall, Nobelpristagare i litteratur Många av hennes böcker kom ut på svenska i början av seklet, men sedan den sista boken trycktes på svenska 1931 har det varit tyst. Att tillgodogöra sig litteratur från andra europeiska länder är en central del i den europeiska integrationen. Översatt litteratur har visat sig vara ett effektivt objekt för att studera mekanismerna för hur vi ser och mottar varandra, eftersom kultur är en inneboende del i texten själv. Karin Dahl Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) Redigeringsarbetet med Erland och Ragnhild Billigs historik har fortgått under min tid som innehavare av Fondazione Famiglia Rausings postdokstipendium vid Svenska Institutet i Rom ( ). Arbetet är planerat att slutföras Paret Billigs historik utgör en viktig länk till fördjupad förståelse av det svenska Rominstitutet före, under och efter andra världskriget. Erland och Ragnhild Billig var båda stipendiater vid Rominstitutet under krigsåren (där de även träffades de gifte sig i Stockholm under ett besök i Sverige). Publikationen av Billigs historik beräknas bidra till förståelsen av svenska antikstudier i ett historiskt perspektiv, av svensk neutralitet och vetenskapshistoria, samt av klassiska studier i det för- och efterkrigstida Europa. Frederick Whitling Settecamini. Om minnesplatser och urbana landskaps(re)konstruktioner och kulturarvets värden, tolkningar och integration i arkitektur- och stadsutveckling Dagens Via Tiburtina är en händelserik, vital, och svårläst miljö i ständig omvandling. I forskningsprojektet ( ) studerade vi hela den 35 km långa vägsträckningen som ett sammanhängande rörelserum, vilket historiskt sett alltid interagerat med omgivningen. Den tvärvetenskapliga forskningen, som finns redovisad i boken om Via Tiburtina-projektet med underrubriken Space, Movement and Artefacts in the Urban Landscape, skapade en helhetsbild av Via Tiburtina-rummet, utifrån vilken vi agerat vidare genom en strategisk fallstudie. Projektet finansieras av Enboms donationsfond. Ansvariga för den vetenskapliga ledningen är professorerna Hans Bjur och Barbro Santillo Frizell. Halvvägs till Tivoli ligger den lilla orten Settecamini, där Via Tiburtina är utgrävd en sträcka om cirka 300 meter. I boken för bl.a. Hellerström, Hökerberg & Klynne en diskussion om de arkeologiska lämningarna och platsens mening utifrån sina olika professionella perspektiv. Settecamini fångade tidigt vårt intresse och kom efterhand att bli föremål för en fallstudie om kulturarvets potential i samhällsplaneringen. Avsikten är att tillämpa forskningsprojektets tvärvetenskapliga resultat i ett konkret utvecklingsprojekt som kan bidra till debatter och dialoger i Rom och internationellt om stadsplanering och kulturarvets betydelse i stadsutvecklingen. Ett program för en fallstudie utvecklades och arbetet pågår med Hans Bjur som projektledare. Övriga medverkande i fallstudien är prof. Ola Wetterberg, FD Jonathan Westin och forskarstuderande Susanne Fredholm från institutionen för kulturvård Göteborgs universitet, Simon Malmberg, förste amanuensis vid Universitetet i Bergen, samt prof. Anna Palazzo och MA Francesca Ferlicca, Roma Tre, som genomför en antropologiskt inriktad pilotstudie av kulturarvets (Via Tiburtinas) betydelse för befolkningen i Settecamini. Hans Bjur 15

17 Casa di Augusto (2010) Under 2009 startade det tvärvetenskapliga forskningsprojektet om Casa di Augusto på Palatinen med syfte att använda ickeförstörande undersökningsmetoder för att dokumentera, samläsa och analysera tillståndet i vissa rum inför kommande restaurering och konservering av historiska material. Projektet har fokuserat på studier av tre rum som är stängda för allmänheten. Målet är att dokumentera och analysera de originalfresker på väggytorna som finns kvar från Augustus tid, historiska tillägg samt lagningar som gjorts av målningarna. Likaså genomförs en kartläggning av biologisk påväxt på vissa av ytorna för analysera och förstå förändringsprocesser på plats och den biologiska aktiviteten. Under 2012 publicerades artikeln A spectroscopic study of ancient Roman fresco fragments from Casa di Augusto at the Palatino: towards an on-site multidisciplinary project. Samarbetet består av en tvärvetenskaplig grupp med bas vid Svenska Institutet i Rom där forskare från Lunds Universitet, CNR-IFAC i Florens och Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ingår, i samarbete med konservatorer, arkitekter, arkeologer, kemister och biologer från Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) och Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Architettura Valle Giulia. Projektet har tacksamt tagit emot medel från Ghils fond och Fondazione Famiglia Rausing och avslutas nu med sammanställning av resultat genom artiklar/rapporter. Jenny Hällström Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2009)) Projektet studerar den antika stadsutvecklingen runt två av Roms stadsportar: Porta Esquilina i den republikanska muren och Porta Tiburtina i den aurelianska, vilka binds samman av Via Tiburtina. Studien tar även upp ett jämförande portområde runt Porta Romana i Ostia. Portarnas och murarnas påverkan på stadsutvecklingen studeras diakroniskt under perioden 100 f.kr. till 500 e.kr. med särskilt fokus på trafikströmmar och kommersiell och social aktivitet i portområdena. Rom-delen av projektet publicerades 2011 som ett kapitel i R. Laurence och D. Newsome (red.), Rome, Ostia and Pompeii: Movement and Space (Oxford University Press), sid Under 2012 har arbetet fortsatt med Ostia-delen. Simon Malmberg Behind double walls: elite nuns and cultural consumption in early modern Rome (2008) Projektet studerar kvinnliga klostermiljöer i Rom under perioden och utgår ifrån valda teman som behandlar klosterkomplexens arkitektoniska uppbyggnad i relation till religiösa påbud och liturgi samt praktiska och sociala flöden. Vidare studeras estetiska konsumtionsmönster möjliga för adliga nunnor samt ceremoniella och scenografiska aspekter knutna till den religiösa propagandaapparaten. Projektet drivs av Sabrina Norlander Eliasson och har tidigare varit finansierat av Vetenskapsrådet. I nuläget planeras en publikation med det tilltänkta engelska förlaget Ashgate Publishing. Bokens disposition och innehåll anges i det följande. I. 'Humble virgins': poetical expressions of social bounds and the role of the elite nun. Det här kapitlet diskuterar den adliga nunnans sociala position inom samhället och familjestrukturen. Ett viktigt material utgörs av tillfällighetsdikter som beställdes av familjerna i samband med att dottern gick i kloster. Dikterna följer specifika scheman och relaterar till ursprungsfamiljens sociala status och den blivande nunnans rang som världslig och icke-världslig 16

18 dam av börd. Ytterligare en diskuterad materialkategori utgörs i det här kapitlet av porträtt av nunnor som ofta förfärdigades av ursprungsfamiljen i samband med klosterintag. II. Dowries for a spiritual marriage: material culture and family networks in the convent milieu. Det här kapitlet diskuterar flödet av konstföremål in i klostret i samband med en nunnas intagning. Kapitlet analyserar hemgifternas beskaffenhet och relationen mellan status och tillgång på estetiska objekt. Ett viktigt inslag här utgörs av skillnaden mellan korsyster och edukand, dvs en nunna som avlagt klosterlöften och en flicka som vistas i klostret för att uppfostras. Viktigt material utgörs här av hemgiftskontrakt och testamenten. III. Open access and forbidden space: the convent as a social body. Det här kapitlet diskuterar klostret som social arkitektur i relation till det religiösa livets regleringar kring "öppen" och "sluten" arkitektur. Den sociala arkitektur som klostret representerade var platsen för liturgi, men också bostäder, festligheter av både profan och sakral karaktär, kulturella aktiviteter som teater, social reträttplats för kvinnor utanför ordern samt en plats där kvinnor som indirekt befann sig utanför samhällstrukturen fortfarande kunde komunicera med omvärlden enligt specifika regler. Eftersom flertalet av de kloster som studeras inte längre är i bruk, ofta är kraftigt ombyggda för moderna ändamål (polisstationer, postkontor etc) eller helt enkelt inte längre existerar, är rekonstruktionen och funktionen rörande dessa miljöer avvhängig olika typer av dokumentation. Exempel är partiellt ritningsmaterial (ofta ofullständigt), kartor, visitationsprotokoll, inventarier, memorialer och brev. Sabrina Norlander Eliasson Italian paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) Nationalmuseums forskningsavdelning, men drivs av Sabrina Norlander Eliasson i samarbete med Daniel Prytz (NM) och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Nationalmusei samling av italienskt måleri uppgår idag till omkring 800 verk med en kronologisk spridning från högmedeltid till 1800-talet. Samlingens historia är mångfacetterad och utgör ett intressant instrument för att diskutera receptionen av och synen på italiensk konst i Sverige från den tidigmoderna tiden fram till idag. Syftet med projektet är att färdigställa en vetenskaplig katalog över samlingen där varje enskilt verk studeras i egen sak samt i relation till det sammanhang i vilket det förvärvats. Projektet arbetar även med en rad frågeställningar som rör den italienska målerisamlingens koppling till Nationalmuseums institutionella historia och de kriterier som styrt förvärvandet och utställandet av italiensk konst i museet under 1800-och 1900-talen. Ett vidare syfte med projektet är att stimulera till utbildning av en yngre kompetens på området. Kursen Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag ges under vårterminen i samarbete mellan Svenska Institutet, Högskolan på Gotland och Nationalmuseum för 10 studenter på avancerad nivå. I kursen används den italienska samlingen som ett konkret studiematerial. Sabrina Norlander Eliasson Lateranprojektet (2004) Under 2012 fortsatte projektet New methods for documentation and analysis in building archaeology som har Lateranbaptisteriet som forskningsobjekt och är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Riksantikvarieämbetet, Vatikanmuseerna och Påvliga Institutet för Kristen Arkeologi. Huvudsyftet för projektet är inte bara att skapa en tredimensionell 17

19 dokumentation av en antik byggnad utan också att pröva och utvärdera olika metoder för 3Ddokumentation och hur de kan underlätta också analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Under 2012 genomfördes en två veckor lång fältkampanj i Rom i september av Olof Brandt, Hanna Menander, Håkan Thorén, Gunilla Gardelin och Agostina Appetecchia. 3D-dokumentation av byggnaden kompletterades samtidigt som tidigare insamlad data bearbetades och prövades som redskap för arkeologisk analys. Tredimensionella modeller som illustrerar vad som bevarats av olika faser skapades. Fältarbetet omfattade dokumentation av baptisteriets insida, både i marknivå och på den svårtillgängliga vinden. Därmed har hela byggnadskomplexets centrala, åttkantiga huvudbyggnad dokumenterats. Under fältarbetet hölls också ett möte med en vidare referensgrupp för projektet. I november hölls ett möte i Lund i kontakt med referensgruppen och i samband med ett seminarium på Arkeologiska institutionen I Lund. Olof Brandt Pompeji, Insula V 1 (2000) Pompejiprojektet har avslutat sin sista dokumentationskampanj i insula V 1 under hösten Vi har inhämtat skanningsresultat och en komplett 3D dokumentation kommer att slutföras i ett samarbete mellan Lunds universitets humanistlaboratorium och Institutionen för arkeologi och antikens historia under vintern Skanningen på siten har möjliggjorts tack vare stöd från Fondazione Famiglia Rausing och genom våra tekniska samarbetspartners (ISTI Istituto di Scienza e Tecnologie dell Informazione A. Faedo, Pisa (http://www.isti.cnr.it). Kollegorna vid ISTI har utvecklat programvara så att 3D-modelleringen skall kunna presenteras open access länkad till vår web-publikation (www.pompejiprojektet.se/insula.php). Diskussioner har påbörjats med Professor Richard Jones, Leeds, om ett Europaprojekt inbegripande en gemensam open access publikationsform (med avstamp i vår nätpublikation) inbegripande alla de vetenskapliga projekten längs Via di Nola. Projektet kommer inom kort att presenteras för Soprintendenzan för Pompeji och Neapel. Preliminärpublikationer av flera av butikerna och de mindre husen i insulans södra del är under förberedelse och kommer att slutföras under Thomas Staubs avhandling om Casa del Torello föreligger i manus och disputationen beräknas till slutet av januari/början av februari Sista handen läggs i dagarna till den receptionshistoriska antologin Returns to Pompeii som förhoppningsvis kommer i tryck i Rominstitutets serie under Fundraising för utställningen Pompeji Återkomsten, planerad på Millesgården till hösten 2014, fortsätter. En miljon tilldelades det projektet och ytterligare en för att föra den grafiska dokumentationen över Insula V 1 till publicerbart skick tilldelades projektet från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond i juni Det arbetet påbörjas i januari Anne-Marie Leander Touati Pompejiprojektets fältarbete 2012 ägde rum från 3 september till 13 oktober och hade två syften: att komplettera foto-dokumentationen av väggar och detaljer, samt att avsluta laser-scanningen av kvarteret. Deltagare var FD Henrik Boman (fältarbetsledare), FD Reneé Forsell (tre veckor), Mats Holmlund, Hans Thorwid, Mats Bergman (tre veckor); Linnea Johansson och Fanny Kärfve bistod projektet med värdefull hjälp samtidigt som de genomförde egna fältstudier under kampanjtiden. Skannings-teamet bestod av: Nicolò Dell Unto, Matteo Dellepiane, Marco Callieri, Carolina Larsson och Stefan Lindgren. 18

20 Fältkampanjen kunde genomföras tack vare finansiellt stöd av Stiftelsen Enboms donationsfond, stiftelsen Gihls fond, Vetenskapsrådet, Harald och Tonny Hagendahls minnesfond, Fahlbeckska stiftelsen, Fondazione Famiglia Rausing och Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Det första syftet med årets kampanj var att komplettera fotodokumentationen av väggar och detaljer som kvarstod sedan tidigare år och att dokumentera de restaureringar som gjordes av de italienska myndigheterna 2007/8. Undersökningar gjordes av restaurationerna i V 1,3, V 1,13; V 1,14-16; V 1,18; V 1,20-21 och V 1,26. Delar av bageriet (V 1,14-16) frilades i sin helhet, vilket inte kunnat ske tidigare då väggarna innan restaureringen varit i för dåligt skick 2008 stabiliserades väggarna och stödställningarna togs bort och området kunde friläggas, beskrivas, ritas och fotograferas i sin helhet Kompletterande undersökningar gjordes i V 1,1.32, men inga grävningar genomfördes under Mindre kontrollarbete genomfördes i stort sett i samtliga lokaler i kvarteret. Det andra syftet med kampanjen 2012 var att avsluta laser-scanningen av kvarteret V 1, vilket inkluderar det stora Casa degli Epigrammi greci (V 1,18) och de mindre husen bageriet (V 1,14-16) och caupona (V 1,13). Scanningen och kompletterande dokumentation av detaljer gjordes under fyra dagar (11-14 sept). Omfattande rensningsarbete utfördes i den norra delen av kvarterer innan laser-scanningen. Dokumentation kommer att presenteras på den web-baserade publikationen Under vecka två, när skanningteamet arbetade i kvarteret, blev projektet ombedd att bistå med hjälp till det franska projektet under ledning av Nicolas Monteix, Département d'histoire, Rouen. Det var frågan om 3D dokumentering i ett stycke bevarat trä i ett mycket litet utrymme under en ugn i Casa del Forno (VI 3,3). Projektet bistod med denna hjälp. Det finska forskningsprojektet i kvarteret IX 3 under ledning av A. Tammisto avslutades i och med kampanjen Det svenska projektet besökte dem, samt de finska projekt-medlemmarna det svenska kvarteret V 1. Henrik Boman San Lorenzo in Lucina (1993) Resultaten av Institutets forskningsprojekt i kyrkan San Lorenzo in Lucina publicerades i volymen O. BRANDT (ed.), San Lorenzo in Lucina - The Transformations of a Roman Quarter (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, 4 o,, 61), Stockholm Olof Brandt Utställning Scavi e ricerche svedesi nel Viterbese, Museo Nazionale Etrusco, Viterbo (1986) Efter ett antal temporära utställningar gjordes 1986 en permanent utställning av fynd och forskningsresultat från de svenska utgrävningarna i Acquarossa och San Giovenale. Utställningen, som var ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom och Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Etruria Meridionale, installerades i första våningen på Museo Nazionale Etrusco, Viterbo. Utställningen gjordes om, uppdaterades och utvidgades, främst med keramik, och invigdes därefter på nytt i januari På senare år har man kunnat iaktta att fukt trängt in i väggarna och att den tekniska utrustningen behövde ses över och i en del fall förnyas. Det utställda materialet borde kompletteras för att spegla nya rön allteftersom fyndbearbetningen fortskrider. Informationen om utställningen borde 19

INSTITUTETS STYRELSE...

INSTITUTETS STYRELSE... Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning INSTITUTETS STYRELSE... 3 KANSLIET I STOCKHOLM... 3 STYRELSESAMMANTRÄDEN... 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN... 3 INSTITUTETS PERSONAL... 4 INSTITUTETS STIPENDIATER

Läs mer

SVENSKA INSTITUTET I ROM

SVENSKA INSTITUTET I ROM SVENSKA INSTITUTET I ROM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 INSTITUTETS STYRELSE s. 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 3 KANSLIET I STOCKHOLM s. 3 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 4 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INSTITUTETS STYRELSE s. 2 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 2 KANSLIET I STOCKHOLM s. 2 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 3 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s. 5 - Projekt - Undervisning

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan!

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Fyrisskolan deltar under läsåren 2010 2012 i projektet Comenius bilateralt partnerskap i samarbete med Liceo Salvador Allende i Milano. Projektet heter Medeltida

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer