BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400"

Transkript

1 3.1. BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 ANTAGNA AV PRESIDIET DEN 30 JUNI Inledning Presidiet ska fatta beslut om detta finansiella regelverk med beaktande av de särskilda förutsättningar som gäller för de politiska gruppernas verksamhet. Dessa bestämmelser ska respektera principerna om enhet, riktighet i budgeten, ettårighet, jämvikt, en enda beräkningsenhet, universalitet, specificering, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet. Parlamentet ska anförtro grupperna genomförandeuppgifterna. Detta regelverk innehåller alla de bestämmelser som behövs för att garantera insyn och öppenhet när det gäller de transaktioner som utförs, och det innefattar bestämmelser om a) upphandlingsförfaranden, b) ett effektivt system för intern kontroll av förvaltningstransaktionerna, c) en bokföring av dessa transaktioner och förfaranden för redovisning som gör det möjligt att säkerställa att gemenskapernas medel använts på ett korrekt sätt och kvantifiera hur stor del av anslagen som faktiskt utnyttjats, d) en oberoende extern revision, e) offentliggörande av räkenskaperna. Kapitel 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER DEL 1 BESTÄMMELSER 1. Rättslig grund för anslagsförvaltningen De politiska grupperna ska förvalta de medel som de tilldelas i enlighet med principen om indirekt förvaltning av medel, i analog tillämpning av artikel 60 i budgetförordningen 2, varigenom gruppernas specifika förutsättningar beaktas i enlighet med bestämmelserna i den förordningen. 1.1 Typ av utgifter 1 Ändrade genom presidiets beslut av den 22 mars 2006, den 11 juli 2007, den 20 september 2010, den 23 mars 2011, den 26 september 2011, den 2 juli 2012, den 11 mars 2013, den 24 februari 2014 och den 14 april Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

2 1.1.1 Anslagen under budgetpost 400 är avsedda att täcka administrativa utgifter och driftsutgifter för de politiska grupperna/de grupplösa ledamöternas sekretariat, utgifter som sammanhänger med politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs av de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet. Anslagen får inte användas för utgifter som redan täcks av andra budgetposter i Europaparlamentets budget, i synnerhet utgifter som regleras av stadgan för Europaparlamentets ledamöter 3 (nedan kallad ledamotsstadgan), med undantag för utgifter som ersätts genom de ersättningar som anges i artiklarna 25 och 33 i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan 4, på villkor att sådana utgifter finns med i den kontoplan som bifogas dessa bestämmelser. Nödvändiga åtgärder ska därför vidtas av de politiska grupperna och administrationen för att undvika att dubbla utbetalningar görs, särskilt vid ersättningar för allmänna utgifter, ersättning för assistentstöd till ledamöterna, reseersättningar och traktamenten samt ersättningar för besöksgrupper. De politiska gruppernas generalsekreterare ska i samarbete med parlamentets generalsekreterare fastställa villkoren för utbyte av information och se till att ansvarsområdena blir tydligt definierade. Anslagen får inte heller användas för att finansiera valkampanjer på europeisk, nationell, regional eller lokal nivå, (riktlinjer för tolkningen av denna strecksats bifogas dessa bestämmelser), användas för anskaffande av fast egendom eller fordon, användas för att finansiera politiska partier på nationell eller europeisk nivå eller till organ som är beroende av dessa (inbegripet de politiska partiernas stiftelser som ur rättslig synvinkel är oberoende) enligt vad som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå 5, - användas för att finansiellt deltagande eller ägande i någon annan organisation Utgiftstypen måste vara förenlig med den allmänna kontoplanen som utgör en väsentlig del av dessa bestämmelser Anslagen får inte användas för att täcka utgifter när detta kan orsaka intressekonflikter enligt vad som avses i artikel 57 i budgetförordningen. 3 Europaparlamentets beslut (2005/684/EG, Euratom) av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (EUT L 262, , s. 1). 4 Beslut av Europaparlamentets presidium av den 19 maj och 9 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga (EUT C 159, , s. 1) och senare ändringar av dessa föreskrifter. 5 EUT L 297, , s. 1.

3 1.2 Anslagsfördelningen Fördelningen av anslag mellan de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska vara föremål för ett presidiebeslut på grundval av en fördelningsnyckel som föreslås av ordförandena för de politiska grupperna. Fördelningen ska fastställas på grundval av de politiska gruppernas sammansättning och av antalet grupplösa ledamöter per den 1 januari året i fråga. Den ska fördelas enligt bestämmelserna i bilaga De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får inte finansiera sin verksamhet, såsom definierad i artikel i dessa bestämmelser, med andra medel än dem som ställs till deras förfogande genom budgetpost 400 eller med medel som härrör från denna. De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får inte, i egenskap av ledamöter i Europaparlamentet, ta emot vare sig gåvor eller donationer. 1.3 Ändringar i gruppers sammansättning, sammanslagning mellan grupper samt upplösning av grupper Ändringar i sammansättningen av grupperna under budgetåret ska leda till en proportionell omfördelning av anslagen enligt principen pro rata temporis. Denna omfördelning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på det datum då den politiska gruppens eller de politiska gruppernas sammansättning ändrades. Administrationen ska verkställa den nya omfördelningen i början av följande budgetår i samband med anslagstilldelningen. Om sammansättningen ändras på ett avgörande sätt, ska administrationen underställa presidiet en ny omfördelning av anslagen för godkännande. Om en eller flera ledamöter av en politisk grupp väljer att bli grupplösa ledamöter ska detta leda till att det belopp som en grupplös ledamot har rätt till omedelbart betalas tillbaka pro rata temporis. Denna omfördelning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på det datum då den politiska gruppens eller de politiska gruppernas sammansättning ändrades. Administrationen ska informera den eller de politiska grupperna om de belopp som ska betalas tillbaka. Denna återbetalning ska ske senast en månad efter det att administrationen har gjort sitt tillkännagivande. Om återbetalning inte sker ska beloppet dras av i början av följande budgetår i samband med anslagstilldelningen. Om en grupplös ledamot ansluter sig till en politisk grupp ska administrationen utarbeta en rapport där dennes utgifter fram till anslutningsdatumet redovisas. I förekommande fall ska de anslag som inte utnyttjats av den grupplösa ledamoten överföras till den berörda gruppen Om en politisk grupp upplöses ska den tidigare gruppordföranden ansvara för att kontona avslutas det datum då den politiska gruppens upplöses. Anslagen får inte användas för att finansiera utgifter som uppstått efter det datum då gruppen upplöstes, om inte utgifterna hänför sig till fullgörandet av en betalning eller ett rättsligt åtagande som ingåtts skriftligen före detta datum. Den politiska gruppen ska senast tre månader efter datumet för den officiella upplösningen till Europaparlamentets talman översända en rapport om hur det aktuella budgetårets anslag utnyttjats i enlighet med artiklarna och i dessa bestämmelser.

4 Efter det att redovisningshandlingar har utarbetats för läget den dag då gruppen upplöstes, ska gruppens samtliga tillgångar och skulder realiseras under gemensam överinsyn av den tidigare gruppordföranden och Europaparlamentets generalsekreterare eller dennes företrädare. Nettotillgångarna, inklusive eventuella fasta tillgångar, ska återbetalas till Europaparlamentet. Den politiska gruppen ska senast tre månader efter dagen för den officiella upplösningen till Europaparlamentet översända alla handlingar som rör genomförandet av den politiska gruppens budget. Dessa handlingar ska bevaras i minst fem år efter det att parlamentet beviljat ordföranden ansvarsfrihet. Om en grupplös ledamot avgår, ska administrationen avsluta den berörda ledamotens räkenskaper, samtidigt som hänsyn tas till de skriftliga åtaganden som tidigare ingåtts. 1.4 Ansvar De politiska grupperna är ansvariga gentemot institutionen för utnyttjandet av anslagen i enlighet med de befogenheter som de tilldelats av presidiet för att tillämpa dessa bestämmelser. De ska se till att anslagen utnyttjas med iakttagande av föreliggande bestämmelser och ska vidta de åtgärder som behövs för att förhindra utgifter som inte är förenliga med bestämmelserna. Den politiska gruppen, företrädd av sin ordförande, är utanordnare. I de interna bestämmelserna för varje grupp ska föreskrivas att en delegerad utanordnare ska utses. Den delegerade utanordnaren och de personer som fått en vidaredelegering som utanordnare har befogenhet att godkänna utgifter, fastställa utestående fordringar och ställa ut återbetalningsorder och betalningsorder. 1.5 Informationsmaterial, gemensam organisation och sponsring All politisk verksamhet eller informationsverksamhet som finansieras med anslag under budgetpost 400 ska tydligt nämna den politiska gruppens namn och/eller logotyp Publikationer eller annat informationsmaterial som publiceras eller produceras av de grupplösa ledamöterna ska bära ledamotens namn och tydligt och fullständigt ange dennes ställning som grupplös ledamot av Europaparlamentet, antingen bredvid eller direkt under ledamotens namn. Både namn och ställning måste vara tydliga och finnas på framsidan av varje publikation eller informationsmaterial som produceras. De grupplösa ledamöterna får inte använda Europaparlamentets logotyp utan Europaparlamentets generalsekreterares tillstånd. Liksom tidigare ska det i publikationer och annat informationsmaterial från grupplösa ledamöter anges att enbart författaren är ansvarig och att Europaparlamentet inte är ansvarigt för användningen av de uppgifter som ingår i detta Publikationer eller annat informationsmaterial som publiceras eller produceras av de ledamöter av Europaparlamentet som tillhör en politisk

5 grupp, i enlighet med artikel 30 i arbetsordningen 6, ska bära namnet och/eller logotypen för den politiska grupp som ledamoten tillhör. När en ledamot av Europaparlamentet som tillhör en politisk grupp önskar utnyttja Europaparlamentets logotyp, krävs ett tillstånd av den politiska grupp som ledamoten tillhör De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får tillsammans med tredje part organisera politisk verksamhet eller informationsverksamhet. I sådana fall måste den politiska gruppen eller den grupplösa ledamoten/de grupplösa ledamöterna faktiskt delta. Den politiska gruppens namn och/eller logotyp måste vara lika synlig som de övriga organisatörernas namn och logotyper. När det gäller de grupplösa ledamöterna ska uppgiften om att de är grupplösa ledamöter av Europaparlamentet vara lika synlig som de övriga organisatörernas namn och logotyper. Varje medorganisatörs förutsebara utgifter ska fastställas i förväg De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får i sin politiska verksamhet eller informationsverksamhet nämna tredje parter som deltar i denna verksamhet. I sådana fall ska dessa parters namn och logotyp förekomma på en lägre nivå än den politiska gruppens/de grupplösa ledamöternas namn och logotyp Tjänster som tillhandahålls av politiska partier eller av organ som är beroende av dessa, för att organisera verksamhet, ska i vederbörlig ordning faktureras till självkostnadspris. När det rör sig om underleverantörskontrakt ska fakturor tillsammans med betalningsbevis lämnas till de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna. 1.6 Avgifter och bidrag till utomstående Utan att det påverkar tillämpningen av artikel i dessa bestämmelser får de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna stödja externa organisationer ekonomiskt med hjälp av anslagen under budgetpost 400, i form av ett bidrag eller en avgift som dock inte får överstiga sammanlagt 5 procent av de anslag de årligen får under budgetpost 400. Härvidlag måste de begära en revisionsförklaring eller en av revisor granskad redovisning över utnyttjandet av det mottagna stödet när beloppet överskrider euro. Bidrag till nationella eller europeiska politiska partier eller till organ som är beroende av dessa (inbegripet de politiska partiernas stiftelser som ur rättslig synvinkel är oberoende) är förbjudna. 1.7 Anställningsavtal Förutom personal som är anställd i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna får de politiska grupperna anställa kontraktsanställd personal och ingå serviceavtal med hjälp av anslagen under budgetpost 400. Ett anställningsavtal ska omfatta åtminstone information som gör det möjligt att verifiera den kontrakterade personens identitet, avtalets löptid, en kortfattad arbetsbeskrivning, arbetsort(er), 6 Hänvisningarna till arbetsordningen avser den version som är i kraft det datum då presidiet antog det senaste ändringsbeslutet.

6 arbetstid (heltid/deltid), den kontraktsanställda personens månadslön (brutto) och övriga ekonomiska förmåner, såsom semesterlön och bonuslön, samt bestämmelser om ersättning av utgifter i samband med tjänsteresor, arrangemang för lönebesked för varje månad, semesterbestämmelser, inklusive uppgift om antal semesterdagar, bestämmelser om avtalets upphörande, inklusive uppsägningstid, en klausul som anger vilken nationell lagstiftning anställningsavtalet omfattas av, det nationella system för social trygghet 7 som den kontraktsanställda personen tillhör, en klausul där det uttryckligen anges att anställningsavtalets andra part är den politiska gruppen och inte Europaparlamentet. Ett serviceavtal ska omfatta åtminstone tjänsteleverantörens identitet och rättsliga status, avtalets löptid, en beskrivning av de tjänster som ska tillhandahållas, ort(er) där tjänsterna ska tillhandahållas, pris (inklusive moms, i förekommande fall), en klausul som anger vilken nationell lagstiftning serviceavtalet omfattas av, tjänsteleverantörens skyldighet att följa den lagstiftning som denne omfattas av, tjänsteleverantörens momsregistreringsnummer och organisationsnummer (eller relevant rättslig grund för befrielse från sådan registreringsskyldighet), en klausul där det uttryckligen anges att serviceavtalets andra part är den politiska gruppen och inte Europaparlamentet. De politiska grupperna ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att lagstiftningen följs. Arbets- eller tjänsteavtal med en varaktighet på minst sex månader som ingås av de politiska grupperna ska, tillsammans med en kopia på den senaste löneutbetalningsavin eller fakturan, översändas för information till Europaparlamentets generalsekreterare varje kvartal. Grupplösa ledamöter får inte sluta anställningsavtal. Kapitel 2: BUDGETBESTÄMMELSER 2.1 Allmänna bestämmelser Anslagen ska betalas ut till de politiska grupperna i början av varje budgetår, eller i början av varje månad om systemet med de provisoriska tolftedelarna tillämpas, till bankkonton som har öppnats särskilt för detta ändamål. Budgetåret börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Det år då det hålls val till Europaparlamentet börjar dock den första budgetperioden den 1 januari och slutar den 30 juni, och den andra budgetperioden börjar den 1 juli och slutar den 31 december. 7 Enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 består social trygghet av följande grenar: a) förmåner vid sjukdom och moderskap, b) förmåner vid invaliditet, c) förmåner vid ålderdom, d) förmåner till efterlevande, e) förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, f) dödsfallsersättningar, g) förmåner vid arbetslöshet och h) familjeförmåner.

7 2.1.2 Varje politisk grupp ska fastställa interna finansiella bestämmelser. Dessa interna finansiella bestämmelser och alla ändringar av dem ska meddelas generalsekreteraren. Bestämmelserna ska offentliggöras på parlamentets webbplats. I enlighet med dessa bestämmelser ska varje politisk grupp anta en årlig budget med vars hjälp inkomster och utgifter godkänns Betalning är den slutliga handling varmed gruppen befrias från sina skyldigheter gentemot sina fordringsägare Om budgeten inte har antagits före den 1 januari, är det möjligt att genomföra åtaganden och betalningar med tillämpning av principen om tillfälliga tolftedelar, om utgiften var principiellt godkänd i den senast antagna budgeten från den politiska gruppen Inkomster och utgifter ska tas upp till sina fulla belopp i budgeten och i utgiftsredovisningen utan justering dem emellan. Inga inkomster får erhållas och inga åtaganden eller betalningar göras utan att beloppet införs under ett kapitel, en artikel eller en punkt i budgeten Anslag som inte utnyttjas under budgetåret får föras över till följande budgetår med ett belopp uppgående till högst 50 procent av de årliga anslag som erhållits från Europaparlamentets budget. Belopp som överskrider 50 procent ska betalas tillbaka till parlamentets budget, tillsammans med eventuell ränta, efter det att räkenskaperna har avslutats och revisionsrapporten har översänts till Europaparlamentets talman. Vid beräkning av överföringen under valår för de grupper som finns kvar efter valet ska de två halvårsvisa budgetperioderna slås samman och anses utgöra ett enda budgetår enligt vad som avses i denna punkt Budgeten ska genomföras i enlighet med principen om att utanordnarens och räkenskapsförarens uppgifter är ömsesidigt oförenliga Alla inkomster och utgifter måste vila på en korrekt rättslig grund och måste återspegla principen om sund ekonomisk förvaltning Varje grupp får, i enlighet med sina egna interna bestämmelser, besluta om delegering till en ledamot i gruppen och/eller en person som är anställd av gruppen. I samband med varje delegering måste omfattningen och villkoren för denna anges och delegeringen måste dokumenteras genom ett skriftligt beslut Medel kan avsättas inom ramen för budgeten för att täcka centraliserad och decentraliserad politisk verksamhet och informationsverksamhet. Varje grupp måste anta särskilda regler och förfaranden för åtagande och utnyttjande av decentraliserade anslag. Den ansvariga utanordnaren kan föreskriva att det ska öppnas förskottskonton i enlighet med artikel i dessa bestämmelser för att reglera utgifter i samband med verksamhet på regional nivå Varje grupp måste anta bestämmelser för överföring av anslag från en budgetpost till en annan i sin egen budget.

8 Varje grupp måste under minst fem år efter det att Europaparlamentet har beviljat dess ordförande ansvarsfrihet, bevara alla dokument som rör genomförandet av budgeten. Administrationen ska bevara de redovisningar som de grupplösa ledamöterna översänt under minst fem år efter det att ordföranden beviljats ansvarsfrihet. 2.2 Budgetens genomförande De anslag som godkänns inom ramen för budgeten ska täcka ett budgetår De politiska gruppernas budgetar ska upprättas i enlighet med den allmänna kontoplanen i del 2 i dessa bestämmelser. Grupperna får upprätta vilka underavdelningar de vill så länge de följer den allmänna kontoplanen Varje grupp ska inrätta ett system för intern kontroll och se till att varje budgettransaktion handläggs av den aktör som tar initiativet till transaktionen, den aktör som utför förhandskontrollerna, den ansvariga utanordnaren. Funktionerna som initiativtagare och förhandskontrollant är ömsesidigt oförenliga liksom också funktionerna som utanordnare och räkenskapsförare. De aktörer som utför förhandskontrollerna får inte vara hierarkiskt underordnade de aktörer som tar initiativet till transaktionerna. Före utställandet av betalningsorder är det nödvändigt att fastställa eller kontrollera att det belopp som ska erläggas existerar och storleken på det, kontrollera att anslagen är tillgängliga, kontrollera att alla styrkande handlingar har samlats in, kontrollera betalningsvillkoren, kontrollera att utgifterna är i linje med de bestämmelser som reglerar utnyttjandet av anslagen under budgetpost Åtaganden och betalningar får endast göras inom ramen för tillgängliga anslag. Alla beslut om åtaganden måste innehålla det exakta beloppet Utställandet av betalningsorder utgör den handling genom vilken någon åläggs att betala en utgift. 2.3 Upphandling Såvida leverantören inte är en EU-institution eller en leverantör som redan valts ut av en institution efter en anbudsinfordran, ska samtliga inköp ske genom ett upphandlingsförfarande, samtidigt som hänsyn tas till de politiska gruppernas/grupplösa ledamöternas specifika situation, enligt följande: Upphandlingar vars värde är högre än euro ska bli föremål för ett fortsatt förfarande med åtminstone fem anbudssökande och beslut får endast fattas om det föreligger minst tre giltiga anbud.

9 Upphandlingar till ett värde mellan euro och euro ska bli föremål för ett fortsatt förfarande med åtminstone tre anbudssökande. Upphandlingar vars värde är lägre än euro är giltiga även om det bara föreligger ett anbud. Valet av leverantör av varor eller tjänster ska motiveras och samtliga handlingar i samband med upphandlingen ska bevaras av utanordnaren. När det gäller de grupplösa ledamöterna måste samtliga handlingar lämnas till administrationen. Kontrakt ska tilldelas genom ett av de förfaranden som anges i artikel i budgetförordningen. Trots vad som sägs i bestämmelserna i denna artikel kan de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna använda sig av upphandling genom fortsatt förfarande med ett enda anbud i de fall som anges i artiklarna 129 och 130 i kommissionens delegerade förordning om tillämpningsföreskrifter för unionens budgetförordning Inventarieförteckning En detaljerad inventarieförteckning med uppgifter om antal och värde ska upprättas och uppdateras av varje grupp beträffande de inköp som finansieras av anslagen i budgetpost 400. I inventarieförteckningen ska det införas tillgångar som utnyttjas under längre tid än ett år och som inte är förbrukningsvaror och vars inköpspris når eller överstiger det tröskelvärde som parlamentet fastställt för tillgångar. Denna inventarieförteckning ska upprättas och uppdateras enligt de villkor som fastställs i bilagan. 2.5 Räkenskaper Räkenskaperna ska föras i euro per kalenderår enligt räkenskapssystemet för dubbel bokföring. De ska omfatta budgetårets samtliga inkomster och utgifter, och de ska stödja sig på verifikat. Inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen ska också ställas upp i euro. Verifikaten omfattar originalfakturor och alla relevanta handlingar som styrker utgiftens art Räkenskaperna avslutas vid budgetårets slut så att gruppens årsredovisning kan sammanställas. Årsredovisningen ska omfatta en balansräkning och en inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåret samt tillhörande förklarande anmärkningar. De löpande räkenskaperna ska omfattas av de allmänna synpunkterna på redovisningar enligt de regler som antagits av kommissionens räkenskapsförare och som anges i artiklarna 143 och 144 i budgetförordningen, i den mån dessa regler är tillämpliga på genomförandet av budgetpost Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget.

10 Om en redovisningsregel i betydande grad avviker från dessa synpunkter, ska detta anges i anmärkningarna till redovisningarna. Balansräkningen och inkomst- och utgiftsredovisningen ska fastställas i enlighet med den harmoniserade kontoplan som anges i del 2 i dessa bestämmelser. Utgifterna ska redovisas efter syfte. För att underlätta harmoniseringen och utformningen av de politiska gruppernas redovisning har en redovisningsmodell tagits fram. Den ingår i en handledning som finns till gruppernas förfogande Inkomst- och utgiftsredovisningen ska fastställas enligt allmänt vedertagna principer för periodiserad redovisning. Utgifter som uppstått senast den 31 december (30 juni respektive 31 december de år då det är val till Europaparlamentet) och som rör verksamhet som har ägt rum under innevarande budgetår får redovisas som utgifter i inkomst- och utgiftsredovisningen om de faktiska betalningarna görs senast den 31 januari följande år (senast den 30 september under valår) Utnyttjandet av anslagen från budgetpost 400 ska ske utifrån bankkonton som de politiska grupperna öppnat i sitt namn. Alla bankkonton som öppnats av de politiska grupperna ska tas upp i räkenskaperna. Grupperna får öppna konton i sitt namn inom ramen för de permanenta förskottskonton som avses i artikel i dessa bestämmelser. Alla transaktioner som berör de politiska gruppernas bankkonton ska tas upp i räkenskaperna Alla förskottskonton förutsätter ett utgiftsåtagande för hela beloppet. Det ska göras åtskillnad mellan permanenta förskottskonton och tidsbegränsade förskottskonton. Alla förskottskonton ska öppnas och avslutas av den ansvariga utanordnaren. Förskottskontots utgifter ska förvaltas av förskottsförvaltaren i enlighet med instruktionerna i utgiftsåtagandet. Förvaltaren av förskottskontot är ansvarig för utbetalningen eller återbetalningen av de belopp som omfattas av förskottskontot. 2.6 Finanskontroll Gruppernas räkenskaper och årsredovisning ska underkastas extern revision. De externa revisorernas granskning ska genomföras i enlighet med följande: Revisorn ska göra en oberoende kontroll i enlighet med den internationella redovisningsstandard (IAS) som utfärdas av standardorganet IASB. I revisionen ska ingå en fullständig kontroll av räkenskaperna samt andra revisionsförfaranden som bedöms vara nödvändiga för att med rimlig säkerhet utforma ett oberoende yttrande om att a) inkomst- och utgiftsredovisningen verkar tillförlitlig och ger en rättvisande bild av gruppens ekonomiska situation under det budgetår som revisionen omfattar,

11 b) balansräkningen verkar tillförlitlig och ger en rättvisande bild av gruppens tillgångar vid budgetårets slut, c) de allmänna synpunkterna på redovisningar enligt de regler som antagits av kommissionens räkenskapsförare och som anges i artiklarna 143 och 144 i budgetförordningen har beaktats i utarbetandet och presentationen av räkenskaperna, eller om att en eventuell avvikelse från dessa allmänna synpunkter förklaras på lämpligt sätt i en anmärkning till redovisningarna, d) det finns ett effektivt och ändamålsenligt system för intern kontroll av förvaltningstransaktionerna, med en faktisk åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens arbetsuppgifter eller motsvarande funktioner, e) räkenskaperna är uppställda enligt den harmoniserade kontoplan som anges i del 2 i dessa bestämmelser, f) utgifterna följer anvisningarna i dessa bestämmelser, g) utgifterna belastar rätt post i gruppens budget, h) anslagen har varit tillgängliga, i) principerna om sund ekonomisk förvaltning har tillämpats, j) betalningsorder styrkts av originaldokument (eller vidimerade kopior), k) gruppens interna regler har följts. Revisorn ska efter avslutad granskning avge sitt utlåtande i en revisionsförklaring som lämnas till den berörda politiska gruppens ordförande Den externa revisorn ska kontrollera gruppens riskförebyggande verksamhet genom att på oberoende basis avge yttranden om förvaltnings- och kontrollsystemens kvalitet och genom att utfärda rekommendationer för att förbättra villkoren för att genomföra transaktioner och för att främja en sund ekonomisk förvaltning. Den externa revisorn ska särskilt ansvara för att a) bedöma om interna förvaltningssystem är lämpligt utformade och tillräckligt effektiva, samt bedöma hur de olika avdelningarna genomför politik, program och åtgärder med hänsyn tagen till de risker som är förenade med detta, b) bedöma om de system för intern kontroll och internrevision som används vid varje transaktion för budgetens genomförande är ändamålsenliga och effektiva. Den externa revisorns uppdrag ska omfatta gruppens hela verksamhet och alla dess avdelningar. Han eller hon ska ha fullständig och obegränsad tillgång till de uppgifter som han eller hon behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag, vid behov på plats, inklusive i medlemsstaterna och i tredjeländer. Den externa revisorn ska i sin årliga revisionsrapport inkludera sitt yttrande över systemen för intern kontroll Europaparlamentets presidium ska på förslag från generalsekreteraren utarbeta en förteckning över godkända revisionsföretag. Generalsekreteraren får lägga till andra revisionsföretag på förteckningen så länge som denna är giltig, med undantag för de sista tre månaderna av giltighetsperioden, om företagen har ansökt och uppfyller kraven i uppmaningen att inkomma med en intresseanmälan. De politiska grupperna kan med utgångspunkt från denna förteckning själva välja revisionsföretag. Revisionsföretaget ska anlitas genom ett uppdragsbrev

12 av standardformat. Den tid som ett och samma revisionsföretag kan anlitas utan avbrott är begränsad till fem år Rapportering till Europaparlamentet Före utgången av den fjärde månaden efter avslutat budgetår ska varje politisk grupp förelägga Europaparlamentets ordförande en granskad rapport om utnyttjandet av anslagen under det gångna budgetåret Denna ekonomiska rapport ska innehålla a) revisionsrapporten, som omfattar de punkter som anges i artikel i dessa bestämmelser, b) gruppens ekonomiska rapport enligt beskrivningen i artikel i dessa bestämmelser. Rapporten ska översändas till generalsekreteraren och offentliggöras på parlamentets webbplats Europaparlamentets talman ska vidarebefordra de rapporter som avses i artikel i dessa bestämmelser till presidiet och budgetkontrollutskottet som ska behandla dem i enlighet med de befogenheter de förlänats genom parlamentets arbetsordning Om presidiet, efter att ha hörts i enlighet med artikel i dessa bestämmelser och med hänsyn till budgetkontrollutskottets yttrande, anser att anslagen inte har utnyttjats i enlighet med föreliggande bestämmelser, ska dessa anslag betalas tillbaka till Europaparlamentet inom tre månader från det datum då regelbrottet konstaterades. I sådana fall kan presidiet besluta att Europaparlamentet ska återta de anslag som använts på ett oriktigt sätt genom att dra av dem från anslag avsedda för följande budgetår. 2.8 Samråd Grupperna och de grupplösa ledamöterna ska rådgöra med varandra i alla frågor som rör tillämpningen av dessa bestämmelser, i syfte att harmonisera deras tillämpning. 2.9 Särskilda bestämmelser för de grupplösa ledamöterna Utgifter som verkställts av de grupplösa ledamöterna betalas antingen direkt till leverantören eller ersätts utan dröjsmål av administrationen mot uppvisande av verifikat och andra handlingar som krävs enligt dessa bestämmelser, efter att utgifternas överensstämmelse med dessa bestämmelser kontrollerats. Administrationen ska kontrollera att a) utgifterna är i linje med bestämmelserna och att de inte täcks av andra ersättningar, b) villkoren i bestämmelserna har respekterats, c) principen om sund ekonomisk förvaltning har tillämpats, d) utgifterna styrks av originalverifikat och utbetalningsbevis när det gäller ersättning till ledamoten (eller kopior vidimerade av leverantören eller annan myndighet som är behörig att intyga överensstämmelse). 9 Den första femårsperioden inleds den 21 september 2010.

13 När ledamöterna begär ersättning för utgifter bör de samla så många transaktioner som möjligt på en blankett för begäran om ersättning, och tänka på att enskilda utbetalningar inte görs för belopp under 50 euro. Budgetåret börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Det år då det hålls val till Europaparlamentet börjar den första budgetperioden den 1 januari och slutar den 30 juni; den andra budgetperioden börjar den 1 juli och slutar den 31 december Anslag som inte utnyttjas under budgetåret får föras över till följande budgetår med ett belopp uppgående till högst 50 procent av de årliga anslag som erhållits från Europaparlamentets budget. Belopp som överskrider 50 procent annulleras till förmån för Europaparlamentets budget, efter det att räkenskaperna avslutats Förvaltningen av anslagen för de grupplösa ledamöterna ska skötas av Europaparlamentets administration i enlighet med bifogad kontoplan När en grupplös ledamot avgår eller ansluter sig till en politisk grupp ska denne till administrationen lämna in samtliga kvarvarande bevis på utgifter senast en månad efter det datum då denne avgick eller anslöt sig till den politiska gruppen Tillgångar inköpta av de grupplösa ledamöterna med hjälp av deras anslag under budgetpost 400 ska tas upp i Europaparlamentets inventarieförteckning. I inventarieförteckningen ska det införas tillgångar som utnyttjas under längre tid än ett år och som inte är förbrukningsvaror och vars inköpspris når eller överstiger det tröskelvärde som parlamentet fastställt för tillgångar. Denna inventarieförteckning ska upprättas och uppdateras enligt de villkor som fastställs i bilagan Administrationen ska utarbeta en inkomst- och utgiftsredovisning samt en balansräkning per ledamot och intyga att räkenskaperna är korrekta och följer dessa bestämmelser. En konsoliderad version av dessa handlingar kommer sedan att offentliggöras på parlamentets webbsida Europaparlamentets talman, som senast den 30 april följande budgetår ska erhålla dessa handlingar, ska vidarebefordra dem till presidiet och budgetkontrollutskottet, som ska behandla dem i enlighet med de befogenheter de förlänats genom parlamentets arbetsordning Då presidiet, efter att ha hörts i enlighet med föregående stycke och i samförstånd med budgetkontrollutskottet, anser att anslagen inte har utnyttjats i enlighet med föreliggande bestämmelser, ska dessa anslag betalas tillbaka till Europaparlamentet inom tre månader från det datum då regelbrottet noterades.

14 DEL 2 KONTOPLAN Exemplen i kursiv stil är avsedda att fungera som riktlinjer för redovisningen. RESULTATRÄKNING/INKOMST- OCH UTGIFTSREDOVISNING AVDELNING I INKOMSTER KAPITEL 1 BIDRAG OCH ANDRA MEDEL FRÅN EUROPAPARLAMENTET 1. Bidrag från Europaparlamentet Årligt bidrag från parlamentet från budgetpost 400 enligt en fördelning som godkänts av presidiet (artikel i bestämmelserna om budgetpost 400). 2. Andra medel från Europaparlamentet Andra inkomster för gruppen än anslag från budgetpost 400 från Europaparlamentet. KAPITEL 2 EGNA MEDEL 1. Räntor och liknande intäkter Bankräntor på gruppens bankkonto, utlåningsränta, inlåning, placeringsfonder eller andra instrument vid finansinstitut. 2. Växelkursdifferenser Inkomster från valutaväxling. Inkomster från uppräkning av valuta vid avslutat budgetår. 3. Övriga inkomster Gäller endast de övriga inkomster som härrör direkt från ekonomisk verksamhet finansierad med anslag från budgetpost 400, däribland kreditnotor eller ersättningar från tidigare budgetår (artikel i bestämmelserna om budgetpost 400). 4. Överföring från föregående budgetår Positivt saldo i balansräkningen från föregående budgetår (artikel i bestämmelserna om budgetpost 400). SUMMA INKOMSTER Avdelning II UTGIFTER KAPITEL 1 PERSONAL 1. Sekretariatets tjänsteresor ** Utgifter för personalens tjänsteresor som inte har något direkt samband med verksamhet som omfattas av andra artiklar. 2. Rekrytering Samtliga utgifter i samband med rekrytering av nya medarbetare till gruppen, däribland resor för personal som deltar i rekryteringsarbetet. 3. Praktikplatser ** Kostnader för att motverka klimateffekterna av resande ska anses ingå i resekostnaderna. Ej tillåtet för grupplösa ledamöter.

15 Samtliga kostnader vid avtal om praktik som ingås av gruppen, däribland utgifter för praktikanters resor som inte har något direkt samband med verksamhet som omfattas av andra artiklar. 4. Löner och tillhörande avgifter *, arvoden Samtliga kostnader för avtal om anställning och tjänster som ingås av gruppen och inte omfattas av andra artiklar än budgetpost 400 i parlamentets budget. 5. Vidareutbildning * Samtliga kostnader för att vidareutbilda gruppens anställda, inklusive utgifter för resor i samband med utbildningen. 6. Representationskostnader * Samtliga kostnader i samband med representation för personal vid gruppens sekretariat. KAPITEL 2 UTRUSTNING, LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER OCH DRIFTSUTGIFTER 1. Utrustning, utgifter för drift, vidareutveckling och underhåll av datasystem Inköp av IT-utrustning, avtal om stöd, rådgivning, programvaruutveckling och andra tillhörande utgifter. Avskrivningskostnader medräknade. 2. Utrustning, installationsutgifter, utgifter för underhåll av telekommunikation, kontorsmaskiner, möbler och tekniska installationer Inköp av kontorsutrustning, avtal om stöd och tillhörande utgifter. Avskrivningskostnader medräknade. 3. Papper och kontorsmateriel Inköp av kontorsmateriel och förbrukningsartiklar. 4. Porto och telekommunikationer Fast och mobil telefoni, fax, porto, internetabonnemang, expressutdelningar osv. 5. Kostnader för tryckning och kopiering Hyra av kopieringsapparater och avgifter för ytterligare kopiering. Vid kostnad för leasingkontrakt, se fasta anläggningstillgångar. 6. Lokalhyra för kontor Hyresavgifter för gruppens lokaler utanför parlamentets tre arbetsorter. KAPITEL 3 DOKUMENTATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR 1. Dagstidningar, tidskrifter, nyhetsbyråer och böcker Även abonnemang via internet. 2. Studier och undersökningar Arvode till experter som uppdragits att utarbeta studier, inklusive deras eventuella resekostnader för att redogöra för sina resultat. 3. Databaser Ej tillåtet för grupplösa ledamöter.

16 KAPITEL 4 JURIDISKA KOSTNADER, UTGIFTER FÖR BOKFÖRING, FINANSIELLA KOSTNADER OCH ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER 1. Juridiska kostnader Advokatarvoden, arvode för juridisk rådgivning och liknande utgifter. Utgifter för personalens resor i detta sammanhang. 2. Utgifter för bokföring/revision * Utgifter för gruppens bokföring och förberedelse av redovisningar. Här ingår utgifter för bokföringsprogram och arvode till externa revisorer. 3. Finansiella kostnader och negativa växeldifferenser Bankavgifter, däribland låneräntor och dröjsmålsräntor och avgifter för banktjänster online. 4. Utgifter för översättning och tolkning Utgifter för översättning och tolkning som görs utanför den verksamhet som omfattas av en annan artikel i kontoplanen. 5. Övriga driftsutgifter KAPITEL 5 UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATION ** 1. Gruppens officiella sammanträden Utgifter vid sammanträden med gruppen och dess presidium samt studiedagar. Utgifter vid dessa sammanträden som inte betalas av parlamentet. Utgifter för personalens resor och resekostnader för medverkande personer. 2. Övriga sammanträden och konferenser Utgifter i samband med konferenser och sammanträden som hålls av gruppen och som inte omfattas av artikel 5.1, däribland ledamöters tjänsteresor utanför parlamentets arbetsorter, personalens och ledamöternas resor och medverkande personers resor. 3. Representation Utgifter vid representation som inte ingår i den verksamhet som omfattas av andra artiklar i kontoplanen. 4. Gäster Samtliga utgifter i samband med att gäster bjuds in, till exempel opinionsledare eller experter, utanför den verksamhet som omfattas av andra artiklar i kontoplanen, däribland personer som bjuds in till sammanträden med gruppens organ och vars utgifter inte omfattas av andra artiklar i kontoplanen. 5. Enskilda ledamöters studieresor Här ingår även utgifter för medföljandes resor. Täcker inte ledamöters kostnader för resor som görs inom verksamhet som omfattas av andra artiklar i kontoplanen. Täcker inte kostnader för delegationer med ledamöter som reser med program från gruppen. KAPITEL 6 PUBLIKATIONER OCH ANNONSERING 1. Affischer, broschyrer och publikationer Samtliga kostnader för affischer, informationsbroschyrer och foldrar från gruppen. ** Kostnader för att motverka klimateffekterna av resande ska anses ingå i resekostnaderna. Ej tillåtet för grupplösa ledamöter.

17 2. Annonsering i pressen och audiovisuell annonsering Samtliga kostnader för annonsering i press och audiovisuell annonsering. 3. Reklammaterial, reklamartiklar, reklam via telekommunikationer Här ingår även vykort utan särskilda meddelanden. Reklammaterial som köps in under denna artikel kan inte föras in under tillgångar i balansräkningen förrän det säljs. 4. Internetsidor och internetreklam Alla utgifter för gruppens webbsidor. 5. Besök på institutionerna, informationsstånd Samtliga utgifter i samband med öppet hus vid parlamentet, gruppens informationsstånd, däribland kostnader för personalens resor. Här ingår även besöksgrupper till parlamentet som inte subventioneras av parlamentet. KAPITEL 7 LEDAMÖTER Punkt 7.1 har införlivats i kapitel Decentraliserad politisk verksamhet och informationsverksamhet Anslag för administrativa utgifter och utgifter för nationella delegationers politiska verksamhet och informationsverksamhet och/eller ledamöternas politiska verksamhet och informationsverksamhet i de olika medlemsstaterna. En redovisning av utgifter under denna artikel ska bifogas resultaträkningen. I redovisningen ska utgifterna fördelas enligt rubrikerna i bilaga 2 till denna kontoplan. KAPITEL 8 STÖD OCH MEDLEMSAVGIFTER 1. Stöd Se artikel 6.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november Stöd till politiska partier på europeisk nivå är inte tillåtet. 2. Medlemsavgifter Se artikel 6.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november Medlemsavgifter till politiska partier på europeisk nivå är inte tillåtna. SUMMA UTGIFTER NY ÖVERFÖRING SUMMA INKOMSTER OCH UTGIFTER BALANSRÄKNING AVDELNING III TILLGÅNGAR Kapitel I Materiella och immateriella anläggningstillgångar De materiella och immateriella anläggningstillgångarna beräknas efter anskaffnings- eller produktionspris minus ackumulerade avskrivningar. Avskrivningstid anges i bifogade tabell. AVDELNING IV SKULDER Kapitel I Reserver I.1 Nya överföringar Medel som överförs till följande budgetår. Kapitel II Finansiella skulder

18 I.1 Materiella anläggningstillgångar I.2 Immateriella anläggningstillgångar Här ingår även hyresavtal med köpoption (leasing). Kapitel II Fordringar, lager och andra rörliga tillgångar II.1 Leverantörer Här ingår förskottsbetalning på beställningar som ska levereras vid ett kommande budgetår samt leverantörsfordringar. II.2 Personal Förskottsbetalningar till personal vid de politiska gruppernas sekretariat. II.3 Moms Moms som ska återbetalas av medlemsstaterna kommande budgetår. II.4 Lager Här ingår reklammaterial avsett för försäljning. Värderas enligt anskaffningspriset, om inte försiktighetsprincipen tillämpas. Pappers- och kontorsmateriel ska inte föras in i balansräkningen, utan i kostnadsbokföringen under inköpsdatum. II.5 Övrigt Kapitel III Finansiella tillgångar Tillgångar och värdepapper vid finansinstitut. III.1 Värdepapper (Obligationer, investeringsfonder, valutafonder) Värderingsmetoden bör förklaras i anmärkningar som bifogas årsredovisningen. III.2 Likvida tillgångar (Kontanter, transaktionskonton och löpande konton) Skulder vid finansinstitut, inklusive underskott på gruppens bankkonton vid budgetårets slut. II.1 Finansiella skulder med frist på över ett år II.2 Finansiella skulder med frist på mindre än ett år Kapitel III Övriga skulder III.1 Övriga skulder Övriga skulder, utöver medel till fakturor som inte betalats vid utgången av första månaden efter budgetårets slut. III.2 Utgifter som uppstått under budgetåret n och betalas under budgetåret n+1 Samtliga utgifter i samband med innevarande budgetår och som betalas första månaden efter budgetårets slut. Summa skulder Kapitel IV: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter IV.1 Upplupna kostnader IV.2 Förutbetalda intäkter Summa tillgångar Kapitel IV: Förutbetalda kostnader / Upplupna intäkter IV.1 Förutbetalda kostnader IV.2 Upplupna intäkter

19 DEL 3 RIKTLINJER FÖR TOLKNINGEN 1. Riktlinjer för tolkningen av artikel om utgifter som täcks av andra budgetposter i Europaparlamentets budget (gäller inte de grupplösa ledamöterna): 1.1 En politisk grupp eller en nationell delegation får, inom ramen för decentraliserad politisk verksamhet eller informationsverksamhet, utnyttja anslag under budgetpost 400 för hyra av lokaler i en medlemsstat, förutsatt att verksamheten där (inbegripet verksamhet som bedrivs av personal som är anställda och har sin placering där) endast bedrivs i gruppens eller i en av dess delegationers namn, inte bär en enskild ledamots namn annat än i dennes egenskap av deltagare i/organisatör för/medarbetare i denna verksamhet, och förutsatt att en sådan lokal är klart identifierad som en lokal för gruppen eller gruppens delegation, inte används som en ledamots valkretskontor och inte används för att inhysa en ledamots assistent eller utnyttjas av ledamoten för att ta emot eller möta allmänheten i dennes egenskap av parlamentsledamot. (Om omständigheterna ger upphov till rimliga tvivel, kan ledamoten uppmanas att styrka att han eller hon använder sin ersättning för allmänna utgifter till utgifter för kontorslokaler i sin egenskap av ledamot av Europaparlamentet och att anslag under budgetpost 400 inte används för sådana utgifter). 1.2 Det är tillåtet för en politisk grupp att godkänna att anslagen under budgetpost 400 används för att täcka resekostnader för ett i förväg godkänt uppdrag för gruppens räkning, när det gäller en ledamots resor i det land denne blivit vald i, under förutsättning att detta uppdrag äger rum på en plats som ligger minst 150 km från ledamotens hem. 2. Riktlinjer för tolkningen av artikel om politisk verksamhet eller informationsverksamhet utgör en del av en valkampanj: 2.1 Huruvida en verksamhet eller en åtgärd utgör en del av en valkampanj beror på det allmänna sammanhang i vilket verksamheten bedrivs. Detta innebär att även om uttryck som kandidat, lista, parti och röstning inte uttryckligen nämns, kan verksamheten ändå anses utgöra en del av en valkampanj på grund av dess direkta eller indirekta mål eller på grund av dess allmänna utformning. Verksamhet som delvis anses utgöra en del av en valkampanj ska avslås i sin helhet. Förbudet mot valkampanjinslag i en verksamhet gäller oberoende av typen av verksamhet och oberoende av vilka medier som används. 2.2 Beträffande politisk verksamhet och informationsverksamhet är nedanstående tillåtet enligt bestämmelserna: information till allmänheten om datum samt praktiska och tekniska villkor för valet, och uppmaningar till allmänheten att delta i valet, en verksamhetsberättelse för den valperiod som går mot sitt slut, all normal parlamentsverksamhet som bedrivs under direkt ansvar av en politisk grupp eller en grupplös ledamot, t.ex. offentliggörandet av pressmeddelanden och politiska

20 uttalanden; politisk verksamhet eller informationsverksamhet av detta slag som bedrivs av en politisk grupp eller en grupplös ledamot en månad före ett val till Europaparlamentet får inte sponsras, undertecknas eller på annat sätt stödjas av en organisation eller ett europeiskt, nationellt, regionalt eller lokalt politiskt parti och namn på ledamöter av Europaparlamentet får inte förekomma annat än i form av bibliografiska upplysningar, politisk verksamhet och informationsverksamhet i samband med en folkomröstning om en europeisk fråga. 2.3 I princip, även om förteckningen inte är uttömmande, betraktas följande punkter som valkampanjverksamhet och är således förbjudna under budgetpost 400: All användning av ordet kandidat. Allt omnämnande av en vallista eller ett nummer på en vallista. Alla rekommendationer och uppmaningar att rösta på en lista, en kandidat eller en politisk rörelse liksom direkt eller indirekt användning av ordet röst i detta sammanhang. All verksamhet som sammanhänger med förberedelsen av en valkampanj. Allt omnämnande av det faktum att en sittande ledamot ställer upp till omval och söker röster, väljarnas förtroende eller väljarnas stöd. All förekomst av informationsmaterial som innehåller namn eller foto på kandidater som inte redan är ledamöter av Europaparlamentet. Alla reklaminslag, oberoende av vilket medium som används, avsedda att produceras och/eller utnyttjas 30 dagar före valperioden under ett år då det är val till Europaparlamentet, vilka innehåller den berörda ledamotens fotografi och namn och som inte sprider information om det avgående parlamentets verksamhet.

Nuvarande text. Ny text. Förslag från Poettering på de politiska gruppernas vägnar. Presentation i två spalter

Nuvarande text. Ny text. Förslag från Poettering på de politiska gruppernas vägnar. Presentation i två spalter Strasbourg den 4 juni 2003 Förslag från Poettering på de politiska gruppernas vägnar Presentation i två spalter Nuvarande text (PV PRES 1.2.2001/Bil. = PE 298.252/PRES/SLUTLIG) Ny text (baserad på PE 328.431/PRES)

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret med centrumets svar

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret med centrumets svar Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2016 med centrumets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

om bedömning av kreditvärdighet

om bedömning av kreditvärdighet EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA:s riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet 1 Innehåll Avdelning 1 Efterlevnad och rapporteringsskyldigheter 3 Avdelning 2 Syfte, tillämpningsområde och definitioner 4 Avdelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 21.11.2014 2014/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 23.1.2015 2014/2129(DEC) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010. PUNKT Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010. PUNKT Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 29/10/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 27, 30 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 3001

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer