Verksamhetsberättelse för MFG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för MFG Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen relateras till verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen ligger till grund för verksamhetsrevisionen. Verksamhetsberättelsen omfattar liksom verksamhetsplanen två delar: Allmän del Den allmänna delen handlar om MFG:s övergripande verksamhet utåt gentemot universitet och samhället och inåt avseende den interna verksamheten och strukturen. För den allmänna verksamhetsplanens uppfyllelse ansvarar styrelsen, i samråd med andra berörda föreningsorgan, inför Föreningsmötet. Råds- och utskottsspecifik del Varje råd och utskott har sin egen verksamhetsplan för vilken de själva ansvarar inför Föreningsmötet. Innehåll Verksamhetsberättelse allmän del, Verksamhetsberättelse för Apotekar- och biovetenskapliga läkemedelsprogrammets utbildningsråd (ABUR), Verksamhetsberättelse för Doktorandrådet (DoR), Verksamhetsberättelse för Logopedutbildningsrådet (LogUR), Verksamhetsberättelse för Läkarutbildningsrådet (LUR), Verksamhetsberättelse för Förvaltningsutskottet (FU), Verksamhetsberättelse för Idrottsutskottet (IdrU), Verksamhetsberättelse för Internationella utskottet (Intet), Verksamhetsberättelse för Introduktionsutskottet (IntrU), Verksamhetsberättelse för Näringslivsutskottet (NärU), Verksamhetsberättelse för Programutskottet (PU), Verksamhetsberättelse för Sexmästeriutskottet (Sexet), Verksamhetsberättelse för Organet, Sida 1 av 42

2 Verksamhetsberättelse allmän del, Organisation Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: Emelie Hultberg Ordförande Ida Abrahamsson Vice ordförande Kristian Ströberg Skattmästare Daniel Vestberg Utbildningssekreterare Mohamed Ibrahim Informationssekreterare Jenny Ousbäck Socialsekreterare Cecilia Bendelin Övrig ledamot Patrik Ganebratt Övrig ledamot Emma Werner Övrig ledamot Styrelsen har sammanträtt elva gånger under året och haft två arbetshelger. Fyra föreningsmöten har hållits under verksamhetsåret. Samtliga styrelsemöten och föreningsmöten har varit beslutsmässiga. Utåtriktad verksamhet Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) GFS är det studiesociala samarbetsorganet för samtliga kårer i Göteborg. Jenny Ousbäck har under året varit ordinarie ledamot i GFS styrelse och Emelie Hultberg ersättare och som regel har båda deltagit i styrelsemötena. Jenny Ousbäck har även deltagit i den arbetsgrupp som arbetat med utformningen av ett åsiktsdokument för GFS. Under året har mycket av GFS:s arbete fokuserats på att förbereda försäljningen av aktierna i GSF AB (Göteborgs studenters företagsgrupp), det aktiebolag som äger Fysiken och Akademihälsan, till kårerna i Göteborg. Mycket arbete har också lagts på att GFS ska bli en organisation som kan fokusera på påverkansarbete i större utsträckning än serviceverksamhet. MFG har även haft representanter närvarande vid arrangemangen Student07 och Valborgsfirandet. Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS) GUS är det utbildningsbevakande samarbetsorganet för 9 av 10 kårer vid Göteborgs universitet. Emelie Hultberg har varit ordinarie ledamot i GUS styrelse och Daniel Vestberg ersättare och som regel har båda deltagit i styrelsemötena. GUS anställde i början på hösten 2007 ett studentombud som finansieras av Göteborgs universitet och arbetar med frågor som rättsäkerhet för studenter, regler för studier mm. Studentombudet träffade under hösten delar av MFG:s styrelse och under resterande året har en löpande kontakt funnits mellan studentombudet och MFG:s ordförande. GUS har även fungerat som en resurs i stora och små frågor om allt från arvodering av studentrepresentanter (se under övrigt) till bakgrundsbeskrivningar av olika frågor. Sida 2 av 42

3 Via DoR (Doktorandrådet) har MFG varit representerat i GUDK (Göteborgs universitets doktorandkommitté). Som en del i att öka medvetenheten och möjligheterna för MFG:s studenter att väljas som studentrepresentanter i universitetsgemensamma organ har MFG haft en aktiv representation i GUS valberedning. Vid höstens val hade MFG, i förhållande till kårstorlek, ett acceptabelt antal personer som kandiderade till gemensamma poster. Vid höstens utbildningsdagar för kårstyrelser var MFG tydligt representerade. Samarbetsrådet för Studentkårerna vid Sahlgrenska akademin (SAMSS) SAMSS har under året haft ett gott samarbete som utvecklats med tätare möten och flera frågor som drivits som SAMSS-gemensamma inom Sahlgrenska akademin (SA), bland annat gällande arvodering av studentrepresentanter, efterföljande av GU:s regelsamling och gemensam kursenkät. Frågan om fortsatt ekonomiskt stöd för Agnetha Johansson har inte varit aktuell under året. Den har dock diskuterats i SAMSS och lyfts med dekanus inför framtiden. Under hösten hölls en SAMSS-gemensam sittning och under våren en gemensam vårbal. Även under nollningen har aktiviteter tillsammans med HVS (Hälsovetenskapliga Studentkåren) arrangerats. Diskussion om en SAMSS-gemensam tidning har förts med Organets redaktion och därefter har ett samarbete med OF:s (Odontologiska föreningen) tidning Halitosis och Organet utvecklats. HVS har bjudits in att delta men valt att istället ha Götheborgske Spionen. Nationella samarbeten MFG har under året främst varit representerat i nationella samarbetsorgan genom råden, men MFG:s ordförande har deltagit i minst ett möte med SNAPS (Swedisch National Association of Pharmaceutical Students) och OMSiS (Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige). LogUR (Logopedutbildningsrådet) har via ordföranden fått stöd i att starta upp ett nationellt samarbete för studiebevakning. Det första mötet arrangerades under året i Göteborg då även ordföranden deltog. MOViS har under verksamhetsåret varit vilande. MFG:s utbildningssekreterare har under året varit med på den maillista som finns för MOViS men ingen aktivitet har förekommit. Arbete med Sahlgrenska akademin MFG har under verksamhetsåret varit väl representerade i Akademistyrelsen och GUR (Rådet för grundutbildningsfrågor) och tagit aktiv del i arbetet. Under hösten gjordes en ansträngning för att rekrytera representanter till institutionsstyrelserna, denna satsning har lett till att det i dag finns representation där. Under verksamhetsåret har diskussioner förts med Sahlgrenska akademin om studentrepresentation i centrala organ som inrättandekommittén och dekanus ledningsråd (då ledningen för Sahlgrenska akademin träffar samtliga prefekter och biträdande prefekter). Vi har ingen ordinarie studentrepresentation men har lovats att Sida 3 av 42

4 adjungeras då frågor som är relevanta för studenter diskuteras. Det är viktigt att detta följs upp då sådana löften givits tidigare utan att de infriats. Under vårterminen infördes ett nytt moment, dekanluncher, då de tre ordförandena för kårerna vid Sahlgrenska akademin lunchar med dekanus för att under mer informella former kunna diskutera frågor som inte alltid hinns med under andra typer av möten. Första mötet initierades av SAMSS och luncherna har sedan permanentats på dekanus initiativ. Samverkan med fackliga organisationer Under styrelsens första arbetshelg uppdrogs åt olika ledamöter i styrelsen att kontakta de fackliga organisationer som kan vara av intresse, dvs. SFF (Sveriges Farmacevtförbund), SLOSS (Svenska Logopedförbundets Studentsektion) och MSF (Medicine Studerandes förbund, Läkarförbundets studentsektion). Samtliga kontakter innebar att man i stort var positiv till ett eventuellt samarbete men vi har inte hittat några gemensamma frågor att arbeta med. Goda relationer upprätthålls naturligt med SFF och MSF genom att de lagrar visst material på MFG:s expedition på Berget. SLOSS har för tillfället ingen verksamhet i Göteborg. Arbetsmiljöarbete Ida Abrahamsson, vice ordförande, har varit ansvarig för arbetet med arbetsmiljöfrågor i MFG:s styrelse. Hon har varit studentrepresentant i LAK (Lokala arbetsmiljökommittén) och närvarat på möten då så varit möjligt. MFG har lyft frågan om möjlighet till ersättare för studentrepresentanter i LAK till GUS. Arbetet har under året inneburit att MFG:s råd ombetts att utses SAMOsar (Studentarbetsmiljöombud) då vi enats om att det är utifrån utbildningarna och kursombuden som man bäst fångar upp problem och aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågor. Ida Abrahamsson har sedan haft en samordnande funktion. MFG har utsett två SAMOsar under året, en från LUR och en från ABUR. Kontakt har funnits med LogUR och DoR. De båda SAMOsarna har tillsammans med Ida Abrahamsson haft möjlighet att delta i GUS gemensamma aktivitet inom SAMOnätverket. Höstens arbetsmiljörond för Medicinareberget var svår att få tillstånd och hölls först i januari. Ronden resulterade i ett krav från MFG på tydligare ansvarsförhållanden för studenterna i de gemensamma studentutrymmena Kravet ledde fram till att prodekanus Kajsa Henning Abrahamsson delegerades ansvaret och en kontaktperson på akademikansliet utsågs. Ytterligare två arbetsmiljöronder har hållits under våren 2008 då protokoll från tidigare ronder gåtts igenom. Enligt verksamhetsplanen för 07/08 ska arbetsmiljöronder hållas på studentcentra och utbildningslokaler på sjukhusen. Det har inte varit någon sådan rond då det varit oklart med ansvarsförhållandena även på sjukhusen. Under hösten besöktes Studentcentrum på Mölndal tillsammans med Mårten Persson, biträdande kanslichef SA, och då ställdes återigen krav på datorer dit. Detta lovades ske inom kort men trots flertalet påstötningar under året är det fortfarande inte klart. Sida 4 av 42

5 Problemen med lokaler på sjukhusen som alla bottnar i oklara ansvarsförhållanden har lyfts till Hälso-SAM (samarbetsorganet mellan SA och Sahlgrenska universitetssjukhuset) och resulterat i att diskussioner förts med Mårten Persson och Conny Persson (FoUU-chef SU). Dessa kommer att följas upp under hösten Likabehandling Under verksamhetsåret 07/08 har arbetet med likabehandlingsfrågor bedrivits på bred front. Cecilia Bendelin har utsetts att arbeta specifikt med likabehandling. Arbetet har bedrivits i enlighet med MFG:s jämställdhetsplan och har konkretiserats i den Likabehandlingsplan för 07/08 som under året godkänts av Styrelsen. Studentrepresentationen i Jämlikhets-, jämställdhets- och likabehandlingskommittén (numera endast Likabehandlingskommittén) har fungerat väl. Frågan om ökade genusinslag i utbildningarna har särskilt lyfts fram i möten med kommitténs ordförande. Diskussioner om hur man kan motverka kränkningar och trakasserier har förts under året. Till kommittén har även utsetts en ersättare. Under styrelsens andra arbetshelg hölls en workshop för styrelsen på temat normer. På detta sätt har MFG uppmärksammat olika former av jämlikhet. Etnicitet har inte varit någon prioriterad fråga, men inte heller blivit bortglömd. Styrelsen har under våren 2008 även inrättat en projektgrupp i likabehandlingsfrågor som Cecilia Bendelin varit kontaktperson för. Projektgruppen har samlat ett flertal studenter i MFG och fungerat som ett gemensamt forum för idéer och diskussion i olika ämnen som rör likabehandling. Arbetet har bland annat resulterat i två föreläsningar och MFG:s arbete med likabehandlingsfrågor har på detta sätt blivit mer aktivt och utåtriktat. Cecilia Bendelin har besökt de olika råden och kursombuden har fått fylla i en enkät som sedan sammanställts och jämförts med den enkät som Likabehandlingskommittén skickade ut till kursansvariga. Två artiklar om likabehandlingsarbete inom MFG har publicerats i Organet. Kontakter gällande likabehandlingsarbetet har etablerats mellan MFG och de övriga kårerna vid Sahlgrenska akademin. Utsikterna för ett utökat framtida samarbete i olika likabehandlingsprojekt ser goda ut. Kontakt med övriga kårer i Göteborg har dock inte tagits. Utbildningslokaler och övriga utrymmen MFG:s arbete för att förbättra lokalsituationen för studenterna har under året fortsatt. De planerade grupprummen i Medicinarelängan har färdigställts under året och kommer att tas i bruk från hösten Vad gäller studentlokaler i LNC (Läkemedelsoch nutritionscentrum) har byggnation av studentlokaler egentligen inte gått att bevaka då ritningar och planer slogs fast redan 04/05 och MFG då hade möjlighet att påverka. Däremot besöktes LNC under sista arbetsmiljöronden och ett lunchrum med ca 15 microvågsugnar finns liksom många sittplatser. Sida 5 av 42

6 Det är ännu oklart om Biomedicinska biblioteket ska byggas om. Frågan har diskuterats i Sahlgrenska akademins lokalgrupp och där finns en samstämmighet vad gäller hur biblioteket ska utformas och att fokus ska ligga på studenter som studerar där. Under året har stora insatser lagts ned för att klargöra huruvida det är planerat studentlokaler i den nya låghusdelen på Sahlgrenska eller ej. Det är ännu oklart vilken typ av studentlokaler som är planerade. MFG har haft nära kontakt med HVS i frågor om arbetsmiljö och har genom dem samt LogUR bevakat studentlokalerna på Hälsovetarbacken. Gemensamma kursvärderingar Arbetet med gemensamma kursvärderingar har fortsatt mycket framgångsrikt under året. Ordföranden har ingått i den arbetsgrupp under Sahlgrenska akademins kvalitetsgrupp som arbetat med frågan. Under hösten togs en gemensam kursenkät fram som har jämförts med internationellt validerade enkäter och dessutom diskuterats med väl insatta personer från Pedagogen. Frågor rörande likabehandling har tagits upp i det arbetet. Enkäten är tänkt som en minsta gemensamma nämnare för samtliga kurser på Sahlgrenska akademin och kan sedan kompletteras med kursspecifika frågor. Under vårterminen testades enkäten i 5 kurser på olika program inom Sahlgrenska akademin med möjlighet för studenterna att fylla i kommentarer om enkäten. Förhoppningen är att den successivt börjar införas från HT Under våren utformades också en policy för kursvärderingar som tar ett större grepp om hur man som student ska se att kursutveckling pågår. Denna innefattar förutom kursenkäten, bland annat kursnämnder och återkoppling på enkäten vid kursstart. GUR (Rådet för grundutbildningsfrågor) har löpande informerats om arbetet och ställt sig bakom det. Studentdatorer och IT Under sommaren 2007 byttes alla datorer på studentcentra på SU/Östra och SU/Sahlgrenska. Det finns ännu inga datorer på SC/Mölndal trots löften och flera påtryckningar. Frågan om studentkårernas IT-support har ej kommit upp under året. Villandatorerna är fortsatt uppkopplade mot Sahlgrenska akademins nät. Trådlöst nätverk finns nu i alla studentutrymmen på Medicinareberget. Göteborgs universitet kommer att lämna portalen och arbetar för att införa ett helt nytt system, Göteborgs Universitets Lärplattform (GUL) som förhoppningsvis slipper de problem som portalen dragits med. Problemen med GU-mailen har diskuterats i MFG:s styrelse och lyfts till GUS. Ungefär en månad därefter kom beskedet att IT-ledningen efter klagomål från många håll beslutat att sluta med GU-mailen. Nya alternativ ses i skrivande stund över. Avvikelserapporter MFG har fortsatt arbetet med avvikelserapporterna och de har gjorts mer kända bland annat via kurspresentationerna och plastfickor med blanketter som placerats på strategiska anslagstavlor på Medicinareberget, Hälsovetarbacken, Sjukhusens studentcentra samt Chalmers för att de på så sätt ska vara mer tillgängliga. Sida 6 av 42

7 Under året har sammanlagt 18 avvikelserapporter hanterats. En sammanställning av samtliga avvikelserapporter som MFG hanterat (även tidigare års) har gjorts tillgänglig på MFG:s hemsida. Näringslivskontakt MFG har haft en fortsatt god relation med befintliga sponsorer. SEB har under året bytt kontaktperson och ändrat fokus på sin studentsatsning vilket har medfört att avtalet med SEB förändrats i flera delar med en minskad ersättning till MFG men också minskade åtaganden som följd. Kristian Ströberg har varit Styrelsens representant i Marknadsgruppen och MFG:s ordförande har haft nära relationer till alarm. Antalet sponsorer har ökat såtillvida att antalet annonsörer i Organet har mångdubblats och bra grunder för framtiden har lagts. Ett större kårsponsoravtal har dessvärre inte startats upp under verksamhetsåret, och det har överlag varit svårt att hitta sponsorer till annat än Organet och alarm. Inåtriktad verksamhet Information Arbetet med att sprida information om den verksamhet som MFG har och hur man kan delta och påverka har fortsatt under året. Styrelsen valde att inte fortsätta arbetet med den befintliga hemsidan då man inte ansåg att den uppfyllde de krav man bör kunna ställa på hemsidan vad gäller användarvänlighet och driftssäkerhet. Istället togs beslut om att MFG ska använda samma publiceringsverktyg som GU som studentkårerna i Göteborg fått tillgång till via GUS. Vi har nu en snygg, enkel och lättillgänglig närvaro online. MFG:s informationssekreterare och ordförande har via GU gått kurs i publiceringsverktyget och därefter har två utbildningskvällar hållits för aktiva inom MFG. En hel del arbete återstår innan den uppnår sin fulla potential men en god grund har lagts. Detta innebär att protokoll från alla råd och utskott inte finns publicerade, däremot är protokoll från föreningsmöten och styrelsemöten upplagda. Nyhetsbrevet har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut till medlemmarna och har kontinuerligt skickats ut med insatser från nästan alla MFG:s utskott, styrelsen, enskilda medlemmar och organisationer. Under året har dessutom flera utskick gjorts både för MFG:s räkning och på uppdrag åt företag som har våra medlemmar som intressenter där det främst handlat om rekryteringsfrågor. För detta har GU-mail använts. Vidare har MFG:s informationsanslag på alla platser där en signifikant medlemsnärvaro finns fortsatt och dessutom har en ny tillkommit vid ingången på Medicinarelängan (vid receptionen) där många passerar varje dag. För att ytterligare hitta nya vägar att sprida information bakade Styrelsen bullar som serverades med kaffe eller te under en dag utanför MFG:s expedition på Medicinareberget. Detta var mycket uppskattat och gav tillfälle att prata om MFG under avslappnade former. Styrelsen diskutera information till kurserna under första styrelsehelgen och enades om att man ville försöka informera alla kurser under året. Styrelsen har under året besökt alla kurser förutom en (T8 apotekarprogrammet) och informerat om MFG:s Sida 7 av 42

8 verksamhet. Vid dessa har fokus legat på att dela ut och informera GU:s nya Regelsamling, berätta om avvikelserapporter och information om aktiviteter som varit på gång. T1 har besökts två gånger under första terminen och vid första tillfället har informationsfoldern delats ut. Organet har under årets gång genomgått flera stora och ytterst positiva förändringar. Läs mer om dessa under Organets verksamhetsberättelse. Genom dessa åtgärder anser vi att förtroendet för MFG stärkts men givetvis är det ett kontinuerligt arbete som måste fortsätta. Profileringsarbete Profileringsarbetet inom MFG har under året fortsatt genom att Styrelsen sett över MFG:s profilprodukter och till viss del ändrat och utökat sortimentet. Nya collegetröjor har beställts i två olika utföranden. En ny produkt har varit en paraply med MFG:s logga på. Dessutom har nya block beställts. Det undersöktes också om möjlighet att köpa in manschettknappar och ett halssmycke men Styrelsen tog beslutet att det inte var ett prisvärt alternativ. Verksamhet på Villa Medici Socialsekreteraren har under året suttit med i FU (Förvaltningsutskottet) för att på så sätt ha en näsa relation mellan Styrelsen och verksamheten på Villan. Socialsekreteraren har i samarbete med FU köpt in nytt möblemang till Söderbergsalongen för att rummet ska kunna användas som ett studierum. Viss kurslitteratur, skönlitterära böcker och möjligheter till fika finns även på plats. Detta gjordes för att locka fler studenter till Villan som vill använda huset som en mötesplats för att studera ihop eller ett alternativ till biblioteket eller studentcentrum på Berget. Socialsekreteraren har även ansökt om och beviljats projektpengar för inköp av sällskapsspel till Villan för att uppmuntra sociala aktiviteter utanför de planerade t.ex. fredagspubarna. Bologna MFG:s uppföljning av Bolognaprocessen har främst varit utbildningsspecifik och därmed hanterats av respektive utbildningsråd. Utbildningssekreteraren har diskuterat gemensamma frågor och införandet av övergångsregler under utbildningsmötena. Doktorandfrågor Diskussioner om hur man på bästa sätt når de doktorander som är medlemmar i MFG har förts med Doktorandombudsmannen, Sahlgrenska akademins IT-samordnare och Informationsavdelningen. Man enades då om att inte längre försöka med de maillistor som länge varit inaktuella utan istället gå över till att utnyttja GUL (Göteborgs Universitets Lärplattform). Där når man doktorander institutionsvis och MFG:s ordförande och doktorandombudsman har tillgång till systemet och kan därigenom skicka information till doktoranderna. Arbetet med att följa upp akademins nya regler har skett i samarbete med Doktorandrådet (DoR). Samarbete mellan alla föreningens utbildningar MFG genomförde under hösten vissa gemensamma aktiviteter under nollningen, bl.a. en SEB-dag på Liseberg. Även en gemensam Amphioxgasque genomfördes. Sida 8 av 42

9 Introduktionsutskottet fick en nystart under våren och har inför hösten planerat in ytterligare gemensamma aktiviteter. Relationen mellan MFG:s organ Under året har Socialsekreteraren kallat till två socialmöten för att få till en bra dialog mellan MFG:s utskott och corpser. Diskussion kring hur vi kan öka vårt samarbete, profilering och hur fler medlemmar ska vilja delta i olika aktiviteter har varit uppe på dessa möten. Framför allt har information och kommunikation varit viktigt för att undvika tidigare missförstånd. Socialsekreteraren har även närvarat på många av utskottens och corpsernas möten för att säkerställa en bra dialog mellan styrelsen, andra utskott och corpser. Socialsekreteraren har under hösten även kallat till möte för introduktionsgrupperna där mycket av de problem som tidigare funnits diskuterades. Mycket av tiden gick till att reda ut kommunikationsbrister och ta fram en plan för vad som behöver förbättras. I början av vårterminen valdes ett nytt IntrU som kunde ta nya tag och entusiastiskt under våren planera in många gemensamma aktiviteter. De har även haft nära kontakt med corpserna. Under året har utbildningssekreteraren hållit i sju utbildningsmöten. Mötena har dels använts som en informationsväg råden emellan dels för informationsutbyte mellan råden och styrelsen. Under året har bland annat pedagogiska pris, Pedalen och den nyinstiftade Guldtackan, diskuterats. En annan viktig fråga har varit representationen i institutionsstyrelserna som under verksamhetsåret avsevärt förbättrats. MFG:s ordförande har under året deltagit på minst ett möte med i princip samtliga organ inom MFG för att på sätt få en direktkommunikation inom MFG och öka samhörighetskänslan. Ordföranden har i stor utsträckning också deltagit i de social- och utbildningsmöten som hållits. Överlämningsdokument Redan på Styrelsens första arbetshelg diskuterades formerna för överlämning inom föreningen och Styrelsen enades om att ordna med MFG-pärmar till samtliga poster inom MFG, inte bara för varje organ som funnits tidigare. Dessa delades ut i samband med kick-offen, då även vikten av överlämning betonades. Diskussionen har sedan fortgått i Styrelsen och man enades om att se arbetsbeskrivningen som överlämningsdokumentet. Arbetsbeskrivningen ska inte vara ett offentligt dokument för hemsidan utan istället fungera som ett dokument för personlig överlämning. Nya mallar för arbetsbeskrivningar har tagits fram där betoning har legat på de olika posternas funktioner, och mindre på de delar om organet som finns att läsa om i stadga och arbetsordning. I arbetsbeskrivningar har även förslag på texter för ordförande, sekreterare och kassör i respektive organ funnits med. Dessa finns nu tillgängliga på hemsidan men det skedde sent varför arbetet med implementeringen måste fortsätta under kommande år. Överlämning har vidare diskuterats på de sista social- och utbildningsmötena. En god grund har lagts men arbetet måste fortsätta och ständigt vara aktuellt inom MFG. Sida 9 av 42

10 Stadga och AO I samband med kick-offen för föreningens förtroendevalda delades den nya MFGpärmen ut till alla förtroendevalda. I pärmen finns förutom stadgan även de delar av arbetsordningen som är relevanta för det aktuella organet. Arbetsordningen har tagits upp och diskuterats på social- och utbildningsmöten för att alla föreningens organ ska vara medvetna om att dessa styrdokument finns. Under året har en revidering av både stadga och arbetsordning skett. Ambitionen har varit att dokumenten ska bli mer samstämmiga och aktuella samt lättare att överblicka och arbeta med. Stadgan har före processen med godkännande av Föreningsmötet diskuterats med universitetsjuristen för att inte stöta på några hinder senare då rektor ska godkänna den. Arkivering Arkiveringsarbetet som påbörjades under föregående verksamhetsår har fortsatt. Ordföranden och skattmästaren besökte tillsammans med Agnetha Johansson, MFG:s sekreterare, Otterhällans stadsarkiv. Arbetsordningen har anpassats för detta och antogs på Föreningsmöte 3. Kontakt har också hållits med Seniorskollegiet i frågan och visst material har inkommit från det hållet. Delar av styrelsen deltog i en städning av Bergsarkivet för att förbereda och göra en grovsortering. Agnetha Johansson har under våren 2008 sorterat upp materialet ytterligare, förtecknat det och en första deponering gjordes i juni Nu finns möjlighet att med jämna mellanrum inkomma med fler deponeringar, förslagsvis vartannat eller vart tredje år. Utbildningskvällar, kårknuttekalas och kick-off Tidigt under hösten valde MFG:s styrelse att anordna en kick-off för alla förtroendevalda i föreningen. Ett femtiotal kom och fick information om föreningens verksamhet och träffa varandra. I samband med kick-offen delades det ut MFG-pärmar med information som är bra att ha. Kvällen avslutades med en middag. I oktober anordnades en utbildning i mötesteknik för alla aktiva i MFG då Bibbi Carlsson, vice ordförande i akademistyrelsen, var inbjuden. Under våren hölls en utbildningskväll i stresshantering där personal från Akademihälsan höll i kvällen. Den 16 maj gick verksamhetsårets kårknuttekalas av stapeln. I samband med kalaset var samtliga mötesrum på Villan bokade för överlämning. Tyvärr var det få som utnyttjade denna möjlighet trots god information till råd och utskott via både social- och utbildningsmötet. Totalt var det ett 50-tal som kom och åt den middag styrelsen hade lagat. Det låga deltagandet kan ha berott på Göteborgsvarvet som låg dagen därpå samt att Kårknuttekalaset låg snart efter Föreningsmöte 4 och många av de nyvalda kan ha haft andra planer. Studiesociala aktiviteter Styrelsen försökte under våren att ge nytt liv till PU (Programutskottet) och aktiviteter på måndagar med hjälp av MFG:s övriga råd, utskott och corpser. Under den första delen av våren fanns det någon form av PU aktivitet på Villan varje måndag. Styrelsen Sida 10 av 42

11 försökte också styra aktiviteterna bort ifrån soppa och istället vidga vyerna för vad PU kan arbeta med. En styrelsebrunch genomfördes under våren och blev en lyckad tillställning med många besökare. MFG inrättade under året en projektgrupp som arbetade för att få till en vårbal tillsammans med HVS och OF. Detta blev en lyckad tillställning på Valands festvåning. Kårobligatoriet Arbetet i den arbetsgrupp som bildades under föregående verksamhetsår har fortgått och ordföranden har ingått i den som representant för MFG. Diskussionerna har där framför allt fokuserat på hur vi ska kunna bevara Villa Medici och en del initiala juridiska kontakter vad gäller stiftelsebildningar, bolagiseringar mm. har tagits. I detta sammanhang har ordföranden även varit i kontakt med andra studentkårer i Sverige som på något sätt har en fastighet. Erland Ringborg, den utredare som på regeringens uppdrag utrett hur kårobligatoriet ska avskaffas, besökte Göteborg under hösten 2007 och delar av styrelsen deltog då i en hearing med honom. Den 13 februari 2008 kom utredningen Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11). Därefter har diskussioner förts med ovan nämnda arbetsgrupp, styrelsen, samarbetsorgan och övriga kårer i Göteborg om de olika delarna av förslaget. Föreningsmötet informerades om huvuddragen i utredningen på FM-3. MFG:s remissvar på utredningen har hanterats i en arbetsgrupp tillsatt av styrelsen och ordföranden fastställde remissvaret som skickades in 19 maj Under året har en hel del klarlagts men mycket är fortfarande oklart om vad som kommer att ske framöver. Därmed har vi inte riktigt kunnat komma till något konkret förslag under året om hur MFG bäst ska hantera framtiden utan detta arbete måste fortsätta under nästa verksamhetsår. Ekonomi MFG har under året fått kontroll över föreningens balansräkning, som numera fungerar väl. Ett nytt bokföringsprogram har köpts in och arbetet har under året främst riktat in sig på att övergången till detta ska vara så smidig som möjligt. I och med att ändringarna är väldigt stora kommer programmet att vara helt i bruk först under verksamhetsåret 08/09. En bokföringskonsult har dessutom anlitats för att kunna bistå främst skattmästaren med stöd och tips under kommande år. Agnetha Johansson Agnetha Johansson har meddelat att hon planerar pension i samband med en förändring av kårobligatoriet och frågan har därmed lämnats därhän för att hanteras i ett större sammanhang om MFG:s och de övriga akademikårernas framtid. MFG:s 60-årsjubileum En första planering av MFG:s 60 års jubileum har skett och detta har även följts av diskussioner i styrelsen. Förslaget är att en arbetsgrupp inrättas i början av höstterminen 2008 för att i detalj planera och genomföra jubileet. En grovplanering, en idébank och ett huvudkoncept att börja arbetet med och sedan utveckla har tagits fram. Sida 11 av 42

Verksamhetsberättelse för MFG 2008-2009

Verksamhetsberättelse för MFG 2008-2009 Verksamhetsberättelse för MFG 2008-2009 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsplan är det dokument som skall ligga till grund för arbetet i MFG under det närmaste året. Verksamhetsplanen

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09

Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Protokoll Styrelsemöte 8 08/09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid: 2009-03-18 Plats: Biblioteket, Villa Medici Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande ledamöter Mathias Arvidsson fr.o.m. 8 Claes-Henrik

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Medicinska föreningen i Göteborg (MFG) verksamhetsåret 2004-2005

Verksamhetsberättelse för Medicinska föreningen i Göteborg (MFG) verksamhetsåret 2004-2005 Verksamhetsberättelse för Medicinska föreningen i Göteborg (MFG) verksamhetsåret 2004-2005 Innehåll: Styrelsen 2 Heltidsarvoderad ordförande 12 ABUR 17 Doktorandrådet 18 Logopedutbildningsrådet 19 Läkarutbildningsrådet

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Protokoll: FM-2 09/10

Protokoll: FM-2 09/10 MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG FÖRENINGSMÖTE PROTOKOLL: FM-2 09/10 Protokoll: FM-2 09/10 Tid: 09-12-14 Plats: Villa Medici, Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande Alice Andersson, styrelseledamot Michael

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemötesprotokoll 2013-10-29 Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Måndagen den 21 oktober, kl. 19:00 Kårhus Örat Vid förhinder skriv på premöten på forumet 1. Mötets öppnande a. 19.08 2. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen Plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen Bakgrund Med anledning av förändringen i Högskolelagen har Rådet för grundutbildningsfrågor den 28 mars 2006 utsett en arbetsgrupp som fått

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Reglemente för Läkarsektionen (LS)

Reglemente för Läkarsektionen (LS) Reglemente för Läkarsektionen (LS) Antaget: 2007-02-07 Ändrat: 2015-02-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Läkarsektionen (LS) är en sektion inom Medicinska Föreningen (MF) i Stockholm. Sektionen

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Klockan 17:00 i Skeppet, 4e våningen, Sjöfartshögskolan, Kalmar. Närvarande: Camilla Carlén, Agnes Olsson, Otto Helgesson, Maarten Nelson, Lucas Hallgren,

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer