Verksamhetsberättelse för MFG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för MFG Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen relateras till verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen ligger till grund för verksamhetsrevisionen. Verksamhetsberättelsen omfattar liksom verksamhetsplanen två delar: Allmän del Den allmänna delen handlar om MFG:s övergripande verksamhet utåt gentemot universitet och samhället och inåt avseende den interna verksamheten och strukturen. För den allmänna verksamhetsplanens uppfyllelse ansvarar styrelsen, i samråd med andra berörda föreningsorgan, inför Föreningsmötet. Råds- och utskottsspecifik del Varje råd och utskott har sin egen verksamhetsplan för vilken de själva ansvarar inför Föreningsmötet. Innehåll Verksamhetsberättelse allmän del, Verksamhetsberättelse för Apotekar- och biovetenskapliga läkemedelsprogrammets utbildningsråd (ABUR), Verksamhetsberättelse för Doktorandrådet (DoR), Verksamhetsberättelse för Logopedutbildningsrådet (LogUR), Verksamhetsberättelse för Läkarutbildningsrådet (LUR), Verksamhetsberättelse för Förvaltningsutskottet (FU), Verksamhetsberättelse för Idrottsutskottet (IdrU), Verksamhetsberättelse för Internationella utskottet (Intet), Verksamhetsberättelse för Introduktionsutskottet (IntrU), Verksamhetsberättelse för Näringslivsutskottet (NärU), Verksamhetsberättelse för Programutskottet (PU), Verksamhetsberättelse för Sexmästeriutskottet (Sexet), Verksamhetsberättelse för Organet, Sida 1 av 42

2 Verksamhetsberättelse allmän del, Organisation Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: Emelie Hultberg Ordförande Ida Abrahamsson Vice ordförande Kristian Ströberg Skattmästare Daniel Vestberg Utbildningssekreterare Mohamed Ibrahim Informationssekreterare Jenny Ousbäck Socialsekreterare Cecilia Bendelin Övrig ledamot Patrik Ganebratt Övrig ledamot Emma Werner Övrig ledamot Styrelsen har sammanträtt elva gånger under året och haft två arbetshelger. Fyra föreningsmöten har hållits under verksamhetsåret. Samtliga styrelsemöten och föreningsmöten har varit beslutsmässiga. Utåtriktad verksamhet Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) GFS är det studiesociala samarbetsorganet för samtliga kårer i Göteborg. Jenny Ousbäck har under året varit ordinarie ledamot i GFS styrelse och Emelie Hultberg ersättare och som regel har båda deltagit i styrelsemötena. Jenny Ousbäck har även deltagit i den arbetsgrupp som arbetat med utformningen av ett åsiktsdokument för GFS. Under året har mycket av GFS:s arbete fokuserats på att förbereda försäljningen av aktierna i GSF AB (Göteborgs studenters företagsgrupp), det aktiebolag som äger Fysiken och Akademihälsan, till kårerna i Göteborg. Mycket arbete har också lagts på att GFS ska bli en organisation som kan fokusera på påverkansarbete i större utsträckning än serviceverksamhet. MFG har även haft representanter närvarande vid arrangemangen Student07 och Valborgsfirandet. Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS) GUS är det utbildningsbevakande samarbetsorganet för 9 av 10 kårer vid Göteborgs universitet. Emelie Hultberg har varit ordinarie ledamot i GUS styrelse och Daniel Vestberg ersättare och som regel har båda deltagit i styrelsemötena. GUS anställde i början på hösten 2007 ett studentombud som finansieras av Göteborgs universitet och arbetar med frågor som rättsäkerhet för studenter, regler för studier mm. Studentombudet träffade under hösten delar av MFG:s styrelse och under resterande året har en löpande kontakt funnits mellan studentombudet och MFG:s ordförande. GUS har även fungerat som en resurs i stora och små frågor om allt från arvodering av studentrepresentanter (se under övrigt) till bakgrundsbeskrivningar av olika frågor. Sida 2 av 42

3 Via DoR (Doktorandrådet) har MFG varit representerat i GUDK (Göteborgs universitets doktorandkommitté). Som en del i att öka medvetenheten och möjligheterna för MFG:s studenter att väljas som studentrepresentanter i universitetsgemensamma organ har MFG haft en aktiv representation i GUS valberedning. Vid höstens val hade MFG, i förhållande till kårstorlek, ett acceptabelt antal personer som kandiderade till gemensamma poster. Vid höstens utbildningsdagar för kårstyrelser var MFG tydligt representerade. Samarbetsrådet för Studentkårerna vid Sahlgrenska akademin (SAMSS) SAMSS har under året haft ett gott samarbete som utvecklats med tätare möten och flera frågor som drivits som SAMSS-gemensamma inom Sahlgrenska akademin (SA), bland annat gällande arvodering av studentrepresentanter, efterföljande av GU:s regelsamling och gemensam kursenkät. Frågan om fortsatt ekonomiskt stöd för Agnetha Johansson har inte varit aktuell under året. Den har dock diskuterats i SAMSS och lyfts med dekanus inför framtiden. Under hösten hölls en SAMSS-gemensam sittning och under våren en gemensam vårbal. Även under nollningen har aktiviteter tillsammans med HVS (Hälsovetenskapliga Studentkåren) arrangerats. Diskussion om en SAMSS-gemensam tidning har förts med Organets redaktion och därefter har ett samarbete med OF:s (Odontologiska föreningen) tidning Halitosis och Organet utvecklats. HVS har bjudits in att delta men valt att istället ha Götheborgske Spionen. Nationella samarbeten MFG har under året främst varit representerat i nationella samarbetsorgan genom råden, men MFG:s ordförande har deltagit i minst ett möte med SNAPS (Swedisch National Association of Pharmaceutical Students) och OMSiS (Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige). LogUR (Logopedutbildningsrådet) har via ordföranden fått stöd i att starta upp ett nationellt samarbete för studiebevakning. Det första mötet arrangerades under året i Göteborg då även ordföranden deltog. MOViS har under verksamhetsåret varit vilande. MFG:s utbildningssekreterare har under året varit med på den maillista som finns för MOViS men ingen aktivitet har förekommit. Arbete med Sahlgrenska akademin MFG har under verksamhetsåret varit väl representerade i Akademistyrelsen och GUR (Rådet för grundutbildningsfrågor) och tagit aktiv del i arbetet. Under hösten gjordes en ansträngning för att rekrytera representanter till institutionsstyrelserna, denna satsning har lett till att det i dag finns representation där. Under verksamhetsåret har diskussioner förts med Sahlgrenska akademin om studentrepresentation i centrala organ som inrättandekommittén och dekanus ledningsråd (då ledningen för Sahlgrenska akademin träffar samtliga prefekter och biträdande prefekter). Vi har ingen ordinarie studentrepresentation men har lovats att Sida 3 av 42

4 adjungeras då frågor som är relevanta för studenter diskuteras. Det är viktigt att detta följs upp då sådana löften givits tidigare utan att de infriats. Under vårterminen infördes ett nytt moment, dekanluncher, då de tre ordförandena för kårerna vid Sahlgrenska akademin lunchar med dekanus för att under mer informella former kunna diskutera frågor som inte alltid hinns med under andra typer av möten. Första mötet initierades av SAMSS och luncherna har sedan permanentats på dekanus initiativ. Samverkan med fackliga organisationer Under styrelsens första arbetshelg uppdrogs åt olika ledamöter i styrelsen att kontakta de fackliga organisationer som kan vara av intresse, dvs. SFF (Sveriges Farmacevtförbund), SLOSS (Svenska Logopedförbundets Studentsektion) och MSF (Medicine Studerandes förbund, Läkarförbundets studentsektion). Samtliga kontakter innebar att man i stort var positiv till ett eventuellt samarbete men vi har inte hittat några gemensamma frågor att arbeta med. Goda relationer upprätthålls naturligt med SFF och MSF genom att de lagrar visst material på MFG:s expedition på Berget. SLOSS har för tillfället ingen verksamhet i Göteborg. Arbetsmiljöarbete Ida Abrahamsson, vice ordförande, har varit ansvarig för arbetet med arbetsmiljöfrågor i MFG:s styrelse. Hon har varit studentrepresentant i LAK (Lokala arbetsmiljökommittén) och närvarat på möten då så varit möjligt. MFG har lyft frågan om möjlighet till ersättare för studentrepresentanter i LAK till GUS. Arbetet har under året inneburit att MFG:s råd ombetts att utses SAMOsar (Studentarbetsmiljöombud) då vi enats om att det är utifrån utbildningarna och kursombuden som man bäst fångar upp problem och aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågor. Ida Abrahamsson har sedan haft en samordnande funktion. MFG har utsett två SAMOsar under året, en från LUR och en från ABUR. Kontakt har funnits med LogUR och DoR. De båda SAMOsarna har tillsammans med Ida Abrahamsson haft möjlighet att delta i GUS gemensamma aktivitet inom SAMOnätverket. Höstens arbetsmiljörond för Medicinareberget var svår att få tillstånd och hölls först i januari. Ronden resulterade i ett krav från MFG på tydligare ansvarsförhållanden för studenterna i de gemensamma studentutrymmena Kravet ledde fram till att prodekanus Kajsa Henning Abrahamsson delegerades ansvaret och en kontaktperson på akademikansliet utsågs. Ytterligare två arbetsmiljöronder har hållits under våren 2008 då protokoll från tidigare ronder gåtts igenom. Enligt verksamhetsplanen för 07/08 ska arbetsmiljöronder hållas på studentcentra och utbildningslokaler på sjukhusen. Det har inte varit någon sådan rond då det varit oklart med ansvarsförhållandena även på sjukhusen. Under hösten besöktes Studentcentrum på Mölndal tillsammans med Mårten Persson, biträdande kanslichef SA, och då ställdes återigen krav på datorer dit. Detta lovades ske inom kort men trots flertalet påstötningar under året är det fortfarande inte klart. Sida 4 av 42

5 Problemen med lokaler på sjukhusen som alla bottnar i oklara ansvarsförhållanden har lyfts till Hälso-SAM (samarbetsorganet mellan SA och Sahlgrenska universitetssjukhuset) och resulterat i att diskussioner förts med Mårten Persson och Conny Persson (FoUU-chef SU). Dessa kommer att följas upp under hösten Likabehandling Under verksamhetsåret 07/08 har arbetet med likabehandlingsfrågor bedrivits på bred front. Cecilia Bendelin har utsetts att arbeta specifikt med likabehandling. Arbetet har bedrivits i enlighet med MFG:s jämställdhetsplan och har konkretiserats i den Likabehandlingsplan för 07/08 som under året godkänts av Styrelsen. Studentrepresentationen i Jämlikhets-, jämställdhets- och likabehandlingskommittén (numera endast Likabehandlingskommittén) har fungerat väl. Frågan om ökade genusinslag i utbildningarna har särskilt lyfts fram i möten med kommitténs ordförande. Diskussioner om hur man kan motverka kränkningar och trakasserier har förts under året. Till kommittén har även utsetts en ersättare. Under styrelsens andra arbetshelg hölls en workshop för styrelsen på temat normer. På detta sätt har MFG uppmärksammat olika former av jämlikhet. Etnicitet har inte varit någon prioriterad fråga, men inte heller blivit bortglömd. Styrelsen har under våren 2008 även inrättat en projektgrupp i likabehandlingsfrågor som Cecilia Bendelin varit kontaktperson för. Projektgruppen har samlat ett flertal studenter i MFG och fungerat som ett gemensamt forum för idéer och diskussion i olika ämnen som rör likabehandling. Arbetet har bland annat resulterat i två föreläsningar och MFG:s arbete med likabehandlingsfrågor har på detta sätt blivit mer aktivt och utåtriktat. Cecilia Bendelin har besökt de olika råden och kursombuden har fått fylla i en enkät som sedan sammanställts och jämförts med den enkät som Likabehandlingskommittén skickade ut till kursansvariga. Två artiklar om likabehandlingsarbete inom MFG har publicerats i Organet. Kontakter gällande likabehandlingsarbetet har etablerats mellan MFG och de övriga kårerna vid Sahlgrenska akademin. Utsikterna för ett utökat framtida samarbete i olika likabehandlingsprojekt ser goda ut. Kontakt med övriga kårer i Göteborg har dock inte tagits. Utbildningslokaler och övriga utrymmen MFG:s arbete för att förbättra lokalsituationen för studenterna har under året fortsatt. De planerade grupprummen i Medicinarelängan har färdigställts under året och kommer att tas i bruk från hösten Vad gäller studentlokaler i LNC (Läkemedelsoch nutritionscentrum) har byggnation av studentlokaler egentligen inte gått att bevaka då ritningar och planer slogs fast redan 04/05 och MFG då hade möjlighet att påverka. Däremot besöktes LNC under sista arbetsmiljöronden och ett lunchrum med ca 15 microvågsugnar finns liksom många sittplatser. Sida 5 av 42

6 Det är ännu oklart om Biomedicinska biblioteket ska byggas om. Frågan har diskuterats i Sahlgrenska akademins lokalgrupp och där finns en samstämmighet vad gäller hur biblioteket ska utformas och att fokus ska ligga på studenter som studerar där. Under året har stora insatser lagts ned för att klargöra huruvida det är planerat studentlokaler i den nya låghusdelen på Sahlgrenska eller ej. Det är ännu oklart vilken typ av studentlokaler som är planerade. MFG har haft nära kontakt med HVS i frågor om arbetsmiljö och har genom dem samt LogUR bevakat studentlokalerna på Hälsovetarbacken. Gemensamma kursvärderingar Arbetet med gemensamma kursvärderingar har fortsatt mycket framgångsrikt under året. Ordföranden har ingått i den arbetsgrupp under Sahlgrenska akademins kvalitetsgrupp som arbetat med frågan. Under hösten togs en gemensam kursenkät fram som har jämförts med internationellt validerade enkäter och dessutom diskuterats med väl insatta personer från Pedagogen. Frågor rörande likabehandling har tagits upp i det arbetet. Enkäten är tänkt som en minsta gemensamma nämnare för samtliga kurser på Sahlgrenska akademin och kan sedan kompletteras med kursspecifika frågor. Under vårterminen testades enkäten i 5 kurser på olika program inom Sahlgrenska akademin med möjlighet för studenterna att fylla i kommentarer om enkäten. Förhoppningen är att den successivt börjar införas från HT Under våren utformades också en policy för kursvärderingar som tar ett större grepp om hur man som student ska se att kursutveckling pågår. Denna innefattar förutom kursenkäten, bland annat kursnämnder och återkoppling på enkäten vid kursstart. GUR (Rådet för grundutbildningsfrågor) har löpande informerats om arbetet och ställt sig bakom det. Studentdatorer och IT Under sommaren 2007 byttes alla datorer på studentcentra på SU/Östra och SU/Sahlgrenska. Det finns ännu inga datorer på SC/Mölndal trots löften och flera påtryckningar. Frågan om studentkårernas IT-support har ej kommit upp under året. Villandatorerna är fortsatt uppkopplade mot Sahlgrenska akademins nät. Trådlöst nätverk finns nu i alla studentutrymmen på Medicinareberget. Göteborgs universitet kommer att lämna portalen och arbetar för att införa ett helt nytt system, Göteborgs Universitets Lärplattform (GUL) som förhoppningsvis slipper de problem som portalen dragits med. Problemen med GU-mailen har diskuterats i MFG:s styrelse och lyfts till GUS. Ungefär en månad därefter kom beskedet att IT-ledningen efter klagomål från många håll beslutat att sluta med GU-mailen. Nya alternativ ses i skrivande stund över. Avvikelserapporter MFG har fortsatt arbetet med avvikelserapporterna och de har gjorts mer kända bland annat via kurspresentationerna och plastfickor med blanketter som placerats på strategiska anslagstavlor på Medicinareberget, Hälsovetarbacken, Sjukhusens studentcentra samt Chalmers för att de på så sätt ska vara mer tillgängliga. Sida 6 av 42

7 Under året har sammanlagt 18 avvikelserapporter hanterats. En sammanställning av samtliga avvikelserapporter som MFG hanterat (även tidigare års) har gjorts tillgänglig på MFG:s hemsida. Näringslivskontakt MFG har haft en fortsatt god relation med befintliga sponsorer. SEB har under året bytt kontaktperson och ändrat fokus på sin studentsatsning vilket har medfört att avtalet med SEB förändrats i flera delar med en minskad ersättning till MFG men också minskade åtaganden som följd. Kristian Ströberg har varit Styrelsens representant i Marknadsgruppen och MFG:s ordförande har haft nära relationer till alarm. Antalet sponsorer har ökat såtillvida att antalet annonsörer i Organet har mångdubblats och bra grunder för framtiden har lagts. Ett större kårsponsoravtal har dessvärre inte startats upp under verksamhetsåret, och det har överlag varit svårt att hitta sponsorer till annat än Organet och alarm. Inåtriktad verksamhet Information Arbetet med att sprida information om den verksamhet som MFG har och hur man kan delta och påverka har fortsatt under året. Styrelsen valde att inte fortsätta arbetet med den befintliga hemsidan då man inte ansåg att den uppfyllde de krav man bör kunna ställa på hemsidan vad gäller användarvänlighet och driftssäkerhet. Istället togs beslut om att MFG ska använda samma publiceringsverktyg som GU som studentkårerna i Göteborg fått tillgång till via GUS. Vi har nu en snygg, enkel och lättillgänglig närvaro online. MFG:s informationssekreterare och ordförande har via GU gått kurs i publiceringsverktyget och därefter har två utbildningskvällar hållits för aktiva inom MFG. En hel del arbete återstår innan den uppnår sin fulla potential men en god grund har lagts. Detta innebär att protokoll från alla råd och utskott inte finns publicerade, däremot är protokoll från föreningsmöten och styrelsemöten upplagda. Nyhetsbrevet har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut till medlemmarna och har kontinuerligt skickats ut med insatser från nästan alla MFG:s utskott, styrelsen, enskilda medlemmar och organisationer. Under året har dessutom flera utskick gjorts både för MFG:s räkning och på uppdrag åt företag som har våra medlemmar som intressenter där det främst handlat om rekryteringsfrågor. För detta har GU-mail använts. Vidare har MFG:s informationsanslag på alla platser där en signifikant medlemsnärvaro finns fortsatt och dessutom har en ny tillkommit vid ingången på Medicinarelängan (vid receptionen) där många passerar varje dag. För att ytterligare hitta nya vägar att sprida information bakade Styrelsen bullar som serverades med kaffe eller te under en dag utanför MFG:s expedition på Medicinareberget. Detta var mycket uppskattat och gav tillfälle att prata om MFG under avslappnade former. Styrelsen diskutera information till kurserna under första styrelsehelgen och enades om att man ville försöka informera alla kurser under året. Styrelsen har under året besökt alla kurser förutom en (T8 apotekarprogrammet) och informerat om MFG:s Sida 7 av 42

8 verksamhet. Vid dessa har fokus legat på att dela ut och informera GU:s nya Regelsamling, berätta om avvikelserapporter och information om aktiviteter som varit på gång. T1 har besökts två gånger under första terminen och vid första tillfället har informationsfoldern delats ut. Organet har under årets gång genomgått flera stora och ytterst positiva förändringar. Läs mer om dessa under Organets verksamhetsberättelse. Genom dessa åtgärder anser vi att förtroendet för MFG stärkts men givetvis är det ett kontinuerligt arbete som måste fortsätta. Profileringsarbete Profileringsarbetet inom MFG har under året fortsatt genom att Styrelsen sett över MFG:s profilprodukter och till viss del ändrat och utökat sortimentet. Nya collegetröjor har beställts i två olika utföranden. En ny produkt har varit en paraply med MFG:s logga på. Dessutom har nya block beställts. Det undersöktes också om möjlighet att köpa in manschettknappar och ett halssmycke men Styrelsen tog beslutet att det inte var ett prisvärt alternativ. Verksamhet på Villa Medici Socialsekreteraren har under året suttit med i FU (Förvaltningsutskottet) för att på så sätt ha en näsa relation mellan Styrelsen och verksamheten på Villan. Socialsekreteraren har i samarbete med FU köpt in nytt möblemang till Söderbergsalongen för att rummet ska kunna användas som ett studierum. Viss kurslitteratur, skönlitterära böcker och möjligheter till fika finns även på plats. Detta gjordes för att locka fler studenter till Villan som vill använda huset som en mötesplats för att studera ihop eller ett alternativ till biblioteket eller studentcentrum på Berget. Socialsekreteraren har även ansökt om och beviljats projektpengar för inköp av sällskapsspel till Villan för att uppmuntra sociala aktiviteter utanför de planerade t.ex. fredagspubarna. Bologna MFG:s uppföljning av Bolognaprocessen har främst varit utbildningsspecifik och därmed hanterats av respektive utbildningsråd. Utbildningssekreteraren har diskuterat gemensamma frågor och införandet av övergångsregler under utbildningsmötena. Doktorandfrågor Diskussioner om hur man på bästa sätt når de doktorander som är medlemmar i MFG har förts med Doktorandombudsmannen, Sahlgrenska akademins IT-samordnare och Informationsavdelningen. Man enades då om att inte längre försöka med de maillistor som länge varit inaktuella utan istället gå över till att utnyttja GUL (Göteborgs Universitets Lärplattform). Där når man doktorander institutionsvis och MFG:s ordförande och doktorandombudsman har tillgång till systemet och kan därigenom skicka information till doktoranderna. Arbetet med att följa upp akademins nya regler har skett i samarbete med Doktorandrådet (DoR). Samarbete mellan alla föreningens utbildningar MFG genomförde under hösten vissa gemensamma aktiviteter under nollningen, bl.a. en SEB-dag på Liseberg. Även en gemensam Amphioxgasque genomfördes. Sida 8 av 42

9 Introduktionsutskottet fick en nystart under våren och har inför hösten planerat in ytterligare gemensamma aktiviteter. Relationen mellan MFG:s organ Under året har Socialsekreteraren kallat till två socialmöten för att få till en bra dialog mellan MFG:s utskott och corpser. Diskussion kring hur vi kan öka vårt samarbete, profilering och hur fler medlemmar ska vilja delta i olika aktiviteter har varit uppe på dessa möten. Framför allt har information och kommunikation varit viktigt för att undvika tidigare missförstånd. Socialsekreteraren har även närvarat på många av utskottens och corpsernas möten för att säkerställa en bra dialog mellan styrelsen, andra utskott och corpser. Socialsekreteraren har under hösten även kallat till möte för introduktionsgrupperna där mycket av de problem som tidigare funnits diskuterades. Mycket av tiden gick till att reda ut kommunikationsbrister och ta fram en plan för vad som behöver förbättras. I början av vårterminen valdes ett nytt IntrU som kunde ta nya tag och entusiastiskt under våren planera in många gemensamma aktiviteter. De har även haft nära kontakt med corpserna. Under året har utbildningssekreteraren hållit i sju utbildningsmöten. Mötena har dels använts som en informationsväg råden emellan dels för informationsutbyte mellan råden och styrelsen. Under året har bland annat pedagogiska pris, Pedalen och den nyinstiftade Guldtackan, diskuterats. En annan viktig fråga har varit representationen i institutionsstyrelserna som under verksamhetsåret avsevärt förbättrats. MFG:s ordförande har under året deltagit på minst ett möte med i princip samtliga organ inom MFG för att på sätt få en direktkommunikation inom MFG och öka samhörighetskänslan. Ordföranden har i stor utsträckning också deltagit i de social- och utbildningsmöten som hållits. Överlämningsdokument Redan på Styrelsens första arbetshelg diskuterades formerna för överlämning inom föreningen och Styrelsen enades om att ordna med MFG-pärmar till samtliga poster inom MFG, inte bara för varje organ som funnits tidigare. Dessa delades ut i samband med kick-offen, då även vikten av överlämning betonades. Diskussionen har sedan fortgått i Styrelsen och man enades om att se arbetsbeskrivningen som överlämningsdokumentet. Arbetsbeskrivningen ska inte vara ett offentligt dokument för hemsidan utan istället fungera som ett dokument för personlig överlämning. Nya mallar för arbetsbeskrivningar har tagits fram där betoning har legat på de olika posternas funktioner, och mindre på de delar om organet som finns att läsa om i stadga och arbetsordning. I arbetsbeskrivningar har även förslag på texter för ordförande, sekreterare och kassör i respektive organ funnits med. Dessa finns nu tillgängliga på hemsidan men det skedde sent varför arbetet med implementeringen måste fortsätta under kommande år. Överlämning har vidare diskuterats på de sista social- och utbildningsmötena. En god grund har lagts men arbetet måste fortsätta och ständigt vara aktuellt inom MFG. Sida 9 av 42

10 Stadga och AO I samband med kick-offen för föreningens förtroendevalda delades den nya MFGpärmen ut till alla förtroendevalda. I pärmen finns förutom stadgan även de delar av arbetsordningen som är relevanta för det aktuella organet. Arbetsordningen har tagits upp och diskuterats på social- och utbildningsmöten för att alla föreningens organ ska vara medvetna om att dessa styrdokument finns. Under året har en revidering av både stadga och arbetsordning skett. Ambitionen har varit att dokumenten ska bli mer samstämmiga och aktuella samt lättare att överblicka och arbeta med. Stadgan har före processen med godkännande av Föreningsmötet diskuterats med universitetsjuristen för att inte stöta på några hinder senare då rektor ska godkänna den. Arkivering Arkiveringsarbetet som påbörjades under föregående verksamhetsår har fortsatt. Ordföranden och skattmästaren besökte tillsammans med Agnetha Johansson, MFG:s sekreterare, Otterhällans stadsarkiv. Arbetsordningen har anpassats för detta och antogs på Föreningsmöte 3. Kontakt har också hållits med Seniorskollegiet i frågan och visst material har inkommit från det hållet. Delar av styrelsen deltog i en städning av Bergsarkivet för att förbereda och göra en grovsortering. Agnetha Johansson har under våren 2008 sorterat upp materialet ytterligare, förtecknat det och en första deponering gjordes i juni Nu finns möjlighet att med jämna mellanrum inkomma med fler deponeringar, förslagsvis vartannat eller vart tredje år. Utbildningskvällar, kårknuttekalas och kick-off Tidigt under hösten valde MFG:s styrelse att anordna en kick-off för alla förtroendevalda i föreningen. Ett femtiotal kom och fick information om föreningens verksamhet och träffa varandra. I samband med kick-offen delades det ut MFG-pärmar med information som är bra att ha. Kvällen avslutades med en middag. I oktober anordnades en utbildning i mötesteknik för alla aktiva i MFG då Bibbi Carlsson, vice ordförande i akademistyrelsen, var inbjuden. Under våren hölls en utbildningskväll i stresshantering där personal från Akademihälsan höll i kvällen. Den 16 maj gick verksamhetsårets kårknuttekalas av stapeln. I samband med kalaset var samtliga mötesrum på Villan bokade för överlämning. Tyvärr var det få som utnyttjade denna möjlighet trots god information till råd och utskott via både social- och utbildningsmötet. Totalt var det ett 50-tal som kom och åt den middag styrelsen hade lagat. Det låga deltagandet kan ha berott på Göteborgsvarvet som låg dagen därpå samt att Kårknuttekalaset låg snart efter Föreningsmöte 4 och många av de nyvalda kan ha haft andra planer. Studiesociala aktiviteter Styrelsen försökte under våren att ge nytt liv till PU (Programutskottet) och aktiviteter på måndagar med hjälp av MFG:s övriga råd, utskott och corpser. Under den första delen av våren fanns det någon form av PU aktivitet på Villan varje måndag. Styrelsen Sida 10 av 42

11 försökte också styra aktiviteterna bort ifrån soppa och istället vidga vyerna för vad PU kan arbeta med. En styrelsebrunch genomfördes under våren och blev en lyckad tillställning med många besökare. MFG inrättade under året en projektgrupp som arbetade för att få till en vårbal tillsammans med HVS och OF. Detta blev en lyckad tillställning på Valands festvåning. Kårobligatoriet Arbetet i den arbetsgrupp som bildades under föregående verksamhetsår har fortgått och ordföranden har ingått i den som representant för MFG. Diskussionerna har där framför allt fokuserat på hur vi ska kunna bevara Villa Medici och en del initiala juridiska kontakter vad gäller stiftelsebildningar, bolagiseringar mm. har tagits. I detta sammanhang har ordföranden även varit i kontakt med andra studentkårer i Sverige som på något sätt har en fastighet. Erland Ringborg, den utredare som på regeringens uppdrag utrett hur kårobligatoriet ska avskaffas, besökte Göteborg under hösten 2007 och delar av styrelsen deltog då i en hearing med honom. Den 13 februari 2008 kom utredningen Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11). Därefter har diskussioner förts med ovan nämnda arbetsgrupp, styrelsen, samarbetsorgan och övriga kårer i Göteborg om de olika delarna av förslaget. Föreningsmötet informerades om huvuddragen i utredningen på FM-3. MFG:s remissvar på utredningen har hanterats i en arbetsgrupp tillsatt av styrelsen och ordföranden fastställde remissvaret som skickades in 19 maj Under året har en hel del klarlagts men mycket är fortfarande oklart om vad som kommer att ske framöver. Därmed har vi inte riktigt kunnat komma till något konkret förslag under året om hur MFG bäst ska hantera framtiden utan detta arbete måste fortsätta under nästa verksamhetsår. Ekonomi MFG har under året fått kontroll över föreningens balansräkning, som numera fungerar väl. Ett nytt bokföringsprogram har köpts in och arbetet har under året främst riktat in sig på att övergången till detta ska vara så smidig som möjligt. I och med att ändringarna är väldigt stora kommer programmet att vara helt i bruk först under verksamhetsåret 08/09. En bokföringskonsult har dessutom anlitats för att kunna bistå främst skattmästaren med stöd och tips under kommande år. Agnetha Johansson Agnetha Johansson har meddelat att hon planerar pension i samband med en förändring av kårobligatoriet och frågan har därmed lämnats därhän för att hanteras i ett större sammanhang om MFG:s och de övriga akademikårernas framtid. MFG:s 60-årsjubileum En första planering av MFG:s 60 års jubileum har skett och detta har även följts av diskussioner i styrelsen. Förslaget är att en arbetsgrupp inrättas i början av höstterminen 2008 för att i detalj planera och genomföra jubileet. En grovplanering, en idébank och ett huvudkoncept att börja arbetet med och sedan utveckla har tagits fram. Sida 11 av 42

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Förslag till föredragningslista för GUS styrelse

Förslag till föredragningslista för GUS styrelse FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1/2 StyM 2009/10:01 Tisdag 8 september 17.00 (utbildning i mötesformalia och fika 16-17) Värdkår FFS Lokal Lingsalen, Studenternas hus, Götebergsgatan 17 Förslag till föredragningslista

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret 2014-2015 1 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer