Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1

2 Institutets styrelse... 3 Kansliet i Stockholm... 3 Styrelsesammanträden... 3 Publikationsnämnden... 3 Institutets personal och stipendiater... 4 Helårsstipendiater Helårsstipendiater Projektanställda forskare Grävningstipendiater... 4 Lericistipendiater... 4 Inledning och sammanfattning... 5 Forskning... 5 Undervisning... 6 Biblioteket... 7 Seminarier, förmedling, kompetensutveckling... 7 Undervisning... 8 Konst och kontext i barockens Rom... 8 Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome Etruskiska möten... 9 Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap... 9 Caput mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell Vetenskaplig verksamhet Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Håkan Hökerberg: Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projekt och grävningar Dödens landskap ett levande kulturarv? (2012) La fortuna della pittura etrusca. Copie e copisti tra 800 e 900 (Bokprojekt) Problem i den medelplatonska kompatibilismen (2012) Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011)

3 Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) Settecamini. Om minnesplatser och urbana landskaps(re)konstruktioner och kulturarvets värden, tolkningar och integration i arkitektur- och stadsutveckling Casa di Augusto (2010) Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2009)) Behind double walls: elite nuns and cultural consumption in early modern Rome (2008) Italian paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) Lateranprojektet (2004) Pompeji, Insula V 1 (2000) San Lorenzo in Lucina (1993) Utställning Scavi e ricerche svedesi nel Viterbese, Museo Nazionale Etrusco, Viterbo (1986). 19 Acquarossa (1966) Luni sul Mignone (1960) San Giovenale (1956) Föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter På institutet Vid andra institutioner Institutets seminarier Studiebesök och visningar Externa uppdrag Sabrina Norlander Eliasson Publikationer Institutet i media Biblioteket Sekretariatet och IT-stöd Administration Byggnaden Gäster och besökare Personal Förbrukningsinventarier och underhåll Diverse Kuriositeter Stiftelsen Familjen Rausing

4 Institutets styrelse Ordinarie ledamöter Carin Fischer, Ordförande Agneta Modig Tham, Skattmästare Andreas Heymowski, Arne Jönsson, Lena Larsson Lovén, Anne-Marie Leander Touati, Erika Lindgren Liljenstolpe, Martin Olin, Lisa Skogh, Mårten Snickare. Suppleanter Susanne Carlsson, Sekreterare Åsa Bharathi Larsson, Christer Henriksén, Arja Karivieri,, Emilie Karlsmo, Fredrik Tobin, Revisorer Hans Andersson, Eva Stensköld Kansliet i Stockholm Ingrid Willstrand Styrelsesammanträden I Stockholm: 21 februari, 24 april, 20 november. I Rom: 3 september. Publikationsnämnden vid de Svenska Instituten i Rom och Athen Gunnel Ekroth (ordförande), Arne Jönsson (vice ordförande), Lisbeth Andersson (skattmästare), Erika Weiberg (sekreterare), Karin Hult, Mårten Snickare, Peter M. Fischer, Anne-Marie Leander Touati, Arja Karivieri, Jesper Blid, Barbro Santillo Frizell, Arto Penttinen. Adjungerad: Jenni Hjohlman. 3

5 Institutets personal och stipendiater Direktör: Vice direktör: Forskarlektor: Ekonomi-och personaladministratör: Verksamhetsberättelse 2012 Prof. Barbro Santillo Frizell Doc. Sabrina Norlander Eliasson Doc. Ingela Wiman Margareta Ohlson Lepscky Bibliotekarier: Sekreterare/webbmaster: Vaktmästarpersonal: Dott.ssa Astrid Capoferro Dott.ssa Liv D Amelio (deltid) Dott.ssa Stefania Renzetti Gianluca Dante (halvtid) Alicja Gradeçka (halvtid) Myroslava Kulis (halvtid) Bianca Lucarini (8 januari 24 september, vikarie, halvtid) Veronica Lucerna (halvtid) Enrico Tempera Simonetta Tempera (halvtid) Helårsstipendiater Arkeologi: Konstvetenskap: Arkitektur: Det allmänna stipendiet, Litteraturvetenskap: FK Monica Hellström FK Märit Simonsson Ark SAR Ebba Hallin FD Karin Dahl Helårsstipendiater Arkeologi: Filologi: Arkitektur: Det allmänna stipendiet, kulturvård: FK Fredrik Tobin FD Aron Sjöblad Ark Ola Svenle FD Per Strömberg Projektanställda forskare FD Erik Eliasson, FD Agneta Freccero, FD Ulf R. Hansson, FD Håkan Hökerberg. Grävningstipendiater Tarquinia: Robin Iversen Rönnlund, Hampus Olsson; S. Omobono, Rom: Sara Lindvall. Lericistipendiater : Anna Gustavsson; : Lovisa Brännstedt. 4

6 5 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning och sammanfattning Den utvecklingslinje gällande breddningen av verksamheten som under en rad av år utgjort Rominstitutets policy har fortsatt under år I detta utvecklingsarbete har SIR tillmötesgått de önskemål som uttryckts i Forskningspropositionen, 2008/09:50, sid Undervisningen har bestått av kurser i internationellt samarbete eller i samverkan med svenska lärosäten. Flera workshops och nätverksmöten kring forskningsprojekt som är knutna till institutet via tjänster och stipendier har genomförts. De tre forskare som anställdes på institutet med lönemedel från Vetenskapsrådet (VR) har bidragit till verksamheten. Innehavaren av postdokstipendiet finansierat av Fondazione Famiglia Rausing och SIR (subventionerat boende och arbetsplats) för läsåret 2011/12 har bidragit till undervisningen och planeringen av en workshop kring kulturarvsfrågor. Stipendiaten har arbetat med redigeringsarbetet av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom Under hösten gick detta stipendium till en romanist med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes projekt syftar till att presentera en studie om översättning och spridning av italienska 1900-talsförfattarinnor till svenska, särskilt Grazia Deledda. Studien genomförs i ett tvärvetenskapligt perspektiv med metoder från receptions-, översättnings- och genusvetenskap. Forskningsprojektet är ett exempel på den ökade breddningen av SIR:s vetenskapsområden. Det utökade internationella samarbetet inom forskning och undervisning har fortsatt och flera projekt samverkar med forskningsinstitutioner som har specialistkompetens inom olika områden. Institutet vill med denna målsättning bredda och fördjupa samarbetet med italienska (och andra utländska) universitet och forskningsinstitut och ligga i linje med den internationalisering som eftersträvas av det svenska högskoleväsendet. Exempel på sådan samverkan är de aktuella projekten kring centrala byggnader i Rom från antiken, som kejsar Augustus hus på Palatinen och den senantika dopkyrkan i Lateranen och forskningen om pompejanska väggputser. Forskning De fyra projektanställda finansierade av Vetenskapsrådet (VR) - Agneta Freccero (3 år, halvtid), Håkan Hökerberg (3 år) Ulf Hansson (3 år), Erik Eliasson (3 år) - har under perioder vistats vid institutet. Agneta Freccero har avslutat sin forskning kring pompejanska dekorationsputser, Håkan Hökerberg har bedrivit forskning kring det fascistiska kulturarvet, Ulf Hansson har forskat inom sitt projekt kring Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken, Erik Eliasson har forskat inom begreppet om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet kring ickeförstörande undersökningsmetoder (multispectral imaging techniques) för att dokumentera och analysera värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer har arbetat med kejsar Augustus hus på Palatinen (Casa di Augusto) som fallstudie. Samarbetet består av en forskargrupp med bas vid Lunds Universitet och CNR-IFAC i Florens som arbetat tillsammans i flera år med liknande undersökningar och nu tillsammans med SIR och en rad expertgrupper från olika institutioner i Rom. Pompejiprojektet har framgångsrikt genomfört en skanning i Pompeji för att framställa olika sorters 3D-modeller för vetenskapligt studium och förmedling. Ett visst samarbete med SIR planeras för en utställning om Pompeji på Millesgården hösten Metodutveckling har varit målet för Lateranprojektet i det utvidgade samarbetet med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Förutom att skapa en tredimensionell dokumentation av en antik byggnad vill man också pröva och utvärdera hur olika metoder för 3D-dokumentation kan underlätta analys, rekonstruktion och tillgänglighet.

7 SIR har engagerat sig i flera forskningsprojekt i samarbete med italienska kollegor. Via PRIN (Progetti di Ricerca di interesse Nazionale) har SIR gått med i ansökningar om större projekt, exempelvis projektet Travelling architects. The tradition of the Italian tour and its planning implications in Europe and America, , inom vilket SIR redan utvecklat ett samarbete. Publiceringsarbetet med tidigare framgrävt material från San Giovenale har gått framåt, en publikation har kommit ut och ett manuskript är levererat. Kontakter har tagits för att kunna färdigställa manus som avlidna medarbetare inte hunnit avsluta. Bronsåldersexperten Francesco di Gennaro har accepterat att avsluta Gierows manus och vi får hoppas att hans stora arbetsbörda skall ge honom tid att avsluta detta. Inom Aquarossaprojektet har en vitalisering skett och inte mindre än fem medarbetare har vistats på SIR under året och arbetat med sina publiceringsåtaganden. En fruktbar dialog har utvecklats mellan Aquarossagruppen och SIR som bådar gott för framtiden. Den satsning som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har gjort för forskning inom förmodernitet genom att utlysa särskilda fondmedel för nya projekt, har resulterat i flera nätverksbildningar. Projektet A Traveller in Rome, som är direkt knutet till institutets administration fick glädjande nog beviljat forskningsanslag för en period av tre år. Ur forskningsprojektet Via Tiburtina som avslutats i sin nuvarande form har olika nya projekt utvecklats. Ett nätverk kring kulturarvsfrågor, Samtal in Situ, som involverar forskare vid SIR som forskar kring historiebruk, kulturarv, museologi och förmedling, har bildats. En fallstudie om kulturarvets potential i samhällsplaneringen har utvecklats kring platsen Settecamini på Via Tiburtina. Syftet är att tillämpa forskningsprojektets tvärvetenskapliga resultat i ett konkret utvecklingsprojekt som kan bidra till debatt och dialog inom kulturarvsfältet, inom vilket Tiburtinastudien nu framstår som banbrytande. Flera recensioner som utkommit under året framhåller dess originalitet och betydelse. Nätverket Samtal in Situ höll en konferens i januari i Rom med institutets Rombaserade projekt som deltagare och inbjöd Peter Aronsson, professor i kulturarv och historiebruk, som moderator. Projektet presenterades med en poster under rubriken Conversations in Situ på EAA:s konferens i Helsingfors. I samband med en inbjudan till arkeologiska museet i Matera där den italienska utgåvan av Santillo Frizells bok om pastorala landskap, Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà diskuterades, fick en grupp forskare möjlighet att studera aspekter av UNESCO:s världsarvspolitik. Sassi di Matera fick världsarvstatus 1993, uppföljningen och hanteringen av denna utnämning genererar en rad frågor som diskuterades. Världsarvet Cerveteri och Tarquinia (världsarvsstatus 2004) står i fokus för projektet Dödens landskap ett levande kulturarv, som startades under året i samarbete med Linköpings universitet. Undervisning Kursen Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag, som ges i samarbete med Nationalmuseum och Högskolan på Gotland, genomförde en veckas fältstudier på institutet under mars månad. Den har utgjort ett värdefullt komplement till den sedvanliga konstvetenskapliga kursen och även visat på fördelarna med nätbaserad undervisning. Kursen Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome som startat 2010 i samarbete med Royal Netherlands Institute, hölls för tredje gången. Övriga samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR Università di Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall 6

8 handledning. Kursdeltagarna kom från Holland, Sverige, Italien. SIR kunde denna gång erbjuda platser till sökanden från Asien, Afrika, Sydamerika vilket var en nyhet och breddade intagningen. Temakursen Etruskiska Möten var ett nytt inslag som återknöt till SIR:s profilområde, etruskologi, vilket medfört specialistkompetens och mycket goda kontakter med italienska forskarkolleger. Kursens inriktning var tvärvetenskaplig, vilket innebar att naturmiljö, religion, textkällor och forskningshistoria gavs utrymme vid sidan av mer traditionella kultur- och konstvetenskapliga studier. I ett samarbete med Göteborgs universitet inom kursen Caput Mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell, bidrog SIR:s lärare och stipendiater med undervisning. Under hösten gavs den sedvanliga 10-veckorskursen i konstvetenskap med delvis nytt innehåll, exempelvis lades under sista veckan tonvikt på 1900-talets stadsbyggande och arkitektur. Rominstitutets samarbete med Universitet i samverkan för internationalisering (USI) har fungerat mycket tillfredsställande och ökat institutets synlighet både på svenska universitet och på Roms universitet (Roma Tre). Det treåriga pilotprojektet, kursen Communicative Variation in Time and Space, avslutades i början av december med en konferens i Lund där lärare och medarbetare i projektet presenterade sin forskning under temat The communication of power and the power of communication. Case studies on Rome through history. I syfte att ge svenska universitetsstuderande internationell fältutbildning och grävningspraktik utlystes tre stipendier för deltagande i utgrävningarna i Tarquinia (Università di Milano) och Sant Omobono (Michigan University, Università della Calabria). Platserna hade valts ut genom kontakter mellan SIR:s forskare och grävningsledning på respektive platser. Satsningen föll väl ut och SIR har utlyst fem stipendier för kommande år. Biblioteket Ett vetenskapligt bibliotek i ständig utveckling och tillväxt ställer stora krav på den personal som skall sköta det. Det handlar om att välja rätt i det flöde av böcker som ges ut och som skall inlemmas i den forskningstradition och inriktning som SIR valt och hamnat i. Kontakter med andra forskningsbibliotek sker därför kontinuerligt via URBS som SIR är medlem i. Hur förhålla sig till elektroniska publikationer och databaser är en annan utmaning som SIR måste ta ställning till. Viktigt i detta sammanhang var SIR:s inträde i BIBSAM-konsortiet och de kontakter institutets chefsbibliotekarie skapat med kollegor på KB i Stockholm. Förhoppningen är att medlemskapet i BIBSAM skall öka SIR:s tidskriftbestånd på fördelaktiga ekonomiska villkor. Seminarier, förmedling, kompetensutveckling Institutets seminarieverksamhet har varit god, storstipendiater och andra besökande forskare har hållit seminarier på institutet. Stipendiater och projektanknutna forskare har varit aktiva och representerat SIR även utanför institutsmiljön med föreläsningar, deltagande i konferenser, nätverk och workshops. Institutets direktör och forskarlektor har på inbjudan medverkat i bokprojektet En samtidig världshistoria, Ingela Wiman som delredaktör och undertecknad med en artikel om Medelhavets historia under tusen år (500 f.kr.-500 e.kr.). Vidare har undertecknad på begäran författat en artikel om romersk djurhållning som skall ingå i den svenska översättningen av Catos och Varros skrifter om jordbruk. Verksamhetsåret avslutades strax innan jul med ett direktörsmöte på Svenska Teologiska Institutet 7

9 i Jerusalem. Förutom samtal kring institutens potential till framtida samarbete genom kurser och annan verksamhet, arrangerade STI flera intressanta exkursioner ledda av framstående experter inom de berörda vetenskapsfälten. Höjdpunkter var en oförglömlig tur genom Jordandalen och en mycket lärorik introduktion till staden Jerusalems komplexa kulturarvssituation. Barbro Santillo Frizell Undervisning Konst och kontext i barockens Rom Kurs på avancerad nivå (7,5 hp) i samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum och Högskolan på Gotland. 18 januari - 31 mars (halvfart) och nätbaserad med två exkursioner Fältarbete i Rom: 1-5 mars. Kursansvariga lärare: Sabrina Norlander Eliasson och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Deltagare: Ana Maria Almada de Alvarez, Ann-Christine Montalvo, Anna Sonia Liselotte Borg Kauppi,Daniel Henningsson, Elisabeth Öhrling, Emmy Persson, Eva Camilla Annerfeldt, Göran Westergren, Julia Unge Sörling, Lise Ravnfeldt. Programmet framgår av bilaga, s. 40. Formellt gavs kursen av Högskolan på Gotland, vars stora fördel i sammanhanget låg i dess webborienterade undervisningsformer vilket underlättade arbete och logistik. Intresset för kursen blev mycket högt med ett sjuttiotal ansökningar till tio platser. Vi beslutade därför att acceptera tretton studenter. Kursen gick av stapeln, för tredje året i rad, under perioden januari-mars och utnyttjade flera olika undervisningsmetoder. Samarbetet med Högskolan på Gotland erbjöd möjligheten med en undervisningsplattform på webben. Seminarier inriktade på museiväsendets formerande i allmänhet och de romerska tidiga museerna i synnerhet förberedde studenterna för de kommande fältveckorna i Stockholm och i Rom. I februari inleddes en intensiv undervisningsvecka vid Nationalmuseum där vi initialt riktade undervisningen mot museets historia med särskild hänvisning till den italienska målerisamlingens uppbyggnad och inträde i museet. Därefter vidtog undervisningen kring modern museipraxis. Museets personal i form av intendenter, tekniker, arkivarier och konservatorer bidrog generöst med initierade föreläsningar kring det dagliga arbetet på ett stort konstmuseum. Studenterna fick, tillsammans med konservator Britta Nilsson, djupstudera de verk som utgjorde deras examinationsuppgifter och lära sig hur konstverk hängs, packas och hanteras inför transporter eller stora utställningar. Ett viktigt undervisningsmoment utgjorde den konsthistoriska forskningens speciella förutsättningar vid ett museum. I mars vidtog fältvecka i Rom där fokus flyttades till det historiska perspektivet och studenterna fick möjlighet att på plats studera konstmuseernas framväxt från de privata 1500-talssamlingarna via Kyrkostatens stora offentliga satsningar under 1700-talet och fram till nationalstaten Italiens nya museipolitik. Sabrina Norlander Eliasson Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome. 24 maj - 7 juni 8

10 Kursanvariga lärare: Barbro Santillo Frizell, Gert Jan Burgers, Frederick Whitling. Deltagare från Svenska universitet: Marwa Dabaieh (Lund), Martina Hjertman (Göteborg), Maria Nyström (Uppsala). Deltagare från utländska universitet med SIRs bidrag: Juliana Forero (Huazhong University of Science and Technology), Heba Mourad (Cairo University), Helen Öholm (University College London). Programmet framgår av bilaga s. 40. Kursen gavs i samarbete mellan Royal Netherlands Institute i Rom och Svenska Institutet med deltagare från Holland, Sverige och Italien (sammanlagt 18). All undervisning gavs på engelska. Samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR - Università Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, Herity International, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall handledning. Kursens mål var att på plats i Rom ge studenterna redskap för att kritiskt kunna förstå och utvärdera det materiella kulturarvet och hur detta hanteras i den urbana utvecklingen, inom olika myndigheter och förvaltningar. Fem huvudområden, kejsarfora, Augustus mausoleum, Via Appia, Via Tiburtina och Monte Testaccio, utgjorde basen i det empiriska materialet. Examinationsuppgifterna presenterades av kursdeltagarna i grupper om tre (en student från varje land). Etruskiska möten 6-28 september Lärare: Ingela Wiman, Fredrik Tobin, Ingrid Edlund-Berry, Barbro Santillo Frizell. Deltagare: Christer Alvegård, Aili Andersson, Lisbeth Fredriksson, Mats Persson, Camilla Wiliam- Olsson, Sandra Karlsson. Programmet framgår av bilaga, s. 43 Under september gavs, på avancerad nivå 7.5 högskolepoäng, kursen Etruskiska Möten. Kursens syfte var att intressera studenter för olika aspekter av den etruskiska kulturen. Etruskologi var tidigt ett profilområde vid Institutet vilket medfört specialistkompetens och mycket goda kontakter med italienska forskarkolleger. Föreläsningar varvades med museibesök, exkursioner till de flesta kända etruskiska städer, och till nya utgrävningsplatser, där studenterna guidades av ansvariga utgrävningsledare på plats. Tvärvetenskaplighet präglade kursen i den meningen att naturmiljö, religion, textkällor (inskriptioner och antika författares uppgifter) och forskningshistoria gavs utrymme vid sidan av mer traditionella kultur- och konstvetenskapliga studier. Ingela Wiman Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap 1 oktober - 7 december Kursanvarig lärare: Sabrina Norlander Eliasson. Deltagare: Anna Jansson, Torbjörn Johansson, Christopher Landstedt, Maria Nyström, Anna Radford, Kristina Öhman. Programmet framgår av bilaga, s. 44. Deltagarna, samtliga på avancerad nivå, kom från lärosätena i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Under tio veckor studerades och diskuterades Roms konstnärliga förändring från antiken fram till 1900-talets första hälft. Programmet koncentrerades kring utvalda monument från respektive period med seminarier i kontext. Exkursioner i Roms omedelbara omnejd kompletterades av en veckas vistelse i Siena och Florens. 9

11 Det pedagogiska revisionsarbetet av kursupplägget som initierats under föregående läsår fortsatte framgångsrikt. Kursens traditionella upplägg samordnades med andra pedagogiska grepp såsom regelrätta föreläsningar på institutet, grupparbeten och textseminarier. Den senare undervisningsformen syftade till att tydligt bekanta studenterna med renässansens och barockens teoretiska synsätt med betoning på grundtexter. SNE fortsatte arbetet med att uppmuntra studenterna till ett vidare kritiskt förhållningssätt gällande hur konstvetenskap produceras samt vilka olika traditioner som Europa kan uppvisa gällande konstvetenskaplig metod. Inom grupparbetena förberedde och genomförde studenterna två dagars undervisning för varandra. Grupparbetet kompletterades av ett självständigt sådant där studenterna fick möjlighet att välja ett verk av konstnären Michelangelo Merisi da Caravaggio och författa ett PM enligt en av SNE utarbetad mall med åtföljande seminarium. Samma mall nyttjades vid samtliga redovisningstillfällen ute i fält och bidrog till stringens vid diskussionerna. Föreläsningarna på institutet medförde en större möjlighet att diskutera valda problem ofta i anslutning till seminarier på plats. Ett större utnyttjande av institutets egna lokaler i samband med undervisningen gav möjlighet till fördjupning av frågeställningar som inte lät sig göras i Roms av trafik alltmer belastade stadslandskap. Kursdeltagarnas ambitiösa och aktiva förhållningssätt bidrog till det synnerligen goda klimat som skapades i såväl undervisningssituationen som i institutets sociala liv. Sabrina Norlander Eliasson Caput mundi. Rom som historisk, politisk och estetisk modell Doktorandkurs Historiska studier, Göteborgs Universitet i samarbete med SIR oktober: exkursion till Rom Lärare: Ida Östenberg, Maria Sjöberg, Barbro Santillo Frizell, Ingela Wiman, Håkan Hökerberg, Olof Brandt. Programmet framgår av bilaga s. 49. Vetenskaplig verksamhet Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Under 2012 har jag avslutat projektet Pompeian Plasters som finansierats av Vetenskapsrådet. Under en tidigare forskningsperiod identifierades åtta putsgrupper benämnda A-H, men i samband med att projektet avslutades påträffades en avvikande putstyp som verkade vara tidigare eftersom dess brunaktiga utseende inte stämde med övrigt material. Det nya projektet med fokus på tidiga dekorationsputser som inleddes 2010 har givit positiva resultat. Det är nu klart att det finns en arkaisk dekorationsperiod i vilken putsen har en annorlunda sammansättning. Dekorationer med denna putstyp kan stilistiskt dateras till det sena 400-talet eller tidiga 300-talet f.kr, och de är samtidiga med Pompejis samnitiska stadsmur. Resultatet bekräftas av provanalyser vid CNR/ICVBC i Florens. Ett annat resultat är att de skillnader som jag noterade i grupp A, putser använda för Förstastilsmåleri, har bekräftats. Grupp A är nu indelad i två undergrupper Aa och Ab, av vilka Aa tillhör de tidigaste dekorationerna, grovt räknat från sensamnitisk tid fram till mitten av 100-talet 10

12 f.kr, medan grupp Ab återfinns under den senare periodens Förstastilsmåleri efter ca 120 f.kr. Under projektperioden undersöktes prover i 20 hus. I tolv av husen var tidiga putser i fokus. De övriga åtta husen tillhör insula V 1, det svenska projektet, och där har putser från samtliga perioder undersökts och dessa är nu insorterade i mitt system. Projektet publicerades våren 2012 i institutets serie Projects and Seminars. Publikationen finns tillgänglig on-line, (publications). I samband med att boken levererades hade vi ett slutseminarium på institutet den 23 april. Seminariet inleddes med att jag redogjorde för frågeställningar och forskningsresultat. Därefter berättade Fabrizio Pesando om nya rön inom det stora italienska projektet i Regio VI och VII och om resultat av vårt samarbete. Seminariet avslutades med frågor från de inbjudna som representerade internationella institut i Rom. Därefter en trevlig avslutning arrangerad av SIR. Nu har alla relevanta uppgifter registrerats i en databas för kvantitativ analys. Databasen är levererad till SND, Svensk Nationell Dataservice vid Göteborgs Universitet. SND ser till att databasen är tillgänglig för andra forskare. Under hösten sammanställde jag de två rapporterna till något som jag hoppas kan bli en mer läsvänlig bok om dekorationsputser, stilar och faser. Agneta Freccero Håkan Hökerberg: Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Projektets syfte är att undersöka hur de talrika spår av fascistisk arkitektur med ideologiska budskap som ännu finns i Italien, och framförallt i Rom, påverkar den nationella självbilden och vilka förhållningssätt som kan urskiljas till detta belastade kulturarv. För att klargöra sådana fenomen har under året några för projektet grundläggande begrepp studerats närmare: historiebruk och kulturarvsprocess. Med historiebruk avses en aktiv och medveten process, där valda delar av historien väljs ut för att återspeglas och användas i ett nutida sammanhang. Dåtiden kan betraktas som en rekonstruktion som styrs av den nationella självbild som eftersträvas, liksom av de förväntningar som ställs på framtiden. Kulturarvsprocess är en transformation av historia till kulturarv, en slags objektifiering av historien. Projektets tyngdpunkt ligger på kulturarvsprocessens ideologiska aspekt, kulturarvets roll i den nationella historieskrivningen och för identitetsskapande. Ett annat väsentligt begrepp är retorisk arkitektur i viss arkitekturhistorisk forskning hävdas att det finns speciella arkitektoniska stilar som särskilt kan förknippas med diktaturer. Hypotesen prövas nu i samband med en analys av relationen mellan arkitektonisk form och ideologiskt innehåll. Arbetet har också hittills varit inriktat på den idéhistoriska bakgrunden till italiensk fascistisk arkitektursyn och 1930-talets polemik mellan olika arkitektgrupperingar om den sant fascistiska arkitekturen. Vidare har den italienska självbilden och synen på landets fascistiska historia granskats med utgångspunkt från hur motståndsrörelsen (La Resistenza) under andra världskriget har uppfattats under efterkrigstiden. Från att ha varit en del av det antifascistiska paradigm på vilket den nya republiken grundades, medförde 1990-talets inrikespolitiska omvälvningar en förändrad syn på La Resistenza. En vanlig uppfattning numera är att betrakta motståndsrörelsens kamp mot de italienska fascisterna/tyska nazisterna som ett inbördeskrig mellan två likvärdiga parter. En sådan omprövning har drag av historierevisionism; den har kommit att få stor betydelse för den nationella uppfattningen av fascismens roll i det moderna Italien och förutsättningarna för en uppgörelse med landets totalitära 1900-talshistoria. 11

13 Under året har arkivstudier bedrivits, främst vid Archivio Centrale dello Stato. Dessutom har inledande studier och analyser utförts av Foro Italico (fd. Foro Mussolini), som är en av de tre fallstudier som ingår i projektet. Vid en konferens i Göteborg i juni, arrangerad av the Association of Critical Heritage Studies i samarbete med Göteborg universitet, presenterade jag ett paper, Rethinking a difficult past. The representation of Fascist architecture as Italian urban heritage. Under året har jag hållit föreläsningar inom mitt ämnesområde och även genomfört visningar av bl.a. EUR och Foro Italico för deltagarna på den konstvetenskapliga kursen och för andra studenter vid svenska universitet. Håkan Hökerberg Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Under större delen av 2012 har jag arbetat heltid på mitt VR-finansierade disciplinhistoriska forskningsprojekt kring den tyske arkeologen Adolf Furtwänglers ( ) vetenskapliga produktion. Projektarbetet har under året huvudsakligen bestått i analys och textproduktion. Det är nu framme vid den tredje, konkluderande arbetsfasen, som beräknas vara slutförd inom Under året har forskningsresor genomförts till arkiv och bibliotek i Berlin, München, London och Austin TX. Den 12 april deltog jag i en workshop kring arkeologi och intellektuell biografi på Birkbeck College, London; den 14 maj höll jag ett forskarseminarium om Furtwängler på Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs Universitet; och den 4 december höll jag ett föredrag om Furtwängler för Institutets Vänförening, Västsvenska avdelningen. Fr o m april månad ingår jag i ledningsgruppen för Histories of Archaeology Research Network, med säte i Cambridge. Inom ramen för Furtwängler-projektet har jag slutligen planerat en större internationell disciplinhistorisk konferens, Classical Archaeology in the Late Nineteenth Century, , som kommer att äga rum på Institutet 4-6 april 2013 och samla 35 forskare från 14 nationer. Konferensen markerar starten för ett nytt internationellt forskarnätverk med fokus på klassisk arkeologihistoria. Bibliografi 2012: Ulf R. Hansson, On the Study of Engraved Gems: Stosch, Winckelmann, Furtwängler, Valör: Konstvetenskapliga Studier Ulf Hansson Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projektet analyserar hur de tre tidigaste kommentatorerna av Aristoteles Etik, nämligen Aspasius, en anonym kommentator till EN II-V, och Alexander av Afrodisias, under 200-talet e. Kr. förändrade centrala aspekter av den aristoteliska handlingsfilosofin. Verksamheten inom projektet under 2012 har fokuserats på publiceringen av resultaten av forskningen rörande den anonyma kommentaren till EN bok II-V. En längre artikel kring denna antogs i Maj 2012 för publikation, Eliasson, E. The account of the voluntariness of virtue in the Anonymous Peripatetic Commentary on Nicomachean Ethics 2-5, Oxford Studies in Ancient Philosophy, Vol. 44,. 2013, En ytterligare artikel kring samma text förberedes även för publikation. Erik Eliasson 12

14 Projekt och grävningar Dödens landskap ett levande kulturarv? (2012) Världsarvsstatus innebär att en plats får ett erkännande som synnerligen signifikant på en global nivå. Att få detta erkännande är därför mycket eftertraktat och kan få stora konsekvenser för platsens utveckling i positiv riktning. Av den etruskiska civilisationens många viktiga fornlämningar valde Italien att nominera gravstäderna i Cerveteri och Tarquinia. De bägge städerna fick världsarvsstatus 2004 och utgör idag ett gemensamt område. Nekropolerna i Cerveteri och Tarquinia ansågs av UNESCO:s världsarvskommitté utgöra an exceptional and unique testimony to the ancient Etruscan civilisation och en av de platser som är av outstanding universal value och ska därför ingå i the common heritage of mankind. En förstudie i fält under hösten 2012 fokuserade på den lokala sociala konstruktionen av nekropolerna i Cerveteri och i Tarquinia. Förstudien visade på skillnader mellan dessa bägge platser med avseende på antalet besökare och det lokala intresset. I Cerveteri minskar antalet besökare sedan flera år, medan man i Tarquinia noterar en ökning. Vidare var det påfallande hur det lokala intresset för det etruskiska kulturarvet var lågt i Cerveteri medan den lokala befolkningen i Tarquinia visade en större medvetenhet. Olika intressegrupper i de båda städerna har haft höga förväntningar på världsarvsutnämningen, men i Cerveteri uttrycker man en besvikelse över förväntningar som inte infriats, medan man samtidigt pekar på att Tarquinia lyckats bättre. Dessa observationer har genererat en rad frågeställningar: a) Vilka förväntningar på världsarvsutnämningen fanns/finns hos de olika aktörerna och intressegrupperna, lokalt, regionalt, nationellt och globalt? b) Beror de lokala skillnaderna på arkeologihistoriska och museologiska faktorer? c) Spelar de båda städernas olikhet i demografi och urbanisering roll? d) Vilken betydelse har infrastruktur och förmedling för besöksnäringen på de bägge platserna? Projektet syftar till att undersöka hur detta gemensamma världsarvsområde tar sig distinkta lokala uttryck. Genom en arkeologihistorisk och antropologisk metod avser vi att anlägga ett djupare och bredare perspektiv på ovanstående frågeställningar. Projektet ingår i det nationella nätverket Heritage Research. Network for Heritage Studies in Sweden, se länk: och i satsningen på forskning om Kulturellt minne vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, se länk: Det utförs i samarbete med Svenska Institutet i Rom, där forskningen kring det etruskiska kulturarvet sedan länge har en stark ställning inom svensk antikforskning, och där det finns resurser och kompetens och ett etablerat nätverk inom detta kunskapsområde. Institutet kommer att utgöra bas för kommande fältarbeten och kontakter i Italien. Projektet är tvåårigt och innefattar fyra fältarbetesperioder från hösten 2013 fram till våren Fältarbetena omfattar två veckor i taget i världsarvsområdet Cerveteri/Tarquinia med utgångspunkt på Svenska Institutet i Rom. Se bilaga s.67. Eva Carlestål, Åsa Nilsson Dahlström, Barbro Santillo Frizell La fortuna della pittura etrusca. Copie e copisti tra 800 e 900 (Bokprojekt) Svenska Institutet I Rom äger en samling av 167 akvarellmålningar som avbildar motiv ur etruskiska gravar. Denna samling kom i institutets ägo genom ett förvärv av dåvarande föreståndaren Erik Sjökvist som 1945 köpte akvarellerna av hustrun till den avlidne konstnären 13

15 Alessandro Morani. Akvarellerna förställer motiv från gravar i Tarquinia, Orvieto, Chiusi and Veji. Morani kontrakterades av Carl Jacobsen som planerade en större permanent utställning i Ny Carlsberg Glyptotek med kopior av etruskiskt gravmåleri i naturlig skala. Underlaget till dessa utgjorde ovan nämnda akvareller som i reducerad skala minutiöst avbildade originalmålningarna. Efter förvärvet föll akvarellerna i glömska och återupptäcktes först 1987 i samband med förberedelserna av en utställning av liknande material i Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. En del av Svenska Institutets material visades på denna utställning 1991 och senare på Winckelmann- Museum Stendal 1993 (Moltesen, Mette & Weber-Lehmann, Cornelia, Etruskische Grabmalerei. Faksimiles und Aquarelle. Dokumentation aus der Ny Carlsberg Glyptotek und dem Schwedischen Institut in Rom. Mainz 1992) Bokprojektet syftar till en komplett dokumentation av detta unika material tillsammans med en rad specialistartiklar i relevanta ämnen. Utöver Moranis akvareller skall också en samling på 10 blad gjorda av Ferdinand Boberg, även de i institutets ägo, ingå. Projektet utförs i samarbete med Roms universitet, La Sapienza, där ett antal forskare med specialistkompetens kommer att bidraga med artiklar. En fullständig förteckning över författare med titlar bifogas (se bilaga s. 49). En utgivning av detta opublicerade material har stort intresse, dels ur samtidshistorisk konstvetenskaplig synvinkel och dels som dokumentation av ett bildmaterial från etruskisk tid som idag delvis är förstört. De arkeologiska myndigheterna representerade av Alfonsina Russo, chef för det Etruskiska Nationalmuseet Villa Giulia och hela norra Lazios arkeologi, har uttryckt intresse för ett samarbete kring en utställning av dessa akvareller under år Barbro Santillo Frizell Problem i den medelplatonska kompatibilismen (2012) Projektet analyserar fem huvudproblem i tolkningen av den teori om ödet som utvecklades av medelplatonska filosofer under de två första seklen e. Kr. Verksamheten har under 2012 fokuserats på dels färdigställandet av två artiklar kring den antiaristoteliska argumentation som medelplatonikern Attikos framställer i de fragment som finns kvar i Eusebius Preparatio Evangelica, och dels på uppdatering av den redan tidigare antagna artikeln Eliasson, E. The Middle-Platonist reception of the myth of Er as a theory of Fate and that which depends on us: The case of Alcinous Didascalicus, i Sheppard, A. (ed.) The Reception of Plato s Republic. Bulletin of the Institute of Classical Studies, Suppl I anslutning till projektet har även färdigställts för publicering artikeln Eliasson, E. The Neoplatonic development of a notion of super-human virtue, i Hellerstedt, A. & Fogelberg-Rota, S. (eds) Shaping Heroic Virtue: The Art and Politics of Supereminence from Antiquity to the Modern Age (förbereds för publikation 2014 i serien Ritus et Artes, Brepols). I september presenterades delresultat av projektet vid en konferens i Venedig genom ett föredrag med titeln Plotinus theory of Fate: Stoic, Alexandrian or Platonist?, vilket nu publiceras i volymen Masi, F. & Maso, S. (eds) Fate, chance, fortune in ancient thought, Lexis Ancient Philosophy, Hakkert Erik Eliasson Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011) Projektet syftar till att presentera en studie om översättning och spridning av italienska 1900-tals författarinnors verk till svenska. Studien genomförs i ett tvärvetenskapligt perspektiv med metoder från receptions-, översättnings- och genusvetenskap. I samband med Italiens firande i mars 2011 av 150 år som enad nation kan vi konstatera att det nya landets litteratur inte har varit 14

16 föremål för många forskningsprojekt. Flera italienska författarinnor överhuvudtaget inte översatts till svenska. Hur kommer det sig att de stora namnen bland italienska författarinnor, som exempelvis Alba de Cespedez, Natalia Ginzburg och Elsa Morante, inte är mer närvarade på den svenska litteraturscenen? Allra mest påtagligt är Grazia Deleddas fall, Nobelpristagare i litteratur Många av hennes böcker kom ut på svenska i början av seklet, men sedan den sista boken trycktes på svenska 1931 har det varit tyst. Att tillgodogöra sig litteratur från andra europeiska länder är en central del i den europeiska integrationen. Översatt litteratur har visat sig vara ett effektivt objekt för att studera mekanismerna för hur vi ser och mottar varandra, eftersom kultur är en inneboende del i texten själv. Karin Dahl Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) Redigeringsarbetet med Erland och Ragnhild Billigs historik har fortgått under min tid som innehavare av Fondazione Famiglia Rausings postdokstipendium vid Svenska Institutet i Rom ( ). Arbetet är planerat att slutföras Paret Billigs historik utgör en viktig länk till fördjupad förståelse av det svenska Rominstitutet före, under och efter andra världskriget. Erland och Ragnhild Billig var båda stipendiater vid Rominstitutet under krigsåren (där de även träffades de gifte sig i Stockholm under ett besök i Sverige). Publikationen av Billigs historik beräknas bidra till förståelsen av svenska antikstudier i ett historiskt perspektiv, av svensk neutralitet och vetenskapshistoria, samt av klassiska studier i det för- och efterkrigstida Europa. Frederick Whitling Settecamini. Om minnesplatser och urbana landskaps(re)konstruktioner och kulturarvets värden, tolkningar och integration i arkitektur- och stadsutveckling Dagens Via Tiburtina är en händelserik, vital, och svårläst miljö i ständig omvandling. I forskningsprojektet ( ) studerade vi hela den 35 km långa vägsträckningen som ett sammanhängande rörelserum, vilket historiskt sett alltid interagerat med omgivningen. Den tvärvetenskapliga forskningen, som finns redovisad i boken om Via Tiburtina-projektet med underrubriken Space, Movement and Artefacts in the Urban Landscape, skapade en helhetsbild av Via Tiburtina-rummet, utifrån vilken vi agerat vidare genom en strategisk fallstudie. Projektet finansieras av Enboms donationsfond. Ansvariga för den vetenskapliga ledningen är professorerna Hans Bjur och Barbro Santillo Frizell. Halvvägs till Tivoli ligger den lilla orten Settecamini, där Via Tiburtina är utgrävd en sträcka om cirka 300 meter. I boken för bl.a. Hellerström, Hökerberg & Klynne en diskussion om de arkeologiska lämningarna och platsens mening utifrån sina olika professionella perspektiv. Settecamini fångade tidigt vårt intresse och kom efterhand att bli föremål för en fallstudie om kulturarvets potential i samhällsplaneringen. Avsikten är att tillämpa forskningsprojektets tvärvetenskapliga resultat i ett konkret utvecklingsprojekt som kan bidra till debatter och dialoger i Rom och internationellt om stadsplanering och kulturarvets betydelse i stadsutvecklingen. Ett program för en fallstudie utvecklades och arbetet pågår med Hans Bjur som projektledare. Övriga medverkande i fallstudien är prof. Ola Wetterberg, FD Jonathan Westin och forskarstuderande Susanne Fredholm från institutionen för kulturvård Göteborgs universitet, Simon Malmberg, förste amanuensis vid Universitetet i Bergen, samt prof. Anna Palazzo och MA Francesca Ferlicca, Roma Tre, som genomför en antropologiskt inriktad pilotstudie av kulturarvets (Via Tiburtinas) betydelse för befolkningen i Settecamini. Hans Bjur 15

17 Casa di Augusto (2010) Under 2009 startade det tvärvetenskapliga forskningsprojektet om Casa di Augusto på Palatinen med syfte att använda ickeförstörande undersökningsmetoder för att dokumentera, samläsa och analysera tillståndet i vissa rum inför kommande restaurering och konservering av historiska material. Projektet har fokuserat på studier av tre rum som är stängda för allmänheten. Målet är att dokumentera och analysera de originalfresker på väggytorna som finns kvar från Augustus tid, historiska tillägg samt lagningar som gjorts av målningarna. Likaså genomförs en kartläggning av biologisk påväxt på vissa av ytorna för analysera och förstå förändringsprocesser på plats och den biologiska aktiviteten. Under 2012 publicerades artikeln A spectroscopic study of ancient Roman fresco fragments from Casa di Augusto at the Palatino: towards an on-site multidisciplinary project. Samarbetet består av en tvärvetenskaplig grupp med bas vid Svenska Institutet i Rom där forskare från Lunds Universitet, CNR-IFAC i Florens och Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ingår, i samarbete med konservatorer, arkitekter, arkeologer, kemister och biologer från Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) och Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Architettura Valle Giulia. Projektet har tacksamt tagit emot medel från Ghils fond och Fondazione Famiglia Rausing och avslutas nu med sammanställning av resultat genom artiklar/rapporter. Jenny Hällström Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2009)) Projektet studerar den antika stadsutvecklingen runt två av Roms stadsportar: Porta Esquilina i den republikanska muren och Porta Tiburtina i den aurelianska, vilka binds samman av Via Tiburtina. Studien tar även upp ett jämförande portområde runt Porta Romana i Ostia. Portarnas och murarnas påverkan på stadsutvecklingen studeras diakroniskt under perioden 100 f.kr. till 500 e.kr. med särskilt fokus på trafikströmmar och kommersiell och social aktivitet i portområdena. Rom-delen av projektet publicerades 2011 som ett kapitel i R. Laurence och D. Newsome (red.), Rome, Ostia and Pompeii: Movement and Space (Oxford University Press), sid Under 2012 har arbetet fortsatt med Ostia-delen. Simon Malmberg Behind double walls: elite nuns and cultural consumption in early modern Rome (2008) Projektet studerar kvinnliga klostermiljöer i Rom under perioden och utgår ifrån valda teman som behandlar klosterkomplexens arkitektoniska uppbyggnad i relation till religiösa påbud och liturgi samt praktiska och sociala flöden. Vidare studeras estetiska konsumtionsmönster möjliga för adliga nunnor samt ceremoniella och scenografiska aspekter knutna till den religiösa propagandaapparaten. Projektet drivs av Sabrina Norlander Eliasson och har tidigare varit finansierat av Vetenskapsrådet. I nuläget planeras en publikation med det tilltänkta engelska förlaget Ashgate Publishing. Bokens disposition och innehåll anges i det följande. I. 'Humble virgins': poetical expressions of social bounds and the role of the elite nun. Det här kapitlet diskuterar den adliga nunnans sociala position inom samhället och familjestrukturen. Ett viktigt material utgörs av tillfällighetsdikter som beställdes av familjerna i samband med att dottern gick i kloster. Dikterna följer specifika scheman och relaterar till ursprungsfamiljens sociala status och den blivande nunnans rang som världslig och icke-världslig 16

18 dam av börd. Ytterligare en diskuterad materialkategori utgörs i det här kapitlet av porträtt av nunnor som ofta förfärdigades av ursprungsfamiljen i samband med klosterintag. II. Dowries for a spiritual marriage: material culture and family networks in the convent milieu. Det här kapitlet diskuterar flödet av konstföremål in i klostret i samband med en nunnas intagning. Kapitlet analyserar hemgifternas beskaffenhet och relationen mellan status och tillgång på estetiska objekt. Ett viktigt inslag här utgörs av skillnaden mellan korsyster och edukand, dvs en nunna som avlagt klosterlöften och en flicka som vistas i klostret för att uppfostras. Viktigt material utgörs här av hemgiftskontrakt och testamenten. III. Open access and forbidden space: the convent as a social body. Det här kapitlet diskuterar klostret som social arkitektur i relation till det religiösa livets regleringar kring "öppen" och "sluten" arkitektur. Den sociala arkitektur som klostret representerade var platsen för liturgi, men också bostäder, festligheter av både profan och sakral karaktär, kulturella aktiviteter som teater, social reträttplats för kvinnor utanför ordern samt en plats där kvinnor som indirekt befann sig utanför samhällstrukturen fortfarande kunde komunicera med omvärlden enligt specifika regler. Eftersom flertalet av de kloster som studeras inte längre är i bruk, ofta är kraftigt ombyggda för moderna ändamål (polisstationer, postkontor etc) eller helt enkelt inte längre existerar, är rekonstruktionen och funktionen rörande dessa miljöer avvhängig olika typer av dokumentation. Exempel är partiellt ritningsmaterial (ofta ofullständigt), kartor, visitationsprotokoll, inventarier, memorialer och brev. Sabrina Norlander Eliasson Italian paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) Nationalmuseums forskningsavdelning, men drivs av Sabrina Norlander Eliasson i samarbete med Daniel Prytz (NM) och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Nationalmusei samling av italienskt måleri uppgår idag till omkring 800 verk med en kronologisk spridning från högmedeltid till 1800-talet. Samlingens historia är mångfacetterad och utgör ett intressant instrument för att diskutera receptionen av och synen på italiensk konst i Sverige från den tidigmoderna tiden fram till idag. Syftet med projektet är att färdigställa en vetenskaplig katalog över samlingen där varje enskilt verk studeras i egen sak samt i relation till det sammanhang i vilket det förvärvats. Projektet arbetar även med en rad frågeställningar som rör den italienska målerisamlingens koppling till Nationalmuseums institutionella historia och de kriterier som styrt förvärvandet och utställandet av italiensk konst i museet under 1800-och 1900-talen. Ett vidare syfte med projektet är att stimulera till utbildning av en yngre kompetens på området. Kursen Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag ges under vårterminen i samarbete mellan Svenska Institutet, Högskolan på Gotland och Nationalmuseum för 10 studenter på avancerad nivå. I kursen används den italienska samlingen som ett konkret studiematerial. Sabrina Norlander Eliasson Lateranprojektet (2004) Under 2012 fortsatte projektet New methods for documentation and analysis in building archaeology som har Lateranbaptisteriet som forskningsobjekt och är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Riksantikvarieämbetet, Vatikanmuseerna och Påvliga Institutet för Kristen Arkeologi. Huvudsyftet för projektet är inte bara att skapa en tredimensionell 17

19 dokumentation av en antik byggnad utan också att pröva och utvärdera olika metoder för 3Ddokumentation och hur de kan underlätta också analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Under 2012 genomfördes en två veckor lång fältkampanj i Rom i september av Olof Brandt, Hanna Menander, Håkan Thorén, Gunilla Gardelin och Agostina Appetecchia. 3D-dokumentation av byggnaden kompletterades samtidigt som tidigare insamlad data bearbetades och prövades som redskap för arkeologisk analys. Tredimensionella modeller som illustrerar vad som bevarats av olika faser skapades. Fältarbetet omfattade dokumentation av baptisteriets insida, både i marknivå och på den svårtillgängliga vinden. Därmed har hela byggnadskomplexets centrala, åttkantiga huvudbyggnad dokumenterats. Under fältarbetet hölls också ett möte med en vidare referensgrupp för projektet. I november hölls ett möte i Lund i kontakt med referensgruppen och i samband med ett seminarium på Arkeologiska institutionen I Lund. Olof Brandt Pompeji, Insula V 1 (2000) Pompejiprojektet har avslutat sin sista dokumentationskampanj i insula V 1 under hösten Vi har inhämtat skanningsresultat och en komplett 3D dokumentation kommer att slutföras i ett samarbete mellan Lunds universitets humanistlaboratorium och Institutionen för arkeologi och antikens historia under vintern Skanningen på siten har möjliggjorts tack vare stöd från Fondazione Famiglia Rausing och genom våra tekniska samarbetspartners (ISTI Istituto di Scienza e Tecnologie dell Informazione A. Faedo, Pisa (http://www.isti.cnr.it). Kollegorna vid ISTI har utvecklat programvara så att 3D-modelleringen skall kunna presenteras open access länkad till vår web-publikation (www.pompejiprojektet.se/insula.php). Diskussioner har påbörjats med Professor Richard Jones, Leeds, om ett Europaprojekt inbegripande en gemensam open access publikationsform (med avstamp i vår nätpublikation) inbegripande alla de vetenskapliga projekten längs Via di Nola. Projektet kommer inom kort att presenteras för Soprintendenzan för Pompeji och Neapel. Preliminärpublikationer av flera av butikerna och de mindre husen i insulans södra del är under förberedelse och kommer att slutföras under Thomas Staubs avhandling om Casa del Torello föreligger i manus och disputationen beräknas till slutet av januari/början av februari Sista handen läggs i dagarna till den receptionshistoriska antologin Returns to Pompeii som förhoppningsvis kommer i tryck i Rominstitutets serie under Fundraising för utställningen Pompeji Återkomsten, planerad på Millesgården till hösten 2014, fortsätter. En miljon tilldelades det projektet och ytterligare en för att föra den grafiska dokumentationen över Insula V 1 till publicerbart skick tilldelades projektet från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond i juni Det arbetet påbörjas i januari Anne-Marie Leander Touati Pompejiprojektets fältarbete 2012 ägde rum från 3 september till 13 oktober och hade två syften: att komplettera foto-dokumentationen av väggar och detaljer, samt att avsluta laser-scanningen av kvarteret. Deltagare var FD Henrik Boman (fältarbetsledare), FD Reneé Forsell (tre veckor), Mats Holmlund, Hans Thorwid, Mats Bergman (tre veckor); Linnea Johansson och Fanny Kärfve bistod projektet med värdefull hjälp samtidigt som de genomförde egna fältstudier under kampanjtiden. Skannings-teamet bestod av: Nicolò Dell Unto, Matteo Dellepiane, Marco Callieri, Carolina Larsson och Stefan Lindgren. 18

20 Fältkampanjen kunde genomföras tack vare finansiellt stöd av Stiftelsen Enboms donationsfond, stiftelsen Gihls fond, Vetenskapsrådet, Harald och Tonny Hagendahls minnesfond, Fahlbeckska stiftelsen, Fondazione Famiglia Rausing och Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Det första syftet med årets kampanj var att komplettera fotodokumentationen av väggar och detaljer som kvarstod sedan tidigare år och att dokumentera de restaureringar som gjordes av de italienska myndigheterna 2007/8. Undersökningar gjordes av restaurationerna i V 1,3, V 1,13; V 1,14-16; V 1,18; V 1,20-21 och V 1,26. Delar av bageriet (V 1,14-16) frilades i sin helhet, vilket inte kunnat ske tidigare då väggarna innan restaureringen varit i för dåligt skick 2008 stabiliserades väggarna och stödställningarna togs bort och området kunde friläggas, beskrivas, ritas och fotograferas i sin helhet Kompletterande undersökningar gjordes i V 1,1.32, men inga grävningar genomfördes under Mindre kontrollarbete genomfördes i stort sett i samtliga lokaler i kvarteret. Det andra syftet med kampanjen 2012 var att avsluta laser-scanningen av kvarteret V 1, vilket inkluderar det stora Casa degli Epigrammi greci (V 1,18) och de mindre husen bageriet (V 1,14-16) och caupona (V 1,13). Scanningen och kompletterande dokumentation av detaljer gjordes under fyra dagar (11-14 sept). Omfattande rensningsarbete utfördes i den norra delen av kvarterer innan laser-scanningen. Dokumentation kommer att presenteras på den web-baserade publikationen Under vecka två, när skanningteamet arbetade i kvarteret, blev projektet ombedd att bistå med hjälp till det franska projektet under ledning av Nicolas Monteix, Département d'histoire, Rouen. Det var frågan om 3D dokumentering i ett stycke bevarat trä i ett mycket litet utrymme under en ugn i Casa del Forno (VI 3,3). Projektet bistod med denna hjälp. Det finska forskningsprojektet i kvarteret IX 3 under ledning av A. Tammisto avslutades i och med kampanjen Det svenska projektet besökte dem, samt de finska projekt-medlemmarna det svenska kvarteret V 1. Henrik Boman San Lorenzo in Lucina (1993) Resultaten av Institutets forskningsprojekt i kyrkan San Lorenzo in Lucina publicerades i volymen O. BRANDT (ed.), San Lorenzo in Lucina - The Transformations of a Roman Quarter (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, 4 o,, 61), Stockholm Olof Brandt Utställning Scavi e ricerche svedesi nel Viterbese, Museo Nazionale Etrusco, Viterbo (1986) Efter ett antal temporära utställningar gjordes 1986 en permanent utställning av fynd och forskningsresultat från de svenska utgrävningarna i Acquarossa och San Giovenale. Utställningen, som var ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom och Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Etruria Meridionale, installerades i första våningen på Museo Nazionale Etrusco, Viterbo. Utställningen gjordes om, uppdaterades och utvidgades, främst med keramik, och invigdes därefter på nytt i januari På senare år har man kunnat iaktta att fukt trängt in i väggarna och att den tekniska utrustningen behövde ses över och i en del fall förnyas. Det utställda materialet borde kompletteras för att spegla nya rön allteftersom fyndbearbetningen fortskrider. Informationen om utställningen borde 19

INSTITUTETS STYRELSE...

INSTITUTETS STYRELSE... Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning INSTITUTETS STYRELSE... 3 KANSLIET I STOCKHOLM... 3 STYRELSESAMMANTRÄDEN... 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN... 3 INSTITUTETS PERSONAL... 4 INSTITUTETS STIPENDIATER

Läs mer

SVENSKA INSTITUTET I ROM

SVENSKA INSTITUTET I ROM SVENSKA INSTITUTET I ROM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 INSTITUTETS STYRELSE s. 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 3 KANSLIET I STOCKHOLM s. 3 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 4 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INSTITUTETS STYRELSE s. 2 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 2 KANSLIET I STOCKHOLM s. 2 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 3 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s. 5 - Projekt - Undervisning

Läs mer

W O R K S H O P I R O M 12-1 3 J A N U A R I 2 0 1 2

W O R K S H O P I R O M 12-1 3 J A N U A R I 2 0 1 2 . W O R K S H O P I R O M 12-1 3 J A N U A R I 2 0 1 2 . I början av året genomfördes en workshop med tema Kulturarvsproblematik vid Svenska Institutet i Rom. Målsättningen var att finna nya diskussionsformer

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1605- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Konstvetenskap Art History Konstvetenskap handlar om bildkonst men även om byggnader och bebyggelsemiljö, design

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGLA50 Latin 5 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Latin 5 for Teachers in Upper Secondary School, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Historia GR (A), 30 hp

Historia GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (A), 30 hp History BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression HI001G Historia Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (8) Kursplan för: Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (A), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Antikvetenskap (Arja Karivieri)

Antikvetenskap (Arja Karivieri) Antikvetenskap (Arja Karivieri) Många av våra värderingar idag bygger på det antika kulturarvet. I den anglosaxiska världen är utbildningen inom Classics en utmärkt bakgrund för t ex en karriär i företagsvärlden.

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen. 1. Beslut Föreskrifter rörande utbildning på forskarnivå finns i Högskoleförordningen (1993:100) med ändring införd

Läs mer

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom ANSÖKAN OM STÖRRE STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM LÅ 2014-2015 Ansökan avser: Arkeologiska stipendiet D Filologiska och konstvetenskapliga stipendiet D Arkitektstipendiet D Allmänna stipendiet

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Dnr 2011/82 Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid teologiska fakulteten Avsändare/Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2012-05-31 senast reviderad 2014-03-11 Innehållsförteckning A. Nämnd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1565-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Arkeologi Archaeology Arkeologi handlar om människans föränderliga livsvillkor under årtusenden och varför

Läs mer

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014!

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, kursledare

Läs mer

Aktuell bemanningsplan

Aktuell bemanningsplan Institutionen för Historiska studier Aktuell bemanningsplan gällande från 2015-01- 01 Bakgrund I samband med att Göteborgs universitet omorganiseras träder en ny arbets- och delegationsordning i kraft

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs. Samhällsvetenskapliga fakulteten PEDN22, Pedagogik: Pedagogiska perspektiv på utbildningspolicy i teori och praktik, 15 högskolepoäng Pedagogy: Pedagogical Perspectives on Educational Policy in Theory

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

% 0% 9% 24% 43% 24%

% 0% 9% 24% 43% 24% Litteraturvetenskap II HT 15 Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, SU. 21 studenter deltog i utvärderingen 1. Under delkursen Att skriva om litteratur uppnådde jag praktisk kunskap i att

Läs mer

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04)

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) Kursanvisningar för Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 Kursansvarig: Dan Nordin Rum nr: 11A219 Telefon: 054/700 21 36 e-mail: dan.nordin@kau.se

Läs mer

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen Program KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET KUNGLIGA PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UU INNOVATION 13 14 november 2014 WWW.KONSTVET.UU.SE Vi vill ta

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson

Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson I samband med den arkeologiska undersökningen vid Gyllins Trädgård bedrevs utåtriktade verksamheter i form av två Arkeologiaftnar, ett antal pedagogiska

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 Senast ändrade: 2017-01-31 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer