BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400"

Transkript

1 3.1. BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 ANTAGNA AV PRESIDIET DEN 30 JUNI Inledning Presidiet ska fatta beslut om detta finansiella regelverk med beaktande av de särskilda förutsättningar som gäller för de politiska gruppernas verksamhet. Dessa bestämmelser ska respektera principerna om enhet, riktighet i budgeten, ettårighet, jämvikt, en enda beräkningsenhet, universalitet, specificering, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet. Parlamentet ska anförtro grupperna genomförandeuppgifterna. Detta regelverk innehåller alla de bestämmelser som behövs för att garantera insyn och öppenhet när det gäller de transaktioner som utförs, och det innefattar bestämmelser om a) upphandlingsförfaranden, b) ett effektivt system för intern kontroll av förvaltningstransaktionerna, c) en bokföring av dessa transaktioner och förfaranden för redovisning som gör det möjligt att säkerställa att gemenskapernas medel använts på ett korrekt sätt och kvantifiera hur stor del av anslagen som faktiskt utnyttjats, d) en oberoende extern revision, e) offentliggörande av räkenskaperna. Kapitel 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER DEL 1 BESTÄMMELSER 1. Rättslig grund för anslagsförvaltningen De politiska grupperna ska förvalta de medel som de tilldelas i enlighet med principen om indirekt förvaltning av medel, i analog tillämpning av artikel 60 i budgetförordningen 2, varigenom gruppernas specifika förutsättningar beaktas i enlighet med bestämmelserna i den förordningen. 1.1 Typ av utgifter 1 Ändrade genom presidiets beslut av den 22 mars 2006, den 11 juli 2007, den 20 september 2010, den 23 mars 2011, den 26 september 2011, den 2 juli 2012, den 11 mars 2013, den 24 februari 2014 och den 14 april Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

2 1.1.1 Anslagen under budgetpost 400 är avsedda att täcka administrativa utgifter och driftsutgifter för de politiska grupperna/de grupplösa ledamöternas sekretariat, utgifter som sammanhänger med politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs av de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet. Anslagen får inte användas för utgifter som redan täcks av andra budgetposter i Europaparlamentets budget, i synnerhet utgifter som regleras av stadgan för Europaparlamentets ledamöter 3 (nedan kallad ledamotsstadgan), med undantag för utgifter som ersätts genom de ersättningar som anges i artiklarna 25 och 33 i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan 4, på villkor att sådana utgifter finns med i den kontoplan som bifogas dessa bestämmelser. Nödvändiga åtgärder ska därför vidtas av de politiska grupperna och administrationen för att undvika att dubbla utbetalningar görs, särskilt vid ersättningar för allmänna utgifter, ersättning för assistentstöd till ledamöterna, reseersättningar och traktamenten samt ersättningar för besöksgrupper. De politiska gruppernas generalsekreterare ska i samarbete med parlamentets generalsekreterare fastställa villkoren för utbyte av information och se till att ansvarsområdena blir tydligt definierade. Anslagen får inte heller användas för att finansiera valkampanjer på europeisk, nationell, regional eller lokal nivå, (riktlinjer för tolkningen av denna strecksats bifogas dessa bestämmelser), användas för anskaffande av fast egendom eller fordon, användas för att finansiera politiska partier på nationell eller europeisk nivå eller till organ som är beroende av dessa (inbegripet de politiska partiernas stiftelser som ur rättslig synvinkel är oberoende) enligt vad som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå 5, - användas för att finansiellt deltagande eller ägande i någon annan organisation Utgiftstypen måste vara förenlig med den allmänna kontoplanen som utgör en väsentlig del av dessa bestämmelser Anslagen får inte användas för att täcka utgifter när detta kan orsaka intressekonflikter enligt vad som avses i artikel 57 i budgetförordningen. 3 Europaparlamentets beslut (2005/684/EG, Euratom) av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (EUT L 262, , s. 1). 4 Beslut av Europaparlamentets presidium av den 19 maj och 9 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga (EUT C 159, , s. 1) och senare ändringar av dessa föreskrifter. 5 EUT L 297, , s. 1.

3 1.2 Anslagsfördelningen Fördelningen av anslag mellan de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska vara föremål för ett presidiebeslut på grundval av en fördelningsnyckel som föreslås av ordförandena för de politiska grupperna. Fördelningen ska fastställas på grundval av de politiska gruppernas sammansättning och av antalet grupplösa ledamöter per den 1 januari året i fråga. Den ska fördelas enligt bestämmelserna i bilaga De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får inte finansiera sin verksamhet, såsom definierad i artikel i dessa bestämmelser, med andra medel än dem som ställs till deras förfogande genom budgetpost 400 eller med medel som härrör från denna. De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får inte, i egenskap av ledamöter i Europaparlamentet, ta emot vare sig gåvor eller donationer. 1.3 Ändringar i gruppers sammansättning, sammanslagning mellan grupper samt upplösning av grupper Ändringar i sammansättningen av grupperna under budgetåret ska leda till en proportionell omfördelning av anslagen enligt principen pro rata temporis. Denna omfördelning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på det datum då den politiska gruppens eller de politiska gruppernas sammansättning ändrades. Administrationen ska verkställa den nya omfördelningen i början av följande budgetår i samband med anslagstilldelningen. Om sammansättningen ändras på ett avgörande sätt, ska administrationen underställa presidiet en ny omfördelning av anslagen för godkännande. Om en eller flera ledamöter av en politisk grupp väljer att bli grupplösa ledamöter ska detta leda till att det belopp som en grupplös ledamot har rätt till omedelbart betalas tillbaka pro rata temporis. Denna omfördelning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på det datum då den politiska gruppens eller de politiska gruppernas sammansättning ändrades. Administrationen ska informera den eller de politiska grupperna om de belopp som ska betalas tillbaka. Denna återbetalning ska ske senast en månad efter det att administrationen har gjort sitt tillkännagivande. Om återbetalning inte sker ska beloppet dras av i början av följande budgetår i samband med anslagstilldelningen. Om en grupplös ledamot ansluter sig till en politisk grupp ska administrationen utarbeta en rapport där dennes utgifter fram till anslutningsdatumet redovisas. I förekommande fall ska de anslag som inte utnyttjats av den grupplösa ledamoten överföras till den berörda gruppen Om en politisk grupp upplöses ska den tidigare gruppordföranden ansvara för att kontona avslutas det datum då den politiska gruppens upplöses. Anslagen får inte användas för att finansiera utgifter som uppstått efter det datum då gruppen upplöstes, om inte utgifterna hänför sig till fullgörandet av en betalning eller ett rättsligt åtagande som ingåtts skriftligen före detta datum. Den politiska gruppen ska senast tre månader efter datumet för den officiella upplösningen till Europaparlamentets talman översända en rapport om hur det aktuella budgetårets anslag utnyttjats i enlighet med artiklarna och i dessa bestämmelser.

4 Efter det att redovisningshandlingar har utarbetats för läget den dag då gruppen upplöstes, ska gruppens samtliga tillgångar och skulder realiseras under gemensam överinsyn av den tidigare gruppordföranden och Europaparlamentets generalsekreterare eller dennes företrädare. Nettotillgångarna, inklusive eventuella fasta tillgångar, ska återbetalas till Europaparlamentet. Den politiska gruppen ska senast tre månader efter dagen för den officiella upplösningen till Europaparlamentet översända alla handlingar som rör genomförandet av den politiska gruppens budget. Dessa handlingar ska bevaras i minst fem år efter det att parlamentet beviljat ordföranden ansvarsfrihet. Om en grupplös ledamot avgår, ska administrationen avsluta den berörda ledamotens räkenskaper, samtidigt som hänsyn tas till de skriftliga åtaganden som tidigare ingåtts. 1.4 Ansvar De politiska grupperna är ansvariga gentemot institutionen för utnyttjandet av anslagen i enlighet med de befogenheter som de tilldelats av presidiet för att tillämpa dessa bestämmelser. De ska se till att anslagen utnyttjas med iakttagande av föreliggande bestämmelser och ska vidta de åtgärder som behövs för att förhindra utgifter som inte är förenliga med bestämmelserna. Den politiska gruppen, företrädd av sin ordförande, är utanordnare. I de interna bestämmelserna för varje grupp ska föreskrivas att en delegerad utanordnare ska utses. Den delegerade utanordnaren och de personer som fått en vidaredelegering som utanordnare har befogenhet att godkänna utgifter, fastställa utestående fordringar och ställa ut återbetalningsorder och betalningsorder. 1.5 Informationsmaterial, gemensam organisation och sponsring All politisk verksamhet eller informationsverksamhet som finansieras med anslag under budgetpost 400 ska tydligt nämna den politiska gruppens namn och/eller logotyp Publikationer eller annat informationsmaterial som publiceras eller produceras av de grupplösa ledamöterna ska bära ledamotens namn och tydligt och fullständigt ange dennes ställning som grupplös ledamot av Europaparlamentet, antingen bredvid eller direkt under ledamotens namn. Både namn och ställning måste vara tydliga och finnas på framsidan av varje publikation eller informationsmaterial som produceras. De grupplösa ledamöterna får inte använda Europaparlamentets logotyp utan Europaparlamentets generalsekreterares tillstånd. Liksom tidigare ska det i publikationer och annat informationsmaterial från grupplösa ledamöter anges att enbart författaren är ansvarig och att Europaparlamentet inte är ansvarigt för användningen av de uppgifter som ingår i detta Publikationer eller annat informationsmaterial som publiceras eller produceras av de ledamöter av Europaparlamentet som tillhör en politisk

5 grupp, i enlighet med artikel 30 i arbetsordningen 6, ska bära namnet och/eller logotypen för den politiska grupp som ledamoten tillhör. När en ledamot av Europaparlamentet som tillhör en politisk grupp önskar utnyttja Europaparlamentets logotyp, krävs ett tillstånd av den politiska grupp som ledamoten tillhör De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får tillsammans med tredje part organisera politisk verksamhet eller informationsverksamhet. I sådana fall måste den politiska gruppen eller den grupplösa ledamoten/de grupplösa ledamöterna faktiskt delta. Den politiska gruppens namn och/eller logotyp måste vara lika synlig som de övriga organisatörernas namn och logotyper. När det gäller de grupplösa ledamöterna ska uppgiften om att de är grupplösa ledamöter av Europaparlamentet vara lika synlig som de övriga organisatörernas namn och logotyper. Varje medorganisatörs förutsebara utgifter ska fastställas i förväg De politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna får i sin politiska verksamhet eller informationsverksamhet nämna tredje parter som deltar i denna verksamhet. I sådana fall ska dessa parters namn och logotyp förekomma på en lägre nivå än den politiska gruppens/de grupplösa ledamöternas namn och logotyp Tjänster som tillhandahålls av politiska partier eller av organ som är beroende av dessa, för att organisera verksamhet, ska i vederbörlig ordning faktureras till självkostnadspris. När det rör sig om underleverantörskontrakt ska fakturor tillsammans med betalningsbevis lämnas till de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna. 1.6 Avgifter och bidrag till utomstående Utan att det påverkar tillämpningen av artikel i dessa bestämmelser får de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna stödja externa organisationer ekonomiskt med hjälp av anslagen under budgetpost 400, i form av ett bidrag eller en avgift som dock inte får överstiga sammanlagt 5 procent av de anslag de årligen får under budgetpost 400. Härvidlag måste de begära en revisionsförklaring eller en av revisor granskad redovisning över utnyttjandet av det mottagna stödet när beloppet överskrider euro. Bidrag till nationella eller europeiska politiska partier eller till organ som är beroende av dessa (inbegripet de politiska partiernas stiftelser som ur rättslig synvinkel är oberoende) är förbjudna. 1.7 Anställningsavtal Förutom personal som är anställd i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna får de politiska grupperna anställa kontraktsanställd personal och ingå serviceavtal med hjälp av anslagen under budgetpost 400. Ett anställningsavtal ska omfatta åtminstone information som gör det möjligt att verifiera den kontrakterade personens identitet, avtalets löptid, en kortfattad arbetsbeskrivning, arbetsort(er), 6 Hänvisningarna till arbetsordningen avser den version som är i kraft det datum då presidiet antog det senaste ändringsbeslutet.

6 arbetstid (heltid/deltid), den kontraktsanställda personens månadslön (brutto) och övriga ekonomiska förmåner, såsom semesterlön och bonuslön, samt bestämmelser om ersättning av utgifter i samband med tjänsteresor, arrangemang för lönebesked för varje månad, semesterbestämmelser, inklusive uppgift om antal semesterdagar, bestämmelser om avtalets upphörande, inklusive uppsägningstid, en klausul som anger vilken nationell lagstiftning anställningsavtalet omfattas av, det nationella system för social trygghet 7 som den kontraktsanställda personen tillhör, en klausul där det uttryckligen anges att anställningsavtalets andra part är den politiska gruppen och inte Europaparlamentet. Ett serviceavtal ska omfatta åtminstone tjänsteleverantörens identitet och rättsliga status, avtalets löptid, en beskrivning av de tjänster som ska tillhandahållas, ort(er) där tjänsterna ska tillhandahållas, pris (inklusive moms, i förekommande fall), en klausul som anger vilken nationell lagstiftning serviceavtalet omfattas av, tjänsteleverantörens skyldighet att följa den lagstiftning som denne omfattas av, tjänsteleverantörens momsregistreringsnummer och organisationsnummer (eller relevant rättslig grund för befrielse från sådan registreringsskyldighet), en klausul där det uttryckligen anges att serviceavtalets andra part är den politiska gruppen och inte Europaparlamentet. De politiska grupperna ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att lagstiftningen följs. Arbets- eller tjänsteavtal med en varaktighet på minst sex månader som ingås av de politiska grupperna ska, tillsammans med en kopia på den senaste löneutbetalningsavin eller fakturan, översändas för information till Europaparlamentets generalsekreterare varje kvartal. Grupplösa ledamöter får inte sluta anställningsavtal. Kapitel 2: BUDGETBESTÄMMELSER 2.1 Allmänna bestämmelser Anslagen ska betalas ut till de politiska grupperna i början av varje budgetår, eller i början av varje månad om systemet med de provisoriska tolftedelarna tillämpas, till bankkonton som har öppnats särskilt för detta ändamål. Budgetåret börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Det år då det hålls val till Europaparlamentet börjar dock den första budgetperioden den 1 januari och slutar den 30 juni, och den andra budgetperioden börjar den 1 juli och slutar den 31 december. 7 Enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 består social trygghet av följande grenar: a) förmåner vid sjukdom och moderskap, b) förmåner vid invaliditet, c) förmåner vid ålderdom, d) förmåner till efterlevande, e) förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, f) dödsfallsersättningar, g) förmåner vid arbetslöshet och h) familjeförmåner.

7 2.1.2 Varje politisk grupp ska fastställa interna finansiella bestämmelser. Dessa interna finansiella bestämmelser och alla ändringar av dem ska meddelas generalsekreteraren. Bestämmelserna ska offentliggöras på parlamentets webbplats. I enlighet med dessa bestämmelser ska varje politisk grupp anta en årlig budget med vars hjälp inkomster och utgifter godkänns Betalning är den slutliga handling varmed gruppen befrias från sina skyldigheter gentemot sina fordringsägare Om budgeten inte har antagits före den 1 januari, är det möjligt att genomföra åtaganden och betalningar med tillämpning av principen om tillfälliga tolftedelar, om utgiften var principiellt godkänd i den senast antagna budgeten från den politiska gruppen Inkomster och utgifter ska tas upp till sina fulla belopp i budgeten och i utgiftsredovisningen utan justering dem emellan. Inga inkomster får erhållas och inga åtaganden eller betalningar göras utan att beloppet införs under ett kapitel, en artikel eller en punkt i budgeten Anslag som inte utnyttjas under budgetåret får föras över till följande budgetår med ett belopp uppgående till högst 50 procent av de årliga anslag som erhållits från Europaparlamentets budget. Belopp som överskrider 50 procent ska betalas tillbaka till parlamentets budget, tillsammans med eventuell ränta, efter det att räkenskaperna har avslutats och revisionsrapporten har översänts till Europaparlamentets talman. Vid beräkning av överföringen under valår för de grupper som finns kvar efter valet ska de två halvårsvisa budgetperioderna slås samman och anses utgöra ett enda budgetår enligt vad som avses i denna punkt Budgeten ska genomföras i enlighet med principen om att utanordnarens och räkenskapsförarens uppgifter är ömsesidigt oförenliga Alla inkomster och utgifter måste vila på en korrekt rättslig grund och måste återspegla principen om sund ekonomisk förvaltning Varje grupp får, i enlighet med sina egna interna bestämmelser, besluta om delegering till en ledamot i gruppen och/eller en person som är anställd av gruppen. I samband med varje delegering måste omfattningen och villkoren för denna anges och delegeringen måste dokumenteras genom ett skriftligt beslut Medel kan avsättas inom ramen för budgeten för att täcka centraliserad och decentraliserad politisk verksamhet och informationsverksamhet. Varje grupp måste anta särskilda regler och förfaranden för åtagande och utnyttjande av decentraliserade anslag. Den ansvariga utanordnaren kan föreskriva att det ska öppnas förskottskonton i enlighet med artikel i dessa bestämmelser för att reglera utgifter i samband med verksamhet på regional nivå Varje grupp måste anta bestämmelser för överföring av anslag från en budgetpost till en annan i sin egen budget.

8 Varje grupp måste under minst fem år efter det att Europaparlamentet har beviljat dess ordförande ansvarsfrihet, bevara alla dokument som rör genomförandet av budgeten. Administrationen ska bevara de redovisningar som de grupplösa ledamöterna översänt under minst fem år efter det att ordföranden beviljats ansvarsfrihet. 2.2 Budgetens genomförande De anslag som godkänns inom ramen för budgeten ska täcka ett budgetår De politiska gruppernas budgetar ska upprättas i enlighet med den allmänna kontoplanen i del 2 i dessa bestämmelser. Grupperna får upprätta vilka underavdelningar de vill så länge de följer den allmänna kontoplanen Varje grupp ska inrätta ett system för intern kontroll och se till att varje budgettransaktion handläggs av den aktör som tar initiativet till transaktionen, den aktör som utför förhandskontrollerna, den ansvariga utanordnaren. Funktionerna som initiativtagare och förhandskontrollant är ömsesidigt oförenliga liksom också funktionerna som utanordnare och räkenskapsförare. De aktörer som utför förhandskontrollerna får inte vara hierarkiskt underordnade de aktörer som tar initiativet till transaktionerna. Före utställandet av betalningsorder är det nödvändigt att fastställa eller kontrollera att det belopp som ska erläggas existerar och storleken på det, kontrollera att anslagen är tillgängliga, kontrollera att alla styrkande handlingar har samlats in, kontrollera betalningsvillkoren, kontrollera att utgifterna är i linje med de bestämmelser som reglerar utnyttjandet av anslagen under budgetpost Åtaganden och betalningar får endast göras inom ramen för tillgängliga anslag. Alla beslut om åtaganden måste innehålla det exakta beloppet Utställandet av betalningsorder utgör den handling genom vilken någon åläggs att betala en utgift. 2.3 Upphandling Såvida leverantören inte är en EU-institution eller en leverantör som redan valts ut av en institution efter en anbudsinfordran, ska samtliga inköp ske genom ett upphandlingsförfarande, samtidigt som hänsyn tas till de politiska gruppernas/grupplösa ledamöternas specifika situation, enligt följande: Upphandlingar vars värde är högre än euro ska bli föremål för ett fortsatt förfarande med åtminstone fem anbudssökande och beslut får endast fattas om det föreligger minst tre giltiga anbud.

9 Upphandlingar till ett värde mellan euro och euro ska bli föremål för ett fortsatt förfarande med åtminstone tre anbudssökande. Upphandlingar vars värde är lägre än euro är giltiga även om det bara föreligger ett anbud. Valet av leverantör av varor eller tjänster ska motiveras och samtliga handlingar i samband med upphandlingen ska bevaras av utanordnaren. När det gäller de grupplösa ledamöterna måste samtliga handlingar lämnas till administrationen. Kontrakt ska tilldelas genom ett av de förfaranden som anges i artikel i budgetförordningen. Trots vad som sägs i bestämmelserna i denna artikel kan de politiska grupperna/de grupplösa ledamöterna använda sig av upphandling genom fortsatt förfarande med ett enda anbud i de fall som anges i artiklarna 129 och 130 i kommissionens delegerade förordning om tillämpningsföreskrifter för unionens budgetförordning Inventarieförteckning En detaljerad inventarieförteckning med uppgifter om antal och värde ska upprättas och uppdateras av varje grupp beträffande de inköp som finansieras av anslagen i budgetpost 400. I inventarieförteckningen ska det införas tillgångar som utnyttjas under längre tid än ett år och som inte är förbrukningsvaror och vars inköpspris når eller överstiger det tröskelvärde som parlamentet fastställt för tillgångar. Denna inventarieförteckning ska upprättas och uppdateras enligt de villkor som fastställs i bilagan. 2.5 Räkenskaper Räkenskaperna ska föras i euro per kalenderår enligt räkenskapssystemet för dubbel bokföring. De ska omfatta budgetårets samtliga inkomster och utgifter, och de ska stödja sig på verifikat. Inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen ska också ställas upp i euro. Verifikaten omfattar originalfakturor och alla relevanta handlingar som styrker utgiftens art Räkenskaperna avslutas vid budgetårets slut så att gruppens årsredovisning kan sammanställas. Årsredovisningen ska omfatta en balansräkning och en inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåret samt tillhörande förklarande anmärkningar. De löpande räkenskaperna ska omfattas av de allmänna synpunkterna på redovisningar enligt de regler som antagits av kommissionens räkenskapsförare och som anges i artiklarna 143 och 144 i budgetförordningen, i den mån dessa regler är tillämpliga på genomförandet av budgetpost Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget.

10 Om en redovisningsregel i betydande grad avviker från dessa synpunkter, ska detta anges i anmärkningarna till redovisningarna. Balansräkningen och inkomst- och utgiftsredovisningen ska fastställas i enlighet med den harmoniserade kontoplan som anges i del 2 i dessa bestämmelser. Utgifterna ska redovisas efter syfte. För att underlätta harmoniseringen och utformningen av de politiska gruppernas redovisning har en redovisningsmodell tagits fram. Den ingår i en handledning som finns till gruppernas förfogande Inkomst- och utgiftsredovisningen ska fastställas enligt allmänt vedertagna principer för periodiserad redovisning. Utgifter som uppstått senast den 31 december (30 juni respektive 31 december de år då det är val till Europaparlamentet) och som rör verksamhet som har ägt rum under innevarande budgetår får redovisas som utgifter i inkomst- och utgiftsredovisningen om de faktiska betalningarna görs senast den 31 januari följande år (senast den 30 september under valår) Utnyttjandet av anslagen från budgetpost 400 ska ske utifrån bankkonton som de politiska grupperna öppnat i sitt namn. Alla bankkonton som öppnats av de politiska grupperna ska tas upp i räkenskaperna. Grupperna får öppna konton i sitt namn inom ramen för de permanenta förskottskonton som avses i artikel i dessa bestämmelser. Alla transaktioner som berör de politiska gruppernas bankkonton ska tas upp i räkenskaperna Alla förskottskonton förutsätter ett utgiftsåtagande för hela beloppet. Det ska göras åtskillnad mellan permanenta förskottskonton och tidsbegränsade förskottskonton. Alla förskottskonton ska öppnas och avslutas av den ansvariga utanordnaren. Förskottskontots utgifter ska förvaltas av förskottsförvaltaren i enlighet med instruktionerna i utgiftsåtagandet. Förvaltaren av förskottskontot är ansvarig för utbetalningen eller återbetalningen av de belopp som omfattas av förskottskontot. 2.6 Finanskontroll Gruppernas räkenskaper och årsredovisning ska underkastas extern revision. De externa revisorernas granskning ska genomföras i enlighet med följande: Revisorn ska göra en oberoende kontroll i enlighet med den internationella redovisningsstandard (IAS) som utfärdas av standardorganet IASB. I revisionen ska ingå en fullständig kontroll av räkenskaperna samt andra revisionsförfaranden som bedöms vara nödvändiga för att med rimlig säkerhet utforma ett oberoende yttrande om att a) inkomst- och utgiftsredovisningen verkar tillförlitlig och ger en rättvisande bild av gruppens ekonomiska situation under det budgetår som revisionen omfattar,

11 b) balansräkningen verkar tillförlitlig och ger en rättvisande bild av gruppens tillgångar vid budgetårets slut, c) de allmänna synpunkterna på redovisningar enligt de regler som antagits av kommissionens räkenskapsförare och som anges i artiklarna 143 och 144 i budgetförordningen har beaktats i utarbetandet och presentationen av räkenskaperna, eller om att en eventuell avvikelse från dessa allmänna synpunkter förklaras på lämpligt sätt i en anmärkning till redovisningarna, d) det finns ett effektivt och ändamålsenligt system för intern kontroll av förvaltningstransaktionerna, med en faktisk åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens arbetsuppgifter eller motsvarande funktioner, e) räkenskaperna är uppställda enligt den harmoniserade kontoplan som anges i del 2 i dessa bestämmelser, f) utgifterna följer anvisningarna i dessa bestämmelser, g) utgifterna belastar rätt post i gruppens budget, h) anslagen har varit tillgängliga, i) principerna om sund ekonomisk förvaltning har tillämpats, j) betalningsorder styrkts av originaldokument (eller vidimerade kopior), k) gruppens interna regler har följts. Revisorn ska efter avslutad granskning avge sitt utlåtande i en revisionsförklaring som lämnas till den berörda politiska gruppens ordförande Den externa revisorn ska kontrollera gruppens riskförebyggande verksamhet genom att på oberoende basis avge yttranden om förvaltnings- och kontrollsystemens kvalitet och genom att utfärda rekommendationer för att förbättra villkoren för att genomföra transaktioner och för att främja en sund ekonomisk förvaltning. Den externa revisorn ska särskilt ansvara för att a) bedöma om interna förvaltningssystem är lämpligt utformade och tillräckligt effektiva, samt bedöma hur de olika avdelningarna genomför politik, program och åtgärder med hänsyn tagen till de risker som är förenade med detta, b) bedöma om de system för intern kontroll och internrevision som används vid varje transaktion för budgetens genomförande är ändamålsenliga och effektiva. Den externa revisorns uppdrag ska omfatta gruppens hela verksamhet och alla dess avdelningar. Han eller hon ska ha fullständig och obegränsad tillgång till de uppgifter som han eller hon behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag, vid behov på plats, inklusive i medlemsstaterna och i tredjeländer. Den externa revisorn ska i sin årliga revisionsrapport inkludera sitt yttrande över systemen för intern kontroll Europaparlamentets presidium ska på förslag från generalsekreteraren utarbeta en förteckning över godkända revisionsföretag. Generalsekreteraren får lägga till andra revisionsföretag på förteckningen så länge som denna är giltig, med undantag för de sista tre månaderna av giltighetsperioden, om företagen har ansökt och uppfyller kraven i uppmaningen att inkomma med en intresseanmälan. De politiska grupperna kan med utgångspunkt från denna förteckning själva välja revisionsföretag. Revisionsföretaget ska anlitas genom ett uppdragsbrev

12 av standardformat. Den tid som ett och samma revisionsföretag kan anlitas utan avbrott är begränsad till fem år Rapportering till Europaparlamentet Före utgången av den fjärde månaden efter avslutat budgetår ska varje politisk grupp förelägga Europaparlamentets ordförande en granskad rapport om utnyttjandet av anslagen under det gångna budgetåret Denna ekonomiska rapport ska innehålla a) revisionsrapporten, som omfattar de punkter som anges i artikel i dessa bestämmelser, b) gruppens ekonomiska rapport enligt beskrivningen i artikel i dessa bestämmelser. Rapporten ska översändas till generalsekreteraren och offentliggöras på parlamentets webbplats Europaparlamentets talman ska vidarebefordra de rapporter som avses i artikel i dessa bestämmelser till presidiet och budgetkontrollutskottet som ska behandla dem i enlighet med de befogenheter de förlänats genom parlamentets arbetsordning Om presidiet, efter att ha hörts i enlighet med artikel i dessa bestämmelser och med hänsyn till budgetkontrollutskottets yttrande, anser att anslagen inte har utnyttjats i enlighet med föreliggande bestämmelser, ska dessa anslag betalas tillbaka till Europaparlamentet inom tre månader från det datum då regelbrottet konstaterades. I sådana fall kan presidiet besluta att Europaparlamentet ska återta de anslag som använts på ett oriktigt sätt genom att dra av dem från anslag avsedda för följande budgetår. 2.8 Samråd Grupperna och de grupplösa ledamöterna ska rådgöra med varandra i alla frågor som rör tillämpningen av dessa bestämmelser, i syfte att harmonisera deras tillämpning. 2.9 Särskilda bestämmelser för de grupplösa ledamöterna Utgifter som verkställts av de grupplösa ledamöterna betalas antingen direkt till leverantören eller ersätts utan dröjsmål av administrationen mot uppvisande av verifikat och andra handlingar som krävs enligt dessa bestämmelser, efter att utgifternas överensstämmelse med dessa bestämmelser kontrollerats. Administrationen ska kontrollera att a) utgifterna är i linje med bestämmelserna och att de inte täcks av andra ersättningar, b) villkoren i bestämmelserna har respekterats, c) principen om sund ekonomisk förvaltning har tillämpats, d) utgifterna styrks av originalverifikat och utbetalningsbevis när det gäller ersättning till ledamoten (eller kopior vidimerade av leverantören eller annan myndighet som är behörig att intyga överensstämmelse). 9 Den första femårsperioden inleds den 21 september 2010.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 2.1. BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 (Uppdaterade den 1 februari 2009) INNEHÅLL Kapitel 1 Resekostnader... 2 Kapitel 2 Reseersättning... 9

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Europeiska struktur- och investeringsfonderna Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Schablonfinansiering,

Läs mer

BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL

BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL 2002/2003 REGLER FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRVALTNING AV SOKRATESSTÖD Regler, innehållsförteckning Avsnitt I: Allmänna principer för stödets användning sida I.1. Allmänna

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

VILLKOR FÖR. APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (PUBL) UPP TILL 1 000 000 000 kronor KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN, SERIE II ISIN: SE0005624848

VILLKOR FÖR. APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (PUBL) UPP TILL 1 000 000 000 kronor KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN, SERIE II ISIN: SE0005624848 VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (PUBL) UPP TILL 1 000 000 000 kronor KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN, SERIE II ISIN: SE0005624848 Inga åtgärder vidtas som skulle eller är avsedda att tillåta ett offentligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna )

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna ) Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 2 RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag

Läs mer

ANBUDSSPECIFIKATIONER

ANBUDSSPECIFIKATIONER BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/2013-24-INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer